Click here to load reader

Isu kesantunan-guru

  • View
    4.425

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of Isu kesantunan-guru

  • 1. Isu Kesantunan GuruOleh:Ainol YaqinIzzul Imran

2. KONSEP KESANTUNANPerlakuan /tingkahlaku yang mampu menjalinkan hubungan antara satu sama lain yang menjadikan sesuatu pergaulan itu berada dalam keadaan harmoni dan mesra.Melibatkan verbal dan nonverbal.Merujuk kepada tatacara, adat atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. 3. KESANTUNAN MENURUT ZABABeliau menyenaraikan beberapa perkara yang menjadi peraturan ketat dalam masyarakat bagi mengawal perlakuan dan etiket seperti perlakuan dalam percakapan.Menurutnya; pengawalan suara penting (tidak menjerit dantinggi nada) Tidak membolot sidang perbualan danbercakap terlalu banyak tentang diri sendiri. 4. KESANTUNAN MENURUT NORIATI (2004)Bermula dari hati yang ikhlas dan jujur akan menzahirkan perlakuan sama ada perlakuan berbahasa ataupun perlakuan bukan bahasa yang menyenangkan semua pihak.Kesimpulannya, kesantunan : Dapat dilihat dari pelbagai segi dalam pergaulan seharian. Memperlihatkan sikap yang mengandungi nilai sopan santun atau etiket dalam pergaulan seharian. 5. KESANTUNAN = BIPOLAR 6. KENAPA KESANTUNAN GURUPENTING?Guruberperanan membina modal insan.Guru sebagai agen pembentuk tingkah laku.Guru wajib mempamerkan perlakuan yang santun menerusi kata-katanya dan mahir berkomunikasi dengan menggunakan peraturan-peraturan berbahasa serta mengawal tingkah lakunya.Menjaga tingkah laku atau imejKesan: mewujudkan suasana belajar yang kondusif dan teraputik 7. KESANTUNAN BERBAHASA(tatacara berkomunikasi secara lisan)Haruslahmengikut norma budaya, bukan sekadar tatacara sendiri.Sesuai dengan budaya masyarakat setempat (ketika berkhidmat). Ini membantu memudahkan pelaksanaan tugas harian dan dihormati masyarakat.Penting dalam proses P&P agar penyampaian sempurna. 8. PANDUAN CARA BERBAHASABERGANTUNGKEPADA: Waktu dan keadaan tertentu Ragam bahasa dalam situasi tertentu Bila dan bagaimana giliran berbual dimulakan. Bagaimana mengatur kelantangan suara. Bagaimana sikap dan gerak geri. Bila seharusnya diam dan menamatkan perbualan. 9. Kesantunan=etiketDef:tatacara, adat/kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.Cara bercakap pengawalan kenyaringan suara (LOUDNESS) tidak monopoli perbincangan/perbualan tidak terlalu banyak bercakap mengenai diri sendiri (saya) menjaga kesantunan dalma hubungan dengan semua orang walaupun tukang kebun/pak guard 10. Kualiti peribadi seorang guru1.Baik Hati: Sikap baik hati dan timbang rasaseseorang guru amat dihargai oleh murid-muridkerana mereka akan belajar dalam suasana yangtenteram, yakin dan senang hati.2. Jenaka: Sifat jenaka seseorang guru akanmembawa suasana riang gembira kepada murid-murid dalam bilik darjah. Guru yang sukaberjenaka adalah guru yang suka didekati olehmuridnya. 11. 3. Sabar: Seseorang guru yang mempunyai sifatsabar adalah guru yang boleh mengawalperasaan diri. Guru yang bersabar akan dapatmenjalin perhubungan yang erat dengan murid-muridnya.4. Bertanggungjawab: Sifat bertanggungjawabakan sentiasa mendorongkan gurumementingkan tugas yang telah diamanahkankepadanya. Beliau juga akan sentiasa berusahamejalankan tugasnya dengan sempurna. 12. 5. Yakin: Guru yang mempunyai sifat yakin tidakakan merasa takut apabila perlu membuatsesuatu tindakan atau keputusan. Murid-muridakan lebih menghormati guru yang bolehmengambil tindakan dengan tegas.6. Kepimpinan: Murid-murid akan mematuhisegala tunjuk ajar dan arahan guru yangmewarisi sifat kepimpinan dan juga kualitikepimpinan. Dengan kualiti kepimpinan ini,segala aktiviti pembelajaran akan dapatdijalankan dengan licin dan lebih berkesan. 13. Kesan positifGurusebagai model yang menjadi ikutan murid.Membentuk identiti dan jati diri yang jitu.Memartabatkan imej profesion keguruan.Menjamin kualiti modal insan.Sebagai pemangkin ke arah membentuk masyarakat yang harmoni dan berbudi bahasa.Sekolah menjadi platform untuk murid dan guru meningkatkan potensi diri. 14. Implikasi Guru sebagai model Tidak dihormati oleh murid, rakan sejawat danmasyarakat Memberikan perspektif negatif masyarakat terhadapprofesion keguruan Dorongan negatif kepada murid guru kencing berdiri, murid kencing berlari Institusi pendidikan Melahirkan guru yang tidak berdaya saing dan berkualiti Tidak dapat melahirkan generasi yang inovatif Memberi pengaruh negatif kepada perkembangan prestasisekolah. 15. KesimpulanKesantunanbukanlah sesuatu yang dipelajari tetapi merupakan nilai yang perlu ada dalam diri seorang guru sebagai model kepada murid.Bagi menjaga imej profesion, setiap guru perlu patuh kepada etika profesionalisme, etika pengajaran, etika tingkah laku dan etika perkhidmatan awam (Abd. Rahim, 2007).

Search related