Istorie - Clasa 10 - Manual - cdn4. - Clasa 10 - Manual...¢  Cuv£¢nt `nainte 3 Dragi elevi, Manualul

 • View
  16

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Istorie - Clasa 10 - Manual - cdn4. - Clasa 10 - Manual...¢  Cuv£¢nt `nainte 3...

 • ISTO

  RIE

  m

  anua

  l pen

  tru c

  lasa

  a X

  -aC

  ORIN

  T

  Pre]: 5,16 lei

  Cyan Yellow Magenta Black

  Ministerul Educa]iei [i Cercet\riiPentru toate filierele

  ISBN: 978-973-135-329-6

 • Cop 2 Cop 3

  Acest manual este proprietatea Ministerului Educa]iei [i Cercet\rii.

  Manualul a fost aprobat prin Ordinul ministrului Educa]iei [i Cercet\rii nr. 3787 din 05.04.2005 `n urmalicita]iei organizate de c\tre Ministerul Educa]iei [i Cercet\rii, este realizat `n conformitate cu progra-ma analitic\ aprobat\ prin Ordin al ministrului Educa]iei [i Cercet\rii nr. 4598 din 31.08.2004 [i estedistribuit gratuit elevilor.

  * Starea manualului se va `nscrie folosind termenii: nou, bun, `ngrijit, nesatisf\c\tor, deteriorat.

  Cadrele didactice vor controla dac\ numele elevului este scris corect.Elevii nu trebuie s\ fac\ niciun fel de `nsemn\ri pe manual.

  ACEST MANUAL A FOST FOLOSIT DE:

  AnulNumele elevului care

  a primit manualulClasa {coala Anul [colar

  Starea manualului*

  la primire la returnare

  1.

  2.

  3.

  4.

  Referen]i:

  Prof. univ. dr. Bogdan Murgescu, Facultatea de Istorie,Universitatea Bucure[ti

  Prof. gr. I Longin V\t\[escu,Grupul {colar-Industrial Aurel Rainu, Fieni, Dmbovi]a

  Redactare: G. Moldoveanu

  Tehnoredactare computerizat\: Corina Roncea

  Coperta: Walter Riess

  Editura CORINT

  Redac]ia [i administra]ia:Str. Mihai Eminescu nr. 54 A, sector 1, Bucure[tiTel.: 021.319.47.97; Tel./fax: 021.319.47.99

  Difuzarea:Calea Plevnei nr. 145, sector 6, cod po[tal 060012, Bucure[tiTel.: 021.319.88.22, 021.319.88.33Mobil: 0748.808.083, 0758.225.443Fax: 021.310.15.30, 021.319.88.66E mail: vanzari@edituracorint.roMagazin virtual: www.grupulcorint.ro

  ISBN: 978-973-135-329-6

  Toate drepturile asupra acesteilucr\ri sunt rezervate EdituriiCORINT, parte component\ aGRUPULUI EDITORIAL CORINT.

  Tiparul executat la:FED PRINT SA

  Manualul a fost aprobat de Ministerul Educa]iei [i Cercet\rii cu Ordinul nr. 3787 din 5 aprilie 2005

  Date despre autori [i contribu]ia lor la elaborarea manualului:

  Prof. univ. dr. Alexandru BarneaDoctor `n istorie (1983), specializat `n istorie antic\ [i arheologie. Cercet\tor [tiin]ific (din1968) la Institutul de Arheologie din Bucure[ti al Academiei Romne. Decan al Facult\]ii deIstorie a Universit\]ii Bucure[ti (1996-2004). Din 1999, prim-vice pre [edinte al Societ\]ii de{tiin]e Istorice din Romnia [i pre[edinte al Comisiei Na]ionale de Arheologie. Autor anumeroase studii [i lucr\ri de specialitate. Distins cu premiul Vasile Prvan al AcademieiRomne (1979). Coordonator al colectivului de autori al unor manua le de istorie pentruclasele a IX-a [i a X-a. A coordonat procesul de elaborare a acestui manual [i a asiguratcontrolul [tiin]ific.

  Prof. gr. I Vasile Aurel ManeaProfesor la Liceul teoretic din Codlea (jud. Bra[ov). Membru al Comisiei Na]ionale de Istorie(1994-1998) [i inspector de speciali tate la I.S.J. Bra[ov (1995-1998). Pre[edinte al fili aleiBra[ov a Societ\]ii de {tiin]e Istorice. Lucr\ri la sesiuni de comunic\ri [tiin]ifice, articole [istudii `n publi ca]ii de specialitate. Coautor la manuale de istorie pentru clasele a IX-a [i a X-a. A elaborat capitolele 1, 10, 11, 12 [i 19 din acest manual.

  Prof. gr. I dr. Eugen PaladeCoordonator al Departamentului de Integrare European\ al Funda]iei Centrul Educa]ia2000+ (din 2002). A coordonat implementarea Proiectului de Reform\ a ~nv\]\mntuluiPreuniversitar din Romnia, finan]at de Banca Mondial\ [i de Guvernul Romniei (1993-2002). A participat la procesul de reform\ a manualelor [colare [i dezvoltare curricular\ dinSlovenia, Serbia, Bosnia-Her]egovina, Azerbaidjan. Autor de lucr\ri cu caracter didactic [icoautor la manuale de istorie. A elaborat capitolele 3, 5, 7, 14 [i 16 din acest manual.

  Prof. gr. I Mihai StamatescuProfesor la Liceul teoretic Traian Lalescu din Or[ova (jud. Mehedin]i), unde `ndepli ne[te[i func]ia de director. Membru al Comisiei Na]ionale de Istorie (1994-1998) [i al Grupului delucru pentru curriculum pentru programele de istorie (din 2002). Expert pentru istorie alConsiliului Na]ional pentru Curriculum. Lucr\ri la sesiuni de comunic\ri [tiin]ifice, articole [i studii `n publica]ii de specia litate. Coautor la manua le de istorie pentru clasele a IX-a,a X-a [i a XII-a. A elaborat capitolele 2, 6, 17, 18, 20 [i 21 din acest manual.

  Prof. gr. I dr. Bogdan TeodorescuDoctor `n istorie (1984). Profesor la Liceul teoretic Victor Babe[ din Bucure[ti. Inspectorde specialitate `n MEN (1991-1998) [i, din 1991, membru al Comisiei Na]ionale de Istorie.Secretar general (din 1991) al Societ\]ii de {tiin]e Istorice din Romnia. A publicat studii deistorie medie romneasc\ [i de metodica pred\rii istoriei. Coautor la manuale de istoriepentru clasele a IV-a, a VI-a, a VIII-a, a IX-a, a X-a, a XI-a [i a XII-a. A elaborat capito lele4, 8, 9, 13 [i 15 din acest manual.

  Descrierea CIP a Bibliotecii Na]ionale a Romniei

  Istorie: manual pentru clasa a X-a / coord.: Alexandru Barnea;Vasile Aurel Manea, Eugen Palade, Mihai Stamatescu, BogdanTeodorescu. - Bucure[ti: Corint, 2008ISBN 978-973-135-329-6

  I. Barnea, Alexandru (coord.)II. Manea, Vasile AurelIII. Palade EugenIV. Stamatescu, MihaiV. Teodorescu, Bogdan

  94(100)(075.35)

 • Cuprins

  CuprinsCuvnt `nainte c\tre elevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

  Cuvnt `nainte c\tre profesori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

  I. VREMEA SCHIMB|RII

  Revolu]ia glorioas\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

  Epoca luminilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

  Constituirea Statelor Unite ale Americii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

  Revolu]ia francez\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

  Fran]a napoleonian\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

  }\rile Romne [i problema oriental\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

  Anul 1848 `n Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

  Revolu]ia industrial\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

  State na]ionale [i multina]ionale

  `n a doua jum\tate a secolului al XIX-lea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

  EVALUARE SEMESTRIAL| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

  II. SECOLUL EXTREMELOR

  Lumea la cump\na secolelor XIX-XX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

  Primul r\zboi mondial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

  Noua ordine interna]ional\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

  Societatea `n perioada interbelic\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

  Regimuri politice `n perioada interbelic\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

  Al doilea r\zboi mondial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

  Rela]iile interna]ionale postbelice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

  Regimuri politice postbelice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

  Lumea postbelic\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

  III. LA POR}ILE MILENIULUI III

  Religia `n lumea contemporan\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

  Romnia [i integrarea euro-atlantic\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

  Societatea la `nceputul mileniului III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

  EVALUARE SEMESTRIAL| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

  152

 • 3Cuvnt `nainte

  Dragi elevi,

  Manualul de ISTORIE pentru clasa a X-a v\ prezint\ evolu]ia societ\]ii dela nceputul epocii moderne [i pn\ n prezent. Acest manual completeaz\ isto-ria umanit\]ii pe care a]i studiat-o n clasa a IX-a, din antichitate pn\ n epocamodern\. n acest fel, la sfr[itul clasei a X-a ve]i avea o imagine complet\asupra celor 5000 de ani de civiliza]ie uman\.

  Manualul a fost elaborat pe baza Programei [colare de istorie pentru clasaa X-a, aprobat\ de MEdC [i poate fi folosit de c\tre to]i elevii de la toate profi-lurile [i toate specialit\]ile din nv\]\mntul liceal.

  A[a cum a]i observat n clasa a IX-a, noua program\ de istorie v\ propuneo abordare integrat\ a istoriei romne[ti [i a celei universale, oferindu-v\ astfel posibilitatea surprinderii unor fapte [i procese istorice petrecute simultann spa]iul romnesc [i `n cel european sau universal. De asemenea, pute]iobserva decalajele istorice dintre diverse spa]ii de civiliza]ie [i pute]i compara,pute]i face analogii ntre evenimente [i procese istorice petrecute n spa]iidiferite, n perioade de timp diferite. Acest tip de abordare v\ ajut\ s\ sesiza]ievolu]ii istorice care apar]in duratei scurte sau duratei lungi a timpuluiistoric. De asemenea, analizele comparative v\ ofer\ perspective multipleasupra evenimentelor [i proceselor istorice sau asupra ac]iunii personalit\]ilorcare prin deciziile lor au marcat evolu]ia societ\]ii.

  Domeniile de con]inut [i con]inuturile pe care programa vi le propune sprestudiu [i pe care autorii le prezint\ `n cele trei module ale acestui manual dezvolt\ istoria secolelor XVII-XX din perspectiva evolu]iei popoarelor ndiverse spa]ii istorice, a modului n care au ap\rut ideile care le-au marcatexisten]a, din perspectiva progre