izgradnja svjetlosnog tijela

  • View
    42

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of izgradnja svjetlosnog tijela

ilZGRADhIJA SVJ ETLOSNOG TIJ ELANakon 1 1.1

'l

.

201 1.

godine proces izgradnje svjetlosnog tijela odvijat ie se medu ljudima u masov-

nim razmjerima, tvrdi dr. Georgi Stankov. U ovom ilanku objainjava mo2da najva2niju temu naiegvremena

-

kako ispravno protumaiiti klinitke simptome procesa izgradnje svjetlosnog tijela

njegovu posliednju i najintenzi\niju fazu. Sa svojim procesom izgradnie svjetlosnog tijela zavriio sam 13. listopada 2010.

I I I I

nformaciie izniiete u ovom ilanku zasnorane su na mom osobnom iskustvu s procesom izgradnje svje tlosnog tijela. buduci da sam 1999. godine uSao u

nica i tijela i kako je reguliran. Svi lijednici obavljaju svoj posao u potpunom neznanju o prirodi bioloike materije. Kada idete lijedniku, dinite to zato jer se smatrate ne strudnima da izadete na kraj s navodnom boleiiu ili simptomima od kojih patite i stoga prepuitate svoju

U ovom ilanku usredotodit iu

osobnu moi nad svojim tijelom 'strudnjaku' koji bi ose na

kliniike simptome koji su povezani s procesom izgradnje svjetlosnog tijela, a koje sam do sada zbog dobrog razloga izostavljao:

nisam Zelio kod svojih ditatelja poticati hipohondarske sklonosti. Medutim, ti masivni visokofrekvencijski valovi koji preplavljuju Zemlju i tovjeianstvo proilih nekoliko mjeseci eksponencijalno pojaiavaju napredak

viie od vas kao pacijenta. U najmanju ruku, morate vjerovati da je vai lijednik bol.ji strudnjak od vas, u suprotnom ne biste i6li u nje govu ordinaciju. To je najvjerojatnije na.jveia i najbolnija zabluda iovjedanstva u ovom razdoblju. Morate napokon shvatiti da va3i lijeanici ne znaju viie od vas o va6em vlastitom tiva6em organizmu trebao znati

Veiina lijednika koje posjeiujetekada ste bolesni mlade su duie i pot-

puno sll neupuieni u proces svjetlosnog tijela i njegove implikacije zavas kao utjeiovljene entitete, kao iza

iitavo iovjeianstvokod svih svjetlosnih radnika (pripadnoka,,zvjezdane djece") i mnogih drugih razvijenijih ljudskih entiteta, tako da su mnogi od njih vei uili u posljednju intenzivnu fazu procesa svjetlosnog tijela, koja je povezana s razliditim, iesto teikim, klinidkim simptomima.procesa izgradnje svjetlosnog tijela

MEDICINA NE ZNA ZA SVJETLOSNO TIJELOna jedan znanstvenUi nadin prodiskutirati u ovom dlanku, kako bih odagnao va3 strah i ulio vam po vjerenje u prikladnost tih dosta iscryljujuiih somatskih stania, dok se vaSa tijela zasnovana na ugljiku preobraZa vaju u kristalna svjetlosna tijela. U njima iete uiivati nakon uzlaska,koji poiinie sa otvaranjem zvjezdanog porta la 11. 11. 11., u mjesecu studenom ove godine. Pri.je nego sto nastavim s ovom temom, dopustite mi da unaprijed razjasnim jedno od vaZnih pitanja koje je od kljudne vaZ nosti za dovjefanstvo.

O njima

iu

Zaito ne biste trebali vjeroyati svojim lijetnicima kada prolazite kroz proces wjetlosnog tijela i doiivljavate razliiite kliniike simptome.DanaSnja etablirana medicina ne zna za proces izgradnje svjetlosnog tijela i biokemijske i energetske procese

koji

ga prate, medu kojima su transmutacija vaie DNK stanidnog metabolizma, te potpuno restrukturiranje vadih dakri, dime se dramatidno mijenja energetsko tki-

i

vo vaiih tijela. Kao prvo, medicina i bioloika znanost ne znaju praktidki niSta o tome kako funkcionira metabolizam ljudskih sta-

jelu, kao ni o bilo kojem biolo$kom tijelu opienito. U vasem strahu da ne6to sigurno nije redu s va$im tijelom, vi iednostayno na trenutak zaboravljate da ste besmrt na, izrazito kreatiyna multidimenzionalna biia i prema tome suvereni gospodari svog lizidkog tijela, koje ste stvorili da biste iskusili prividnu odvojenost od izvora u trodimenzionalnoj ravni Zemlje. Veiina lijednika koie posjeiujete kada ste bolesni mlade su dude i potpuno su neupuieni u proces svjetlosnog tijela i njegove implikacije za vas kao utjelovljene entitete, kao i za ditavo dovjedanstvo. Veiina mo.iih kolega su toliko zaglupljeni sadainjim pogreinim medicinskim obrazovanjem i sustavom zdravstvene skrbi da su potpuno sliiepi 7a obilje duhovnih inlormacija o proce.u iZgradnje svjetlosnog tijela i uzlasku dovjedanstva na petu dimenziju koje danas preplavljuju Internet.

l2

svifiLosr

eitatelje bih ovdje ielio upozoriti na jeclnu jednostavnu bjelodanu iinjenicu koju, zaiudo, u danainje vrijeme vetina ljudi ne moie pojmiti. Sve do dana6njeg dana bio znanstvenici i lijednici nisu uspjeli doii do valjane i objek tivne delinicije o tome ito je 'zdravlje' a ito 'bolest'. Kako da mi, ljudi, razaberemo ito je stanie zdravlja, koje se tre nutno povezuje s odsutnosdu simptoma i tegoba, i stanje bolestl, ko.je se povezuje s brojnim simptomima, tegobama i naruienim fizioloikin.r funkci.jama koje vas tjeraju da

i

To prepuitanje vlastite moii drugim, manje razvijenim I.judskim entitetima onemoguiava vaiu urodenu sposobnost da se djelotvorno lijeiite uz pomoi viasti te du3e, ito je u stvari jedini naiin istinskog lijedenia. Molim vas, ne zaboravite da je duia suvereni kreator ljudskog tijela, i da se ono moie izlijediti sam ako du$a dd dopuitenje. U tome je ustvari bit ljudske slobodnevolje.

idete kod lijetnika.

Molim vas uodite da moZete biti teiko bolesni bez ika kvih simptoma i tegoba, kao ito je iesto sludaj kod veiine karcinoma u ranom stadiju.

I

obrnuto, mozete imati

24. rujno 201 1., @ 201 l. www. sto n kov u n iv ers o I I ow.co m

tegobe pa iak i simptome bolesti a da ste, bez obzira na to, sasvim zdravi, kao ito je sludaj s veiinom ljudi kad u potpunosti udu u proces izgradnje svjetlosnog ttela. Bez postojanja .jasne delinicije zdravlja i bolesti ustvari nikome ne bi smjelo biti dopuiteno da obavlja posao lijednika

ili iscjelitelja. Ovo je iznimno vazno za sve yas koji ste uili u proces izgradnje svjetlosnog ttela, jer ste vea dozivjeli, ili ieteuskoro dozivjeti, produijene epizode tjelesne preobrazbe koje prate brojni simptomi koji mogu oponasati stanje prisutno kod brojnih bolesti opisanih u prirudnicima va 3ih neupuienih lijednika. To su u stvari samo lizioloike prilagodbe vadih tijela na visokofrekvencijske energetske valove koje ga preplavljuju i prolaze kroz sada potpuno otvorenih sedam tjelesnih dakri, gradeii na taj nadin va6a nova kristalna syjetlosna tijela za uzlazak.

ito sam na nepobitan nadin dokazao u svon-r znanstvenom djelu Opta teorija bioloike regulacije, otprilike devedeset posto svih lijekova, trenutno regi striranih i dostupnih na triiSru, djeluju kao inhibitori rasta stanica i stoga znadajno poveiavaju smrtnost i podloinost bolestima kod svih pacijenata. Ta je dinjenica nezavisno potvrdena mnogim izvrsnim dvo struko slijepim, placebo kontroliranim klinidkim ispitivanjima koja su ob.javljena u recenziranim medunarodnim medicinskim iasopisima kao Sto su larcel Internal medicine, New England Journal of Medicine i tako dalje. Sva ispitivanja dokazala su da izmedu jedan i tri posto ispitanih pacijenata umre od takvih lijekova koji inhi biraju stanice. Kada te brojke ekstrapolirate na svjetsku populaciju, koja se obilno lijedi Iijekovima koji inhibiKao

Ta prcpudta*je viast;te fficdi i:lrliqim,

manje razvijenini

ijucich

irn entite.

tirca *nerc'*EtJaava va*-t u{{}denu 'iptil*bfir]sl de s* dlekst,,t*rnatite uz ptsmac \ltallite duie, ita jeEtv

u

ari ieCini

!"laai

n ; sli

n

5

ko

g Nijec*r:ja

DUSA REGULIRA BIOLOSKE PROCESE Vaia tijela egzistiraju u savrienoj harmoniji sa ,,svime sto jest'l a to je postignuie iskljudivo vaie duie i njezinih astralnih programa ko.ji reguliraju vai organizam. Duia, vi6e ja, regulira bioloSke procese organizma kroz sedam tjelesnih takri uz pomoi vrlo sloienog sustava energetskog ulaza-izlaza podataka pohranjenih u tijelima utjelov ljenog entiteta koja su eteridna i vi3ih frekvencija. Sastoji se od beskonatnih mehanizma energetske povratne spre ge koji su u .jednom jedinon.r organizmu sloZeniji nego u ditavom raiunalskom sustavLr Interneta, sa svim njegovim medusobno povezanim serverima, programima i sliino. Prema tome, uopie ne iznenaduje da vaii Itednici praktiaki nemaju pojma o regulaci.ji vaiih ttela. U svom potpu nom neznanju oni masivno zadiru u vaia tijela koristeii brojne pogubne kirur$ke i dijagnostiike procedure, kao i zastarjele medicinske tretmane lijekovima, koji imaju mnoge po iivot opasne, Stetne udinke, dok vadi lijednici potajno manipuliraju va6om mentalnom i emocionalnom bespomotnoSiu kao pacijenta.

raju stanice, lako 6ete otkriti, kao ito saln i sam otkrio podetkon.r 1990 ih, da je iovjeianstyo kolektivna Zrtva

najveteg genocida u povijesti ovog planeta, genocida koji provode lijednici, farmaceutska industri.ja i sustav zdravstvene skrbi. Potonji je poput financijskog sustava, dyrsto u rukama onih na vlasti orionskog/reptllskog carstva.

Sustav zdravstvene skrbi zapadnog tipa svake godine masoyno potamani milijune nevinih i neupuienih pacijenata. To se dini na troiak poreznih obveznika, ko.ji su povrh toga osiromaseni ili upropa$teni eksponen-

cijalno rastuiim troikovina tog katastrofalnog sustava, kao ito je treDutno sluiaj u SAD-u, gdje se sustav zdravstvene skrbi yei uru$ava pod teretom neograniie nog financijskog duga.

GENOCIDTaj genocid nad iovjeianstvom pokrenut je zbog dvaglavna razloga:

lvlm0sr l3

1) Oni na vlasti i njihovi ljudski slugani u sektoru zdravstvene skrbi, pa sve do vrha politiike elite u svakoj drZavi, Zele u,,posljednjin vremenima" potamaniti 6to je viSe ljudi moguie. Razlog za taj zloiin je Sto su, zbog brzog rasta ljudske populacije u ,,posljednjim vre menima'l kada mnoge ljudske duie Zele sudjelovati u kozmidkom dogadaju uzlaska, resursi Sivih/Anunnaki ja i Reptiltanaca pr