ISU-ISU NAZIRAN

Embed Size (px)

Text of ISU-ISU NAZIRAN

 • 7/29/2019 ISU-ISU NAZIRAN

  1/57

  JABATAN AKAUNTAN NEGARA

  NEGERI PERLIS

  ISU-ISU NAZIRAN

  OLEH :

  PRAK KHIN A/P THIP PHA YAK

  JANM PULAU PINANG

 • 7/29/2019 ISU-ISU NAZIRAN

  2/57

  TEGURAN NAZIRAN 1

  WARAN PERUNTUKAN eSPKB

  TIDAK DICETAK / WARANASAL TIDAK DISERTAKAN

  BERSAMA WARAN eSPKB

  PERATURAN : PANDUAN PENGGUNA eSPKB

 • 7/29/2019 ISU-ISU NAZIRAN

  3/57

  TEGURAN NAZIRAN 2

  TIADA SURAT PENURUNAN

  KUASA DAN HADBERBELANJA TIDAK DICETAK

  PERATURAN : ARAHAN PERBENDAHARAAN 101

 • 7/29/2019 ISU-ISU NAZIRAN

  4/57

  TEGURAN NAZIRAN 3

  NO. RUJUKAN / AMAUNWARAN MANUAL YANGDIKUNCI MASUK DI WARAN

  PERUNTUKAN eSPKBBERBEZA

 • 7/29/2019 ISU-ISU NAZIRAN

  5/57

  TEGURAN NAZIRAN 4

  SALINAN PENDUA DOKUMENSOKONGAN TIDAK DICOP

  SALINAN DIAKUI SAH

 • 7/29/2019 ISU-ISU NAZIRAN

  6/57

  INVOIS / BIL DIBAYAR TIDAKDIPERAKUI OLEH JABATAN

  PERATURAN : ARAHAN PERBENDAHARAAN 99(e)(i) atau (ii)

  TEGURAN NAZIRAN 5

 • 7/29/2019 ISU-ISU NAZIRAN

  7/57

  TEGURAN NAZIRAN 6

  PENGGUNAAN KOD OBJEKYANG TIDAK TEPAT

  PERATURAN : PEKELILING PERBENDAHARAANBILANGAN 5 TAHUN 2004

 • 7/29/2019 ISU-ISU NAZIRAN

  8/57

  TEGURAN NAZIRAN 7

  SURAT ARAHAN / JADUAL KERJA

  LEBIH MASA / SALINAN KAD

  PERAKAM WAKTU TIDAK

  DISERTAKAN BERSAMA

  TUNTUTAN ELAUN LEBIH MASA /

  BORANG TUNTUTANTIDAK LENGKAP

 • 7/29/2019 ISU-ISU NAZIRAN

  9/57

  TEGURAN NAZIRAN 8

  BAUCAR WARAN UDARA

  (PUKAL / BUKAN PUKAL)

  TIDAK DITANDATANGANI

  OLEH AGEN DAN / ATAU

  PEMEGANG WARAN/ TIDAK

  DISEDIAKAN MELALUI

  SISTEM eSPKB

 • 7/29/2019 ISU-ISU NAZIRAN

  10/57

  TEGURAN NAZIRAN 9

  PESANAN TEMPATAN TIDAK

  LENGKAP / TIDAK DIPERAKUI

  OLEH PEMBEKAL DAN / ATAU

  JABATAN / TIDAK DICETAK

  PERATURAN : ARAHAN PERBENDAHARAAN 99

 • 7/29/2019 ISU-ISU NAZIRAN

  11/57

  TEGURAN NAZIRAN 10

  BORANG TUNTUTAN

  PERJALANAN / DOKUMENSOKONGAN TIDAK LENGKAP

  PERATURAN : ARAHAN PERBENDAHARAAN 99

 • 7/29/2019 ISU-ISU NAZIRAN

  12/57

  TEGURAN NAZIRAN 11

  BAUCAR KECIL (KEW. 50)

  TIDAK DISEDIAKAN BAGITUJUAN PANJAR WANG

  RUNCIT / TIDAK

  DILENGKAPKAN

 • 7/29/2019 ISU-ISU NAZIRAN

  13/57

  TEGURAN NAZIRAN 12

  BAYARAN TIDAK

  MENGGUNAKAN BIL / INVOIS

  YANG ASAL / RESIT ASAL /

  SURAT AKUAN SUMPAH

 • 7/29/2019 ISU-ISU NAZIRAN

  14/57

  TEGURAN NAZIRAN 13

  KESILAPAN PENGIRAAN

  BAUCAR BAYARAN, TUNTUTANPERJALANAN, ELAUN LEBIH

  MASA ATAU PANJAR WANG

  RUNCIT (TERLEBIH /TERKURANG BAYAR)

 • 7/29/2019 ISU-ISU NAZIRAN

  15/57

  TEGURAN NAZIRAN 14

  TUNTUTAN PERJALANAN

  TIDAK DIKEMUKAKAN

  SEBELUM ATAU PADA 10hb.

  BULAN BERIKUTNYA

  PERATURAN : ARAHAN PERBENDAHARAAN 100 (a)(b)

 • 7/29/2019 ISU-ISU NAZIRAN

  16/57

  TEGURAN NAZIRAN 15

  BAYARAN KONTRAK /PERJANJIAN TIDAK DICATAT

  NOMBOR KONTRAK PADA

  SENARAI SEMAK

 • 7/29/2019 ISU-ISU NAZIRAN

  17/57

  TEGURAN NAZIRAN 16

  AMAUN DI BAUCAR BAYARAN/ WARAN UDARA TIDAK SAMA

  DENGAN INVOIS

 • 7/29/2019 ISU-ISU NAZIRAN

  18/57

  TEGURAN NAZIRAN 17

  TUNTUTAN ELAUN

  PENCERAMAH TIDAK

  DISERTAKAN DENGAN SURAT

  ARAHAN

  PERATURAN : ARAHAN PERBENDAHARAN 99

 • 7/29/2019 ISU-ISU NAZIRAN

  19/57

  TEGURAN NAZIRAN 18

  TIDAK DICOPAKAUN KENA BAYAR

  DALAM TEMPOH AKB

 • 7/29/2019 ISU-ISU NAZIRAN

  20/57

  TEGURAN NAZIRAN 19

  PERIHAL BAYARAN TIDAKLENGKAP / TIDAK MEMATUHI

  SURAT ARAHAN JANM

 • 7/29/2019 ISU-ISU NAZIRAN

  21/57

  TEGURAN NAZIRAN 20

  TIDAK MEMATUHI AP 96(a)

 • 7/29/2019 ISU-ISU NAZIRAN

  22/57

  TEGURAN NAZIRAN 21

  BAUCAR DIBAYAR ATAS NAMA

  PENJAWAT AWAM

  PERATURAN : ARAHAN PERBENDAHARAAN 99(b)

 • 7/29/2019 ISU-ISU NAZIRAN

  23/57

  TEGURAN NAZIRAN 22

  PEMBAYARAN MELEBIHI

  14 HARI

  PERATURAN : ARAHAN PERBENDAHARAAN 103(a)

 • 7/29/2019 ISU-ISU NAZIRAN

  24/57

  TEGURAN NAZIRAN 23

  PESANAN TEMPATANDIKELUARKAN SELEPAS

  TARIKH PEROLEHAN

 • 7/29/2019 ISU-ISU NAZIRAN

  25/57

  TEGURAN NAZIRAN 24

  PESANAN TEMPATAN / JURNAL

  DILAKUKAN SECARA MANUAL /PEMBELIAN TIDAK MELALUI

  PESANAN TEMPATAN

 • 7/29/2019 ISU-ISU NAZIRAN

  26/57

  TEGURAN NAZIRAN 25

  BAUCAR BAYARAN BIL /

  INVOIS TIADA DOKUMEN

  SOKONGAN LENGKAP /

  TIDAK TEPAT / JELAS

 • 7/29/2019 ISU-ISU NAZIRAN

  27/57

  TEGURAN NAZIRAN 26

  BAYARAN DENGAN KONTRAK / PERJANJIAN

  DOKUMEN SOKONGAN TIDAK LENGKAP DENGAN

  DILAMPIRKAN KONTRAK / PERJANJIAN YANG SAH,

  SURAT SETUJU TERIMA, BON PERLAKSANAAN, INVOIS

  ASAL, BORANG JKR 66, PERAKUAN PEMBAYARAN /

  SIAP KERJA, KEPUTUSAN LEMBAGA PEROLEHAN DAN

  DOKUMEN SOKONGAN LAIN YANG BERKAITAN SERTA

  BAYARAN TIDAK SEJAJAR DENGAN PERJANJIANYANG TELAH DITANDATANGANI

 • 7/29/2019 ISU-ISU NAZIRAN

  28/57

  TEGURAN NAZIRAN 27

  PINDAAN TIDAK SELARASDENGAN ARAHAN

  PERBENDAHARAAN 147 (i) (ii)

 • 7/29/2019 ISU-ISU NAZIRAN

  29/57

  TEGURAN NAZIRAN 28

  BAUCAR BAYARAN TIDAK

  DISOKONG DENGAN

  DOKUMEN SOKONGAN YANG

  TEPAT / LENGKAP

 • 7/29/2019 ISU-ISU NAZIRAN

  30/57

  TEGURAN NAZIRAN 29

  NO. DAFTAR SYARIKAT TIDAKDICATAT / BERBEZA DALAM

  INVOIS DENGAN BAUCAR

  BAYARAN

 • 7/29/2019 ISU-ISU NAZIRAN

  31/57

  TEGURAN NAZIRAN 30

  NO. RUJUKAN / TARIKH

  INVOIS PEMBEKAL DI BAUCARBAYARAN BERBEZA DENGAN

  NO. INVOIS /

  BIL ASAL PEMBEKAL

 • 7/29/2019 ISU-ISU NAZIRAN

  32/57

  TEGURAN NAZIRAN 31

  SIJIL AP 58(a) TIDAK

  DISERTAKAN

 • 7/29/2019 ISU-ISU NAZIRAN

  33/57

  TEGURAN NAZIRAN 32

  PINDAAN PADA TARIKHINVOIS / BIL / DOKUMEN

  SOKONGAN ASAL PEMBEKAL

 • 7/29/2019 ISU-ISU NAZIRAN

  34/57

  TEGURAN NAZIRAN 33

  DOKUMEN PERJANJIAN

  TIDAK DIMATIKAN

  SETEM HASIL

 • 7/29/2019 ISU-ISU NAZIRAN

  35/57

  TEGURAN NAZIRAN 34

  AMAUN PEMBAYARAN

  KEPADA PEMBEKAL DI

  BAUCAR BAYARAN BERBEZA

  DENGAN AMAUN YANG PERLU

  DIBAYAR DI INVOIS

  PEMBEKAL

 • 7/29/2019 ISU-ISU NAZIRAN

  36/57

  TEGURAN NAZIRAN 35

  BAYARAN TERSILAP MASUK

  KE PENERIMA YANG SEBENAR

 • 7/29/2019 ISU-ISU NAZIRAN

  37/57

  TEGURAN NAZIRAN 36

  NO. AKAUN BANK PEMBEKALDI INVOIS BERBEZA DENGAN

  BAUCAR BAYARAN

 • 7/29/2019 ISU-ISU NAZIRAN

  38/57

  TEGURAN NAZIRAN 37

  DOKUMEN SOKONGAN

  UNTUK BAUCAR JURNAL

  TIDAK LENGKAP /

  TIDAK DISERTAKAN

 • 7/29/2019 ISU-ISU NAZIRAN

  39/57

  TEGURAN NAZIRAN 38

  DOKUMEN SOKONGAN UNTUK

  PENYATA PEMUNGUT TIDAK LENGKAP

  / TIADA PERAKUAN II, PENYATA

  PEMUNGUT TIDAK DICETAK SELEPAS

  PERAKUAN II DILAKUKAN DAN TIADA

  SEMAKAN AP80(d) KE ATASPEMUNGUT

 • 7/29/2019 ISU-ISU NAZIRAN

  40/57

  TEGURAN NAZIRAN 39

  PERAKUAN II UNTUK

  PENYATA PEMUNGUT DIBUAT

  DAHULU SEBELUM BANK IN

  PENGUTAN DILAKUKAN /

  PUNGUTAN LEWAT

  DIMASUKKAN KE DALAMBANK AP78(a)(i)(ii)

 • 7/29/2019 ISU-ISU NAZIRAN

  41/57

  TEGURAN NAZIRAN 40

  TIADA COP TELAH BAYAR

  (JANM 11) / TIDAK DICOP

  SETIAP HELAIAN

 • 7/29/2019 ISU-ISU NAZIRAN

  42/57

  TEGURAN NAZIRAN 41

  NOMBOR DAN TARIKH EFT /

  CEK TIDAK DICATATKANPADA BAUCAR BAYARAN

  (JANM09) TIDAK DIGUNAKAN

  / DILENGKAPKAN

 • 7/29/2019 ISU-ISU NAZIRAN

  43/57

  TEGURAN NAZIRAN 42

  BORANG PERGERAKAN

  DOKUMEN eSPKB (JANM08)

  TIDAK DIGUNAKAN / TIDAKSESUAI / TIDAK DILENGKAPKAN

  / PEGAWAI PENYEDIA,

  PERAKUAN I, PERAKUAN II

  ORANG YANG SAMA

  TANDATANGAN

 • 7/29/2019 ISU-ISU NAZIRAN

  44/57

  TEGURAN NAZIRAN 43

  SENARAI SEMAK TIDAKLENGKAP / LEWAT DICETAK /

  TIDAK DICETAK

 • 7/29/2019 ISU-ISU NAZIRAN

  45/57

  TEGURAN NAZIRAN 44

  TIADA COP TARIKH TERIMAPADA INVOIS / BIL DAN

  PENYATA TUNTUTAN

 • 7/29/2019 ISU-ISU NAZIRAN

  46/57

  TEGURAN NAZIRAN 45

  LAPORAN eSPKB TIDAK

  DICETAK / DISEMAK /

  DITANDATANGAN RINGKAS

  (BV381, BV340)

 • 7/29/2019 ISU-ISU NAZIRAN

  47/57

  TEGURAN NAZIRAN 46

  PENGGUNAAN MODUL

  BAYARAN YANG SALAH

 • 7/29/2019 ISU-ISU NAZIRAN

  48/57

  TEGURAN NAZIRAN 47

  PENYESUAIAN VOT / HASIL /AMANAH TIDAK DISEDIAKAN

  / DICETAK /DISEMAK

  (BV500-BV505) / LEWAT

 • 7/29/2019 ISU-ISU NAZIRAN

  49/57

  TEGURAN NAZIRAN 48

  BAUCAR BAYARAN /

  BERGANDA eSPKB TIDAKDICETAK / SILAP FORMAT

  CETAKAN

 • 7/29/2019 ISU-ISU NAZIRAN

  50/57

  TEGURAN NAZIRAN 50

  TIDAK MENYELENGGARAJANM12-BAYARAN

  BERJADUAL BAGI BAYARANPERJANJIAN / KONTRAK &TIDAK DIFAILKAN UNTUKSEMAKAN

 • 7/29/2019 ISU-ISU NAZIRAN

  51/57

  KUIRI YANG KERAP DITEMUI:Pengurusan Waran Peruntukan

  - No. rujukan manual tidak dikunci masuk

  - Waran asal tidak dikepilkan bersamawaran eSPKB

  - Waran salinan (tempoh AKB) tidak

  disahkanPengurusan Baucar Jurnal

  - Salinan flimsi tidak dikepilkan & tidak

  disahkan

 • 7/29/2019 ISU-ISU NAZIRAN

  52/57

  KUIRI YANG KERAP DITEMUI: Pengurusan Terimaan

  - Tiada tandatangan timbal

  - Resit JANM tidak dikepilkan

  Pengurusan Perbelanjaan

  - Tiada cop `TELAH BAYAR- Cop Makluman Bayaran tiada @ tidak

  lengkap

  - Tiada cop `AKAUN KENA BAYAR 200.

  - Tiada pengesahan jabatan padadokumen sokongan

  - Baucar Bayaran `BATAL tidak

  diasingkan dan dicop BATAL

  - TNT tanpa tandatangan pengesahanKetua Jabatan (wakil)

 • 7/29/2019 ISU-ISU NAZIRAN

  53/57

  KUIRI YANG KERAP DITEMUI:- Pindaan dan penggunaan pemadam cecair

  - Format lama tuntutan elaun kenderaan(km) masih digunakan

  - Sebab-sebab membawa kenderaan sendiri

  melebihi 240km tidak menepati Perenggan4.7.3 PP Bil.3/2003 dan kelulusan ini tidakdiberikan oleh Ketua Jabatan (4.7.4)

  - Pakej di hotel tanpa kelulusan PegawaiPengawal

  - Kes terlebih bayar;-a. salah kelas kenderaan

  b. salah kadar kelayakan(elaun makan/harian/lojing)

  c. salah kadar sejam (elaun lebih masa)

 • 7/29/2019 ISU-ISU NAZIRAN

  54/57

  KUIRI YANG KERAP DITEMUI: Pengurusan Perolehan

  - Tandatangan Perakuan II di LO tiada

  - Perakuan Mutu oleh pembekal tiada di LO(tarikh, tandatangan & cop)

  - Perakuan oleh jabatan/ wakilnya tiada di LO

  (tarikh, tandatangan & cop)

  - Sijil-Sijil berkaitan tiada (PKK, CIDB, KKM

  (kod bidang), Sijil Bumiputera, Suruhanjaya

  Tenaga)

  - Invois tidak bertarikh

 • 7/29/2019 ISU-ISU NAZIRAN

  55/57

  KUIRI YANG KERAP DITEMUI:- Jadual pembuka dan keputusan

  sebutharga tiada

  - Jadual kadar tiada

 • 7/29/2019 ISU-ISU NAZIRAN

  56/57

  Kuiri yang berulang 2

  tahun berturut-turut:

  - Tiada pengesahan jabatan padadokumen sokongan

  - Kes-kes terlebih bayar (TNT & OT)- Pindaan dan penggunaan pemadam

  cecair- Baucar Bayaran BATAL tidak

  diasingkan dan dicop BATAL

 • 7/29/2019 ISU-ISU NAZIRAN

  57/57

  SEKIAN

  TERIMA KASIH