Izbor bogova

 • View
  225

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Izbor bogova

 • 7/21/2019 Izbor bogova

  1/103

  Kliford Simak, IZBOR BOGOVAPrevela Zvezdana elmi

  1.Prvi avg!" #1$%& I "ako 'o(in)emo 'onovo. Za'ravo, 'o(eli !mo 'onovo 're

  'ede!e" godina, ali "ada "o ni!mo znali. Po!"o)ala )e nada, neko vreme, da )e o!"alo )o*l)di i da emo moi da na!"avimo "amo gde !mo !"ali. +i!lili !mo, nekako, da !emoemo dra"i onoga *"o imamo, kada )e *ok 'ro*ao i kad !mo mogli da mi!limo

  )a!ni)e i 'laniramo mdri)e. Ali kra)em 'rve godine "re-alo )e ve da !va"imo da )e"o nemoge/ 'o i!"ek 'e"e "re-alo )e da -demo !'remni da "o 'riznamo, ali ni!mo.I!'rva !mo od-i)ali da !e o'*"e !o(imo ! "om (in)eni0om, a kad !mo "o kona(nomorali da (inimo, 'o!"ali !mo "vrdoglavi, o'!edn"i nekom -e!mi!lenom nadom.S"ari na(in ivo"a ni)e !e mogao o-novi"i& -ilo na! )e 'remalo, niko ni)e imao

  'o"re-na znan)a, a !"ara "enologi)a )e 'ro'ala. enologi)a )e -ila !vi*e !loena i

  !'e0i)alizovana, !vi*e za"evna da -i!mo )e 'rezeli i kori!"ili -ez ogromne radne!nage, odgovara)i ve*"ina i znan)a, i "o znan)a neo'odni ne !amo za rkovan)e"enologi)ama nego i za 'roizvodn) 'o"re-ne energi)e. Sada !mo !amo le*inari *"o !erane "r'lima 'ro*lo!"i, i )ednoga dana !veemo )e na ogol)ene ko!"i 'a emokona(no o!"a"i 're'*"eni !ami !e-i. I'ak, "okom 'ro"ekli godina o"krivali !mo i

  'onovo 'ronalazili, na ova) ili ona) na(in, neke !"ari)e i o!novni)e "enologi)e'ovezane !a )edno!"avni)im na(inom ivo"a, i "e o!novne ve*"ine "re-alo -i da na!!'re(e da ne "onemo 'o"'no divl)a*"vo.

  2iko ne zna *"a !e zai!"a dogodilo 3 *"o, naravno, ne !'re(ava neke od na! da

  !"vara) "eori)e ko)e -i !ve o-)a!nile. Pro-lem )e !amo "ome *"o !e !ve "e "eori)e!vode na o-i(na naga4an)a, z 'ozivan)e na na)razli(i"i)a 'ogre*na me"afizi(ka!va"an)a. 2ema drgi (in)eni0a, o!im dve, veoma )edno!"avne& 'rva )e da )e 3

  'ro*log me!e0a !e navr*ilo 'ede!e" godina 3 na)vei deo l)d!ke ra!e ili o"i*aonekda, ili )e nekda odveden. Od vi*e od o!am mili)ardi, koliko na! )e -ilo, *"o )e!vakako -ilo 'remnogo, !ada )e 'reo!"alo na)vi*e nekoliko !"o"ina. 5 ovo) ki, ko)o) !edim i 'i*em, ivi *ezde!e" !edam l)di, i "o !amo za"o *"o !mo one noi, kad!e "o de!ilo, imali mnogo mladi go!"i) na 'ro!lavi 'nole"!"va na*i nka

  -lizana0a, 6ona i 6e!ona Vi"ni)a. Indi)ana0a !a )ezera 7i( moda ima oko "ri!"o"ine, iako i re"ko vi4amo, )er ! !e 'onovo vra"ili, 'rili(no rado i na !vo) velik

  kori!", ili meni -arem "ako izgleda, !"arom l"ala(kom na(in ivo"a. Ponekad do na!do'r gla!ine o )o* nekim malim gr'ama 'reiveli l)di 8a "e gla!ine o-i(nodone!e neki l"a)i ro-o"9, ali kad -i!mo 'o*li n)iovim "ragom, nikako i ne -i

  'ronalazili, (ak ni "ragove ko)i -i 'okazivali da ! o'*"e 'o!"o)ali. o, naravno, ni*"ane dokaz)e. Sa!vim )e verova"no da negde na Zeml)i mora da ! 'reo!"ali i drgi,iako nemamo 'o)ma gde. A vi*e i i ne "raimo, (ak ni kada ()emo gla!ine, )er nam

 • 7/21/2019 Izbor bogova

  2/103

  !e (ini da nam vi*e ni! 'o"re-ni. okom 'ro"ekli godina 'o!"ali !mo zadovol)ni,!"alili !e i navikli na 'a!"oralni ivo".

  Ro-o"i ! )o* ! nama, a nemamo 'o)ma koliko i )e. +ora da )o* vek 'o!"o)e!vi ro-o"i ko)i ! ikada na(in)eni. Oni ni! o"i*li, ni"i ! odvedeni, kao l)d!ka ra!a.okom godina izve!"an -ro) i )e do*ao i na!elio !e kod na! 3 o-avl)a) !ve 'o!love

  'o"re-ne za na* do-an ivo", i 'o!"ali !, i!kreno, deo na*e za)edni0e. Ponekad nekiod n)i ode nekda, na neko vreme, a 'ovremeno dol"a neki novi i o!"ane, ili zavekili na neodre4eno vreme. 2e'enima -i izgledalo da ! ro-o"ima imamo dovol)noradne !nage da odrimo ivo" makar mali deo na)vani)i delova !"are "enologi)e.+oda ! ro-o"i i mogli da na(e 'o"re-ne ve*"ine, ali nevol)a )e *"o niko od na! ni)emeo da i na(i. :ak i da !mo meli, !mn)am da -i "o !'elo. Ro-o"i ni!"enolo*ki ori)en"i!ani. 2i! "ako kon!"ri!ani. S"voreni ! da 'odrava) l)d!kgordo!" i 'ono!, da i!'ne (dn (en) ko)a )e, izgleda, ro4ena l)d!ko) li(no!"i 3

  'o"re- da !e drgi l)di 8ili ne*"o dovol)no nalik na drge l)de9 !"ara) o na*im

  el)ama i 'o"re-ama, 'o"re- za ro-ovima ko)ima !e za'oveda, za l)d!kim -iimanad ko)ima m*kara0 ili ena 8ili de"e9 moe da !'o!"avi vla!", !"vara)i "ako !e-ilano o!ean)e nadmoi. S"voreni ! da !le kao kvari, -a*"ovani, -a"leri, !o-ari0e,lake)i 8mada nikad ni!am !a!vim !va"io (em !le lake)i9 3 !lge !vi vr!"a. Bili !

  'o!lga, 'odre4eni dr-eni0i, klimoglav0i, ro-ovi. 5 izve!nom !mi!l, 'o*"o nam idal)e !le, 're"'o!"avl)am da ! i dal)e ro-ovi. Iako !mn)am da "o ro-o"i !ma"ra)ro'!"vom& n)iov !i!"em vredno!"i, iako ga )e !"vorio (ovek, ni)e 'o"'no l)d!ki.Sle nam veoma rado/ zavalni ! z-og mogno!"i da !le, 'a nam "o 'ro!"oname, o(i"o zadovol)ni *"o ! na*li nove go!'odare me!"o !"ari. akva )e!i"a0i)a ! nama/ ! Indi)an0ima )e drga(i)e. Ro-o"i !e o!ea) nelagodno 'redIndi)an0ima, a Indi)an0i i, !a !vo)e !"rane, 'o!ma"ra) ! o!ean)em ko)e !e grani(i !agn*an)em. Oni ! deo kl"re -elog (oveka, i mi !mo i rado 'riva"ili, z-ognekada*n)e o'!edn"o!"i ma*inama. Za Indi)an0e oni ! ne(i!"i, ne*"o ne'o)ml)ivo"4e i !"rano. 2ee da !e me*a) ! n)ima. Kad neki ro-o" i zal"a n)iov logor,i!"oga "rena ga iz-a0). 2ama !li nekoliko ro-o"a. +ora da i ima )o* na il)ade.One ko)i ni! na*i, 'o(eli !mo da zovemo divl)im ro-o"ima, iako ne ver)em da !

  -ilo kom 'ogled divl)i. :e!"o, ! 'rozora, ili !edei na verandi, ili *e"a)i, vidimogr'e divl)i ro-o"a kako rno 'rolaze, kao da ima) i"an 0il) ili vaan zada"ak.

  2ikada ni!mo !'eli da zakl)(imo gde )e "a) 0il) ili kakav )e "a) zada"ak. Povremeno

  na()emo 'ri(e o n)ima, ali "o ! !amo 'ri(e, -ez ikakvi dokaza, 'a i ne vredi ovde'onavl)a"i.

  Rekao !am da 'o!"o)e dve (in)eni0e, ali !am !e ra!'ri(ao !amo o 'rvo). ;vo idrge (in)eni0e& ivo"ni vek nam )e !ada mnogo di. 2a neki (dan na(in, ko)i !eniko ni ne 're"vara da razme, 'ro0e! !"aren)a )e, ako ne za!"avl)en, onda veoma!'oren.

 • 7/21/2019 Izbor bogova

  3/103

  'ede!e" godina, ni!am "oga !ve!"an. Onda !am imao *ezde!e" godina, i )o* vek imam*ezde!e". +ladi do!"i zrelo!" na o-i(a)en na(in i normalnom -rzinom, ali (im )edo!egn, !"aren)e kao da !e za!"avl)a. 2a*i n0i -lizan0i, (i)i !mo dvade!e" 'rviro4endan !lavili 're 'ede!e" godina, i dal)e ima) dvade!e" )edn godin. Po !vimfizi(kim 'okaza"el)ima i!"i ! godina kao n)iovi !inovi i na)!"ari)i n0i, i

  'ovremeno "o 'o!"a)e i nezgodno nekima kao )a, ko)i !am 'roveo (i"av ivo" !ve!"an!"aren)a, i 'ri'reml)en na "o. Ali ma koliko 'onekad !me"alo, ne -nim !e, )er )e !a

  're!"ankom !"aren)a !"iglo i neverova"no do-ro zdravl)e. o na! )e 'o(e"k -rinlo 3'o*"o ! !vi l)di o"i*li, *"a emo -ez dok"ora i -olni0a kad !e raz-olimo. Sreom,izgledada ! ronolo*ke godine "okom ko)i ena moe da ra4a i dal)e i!"e dine,kao i 're nego *"o )e ivo"ni vek 'roden. =en!ki re'rodk"ivni !i!"em o(i"o "ro*i!ve zalie )a)ni eli)a "okom "ride!e"ak godina, kako )e i rani)e -ilo.

  2ema nimalo !mn)e da ! ne!"anak l)d!ke ra!e i 're!"anak !"aren)a na nekina(in 'ovezani. I dok !mo !vi zadovol)ni dim ivo"om, a verova"no i !man)en)em

  'ri"i!ka ko)i )e !"varala 'rena!el)eno!" 'lane"e, oni mdri)i !e 'ovremeno za-rinz-og zna(en)a ko)e moda lei iza "oga. 5 mra(nim noima leimo -ez !na

  'o!"el)ama i mi!limo na "o, i, iako )e *ok ! godinama iz-ledeo, )o* vek !e 'onekad'la*imo.

  I "ako, ovog avg!"ov!kog )"ra kra)em dvade!e" drgog !"olea od ro4en)aI!!ovog, 'o(in)em ova) za'i! ko)i ne"i, de"al)no, !vo)a !ean)a na ono *"o !edogodilo. o )e 'o!ao ko)i neko mora da o-avi i, kao na)!"ari)i (lan ove ke, !a !"ode!e" ronolo*ki godina, izgleda mi !a!vim 'rimereno i val)ano da 'ravo mo)arka za-elei re(i. Bez ovakvog za'i!a, na(in)enog dok !ean)e )o* kako3"ako !li(ove(an!"vo, ono *"o !e z-ilo ! ra!om, vremenom -i 'o!"alo legenda...

  #.2i)e mogao da za-oravi "og 'o!ledn)eg medveda, mada, za(do, ni)e mogao da

  !e !e"i *"a !e "a(no dogodilo. Pok*a)i da !e !e"i, el)a da -de !igran, 'o!ledn)inekoliko dana zaok'l)ali ! m mi!li, ali ni)e -io ni*"a -lii odgovor. =ivo"in)a,ko)a )e i!ko(ila iz d-oko !e(enog kori"a 'o"oka, za"ekla ga )e ne!'remnog/ ni)e -ilovremena (ak ni da -ei, )er medved )e -io 're-liz. S"rela ga ni)e -ila, "o )e -io!igran 3 imao )e 'remalo vremena da na0il)a a i 'ero )e -ilo lo*e name*"eno. Pa i'ak,medved )e -io mr"av, !kl)okao m !e !koro "a(no 'red noge. A 'ravo "om

  izloml)enom "ren"k, 're nego *"o )e medved gino, ne*"o !e de!ilo 3 a "og ne(eg*"o !e de!ilo nikako ni)e mogao da !e !e"i. Bilo )e "o, -io )e !igran, ne*"o *"o )e(inio on, ali ni)e imao 'o)ma *"a. S vremena na vreme odgovor -i m !koro do!egaodo !ve!"i ali onda -i !e vra"io, d-oko m, kao da )e "o ne*"o *"o on )o* ne "re-a dazna, ili da m )e -ol)e da ne zna, ne*"o *"o n)egova n"ra*n)a, d-oka !ve!" ni)e "elada m do'!"i da !azna.

 • 7/21/2019 Izbor bogova

  4/103

  S'!"io )e zavel)a) kra) !e-e i na!lonio lk na n)ega. Zagledan 'reko *irokog'ro!"ran!"va doline oivi(ene 'lanin!kim 'revo)ima i o-o)ene )e!en)im -o)ama,"vrdio )e da )e 'ravo onakva kakvom m )e o'i!ala gr'a lova0a na -afala, ko)e )e!reo na velikim vi!oravnima 're !koro (i"avog +e!e(evog 0ikl!a. 2a!me*io !e kad

  )e 'omi!lio na n)i, -ili ! "o 'ri)a"ni l)di. Pozvali ! ga da im !e 'ridri, a onmalo ni)e 'ri!"ao. Bila )e "amo )edna devo)ka, ko)a !e !me)ala ! n)im, d-okimgrlenim !meom, i mladi, ko)i m )e 'oloio dlan na mi*i0 'ravim -ra"!kim

  'okre"om. Ali i'ak ni)e mogao da o!"ane.Sn0e !e 'odizalo a )avori d ivi0e dalekog 'revo)a, zavaeni n)egovim

  zra0ima, 'lanli ! iznenadno zla"nom i 0rvenom. A "amo, na kameni"om 'o-r4ko)e !e izdizalo nad re(nim *em, !"a)ala )e gr'a veliki zgrada o ko)ima ! m

  'ri(ali, !a mnogim dimn)a0ima ko)i ! -ili 'r"i ne-o kao zde'a!"i 'r!"i.+ladi )e 'odigao dvogled !a grdi i 'rineo ga o(ima. Pomerene 'okre"om

  kai*a, medve4e kande ogrli0i "io ! zazve0kale.

  6e!on Vi"ni )e !"igao do kra)a !"aze ko) )e odredio za !vo) )"arn) *e"n), i"o )e -ila, rekao )e !e-i, na)-ol)a *e"n)a ko) )e ikada imao 3 iako )e -io !ve!"an da )e"o govori