of 15 /15
Redni broj EKONOMSKI KOD IZVORI PRIHODA I PRIMITAKA PLAN ZA 2018. GODINU PLAN ZA 2019. GODINU IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2019.GODINU 1. 722520 Vodne naknade 14,480,000.00 14,870,000.00 14,870,000.00 1.1. 722521 PVN za zaštitu voda za transportna sredstva koja za pogon koriste naftu i naftne derivate 4,120,000.00 4,120,000.00 4,120,000.00 1.2. 722522 PVN za zaštitu voda (ispuštanje otpadnih voda, uzgoj ribe, upotreba vještačkih đubriva i hemikalija za zaštitu bilja) 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 1.3. 722523 PVN za korištenje površinskih i podzemnih voda za javnu vodoopskrbu 700,000.00 750,000.00 750,000.00 1.4. 722524 PVN za korištenje površinskih i podzemnih voda za flaširanje vode i mineralne vode, za uzgoj ribe u ribnjacima, za navodnjavanje i druge namjene 100,000.00 110,000.00 110,000.00 1.5. 722525 PVN za korištenje površinskih i podzemnih voda za industijske procese, uključujući termoelektrane 930,000.00 960,000.00 960,000.00 1.6. 722526 PVN za korištenje vode za proizvodnju električne energije u hidroelektranama 200,000.00 200,000.00 200,000.00 1.7. 722527 PVN za vađenje materijala iz vodotoka 30,000.00 30,000.00 30,000.00 1.8. 722529 Opća vodna naknada 5,900,000.00 6,200,000.00 6,200,000.00 2. Ostali neporezni prihodi 2,120,000.00 200,000.00 200,000.00 3. 591000 Preneseni višak prihoda nad rashodima iz prethodnih godina 5,010,021.25 3,958,058.35 3,958,058.35 4. Prenesena namjenska sredstva Budžeta Federacije BiH 14,460.43 14,460.43 14,460.43 UKUPNO (1+2+3+4): 21,624,481.68 19,042,518.78 19,042,518.78 5. Kapitalni primici 3,400,000.00 5.1. 814300 Primici od domaćeg zaduživanja (kredit) 3,400,000.00 Ukupni prihodi i primici (1 do 5) 25,024,481.68 19,042,518.78 19,042,518.78 Na osnovu člana 160. stav 1. Zakona o vodama ("Službene novine Federacije BiH" br. 70/06) i člana 31. stav 2. alineja 2. Statuta "Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo, Upravni odbor "Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo na 37. sjednici održanoj 25.06.2019. godine, donio je IZMJENE I DOPUNE PLANA I FINANSIJSKOG PLANA "AGENCIJE ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE" SARAJEVO ZA 2019. GODINU I- PLAN PRIHODA I PRIMITAKA: 1

IZMJENE I DOPUNE PLANA I FINANSIJSKOG …...Redni broj EKONOMSKI KOD IZVORI PRIHODA I PRIMITAKA PLAN ZA 2018. GODINU PLAN ZA 2019. GODINU IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2019.GODINU 1. 722520

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of IZMJENE I DOPUNE PLANA I FINANSIJSKOG …...Redni broj EKONOMSKI KOD IZVORI PRIHODA I PRIMITAKA PLAN...

 • Redni broj EKONOMSKI KOD IZVORI PRIHODA I PRIMITAKAPLAN ZA 2018.

  GODINU

  PLAN ZA 2019.

  GODINU

  IZMJENE I DOPUNE

  PLANA ZA

  2019.GODINU

  1. 722520 Vodne naknade 14,480,000.00 14,870,000.00 14,870,000.00

  1.1. 722521PVN za zaštitu voda za transportna sredstva koja za

  pogon koriste naftu i naftne derivate 4,120,000.00 4,120,000.00 4,120,000.00

  1.2. 722522

  PVN za zaštitu voda (ispuštanje otpadnih voda, uzgoj

  ribe, upotreba vještačkih đubriva i hemikalija za zaštitu

  bilja) 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00

  1.3. 722523PVN za korištenje površinskih i podzemnih voda za

  javnu vodoopskrbu 700,000.00 750,000.00 750,000.00

  1.4. 722524

  PVN za korištenje površinskih i podzemnih voda za

  flaširanje vode i mineralne vode, za uzgoj ribe u

  ribnjacima, za navodnjavanje i druge namjene 100,000.00 110,000.00 110,000.00

  1.5. 722525PVN za korištenje površinskih i podzemnih voda za

  industijske procese, uključujući termoelektrane 930,000.00 960,000.00 960,000.00

  1.6. 722526PVN za korištenje vode za proizvodnju električne

  energije u hidroelektranama 200,000.00 200,000.00 200,000.00

  1.7. 722527 PVN za vađenje materijala iz vodotoka 30,000.00 30,000.00 30,000.00

  1.8. 722529 Opća vodna naknada 5,900,000.00 6,200,000.00 6,200,000.00

  2. Ostali neporezni prihodi 2,120,000.00 200,000.00 200,000.00

  3.591000

  Preneseni višak prihoda nad rashodima iz prethodnih

  godina 5,010,021.25 3,958,058.35 3,958,058.35

  4. Prenesena namjenska sredstva Budžeta Federacije BiH14,460.43 14,460.43 14,460.43

  UKUPNO (1+2+3+4): 21,624,481.68 19,042,518.78 19,042,518.78

  5. Kapitalni primici 3,400,000.00

  5.1. 814300 Primici od domaćeg zaduživanja (kredit) 3,400,000.00

  Ukupni prihodi i primici (1 do 5) 25,024,481.68 19,042,518.78 19,042,518.78

  Na osnovu člana 160. stav 1. Zakona o vodama ("Službene novine Federacije BiH" br. 70/06) i člana 31. stav 2. alineja 2. Statuta "Agencije za vodno područje

  rijeke Save" Sarajevo, Upravni odbor "Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo na 37. sjednici održanoj 25.06.2019. godine, donio je

  IZMJENE I DOPUNE PLANA I FINANSIJSKOG PLANA"AGENCIJE ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE" SARAJEVO

  ZA 2019. GODINU

  I- PLAN PRIHODA I PRIMITAKA:

  1

 • REDNI

  BROJEKONOMSKI KOD PLAN RASHODA I IZDATAKA

  PLAN ZA 2018.

  GODINU

  PLAN ZA 2019.

  GODINU

  IZMJENE I DOPUNE

  PLANA ZA

  2019.GODINU

  611100 Bruto plaće i naknade plaće 2,940,000.00 3,075,000.00 3,075,000.00

  611200 Naknade troškova zaposlenih 360,000.00 325,000.00 325,000.00

  1. 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 3,300,000.00 3,400,000.00 3,400,000.00

  2. 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 340,000.00 350,000.00 350,000.00

  613100 Putni troškovi 105,000.00 115,000.00 115,000.00

  613200 Izdaci za energiju 260,000.00 345,000.00 295,000.00

  613300 Izdaci za komunikacije i komunalne usluge 106,000.00 151,000.00 151,000.00

  613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 224,000.00 267,500.00 267,500.00

  613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 41,500.00 42,500.00 42,500.00

  613600Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine

  390,000.00 17,000.00 17,000.00

  613700 Izdaci za tekuće održavanje 95,000.00 235,000.00 265,000.00

  613800

  Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog

  prometa 25,500.00 27,000.00 27,000.00

  613900 Ugovorene i druge posebne usluge 403,000.00 450,000.00 470,000.00

  3. 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 1,650,000.00 1,650,000.00 1,650,000.00

  614234 Isplata stipendija 1,200.00 20,000.00 20,000.00

  614819 Ostali tekući rashodi - rashodi sektora voda 13,091,665.38 12,062,518.78 12,037,518.78

  4. 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 13,092,865.38 12,082,518.78 12,057,518.78

  5. 616000 Izdaci za kamate 120,000.00 180,000.00 90,000.00

  6. Tekuća rezerva 212,386.30 300,000.00 300,000.00

  Ukupni rashod (1+2+3+4+5+6): 18,715,251.68 17,962,518.78 17,847,518.78

  7. 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 5,799,230.00 250,000.00 270,000.00

  8. 823000 Otplata kredita 510,000.00 830,000.00 925,000.00

  Ukupno rashodi i izdaci: (1+2+3+4+5+6+7+8): 25,024,481.68 19,042,518.78 19,042,518.78

  611110 Neto plate 1,867,000.00 1,950,000.00 1,950,000.00

  II- PLAN RASHODA I IZDATAKA:

  III- ANALITIČKA RAZRADA RASHODA I IZDATAKA ZA 2019. GODINU

  2

 • Doprinosi na teret zaposlenih 1,073,000.00 1,125,000.00 1,125,000.00

  611100 Bruto plate i naknade plate2,940,000.00 3,075,000.00 3,075,000.00

  611211 Prevoz na posao i sa posla 52,000.00 54,000.00 54,000.00

  611213 Naknade troškova smještaja 0.00 0.00 0.00

  611214 Nakade troškova odvojenog života 0.00 0.00 0.00

  611221 Naknada za topli obrok tokom rada 140,000.00 145,000.00 135,000.00

  611224 Regres za godišnji odmor 34,000.00 40,000.00 40,000.00

  611225 Otpremnina zbog odlaska u penziju 67,000.00 15,000.00 28,000.00

  611226Jubilarne nagrade,darovi za djecu, praznične nagrade i

  dr. 21,000.00 25,000.00 22,000.00

  611227 Pomoć u slučaju smrti 16,000.00 16,000.00 16,000.00

  611228 Pomoć u slučaju teže invalidnosti i bolesti 30,000.00 30,000.00 30,000.00

  611200 Naknade troškova zaposlenih 360,000.00 325,000.00 325,000.00

  612100 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 340,000.00 350,000.00 350,000.00

  613110 Putni troškovi u zemlji 35,000.00 45,000.00 45,000.00

  613120 Putni troškovi u inostranstvu 60,000.00 60,000.00 60,000.00

  6131201

  Putni troškovi u inostranstvo za potrebe poslovanja

  Agencije 20,000.00 20,000.00 25,000.00

  6131202

  Putni troškovi u inostranstvo ( članovi dunavske i savske

  komisije i drugih državnih tijela.) 40,000.00 40,000.00 35,000.00

  613190 Ostale naknade putnih i drugih troškova 10,000.00 10,000.00 10,000.00

  613100 Putni troškovi 105,000.00 115,000.00 115,000.00

  613211 Izdaci za električnu energiju 250,000.00 330,000.00 280,000.00

  6132111 Izdaci za elektičnu energiju Agencije 30,000.00 130,000.00 80,000.00

  6132112

  Izdaci za električnu energiju crpnih i vodomjernih

  stanica 220,000.00 200,000.00 200,000.00

  613216 Izdaci za gas 10,000.00 15,000.00 15,000.00

  613200 Izdaci za energiju 260,000.00 345,000.00 295,000.00

  613311 Izdaci za telefon,telefaks i teleks 47,000.00 47,000.00 47,000.00

  6133111

  Troškovi za telefon, telefaks i teleks za potrebe rada

  Agencije 27,000.00 27,000.00 27,000.00

  6133112

  Troškovi za telefon, telefaks i teleks za potrebe rada

  centara odbrane od poplava, čuvarskih kuća i

  vodomjernih stanica 20,000.00 20,000.00 20,000.00

  613312 Izdaci za internet i održavanje web portala 22,000.00 22,000.00 22,000.00

  613313 Izdaci za mobilni telefon 7,000.00 7,000.00 7,000.00

  3

 • 613314 Poštanske usluge 15,000.00 20,000.00 20,000.00

  613316 Ostale usluge iz oblasti komunalija 1,000.00 10,000.00 10,000.00

  613321 Izdaci za vodu i kanalizaciju 10,000.00 30,000.00 30,000.00

  613323 Izdaci za usluge odvoza smeća 4,000.00 15,000.00 15,000.00

  613300 Izdaci za komunikacije i komunalne usluge 106,000.00 151,000.00 151,000.00

  613412 Izdaci za komjuterski materijal 1,000.00 3,000.00 3,000.00

  613416 Sitan inventar 5,000.00 10,000.00 10,000.00

  613417 Kancelarijski materijal 35,000.00 28,000.00 28,000.00

  613418 Auto gume 5,000.00 8,500.00 8,500.00

  613423 Laboratorijski materijal 160,000.00 200,000.00 200,000.00

  613431 Izdaci za obrazovni materijal 5,000.00 5,000.00 5,000.00

  613484 Materijal za čišćenje 13,000.00 13,000.00 13,000.00

  613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 224,000.00 267,500.00 267,500.00

  613512 Dizel gorivo za prevoz 34,000.00 35,000.00 35,000.00

  613523 Registracija motornih vozila 7,500.00 7,500.00 7,500.00

  613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 41,500.00 42,500.00 42,500.00

  613611 Unajmljivanje prostora ili zgrada 390,000.00 17,000.00 17,000.00

  613600

  Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne

  imovine 390,000.00 17,000.00 17,000.00

  613722 Usluge popravaka i održavanja opreme 30,000.00 50,000.00 50,000.00

  613723 Usluge popravaka i održavanja vozila 20,000.00 25,000.00 25,000.00

  613727 Ostale usluge opravke i održavanja 45,000.00 160,000.00 190,000.00

  613700 Izdaci za tekuće održavanje 95,000.00 235,000.00 265,000.00

  613813 Osiguranje vozila (kasko i obavezno osiguranje) 15,000.00 15,000.00 15,000.00

  613814 Osiguranje zaposlenih-kolektivno životno osiguranje4,500.00 6,000.00 6,000.00

  613822 Izdaci platnog prometa 6,000.00 6,000.00 6,000.00

  613800

  Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog

  prometa 25,500.00 27,000.00 27,000.00

  613911 Usluge medija 45,000.00 45,000.00 45,000.00

  613912 Usluge štampanja 15,000.00 15,000.00 15,000.00

  613913 Usluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću 10,000.00 10,000.00 10,000.00

  613914 Usluge reprezentacije 21,000.00 20,000.00 20,000.00

  6139141 Usluge reprezentacije za redovno poslovanje Agencije 20,000.00 20,000.00 20,000.00

  6139142

  Usluge reprezentacije za potrebe prezentacije

  projekata, obilježavanje Svjetskog dana voda i dr. 1,000.00 0.00 0.00

  613915 Ostale stručne usluge 5,000.00 15,000.00 15,000.00

  4

 • 613916 Usluge objavljivanja tendera i oglasa 22,000.00 35,000.00 35,000.00

  613920 Usluge za stručno obrazovanje 10,000.00 10,000.00 10,000.00

  613930 Izdaci za stručne usluge 75,000.00 100,000.00 100,000.00

  613940 Izdaci za medicinske i laboratorijske usluge 30,000.00 45,000.00 45,000.00

  613970

  Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i

  povremenog samostalnog rada 128,400.00 98,400.00 98,400.00

  6139701 Naknade članovima Upravnog odbora 43,200.00 43,200.00 43,200.00

  6139702 Naknade članovima Nadzornog odbora 19,200.00 19,200.00 19,200.00

  6139703 Ugovori o autorstvu 6,000.00 6,000.00 6,000.00

  6139704 Ugovori o djelu 60,000.00 30,000.00 30,000.00

  613980

  Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od drugih

  samost. djelatnosti i povremenog samostalnog rada27,000.00 25,000.00 25,000.00

  613990 Ostale usluge i dažbine 14,600.00 31,600.00 51,600.00

  613900 Ugovorene i druge posebne usluge 403,000.00 450,000.00 470,000.00

  614234 Isplate stipendija 1,200.00 20,000.00 20,000.00

  614819 Ostali tekući rashodi-RASHODI SEKTORA VODA 13,091,665.38 12,062,518.78 12,037,518.78

  614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 13,092,865.38 12,082,518.78 12,057,518.78

  Stavka

  planaEKONOMSKI KOD NAMJENA USMJERAVANJA TEKUĆIH RASHODA

  PLAN ZA 2018.

  GODINU

  PLAN ZA 2019.

  GODINU

  IZMJENE I DOPUNE

  PLANA ZA

  2019.GODINU

  614819 OSTALI TEKUĆI RASHODI-RASHODI SEKTORA VODA 13,091,665.38 12,062,518.78 12,037,518.78

  A. 6148191UPRAVLJANJE VODAMA NA VODNOM PODRUČJU

  RIJEKE SAVE 1,339,386.67 1,185,703.45 1,077,681.26

  B. 6148192 TEKUĆA I INVESTICIONA ULAGANJA U VODNE OBJEKTE6,727,797.03 6,904,296.55 6,987,318.74

  C. 6148193PRENESENI UGOVORENI I DRUGI RADOVI IZ VIŠKA

  PRIHODA NAD RASHODIMA 5,024,481.68 3,972,518.78 3,972,518.78

  13,091,665.38 12,062,518.78 12,037,518.78

  A. 6148191 1,185,703.45 1,077,681.26

  A.1. 61481911 510,000.00 404,703.00

  614819 - OSTALI TEKUĆI RASHODI-RASHODI SEKTORA VODA

  UKUPNO (A+B+C):

  IZRADA STRATEŠKO-PLANSKE DOKUMENTACIJE

  UPRAVLJANJE VODAMA NA VODNOM PODRUČJU RIJEKE SAVE

  5

 • A.1.1. 614819111

  Inoviranje elaborata određivanja granice vodnog dobra

  za vodotoke I kategorije na vodnom području rijeke

  Save u FBiH 20,000.00 10,000.00 6,903.00

  A.1.2. 614819112

  Ažuriranje Plana upravljanja vodama za vodno područje

  rijeke Save u Federaciji BiH 500,000.00 397,800.00

  A.2. 61481912 504,302.86 501,632.86

  A.2.1. 614819121

  Automatski hidrološki monitoring sistem na vodnom

  području rijeke Save u FBiH 375,000.00 364,990.86 364,990.86

  A.2.2. 614819122

  Hidrometrijska mjerenja na vodnom području rijeke

  Save u FBiH (4 serije) 45,423.27 39,312.00 39,312.00

  A.2.3. 614819123 Intervencije po incidentnim zagađenjima 5,000.00 10,000.00 10,000.00

  A.2.4. 614819124 Ihtiološka istraživanja sliva rijeke Save u FBiH 59,670.00 60,000.00 57,330.00

  A.2.5. 614819125

  Inoviranja i provjere kota "0" na hidrološkim stanicama

  na vodnom području rijeke Save u FBiH 30,000.00 30,000.00

  A.3. 61481913 171,400.59 171,345.40

  A.3.1. 614819131 Održavanje Informacionog sistema voda u Agenciji 91,657.80 91,657.80 91,657.80

  A.3.2. 614819132

  Troškovi interneta (za potrebe AVP Sava i „backup“

  sistema upozorenja i prognoze poplava na slivu rijeke 9,687.60 9,742.79 9,687.60

  A.3.3. 614819133

  Redizajn i nadogradnja ISV sistema u skladu sa

  potrebama AVP Sava 40,000.00 35,000.00 35,000.00

  A.3.4. 614819134 Troškovi održavanja sistema prognoze poplava 35,000.00 35,000.00

  B. 6148192 6,904,296.55 6,987,318.74

  B.1. 61481921 2,619,296.55 2,658,793.24

  B.1.1 614819211 1,619,296.55 1,638,793.24

  B.1.1.1. 6148192111

  Tekuće održavanje zaštitnih vodnih objekata na

  području Srednje Posavine 294,785.99 294,785.99 294,785.99

  B.1.1.2. 6148192112

  Tekuće održavanje zaštitnih vodnih objekata na

  području Odžačke Posavine 731,690.96 731,690.96 731,690.96

  B.1.1.3. 6148192113

  Tekuće održavanje zaštitnog vodnog objekta CS Đurići -

  Vučilovac na području Brčko distrikta 87,250.60 100,000.00 99,496.69

  B.1.1.4. 6148192114

  Tehničko osmatranje brana i akumulacija Hazna i Vidara

  u Gradačcu 19,422.00 19,422.00 19,422.00

  B.1.1.5. 6148192115

  Tehnička zaštita objekata sistema odbrane od poplava i

  laboratorije Butile 23,397.60 23,397.60 23,397.60

  B.1.1.6. 6148192116

  Troškovi odbrane od poplava na područjima koja su u

  nadležnosti Agencije 360,000.00 100,000.00 100,000.00

  ZAŠTITNI VODNI OBJEKTI U VLASNIŠTVU FBiH

  Troškovi pripreme i tekućeg održavanja objekata u vlasništvu FBiH

  TEKUĆA I INVESTICIONA ULAGANJA U VODNE OBJEKTE

  MONITORING VODA

  INFORMACIONI SISTEM VODA (ISV)

  6

 • B.1.1.7. 6148192117

  Sanacije i aktivnosti na otklanjanju poslijedica od

  štetnog djelovanja voda na objektima u vlasništvu FBiH

  (FOP član 7) 150,000.00 150,000.00 150,000.00

  B.1.1.8. 6148192118

  Pripremne mjere i radovi na objektima u vlasništvu FBiH

  (FOP član 5) 200,000.00 200,000.00 200,000.00

  B.1.1.9. 6148192119

  Troškovi provođenja pokazne vježbe provođenja aktivne

  odbrane od poplava na području Posavskog kantona 20,000.00

  B.1.2. 614819212 1,000,000.00 1,020,000.00

  B.1.2.1. 6148192121

  Produženje lijevog odbrambenog nasipa uz rijeku Bosnu

  u dužini od 900 m, općina Odžak 1,000,000.00 1,000,000.00

  B.1.2.2. 6148192122

  Troškovi eksproprijacije zemljišta na lokalitetima

  rekonstrukcije odbrambenih nasipa u Posavskom

  kantonu 20,000.00

  B.2.61481922

  4,085,000.00 4,128,525.50

  B.2.1. 614819221 200,000.00 212,627.50

  B.2.1.1. 6148192211

  Izrada elaborata za radove na obezbjeđenju proticajnog

  profila na vodotocima I kategorije 100,000.00 80,000.00 80,000.00

  B.2.1.2. 6148192212

  Glavni projekat: Izrada projekta regulacije rijeke Bosne u

  Zenici na prostoru naselja Dolipolje - MZ Lašva od

  drumskog mosta pa uzvodno u dužini 1370 metara 17,500.00 17,500.00

  B.2.1.3. 6148192213

  Glavni projekat: Zaštita obala rijeke Usore u naselju

  Kalošević na 4 lokacije ukupne dužine 1500 metara,

  općina Tešanj17,500.00 8,073.00

  B.2.1.4. 6148192214

  Glavni projekat: Zaštita obala rijeke Usore u naselju

  Kraševo, desna obala od poslovnog objekta "ISTRA BENZ

  Plini" (u dijelu koje je planirano za izgradnju

  kanalizacionog sistema), prema izgrađenom zaštitnom 15,000.00 8,131.50

  B.2.1.5. 6148192215

  Glavni projekat: Uređenje korita rijeke Vrbas u Bugojnu

  na 9 lokacija ukupne dužine 16,2 km 30,000.00 13,923.00

  B.2.1.6. 6148192216

  Glavni projekat: Zaštita stambenih objekata od

  plavljenja rijeke Une u ulicama Otočkih heroja i Bihaćka

  ukupne dužine 370 metara u Bosanskoj Krupi 15,000.00 15,000.00

  Izrada projektne dokumentacije

  PREVENTIVNE AKTIVNOSTI I RADOVI ODBRANE OD POPLAVA NA

  POVRŠINSKIM VODAMA I KATEGORIJE

  Troškovi investicionog održavanja objekata u vlasništvu FBiH

  7

 • B.2.1.7. 6148192217

  Novelacija glavnog projekta: Uređenje korita rijeke

  Bosne na području općine Novi Grad Sarajevo 25,000.00 25,000.00

  B.2.1.8. 6148192218

  Glavni projekat: Uređenje korita rijeke Bosne od brane

  na Kanalu do pješačkog mosta u Donjoj Vraci, općina

  Zenica 20,000.00

  B.2.1.9. 6148192219

  Glavni projekat: Zaštita od štetnog djelovanja rijeke Une

  u urbanom području Grada Bihaća 25,000.00

  B.2.2. 614819222 3,885,000.00 3,915,898.00

  B.2.2.1. 6148192221

  Regulacija korita rijeke Bosne od profila P153 – P160 i

  od PB0 – PB4 u dužini od cca 465 metara, općina Ilidža 1,000,000.00 665,730.00

  B.2.2.2. 6148192222

  Uređenje korita rijeke Bosne u Ilijašu, prioritetne

  dionice na potezu od ušća Gnionice do mosta za naselje

  Kadarići 400,000.00 400,000.00

  B.2.2.3. 6148192223

  Uređenje korita rijeke Vrbas u Gornjem Vakufu, dionica

  od P18 do P21, dužine cca 140 m 200,000.00 197,830.39

  B.2.2.4. 6148192224

  Uređenje korita rijeke Vrbas u naselju Hrasnica u

  Gornjem Vakufu (učešće u projektu koji finansira UNDP)50,000.00 0.00

  B.2.2.5. 6148192225

  Sanacija korita rijeke Vrbas u Bugojnu, dionica od most

  u Vrbanji do ušća Okašnice, dužine cca 2,5 km 250,000.00 249,063.97

  B.2.2.6. 6148192226

  Uređenje lijeve obale rijeke Tinje, dionica Ljenobudski

  most – Bjelave, općina Srebrenik 185,000.00 210,000.00

  B.2.2.7. 6148192227

  Sanacija uređenog korita rijeke Unac u urbanom dijelu

  općine Drvar 150,000.00 100,718.28

  B.2.2.8. 6148192228

  Izvođenje radova na zaštiti malih ada „Zeleni otoci“ na

  rijeci Uni u Bosanskoj Krupi 200,000.00 198,858.59

  B.2.2.9. 6148192229

  Uređenje obala rijeke Sane na dionici Gradski most -

  Sklop u općini Ključ 200,000.00 200,000.00

  B.2.2.10. 61481922210

  Uređenje desne obale rijeke Bosne u Visokom uzvodno

  od gradskog mosta, dionica od P4 do P7, dužine cca 180

  m 400,000.00 400,000.00

  B.2.2.11. 61481922211

  Uređenje lijeve obale rijeke Bosne u Žepču, dionica

  uzvodno od ušća Krajnjače u Bosnu 200,000.00 198,683.75

  B.2.2.12. 61481922212

  Uređenje desne obale rijeke Usore u naselju Matuzići,

  dionice 2 i 3, općina Doboj Jug 450,000.00 0.00

  B.2.2.13. 61481922213

  Čišćenje i uređenje vodotoka I kategorije na području

  FBiH 200,000.00 200,000.00 200,000.00

  Preventivni radovi na odbrani od poplava

  8

 • B.2.2.14. 61481922214

  Uređenje desne obale rijeke Bosne u Kaknju na potezu

  Cementarin most – most Mladih, faza IV, dionica od P25

  do P37 u dužini od cca 148 metara 445,013.02

  B.2.2.15. 61481922215

  Hitna intervencija na sanaciji korita rijeke Tinje na više

  lokacija u općini Srebrenik 200,000.00

  B.2.2.16. 61481922216

  Sanacija dijela korita rijeke Spreče na lokalitetu Samarić-

  Obrežje, općina Doboj Istok 100,000.00

  B.2.2.17. 61481922217

  Regulacija rijeke Bosne u Zenici na potezu Drveni most

  Bimišće – most u Lukovom polju, dionica na lijevoj obali

  od profila P25 do P28 i od P35 do P37, ukupne dužine

  150 metara 150,000.00

  B.3. 61481923 200,000.00 200,000.00

  B.3.1. 614819231

  Priprema programa radova, elaborata, stručnih

  mišljenja, podzakonskih akata i dr. 50,000.00 50,000.00 50,000.00

  B.3.2. 614819232 Revizija tehničke dokumentacije 30,000.00 30,000.00 30,000.00

  B.3.3. 614819233 Stručni nadzor na realizaciji projekata AVP Sava 120,000.00 120,000.00 120,000.00

  C. 6148193

  PRENESENI UGOVORENI I DRUGI RASHODI ZA

  FINANSIRANJE IZ VIŠKA PRIHODA NAD RASHODIMA I

  NAMJENSKIH SREDSTVA BUDŽETA FEDERACIJE BIH 3,972,518.78 3,972,518.78

  C.1. 61481931

  PRENESENI UGOVORENI RADOVI I USLUGE IZ 2018.

  GODINE KOJI SE FINANSIRAJU IZ VIŠKA PRIHODA NAD

  RASHODIMA 3,958,058.35 3,958,058.35

  C.1.1. 614819311

  Ažuriranje biotičke tipologije, granica ekoregiona i

  subekoregiona, referentnih uslova i bioloških

  parametara za ocjenu stanja voda (A.1.2.) 67,275.00 67,275.00

  C.1.2. 614819312

  Izrada studije procjene tereta zagađenja vodnih resursa

  koja potiču sa deponije na vodnom području rijeke Save

  u FBiH (A.1.3.) 79,326.00 79,326.00

  C.1.3. 614819313

  Izgradnja studije dugoročnog snadbijevanja vodom

  stanovništva, privrede i industrije na vodnom području

  rijeke Save u FBiH (A.1.4.) 46,608.53 46,608.53

  C.1.4. 614819314

  Izrada Elaborata monitoringa podzemnih voda na

  vodnom području rijeke Save u FBiH (A.1.4.) 5,428.80 5,428.80

  STRUČNE USLUGE NA REALIZACIJI POSLOVA AGENCIJE

  9

 • C.1.5. 614819315

  Analiza pritiska i uticaja, procjena rizika na površinskim i

  podzemnim vodnim tijelima na slivu rijeke Save u

  Federaciji BiH (A.1.7.) 100,854.00 100,854.00

  C.1.6. 614819316

  Inoviranje hidrološke studije rijeke Bosne i Drine za

  period 1960-2016 (A.2.5.) 30,057.30 30,057.30

  C.1.7. 614819317

  Nadogradnja i redizajn ISV-a, dopuna centralne baze

  podataka i web aplikacija za oblast zaštita od voda -

  Mape opasnosti i mape rizika od poplava u FBiH (A.3.3.) 39,035.88 39,035.88

  C.1.8. 614819318

  Sanacija aktivnosti na otklanjanju posljedica štetnog

  djelovanja voda na objektima u vlasništvu FBiH (FOP

  član 7) (B.1.1.7.) 6,370.64 6,370.64

  C.1.9. 614819319

  Nastavak radova na sanaciji Savskog odbrambenog

  nasipa Svilaj, općina Odžak (B.1.1.8.) 83,077.85 83,077.85

  C.1.10. 6148193110

  Izvođenje radova izgradnje skladišnog prostora u krugu

  Centra odbrane od poplava Orašje (B.1.2.2.) 28,287.10 28,287.10

  C.1.11. 6148193111

  Izrada elaborata - Povećanja proticajnog profila rijeke

  Save ispod mosta u Šamcu (B.1.2.4.) 2,012.40 2,012.40

  C.1.12. 6148193112 Sanacija elektroopreme na objektu CS Svilaj (B.1.2.6.) 49,933.26 49,933.26

  C.1.13. 6148193113

  GP - Uređenje korita rijeke Bosne na potezu od mosta u

  Svrakama uzvodno u dužini od 1.500 m, općina Vogošća

  (B.2.1.2.) 5,082.48 5,082.48

  C.1.14. 6148193114

  GP - Uređenje korita rijeke Bosne na potezu od

  restorana Dijana do mosta za naselje Kadarići (B.2.1.3.) 1,024.92 1,024.92

  C.1.15. 6148193115

  GP - Uređenje korita rijeke Sanice od mosta u naselju

  Vrelo do ušća rijeke Korčanice (B.2.1.4.) 1,134.90 1,134.90

  C.1.16. 6148193116

  GP - Uređenje lijeve obale malog Plivskog jezera do

  sedrenog praga Okruglog jezera (B.2.1.5.) 7,254.00 7,254.00

  C.1.17. 6148193117

  GP - Uređenje korita rijeke Bosne od Željezničkog mosta

  u Lukovom polju do mosta na magistralnom putu M17,

  općina Zenica (B.2.1.7.) 7,581.60 7,581.60

  C.1.18. 6148193118

  Uređenje korita rijeke Bosne u Sarajevskom polju na

  području općine Novi Grad, dionica od P69 do P74,

  dužine cca 250 metara (B.2.2.2.) 599,025.06 0.00

  10

 • C.1.19. 6148193119

  Uređenje desne obale rijeke Vrbas u industrijskoj zoni u

  Jajcu, dionica od P9 do P13, dužine 200 metara

  (B.2.2.6.) 57,013.53 57,013.53

  C.1.20. 6148193120

  Uređenje korita rijeke Spreče u općini Lukavac, od P13

  do P23, dužine 500 m (B.2.2.27.) 611,032.58 611,032.58

  C.1.21. 6148193121

  Uređenje korita rijeke Spreče u Gračanici, dionica od

  PP37 uzvodno (B.2.2.8.) 153,178.30 153,178.30

  C.1.22. 6148193122

  Uređenje korita rijeke Spreče u općini Doboj Istok

  (B.2.2.9) 129,182.03 129,182.03

  C.1.23. 6148193123

  Izgradnja obaloutvrde i obezbjeđenje proticajnog profila

  na rijekama Sana i Sanica na više lokacija u općini Ključ.

  (B.2.2.13.) 13,040.30 13,040.30

  C.1.24. 6148193124

  Uređenje desne obale rijeke Bosne u Visokom uzvodno

  od Gradskog mosta, dionica P1 do P4, dužine cca 215 m

  (B.2.2.15. i B.2.2.19) 295,249.50 294,921.39

  C.1.25. 6148193125

  Dodatni radovi na projektu - Uređenje korita rijeke

  Bosne u Ilijašu (B.2.2.19.) 29,246.55 29,246.49

  C.1.26. 6148193126

  Sanacija lijeve obale rijeke Usora na dužini od cca 180

  metara nizvodno od novog mosta za Prnjavor u naselju

  Jelah, općina Tešanj (B.2.2.21.) 148,513.13 148,513.13

  C.1.27. 6148193127

  Revizija projektne dokumentacije - Uređenje korita

  rijeke Bosne na potezu od restorana Dijana do mosta za

  naselje Kadarići, općina Ilijaš (B.3.2.) 579.15 579.15

  C.1.28. 6148193128

  Revizija projektne dokumentacije - Uređenje korita

  rijeke Sanice od Mosta Vrelo do ušća rijeke Korčanice

  (B.3.2.) 585.00 585.00

  C.1.29. 6148193129

  Nadzor na vađenju materijala iz vodotoka rijeke Bosne

  na lokalitetu Mlinište 3 u općini Odžak (B.3.3.) 3,276.00 3,276.00

  C.1.30. 6148193130

  Nadzor nad radovima - Sanacija kolovozne konstrukcije

  na kruni nasipa na području Odžačke Posavine (B.3.3.) 3,393.00 3,393.00

  C.1.31. 6148193131

  Nadzor nad radovima - Vađenje materijala iz korita

  rijeke Drine na pet lokacija (B.3.3.) 2,600.00 2,600.00

  C.1.32. 6148193132

  Nadzor nad radovima - Uređenje lijeve obale rijeke

  Bosne u Žepču, dionica nizvodno od izvedene regulacije

  (B.3.3.) 1,989.00 1,989.00

  11

 • C.1.33. 6148193133

  Nadzor nad radovima - Uređenje korita rijeke Bosne u

  Sarajevskom polju, općina Novi Grad Sarajevo (B.3.3.) 6,990.75 6,990.75

  C.1.34. 6148193134

  Nadzor nad radovima - Sanacija elektroopreme na

  objektu CS Svilaj (B.3.3.) 4,621.50 4,621.50

  C.1.35. 6148193135

  Nadzor nad radovima - Sanacija desne obale rijeke Une

  u dužini cca 300 m u naselju Drenova Glavica, općina

  Bosanska Krupa (B.3.3.) 2,331.45 2,331.45

  C.1.36. 6148193136

  Nadzor nad radovima - Uređenje desne obale rijeke

  Vrbas u industrijskoj zoni u Jajcu, dionica od P9 do P13,

  dužine 200 metara“(B.3.3.) 2,841.52 2,841.52

  C.1.37. 6148193137

  Nadzor nad radovima - Uređenje korita rijeke Spreče u

  općini Lukavac, dionica P13 do P23, dužine 500 m

  (B.3.3.) 6,592.41 6,592.41

  C.1.38. 6148193138

  Nadzor nad radovima - Sanacija lijeve obale rijeke

  Usore u dužini od cca 180 m, nizvodno od novog mosta

  za Prnjavor u naselju Jelah, općina Tešanj (B.3.3.) 3,501.34 3,501.34

  C.1.39. 6148193139

  Nadzor nad radovima - Vađenje materijala iz korita

  rijeke Krivaje na lokaciji Pjenovac u Zavidovićima (B.3.3.) 409.50 409.50

  C.1.40. 6148193140

  Nadzor nad radovima - Sanacija Savskog odbrambenog

  nasipa na lokalitetu Svilaj i Vidovice (B.3.3.) 582.66 582.66

  C.1.41. 6148193141

  Izrada studije hidromorfoloških pritisaka i procjene

  njihovih uticaja na vodotoke, poboljšanje

  hidromorfoloških karakteristika te poboljšanje režima

  voda (C.1.5.) 41,593.50 41,593.50

  C.1.42. 6148193142

  Uređenje korita rijeke Bosne u Sarajevskom polju na

  području općine Novi Grad (C.1.22.) 333,569.22 500,569.22

  C.1.43. 6148193143

  GP - Uređenje korita rijeke Bosne u Zavidovićima,

  dionica od mezarja Flos do TC Mepromex, ukupne

  dužine cca 1.000 metara (C.1.55.) 1,666.08 1,666.08

  C.1.44. 6148193144

  Uređenje korita rijeke Sane u naselju Gornji Dubočani

  (C.1.58.) 98,569.24 98,569.24

  C.1.45. 6148193145

  Uređenje lijeve obale rijeke Bosne u Žepču, dionica

  nizvodno od izvedene regulacije (C.1.59) 37,396.42 37,396.42

  12

 • C.1.46. 6148193146

  Izrada grube rešetke na dovodnom kanalu CS Svilaj

  (C.1.65.) 24,443.09 24,443.09

  C.1.47. 6148193147

  Izrada plana postupanja u slučaju pucanja ili oštećenja

  brane Vidara u Gradačcu (C.1.66.) 22,230.00 22,230.00

  C.1.48. 6148193148

  Sanacija konstrukcije, hidromašinske i elektroopreme na

  glavnom ispustu Starača, Srednja Posavina (C.1.67) 40,923.51 40,923.51

  C.1.49. 6148193149

  Sanacija hidroizolacije i nadvišenja odvodnog bazena na

  CS Svilaj (C.1.68.) 38,568.46 38,568.46

  C.1.50. 6148193150

  Sanacija kolovozne konstrukcije na kruni nasipa na

  području Odžačke Posavine (C.1.69.) 73,696.19 73,696.19

  C.1.51. 6148193151

  Ugovor o izvođenju radova " Izgradnja zaštitnog

  parapetnog zida od poplava na desnoj obali rijeke Sane

  uzvodno od Lokacije Gerzovo u Sanskom Mostu"

  (C.1.72.) 299,099.31 0.00

  C.1.52. 6148193152

  Sanacija desne obale rijeke Une u dužini cca 300 metara

  u naselju Drenova Glavica, općina Bosanska Krupa

  (C.1.73.) 249,086.51 249,086.51

  C.1.53. 6148193153

  Nadzor nad radovima - Uređenje desne obale rijeke

  Bosne u Visokom, uzvodno od gradskog mosta , dionica

  od P1 do P4, dužina cca 250 m (617000) 5,850.00 5,850.00

  C.1.54. 6148193154

  Nadzor nad radovma - Izrada skladišnog prostora u

  krugu Centra odbrane od poplava u Orašju (617000) 4,700.00 4,700.00

  C.1.55. 6148193155

  Nadzor nad radovima - sanacija konstrukcije

  hidromašinske i elektroopreme na gravitacionom

  ispustu "Starača" (617000) 4,680.00 4,680.00

  C.1.56. 6148193156

  Nadzor - Sanacija Savskog odbrambenog nasipa na

  lokalitetima Svilaj i Vidovice (617000) 3,393.00 3,393.00

  C.1.57. 6148193157

  Nadzor - Vađenje materijala iz vodotoka na lokalitetu

  Mlinište LOT 2, općina Odžak (617000) 4,563.00 4,563.00

  C.1.58. 6148193158

  Nador na izradi grube rešetke na dovodnom kanalu CS

  Svilaj i sanacija hidroizolacije i nadvišenje odvodnog

  bazena na CS Svilaj (617000) 3,334.50 3,334.50

  13

 • C.1.59. 6148193159

  Nadzor nad radovima - Izgradnja zaštitnog parapetnog

  zida od poplava na desnoj obali rijeke Sane uzvodno od

  lokacije Gerzovo u S. Mostu (617000) 5,680.00 5,680.00

  C.1.60. 6148193160

  Nadzor nad radovima - Uređenje korita rijeke Sane u

  naselju Gornji Dubočani, općina Ključ (617000) 1,989.00 1,989.00

  C.1.61. 6148193161

  Nadzor nad radovima - Izgradnja obaloutvrde i

  obezbjeđenje proticajnog profila na rijekama Sana i

  Sanica na više lokacija u općini Ključ (617000) 4,400.50 4,400.50

  C.1.62. 6148193162

  Nadzor nad radovima - Uređenje korita rijeke Bosne u

  Sarajevskom polju na području općine Novi Grad,

  dionica od P69 do P74, dužine 250 metara (617000) 6,996.60 0.00

  C.1.63. 6148193163

  Nadzor nad radovima - Uređenje korita rijeke Spreče na

  području općine Doboj Istok (617000) 3,966.30 3,966.30

  C.1.64. 6148193164

  Nabavka laboratorijskih instrumenata - Lot 1

  (821351) 4,503.70 4,503.70

  C.1.65. 6148193165

  Nabavka uzorkivača za uzorkovanje podzemnih voda i

  Seba- signalnog brojača Z6 sa specijalnim kablovima za

  postojeće mjerno krilo M1 i F1

  (821351)6,955.65 6,955.65

  C.1.66. 6149183166

  Sanacija kolovozne konstrukcije na kruni nasipa na

  području Srednje Posavine 108,378.01

  C.1.67. 6149183167

  Izgradnja zaštitnog parapetnog zida od poplava na

  desnoj obali Sane uzvodno od lokacije „Gerzovo“ u

  Sanskom Mostu u dužini od cca 500 metara 300,000.00

  C.1.68. 6149183168

  Uređenje lijeve obale rijeke Bosne u Žepču, na dionici 1

  nizvodno od profila P6 do P9, dužine 150 metara

  150,000.00

  C.1.69. 6149183169

  Sanacija brane i uređenje obala rijeke Sane u MZ Zgon –

  Crljeni, općina Ključ 180,000.00

  C.1.70. 6149183170 Ostali rashodi 85.65 156.78

  C.2. 61481932

  NAMJENSKA SREDSTVA BUDŽETA FEDERACIJE BIH ZA

  RAD SAVJETODAVNOG VIJEĆA VODNOG PODRUČJA

  RIJEKE SAVE 14,460.43 14,460.43

  14

 • 5. 616000 IZDACI ZA KAMATE 120,000.00 180,000.00 90,000.00

  6. TEKUĆA REZERVA 212,386.30 300,000.00 300,000.00

  7. 821000 250,000.00 270,000.00

  821311 Kancelarijski namještaj 50,000.00 70,000.00 80,000.00

  821312 Kompjuterska oprema 0.00 30,000.00 40,000.00

  8213121 Softwer za vodne naknade 15,000.00 15,000.00

  821321 Motorna vozila 60,000.00 120,000.00 120,000.00

  821410 Ostala stalna sredstva 12,000.00 15,000.00 15,000.00

  8. 823000 OTPLATA KREDITA 510,000.00 830,000.00 925,000.00

  19,042,518.78 19,042,518.78SVEUKUPNO ( 1. do 8.):

  PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

  IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA

  Marko Barić, dipl.inž.građ.

  15