Click here to load reader

IZGRADNJA POSTROJENJA I PROIZVODNJA ELEKTRIČNE · PDF fileizgradnja postrojenja i proizvodnja elektriČne energije u hidroelektranama do 30 mw u republici srbiji vodić za investitore

 • View
  8

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of IZGRADNJA POSTROJENJA I PROIZVODNJA ELEKTRIČNE · PDF fileizgradnja postrojenja i proizvodnja...

 • IZGRADNJA POSTROJENJA I PROIZVODNJA ELEKTRINE ENERGIJE U HIDROELEKTRANAMA DO 30 MW U REPUBLICI SRBIJI Vodi za investitore

  1

  Sadraj

  CONSTRUCTION OF PLANTS AND ELECTRICITY GENERATION FROM HYDRO POWER PLANTS UP TO 30 MW IN THE REPUBLIC OF SERBIAGuide for investors

  IZGRADNJA POSTROJENJA I PROIZVODNJA ELEKTRINE ENERGIJE U HIDROELEKTRANAMA DO 30 MW U REPUBLICI SRBIJI Vodi za investitore

  Republika SrbijaMinistarstvo rudarstva i energetikeMinistarstvo poljoprivrede i zatite ivotne sredine

  25years

  Empowered lives. Resilient nations.

  Juni 2016.

 • IZGRADNJA POSTROJENJA I PROIZVODNJA ELEKTRINE ENERGIJE U HIDROELEKTRANAMA DO 30 MW U REPUBLICI SRBIJI Vodi za investitore

  2

  Sadraj

  Tree izdanje, juni 2016.

  Autori:Dr Branislava Lepotic Kovacevi, dipl. prav. Bojan Lazarevi, dipl.el.in.

  Uz podrku: Programa Ujedinjenih nacija za razvoj

  Drugo izdanje, februar 2013.

  Autor:Dr Branislava Lepoti Kovaevi, dipl. prav.

  Uz podrku: Programa Ujedinjenih nacija za razvoj Prvo izdanje, novembar 2010.

  Autori:Dr Branislava Lepoti Kovaevi, dipl. prav.Dr Dragoslava Stojiljkovi, dipl. ma. inBojan Lazarevi, dipl. el. in.

  Uz podrku: GTZ i USAID

  Third Edition, June 2016

  Authors:Branislava Lepotic Kovacevi, PhD Law Bojan Lazarevi, BSc El. Eng

  Supported by: United Nations Development Programme

  Second Edition, February 2013

  Author:Branislava Lepoti Kovaevi, PhD Law

  Supported by: United Nations Development Programme

  First Edition, November 2010

  Authors: Branislava Lepoti Kovaevi, PhD LawDragoslava Stojiljkovic , PhD Mech. Eng.Bojan Lazarevi, BSc El. Eng.

  Supported by: GTZ and USAID

 • IZGRADNJA POSTROJENJA I PROIZVODNJA ELEKTRINE ENERGIJE U HIDROELEKTRANAMA DO 30 MW U REPUBLICI SRBIJI Vodi za investitore

  3

  Sadraj

  EnglishSrpski

 • IZGRADNJA POSTROJENJA I PROIZVODNJA ELEKTRINE ENERGIJE U HIDROELEKTRANAMA DO 30 MW U REPUBLICI SRBIJI Vodi za investitore

  4

  Sadraj

 • IZGRADNJA POSTROJENJA I PROIZVODNJA ELEKTRINE ENERGIJE U HIDROELEKTRANAMA DO 30 MW U REPUBLICI SRBIJI Vodi za investitore

  5

  Sadraj

  IZGRADNJA POSTROJENJA I PROIZVODNJA ELEKTRINE ENERGIJE U HIDROELEKTRANAMA DO 30 MW U REPUBLICI SRBIJIVodi za investitore

 • IZGRADNJA POSTROJENJA I PROIZVODNJA ELEKTRINE ENERGIJE U HIDROELEKTRANAMA DO 30 MW U REPUBLICI SRBIJI Vodi za investitore

  6

  Sadraj

  Sadraj

  1. UVOD 101.1. Pojam hidroelektrane 101.2. Izvori prava 10

  2. STICANJE PRAVA NA IZGRADNJU HIDROELEKTRANE 2.1. Postupak izgradnje hidroelektrane 132.1.1. Izbor lokacije, uvid u vaee planske dokumente i informacija o lokaciji 142.1.2. Energetska dozvola 162.1.2.1. iljenje operatora sistema o uslovima i mogunostima prikljuenja energetskog objekta na energetski sistem 182.1.3. Uslovi za prikljuenje 192.1.4. Lokacijski uslovi 202.1.4.1. Postupak izdavanja lokacijskih uslova 202.1.4.2. Formiranje graevinske parcele 222.1.4.3. Vodna akta 232.1.5. Procena uticaja na ivotnu sredinu 262.1.6. Tehnika dokumentacija 302.1.6.1. Izrada tehnike dokumentacije 332.1.6.2. Tehnika kontrola 332.1.6.3. Revizija projekata 342.1.7. Graevinska dozvola 342.1.8. Graenje objekta 372.1.9. Tehniki pregled hidroelektrane i upotrebna dozvola 392.1.9.1. Tehniki pregled 392.1.9.2. Upotrebna dozvola 402.2. Poseban sluaj izgradnje hidroelektrana 41

  3. ODOBRENJE ZA PRIKLJUENJE HIDROELEKTRANE NA ELEKTROENERGETSKU MREU 3.1 Prikljuenje na prenosni sistem 453.2. Prikljuenje na distributivni sistem 47

 • IZGRADNJA POSTROJENJA I PROIZVODNJA ELEKTRINE ENERGIJE U HIDROELEKTRANAMA DO 30 MW U REPUBLICI SRBIJI Vodi za investitore

  7

  Sadraj

  4. LICENCA 50

  5. STATUS PROIZVOAA ELEKTRINE ENERGIJE KOJU PROIZVODI U HIDROELEKTRANI 545.1. Sticanje statusa privremenog povlaenog proizvoaa elektrine energije 555.2. Sticanje statusa povlaenog proizvoaa elektrine energije 575.2.1. Podsticajne mere za proizvoae elektrine energije u hidroelektranama 595.3. Status proizvoaa elektrine energije iz obnovljivih izvora 62

  6. POSEBNI POSTUPCI 656.1. Garancija porekla 656.2. Koncesija za korienje prirodnog bogatstva 666.2.1. Postupak davanja koncesije 666.2.2. Postupak utvrivanja koncesionog akta 676.2.3. Postupak zakljuivanja ugovora o koncesiji 686.2.4. Ugovor o koncesiji 69

  RELEVANTNI ZAKONI, STRATEKA DOKUMENTA, PLANOVI I PODZAKONSKA AKTA 72

 • IZGRADNJA POSTROJENJA I PROIZVODNJA ELEKTRINE ENERGIJE U HIDROELEKTRANAMA DO 30 MW U REPUBLICI SRBIJI Vodi za investitore

  8

  Sadraj

  PredgovorProgram Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), kao implementaciona agencija Globalnog fon-da za zatitu ivotne sredine (GEF), sprovodi u partnerstvu sa Ministarstvom rudarstva i ener-getike i Ministarstvom poljoprivrede i zatite ivotne sredine Republike Srbije GEF Projekat: Smanjenje barijera za ubrzani razvoj trita biomase u Srbiji.

  Cilj Projekta je da se povea udeo energije iz obnovljivih izvora u energetskom bilansu Srbije, odnosno udeo biomase u proizvodnji energije.

  Jedna od aktivnosti projekta je izgradnja kapaciteta svih aktera za identifikaciju, pripremu, finansiranje, izgradnju i upravljanje bankabilnim projektima korienja obnovljivih izvora en-ergije u okviru koje je izvrena revizija est postojeih zastarelih vodia za investiture u pos-trojenja koja koriste obnovljive izvore energije:

  1. IZGRADNJA POSTROJENJA I PROIZVODNJA ELEKTRINE/TOPLOTNE ENERGIJE IZ BIO-MASE U REPUBLICI SRBIJI

  2. IZGRADNJA POSTROJENJA I PROIZVODNJA ELEKTRINE ENERGIJE U MALIM HIDROELE-KTRANAMA U REPUBLICI SRBIJI

  3. IZGRADNJA POSTROJENJA I PROIZVODNJA ELEKTRINE ENERGIJE U VETROELEKTRA-NAMA U REPUBLICI SRBIJI

  4. IZGRADNJA POSTROJENJA I PROIZVODNJA ELEKTRINE/TOPLOTNE ENERGIJE IZ HI-DROGEOTERMALNIH IZVORA U REPUBLICI SRBIJI

  5. IZGRADNJA POSTROJENJA I PROIZVODNJA ELEKTRINE ENERGIJE U SOLARNIM ELEK-TRANAMA U REPUBLICI SRBIJI

  6. IZGRADNJA SOLARNIH GREJNIH SISTEMA U REPUBLICI SRBIJI

  Svi vodii su dvojezini i, izuzev jednog, izraeni su u dve verzije. U est detaljnih vodia opisane su celokupne sloene procedure za izgradnju postrojenja i obavljanje delatnosti proizvodnje energije iz konkretnih obnovljivih izvora, uz upuivanje na odgovarajue prop-ise i navoenje nadlenih institucija. Detaljni vodii namenjeni su, pre svega, investitorima i strunjacima koji rade na razvoju projekata, ali i zaposlenima u razliitim nadlenim dravnim organima, s obzirom na meusektorski karakter procedura. U pet kratkih vodia ova sloena problematika prikazana je manje detaljno i na slikovit nain, ime se tema pribliava i irem krugu zainteresovanih strana.

  Cilj izrade vodia bio je da se podstaknu i pomognu investitori da ulau u obnovljive izvore energije u Srbiji, ali i da se, kroz detaljno sagledavanje sloenih procedura za izgradnju postro-jenja i obavljanje delatnosti proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, uoe njihovi nedostaci i da se podstaknu nadleni da kroz zakonodavne i institucionalne aktivnosti ove procedure pojednostave i unaprede. Nadamo se da e ovi Vodii pokrenuti konstruktivni dijalog izmeu mnogobrojnih zainteresovanih strana i time doprineti boljoj informisanosti i meusobnom razumevanju, to u krajnjoj liniji treba da rezultira povoljnim okruenjem za investicije u sek-toru obnovljivih izvora energije.

 • IZGRADNJA POSTROJENJA I PROIZVODNJA ELEKTRINE ENERGIJE U HIDROELEKTRANAMA DO 30 MW U REPUBLICI SRBIJI Vodi za investitore

  9

  Sadraj

  Zakon o planiranju i izgradnji odreuje nadlenosti za izdavanje graevinske dozvole (i time postavlja pravilo o nadlenosti za izdavanje informacije o lokaciji, lokacijskih uslova i upotrebne dozvole) i to:

  1) Ministarstvo nadleno za poslove graevinarstva, odnosno nadleni organ auto-nomne pokrajine ukoliko se postrojenje na biomasu/biogas nalazi na teritoriji auto-nomne pokrajine, je nadleno za izdavanje dozvole, odnosno uslova za: 1.1) izgradn-ju objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora snage 10 MW i vie i 1.2) za izgradnju objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora bez obzira na njiho-vu snagu i to: a) objekata u granicama kulturnih dobara upisanih u Listu svetske kul-turne i prirodne batine, objekata u zatienoj okolini kulturnih dobara od izuzetnog znaaja sa odreenim granicama katastarskih parcela i objekata u zatienoj okolini kulturnih dobara upisanih u Listu svetske kulturne i prirodne batine, objekata u za-tienim podrujima u skladu sa aktom o zatiti kulturnih dobara, kao i objekata u granicama nacionalnog parka i objekata u granicama zatite zatienog prirodnog dobra od izuzetnog znaaja; b) postrojenja za tretman neopasnog otpada spaljivan-jem ili hemijskim postupcima, kapaciteta vie od 70 t dnevno; c) objekata konstruk-tivnog raspona preko 50 m i d) objekata preko 50m visine.

  2) Organi jedinice lokalne samouprave nadleni su za izdavanje uslova ili dozvola za objekte za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora snage do 10 MW, ukoliko se ne radi o sledeim objektima navedenim u lanu 133. Zakona o planiranju i izgradnji, tj. navedenim u taki 1.2) ove podele.

  Uredba o uslovima i postupku sticanja statusa povlaenog proizvoaa elektrine ener-gije, privremenog povlaenog proizvoaa i proizvoaa elektrine energije iz obnovljivih izvora energije utvruje kakva postrojenja (elektrane) na biomasu1 i postrojenja (elektrane) na biogas2 treba da poseduju energetski subjekti da bi mogli stei propisane statuse.

  Uredba o utvrivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste proje-kata za koje se moe zahtevati procena uticaja na ivotnu sredinu razlikuje sledea postrojen-ja:

  1) postrojenja za koja je obavezna izrada Studije o proceni uticaja (Lista I) su postrojen-ja za proizvodnju elektrine energije, vodene pare, tople vode, teh

Search related