Click here to load reader

Itakwil ang bulok Arroyo-Marcos · PDF fileMangga, Barangay Mactan, Cawayan, Masbate. Kum- ... papatindi sa kanilang determinas-yong lumaban. Sa kanayunan, kabi-kabila ang mga pagkilos

  • View
    241

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of Itakwil ang bulok Arroyo-Marcos · PDF fileMangga, Barangay Mactan, Cawayan, Masbate. Kum- ......

ANGPahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas

Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo

Tomo XLIX Blg. 15

Agosto 7, 2018

www.phi l ippinerevolution. info

Tahasang konsolidasyon ng bulok na alyansang Duterte-Arroyo-Marcosito angpangunahing layunin sa pag-agaw ni Arroyo sa liderato ng Mababang Kapulu-ngan nitong Hulyo 23. Sa suporta ni Arroyo at ng mga Marcos, inaasahan niDuterte na mailulusot na ang kanyang iskemang baguhin ang konstitusyon at bigyangdaan ang plano niyang solohin ang poder at palawigin ang kanyang kapangyarihan.

Lantaran nang nagsama-sama angpinakakinamumuhiang mga kinatawanng pasistang kalupitan at burukratangkapitalistang korapsyon. Sila angimahe ng pinakamalulupit na kabanatasa kasaysayan ng Pilipinas. Sa ilalim ngkanilang bulok na alyansa, asahang la-long sasahol ang pang-aapi at pagpa-pahirap sa sambayanang Pilipino.

Mula't sapul, kabilang si Arroyo sapangunahing sumusuporta kay Duter-te. Sa Mababang Kapulungan, ang blo-keng tapat kay Arroyo ang isa sa pina-kamalaking bumubuo ng "supermayor-ya." Malaki ang kanyang papel sa pag-ratsada ng bagong mga batas tulad ngTRAIN Law. Buung-buo ring sinupor-

Itakwil ang bulokna alyansang Duterte-Arroyo-Marcos

EDITORYAL

tahan si Duterte ng kanyang bloke saKorte Suprema, kabilang ang pagpalu-sot sa ligalidad ng batas militar saMindanao at sa kasong quo warrantolaban kay Chief Justice Ma. LourdesSereno.

Kapalit nito, tiniyak ni Duterte angsuporta ni Arroyo. Hinirang niyangupisyal sa gabinete ang pinakamatata-pat na heneral ni Arroyo tulad ni Her-mogenes Esperon at iba pa. Pagkau-pong-pagkaupo, kaagad niyang inutosang pagbasura sa mga kasong panda-rambong at ang pagpapalaya kayArroyo mula sa limang taong deten-syon. Tinugis ni Duterte si Leila de Li-

2 riple,nasamsam ngBHB-MasbateISANG RIPLENG M16 atisang M14 ang nakumpiskang BHB-Masbate mula sainilunsad nitong ambus la-ban sa 2nd IB at CAFGU nanag-ooperasyon sa SityoMangga, Barangay Mactan,Cawayan, Masbate. Kum-binasyon ng mga riple atcommand-detonated namga eksplosibo ang ginamitsa opensibang isinagawanoong Agosto 3, alas-8:30ng umaga. Nakasamsamdin ang mga Pulang man-dirigma ng mga magasin atbala, at iba pang gamit-militar. Labing-isa ang pa-tay at tatlo ang sugatan samga sundalo.

Bukidnon. Hindi ba-baba sa walo ang patay at25 ang sugatan sa 1stSpecial Forces Battalion

... sundan sa pahina 3... sundan sa pahina 2

Agosto 7 , 2018 ANG BAYAN2

Ang Ang Bayan ay ini la lathala dalawang beses bawat buwan

ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pi l ipinas

Tomo XLIX Blg. 15 | Agosto 7, 2018

Nilalaman

Ang Ang Bayan ay ini la labas sa

wikang Pi l ipino, Bisaya, I loko,

Hi l igaynon, Waray at Ingles.

Tumatanggap ang Ang Bayan ng

mga kontribusyon sa anyo ng mga

artikulo at bal ita. Hinihikayat din ang

mga mambabasa na magpaabot ng

mga puna at rekomendasyon sa

ikauunlad ng ating pahayagan.

ANG

instagram.com/sine.proletaryo

@prwc_info

fb.com/groups/cppinformationbureau

[email protected]

Editoryal: Itakwil ang bulok na alyansang

Duterte-Arroyo-Marcos 1

Mga opensiba ng BHB 1

Pamana ni Gloria Arroyo 3

Kalagayan ng mamamayang Moro 5

Gubyernong bayan sa Negros 6

Piket sa NutriAsia, binuwag 7

Alice Guillermo, 80 7

Saan galing ang yaman ni Campos? 8

United People's SONA 9

Mga protesta 10

Berdugo ng Davao Oriental 11

Mga paglabag sa karapatan 12

Dam sa Ilocos, tinutulan 13

ma, na noong kalihim ng De-partment of Justice sa ilalim ng re-himeng Aquino ay nagsampa ng ka-so, nagpaaresto at nagpakulong kayArroyo. Nitong Mayo, pinayagan ngSandiganbayan ang asawa ni Gloriana si Mike Arroyo na makalabas ngbansa. Marami ang naniniwalangpara ito maisaayos ng huli ang ka-nilang nakaw na yamang nakalagaksa dayuhang mga bangko.

Ang pag-angat ni Arroyo sa li-derato ng Mababang Kapulungan aypatunay na malaki pa rin ang hawakniyang kayamanan at kapangyari-han. Bagaman hindi "supermayor-ya," umabot sa 184 o 67% ng mgadumalong kongresista ang bumotokay Arroyo. Kabilang dito ang mgakongresistang binusog niya noon sapork barrel at sinisilaw ngayon ngpangakong ibabalik niya ang porkbarrel sa Kongreso.

Habang mahigpit na magkakaal-yado at sumusuporta kay Duterte,may sari-sariling ambisyon at planosina Arroyo at Marcos para palaka-sin ang kanilang kapangyarihan sapulitika. Mayroon silang planongnagtutugma at nagtutunggali. Ba-gaman sumusuporta kay Duterte,may sariling kapangyarihan siArroyo. Marami ang naniniwalang

may sarili rin siyang imbing mgapakana. Patunay lamang ito ng lalimat tindi ng krisis ng naghaharingsistema. Nakatanim ang binhi ngmatinding bangayan sa loob ng bu-lok na alyansa ng mga kapangyari-hang nag-uunahan sa limitadongrekurso at pwesto sa reaksyunar-yong estado.

Sa tahasang pagkokonsolida niDuterte ng alyansa sa mga Marcosat Arroyo, lalo pa siyang nahihiwa-lay sa mamamayang Pilipino. Lalonglumawak at nakonsolida ang nag-kakaisang prenteng anti-Duterte.Hindi limot ng mamamayan angmalulubhang krimen ng korapsyon,pandarambong, ekstrahudisyal namga pagpatay, pampulitikang pa-nunupil at malawakang abusongmilitar at pulis na dinanas nila sailalim ng diktadurang Marcos atmga rehimeng Arroyo at Duterte.Dahil dito, lalo silang determinadona isulong ang pakikibaka para wa-kasan ang paghahari ni Duterte atibagsak ang bulok na alyansangDuterte-Arroyo-Marcos.

Habang minamadali ni Dutertena mairatsada ang kanyang ambi-syong maging diktador, tumitindi rinang paglaban ng mamamayan. Ipi-nakita nila ito nang puu-puong liboang nagprotesta sa lansangan sa

okasyon ng ikatlong State of theNation Address ni Duterte noongHulyo 23. Patunay din nito ang lu-malakas na mga pagkilos at pagla-ban ng mga manggagawa sa buongbansa para isulong ang kanilang hi-nihinging umento sa sahod at pag-wawakas sa kontraktwalisasyon.Ang marahas na pagsupil ng estadosa kanilang paglaban ay hindi mag-papatahimik, kundi lalupang mag-papatindi sa kanilang determinas-yong lumaban.

Sa kanayunan, kabi-kabila angmga pagkilos ng mga magsasaka atpambansang minorya para ipag-tanggol ang kanilang karapatan salupa at kabuhayan. Hindi sila nana-nahimik sa harap ng matitindingoperasyong militar at mga abusongmilitar. Sama-sama silang nagpu-protesta laban sa presensya atpang-aabuso ng mga sundalo samga baryo at komunidad.

Sa buong bansa, puspusang isi-nusulong ng rebolusyonaryong kilu-san ang armadong paglaban. Naglu-lunsd ang iba't ibang yunit ng Ba-gong Hukbong Bayan (BHB) ng mgataktikal na opensiba at iba pang ar-madong aksyon. Maging sa Minda-nao, kung saan nakakonsentra angoperasyon ng Armed Forces of thePhilippines, patuloy na sumusulongang papalalim at papalawak na pa-kikidigmang gerilya.

Sa kabila ng pinatinding atake ngrehimeng Duterte, bigo itong abutinang layuning gapiin ang BHB. Katu-nayan, itinigil na ng mga upisyalmilitar nito ang hungkag na pag-mamayabang na magagapi nito angBHB sa katapusan ng taon. Itinigilna rin nila ang katawa-tawang pa-kanang lokal na usapang pangka-payapaan. Wala silang patunaykundi ang pwersahang iparada angmga magsasaka at palabasing sila'ymga "surenderi."

Ang pag-angat ng alyansangDuterte-Arroyo-Marcos ay lalongpumupukaw sa mamamayan namagsulong ng demokratikong rebo-lusyong bayan at wakasan ang ma-ka-uring diktadura ng malalakingasendero at malalaking burgesyangkumprador. Lalong nahihikayat angmamamayan na sumapi sa BHB paramagsulong ng armadong pakikibakaat itatag ang tunay na demokrati-kong gubyerno na kakatawan atmaglilingkod sa interes ng samba-yanan.

"Editoryal...," mula sa pahina 1

ANG BAYAN Agosto 7 , 2018 3

(SFB) resulta ng limang aksyong mi-litar ng BHB-Bukidnon mula Hulyo10-31 sa mga bayan ng Baungon atPangantucan. Tatlong sundalo angnasugatan, kabilang si Sgt. ArnelChico sa operasyong haras ng BHBnoong Hulyo 30 sa detatsment ng1st SFB sa Barangay Mendez, Pa-ngantucan.

Sa bayan ng Quezon, inatake rinng BHB-Bukidnon ang 12th ScoutRanger Company (SRC) sa magka-sunod na aksyong militar noongHulyo 28-29 sa mga sityo ng Binika-lan at Domingo, Barangay Lumin-tao. Pitong sundalo ang patay, ka-bilang si Sgt. Al Luntayao. Anim naiba pa ang sugatan.

Misamis Oriental. NoongAgosto 3, dalawang beses na hina-ras ng BHB ang 58th IB sa SityoMinhablon, Hindangon, GingoogCity. Pito ang patay at dalawa angsugatan sa AFP.

Davao City. Noong Hulyo 28,alas-10:25 ng umaga, pinasabuganng BHB-SMR ang tropa ng AFP na

idineploy upang tugisin ang custodi-al force ng BHB-SMR sa Sityo Ka-marag, Barangay Tambobong, Ba-guio District. Nangyari ito isangaraw matapos ang pagpapalaya kayPolice Insp. Menardo N. Cui. Hindibababa sa anim ang kaswalti sa mgasundalo. Si Cui ay pinalaya noongHulyo 28 sa Sityo Apog-apog,Barangay Salaysay. Namagitan sakanyang paglaya ang Exodus forJustice and Peace at mga lokal naupisyal ng gubyerno.

Iloilo. Noong Hulyo 29, alas-9ng umaga, hinaras ng BHB-Iloilo angtropa ng 61st IB sa Sityo Tigmaga-han, Barangay Alimodias, Miag-ao.Dalawa ang sugatan sa mga sundalo.Magkasunod ding pinaputukan ngBHB noong Hulyo 29-30, ang de-tatsment ng 12th IB-CAFGU sa Ba-rangay Pudpud, Miag-ao.

Antique. Noong Hulyo 29, alas-10 ng gabi, pinaputukan ng BHB-Antique ang detatsment ng 12th IB-CAFGU sa Barangay Maalan, Hamtic.

Agusan del Sur. Tatlong beses

na pinasabugan ng BHB ang mgapwersa ng AFP sa prubinsya. Anguna ay nangyari noong umaga ngHulyo 6, sa Barangay Mt. Carmel,Bayugan; pangalawa, noong Hulyo15, alas-10 ng umaga, sa BarangaySan Juan, Bayugan; at ang ikatlo,noong hapon ng Hulyo 19 sa hang-ganan ng Barangay San Juan, ngparehong bayan at Barangay Bol-hoon, San Miguel, Surigao del Sur.Kabilang sa

Search related