Izgradnja kapaciteta NIPP-a: UPORABA PROSTORNIH PODATAKA Kristina ¥ imuni¤â€ Izgradnja kapaciteta NIPP-a:

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Izgradnja kapaciteta NIPP-a: UPORABA PROSTORNIH PODATAKA Kristina...

 • SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

  GEODETSKI FAKULTET

  Kristina Šimunić

  Izgradnja kapaciteta NIPP-a:

  UPORABA PROSTORNIH PODATAKA

  U REPUBLICI HRVATSKOJ

  DIPLOMSKI RAD

  Zagreb, 2016.

 • 2

  I. Autor

  Ime i prezime: Kristina Šimunić

  Datum i mjesto rođenja: 27.04.1987., Zadar

  II. Diplomski rad

  Predmet: Diplomski rad

  Naslov:

  Izgradnja kapaciteta NIPP-a: Uporaba prostornih podataka u Republici Hrvatskoj

  Mentor i voditelj: doc.dr.sc. Vesna Poslončec-Petrić

  III. Ocjena i obrana

  Datum zadavanja zadatka: 09.03.2016.

  Datum obrane: 29.9.2016.

  Sastav povjerenstva

  pred kojim je

  branjen diplomski rad:

  doc. dr. sc. Vesna Poslončec-Petrić

  prof. dr. sc. Željko Bačić

  doc. dr. sc. Dražen Tutić

 • 3

  Izgradnja kapaciteta NIPP-a: Uporaba prostornih podataka u

  civilnom sektoru u Republici Hrvatskoj

  Kristina Šimunić

  Sažetak: Prostorni podaci, kao opće dobro za sve nas, već su stoljećima

  interpretirani i vizualizirani na analognim kartama, a razvojem

  informacijskih i komunikacijskih tehnologija javljaju se novi zahtjevi za

  prostorne podatke za čije održavanje i uporabu se razvijaju infrastrukture

  prostornih podataka (IPP). INSPIRE direktivom određen je okvir

  nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP). Uspostava NIPP-a

  trebala bi pridonijeti objedinjavanju, upravljanju te održavanju dijeljenja

  prostornih podataka na jednom mjestu kako na nacionalnoj tako i na

  europskoj razini. U ovom diplomskom radu provedeno je istraživanje o

  korištenju prostornih podataka u civilnom sektoru u Republici Hrvatskoj, te

  su na temelju provedene ankete date preporuke za daljnju implementaciju

  NIPP-a u Republici Hrvatskoj.

  Ključne riječi: IPP, INSPIRE direktiva, NIPP, prostorni podaci, civilni

  sektor

  Capacity building of NSDI: Using spatial data in the civil sector in the Republic of Croatia

  Abstract: Spatial data, a common good useful for all of us, have been

  interpreted and visualized on analogue maps for centuries, and along with

  the development of information and communication technologies, new

  requirements for spatial data emerge. Thus, for the maintenance and use

  of spacial data, spacial data infrastructures are being further developed

  (SDI). The frame of the national spatial data infrastructure (NSDI) is

  determined by the INSPIRE directive. The establishment of the NSDI

  should contribute to the pooling, management, and maintenance of

  sharing spatial data in one place at both the national and European level.

  In this graduate thesis, research on the use of spatial data in the civil

  sector in the Republic of Croatia was carried out, and recommendations

  for further implementation of the NSDI in the Republic of Croatia, based on

  the conducted survey, are given.

  Keywords: SDI, INSPIRE Directive, NSDI, spatial data, civil sector

 • 4

  Zahvala:

  Zahvaljujem se mentorici doc. dr. sc. Vesni Poslončec-Petrić na predloženoj temi,

  pruženim savjetima, razumijevanju i susretljivosti tijekom izrade diplomskog rada.

  Hvala svim kolegama i prijateljima koji su uljepšali ove studentske dane i učinili ih

  zanimljivijima.

  Najveće hvala mojim roditeljima, obitelji i dečku na podršci i razumijevanju tijekom

  studiranja.

 • 5

  S A D R Ž A J

  1. UVOD ................................................................................................................................ 7

  2. PROSTORNI PODACI ...................................................................................................... 8

  2.1. INFRASTRUKTURA PROSTORNIH PODATAKA (IPP) ........................................................... 9

  2.1.1.Organizacijske razine IPP-a ................................................................................ 10

  2.1.2. Komponente i strukture IPP-a ............................................................................ 11

  3. EUROPSKA INFRASTRUKTURA PROSTORNIH PODATAKA (INSPIRE) ................... 13

  3.1. SVRHA I VIZIJA INSPIRE-A .......................................................................................... 13

  3.2. ZAKONODAVNI OKVIR .................................................................................................. 14

  3.2.1. Direktiva 2007/2/EC ........................................................................................... 14

  3.3. VREMENSKI OKVIR USPOSTAVE INSPIRE-A .................................................................. 17

  4. NACIONALNA INFRASTRUKTURA PROSTORNIH PODATAKA (NIPP)...................... 18

  4.1. USPOSTAVA NIPP-A ................................................................................................... 19

  4.1.1. Tijela i subjekti NIPP-a ....................................................................................... 19

  4.1.2. Geoportal NIPP-a............................................................................................... 25

  5. ISTRAŽIVANJE .............................................................................................................. 26

  5.1. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA ..................................................................................... 26

  5.2. ANKETA O KORIŠTENJU PROSTORNIH PODATAKA U CIVILNOM SEKTORU U RH.................. 26

  5.2.1. Cilj ankete .......................................................................................................... 27

  5.2.2. Sadržaj anketnog upitnika .................................................................................. 27

  5.2.3. Izrada anketnog upitnika .................................................................................... 29

  5.2.5. Obrada podataka i analiza dobivenih rezultata ................................................... 32

  5.2.5.1. Advanced Summary by Awesome Table ..................................................... 32

  5.3. ANALIZA PROVEDENOG ISTRAŽIVANJA .......................................................................... 33

  5.3.1. Analiza istraživanja prema spolu ispitanika ........................................................ 33

  5.3.2. Analiza istraživanja prema starosnoj dobi ispitanika ........................................... 34

  5.3.3. Analiza istraživanja prema stručnoj spremi ispitanika ......................................... 35

  5.3.4. Analiza istraživanja prema zanimanju ispitanika ................................................ 36

  5.3.5. Analiza svih dobivenih odgovora prema postavljenom pitanju ............................ 37

  5.4. PRIKAZ DOBIVENIH REZULTATA .................................................................................... 60

  5.4.1. Geocode by Awesome Table ............................................................................. 60

  5.4.2. ArcGIS Online .................................................................................................... 60

  6. PREPORUKE ZA DALJNJU IMPLEMENTACIJU NIPP-A U REPUBLICI HRVATSKOJ 63

  7. ZAKLJUČAK .................................................................................................................. 64

 • 6

  Literatura: .................................................................................................................... 65

  Popis URL – ova: ......................................................................................................... 66

  Popis slika ................................................................................................................... 67

  Popis tablica ................................................................................................................ 68

  Popis dijagrama ........................................................................................................... 69

  Prilozi........................................................................................................................... 72

 • 7

  1. Uvod

  Prostorni podaci su podaci koji opisuju lokaciju ili oblik kao što su položaj kuće,

  ceste, rijeke, šuma, strujnih vodova, prostornih jedinica, jezera i sl. S obzirom na to

  većina organizacija sadrži prostorne podatke (kartografija, zemljišne knjige, prirodni

  resursi, prostorno planiranje okoliša, gradsko planiranje, vizualizacija