of 8/8
L-Erbgħa, 6 ta’ Marzu www.mychoice.pn f’din l-Elezzjoni SUPPLIMENT 20 13 €10 miljun f’investiment f’boroż ta’ studju fl-iskema STEPS Qabża qawwija ‘l quddiem fil-kwalità tal-ħajja f’dawn l-aħħar ħames snin Muscat jipprova jingħoġob sa nhar is-Sibt... wara jwettaq dak li jemmen ii iii vi FATTI U ĊIFRI TITKELLEM INT MUSCAT JAGħżEL ħAżIN Iż-żgħażagħ protagonisti għal għażla fis-sod Il-Partit Nazzjonalista għandu f’idejh il-fatti u r-riżultati. 20,000 impjieg għaż-żgħażagħ u l-ħaddiema. 19,000 student igawdu l-istipendji. Dawn huma l-garanzija għal ħames snin oħra fis-sod Fil-ħames snin li għaddew pajjiżna għamel storja ta’ suċċess fid-diversi oqsma tal-ħajja, fosthom fil-ħolqien tax-xogħol, fit-tkattir ta’ aktar opportunitajiet ta’ studju u taħriġ u fit-tisħiħ tas-servizzi tas-saħħa. Storja ta’ suċċess minkejja ż-żminijiet diffiċli li għaddew minnhom pajjiżna u l-pajjiżi ġirien tagħna, wħud illum fallew u huma mimlija qgħad. Imma grazzi għall-politika tal-Partit Nazzjonalista fil- Gvern, f’dawn il-ħames snin li għaddew inħolqu 20,000 post tax-xogħol ġdid, 83 fil-mija taż-żgħażagħ qed jissoktaw jistudjaw jew jitħarrġu wara l-età tas-sekondarja u fil- qasam tas-saħħa pajjiżna ssokta jimxi ‘l quddiem u jagħmel avvanzi mill-aktar importanti b’risq il-pazjenti Maltin u Għawdxin. Dan kollu hu l-pedament li fuqu rridu nkomplu nibnu fil-ħames snin li ġejjin u ż-żgħażagħ iridu jkunu l-protagonisti ta’ din l-istorja ta’ suċċess billi nhar is- Sibt li ġej huma jkunu fuq quddiem biex bil-vot tagħhom jikkonfermaw lil Lawrence Gonzi Prim Ministru ta’ Malta u Gvern Nazzjonalista. Gvern immexxi mill-Partit Nazzjonalista jibqa’ jmexxi lil pajjiżna b’għaqal, bi prudenza u b’viżjoni biex ikompli jitkattar il-ġid u biex jinħolqu aktar opportunitajiet ta’ xogħol. Il-Partit Nazzjonalista qiegħed iwiegħed li fil-ħames snin li ġejjin joħloq 25,000 impjieg ġdid għaż-żgħażagħ Maltin u Għawdxin u għall- ħaddiema li jkunu jridu jkomplu jimxu ‘l quddiem. Gvern immexxi mill- Partit Nazzjonalista jkompli jkabbar il-faċilitajiet fil- qasam tal-edukazzjoni fejn iż-żgħażagħ ikunu jistgħu jkomplu javvanzaw, jistudjaw u jitħarrġu biex eventwalment isibu l-impjieg li jkunu jixtiequ. Gvern Nazzjonalista jagħti 1,000 ewro liż-żgħażagħ ta’ 21 biex jiskopru pajjiż Ewropew u jsiru familjari mal-kultura u l-lingwa tiegħu. Gvern Nazzjonalista ma kienx biss fuq in-naħa t-tajba tal-passat meta għażel l-Ewropa, imma hu fuq in- naħa t-tajba tal-futur hu u jiftaħ aktar opportunitajiet Ewropej għaż-żgħażagħ. Nhar is-Sibt li ġej iż- żgħażagħ se jkunu minn ta’ quddiem – protagonisti – biex pajjiżna jissokta jibni futur fis-sod.

Iż-żgħażagħ protagonisti għal għażla fis-sod - Futur fis-Sod

 • View
  243

 • Download
  11

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Suppliment l-Erbgħa 6 ta' Marzu 2013

Text of Iż-żgħażagħ protagonisti għal għażla fis-sod - Futur fis-Sod

 • L-Erbga, 6 ta Marzu www.mychoice.pn

  fdin l-ElezzjoniSUPPLIMENT

  2013

  10 miljun finvestiment fboro ta studju fl-iskema STEPS

  Qaba qawwija l quddiem fil-kwalit tal-ajja fdawn l-aar ames snin

  Muscat jipprova jingoob sa nhar is-Sibt... wara jwettaq dak li jemmenii iii viFaTTI U IFrI TITkELLEM INT MUScaT jagEL aIN

  I-gaag protagonisti gal gala fis-sodIl-Partit Nazzjonalista gandu fidejh il-fatti u r-riultati. 20,000 impjieg ga-gaag u l-addiema. 19,000 student igawdu l-istipendji. Dawn huma l-garanzija gal ames snin ora fis-sod

  Fil-ames snin li gaddew pajjina gamel storja ta suess fid-diversi oqsma tal-ajja, fosthom fil-olqien tax-xogol, fit-tkattir ta aktar opportunitajiet ta studju u tari u fit-tisi tas-servizzi tas-saa. Storja ta suess minkejja -minijiet diffili li gaddew minnhom pajjina u l-pajjii irien tagna, wud illum fallew u huma mimlija qgad.

  Imma grazzi gall-politika tal-Partit Nazzjonalista fil-

  Gvern, fdawn il-ames snin li gaddew inolqu 20,000 post tax-xogol did, 83 fil-mija ta-gaag qed jissoktaw jistudjaw jew jitarru wara l-et tas-sekondarja u fil-qasam tas-saa pajjina ssokta jimxi l quddiem u jagmel avvanzi mill-aktar importanti brisq il-pazjenti Maltin u Gawdxin.

  Dan kollu hu l-pedament li fuqu rridu nkomplu nibnu fil-ames snin li ejjin u -gaag iridu jkunu

  l-protagonisti ta din l-istorja ta suess billi nhar is-Sibt li ej huma jkunu fuq quddiem biex bil-vot taghom jikkonfermaw lil Lawrence Gonzi Prim Ministru ta Malta u Gvern Nazzjonalista.

  Gvern immexxi mill-Partit Nazzjonalista jibqa jmexxi lil pajjina bgaqal, bi prudenza u bvijoni biex ikompli jitkattar il-id u biex jinolqu aktar opportunitajiet ta xogol. Il-Partit Nazzjonalista qieged iwieged li fil-ames

  snin li ejjin joloq 25,000 impjieg did ga-gaag Maltin u Gawdxin u gall-addiema li jkunu jridu jkomplu jimxu l quddiem.

  Gvern immexxi mill-Partit Nazzjonalista jkompli jkabbar il-failitajiet fil-qasam tal-edukazzjoni fejn i-gaag ikunu jistgu jkomplu javvanzaw, jistudjaw u jitarru biex eventwalment isibu l-impjieg li jkunu jixtiequ.

  Gvern Nazzjonalista jagti 1,000 ewro li-gaag ta 21

  biex jiskopru pajji Ewropew u jsiru familjari mal-kultura u l-lingwa tiegu.

  Gvern Nazzjonalista ma kienx biss fuq in-naa t-tajba tal-passat meta gael l-Ewropa, imma hu fuq in-naa t-tajba tal-futur hu u jifta aktar opportunitajiet Ewropej ga-gaag.

  Nhar is-Sibt li ej i-gaag se jkunu minn ta quddiem protagonisti biex pajjina jissokta jibni futur fis-sod.

 • ii fdin l-Elezzjoni L-Erbga, 6 ta Marzu 2013www.mychoice.pn

  1,693bora ta studju

  fl-2012

  1,000lil kull agug u aguga ta 21 sena biex jiskopru pajji

  Ewropew u jsiru familjari mal-kultura u l-lingwa tiegu

  10 miljun

  finvestiment fboro ta studju fl-iskema STEPS

  Fatti u ifri

  1,000 bora ta studju fl-iskemi MgSS

  u STEPS

  54bora ta studju fl-arti u fl-isport

  X O G O L S A A E D U K A Z Z J O N I

  Qaba ora ta kwalit

  MILL-PROGRAMM ELETTORALI TAL-PARTIT NAZZJONALISTA 2013

  Impenn biex aktar studenti jkomplu l-edukazzjoni fil-livell postsekondarju

  Fil-ames snin li ejjin il-gvern immexxi

  mill-Partit Nazzjonalista hu determinat li jagti 3,000 bora ta studju ora biex dawk li jridu

  japprofondixxu fit-talent taghom ikollhom kull opportunit li

  jagmlu dan

  Wara l-idma li saret fil-mixja mill-primarja gas-sekondarja, niffokaw fuq it-transizzjoni mis-sekondarja gal edukazzjoni aktar golja. L-gan tagna huwa li nkomplu nidu l-gadd ta studenti li jkomplu bl-istudji taghom wara l-livell sekondarju. Dan inwettquh billi:i. Inidu l-opportunitajiet flivelli u suetti

  differenti;

  ii. Nagtu aktar opportunitajiet biex i-gaag jiksbu ertifikati gall-iliet taghom;

  iii. Inwessgu n-numri tas-suetti vokazzjonali;

  iv. Niftu programmi odda li jindirizzaw il-tiiet individwali ta studenti li gandhom bonn ta programm personali ta studju;

  v. Inwessgu l-iskemi ta apprendistat;

  vi. Nagtu rikonoxximent gat-taglim informali u mhux formali.

  aktar scholarships flivell terzjarju

  Isir aktar investiment, sena wara sena, fi scholarships fkull livell sabiex joffru lill-istudenti Maltin gala usa ta korsijiet ta edukazzjoni terzjarja fistituzzjonijiet edukattivi pubblii u privati, kemm fMalta kif ukoll

  fpajjii orajn tal-Unjoni Ewropea. Matul l-aar snin ingataw 2,000 scholarship. Fil-ames snin li ejjin nagtu 3,000.

  Studenti fi skejjel indipendenti

  i. Jekk inti enitur li tibgat lit-tfal tiegek fi skola indipendenti se nkomplu nidu l-ammont tal-miata li tista tnaqqas mid-dul taxxabbli tiegek.

  ii. Il-Gvern di abbar fond ta 1 miljun fis-sena fuq tliet snin biex jipprovdi gajnuna lil skejjel indipendenti jinvestu friorsi marbuta ma investiment fis-software u lienzji tal-IT; titjib ffailitajiet ta xjenza; titjib ffailitajiet sportivi, servizzi marbuta mal-tiiet individwali tal-istudenti; u fl-ivilupp professjonali tal-galliema fl-iskejjel privati. Dan il-Fond hu allokat lill-iskejjel privati skont in-numru ta studenti reistrati. Dan il-fond issa jii esti gal 2 miljun fis-sena gal ames snin.

  culture card gall-istudenti kollha

  Nifirxu mal-istudenti kollha l-Culture Card li qed tingata balissa lill-istudenti ta Form I u Form II.Din tibda tingata lill-istudenti kollha tal-primarja u s-sekondarja biex ikunu jistgu juru siti storii u attivitajiet kulturali.

 • L-Erbga, 6 ta Marzu fdin l-Elezzjoni iii2013 www.mychoice.pn

  TitkellemKemm fix-xogol, kemm fl-edukazzjoni, kemm fis-saa, kemm fit-turimu u fl-ambjent... semmi liema qasam trid u mill-ewwel tirrealizza kif il-Gvern immexxi mill-Partit Nazzjonalista matul din il-leilatura rnexxielu jagmel storja ta suess brisq il-Maltin u l-Gawdxin kollha li huma wkoll taw sehem si fdan is-suess importanti biex pajjina seta jimxi l quddiem

  L-importanza tal-individwu fil-politika lokaliGvern immexxi mill-Partit Nazzjonalista kien dejjem iffukat fuq l-interess tal-individwu, li dan jgix ajja ta kwalit minn mindu jitwieled sakemm jii biex jaglaq gajnejh. Dan gamlu billi pprovda xogol, saa u edukazzjoni tal-ogla kwalit bxejn u gal kuladd.

  Poplu bsatu u edukat ifisser aktar opportunitajiet ta investiment minn kumpaniji kbar barranin u dan ifisser investiment kbir fterminu ta flus u impjiegi li l-pagi minnhom iwasslu biex l-ekonomija Maltija tkompli taqdef il quddiem u bhekk inkomplu nkabbru l-id lokali.

  Aktar godda lill-kunsilli lokali biex jadmu favur ir-residentiIl-Partit Nazzjonalista waqaf il-kunsilli lokali gax emmen li dawn kienu se jibu differenza fil-pajji u kien il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern li kompla jsaa id dawn l-istituzzjonijiet biex ikompli jares il-kwalit ta ajjet kull resident.

  Matul din il-leilatura rajna kif diversi kunsilli lokali madwar Malta u Gawdex impenjaw ruhom biex bnew aktar toroq u spazji miftua biex kull resident fil-lokalit mhux biss iossu kburi li jagmel parti minnha ida jgix ajja aktar komda u sigura.

  Il-kunsilli lokali abu titjib fkull rokna ta Malta u Gawdex u minn dan ingawdu ana.

  Turimu rekord fdawn l-aar ames sninWieed mis-sigrieti gala Malta baqget miexja l quddiem mingajr intoppi matul din il-krii kien il-fatt li kellna influss ikbar fit-turimu fpajjina, bturisti li galu lil Malta bala d-destinazzjoni turistika taghom, minn fost gexieren ta pajjii ora.

  Dan kien possibbli galiex il-Gvern ta Lawrence Gonzi adem qatig mhux biss fir-reklamar tal-pajji ida gax ta l-godda metiea u feta il-bibien tal-opportunitajiet, fosthom billi arre lil aktar studenti fl-ITS, infetu aktar lukandi, sar titjib fil-kwalit tal-ilma baar, ew restawrati mijiet ta siti storii u fuq kollox, daal il-linji tal-low cost u bhekk aktar turisti bdew jiu Malta.

  Il-Gvern immexxi mill-Partit Nazzjonalista fis-snin li gaddew investa afna fit-turimu u wieed jieu gost jara kif anki s-settur privat ta s-sehem si tiegu biex pajjina kiseb suessi importanti fit-turimu.

  It-tablets gall-istudenti jfissru aktar sigurt gal saithomIt-tablets li l-Partit Nazzjonalista qieged iwieged fil-programm elettorali tiegu matul din il-kampanja elettorali, huma wegda ta min ifaarha, mhux biss gax se ssir qaba ta kwalit ora fil-qasam edukattiv ida gax dan se jgin biex il-pi tal-basket jii minimizzat.

  afna tfal li jorru l-kotba maghom awtomatikament qegdin iorru l-pi fuq daharhom u dan jista jwassal gal konsegwenzi iena fsaithom. Dan kollu issa se jii eliminat permezz tat-tablet galiex fih se jkun hemm il-materjal kollu neessarju galihom.

  83 fil-mija tal-istudenti tas-sekondarja jkomplu jistudjawLi student jagel li jistudja flok jadem minnu nnifsu di hu ta min ifaru, ida l-istudent jagel din it-triq mhux biss minabba ambizzjonijiet u xewqat personali li jadem u jistinka biex jilaq dak li jixtieq, ida gax isib il-fatturi kollha favurih.

  Fost dawn il-fatturi ssib li Gvern Nazzjonalista adem biex kompla jibni skejjel ta kwalit fosthom ieda fis-sulari tal-Junior College, stipendji tajbin, flus addizzjonali biex l-istudenti jixtru l-kotba u investiment qawwi fil-korp akkademiku fejn jingalu l-aqwa galliema biex uliedna jiedu l-ajar taglim.

  Nemmen li s-seran il-mo gall-istudenti hu permezz tal-Partit Nazzjonalista fil-Gvern li tul din il-leilatura investa bis-si fi-gaag.

  MANUEL MIcALLEfbIRKIRKARA

  JAMES cASSARIL-MOSTA

  bERTA cAMILLERIIL-MARSA

  PATRIcK bALZANIS-SIIEwI

  ZARENDEbONOAL QORMI

 • iv fdin l-Elezzjoni L-Erbga, 6 ta Marzu 2013www.mychoice.pn

  Il-PN hu l-garanzija ga-gaag biex ikollhom l-aqwa u l-ajar opportunitajiet fl-edukazzjoni u fix-xogol

  L-edukazzjoni u t-tari huma l-aqwa avetta biex i-gaag jimxu l quddiem u jagmlu karriera bsuess. L-edukazzjoni u t-tari mhumiex biss ukoll i-avetta gal impjiegi tajbin li rridu fpajjina, imma wkoll biex

  kuladd - hu min hu u ej minn liema sfond sojali ej - ikun jista javvanza u jimxi l quddiem. Il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern jiggarantixxi s-seran

  tal-mo li-gaag li wara li jtemmu l-istudji jew it-tari taghom, isibu l-aqwa impjiegi possibbli bi dul tajjeb galihom u gall-familji taghom

  Il-Prim Ministru Lawrence Gonzi dejjem kien viin i-gaag u dejjem eihom biex jissoktaw bl-istudji jew bit-tari taghom alli bhekk jimxu l quddiem. Il-Prim Ministru Lawrence Gonzi dejjem ta importanza kbira li-gaag u bil-fatti kattrilhom l-opportunitajiet biex jatfuhom u jimxu l quddiem. Tajjeb li wieed jirrealizza li afna missirijiet u ommijiet ta dawn l-istess gaag fi mienhom ma kellhomx l-opportunitajiet li hawn illum, anzi kienu mada milli jimxu l quddiem kemm xtaqu gax Gvern Laburista ma kienx jinvesti fl-edukazzjoni

  20,000 job did fil-ames snin li gaddew u 25,000 job did fil-ames snin li ejjin. Dan hu s-suess tal-Partit Nazzjonalista fil-Gvern. Dan hu s-seran tal-mo li l-politika tal-Partit Nazzjonalista fil-Gvern iib lill-addiema Maltin u Gawdxin kollha. addieor dan kollu ma jiggarantihx. Anzi t-track records tiegu dejjem kienu splujoni fil-qgad u fin-nuqqas ta opportunitajiet ga-gaag

 • L-Erbga, 6 ta Marzu fdin l-Elezzjoni v2013 www.mychoice.pn

  L-edukazzjoni u t-tari huma l-aqwa avetta biex i-gaag jimxu l quddiem u jagmlu karriera bsuess. L-edukazzjoni u t-tari mhumiex biss ukoll i-avetta gal impjiegi tajbin li rridu fpajjina, imma wkoll biex

  kuladd - hu min hu u ej minn liema sfond sojali ej - ikun jista javvanza u jimxi l quddiem. Il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern jiggarantixxi s-seran

  tal-mo li-gaag li wara li jtemmu l-istudji jew it-tari taghom, isibu l-aqwa impjiegi possibbli bi dul tajjeb galihom u gall-familji taghom

  Matul dawn il-ames snin il-Gvern immexxi mill-Partit Nazzjonalista kattar l-ispazji ta rikreazzjoni fejn il-familja kollha tista tmur tistrie u tiddeverti.

  Spazji ta rikreazzjoni anki ga-gaag fejn jistgu jmorru u jiedu pjair billi jipprattikaw l-isport favorit taghom. Xejn ma jsir bkumbinazzjoni, ida

  diedu dawn il-failitajiet gax il-Gvern immexxi mill-Partit Nazzjonalista gandu gal qalbu tassew il-veru id tal-familja Maltija u Gawdxija

 • Muscat jagel ain...vi fdin l-Elezzjoni L-Erbga, 6 ta Marzu 2013www.mychoice.pn

  Edward Scicluna, Times, 25.8.2012: Recall Mintoffianomics

  Edward Scicluna, Dokument ta Qabel il-Budget, 2006-10: Il-pajji ma jiflax l-iskema tal-istipendji; din l-iskema ma teisti febda pajji ieor

  Evarist Bartolo, stqarrija, 3.10.1997: Imkien fid-dinja ma teisti sistema bal ta Malta li dawk li jistudjaw l-Universit, minbarra li ma jallsux tal-kors li jagmlu, jingataw ukoll stipendju

  Leo Brincat, Parlament, 4.11.1997: L-istipendji jkollhom itiru galkollox

  Edward Scicluna, Times, 5.2.2009: Wage cuts could save jobs

  SA NHAR IS-SIbT JIPPROvA JINGOOb...(dehret gall-ewwel darba: il-mument 28.10.12)

  ...u tbati int

 • L-Erbga, 6 ta Marzu fdin l-Elezzjoni vii2013 www.mychoice.pn

  LENTI FUQ...

  Tlett ijiem ora mmorru nivvutaw biex naglu l-Gvern Malti gall-ames snin li ejjin. Intqal u jingad afna fkampanja elettorali, imma fl-aar mill-aar, mar-riultat jibdew ames snin odda li rridu naraw li jkunu tajbin gal Malta u galina biex inkomplu ngixu bmona mistrie.

  Proposti gall-ames snin li ejjinIl-Partit Nazzjonalista jii bil-garanzija tar-riultati li kiseb fl-aar ames snin; riultati tajbin minkejja l-mew dinji li tatu gerqu afna pajjii. L-aqwa riultat hu l-20,000 impjieg did li minnhom gawdew il-addiema u -gaag. U gax kien qed joloq ix-xogol, il-Gvern Nazzjonalista seta jinvesti fl-edukazzzjoni, fis-saa, fl-infrastruttura, fis-solidarjet u fil-kwalit tal-ajja.

  Imma l-Partit Nazzjonalista mhux jistrie biss fuq ir-riultati. Qed jagmel ukoll afna proposti masubin tajjeb biex ikunu effettivi gall-ames snin li ejjin.

  Mal-PN mook mistrieEwlenija fosthom li Gvern Nazzjonalista joloq 25,000 job did li afna minnhom jimtlew mi-gaag li jibdew jadmu.

  25,000 impjieg didGvern Nazzjonalista jnaqqas l-income tax gal min jinvesti jew jifta negozju, u jagmel skemi biex jidiedu l-impjiegi fit-turimu, fil-fabbriki u fl-industrija. Jagti sentejn bla taxxa li-gaag li jiftu negozju; tliet snin gan-nisa u fGawdex.

  I-gaag fil-qalba tal-propostiLi-gaag ta 21 sena, Gvern Nazzjonalista fil-ames snin li ejjin jagtihom 1,000 ewro biex jiskopru pajji Ewropew u jsiru familjari mal-kultura u l-lingwa tiegu. Iid l-istipendji gall-istudenti kollha u jallsilhom il-bolla alli jgawdu aktar snin bil-bolla mallsa.

  Iid ukoll l-istipendji gall-istudenti bdiabilit, dawk minn familji bi dul baxx u foqsma spejalizzati. U jagti sena xogol fil-volontarjat

  jew fl-isport kemm fMalta kif ukoll barra ga-gaag bl-istipendju u bil-bolla mallsa mill-Gvern.

  Gvern Nazzjonalista jagti 3,000 scholarship ieor gal studju ma universitajiet barranin. Ikompli jinvesti fl-Universit, ilesti l-kampus tal-MCAST gal 10,000 student, jagmel kampus tal-ITS u Akkademja gall-Arti.

  Tnaqqis tat-taxxaGvern Nazzjonalista jera jnaqqas l-income tax gal kuladd u l-ogla rata jniilha minn 35 fil-mija gal 25 fil-mija. Inei t-taxxa tal-boll fuq il-proprjet mill-enituri lill-ulied bwirt jew donazzjoni u jnaqqas it-taxxa tal-boll gal min jixtri d-dar tiegu.

  Kura tat-tfal u tas-saaGvern Nazzjonalista fil-ames snin li ejjin jagti servizz ta childcare bxejn gat-tfal kollha fi-entru tal-gala tiegek anke privat. Jifta aktar entri Klabb 3-16 biex studenti jsegwu programmi wara l-in tal-iskola. enituri jkunu jistgu juaw is-sick

  leave meta jimirdu t-tfal ukoll.Jifta ew entri rejonali

  tas-saa odda biex tingata kura viin id-dar. Iid il-mediini bxejn. Jifrex l-iscreening kontra l-kaner u jagmel lieda kontra d-dijabete. Jifta entru ta Riabilitazzjoni u -entru gall-Kura tal-Kaner.

  L-aqwa edukazzjoniWara li saru aktar minn 2,300 interactive whiteboard fil-klassijiet, Gvern Nazzjonalista jagmel qaba ora fit-taglim billi jagti tablet lill-istudenti tal-primarja u s-sekondarja biex jitgallmu ajar fsistema kompletament dida ta taglim bmezzi diitali. Ikompli wkoll jibni skola dida fis-sena.

  Jifta Pension Account ta 1,000 ewro gal kull tarbija li titwieled. Iid ir-rata minima ta-childrens allowance b100 ewro ora gal 450 ewro.

  Jagmel parks odda gat-tfal u l-familji. Jibni outdoor gym fkull lokalit. Iid il-failitajiet sportivi ga-gaag.

  SolidarjetPensjonanti li jkomplu jadmu jibdew iallsu nofs il-bolla u jgawdu minn paga u pensjoni sia. Min jirievi pensjoni privata jew minn barra ma jkollu l-ebda tnaqqis. Pensjonanti tat-teor jingataw ieda. Gvern Nazzjonalista jagti allowance ta 500 ewro fis-sena lil min gandu 75 sena u aktar u jgix id-dar jew mal-familja.

  Jifta mill-anqas dar fis-sena gal persuni bdiabbilt. Il-Gvern jintrabat mal-enituri bi Pjan gall-ajja biex jaglu kif jgixu wliedhom meta ma jkunux jistgu jduru bihom.

  Gvern Nazzjonalista jdaal tariffa tal-elettriku oros gal billejl li tissarraf fi tnaqqis ta bejn 7% u 26% bejn l-10pm u s-6am. Jagmel aktar skemi biex familji, negozji u min hu fl-industrija jgawdi l-enerija nadifa u risa tax-xemx.

  Dan hu kif Gvern Nazzjonalista se jkompli jiggarantixxi x-xogol, is-saa u l-edukazzjoni biex ikompli jagti futur fis-sod alli nkomplu ngixu bmona mistrie.

 • viii fdin l-Elezzjoni L-Erbga, 6 ta Marzu 2013www.mychoice.pn

  Kuladd gandu jersaq lejn id-9 ta' Marzu u jaseb sewwa dwar l-gala li jrid jagmel gall-ames snin li ejjin. Ana lesti nservukom gax ana nemmnu fikom u fil-kapait tal-poplu kollu. Din hi kwistjoni ta' gala, jekk tridux tissugraw u tpou f'riskju dak kollu li ksibna, jew inkella ma nissugrawx u nergu nikkonfermaw it-tmexxija tal-PN gall-ames snin li ejjin.

  - il-Prim Ministru Lawrence Gonzi