Istoric Neurostiinte

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/24/2019 Istoric Neurostiinte

  1/49

  Neurotiine: Istoric

  Prof. Univ. Dr. Andrei C. Miu

  2015-2016

 • 7/24/2019 Istoric Neurostiinte

  2/49

  tructur! cursu"ui #I$ote%! creieru"ui&

  'oc!"i%!re! funciei

  #I$ote%! neuronu"ui&

  Activit!te! e"ectric( in!$s! i #i$ote%! c)i*ic(&

  De%vo"t!re! siste*u"ui nervos Neuro$"!sticit!te!

 • 7/24/2019 Istoric Neurostiinte

  3/49

  #I$ote%! creieru"ui& Ce or+!n !re "e+(tur( cu suf"etu",

  1 Ini*!: /*$edoc"e din Acr!+!s sec. .r.2 Creieru": A"c*eon din Crotone sec. I .r.3

  -. . . 3 . . .Ar+u*ente"e "ui 4!"en: tr!u*!tis*e"e cerer!"e

  !fecte!%( co*$ort!*entu" nervii de "! or+!ne*er+ c(tre creier3 nu c(tre ini*(

  Pers$ectiv(: ventricu"ii $"ini cu "ic)id sunteseni!"i3 i!r esutu" din 7uru" "or !re ro" desusinere

 • 7/24/2019 Istoric Neurostiinte

  4/49

  I Perce$ieII 8!iune!III Me*orie

  9. /. einer+ ; M.

 • 7/24/2019 Istoric Neurostiinte

  5/49

  Inter!ciune! suf"et-cor$ Aristote" sec. I .r.:psych nu e *!teri!"3 d!r

  este de$endent de cor$ #De !ni*!&psych coordone!%( $erce$ii"e3 r!iune! i e*oii"e$rin inter*ediu" ini*ii

  -cor$u" r(s$unde ref"e3 c! $($ui"e *ec!nicesuf"etu" $o!te contro"! !ceste ref"ee $rin inter*ediu"

  +"!ndei )i$ofi%e

  )i$ofi%!: structur( unic(3 c!re nu e co*$us( din dou( $(risi*etrice "oc!"i%!t( !$ro!$e de ventricu"i crede! c( es$ecific u*!n(

  $re%en! suf"etu"ui e indic!t( de "i*!7 i r!iune

 • 7/24/2019 Istoric Neurostiinte

  6/49

  Rspuns reflex al corpului, n

  concepia lui Descartes

  (Trait de lhomme, 1!"

  "!c(r! deter*in( retr!+ere!unui nerv i e"ier!re!"ic)idu"ui ventricu"!r $rintr-un$or "ic)idu" cur+e $rin nerv ideter*in( retr!+ere!

  $icioru"ui3 nto!rcere! c!$u"uii nde$(rt!re! cor$u"ui def"!c(r(

 • 7/24/2019 Istoric Neurostiinte

  7/49

  Pro+rese n neuro!n!to*ie 9)o*!s Bi""is3 #Cereri !n!to*e& 166

  descriere !n!to*ic( ! creieru"ui3 v!se"or de sn+e dee.3 $o"i+onu" "ui Bi""is i nervi"or cr!nieni#de*onstr!ie ocu"!r(&3 nu s$ecu"!ie s!u o$inii"e

  !"tor!

  !ctivit!te! creieru"ui i nervi"or nu $o!te fi v(%ut(3 de!cee! nu se ocu$( de e!

  A"te contriuii

  ter*eni noi: neuro"o+ie nerv v!+ co*isur!!nterio!r( etc.descrie e$i"e$si! c! un soi de e$"o%ie ! !ctivit(ii

  creieru"ui i distin+e cri%e"e foc!"e i +ener!"i%!te

 • 7/24/2019 Istoric Neurostiinte

  8/49

  Bi""is3 9. 166. Cerebri anatome, cui accessit nervorum descriptio et usus.

 • 7/24/2019 Istoric Neurostiinte

  9/49

  tructur! cursu"ui #I$ote%! creieru"ui&

  'oc!"i%!re! funciei

  #I$ote%! neuronu"ui&

  Activit!te! e"ectric( in!$s! i #i$ote%! c)i*ic(&

  De%vo"t!re! siste*u"ui nervos Neuro$"!sticit!te!

 • 7/24/2019 Istoric Neurostiinte

  10/49

  'oc!"i%!re! funciei r!n%

 • 7/24/2019 Istoric Neurostiinte

  11/49

  reno"o+i!4!"" ; $ur%)ei* cc!. 1F10

  D!c( o funcie este fo"osit( *!i *u"t3 %on! decorte c!re se ocu$( de !ce! funcie v! crete

  reno"o+ie: studiu" re"!iei dintre defor*(ri"ecr!niu"ui i de%vo"t!re! f!cu"t(i"or *int!"e

  Cr!niosco$ie *etod! !rt( freno"o+ic( cu >2 de f!cu"t(i *int!"e

 • 7/24/2019 Istoric Neurostiinte

  12/49

  H. o"3 ; I. J. Bis)!K 200L. und!*ent!"s of )u*!n neuro$sEc)o"o+E.

  Bort) Pu"is)ers3 NeK or.

 • 7/24/2019 Istoric Neurostiinte

  13/49

  /c)i$oteni!"it!te! cortic!"( Ac!de*i! de Otiine din P!ris cere test!re!

  teoriei freno"o+ice M!rie-

 • 7/24/2019 Istoric Neurostiinte

  14/49

  /c)i$oteni!"it!te! cortic!"( cont."ourens cc!. 1F2>

  Nici o !rie cerer!"( nu se !soci!%( cu*e*ori! i !"te $rocese co+nitive

  Aceste $rocese sunt istri uite i u% n creieri i*$"ic( to!te re+iuni"e cerer!"e

  'oc!"i%!ionis*u" ! fost res$ins3 $e *o*ent

 • 7/24/2019 Istoric Neurostiinte

  15/49

  orire! i e*isfer! stn+( C!%uri de "e%iuni n e*isfer! stn+(3

  )e*i$"e+ie dre!$t( i deficite de vorire!f!%ie *otorie:

  C!% $re%ent!t de /rnest Auertin3 "! o nt"nire! ociet(ii Antro$o"o+ice din P!ris 1F61

  C!% cu cr!nioto*ie front!"(: !$(s!re! cu s$!tu"!$e "ou" front!" duce "! ntreru$ere! voririi3 f(r($ierdere! contiinei

 • 7/24/2019 Istoric Neurostiinte

  16/49

  C!%u" #9!n& 'eor+ne P!cient cu e$i"e$sie3 c!re sufere! de !f!%ie

  *otorie P!u" Hroc! " invit( $e Auertin s( " e!*ine%e

  1F61

  Auto$si! $une n eviden( o "e%iune front!"( >n e*isfer! stn+(

  A" doi"e! c!% 1F61: 'e"on+3 F de !ni

  P(n( n 1F6>3 descrie !"te o$t c!%uri si*i"!re orire! este "oc!"i%!t( i "!ter!"i%!t(

 • 7/24/2019 Istoric Neurostiinte

  17/49

  A Ari! Hroc!3 n

  $!rte! $osterio!r( !+irusu"ui front!"inferior >

  H oto+r!fie ! e*isferei stn+i !$!cientu"ui 'eor+ne

  o" ; B)is)!K3 200L

 • 7/24/2019 Istoric Neurostiinte

  18/49

  Conectivit!te! C!r" Bernice cc!. 1F descrie un c!% de

  "e%iune ntr-o re+iune !$ro$i!t( de corteu"!uditiv3 !soci!t( cu deficite de ne"e+ere !voririi !f!%ie sen%ori!"( i vorire f"uent(3 d!r

  'i*!7u" $resu$une coneiune! dintre dou( !riicortic!"e cu funcii diferite:

  !ri! n c!re sunete"e c!$(t( sens Bernice!ri! c!re contro"e!%( *uc)ii i*$"ic!i n vorireHroc!

 • 7/24/2019 Istoric Neurostiinte

  19/49

  KKK.studE"ue.co*

 • 7/24/2019 Istoric Neurostiinte

  20/49

  tructur! cursu"ui #I$ote%! creieru"ui&

  'oc!"i%!re! funciei #I$ote%! neuronu"ui&

  Activit!te! e"ectric( in!$s! i #i$ote%! c)i*ic(&

  De%vo"t!re! siste*u"ui nervos Neuro$"!sticit!te!

 • 7/24/2019 Istoric Neurostiinte

  21/49

  #I$ote%! neuronu"ui& M!tt)i!s

 • 7/24/2019 Istoric Neurostiinte

  22/49

  la reazione nera rete nervosa diusa

 • 7/24/2019 Istoric Neurostiinte

  23/49

  #I$ote%! neuronu"ui& cont. ridt7of N!nsen 1FF6 !$"ic( $rintre $ri*ii

  *etod! !r+entic( Bi")e"* is 1FF6 oserv( s$!ii ntre neuronii

  din esutu" e*rion!r-

  de+ener!re! se o$rete "! "i*it! ce"u"e"or 4)eor+)e M!rinescu studi!%( de+ener!re! i

  re+ener!re! neuroni"or din nervi i +!n+"ioni

  du$( "e%iuni i tr!ns$"!nt!re 1L0L einric) Bi")e"* 4ottfried von B!"deEer-!rt%

  1FL1 introduce denu*ire! de #neuron&

 • 7/24/2019 Istoric Neurostiinte

  24/49

  !nti!+o 8!*Qn E C!7!" C!7!" !f"( de *etod! "ui 4o"+i cc!. 1FF

  eciuni $rin creieru" e*rionu"ui de $!s(re3n diferite f!%e de de%vo"t!re

  # 9etur! e siste*! nervioso e o* re E"os verter!dos& 1FLL-1L0

  'e+e! $o"!ri%(rii din!*ice

  Desco$er( s$inii dendritici i conu" de cretere

 • 7/24/2019 Istoric Neurostiinte

  25/49

  De e"i$e 2015. !rontiers in Neuroanatomy3 vo". L

 • 7/24/2019 Istoric Neurostiinte

  26/49

  )tt$:RRi*!+e.sciencenet.cnRo"dd!t!Reue.co*.cnRu$"o!dR"o+Rfi"eR2010R10R2010101216>

  10>152F.$df

  SGur novice runs t)e ris of f!i"ure Kit)out!ddition!" tr!its: ! stron+ inc"in!tion toK!rdori+in!"itE3 ! t!ste for rese!rc)3 !nd ! desire toe$erience t)e inco*$!r!"e +r!tific!tion!ssoci!ted Kit) t)e !ct of discoverE itse"f.&

 • 7/24/2019 Istoric Neurostiinte

  27/49

  tructur! cursu"ui #I$ote%! creieru"ui&

  'oc!"i%!re! funciei #I$ote%! neuronu"ui&

  Activit!te! e"ectric( in!$s! i #i$ote%! c)i*ic(&

  De%vo"t!re! siste*u"ui nervos

  Neuro$"!sticit!te!

 • 7/24/2019 Istoric Neurostiinte

  28/49

  Activit!te! e"ectric( 'ui+i 4!"v!ni sec. @III: sti*u"!re! e"ectric( !

  nervu"ui deter*in( contr!ci! *uc)iu"ui /$eri*entu" "ui 4ust!v 9)eodor ritsc) i

  /du!rd it%i cc!. 1F0 : sti*u"!re! e"ectric(

  ! corteu"ui front!" deter*in( contr!ci!*uc)i"or corteu" e ecit!i"/cit!i"it!te se"ectiv(: corteu" front!"3 nu i ce"

  $!riet!"/cit!i"it!te or+!ni%!t( to$o+r!fic

 • 7/24/2019 Istoric Neurostiinte

  29/49

  8e$re%ent!re! to$o+r!fic( !*uc)i"or "! nive"u" corteu"uifront!"3 confor* e$eri*entu"ui "ui

  ritsc) i it%i+ 1F0

  o" ; B)is)!K3 200L

 • 7/24/2019 Istoric Neurostiinte

  30/49

  tructur! cursu"ui #I$ote%! creieru"ui&

  'oc!"i%!re! funciei #I$ote%! neuronu"ui&

  Activit!te! e"ectric( in!$s! i #i$ote%! c)i*ic(&

  De%vo"t!re! siste*u"ui nervos

  Neuro$"!sticit!te!

 • 7/24/2019 Istoric Neurostiinte

  31/49

  in!$s! C)!r"es )errin+ton

  "!ten! ref"eu"ui de f"eiune ! *e*ru"ui "!sti*u"!re! $"!ntei T vite%! de conducere $rin nerv

  introduce ter*enu" de #sin!$s(& 1FL

  Pri*e"e oserv!ii !"e sin!$sei: 4eor+e /*i"

  P!"!de ; i*on P!"!E 1L53 n $!r!"e" cu De8oertis ; Hennett 1L55

 • 7/24/2019 Istoric Neurostiinte

  32/49

  #I$ote%! c)i*ic(& /$eri*entu" "ui Gtto 'oeKi: nervu" v!+ c!re

  inerve!%( ini*! e"iere!%( o sust!n(in)iito!re #sust!n! v!+u"ui& s!u

  3

  1L21

 • 7/24/2019 Istoric Neurostiinte

  33/49

  c)i! e$eri*entu"ui sus i nre+istr(ri"e !ctivit(ii ini*ii 7os3 re!"i%!te de Gtto 'oeKi)tt$s:RRen.Kii$edi!.or+RKiiR!+usstoff

 • 7/24/2019 Istoric Neurostiinte

  34/49

  #I$ote%! c)i*ic(& /$eri*entu" "ui Gtto 'oeKi: nervu" v!+ c!re

  inerve!%( ini*! e"iere!%( o sust!n(in)iito!re #sust!n! v!+u"ui& s!u vagusto3c!re reduce frecven ! c!rdi!c( 1L21

  enrE D!"e descrie structur! c)i*ic( i !ciune!!ceti"co"inei 1L1

  D!"e !r!t( c( sunt nervi c!re e"iere!%(!cetico"in( i nervi c!re e"iere!%( !dren!"in(1L>

 • 7/24/2019 Istoric Neurostiinte

  35/49

 • 7/24/2019 Istoric Neurostiinte

  36/49

  tructur! cursu"ui #I$ote%! creieru"ui&

  'oc!"i%!re! funciei #I$ote%! neuronu"ui&

  Activit!te! e"ectric( in!$s! i #i$ote%! c)i*ic(&

  De%vo"t!re! siste*u"ui nervos

  Neuro$"!sticit!te!

 • 7/24/2019 Istoric Neurostiinte

  37/49

  De%vo"t!re! siste*u"ui nervos uncion!re! creieru"ui de$inde de cu* se

  for*e!%( coneiuni"e C!7!": conu" de cretere este !tr!s de o

  c)e*ot!ie

 • 7/24/2019 Istoric Neurostiinte

  38/49

  Conu" de cretere !" unui neuron)tt$:RRKKK.io.*i!*i.eduRtosneERi*!+esR8eso*/M+c.7$+

 • 7/24/2019 Istoric Neurostiinte

  39/49

  De%vo"t!re! siste*u"ui nervos uncion!re! creieru"ui de$inde de cu* se

  for*e!%( coneiuni"e C!7!": conu" de cretere este !tr!s de osust!n ( c)i*ic( e"ier!t( de un !"t neuron

  c)e*ot!ie P!u" Beiss: ur*e!%( $!siv tr!see desc)ise

  +)id!re *ec!nic(

  8o+er B. $errE: i$ote%! c)e*o!finit(ii1L6>

 • 7/24/2019 Istoric Neurostiinte

  40/49

  Pine"3

 • 7/24/2019 Istoric Neurostiinte

  41/49

  !ctorii de cretere itor !*ur+er 1L>: etir$!re! unui *e*ru "!

  e*rionu" de $!s(re "oc)e!%( de%vo"t!re! nervu"ui

  Neuronii nu se *!i difereni!%( s!u *or, 'ucrnd cu !*ur+er3 8it! 'evi-Mont!"cini oserv( c(

  neuronii de+enere!%( 1L50 -

  fi inerv!t ti*u"!re! creterii nervu"ui n $re%en! unor tu*ori

  s!rco* /fecte si*i"!re !"e veninu"ui de !r$e su+ere!%( c( +"!nde"e

  s!"iv!re !r fi o surs( $entru !cest f!ctor /ste i%o"!t f!ctoru" de cretere !" nervi"or en+".3 nerve

  gro"th actor3 N4 cc!. 1L60

 • 7/24/2019 Istoric Neurostiinte

  42/49

  Cu"tur( de neuroni de "! e*rionu" de $!s(re crescut( n!sen! s!u n $re%en! N4.

  'evi-Mont!"cini 1L6. cience3 >3 105-110.

 • 7/24/2019 Istoric Neurostiinte

  43/49

  Rita #e$i%&ontalcini (1''%)1)"

  )tt$:RRKKK.n!ture.co*RneKsR200LR0L001R$dfR5F56!.$df

 • 7/24/2019 Istoric Neurostiinte

  44/49

  tructur! cursu"ui #I$ote%! creieru"ui&

  'oc!"i%!re! funciei #I$ote%! neuronu"ui&

  Activit!te! e"ectric( in!$s! i #i$ote%! c)i*ic(&

  De%vo"t!re! siste*u"ui nervos

  Neuro$"!sticit!te!

 • 7/24/2019 Istoric Neurostiinte

  45/49

  Neuro$"!sticit!te! Bi""i!*

  /u+enio 9!n%i 1FL>: nv(!re! se !%e!%( $e )i$ertrofi!neuroni"or i reducere! dist!nei dintre !ceti! /rnesto 'u+!ro 1FLF: neuro$"!sticit!te! !soci!t( cu

  'ucrnd cu M!rinescu3 Ion Mine! 1L0L descriesc)i*(ri"e *orfo"o+ice !"e neuroni"or sen%ori!"i du$(co*$resie s!u tr!ns$"!nt!re n diferite or+!ne i "enu*ete #neuro$"!sticit!te&

  C!7!" $rei! ter*enu" de #neuro$"!sticit!te& de "! Mine! iM!rinescu 1L1>

 • 7/24/2019 Istoric Neurostiinte

  46/49

  or*!re! neurotiine"or tudiu" structurii i funcii"or siste*u"ui nervos3 "! o* i

  !"te s$ecii

  Do*eniu de cercet!re3 nu c"inic neuro"o+i!

  Do*eniu *u"tidisci$"in!r: sc $ ne oc! %!te $e *eto e: neuro$s o o+ !3

  nero!n!to*i!3 neurofi%io"o+i!3 neurof!r*!co"o+i! etc.Disci$"ine foc!"i%!te $e un nive" de !n!"i%(: neuroio"o+i!3

  neurotiine"e co+nitive

  1L6F3 ocietE for Neuroscience )tt$:RRKKK.sfn.or+R 1LL3 Co+nitive Neuroscience ocietE

  )tt$s:RRKKK.co+neurosocietE.or+R

 • 7/24/2019 Istoric Neurostiinte

  47/49

  co$u" cursu"ui !*i"i!ri%!re! cu structur! i funcii"e de !%(

  !"e siste*u"ui nervos e*estru" 2: Neurotiine co+nitive curs

  /*oii3 *e*orie3 "i*!7 etc.

 • 7/24/2019 Istoric Neurostiinte

  48/49

  9e*!tic! !cestui curs

  Neurotiine: Istoric Neuroni i celule gliale

  Excitabilitatea esutului nervos (activitate electric) Conductibilitatea esutului nervos (conducere axonal

  i sinaps) Elemente de neuroanatomie

  Dezvoltarea sistemului nervos Vz Auz

  Gust i miros Somestezie

  Coordonare motorie

 • 7/24/2019 Istoric Neurostiinte

  49/49

  Gr+!ni%!re! se*in!rii"or $e serii

  !ndrei*iuV$sEc)o"o+E.ro