Click here to load reader

IZMJENA REGULACIONOG PLANA GORNJE BARE U ...gorazde.ba/files/2015/Javni oglas Orhan/IZMJENA I DOPUNA...Temeljenje objekata treba izvoditi na odgovarajućem tlu, poznatih karakteristika

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of IZMJENA REGULACIONOG PLANA GORNJE BARE U ...gorazde.ba/files/2015/Javni oglas Orhan/IZMJENA I...

 • IZMJENA REGULACIONOG PLANA "GORNJE BARE" U

  GORAŽDU

  NACRT PLANA

  BANJA LUKA, NOVEMBAR 2014.

 • Institut za građevinarstvo „IG" d.o.o. Banja Luka

  Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, 78 000 Banja Luka; tel: +38751348360, fax: +38751348372

  PREDMET: IZMJENA REGULACIONOG PLANA "GORNJE BARE" U GORAŽDU

  NARUČILAC: OPĆINA GORAŽDE

  LOKACIJA: "GORNJE BARE"

  VRSTADOKUMENTA: REGULACIONIPLAN

  VERIFIKACIJA: OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORAŽDE

  ODRŽANO __________2014.GODINE

  NOSILACIZRADE: INSTITUTZA GRAĐEVINARSTVO "IG", d.o.o.BANJALUKA

  BROJPROTOKOLA: IZ-IGBL-IN-RP-2209/14

  UČESNICI NAIZRADI: BORIS BADŽA, dipl.inž.arh. ________________________

  SANJA PAJUNOVIĆ, dipl.inž.arh. ________________________

  MILAN TEŠANOVIĆ, dipl.inž.saobr. ________________________

  OGNJEN DRAGIČEVIĆ, dipl.inž.el. ________________________

  MILOŠ MARMAT, dipl.inž.građ. ________________________

  DRAGAN ANTUNOVIĆ, dipl.inž.maš. _______________________

  VELIBOR KOMLENIĆ, dipl.inž.zžs. ________________________

  SLOBODAN GARAČA, dipl.inž.geod.________________________

  MILE TICA, dipl.inž.geol. ________________________

  D I R E K T O R

  ____________________________________

  mr.SLOBODANSTANAREVIĆ ,dipl.inž.građ.

 • Institut za građevinarstvo „IG" d.o.o. Banja Luka

  Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, 78 000 Banja Luka; tel: +38751348360, fax: +38751348372

  3

  S ADRŽAJ

  I OPĆA DOKUMENTACIJA

  II TEKSTUALNI DIO

  A) UVODNO OBRAZLOŽENJE

  B) URBANISTIČKA OSNOVA

  I Prostorna cjelina

  II Prirodni uvjeti i resursi

  III Stanovanje

  IV Poslovne djelatnosti

  V Javne službe i druge društvene djelatnosti

  VI Vjerski objekti

  VII Sport I rekreacija

  VIII Infrastruktura

  IX Životna sredina

  X Bilansi korišćenja površina, resursa i objekata

  XI Ocjena prirodnih i stvorenih uslova

  XII Mjere zaštite stanovnika i materijalnih dobara od prirodnih i ljudskim

  djelovanjem

  izazvanih nepogoda i katastrofa i ratnih djelovanja

  C) PROJEKCIJA IZGRADNJE I UREĐENJA PROSTORNE CJELINE

  I Stanovništvo i stanovanje

  II Poslovne djelatnosti

  III Javne službe i druge društvene djelatnosti

  IV Infrastruktura

  V Sistem zelenih površina

  VI Životna sredina

  D) UREĐENJE PROSTORNE CJELINE

  I Organizacija prostora

  II Stanovanje

  III Poslovne djelatnosti

  IV Javne službe i druge društvene djelatnosti

  V Sportsko-rekreativni sadržaji

  VI Opći urbanističko-tehnički uvjeti

  VII Infrastruktura

 • Institut za građevinarstvo „IG" d.o.o. Banja Luka

  Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, 78 000 Banja Luka; tel: +38751348360, fax: +38751348372

  4

  VIII Parcelacija, građevinske i regulacione linije

  IX Sistem zelenih površina

  X Životna sredina

  XI Planirani bilansi

  XII Mjere zaštite stanovnika i materijalnih dobara od prirodnih i ljudskim

  djelovanjem izazvanih nepogoda i katastrofa i ratnih djelovanja

  E) ODLUKA O PROVOĐENJUREGULACIONOG PLANA

  III GRAFICKI DIO

  01. Geodetska podloga - situacija R = 1:1000

  02. Izvod iz Rregulacionog plana – Plan prostorne organizacije R = 1:1000

  03. Valorizacija - Postojeća namjena površina R = 1:1000

  04. Valorizacija - Bonitet građevinskog fonda R = 1:1000

  05. Karta rušenja R = 1:1000

  06. Inženjerskogeološka karta R = 1:1000

  07. Ocjena prirodnih i stvorenih uslova R = 1:1000

  08. Plan namjene površina R = 1:1000

  09. Plan prostorne organizacije R = 1:1000

  10. Plan saobraćaja i nivelacije R = 1:1000

  11. Plan infrastrukture - hidrotehnika R = 1:1000

  12. Plan infrastrukture - elektroenergetika, telekomunikacije R = 1:1000

  13. Plan infrastrukture - sintezna karta R = 1:1000

  14. Plan građevinskih i regulacionih linija R = 1:1000

  15. Plan parcelacije R = 1:1000

  16. Plan uređenja zelenih površina R = 1:1000

 • Institut za građevinarstvo „IG" d.o.o. Banja Luka

  Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, 78 000 Banja Luka; tel: +38751348360, fax: +38751348372

  5

  I OPĆA DOKUMENTACIJA

  1. Licenca preduzeća za izradu prostorno-planske dokumentacije

  2. Rješenje preduzeća za izradu prostorno-planske dokumentacije

 • Institut za građevinarstvo „IG" d.o.o. Banja Luka

  Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, 78 000 Banja Luka; tel: +38751348360, fax: +38751348372

  6

 • Institut za građevinarstvo „IG" d.o.o. Banja Luka

  Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, 78 000 Banja Luka; tel: +38751348360, fax: +38751348372

  7

 • Institut za građevinarstvo „IG" d.o.o. Banja Luka

  Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, 78 000 Banja Luka; tel: +38751348360, fax: +38751348372

  8

  II TEKSTUALNI DIO

 • Institut za građevinarstvo „IG" d.o.o. Banja Luka

  Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, 78 000 Banja Luka; tel: +38751348360, fax: +38751348372

  9

  A) UVODNO OBRAZLOŽENJE

  Izradi Izmjene regulacionog plana pristupilo se nakon što je Općinsko vijeće Općine Goražde

  donijelo Odluku o pristupanju izradi Izmjene regulacionog plana "Gornje Bare", na sjednici

  održanoj 06.06.2013. godine, na osnovu člana 38. stav 1. Zakona o prostornom uređenju i

  građenju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog

  kantona Goražde", broj: 15/09 i 04/13) i člana 18. i 84. Statuta Općine Goražde, ("Službene

  novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj:13/07).

  Planski period za koji se Regulacioni plan donosi je pet godina.

  Ugovor o izradi Izmjene regulacionog plana zaključen je između naručioca Općine Goražde i

  Instituta za građevinarstvo "IG", d.o.o. Banjaluka kao izvršioca.

  Plan je sadržajno i metodološki usklađen sa odredbama Zakona o prostornom uređenju i

  građenju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, (Sl.novine Bosansko-podrinjskog kantona

  Goražde", broj: 15/09).

  Prostorni obuhvat Izmjene regulacionog plana "Gornje Bare"obuhvata prostor naselja "Gornje

  Bare" smještenog na desnoj obali rijeke Drine uzvodno od centralnog dijela grada.

  Ukupna površina koju obuhvata područje Izmjene regulacionog plana iznosi oko 12,17 hektara.

  Izmjeni regulacionog plana "Gornje Bare" se pristupilo sa ciljem planiranja individualne

  stambene izgradnje koja će biti u skladu sa potrebama stanovništva, potrebama savremenog

  individualnog stanovanja, savremenih saobraćajnih rješenja i savremenim urbanističkim

  standardima.

  Planska dokumentacija koja je služila za izradu ovog plana je:

  ▪ Urbanistički plan grada Goražda sa Odlukom o usvajanju i provođenju urbanističkog plana

  grada Goražda do 2000 godine MSG Sarajevo br. 15/81;

  ▪ Regulacioni plan "Gornje Bare" Goražde, izređen decembra 1987. godine

  kojom su detaljno obrađeni svi aspekti predmetnog prostora.

  Planom su definisani svi relevantni urbanističko-regulativni elementi za buduću izgradnju,

  rekonstrukciju i plansko uređenje prostora koji on obuhvata.

  Prilikom izrade Izmjene regulacionog plana "Gornje Bare" kao radni material o predstavi terena

  korištene su geodetske podloge, ažurirane za potrebe izrade Regulacionog plana,od strane

 • Institut za građevinarstvo „IG" d.o.o. Banja Luka

  Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, 78 000 Banja Luka; tel: +38751348360, fax: +38751348372

  10

  Instituta za građevinarstvo "IG", u razmjeri 1:1000, na kojima su dalje rađene sve aktivnosti

  vezane za izradu Izmjene regulacionog plana"Gornje Bare".

 • Institut za građevinarstvo „IG" d.o.o. Banja Luka

  Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, 78 000 Banja Luka; tel: +38751348360, fax: +38751348372

  11

  B) URBANISTIČKA OSNOVA

  B.I PROSTORNA CJELINA

  Prostor koji je obuhvaćen Regulacionim planom nalazi se na jugoistočnom rubu užeg urbanog

  područja Goražda, južno od centra grada.

  Odlukom o pristupanju izradi izmjene regulacionog plana "Gornje Bare" definisani su površina i

  granice obuhvata Plana, pri čemu se zadržavaju postojeće granice obuhvata matičnog

  regulacionog plana. Površina obuhvata definisana ovim granicama iznosi 11,95ha.Tokom

  geodetskog snimanja predmetne lokacije preciznim metodama mjerenja utvrđeno je da površina

  Plana iznosi 12,17ha, koja je i usvojena za potrebe izrade predmetnog dokumenta.

  Prostorna cjelina Plana nalazi se na padinama orjentisanim ka zapadu, u visinskom smislui

  zmeđu kota 355m.n.v. i 420m.n.v. Sa istočne strane granicu predstavlja postojeća gradska

  obilaznica, a sa sjeverne strane ulica Bolnička.

  Naselje je većim dijelom izgrađeno.Na prostoru predmetnog obuhvata egzistira jedan vjerski

  objekat (džamija), jedan objekat infrastrukture (trafostanica), jedan individualni stambeno-posloni

  objekat, devedeset četiri individualna stambena objekta i pedeset tri pomoćna objekta. U okviru

  postojećeg građevinskog fonda, evidantirano je i devet ruševina, kao i tri objekta u izgradnji.

  Istočni dio obuhvata na padini je uglavnom neizgrađen. Najvećim dijelom je pod šumom i

  poljoprivrednim zemljištem (oranice, voćnjaci i dr.) i nije pogodan za izgradnju.Tako da je

  distribucija planiranih sadržaja moguća na neizgrađenim površinama u središnjem i južnom

  dijelu obuhvata.

  Valorizacionom osnovom postojećeg građevinskog fonda, kao značajnim elemenatom u izradi

  Plana su dobijeni podaci koji se odnose na izgrađene fizičke strukture, namjenu objekata,

  veličinu, spratnost, površine objekata, broj stanovnika, bonitet i drugi podaci relevanti za datu

  prostornu cjelinu.

  B.II PRIRODNI UVJETI I RESURSI

  B.II.1 Inženjersko-geološki uvjeti

  Osnov za izradu ovog dijela regulacionog plana su odredbe Zakon o prostornom planiranju i

  korištenju zemljišta na nivou FBiH ("Sl. novine FBiH", br. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10);

  Zakon o prostornom uređenju i građenju BPK Goražde ("Sl. novine BPK Goražde", br.: 15/09),

  te odredbe Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za izradu dokumenata prostornog uređenja,

  br.63/04, 50/07).

 • Institut za građevinarstvo „IG" d.o.o. Banja Luka

  Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, 78 000 Banja Luka; tel: +38751348360, fax: +38751348372

  12

  Inženjerskogeološke karakteristike - uvjeti, obrađeni su po podacima Osnovne geološke karte

  razmjere 1:100.000, sa tumačem te druge raspoložive dokumentacije i detaljne terenske

  prospekcije. Detaljna geološka istraživanja za ovaj plan nisu vršena.

  Predmetni prostor prikazan je na grafičkom prilogu br. 06 Inžinjrsko-geološka karta SFRJ.

  B.II.1.1 Geografski položaj, reljef, hidrografija

  Predmetni prostor se nalazi na desnoj obali rijeke Drine, južno od centra i pripada užem

  urbanom području Goražda. Teren je u padu, orjentisan prema zapadu. Konfiguracija terena je

  različita , a veći dio površine je u padu 10-15%, pogodan za izgradnju, dok su neki dijelovi sa

  znatno izraženim padovima i nepodesni za izgradnju objekata, saobraćajne i druge

  infrastrukture.

  U prirodnim uvjetima teren je stabilan.

  B.II.1.2 Seizmičke karakteristike

  Prema podacima seizmičkih karata iz Pravilnika predmetni prostor se nalazi u zoni maksimalno

  očekivanog intenziteta potresa VIIIo MSK-64, za povratni period od 500 godina, koeficijenta

  seizmičnosti Ks=0,50.

  B.II.1.3 Inžinjersko-geološka pogodnost terena za građenje

  Prema prethodno navedenim karakteristikama predmetni teren je djelimično pogodan za

  građenje (relativno zaravnjena površina u blagom penjanju prema istoku i jugoistoku.

  B.II.1.4 Smjernice za provođenje plana

  Za potrebe projektovanja i izgradnju objekata visoko i niskogradnje obavezne su odredbe:

  • Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBiH ("Sl. novine FBiH", br.

  2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10);

  • Zakon o prostornom uređenju i građenju BPK Goražde ("Sl. novine BPK Goražde", br.:

  15/09)

  • Zakon o geološkim istraživanjima Federacije Bosne i Hercegovine "Službene novine FBiH"

  broj 9/10, "Službene novine FBiH" broj 14/10 (ispravka)

  • Pravilnik o geotehničkih istraživanja i ispitivanja te organizaciji i sadržaju misija

  geotehničkog inžinjerstva ("Službenim novinama Federacije BiH" br.60/09)

 • Institut za građevinarstvo „IG" d.o.o. Banja Luka

  Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, 78 000 Banja Luka; tel: +38751348360, fax: +38751348372

  13

  • Uredba o tehničkim svojstvima koje građevine moraju zadovoljavati u pogledu sigurnosti te

  načina korištenja i održavanja građevina ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/07 i 51/08 )

  Prečišćeni tekst.

  Za objekte sa složenim i specijalnim konstruktivnim sistemima i za velike i značajne objekte,

  seizmički koeficijent Ks treba odrediti na osnovu detaljnih istraživanja dinamičkih karakteristika

  lokacije i objekta. Preporučuje se da se seizmička stabilnost navedenih objekata sprovede za

  realno dejstvo zemljotresa putem analize dinamičke reakcije.

  Podzemne prostorije moguće je projektovati prema uvjetima hidrogeoloških podataka, odnosno

  hidrogeoloških istraživanja.

  Za potrebe projektovanja građevinskih objekata potrebna su odgovarajuća geološka istraživanja,

  saglasno zakonskim i tehničkim odredbama, a u cilju utvrđivanja dozvoljenog opterećenja

  temeljnog tla, kao i hidrogeoloških podataka, (maksimalni nivo podzemne vode, vodoobilnost i

  dr.).

  Temeljenje objekata treba izvoditi na odgovarajućem tlu, poznatih karakteristika.

  Temeljenje konstrukcije objekata, treba projektovati, tako da se za dejstvo osnovnog

  opterećenja izbjegnu diferencijalna slijeganja.

  Temelji dijelova konstrukcije ne izvode se na tlu, koje se po karakteristikama razlikuje značajno

  od tla na kome je završeno temeljenje ostalog dijela konstrukcije. Ako to nije moguće, objekat

  treba razdvojiti na konstruktivne jedinice prema uvjetima tla.

  Primjena dva ili više načina temeljenja izbjegavati, osim ako se za svaki način temeljenja

  primjenjuje pojedinačno po konstruktivnim jedinicama.

  Opterećenje koje se prenosi preko temeljne konstrukcije na tlo mora da bude homogeno

  raspoređeno po cijeloj kontaktnoj površini.

  Podzemne prostorije projektovati prema uvjetima hidrogeoloških podataka, odnosno

  hidrogeoloških istraživanja kako je propisima određeno.

  Zasjecanje terena, nivelacija i sl. može se izvditi samo na osnovu geomehaničkih podataka i

  odgovarajućeg projekta.

  Temeljenje građevinskih objekata, te izgradnja infrastrukturnih objekata ne smije se izvoditi na

  nekontrolisano nasutom tlu.

  Drenažu površinskih voda izvoditi po odgovarajućem projektu, u cilju obezbjeđenja

  nekontrolisanog prokvašavanja tla što bi imalo štetno dejstvo.

  Kod temeljenja objekta treba dati prednost konstrukcijama temelja po slijedećem redosljedu:

  temeljna ploča, roštilj, trakasti temelji, povezani veznim gredama u ortogonalnom pravcu ili

  temeljne stope, povezane veznim gredama u dva ortogonalna pravca.

  Primjenjivati zaštitu svih dobara prilikom iskopa temeljnih jama.Zatrpavanjem iskopa obezbijediti

  potrebnu stabilnost.Mjere sigurnosti za izvođenje iskopa i nakon toga odrediti projektom.

 • Institut za građevinarstvo „IG" d.o.o. Banja Luka

  Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, 78 000 Banja Luka; tel: +38751348360, fax: +38751348372

  14

  Stručnim nadzorom utvrditi saglasnost stanja pri izvođenju radova prema podacima projekta,

  odnosno geoloških detaljnih istraživanja.

  B.III STANOVANJE

  Na prostoru koji obuhvata Plan postoje izgrađeni stambeni objekti, različite tipologije, spratnosti i

  nivoa urbanog standarda.

  Stanovanje u prostoru obuhvata Plana je dominantna namjena prostora. Zastupljeno je

  nanajvećem dijelu obuhvata pri čemu u izgrađenoj strukturi preovladavaju slobodnostojeći

  individualni stambeni objekti.

  Prosječna spratnost postojećih objekata namjene stanovanja je P+1+Pk, a kreće se od Su+P

  (suteren+prizemlje) do Su+P+1+Pk (suteren+prizemlje+sprat+potkrovlje), odnosno, P+2

  (prizemlje+dva sprata). Budući da dio obuhvata ima evidentiranu promjenu visinskih kota na

  terenu učestalo je prisustvo suterenske ili podrumske etaže.

  U okviru obuhvata Plana postoje 94 stambena objekta (porodične kuće).U okviru parcela ovih

  objekata postoje i pomoćni objekti i garaže.

  Valorizacijom postojećeg građevinskog fonda su utvrđene tri bonitetne kategorije objekata:

  dobar, srednji i loš bonitet. Preovladavaju objekti dobrog boniteta, manji broj objekata je ocjenjen

  kao objekti srednjeg boniteta, dok su kao objekti lošeg boniteta definisani objekti koji su

  devastirani ili u ruševnom stanju. Na prostoru predmetnog obuhvata valorizovano je 66 objekata

  dobrog boniteta, 29 objekata srednjeg boniteta i 12 objekata lošeg boniteta. Ovom valorizacijom

  nisu obuhvaćeni pomoćni objekti i objekti infrastrukture.

  U 94 domaćinstva živi oko 305 stanovnika. Gustina naseljenosti prema postojećem stanju iznosi

  25 stanovnika/ha.

  B.IV POSLOVNE I PRIVREDNE DJELATNOSTI

  Na prostoru obuhvaćenom Planom ne postoje objekti u funkciji obavljanja poslovnih i privrednih

  djelatnosti. Evidentirana je samo jedna poslovna jedinica i to u sklopu stambeno poslovnog

  objekta.

 • Institut za građevinarstvo „IG" d.o.o. Banja Luka

  Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, 78 000 Banja Luka; tel: +38751348360, fax: +38751348372

  15

  B.V JAVNE SLUŽBE I DRUGE DRUŠTVENE DJELATNOSTI

  U prostoru obuhvata Plana, nema objekata javnih službi i društvenih djelatnosti.

  B.VI VJERSKIOBJEKTI

  U obuhvatu Plana evidentiran je jedan objekat u službi islamske vjerske zajednice - džamija.

  B.VII SPORT IREKREACIJA

  Na predmetnom lokalitetu nisu zatečeni sadržaji u funkciji sporta i rekreacije.

  B.VIII INFRASTRUKTURA

  B.VIII.1 Saobraćaj

  Naselje Gornje Bare se nalazi u obodnom dijelu užeg urbanog područja Goražda. Glavnu vezu

  sa centralnim dijelom grada čini postojeća gradska obilaznica, koja jednim dijelom tangira

  predmetni obuhvat. Osnovnu saobraćajnu mrežu naselja Gornje Bare čine ulica Bolnička, zajeno

  sa ulicom Rada Jovanovića i Fočanskom ulicom. Postojeća saobraćajna mreža ne zadovoljava

  zahtjeve u pogledu saobraćajne povezanosti unutar naselja, kao ni odgovarajućeg pristupa svim

  pojedinačnim objektima. U pogledu tehničkih karakteristika, profili postojećih saobraćajnica nisu

  adekvatni za neometano odvijenje saobraćaja, ne sadrže trotoare, niti površine za kretanje

  pješaka.

  B.VIII.2 Hidrotehnička infrastruktura

  Postojeću hidrotehničku infrastrukturu u okviru obuhvata ovoga Regulacionog plana

  sačinjavaju:

  Snabdijevanje vodom za sanitarne i protivpožarne potrebe

  Odvođenje i dispozicija fekalnih otpadnih voda

  Odvođenje površinskih voda od padavina (kišna kanalizacija)

 • Institut za građevinarstvo „IG" d.o.o. Banja Luka

  Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, 78 000 Banja Luka; tel: +38751348360, fax: +38751348372

  16

  B.VIII.2.1 Snabdijevanje vodom

  Veći deo obuhvata plana je izgrađen, odnosno pokriven individualnom izgradnjom. Postojeća

  domaćinstva se snabdevaju vodom iz gradskog vodovodnog sistema (Vodovodni sistem

  Goražde) koji obezbeđuje vodu uglavnom, za potrošače urbanog područja grada.

  Osnovni izgrađeni primarni cevovodi koji tangiraju ili prolaze kroz ovo područje su:

  - F125mm, Fočanska ulica (spoja preko parcela sa Bolničkom ulicom)

  - F100mm ulica Rada Jovanovića

  - F1/2'', 2'' i 60mm Fočanska ulica

  Pritisci u mreži se kreću oko 2.5-4 bar.

  Položaj izvedene vodovodne mreže u predmetnom obuhvatu ucrtan je na odgovarajućem

  grafičkom prilogu ovog Plana.

  B.VIII.2.2 Kanalizacija

  U obuhvatu područja regulacionog plana postoji javna gradska kanalizaciona mreža, fekalna i

  mješovitog tipa.

  Što se tiče kanalizacije, na većem delu razmatranog prostora (postojeće individualno

  stanovanje) je izgrađena javna kanalizaciona mreža, ali ima i pojedinih objekata gde se

  dispozicija fekalnih otpadnih voda vrši putem septičkih jama, poljskih nužnika ili na nedozvoljen

  način ispuštanjem u obližnji vodotoke bez prethodnog prečišćavanja. Najvećim djelom

  kanalizaciona mreža prolazi preko livada i privatnih posjeda, dok ulice u kojima postoje fekalni

  kolektori su:

  - F350mm, 300mm, 250mm ulica Bolnička

  B.VIII.3 Elektroenergetika

  Područje obuhvaćeno regulacionom planom posjeduje elektroenergetsku infrastrukturu. U

  posmatranom obuhvatu transformatorska stanica TS „Bare“ je jedina transformatorska stanica s

  koje se vrši distribucija električne energije. Srednjenaponska mreža je izvedena podzemno

  srednjenaponskim 10 i 20 kV vodovima. Pomenuta TS nema dovoljno kapaciteta za nove

  potrošače planirane u obuhvatu regulacionog plana.

 • Institut za građevinarstvo „IG" d.o.o. Banja Luka

  Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, 78 000 Banja Luka; tel: +38751348360, fax: +38751348372

  17

  Niskonaponska nadzemna mreža je izvedena sa izoliranim vodičima – samonosivi kablovski

  snop preko armirano betonskih stubova i krovnih nosača. Javna rasvjeta je izvedena nadzemno

  korištenjem postojećih AB stubova niskonaponske mreže.

  Raspored napojnih i priključnih dalekovoda prikazan je u grafičkom prilogu ovog planskog

  dokumenta, (grafički prilog br.12 Plan infrastrukture – elektroenergetika i telekomunikacije).

  B.VIII.4 Telekomunikacije

  Nakon obilaska pomenute lokacije, utvrđeno je da u obuhvatu RP postoji određena TK

  infrastruktura. Infrastruktura na prostoru obuhvata Plana je tipa bakarnog kabla.

  B.VIII.5 Toplifikacija

  Područje obuhvaćeno Izmjenom Regulacionog plana "Gornje Bare" nema izgrađen

  infrastrukturni sistem za daljinsko snabdijevanje objekata toplotnom energijom.

  Postojeći privatni stambeni objekti se zagrijavaju na čvrsto gorivo - najčešće drvo.

  B.IX ŽIVOTNA SREDINA

  B.IX.1 Zaštita životne sredine

  Nekontrolisana promjena prirodnih uslova usljed naglog procesa urbanizacije koju karakterišu

  nepotpuna kontrola eksploatacije prirodnih površina i resursa (objekti, asfalt, infrastruktura ) su

  najčešći uzroci degradacije osnovnih elemenata životne sredine u urbanim sadržajima.

  Pomenute degradacije se manifestuju u različitim oblicima, prije svega kao:

  1. Zagađivanje voda ( površinskih i podzemnih );

  2. Zagađivanje zemljišta i nagomilavanje čvrstog otpada;

  3. Zagađivanje atmosfere;

  4. Pojava buke i dr.

  Razmatranje problematike zaštite životne sredine postaje aktuelno tek u posljednjih nekoliko

  godina, što kao posljedicu ima nedostatak velikog dijela podataka o trenutnom stanju životne

  sredine, odnosno evidenciju kontrole i mjerenja zagađenja.

  U predmetnom obuhvatu glavne zagađivače po svim segmentima moguće je grubo podijeliti na:

  1 .linijske

  Saobraćajnice koje se nalaze u kontaktnim zonama i koje ostvaruju značajniji uticaj na

  predmetni prostor.

  2.tačkaste

 • Institut za građevinarstvo „IG" d.o.o. Banja Luka

  Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, 78 000 Banja Luka; tel: +38751348360, fax: +38751348372

  18

  Ložišta ivdividualnih objekata i objekti koji imaju vlastitu kotlovnicu za zagrijavanje većeg

  kapaciteta i nalaze se u zoni obuhvata

  3.ostale

  Svi objekti koji po osnovu svoje funkcije imaju neki vid uticaja na osnovne elemente životne

  sredine (skladištenje štetnih materija, nekontrolisana emisija polutanata iz ložišta individualnih

  objekata itd.).

  Zagađenje atmosfere nastaje od gasovitih produkata sagorijevanja odnosno emisijom polutanata

  u procesima sagorijevanja različitih vrsta goriva koji se upotrebljavaju najčešće u saobraćaju, ili

  kao energenti bilo u privrednim ili individualnim aktivnostima.

  Kvalitet vazduha kako na širem urbanom području tako i u ovom dijelu plana ima promjenjljive

  vrijednosti u različitim periodima godišnjih doba.

  Pored navedene problematike uklanjanje otpada predstavlja jedan od bitnih uslova za

  sprečavanje širenja zaraznih bolesti, zagađenja osnovnih prirodnih elemenata životne sredine i

  uopšte za održavanje javne higijene.

  lako je buka je jedan od pratećih uticaja u dijelovima urbanih prostora, za ovaj predmetni

  obuhvat nema podataka niti kvantitativnih analiza mjerodavnih nivoa buke i akustičnog

  opterećenja, te s toga detaljniju analizu stanja ovog aspekta nije moguće sprovesti.

  B.IX.2 Sistem zelenih površina

  Sistem zelenih površina predstavlja kompleks prostorno povezanih zelenih površina svih

  kategorija, i kao takav ima složenu funkcionalnu strukturu. Elementi koji obrazuju sistem su

  različiti po namjeni, po ciljevima koji se žele postići, a takođe i po načinu kompozicije. Osnovne

  funkcije zelenila su poboljšanje sanitarno – higijenskih uslova, zatim stvaranje povoljnih mikro-

  klimatskih uslova, kao i povećanje ambijentalne vrijednosti prostora.

  Zelene površine, odnosno njihovo uređenje kao komponenta urbanizacije naselja, imaju

  izvanredan značaj u životu i radu ljudi, pa im je potrebno dati tretman bitne infrastrukturne

  komponente.

  Područje predmetnog Regulacionog plana, sa aspekta sistema zelenih površina karakteriše

  prisustvo različitih kategorija i načina korištenja zelenih površina: zatravnjene površine privatnih

  parcela, obradive površine, koje se javljaju kao oranice ili kao površine zasađene voćem i

  površine pod šumom. Sve ove površine spadaju u kategoriju zelenih površina individualnog

  korištenja.

 • Institut za građevinarstvo „IG" d.o.o. Banja Luka

  Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, 78 000 Banja Luka; tel: +38751348360, fax: +38751348372

  19

  B.X BILANSI KORIŠĆENJA POVRŠINA RESURSA I OBJEKATA

  Prema valorizacionoj osnovi postojećeg stanja, u prostoru obuhvata Plana, ustanovljeni su

  slijedeći urbanistički parametri:

  • Površina obuhvata Plana 12,17ha

  • Ukupan broj stanovnika 305

  • Ukupan broj domaćinstava 95

  • Gustina stanovanja u cijelom obuhvatu 25 stan/ha

  • Bruto građevinska površina postojećih stambenih objekata 17279,12 m2

  • Bruto građevinska površina postojećih stambeno-poslovnih objekata 242,08 m2

  • Bruto građevinska površina postojećih vjerskih objekata 204,12 m2

  • Bruto građevinska površina pomoćnih objekata 1030,30 m2

  • Bruto građevinska površina infrastrukturnih objekata 22,72 m2

  • Bruto građevinska površina postojećih devastiranih i

  ruševnih objekata, i temelja 1770,01 m2

  • Ukupna bruto građevinska površina svih objekata 20548,35 m2

  • Ukupna bruto građevinska površina pod objektima 9516,54m2

  • Koeficijent izgrađenosti 0,17

  • Procenat zauzetosti 8 %

  B.XI OCJENA PRIRODNIH I STVORENIH USLOVA

  Prostor predstavlja izuzetno složenu kategoriju koja u sebi sadržava potpuno različite

  komponente (prirodna, socio - ekonomska, tehnička). Promjene u jednoj komponenti povlače

  promjene u ostalim komponentama. Međusobna povezanost i interakcije između komponenata

  daju osnovno obilježje prostoru.

 • Institut za građevinarstvo „IG" d.o.o. Banja Luka

  Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, 78 000 Banja Luka; tel: +38751348360, fax: +38751348372

  20

  Ocjena stanja jednog prostora predstavlja značajnu komponentu koja može uticati na definisanje

  ciljeva budućeg razvoja analiziranog prostora kao i na određivanje namjene i sadržaja

  određenog prostora.

  Prilikom ocjene stanja organizacije, uređenja i korištenja prostora analizirani su svi prirodni i

  antropogeni elementi prostora, (za koje postoje raspoloživi podaci) i tretirani kao osnov za daljnji

  razvoj i uređenje prostora. Na svakoj tematskoj karti određuje se stepen povoljnosti u tri

  kategorije :

  • povoljne površine - to su površine koje ne zahtijevaju značajne tehničke mere i nema

  negativnih posljedica na prostor i životnu sredinu,

  • uslovno povoljne površine - obuhvataju površine koje zahtjevaju izvjesne dodatne troškove i

  tehničke mjere u svrhu poboljšanja uslova izgradnje,

  • nepovoljne površine - podrazumijevaju velika ograničenja i troškove za izgradnju.

  U grupi prirodnih uslova analizirani su geološki sastav i građa terena, hidrogeološke

  karakteristike terena, nagibi, stabilnost, nosivost, seizmičnost, izgrađenost.

  Sa aspekta prirodnih uslova, ovaj prostor je povoljan za razvoj različitih sadržaja.

  Sa aspekta stvorenih uslova analizirani su: postojeća izgrađenost i namjena površina,

  opremljenost obuhvata infrastrukturom (instalacije vodovoda, kanalizacije, dalekovoda,

  saobraćaj).

  Planirana namjena površina je u skladu sa planskim pretpostavkama višeg reda.

  Infrastrukturna opremljenost prostora obuhvata nije na zadovoljavajućem nivou. Prostor

  obuhvata koji nije pokriven instalacijama vodovoda i kanalizacije je uslovno povoljan za daljnju

  gradnju, kako je i prikazano na karti br. 07 Ocjena prirodnih i stvorenih uslova, jer zahtjeva

  dodatne troškove i tehničke mjere u svrhu poboljšanja uslova izgradnje.

  B.XII MJERE ZAŠTITE STANOVNIKA I MATERIJALNIH DOBARA OD PRIRODNIH I

  LJUDSKIM DJELOVANJEM IZAZVANIH NEPOGODA I KATASTROFAIRATNIH DJELOVANJA

  U predmetnom prostoru ne postoje izgrađena skloništa osnovne i dopunske zaštite.

 • Institut za građevinarstvo „IG" d.o.o. Banja Luka

  Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, 78 000 Banja Luka; tel: +38751348360, fax: +38751348372

  21

  C PROJEKCIJA IZGRADNJE I UREĐENJA PROSTORNE CJELINE

  C.I PROJEKCIJA IZGRADNJE

  Nakon navedenih podataka o opštem stanju uređenosti prostora u obuhvatu izrade Plana i

  podataka o planiranju može se konstatovati da su iskazane potrebe, kako od strane Općine,

  tako i ostalih subjekata i budućih korisnika, da se ovaj prostor planskom rješenjima dovede u

  stanje primjereno lokalitetu i postojećem stepenu urbaniteta naselja.

  Ciljevi organizacije i uređenja prostora mogu se iskazati u sljedećem:

  • utvrditi karakteristike pojedinih elemenata prirodne sredine;

  • definisati karakteristike fizičkih struktura u prostoru;

  • dati ocjenu stanja saobraćajnog sistema i saobraćajne infrastrukture;

  • definisati razvijenost infrastrukturne mreže;

  • utvrditi, kroz koncepciju, odnos obuhvaćenog prostora po sadržaju i funkciji prema ostalim

  kontaktnim zonama;

  • zasnivati rješenja na ekonomskoj racionalnosti, što podrazumjeva poseban pristup

  korištenju gradskog građevinskog zemljišta.

  • Izgradnja kolskih i pješačkih saobraćajnica

  • Izgradnja ostale komunalne infrastrukture

  • Uređenje javnih, sportskih i rekreatvnih površina

  • Izgradnja stambenih i stambeno-poslovnih objekata u funkciji povećanja postojećih

  kapaciteta.

  C.I STANOVNIŠTVO I STANOVANJE

  Prilikom formiranja koncepta Plana voditi računa o već izgrađenim fizičkim strukturama, kao i

  stvarnim mogućnostima za novu plansku izgradnju.

  Imajući u vidu postojeće izgrađene strukture potrebno je definisati uslove korištenja istih, kao i

  mogućnost i stepen intervencija na njima.

  Na neizgrađenim površinama, u skladu sa mogućnostima koje pruža zahtjevna konfiguracija

  tererna (na pojedinim dijelovima obuhvata), planirati individualno stanovanje prateći koncept već

  izgrađenih struktura.

  U pogledu spratnosti individualnih stambenih objekata Planom je definisana maksialna spratnost

  P+1+Pk, odnosno P+2, sa mogućnošću formiranja suterenske ili podrumske etaže za planirane

 • Institut za građevinarstvo „IG" d.o.o. Banja Luka

  Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, 78 000 Banja Luka; tel: +38751348360, fax: +38751348372

  22

  objekte, dok se za postojeće objekte manje spratnosti dozvoljava rekonstrukcija, dogradnja i

  nadogradnja do Planom propisane maksimalne spratnosti.

  Izgradnju individualnih stambenih objekata planirati na zasebnim parcelama, uz maksimalno

  poštovanje vlasničkih odnosa tj. granica katastarskih parcela, odnosno, samo sa neophodnim

  odstupanjima od istih, kada se na taj način postiže racionalnije korištenje i kvalitetnije uređenje i

  opremljenost prostora.

  C.II POSLOVNE I PRIVREDNE DJELATNOSTI

  U skladu sa namjenom prostora koji je u obuhvatu Plana, predviđen uglavnom kao zona

  individualnog stanovanja, te u skladu sa mogućnostima na terenu i položajem, utvrđeno je da na

  prostoru obuhvata Plana ne postoje uslovi za izgradnju značajnih privrednih kapaciteta,dok se

  poslovanje planira kao prateća djelatnost uz stanovanje, uglavnom u okviru stambeno-poslovnih

  objekata koje treba planirati na atraktivnijim lokacijama. Planom treba ostaviti mogućnost

  pretvaranja prizemene ili suterenske etaže postojećih objekata u poslovne prostore, pri čemu se

  mora voditi računa da njihova namjena mora biti kompatibilna sa stanovanjem (administracija,

  trgovina, uslužne djelatnosti i sl.)

  C.III JAVNE SLUŽBE I DRUGE DRUŠTVENE DJELATNOSTI

  Kada je riječ o javnim službama i drugim društvenim djelatnostima, ispitati potrebe uvođenja ovih

  djelatnosti na nivou predmetnog obuhvata, te ispitati mogućnosti njihove implementacije u

  plansko rješenje.

  C.IV INFRASTRUKTURA

  C.IV.1 Saobraćaj

  Kao i obično, kada se planira u prostoru, prije samog početka neophodno je postaviti određene

  ciljeve koji se žele postići, kao i standarde iz pojedinih oblasti kojima se teži. U ovom slučaju,

  imajući u vidu izgrađenost prostora određeni su slijedeći ciljevi i to:

  • podizanje bezbjednosti učesnika u saobraćaju na viši nivo.

  • stvaranje efikasnije i funkcionalnije saobraćajne mreže.

  • uklađivanje geometrijskih elemenata postojećih saobraćajnica sa tehničkim propisima.

 • Institut za građevinarstvo „IG" d.o.o. Banja Luka

  Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, 78 000 Banja Luka; tel: +38751348360, fax: +38751348372

  23

  Projektovani ciljevi za izradu Plana ostvaruju se na sledeći način:

  • rekonstruisanjem postojećih i dogradnjom novih elemenata putne mreže unutar obuhvata

  • rješavanjem potreba parkiranja, a u skladu sa zahtjevima proisteklim iz namjene, postojećih

  i planiranih sadržaja, kao i

  • definisanjem površina za bezbjedne i efikasne pješačke tokove.

  Kao osnova za uspostavljanje planskog koncepta mreže saobraćajnica unutar obuhvata, uzeta

  je postojeća putna mreža, planska rješenja iz važećeg plana, kao i potreba za obezbjeđivanjem

  adekvatnog pristupa planiranim objektima, kao i karakteristične potrebe koje proističu iz

  planiranih namjena.

  Osnovni koncept plana saobraćaja je definisan da bi ispunio zahtjeve koji se traže od

  saobraćajne mreže, a to su:

  • efikasne veze sa okolinom,

  • adekvatna unutrašnja mreža i pristupi svim postojećim i planiranim sadržajima,

  • obezbjeđivanje i diferenciranje površina (kolovozi, trotoari, raskrsnice, parkinzi, i sl.) za

  različite vidove saobraćaja.

  C.IV.2 Hidrotehnička infrastruktura

  Prilikom urbanizacije prostora u obuhvatu regulacionog plana, cilj je planirati i organizovati

  sakupljanje i odvođenje suvišnih količina oborinske vode sa krovova, saobraćajnica i ostalih

  nepropusnih površina.

  Površinske vode od padavina sa krovova objekata, saobraćajnica, i drugih nepropusnih površina

  u okviru obuhvata regulacionog plana, potrebno je prikupiti sistemom kanalizacionih kolektora i

  gravitacionim putem odvesti do primarnog kolektora.

  Pored izgradnje oborinske kanalizacije na prostoru obuhvaćenom regulacionim planom,

  neophodno je izgraditi odgovarajuću infrastrukturu, vodovoda i fekalne kanalizacije.

  Ocijenjeno je da je prostor obuhvata regulacionog plana, opremljen primarnim instalacijama

  vodovoda i fekalne kanalizacije, a da ih je potrebno nadopuniti (proširiti), kako bi zadovoljila

  potrebe za dodatna planska rješenja.

 • Institut za građevinarstvo „IG" d.o.o. Banja Luka

  Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, 78 000 Banja Luka; tel: +38751348360, fax: +38751348372

  24

  C.IV.3 Elektroenergetika

  Kao osnovni cilj ovog planskog dokumenta definiše se izgradnje nove i rekonstrukcija postojeće

  elektroenergetske infrastrukture u skladu sa planiranom izgradnjom novih objekata, a sve u cilju

  bolje i kvalitetnije isporuke električne energije postojećim i budućim potrošačima u obuhvatu

  Plana.

  Neophodno je ući u plan sarealno očekivanom potrošnjom koja se pojavljuje u naselju ovog tipa,

  akoja će se odrediti na bazi podloga za dimenzionisanje elektroenergetske mreže.

  C.IV.4 Telekomunikacije

  Razvodnaipretplatnička TK mreža kapacitiraće se prema potrebama planirane gradnje.Za

  potrebe telekomunikacione infrastrukture palnirati izgradnju TK kablovske kanalizacije

  polaganjem PVC cijevi prečnika Ø110 i Ø50.

  Ovim planskim dokumentom će se definisati trase TK kablovske kanalizacije i položaj okana

  kablovske kanalizacije neophodan za nesmetanu izgradnju, funkcionisanje i razvoj naselja u

  obuhvatu RP-a.

  C.IV.5 Toplifikacija

  Postojeći i planirani objekti za gradnju, po svojoj namjeni, moraju zagrijavati prostorije zimi i

  eventualno rashlađivati ljeti. Za ovo je moguće obezbijediti toplotnu energiju iz različitih

  energenata (drvo i drvni otpaci, bio masa, ugalj, sunčeva energija i slično) i na različite načine

  (loženje po prostorijama, kotlovnice za centralno i etažno grijanje), dok je za rashladnu energiju

  uglavnom potrebna električna energija za rad toplotnih pumpi.

  Cilj plana je da predloženo rješenje za snabdijevanje objekta toplotnom i rashladnom energijom

  za zagrijavanje i rashlađivanje prostorija bude tehno-ekonomski optimalno i prilagodljivo

  promjenama i da štiti prirodnu okolinu.

  C.V SISTEM ZELENIH POVRŠINA

  Osnovni cilj vezan za uređenje zelenih površina na području obuhvata je očuvanje postojećeg

  sistema zelenih površina, njihova planska eksploatacija, te uvođenje novih zelenih zasada i

 • Institut za građevinarstvo „IG" d.o.o. Banja Luka

  Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, 78 000 Banja Luka; tel: +38751348360, fax: +38751348372

  25

  drvoreda, namjenjenih za javno korištenje, čime se podiže komfor i stepen urbaniteta

  predmetnog prostora.

  C.VI ŽIVOTNA SREDINA

  Savremeni koncept zaštite životne sredine zahtijeva kontinuirano praćenje stepena

  aerozagađenja, hidrozagađenja, pedozagađenja, biljnog pokrivača, faune, higijenskog stanja

  sredine, zdravstvenog stanja ljudi, buke, vibracija, štetnih zračenja i drugih pojava i pokazatelja

  stanja životne sredine.

  Opći kriterijumi za zaštitu životne sredine od proizvodnih objekata polaze od međunarodno

  utvrđenih ekoloških principa koji se mogu svesti na slijedeće:

  • Najbolja politika zaštite životne sredine zasnovana je na preventivnim mjerama, što

  podrazumijeva blagovremeno spriječavanje ekološki negativnih uticaja na životnu sredinu,

  umesto uklanjanja njihovih posljedica;

  • U procesu donošenja odluka o izgradnji privrednih i infrastrukturnih objekata mora se

  analizirati i jasno utvrditi uticaj njihove izgradnje i rada na kvalitet životne sredine.

  Da bi se ispunili svi predviđeni zahtjevi Izmjenom ovog Regulacionog plana se i definišu

  određena rješenja koja se zasnivaju kako na definisanju zaštite osnovnih prirodnih elemenata

  tako i na zaštitu slobodnih prostora, zelenih povrišina i kulturnog pejzaža.

  Osnovne potrebe zaštite se zasnivaju u zaštiti prirodnih elemenata životne sredine i radom

  stvorenih čovjekovih vrijednosti koje su dio ove urbane cjeline, a koje mogu bitno da utiču na

  kvalitet čovjekovog života u njoj.

  Zaštita životne sredine ovog Plana postići će se ostvarivanjem više pojedinačnih ciljeva, koji se

  odnose na:

  • Zaštitu voda od zagađenja (sveobuhvatno kanalisanje i prečišćavanje otpadnih voda iz

  objekata);

  • Zaštitu zemljišta od zagađenja (sprečavanje deponovanja otpada na za to nepredviđenim

  mjestima, itd.);

  • Zaštitu vazduha od zagađenja (kroz obezbjeđenje jedinstvenog sistema toplifikacije,

  kontrolisanje aerozagađenja od saobraćaja, kao i poštovanje mezo i mikroklimatskih uslova pri

  izboru lokacija za potencijalne zagađivače);

  • Zaštitu od buke (kroz adekvatno planiranje saobraćajnica i saobraćajnih tokova i

  kontrolisanja saobraćajne buke, kao i različite mjere zaštite, počevši od pravilnog lociranja izvora

  buke u odnosu na prijemnik, smanjenja stvaranja buke i sprečavanja njenog širenja u okolinu,

  itd.);

 • Institut za građevinarstvo „IG" d.o.o. Banja Luka

  Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, 78 000 Banja Luka; tel: +38751348360, fax: +38751348372

  26

  • Zaštitu vegetacije, pri čemu se misli navegetaciju planiranu predmetnim Regulacionim

  planom:

  - Maksimalno zadržavanje i očuvanje postojećih stabala u okviru zona stambenih objekata,

  - Zadržavanje i očuvanje fragmenata šumskih površina, - Zadržavanje i uređenje postojećih livada i obradivih površina.

  Osnovne potrebe zaštite proističu iz potreba stvaranja komoditeta tj, komfora u jednoj urbanoj

  cjelini sa jedne strane, a sa druge strane radi zaštite životne sredine i općih prirodnih dobara

  koje su date čovjeku na raspolaganje.

  U tom smislu neophodno je maksimalnom zaštitom, postojećih prirodnih resursa unutar

  obuhvata Plana, pravilnom dispozicijom zagađivača, adekvatnim uređenjem sistema zelenih

  površina itd., obezbijediti takve uslove koji će bitno uticati na unapređenje kvaliteta življenja i

  ambijentalnih vrijednosti ovog Regulacionog plana.

  C.VII BILANS POTREBA I MOGUĆNOSTI

  Svi bilansi potreba i mogućnosti nisu egzaktno iskazani ali se daju kao parametri razmatranja

  potencijala područja za novu izgradnju, kao i uporedni parametri stanja sa terena-postojećeg

  stanja.

  • Bruto građevinska površina područja programira se na 32 885,39 m2;

  • Programirani broj stanovnika na kraju planskog perioda i uz pretpostavku izgradnje i

  naseljavanja cjelokupnog područja, planira se na oko 530 stanovnika;

  • Prosječna spratnost je P+1+Pk

  • Prosječna parcela individualnih stambenih i stambeno-poslovnih objekata, kreće se od 300

  m2 do 500 m2, premda ima i objekata na građevinskim parcelama veličine od 800m2 do

  1000m2 što zavisi od veličine i položaja objekta;

  • Koeficijent izgrađenosti na nivou obuhvata k=0.27

  Posebnu pažnju je potrebno posvetiti definisanju odgovarajućih pristupnih saobraćajnica do svih

  objekata predviđenih planom, i to u skladu sa stanjem na terenu i zahtjevima za kvalitenim i

  funkcionalnim saobraćajnim rješenjem na mikrolokalitetu.

  U skladu sa Atinskom poveljom pristupiće se formiranju koncepta u kome funkcionalne zone

  neće biti strogo podijeljene, već isprepletene na način da jedna nadopunjuje drugu.

 • Institut za građevinarstvo „IG" d.o.o. Banja Luka

  Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, 78 000 Banja Luka; tel: +38751348360, fax: +38751348372

  27

  D UREĐENJE PROSTORNE CJELINE

  D.I ORGANIZACIJA PROSTORA

  Prostor obuhvaćen predmetnim Regulacionim planom, sadrži površine slijedećih namjena:

  • Površine namijenjene za individualno stanovanje,

  • Površine namijenjene za individualno stanovanje sa poslovanjem,

  • Površine namijenjene za poslovne objekte,

  • Površine namijenjene za objekte u funkciji vjerskih sadržaja,

  • Površine predviđene za saobraćaj (motorni, pješački i biciklistički) i saobraćaj u mirovanju

  (parking prostori),

  • Površine predviđene za zelenilo u sklopu parcela individualnog stanovanja.

  D.I.1 Plan prostorne organizacije

  Plan prostorne organizacije je prikazan na grafičkom prilogu br.09 Plan prostorne organizacije i

  definiše osnovnu koncepciju lociranja planiranih sadržaja. Koncept uređenja i korišćenja

  prostora, koji je predmet obuhvata ovog plana, zasnovan je na smjernicama iz prethodnih

  planskih rješenja koja su u ovom slučaju revidovana i racionalno osmišljena, sa ciljem što skorije

  realizacije. Koncepcija izgradnje je osmišljena imajući u vidu postojeću namjenu površina,

  karakter okolnog prostora i ciljeve razvoja predmetnog prostora.

  Postojeća izgrađena zona tretirana je metodom rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje

  postojećih objekata, te interpolacijom novih tamo gdje to prostorne mogućnosti dozvoljavaju.

  Pri interpolaciji novih objekata u postojeće tkivo težilo se postizanju većeg stepena urbaniteta:

  kroz planiranje objekata odgovarajućih gabarita, namjene i položaja na parceli, sa tendencijom

  stvaranja usaglašenog uličnog fronta prema javnim površinama – saobraćajnicama i pješačkim

  komunikacijama, uključujući i planiranje pratećih zelenih površina i uređenja.

  Na neizgrađenom dijelu obuhvata Plana planirani su novi objekti, prilikom čega se striktno vodilo

  računa o poštovanju svih parametara urbanističke regulacije.

  Obzirom da je postojeća saobraćajna matrica je uslovljena već izgrađenom fizičkom strukturom

  Planom se predviđa rekonstrukcija postojeće saobraćajne infrastrukture te proširenje kapaciteta

  u onoj mjeri koliko je to dopustila postojeća izgrađena fizička struktura.

 • Institut za građevinarstvo „IG" d.o.o. Banja Luka

  Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, 78 000 Banja Luka; tel: +38751348360, fax: +38751348372

  28

  D.II STANOVANJE

  D.II.1. Individualni stambeni objekti

  Prema situaciji na terenu – postojećem stanju, u prostoru obuhvata Plana zastupljeni su objekti

  individualnog stanovanja i jedan individualni stambeno-poslovni objekat, organizovani najvećim

  dijelom kao slobodnostojeći objekti na zasebnim parcelama, manji broj objekata su dvojni

  objekti. U okviru ovih postojećih izgrađenih struktura povećanje stambenog fonda se planira

  uglavnom povećanjem horizontalnih i vertikalnih gabarita postojećih stambenih objekata do

  maksimalnih propisanih Planom, te interpolacijama novih stambenih objekata na slobodnim

  površinama unutar ovih izgrađenih cjelina.

  U koncepciji buduće izgradnje, stanovanje je zastupljeno u objektima individualnog stanovanja i

  to uglavnom, slobodnostojećim objektima, i u manjem broju u dvojnim objektima.

  Planom se ostavlja mogućnost da se detaljnim urbanističko-tehničkim uvjetima, a u skladu sa

  tehničkim i prostornim mogućnostima određenog objekta, može dozvoliti realizacija poslovnih

  sadržaja u okviru prizemlja stambenih objekata, odnosno, pretvaranje prizemlja, u posebnim

  slučajevima i suterena, postojećih objekata u poslovene prostore. Poslovanje koje bi se

  obavljalo mora u pogledu funkcije, buke, vibracija ili potrebe za parkiranjem i zadržavanjem

  vozila biti kompatibilno sa funkcijom stanovanja, odnosno poslovni sadržaji moraju doprinijeti

  normalnom funkcionisanju samog stanovanja (npr. administracija, trgovina, ugostiteljski sadržaji

  manjeg kapaciteta, uslužne djelatnosti i dr.).

  Individualni stambeni (jednoporodični) i stambeno-poslovni objekti su spratnosti do P+1+Pk

  (prizemlje, sprat+potkrovlje), odnosno P+2 (prizemlje+dva sprata). Pri tome pod pojmom

  potkrovlje smatra se stambena etaža pod skošenim stropom sa visinom vertikalnog vanjskog

  zida maksimalno 1,80 metara. Takođe, obzirom na konfiguraciju terena, dopuštena je izgradnja

  jedne podrumske ili suterenske etaže.

  Horizontalni gabariti prikazani na grafičkim prilozima su orjentacioni u svim pravcima, rast prema

  susjednim granicama parcele limitiran je udaljenostima od 3 metra, izuzetno, minimalna

  udaljenost od granica susjednih parcela može biti 1metar, ali isključivo uz saglasnost vlasnika

  predmetnih susjednih parcela. Ukupna veličina gabarita definiše se detaljnim urbanističko-

  tehničkim uslovima unutar maksimalnog vertikalnog gabarita i koeficijenta izgrađenosti od 0,6.

 • Institut za građevinarstvo „IG" d.o.o. Banja Luka

  Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, 78 000 Banja Luka; tel: +38751348360, fax: +38751348372

  29

  Veličine parcela namjenjenih individualnom stanovanju kreću se u rasponu od minimalno 300m2

  do maksimalno 1000 m2, u zavisnosti od veličine odgovarajućih katastarskih parcela-vlasničkih

  odnosa kao i planiranja prostorne organizacije i infrastrukture.

  U postojećem stanju evidentirana su brojna narušavanja propisanih distanci od tri metra od

  granice susjedne parcele, kao i slučajevi da su individualni stambeni objekti izgrađeni na samoj

  granici parcele, ili čak svojim gabaritom prelaze granicu dvije ili više susjednih parcela. Planom

  nije predviđeno uklanjanje takvih objekata, poštujući slobodnu volju susjeda i način na koji su oni

  usaglasili potrebe posmatrajući svoja dvorišta kao zajedničku cjelinu na kojoj su našli mogućnost

  ugodnijeg uređenja i korištenja.

  Planiranom rekonstrukcijom postojećih saobraćajnica, odnosno povećanjem njihovih poprečnih

  profila takođe je došlo do narušavanja minimalnih distanci prema saobraćajnicama, ili su objekti

  već zatečeni kao takvi. Planom je utvrđeno da je riječ o pojedinačnim slučajevima koji uglavnom,

  utiču na komfor pješačkih tokova, ali da ne utiču na bezbjednost i normalno odvijanje

  saobraćaja, te kao takvi nisu predviđeni za uklanjanje. Njihova eventualna daljnja ekspanzija u

  tom smislu je onemogućena postavljenjem građevinskih i regulacionih linija prema ulici, te u tom

  pravcu nije moguća njihova dogradnja ili nadogradnja koja bi dalje zadirala u ulični front.

  Građevinska linija planiranih individualnih stambenih objekata povučena je u odnosu na ulicu i

  postojeće objekte.(grafički prilog br.15 Plan građevinskih i regulacionih linija)

  Ukupna bruto građevinska površina planiranih individualnih (porodičnih) stambenih objekata je

  oko 30 643,37m2.

  D.II.2. Individualni stambeno-poslovni objekti

  Planirani individualni stambeno-poslovni objekti predviđen su na lokacijama pogodnim za razvoj

  poslovnih djelatnosti. Poslovni sadržaji u pogledu funkcije, buke, vibracija ili potrebe za

  parkiranjem i zadržavanjem vozila moraju biti kompatibilni sa funkcijom stanovanja

  (administracija, trgovina, ugostiteljski sadržaji manjeg kapaciteta, zanatske djelatnosti i sl.)

  Za planirane individualne stambeno-poslovne objekte važe ista pravila urbanističke regulacije

  kao i za individualne (porodične) stambene objekte.

  Ukupna bruto građevinska površina planiranih individualnih stambeno-poslovnih objekata je oko

  1190,24m2.

 • Institut za građevinarstvo „IG" d.o.o. Banja Luka

  Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, 78 000 Banja Luka; tel: +38751348360, fax: +38751348372

  30

  D.II.3 Pomoćni objekti u sklopu parcela individualnog stanovanja

  Postojeći pomoćni objekti koji nisu ometali definisanje saobraćajne mreže su zadržani i u

  planskom rješenju, a u skladu sa konkretnim uslovima na terenu. Pomoćni objekti izgrađeni u

  sklopu parcele individualnog stanovanja, locirani na parceli ili samoj granici parcele koji svojom

  visinom i dispozicijom ne ometaju okolne objekte i propisane distance od susjednih objekata su

  zadržani u postojećem stanju, odnosno uvršteni u Plan.

  Pomoćni objekti koji su Planom predviđeni za uklanjanje podijeljeni su u dvije kategorije, na

  način kako je predstavljeno na grafičkom prilogu br.5 Plan uklanjanja objekata.

  Objekti kategorije "A" predviđeni su za obavezno uklanjanje, iz razloga što ometaju provođenje

  odgovarajućeg saobraćajnog rješenja, ili su u ruševnom stanju, te njihova daljnja eksploatacija

  nije moguća.

  Objekti kategorije "B" su pomoćni objekti koji prelaze granice dvije ili više građevinskih

  (katastarskih) parcela. Ovi objekti ne ometaju realizaciju predmetnog planskog rješenja, ali

  njihova potpuna legalizacija nije moguća. U planerskom smislu, ovi objekti se ne mogu zadržati

  u koliko se ne izvrši korekcija granica parcela na kojima su izgrađeni.

  U sadašnjoj planskoj koncepciji nije planirana korekcija postojećih granica parcela u ovakvim

  slučajevima, iz razloga što Nosilac izrade i Nosilac pripreme Plana nisu imali podatke o

  vlasništvu nad pomoćnim objektima koji prelaze granice dvije ili više građevinskih (katastarskih)

  parcela.

  Legalizacija ovakvih objekata je moguća jedino kroz rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i u

  tom slučaju podrazumijeva korekciju granica građevinskih (katastarskih) parcela na način da da

  se predmetni objekat uključi u prostor unutar samo jedne građevinske parcele. Ovakve

  intervencije može odobriti nadležni organ uprave, kroz izradu detaljnih urbanističko-tehničkih

  uslova, bez izmjene Regulacionog plana, pri čemu je prethodno neophodno pribaviti saglasnosti

  vlasnika svih katastarskih čestica na kojima je predmetni obekat izgrađen.

  Kod planiranja novih stambenih objekata nisu tretirani eventualni budući pomoćni objekti, njihov

  horizontalni gabarit i položaj nisu ucrtani na grafičkim prilozima. U pogledu vertikalnih gabarita

  maksimalna dozvoljena spratnost za pomoćne objekte je P (prizemlje).

  Pozicioniranje pomoćnih objekata na parcelama individualnog stanovanja mora biti predmet

  izrade detaljnih urbanističko-tehničkih uslova, u skladu sa Odlukom o provođenju Plana.

 • Institut za građevinarstvo „IG" d.o.o. Banja Luka

  Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, 78 000 Banja Luka; tel: +38751348360, fax: +38751348372

  31

  D.III POSLOVNE I PRIVREDNE DJELATNOSTI

  U području obuhvata Plana, planiran je jedan poslovni objekat na zemljištu u vlasništvu Općine

  Goražde i to za potrebe opštinske administracije, društvene djelatnosti (ambulanta, pošta, banka

  i sl.) ili druge poslovne namjene koje su u skladu sa karakterom naselja, što se definiše kroz

  izradu detaljnih urbanističko-tehničkih uslova.

  Maksimalna planirana spratnost je P+1 uz mogućnost planiranja jedne suterenske ili podrumske

  etaže, što se definiše detaljnim urbanističko-tehničkim uslovima.

  Horizontalni gabariti prikazani na grafičkim prilozima su orjentacioni u svim pravcima, rast prema

  susjednim granicama parcele limitiran je udaljenostima od 3 metra od granice parcele, a ukupna

  veličina gabarita definiše se detaljnim urbanističko-tehničkim uslovima unutar maksimalnog

  vertikalnog gabarita i koeficijenta izgrađenosti od 0,6.

  U prostoru obuhvata Plana nije planirana izgradnja proizvodnih objekata

  D.IV JAVNE SLUŽBE I DRUGE DRUŠTVENE DJELATNOSTI

  Izmjenom Plana nije definisana posebna zona za izgradnju sadržaja ove namjene, ali se ostavlja

  mogućnost da dio prizemlja postojećih i planiranih objekata, ili cijeli objekat, bude angažovan za

  ove potrebe.

  D.V OPĆI URBANISTIČKO-TEHNIČKI UVJETI

  D.V.1 Urbanističko-tehnički uvjeti

  Ovim Planom i uvjetima definisani su relevantni urbanističko-regulativni elementi za

  projektovanje i izgradnju objekata u području Plana. Tekstualni dio i svi grafički prilozi čine

  jedinstven dokument koji u regulativnom smislu obavezuje sve subjekte bez obzira u kojoj fazi

  realizacije Plana učestvuju.

  Prije izrade arhitektonskih projekata za objekte čija gradnja se ovim Planom predviđa, treba

  formulisati detaljni projektni zadatak koji uključuje i podatke i zahtjeve sadržane u Planu, a koji

  se odnose na:

  • namjenu i situativni razmještaj objekata,

  • horizontalne i vertikalne gabarite,

 • Institut za građevinarstvo „IG" d.o.o. Banja Luka

  Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, 78 000 Banja Luka; tel: +38751348360, fax: +38751348372

  32

  • orijentacione nivelacione kote,

  • uvjete za priključenje na saobraćajnu i ostalu komunalnu infrastrkturu (voda, kanalizacija,

  elektrika, TT),

  • arhitektonsko oblikovanje objekta,

  • uvjete za uređenje slobodnih površina,

  • uvjete zaštite životne sredine,ekološke uslove i uslove zaštite od požara, i sl.

  Svi ovi podaci determinišu se kao poseban urbanističko-regulativni dokument za svaki objekat, ili

  blok kao cjelinu, u formi detaljnih urbanističko-tehničkih uslova za projektovanje i izgradnju

  objekata.

  Osnovu za njihovo definisanje predstavlja ovaj Plan.

  U tom dokumentu koji čini sastavni dio urbanističke saglasnosti i rješenja o odobrenju gradnje u

  skladu sa ovim Planom utvrđuje se:

  ▪ namjena objekata sa detaljnim razmještajem funkcionalnih prostora,

  ▪ maksimalne dimenzije horizontalnih i vertikalnih gabarita objekta i oblik gabarita,

  ▪ situativni položaj objekta i površina, oblik osnove prizemlja i spratova ako su različiti,

  prikazuju se na grafičkom dijelu dokumenta. Građevinske i regulacione linije kordinatama tačaka

  ili distancama od postojećih objekata ili tačaka na terenu;

  ▪ kod eventualnog povećanja gabarita planiranih objekta, prilikom izrade urbanističko-

  tehničkih uslova, treba voditi računa da je minimalna udaljenost objekta od granica pripadajuće

  parcele 3 m za stambene i stambeno poslovne objekte u domenu porodičnog stanovanja, 6 m

  za poslovne objekte,a ni u kom slučaju ne smije biti manja od h/2, pri čemu je h= kota sljemena

  planiranog objekta;

  ▪ niveleta pada prizemlja (ulazni podest) se određuje kao približna vrijednost sa tačnošću ±

  20 cm. Označava se apsolutnom kotom.

  Za određivanje nivelete mjerodavna je nivelacija okolnog prostora tj. niveleta saobraćajnih

  površina (ulica, trotoara i sl.);

  ▪ u uvjetima za priključenje na saobraćajnu mrežu grafički i tekstualno se određuju prilazi

  objektu, njihova pozicija, geometrijski oblik i površinska obrada, širina, radijusi zakrivljenja i sl.,

  ivičnjaci, parking površine i njihovo uređenje, obaveza izgradnje garaža u sastavu objekata i

  slično;

  ▪u pogledu arhitektonskog oblikovanja, u uslovima treba istaći da se ovaj aspekt

  problematike svrstava u red veoma značajnih projektantskih zadataka. Od projektnanta se

  zahtjeva da objekat u svakom, pa i oblikovnom smislu shvati i tretira kao dio šire okoline,

  odnosno ambijenta u koji se objekat smješta,da u pogledu oblikovanja objekat bude u duhu

  sopstvenog vremena, sa jasno uočljivom funkcijom, da maksimalno iskoristi pogodnosti lokacije,

 • Institut za građevinarstvo „IG" d.o.o. Banja Luka

  Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, 78 000 Banja Luka; tel: +38751348360, fax: +38751348372

  33

  odnosno da adekvatnim rješenjem podigne kvalitet lokacije u koliko na njoj postoje eventualna

  ograničenja;

  ▪u pogledu primjene materijala za obradu fasadnih platana po pravilu ne bi trebalo

  postavljati izričite zahtjeve. Slobodu izbora bi trebalo prepustiti projektantu, ali uz uslov da

  odabrani materijali imaju svojstva trajnosti i lakog održavanja, a u estetskom smislu da pruže

  adekvatan izraz prijatan za oko posmatrača,

  ▪ u uvjetima za uređenje slobodnih površina oko objekta tekstualno i grafički treba dati

  podatke o veličini, obliku, namjeni i načinu obrade tih površina. Postavlja se zahtjev da uređenje

  slobodnih površina bude i investiciono i građevinski sastavni dio izgradnje objekta. Objekat se

  može smatrati gotovim tek pošto su izgrađene i uređene sve okolne površine koje mu pripadaju.

  Uređenje ovih površina se vrši prema posebnom projektu koji čini sastavni dio projektne

  dokumentacije,

  ▪ uvjetima zaštite utvrditi obavezu projektovanja i izgradnje tavkog objekta koji će ispuniti

  sve zahtjeve, propisane standarde koji se odnose na zaštitu i sigurnost korišćenja objekta. Ovo

  se prije svega odnosi na statičku i seizmičku sigurnost objekta, funkcionalnost u njegovom

  korišćenju, protivpožarnu sigurnost i drugo.

  ▪detaljnim urbanističko-tehničkim uvjetimaza objekte javnog karaktera neophodno je

  definisati uklanjanje arhitektonskih barijera, odnosno objekte planirati sa mogućnošću

  nesmetanog kretanja osobama sa umanjenom mogućnošću u kretanju.

  • uvjeti za priključenje na gradsku infrastrukturnu mrežu određuju obavezu i način pod

  kojim objekti moraju biti priključeni na gradsku mrežu vodovoda, kanalizacije, elektroenergetike,

  telefona, toplovoda i sl. Objekat se može smatrati gotovim, biti tehnički primljen i predat na

  upotrebu tek pošto su izgrađene i infrastrukturne trase neophodne za njegovo neometano

  funkcionisanje;

  • u uvjetima treba utvrditi i obavezu investitora za pribavljanje potrebnih geotehničkih

  podataka o tlu putem neposrednih istražnih radova na mikrolokaciji.

  • ukoliko objekat može imati značajan uticaj na životnu sredinu uopšte ili njene segmente,

  investitor se mora obavezati da pribavi okolišnu saglasnost od nadležnog ministarstva.

  Prilikom definisanja visina prostorija u sklopu planiranih objekata moraju biti ispoštovani svi

  pravilnici i propisi koji korespondiraju sa određenom namjenom i funkcijom pojedinačnih

  objekata.

  U tom kontekstu preporučuje se upotreba slijedećih normativa:

  - minimalna svijetla visina stambenih prostorija je 260 cm;

  - minimalna svijetla visina poslovnih prostorija u funkciji administracije i kancelarijskog

  poslovanja je 260 cm;

 • Institut za građevinarstvo „IG" d.o.o. Banja Luka

  Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, 78 000 Banja Luka; tel: +38751348360, fax: +38751348372

  34

  - minimalna svijetla visina poslovnih prostorija u funkciji uslužnih djelatnosti (servisi, manje

  ordinacije i sl.) je 280 cm;

  - minimalna svijetla visina prostorija u funkciji ugostiteljstva i trgovine je 300 cm.

  D.VI INFRASTRUKTURA

  D.VI.1 Saobraćaj

  Planirano je zadržavanje pristupa predmetnoj lokaciji sa postojeće gradske obilaznice, koja

  tangira predmetni obuhvat. Sekundarne saobraćajnice povezuju glavne ulice pružajući se po

  izohipsama. Glavni pješački pravci će se pružati paraleno sa kolovozima (u okviru uličnog profila

  i na posebnim stazama i kolsko-pješačkim pristupima) i upravno na ulice povezujući ih na

  mjestima većeg nagiba i između parcela.

  Sve saobraćajnice u prostoru su planirane sa dvosmjernim kolovozom, minimalne šrine

  kolovoza 4,50 m, i obostranim pješačkim površinama. Elementi za iskolčavanje saobraćajnica i

  dimenzije poprečnih profila dati su na grafičkom prilogu br.10 Plan saobraćaja i nivelacije.

  Detaljnim urbanističko-tehničkim uvjetima mogu se odrediti minimalna odstupanja od utvrđenih

  dimenzija saobraćajnica u kontekstu širine poprečnog profila, ako to zahtijevaju opravdani

  tehnički ili drugi razlozi (problemi u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa).

  Saobraćaj u mirovanju, odnosno parkiranje vozila za stanovnike naselja i korisnike poslovnih

  objekata planirani su u okviru individualnih parcela.

  Pješački tokovi unutar naselja su planirani kontinuirano kroz sve zone. Prelazak pješaka preko

  gradske zaobilaznice planiran je u nivou saobraćajnice, a isto tako moguća je izgradnja

  nadzemnih ili podzemnih pješačkih prolaza, u skladu sa razvojnim potrebama naselja ili

  povećanjem intenziteta saobraćaja u prostoru.

  D.VI.1.1 Urbanističko-tehnički uvjeti za saobraćaj

  Urbanističko-tehničkim uvjetima propisuju se opći i posebni uvjeti koje je potrebno ispuniti da bi

  svi planirani sadržaji vezani za saobraćaj (kolski, pešački, biciklistički, mirujući) bili dovedeni u

  uvjete kvalitetnog i pouzdanog korišćenja u traženom obimu i po kvalitetu usluga najmanje do

  nivoa koji se propisuje ovim urbanističko-tehničkim uvjetima.

  • Svi horizontalni elementi (osovine i gabariti) dati u grafičkom prilogu su obavezujući za

  projekante i izvođače radova.

 • Institut za građevinarstvo „IG" d.o.o. Banja Luka

  Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, 78 000 Banja Luka; tel: +38751348360, fax: +38751348372

  35

  • Dimenzioniranje kolovoznih površina izvesti u skladu sa očekivanim saobraćajnim

  opterećenjem po važećim propisima.

  • Nivelaciju novih kolskih i pešačkih površina uskladiti sa okolnim prostorom i sadržajima kao i

  sa potrebom zadovoljavanja efikasnog odvodnjavanja atmosferskih voda.

  • Odvodnjavanje atmosferskih voda izvršiti putem slivnika i cjevovoda do kanalizacije, a izbor

  slivnika uskladiti sa obradom površine na kojoj se nalazi (kolovoz ili pješačka staza).

  • Kolovozne zastore svih novoplaniranih i postojećih - zadržanih saobraćajnica raditi sa

  asfaltnim materijalima.

  • Površinsku obradu trotoara izvesti asfaltom ili popločanjem prefabrikovanim betonskim ili

  kulir pločama.

  • Oivičenje kolovoza i pešačkih površina izvesti ugradnjom betonskih prefabrikovanih

  ivičnjaka.

  • Na svakom pješačkom prelazu obavezno ugraditi upuštene ivičnjake ili druge odgovarajuće

  prefabrikovane elemente kako bi se omogućilo neometano kretanje invalidskih kolica, biciklista i

  majki sa kolicima.

  • Na mjestima poprečnih prodora instalacionih vodova ispod planiraih saobraćajnica

  obavezno ugraditi betonske kanale pravougaonog ili kružnog poprečnog presjeka prije

  postavljanja instalacija (u skladu sa veličinom poprečnih profila).

  • Obavezno uraditi kvalitetnu rasvjetu svih saobraćajnica i saobraćajnih površina.

  • Horizontalnu i vertikalnu saobraćajnu signalizaciju uraditi u skladu sa odredbama Zakona o

  osnovama bezbjednosti u saobraćaju u Bosni i Hercegovini.

  D.VI.2 Hidrotehnička infrastruktura

  D.VI.2.1 Vodovod

  Pоstојеći i plаnirаni sаdržајi u оbuhvаtu Rеgulаciоnоg plаnа snаbdiјеvаćе sе vоdом sа lокаlnоg

  vоdоvоdnоg sistема opštine Goražde.

  Cјеvоvоdi pоrеd snаbdiјеvаčке ulоgе zа sаnitаrnе pоtrеbе, imајu i ulоgu dа оbеzbiјеdi dоvоljnе

  коličinе prоtivpоžаrnе vоdе i еvеntuаlnе tеhnоlоšке pоtrеbе zа pојеdine pоtrоšаče.

  Prema Pravilniku o spoljnoj hidrantskoj mreži minimalan prečnik cjevovoda hidrantskog voda je

  100mm.

 • Institut za građevinarstvo „IG" d.o.o. Banja Luka

  Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, 78 000 Banja Luka; tel: +38751348360, fax: +38751348372

  36

  Elementi za proračun potrebnih količina vode su:

  - planirana broj stanovnika u obuhvatu regulacionog plana

  -planirana gustina stanovanja

  -specifična potrošnja vode qsp=220 l/st/dan

  -specifična potrošnja vode na dan po zaposlenom qsp=160 l/st/dan

  -koeficijent dnevne neravnomjernosti Kdn=1.2

  -koeficijent časovne neravnomjernosti Kč=1.3

  Na priloženoj grafičoj dokumentaciji može se uočiti da najveći dio trasa cjevovoda ide preko

  livada i privatnih parcela, tj. javljaju se „divlji“ priključci, pa je iz tog razloga predviđeno

  izmještanje onih cjevovoda koji prolaze ispod planiranih objekata.

  D.VI.2.2 Kanalizacija

  Za prostor koji se obrađuje ovim regulacionim planom, planira se razdjelni (separatni) sistem

  kanalizacije: posebno se sakuplјaju i odvode fekalne otpadne vode od naselјa a posebno

  oborinske vode, čija količina će se povećavati sa stepenom izgrađenosti odnosno urbanizacije

  naselјa (odvodnja krovova objekata, saobraćajnica, parkinga i ostalih površina).

  Fekalna kanalizacija

  Sanitarne otpadne vode prethodno tretirati tj. prečistiti na lokalnim postrojenjima (sabirne jame,

  prefabrikovani uređaji), te nakon prečišćavanja i dezinfekcije upustiti u recipijente (lokalne uvale-

  potoke), ili priključiti na postojeću kanalizacionu mrežu.

  Nova sekundarna kanalizaciona mreža planirana je u koridorima postojećih i novoplaniranih

  saobraćajnica. Za proračun količina fekalnih otpadnih voda planski elementi su:

  -broj stanovnika priklјučenih na vodovod za sanitarne potrebe

  -potrošnja vode za ostale potrebe (zaposleni, servisi, radionice, ugostitelјski objekata, škola i

  slično).

 • Institut za građevinarstvo „IG" d.o.o. Banja Luka

  Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, 78 000 Banja Luka; tel: +38751348360, fax: +38751348372

  37

  Profili kanala fekalnekanalizacije su pprema hidrauličkom proračuna, s tim da se u glavnim

  ulicama sugeriše minimalni profila kanala Ø300 mm (sekundarni priklјučni kanali Ø250 mm).

  Kišna kanalizacija

  Kod izgradnje novih objekata, kao i kod rekonstrukcija ili izgradnji novih saobraćajnica odvodnja

  kišnih voda se planira posebnim kišnim kanalima ili slivnicima.

  Obzirom da voda sa saobraćajnih površina može biti zagađena naftom i naftnim derivatima,

  potrebno je predvidjeti odgovarajuće prečišćavanje kišne kanalizacije prije upuštanja u recipijent.

  (taložnici, slivnici, separatori i slično).

  Planski elementi za proračun količina kišne kanalizacije su :

  - pripadajuća slivna površina

  - intenzitet mjerodavnih kiša

  - odgovarajući keoficijent oticanja

  D.VI.2.3 Općti UTU vodovod i kanalizacija

  Vodovod

  Potrebne količine sanitarne vode obezbjediće se iz gradske vodovodne mreže.

  Trase cjevovoda definisane su u grafučkom prilogu i uslov su za projektovanje. Najmanji

  dozvolјeni prečnik cjevovoda je 100 mm.

  Cjevovode postaviti ispod trotoara ili u zelenom pojasu pored puta.

  Ukopavanje novih cjevovoda prilagoditi nivelacionim elementima puta,namjeni terena.

  Minimalni nadsloj zemlјe treba biti 1.20 m.

  Planski elementi za projektovanje su:

  broj stanovnika

  broj zaposlenih

  gustina stanovanja

  potrošnja vode po stanovniku od 220 l/dan

  potrošnja vode po zaposlenom od 160 l/dan

  koeficijenti neravnomjernosti, dnevni kd = 1,2 i časovni kč = 1.3.

  Zaštitu od požara riješiti u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti od požara.

  Pored ovih urbanističko-tehničkih uslova neophodno je pribaviti i saglasnost od nadležnog

  komunalnog preduzeća.

 • Institut za građevinarstvo „IG" d.o.o. Banja Luka

  Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, 78 000 Banja Luka; tel: +38751348360, fax: +38751348372

  38

  Kanalizacija

  Za planirane sadržaje u Regulacionom planu se usvaja separatni sistem kanalizacije, tj.

  posebnim kanalima se prikuplјaju fekalne otpadne vode a posebnim kišne vode.

  Otpadne vode od planiranih objekata prihvatiti mrežom glavnih i sekunadarnih kanala, priklјučiti

  na planirane glavne gradske kanalizacione kolektore, odnosno kao privremeno prelazno rješenje

  tretirati na odgovarajućim lokalnim uređajima (septičkim jamama, sabirnim jamama ili

  prefabrikovanim septičkim uređajima).

  Sanitarne otpadne vode prethodno tretirati tj. prečistiti na lokalnim postrojenjima (sabirne jame,

  prefabrikovani uređaji), te nakon prečišćavanja i dezinfekcije upustiti u recipijente (lokalne uvale-

  potoke).

  Minimalni prečnik glavnih fekalnih kolektora je 300 mm.

  Kišne vode prihvatiti sistemom rigola, rešetki, slivnika i putem sekundarnih kišnih kolektora

  (nakon odgovarajućeg tretmana) upustiti u najbliže recipijente.

  Planski elementi za proračun kišne kanalizacije su:

  - pripadajuća slivna površina, A

  - mjerodavni intenzitet kiše, i

  - odgovarajući koeficijenti oticanja, Ƞ

  D.VI.3 Elektroenergetika

  Plаnirаno vršno opterećenje

  Snabdjevanje električnom energijom prostora obuhvaćenog regulacionim planom treba izvesti

  tako da se osigura dvostrano napajanje srednjenaponske distributivne mreže, čime se povećava

  i sigurnost rada mreže.

  Potrebna je polagati 12/20 kV vodove (XHE 49-A 3x(1x150) mm2 ili XHE 49 3x(1x95) mm2)

  čime će se omogućiti prelazak na viši naponski nivo i ekonomičnija organizacija mreže.

  Pored poboljšanja u kapacitetu srednjenaponskih vodova, neophodno je povećati instalisanu

  snagu izgradnjom nove transformatorske stanice u zavinosti od:

  pojave novih potrošača,

  prirodnog porasta opterećenja postojećih potrošača,

 • Institut za građevinarstvo „IG" d.o.o. Banja Luka

  Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, 78 000 Banja Luka; tel: +38751348360, fax: +38751348372

  39

  nedozvoljeno niskog napona kod potrošača.

  Premа progrаmskim elementimа nа lokаlitetu RP plаnirаnа je pored postojećih objekаtа

  izgrаdnjа novih objekata. Energetsku karakteristiku ovog gradskog područja čini pretežno

  nepoznat način zagrijavanja stambenih prostorija ( TA peći, ugalj, drvo, centralno grijanje itd).

  Nа osnovu nаvedenih progrаmskih elemenаtа i podlogа zа dimenzionisаnje elektroenergetskih

  mrežа izrаčunаće se potrebnа el. energijа vršnog opterećenjа zа plаnirаne sаdržаje kаko slijedi.

  Planom je predviđen jedan novi objekat poslovne namjene ukupne BGP 160 m2, te dva nova

  stambeno-poslovna objekta sa ukupnom poslovnom namjenom BGP 248 m2. Tehničkim

  preporukama se predviđa specifična snaga objekta od p=15-30W/m2 za male poslovne zgrade i

  p=25-60W/m2 za trgovine. Pošto nije poznat tip poslovanja u planiranim objektima usvojena je

  specifična instalisana snaga od p=30W/m2 za sve objekte poslovne namjene.

  Za objekte poslovne namjene potrebno je obezbijediti vršnu snagu od P = 408 x 0,03 = 12,24

  kW.

  Za javnu rasvjetu obuhvata potrebno je obezbijediti vršnu snagu od cca 20 kW. U obuhvatu RP

  planirana je izgradnja stambenih jedinica ukupne BGP 11637,04 m2 (u BGP uzeta u obzir i

  površina stambnenog dijela stambeno-poslovnih objekata) . Ukupan broj stambenih jedinica je

  52.

  Za 52 stambene jedinice (tip naselja 2 – šire gradsko područje) potrebna jednovremena snaga u

  2034 godini iznosi 305,35 kW.

  Ukupne potrebe za instalisanom snagom u novim distributivnim trafostanicama u 2034 godini

  iznosi ukupno:

  305,35kW + 12,24 kW + 20 kW = 337,59 kW.

  Uslove obezbjeđenjа el. energije oko 340 kW vršnog opterećenjа propisаće nаdležnа

  Elektrodistribucijа kroz svoju elektroenergetsku sаglаsnost kojа se morа obezbjediti u toku

  izrаde projektne dokumentаcije zа plаnirаne objekte u obuhvatu RP. Planom je predviđeno da

  se izgradi jedna nova trafostanica kompaktnog tipa sa transformatorskom jedinicom od 630

  kVA.

  Srednjenaponska mreža

  Električnu energiju potrebnu za snabdjevanje planiranih objekata u obuhvatu regulacionog plana

  potrebno je dovesti novim srednjenaponskim kablovskim vodovima položenim slobodno u

  zemlju. Posmatrani obuhvat ima izvedeno napajanje srednjenaponskim podzemnim kablovskim

  vodovima sa dvije strane. Ovim planskim dokumentom planira se priključenje nove TS na TS

  „Bare“ sa dva srednjenaponska kabla. Na ovaj način je povećana pouzdanost sistema.

  Planiranu transformatorsku stanicu graditi kao slobodnostojeći objekat za tratransformator

 • Institut za građevinarstvo „IG" d.o.o. Banja Luka

  Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, 78 000 Banja Luka; tel: +38751348360, fax: +38751348372

  40

  nazivne snage do 630 kVA, projektovane tako da se arhitektonsko rješenje objekata uklopi u

  okolni prostor. Prilikom projektovanja TS poštovati preporuke ED.

  Trasa SN kablova data je u grafičkom prilogu.

  NN rаzvod

  Pored rekonstrukcije i proširenja srednjenaponske mreže potrebno je poboljšati stanje

  niskonaponske mreže zamjenom dotrajalih vodova nadzemne mreže podzemnom kablovskom

  gdje je to moguće.

  Prenos električne energije od distributivnih TS do potrošača vršiti podzemnim niskonaponskim

  kablovima potrebnog presjeka, što će biti definisano urbanističko-tehničkim uslovima i posebnim

  projektom. Priključak objekata na elektroenergetsku mrežu će se izvoditi iz kablovskih priključnih

  kutija na fasadi objekata.

  Nаčin nаpаjаnjа pojedinih objekаtа definisati urbanističko-tehničkim uslovima za predmetni

  objekat.

  Javna rasvjeta

  Rasvjetu u predmetnoj zoni izvesti u skladu sa važećim standardima i preporukama JKO (IEC)

  za pojedine tipove rasvjete.

  Osvjetljenje glavnih saobraćajnica izvesti svjetiljkama postavljenim na čeličnim stubovima visine

  8-9 m, zaštićenim od korozije vrućim cinčanjem, ili drugim vidovima zaštite. Koristiti svjetiljke na

  izvorima svjetlosti natrijum-visoki pritisak, postavljene uz rub saobraćajnica u jednostranom

  rasporedu.

  Sporedne saobraćajnice osvjetliti svjetiljkama natrijum-visoki pritisak na stubovima visine 6-8 m.

  Tip svjetiljki i stubova, kao i njihov tačan broj i raspored odrediti fotometrijskim proračunom u

  okviru projekta javne rasvjete.

  Napajanje rasvjete pojedinih saobraćajnica izvesti podzemnim niskonaponskim kablovskm

  vodovima izvedenim iz transformatorske stanice, sa table za ulično (javno) osvjetljenje.

  Potrebno je izgraditi daljinski sistem kontrole rasvjete i mogućnost štednog režima rada u

  noćnim satima.

 • Institut za građevinarstvo „IG" d.o.o. Banja Luka

  Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, 78 000 Banja Luka; tel: +38751348360, fax: +38751348372

  41

  D.VI.4 Telekomunikacije

  Za potrebe telekomunikacione infrastrukture palnirana je izgradnja TK kablovske kanalizacije

  polaganjem PVC cijevi prečnika Ø110 i Ø50. Ovim dokumentom definisana je trasa TK

  kablovske kanalizacije i položaj okana kablovske kanalizacije neophodan za nesmetanu

  izgradnju, funkcionisanje i razvoj naselja u obuhvatu RP-a. Kablovsku kanalizaciju planirati od

  minimalno dvije cijevi Ø110 za potrebe telefonije i za potrebe ostalih komunikacionih sistema

  (KTV, internet provajderi i sl.). Zа plаnirаnje telekomunikаcione (TK) infrаstrukture, nа području

  gdje se regulаcionim plаnom predviđа izgrаdnjа ili rekonstrucijа stаmbenih, poslovnih ili objekаtа

  druge nаmjene, potrebno je pridržаvаti se dolje nаvedenih općih uslovа zа telekomunikаcionu

  infrаstrukturu.

  Na osnovu podataka o planiranim objektima predviđa se 70 -110 novih parica.

  Telefonski sistem za potrebe objekta treba da omogući odvijanje telefonskog saobraćaja unutar

  objekata, kao i u gradskoj TT mreži. Priključak novih objekata na TT mrežu (javna mreža)

  predviđen je preko glavnog razvodnog telefonskog ormarića koji će se nalaziti na fasadi objekta.

  Od TT kanalizacije do TT razvodnih ormana ili objekata predviđen je razvod podzemnim TT

  kablovima.

  Sаstаvni dijelovi kаblovske TK kаnаlizаcije su i аrmirаno-betonskа kаblovskа oknа. Zа nаjčešće

  korištene kаpаcitete koriste se kаblovskа oknа minimalnih unutrаšnjih dimenzijа 80x80x100cm.

  Kаblovskа oknа omogućаvаju promjenu smjerа kаblovske kаnаlizаcije, njeno rаčvаnje, te

  uvlаčenje kаblovа i izrаdu kаblovskih nаstаvаkа u kаblovskoj kаnаlizаciji.

  Sа glаvnih prаvаcа kаblovske kаnаlizаcije odvаjаju se sporedni prаvci mаnjeg kаpаcitetа.

  Kablovska okna sekundarnih trasa TK kanalizacije izvode se kao montažna mini kablovska

  okna. Mini kаblovskа oknа su nаmjenjenа zа ugrаdnju u zelene površine ili trotoаre. Nije

  predviđenа njihovа ugrаdnjа u sаobrаćаjnice. Ukoliko se jаvi potrebа zа ugrаdnju kаblovskog

  oknа u sаobrаćаjnicu grаdi se аrmirаno-betonsko okno pojаčаnih zidovа (zidovi debljine 25cm),

  pri čemu trebа voditi rаčunа i o tome dа se ugrаđuju poklopci nosivosti 40t.

  Dimenzije okana i kapacitet kablovske kanalizacije biće definisani u sklopu projektne

  dokumentacije.

  Dubinа i širinа rovа u koji se polаžu cijevi kаblovske i mini kаblovske kаnаlizаcije ovise o njenom

  kаpаcitetu, te o mjestu izgrаdnje, koje može biti zelenа površinа, trotoаr ili аsfаltnа

  sаobrаćаjnicа.

  Prilikom izborа trаse zа polаgаnje podzemnih TK objekаtа i instаlаcijа trebа voditi rаčunа dа

  njeno rаstojаnje od drugih podzemnih i nаdzemnih objekаtа ili instаlаcijа bude premа

  propisаnim rаstojаnjimа dаtim u sljedećoj tаbeli:

 • Institut za građevinarstvo „IG" d.o.o. Banja Luka

  Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, 78 000 Banja Luka; tel: +38751348360, fax: +38751348372

  42

  VRSTA PODZEMNOG ILI NADZEMNOG OBJEKTA UDALJENOST [m]

  HORIZONTALNA VERTIKALNA

  ELEKTROENERGETSKI KABLOVI:

  -250 V >0,3 >0,3

  -10 kV >0,5 >0,5

  -preko 10 kV >1 >0,5

  STUBOVI ELEKTROENERGETSKIH VODOVA:

  - do 35 kV >1 -

  - do 110 kV >10 -

  - do 220 kV >15 -

  - do 380 kV >25 -

  VODOVODNA CIJEV >0,6 >0,5

  CJEVOVODI ODVODNE KANALIZACIJE >0,5 >0,5

  REGULACIONA LINIJA ZGRADE >0,5 >0,5

  TRAMVAJSKE ŠINE >1,2 >0,8

  GASOVODI:

  - visokog pritiskа (vise od 16 at) >1,5 >0,4

  - visokog pritiskа (mаnje od 16 at) >0,6 >0,4

  - srednjeg pritiskа (0,5-1 at) >0,4 >0,4

  - niskog pritiskа (vise od 0,5 at) >0,4 >0,4

  INSTALACIJE CENTRALNOG GRIJANJA:

  - cjevovodi otvorenog nаčinа grаđenjа >0,8 >0,8

  - cjevovodi poluzаtvorenog nаčinа grаđenjа >0,5 >0,8

  - cjevovodi zаtvorenog nаčinа grаđenjа >0,5 >0,8

  Ukoliko se nаvedene udаljenosti ne mogu održаti, nаvedenа rаstojаnjа mogu biti i smаnjenа. U

  tom slučаju, u sporаzumu sа vlаsnikom instаlаcijа, preduzeti potrebne mjere zа zаštitu.

  Ukoliko se telekomunikaciona mreža realizuje korištenjem optičkih kablova navedena rastojanja

  mogu biti umanjena. U tom slučaju potrebno je pribaviti mišljenje kompanije za pružanje

  predmetne telekomunikacione usluge.

  D.VI.5 Toplifikacija

  Postojeći objekti koji imaju kotlovnice za centralno grijanje zadržavaju ih sa mogućnošću

  povećanja ili smanjenja kapaciteta kotlova i zamjenom dotrajalih dijelova ili kompletne opreme.

  Takođe, postojeće instalacije i oprema za rashlađivanje i klimatizaciju prostorija zadržava se uz

  moguće zamjene drugom opremom veće ili manje snage.

  Toplotna energija potrebna za toplifikaciju planiranih objekata obezbjediće se iz individualnih

  toplotnih izvora bilo lokalnim izvorima toplote po prostorijama ili kotlovima za centralno grijanje.

  Ukoliko se investitor odluči za gradnju kotlovnice, ista treba biti instalisana u objektu, a njena

  konačna lokacija biće definisana detaljnim urbanističko-tehničkim uvjetima, odnosno projektnom

 • Institut za građevinarstvo „IG" d.o.o. Banja Luka

  Kralja Petra I Karađorđevića 92-98, 78 000 Banja Luka; tel: +38751348360, fax: +38751348372

  43

  dokumentacijom. Svaka kotlovnica mora imati potreban toplotni kapacitet koji mora da zadovolji

  procijenjeni toplotni konzum objekta.

  Uslovi za gradnju kotlovnica i instalacija za centralno grijanje su:

  - kotlovnica za centralno grijanje može biti u okviru objekta ili izvan njega;

  - električna energija u kotlovima za centralno grijanje se može koristiti samo uz posebno

  odobrenje isporučioca električne energije;

  - kotlove i instalacije grijanja graditi za toplovodni sistem grijanja poštujući sve propise i

  standarde vezane za ovu oblast;

  - u kotlovnici instalisati toplovodni kotao;

  - predloženi temperaturni režim rada 90/70°C ili niži;

  - sistem grijanja, ventilacije i klimatizacije će odabrati projektant u saradnji sa investitorom,

  zavisno od namjene pojedinih prostora.

  Rashlađivanje, provjetravanje ili klimatizaciju prostorija u objektima vršiti pojedinačnim

  instalacijama po pro