18
N3S]IONVN rvtoclN pqnzlt\il ti pruzpnat'a-11 t Prnlerolll aP olo3os s AUBIIIOJ urnletalll 9)lllt) errolsl YCSV3NVI,{OU VITUYC Vl llvrNlNVCNnl luldo - -V-

Istoria critica a literaturii romane - Nicolae Manolescu critica a...Istoria critica a literaturii romane - Nicolae Manolescu Author Nicolae Manolescu Keywords Istoria critica a literaturii

  • Upload
    others

  • View
    176

  • Download
    11

Embed Size (px)

Citation preview

N3S]IONVNrvtoclN

pqnzlt\il ti pruzpnat'a-11 t

Prnlerolll aP olo3os s

AUBIIIOJ

urnletalll9)lllt) errolsl

YCSV3NVI,{OU VITUYC Vl llvrNlNVCNnl luldo

- -V-

L6NI

ttl " "'sISoIoapI

I tl " 688l-ot8r - Inursllueurou

9tl "' "" 'trrtuotd to11

!(. I "' "" tirlqutrl ti t'to1ru't-tolu't1 ;

6Zl "'rqlJ\ JUruLl ur rou riqtluturll' 'lJr.rlluo.rl lrLulllLl

6a I " "InJlEr] r5 uzord

l)a I LIN\ E'I'rtCI i\ CILltl N( )l :rrr1rll]:IJrrl urPrluo')

6L) I "' "" Juclou Ir]JLls 'rou| rlJlrlrol\

6()l ' Irnsre^ ul urrdg

-()l "" "" "'il:)sgll\:)\'\

'll\Yt:rsrldosucb'rcl U 1

a0T ' NN\cI N()'lN\001

"' 'r[1rqu1l'1].I1]uq rlulrleP lnrrluu')

96 tHl\ N()') illl:)\-Js():)l 6

'r.llrPrr([11.1] rloN

6g "' ' lulslH rS sncll' J-rlul rLunl tP rlluxcl:^!.r u-T

6g " "l "" "ructlq erzeod euu.1

tg 0tgl-tgtl - r.usrunun-I rs rusrcrszlcoeS

!8 xlx Inlores

ts .)[f \)lf]LLt t'rtjtrutiulrrr JIJ:^'ttls

!-- "" t[]!::lJN\'.) r{lu-] Il\l(l rlr-r ltriLL|uto1l t)|r )Ir rr()'r([

69 )Lr)llLlrLLl,r()[L]rLL(),rl 1ntL.trtl.q

19 :1. )'l l'):{\ \()lc ' 'NIrS():)N())1tI\l

Ic ":LHl)il)Il .-ltl():)ltli)I i-'

"' ' " :tu)'\()PI()rU ll-luflrT()'1')

-t 'l I \\ : IUL\T l\ lI\\

il_. I\\ \ ttl\ \tt ' :r'\l L rti'llrl l'll,lr'I( )

al r[r,rnrr), ) 1'r,rL:1o,rcl u(LILILL '!].rlus llqLrLr'[

al ' ezotcl

ol PrltPorud r{ lnrr;rrr'1

qt " l'Itls'lJ'\ Lrl f,lIllllo'r')

I ( tlJ.lo:^( )cl :l'roi Prurrr4

67, .;trsifuulLlol :)o-lucl rln 'lUlSI\il \

-a " 1"' ',r,,-,,,.r1 Ivlr'rrP JIJ')

9a "" "' niqlqtut t'rti uu-t'r1cyr-lt1

ta. .. . .. .. ..n-ryrlolrlol rriu,rollur lr.ru11 plrprdocl rrirpul I( Illnt JIiII)l.r,l-'uclLurl

(-- " vrzeod

Ia . .. """" "' LgLl-IZgI - Ple^rrperu BrnlPrrlr-I

6l "' ' 'IIIAX - IAx alelores

c " ' IuIVIU Enop eI IllnlEreu EIJolsI 'cre:)llporlul

SNIUdNf,

IO^' H].,]-l.\Dtr R.\DULtrSC-t] ....

G R I G ORlr ILI1,L\N DRI,.SC Lr .....

DINIITRItr, BOLINTINtr \NI]..\'\s1r,E f Ltrcs_\NDR1 ...........

P ro2a.............

COST,\CFIll NllG RLr ZZI\It Fr,\lr. iiocil.NlClt \NLl\I I.(-L RL::O

N lenrorialiq ri si epistoLieri. J Lrtnalul intir.r-r...............

NICOL,\E, B-\LCtrSCUPosuomanticii. Proza academici si savanti. Tcamrl............

\I,t,X,\NDRL] ODORF,SC U

TI'|U NI,\IORI]SCL]Marii scriitori .. .... ..

]\,IIHA] F]NI]NE,SCI-I

]OAN SI,A\'1CI......

Secolul XX.................

C. DOT]ROGE,INU-GHERE \ .............

NrcoLAE IORCI \.........]L\RJ]] CHF]NDI

DU]LI L] Z AATTI]RE,S(]LI .. ... ....

BARR U $TEtrjNUSCU DI]-A \rRAN(.E,\...........

GroRGIl CO$Bt.rCl

G. TOPIRCE,,\NU....

.\I,]IXANDRU D,\\TIL,\..NITHATL S-\U]-tSCT]RONtr,TTl_RON'I.\N.....

Aut,

j

1,498

66tr

6S_ " "llrnleJeltleelz111o4'eprzSue-ry

-S- 'illIL-iTll:^,\\'J:X)

c ' rllS'{NIJN\J:^NOl) ili'Ildl\lod

"""""' "" )zaNlltl N()t 69:"" ""'' "' S.lIl)l:^:^:{d}l-Jd 99-"""'

" " TJEJJITI IJuolsr rS rrSrase 'lcrlu] t9i """"'""" " "tfrruuruu:PrilY191"""

991""" LIN\'-1,\()(I\'S NIU\'l\f NOt

1t 1""""""" "" '\-LLOtl TII\I'C

Lf.L " "" "" ' 'l NYIOCINnd 'g

121.,,... iltsi t't t. )t().\ E-llsY'\92L"" "' " " 'rieod nr arrel€g

gzl.. .. ....... "" "pcode ep noIqPI" ""X!{Hl':1'tg 'I\'l

L'LL-ti' " """""' NYf{'t()H NOINY9t9"' """' "" ""'nlSENrIYl ''-)

.:99""" """"""" 'nfl\ [I N()tc.q9 "' " "" "" " \ D\-Tg N\ I.)'l-lLt9" """' illSgurltct TII\\:)rr9""''""' """'I\''l'IIdNOt229""""

""""91\'l:)\-u\.1'l |]IU'LYI{

8t9 "" "' "' "' "'\'L\Of\'11i1'JUOEC

il(rs"""' """ " "I7'7|L3UY }IOCirtl89 "' """ " .llS':l:)NIt{-'L\ Cl\ dYrI YISN3I)IC)H

LL9"' """ rl N\-3)lflSlI ilt'\I'Ig-cE "" """"' " lN\ :I.\O(IYS TIYHII\OE_c "' " IJolrIJrs IIrPtr l

rt!- "" """ " nlsgNl \o'I ':lgtg"" "" flllrt'Iof I:^ fluol ':uop lnututolI gg ........ " p,rnd uzJo(l LUSI-rrl Jp JruJoJ IoN

I !_g """"" "' ' " ""l'lIuouBr rIIPfPq BnoP Y

tzE""" "''l')s!rInNII\ NOI

frf,- b---f,*-lDt]-ru- D'- (l'-D- im'-s- ffi-G-m- G-s- s-liEdf-

til-rg-IG- . rlE-e,[-

, sE-:. D|[-

k

U \R il \,( )lt( )N( \. ..

Autori de dictionar (7916-1917)

1500

ilr

ilr

IO9I

a6ll Y!lNll()'788T I l. )s:{NI't\ :) li tI\'I\r)8|

'N()ll\Ts-NIJ{)llil

S-l I ' 'PJuJelII uIJolsI rS lnasc 'ucrltr3

f-l| " l\\ll:^-Jl\\'(1\\l:Illttl\l)a.tl " """"\cl()i)l()cil'1.99| " illtIII1\'lc\NYCll9 LI ll()I NIIN\ L.-:^tr'O')

99|I' "' ' "' """'I:]l-\oi-Iitc!1N r()l'lilt!- I I " " "' tlE'I\ ct N\ l'\\ Il)o0!-t1" " " ',lNYg)l\.t():lH:)\-l-s()')

9t1l' "" ""' " " Llil:^inr.I-itcl 'lcl\ t1

Itt l" " " illsllN()ll\ l\^ '11'1\

gf t I "" ilN\'8ol:) \-:l:)lll]\

''tt " YiIYIYS it:)x)it:)

oall' " "" " "' '\ U']Z'tl NI L:^'11)'lY

ttLl' " "' "" 1)i)l:^\'\I 'lH(INYX'-l'l\a ll l" " " "':)\ itNl{(l-l'[- l]lJ'll\ilcltol l' "" ' ' "" ' \\-11-!l)lt{ il\ -l( ):)lN

8(r0l' " 'til'T'l t- NlllOS

960l " ls\ s( )') l(l\ u

8801' " " " "rl )S':t't I\\ ll \\ 'l:lfStU()t " '" " l:)\ t\S-l\\'lll.0l'"

"'rll)S3dL)ct ')l'(l

ri()]............Inur,tuou'EzoJdl-01" " 1i'ttt-tl:tNvtlt{l{sI.ot" "" N\UOCI,IJ NltI(XT

8901'" ''ll:-'JNICI\:t:)Ull{

i901 ' """ ' ili)S lct()d \\ I)I(l\!-901" " ' " "' '\-!l:)11 lyl ttN\ (l

Z9()t ' " """ ',1)1\ t\r llltl -TII\it

tEgT" "' " l:)SilNt[\ lt \'-M'JN\9q()l'

"' '\:)r-ll Y[()NtE()T"' " ""'" 'lls3-IIZYI\-ll:))Il',\t9()1.. .... "' " t:)si tN\ _\t \i:{:)}ilt\6t0l' " "" 'NYtlII\ illl(lN\-\rt'tYrt()i " " "' I IJ: )\ S)l il I\ H tI\tt0[" """ '"ll:)s:IN\ \t{\zg:)at01.........

'\ t(Ilt():) NOTIII\

rf 0l " " ' r) It )I)N\--l\ l\ \'N\']{-ilt!.01... .......... ' I t-Nit)l l\'-l NYCI

Ztgt "' ' " ' \( )l\ ICI CIIN():I'I

0t0l "" 'lNFIl')c[ ['t':l]lct :I\-IO')I\820I "' " """ illl\ N3{) Llt(]l'\()SZ0l'"" "" il:)S:lNil\ct N\IttC\0z0l "" "" "" \ NYI(lNY'ltl HN\glol ' iltlclN\ x:t-T\ (\\ ()D N()l

800 t"" ili):^-'lll()S NltlYI\t

9001" "" ' ""\'cz'ltl \"i.NYrsN():)E00l "" "' l)\r'l\tl u\ z-q:)

966'"'"'' l:)SrlN\t-S\-J'll{lINZ66 H ll)Lll{ NIXO'l:l

166 " l:l7ol\()IilH:))l()gli:)88(r"' ' "\:)l()Js:ft1J:td

986" " '\'rlloHN()l1.1(r

"' ''\)l:^N(l:)\'i1 :l'\'

rtffitr

\ IIR(lll.\ NL.l)EL(11 Lr.

P-ETRL] CINIPOESLT.

Critica gi eseul1\IIRCII.\ SC.\RL,\I-

Postfz

Epilol

Biblio

Indice

Auto

D

1,502

,/I

t09r

(tZlt"' "' "' iIH'JYN'J \ EISItt:)'t:{IN\ (i

lzfl " "' " Id\')1!OZ CI\-I,\

()Ztl ' "" "' lls^il5XOE9 nt,\I'ISiil .. ... "" "'dod'sg NYOI

,Ill ...... T )T,\i tlcl\rJYd ')l 'Il

I ttl ... ' " tL;IgYt{ \. NYfUCt\.

60t t' " ""' illo,\olg ,-lll(lN\l(-c't\(r0tl"" "' "" ""elerlro'J

gOt t " ' "' "" "ErnlBrelrl 'rrEralrl elrePl '?cr]srsllqnd

Egf I "' "tzE eP rs rrcr ep rls{euotuol I

6.il. ... ""0002 erle.reueg 'rlerztgtuT rrsrrezldo

6ltl "" Pr€rcrrl eierrl'6361 pdnq

litl '""" "" (ogor-stot) ruuorirrP eP rrolnvgt€t"' " " 'Ire)nPErl rs uotpcnpera

E/_'. ........... ....lsri5od InuBLUoU 'isuruud dS ']ereurt rS udoc nrluad ernlerelrl

tltl " """' " "ererelll rrnuaS e11y

0lEI" " '"":)EIN:^L\IEJ\:I\i

0ttl' "" " "" "'zt8rnleruzrg

89fl...... ")l.,ll..r:t.t N\.oDOg N()t

99t1 " """ "' Il)l'\OdOct CTIS\ '\Z()tt' """""" 'SitIYFllI\ YElUll'{09€ I " " "' ;l:^c]aiLi ''J ncIYtI

TZ

3alu1 n: punardtur 'rn$ndo$zd zrqz pt prdz;rrr ptsuol pdr:uud filnotr{ 'zrzlndod efirpweJlpr ap plzm8tse tsoJ u-u zawtmuEuof etr eP

n$ z ap EOaf,u etse gluzlrodrur aunnsaqtr O'asnprard as ?uotqotnz g{nf,

vfpua'elu.rzu; rcur fslrfs zfs?auuruot vlzaod

ap eapr Xqry ys rzd nu nl$erpopn pr rualnuPu ps

emqer 'pfiexa sorn8u a nu zrizur.rgv p)zP tzr1)'nlseurlp3 '{) pwttJv',,apn? rctu es nu mlnsralv\zryq eruarl ?]lnw 'purals ?l Jolrmqns twJvuJ r$ 'gpor$ rncpJ u-u IeUosoC FI z t$ irnso3

1nl uplr.cl" 'zrFaod pqu{ ep aue}"ru ur Ieflp?rt Inl-ueruf,Iues kqry Rs arzd nu 1nunll1u '.tBzcgnnuas

ryru IS nlrnT 'sun(z ep a nu ml zeturzq ]ntrPJ

u-s el eee) E) EJeprsuof rz taod oJ?f,au runt r$

? J ats g'nf saurulg'nuzale q-rzpng'ra]; os o q vI v)'nqunl z arzrtnlerd eP IqurePISUor InlJoJe 'eleol'zpz,r as ps psEI a:Raod erado uzul aleulJd 'olg-osolg udoln q a8unfz z ards 'pxwnt? el ap

'apzqa11 z: 'pururod 'rq,rrq ezerntoJet ?s IJol?P

]urs es aruc rlaod ruruWtu1 '?al-XIX I? Flof,asur 'nrztgt pugd 'e1r.rrucn1 zrdarpul u ep Inlueul-vlzBuv n: r$ ara8ugld prszacv nt tydet v1 ap

o-tznl e eir-t;ue8 er?f,ald (ipiruepual ml Fuerl-e) W upqunqls ?s ?Ioleu urduns elul^nf, elVJ

1r$nrot r$)'usr,Gu11 mlruuaurnr]sur ziuarcgnsulap a8ugld es u ep lso1 ? ruVuror rogiaod ? Itmu

-$rqo zaurpnlEz 'alaru; ap ern8zg un u) glutflgr$ prdzalaiur 'a:rualod runrizr urp 'zarydz r,rrr eqf,al ?qlrrrJ emr7) 1ao 'n:seurtug,EIPrrzd

,,ierEsulf, rarnzd z-S

D$auzuror [qu[ zera]$ar3am-rat$ou pno^ sz-l

1n$arg:pr1 taru rop$zrur11"

:J?]UEIIIIE}Eil

uaJlzr rnl InJqelal ug 'pirqcpual r$ '1111-1 ruarap rrdrg;s rSzla:z ut 'acz; o taulzd zamsuo Carzaod upd gqrul zeret$et: anul zrnrp8rl

',,f seluls r$-zrrrzd'zqrurl:saqopodruJ rrroryltrs ? J

'a1,t ps atzod aJISosIJcI

'aE$ eult I$ 'arual,t nl Phl'lnpug8 pp eo 1nlapgd u1

Intuulnf, npr pizosur r:p3'pur,l plszord muru ? I-nN

purind vatd g[svou zqturl"

:erzaod u; II(HXInloJ EI anlud nf, Eer"qervr'a"to11frisax u1 'aund A'ourzrt)Eltrel u?ol'q$arz:gn roprn3d

I" ]nosounf, udnd rzur uzrodtuatuoc u

rnlnrolrloJ reiuenuq eI'JeH'prcIndod erirperr 16 prpc afrpera 'EqtuIT

erzeod

[nfff,itilt(

romantis mul eurog ean, des cop e td" v alo area ltte-ratd. a folclorului. Inaintea lor folclorul nu con-stituia un model artistic. Dovadd, intre altele,atitudinea ambigui a lui Budai-Deleanu gi a $coliiArdelene in acezstd. privinEd. Pdnd,la romantici,literatura populard riu prezeflta inctedete gi nicirru era cunoscutd. Pagoptigtii sunt primii care oculeg, atunci cAnd n-o fablcd., put gi simplu.Poeziile od basmele amuza:u, erau divertismefltpentru oamenii negcoliEi, dar sctiitorii de la 1800voiau altceva gi-gi cdutau modelele in altd, p^rte.Aga se explici de ce, atestat din cele mai vechitimpud, folclotul lttera n-a putut ofert acea ga-ran\1e de continuitate, atdt de necesari mai alesin condigiile tulbuti ale epocii fanartote. Trebuiasi mai tteacd. timp pAni cAnd Alecu Russo sd.-gi

dea seama cd, ,,poezia populati" este ,,intAiafazd. a ctvl\zattet unui neam ce se treze$te la lu-mina viegii" gi, totodatd, o ,,atkivd. a popoatelof'.Convietukea cu operele populare - inceputi deprin secolul al Xl-lea, cAnd legenda SfAntuluiGerard episcop de Cenad, retine cAntecul nocturnde jale al unei femei cate invArtegte tdgniga, gi

urrl:l td, pe to^td. duata Evului Mediu prin pre-zenra versurilot pi a poveptilor in imprejurfuilecele mai difedte ale vieqii oamenilor MhuiPop, in Istoria literaturii romdne,1964) - n-a pututinsemna prea mult pentru ltte:u;r-xa culti, inabsenta congtiinEei acesrui titlu de nobleEe isto-tici. Nu uebuie si ne inducd in eroare felulflostru de a vedea lucrudle. Oamenii de odi-ntoard. aveau alti petspectivd asupra lor. ,,Va siztcd,, iatd, cum s-a produs poezia la noi, afttmaN. Iotga it Introduarea sinteticd. cAntecul bdtrAnescde la Curte, cAntecul epic, aldtuti de cAnteculciobi.nesc, girinesc, insoEind actele viegii obig-nuite, ale vie;ii giranului". E, foate probabil ciace sta a fost geneza poeziei populare, insidaci ne referim la poezia cultd., constatdm cd. eaa mers pe o cale padeld, gi a fost conectati, dincapul locului, la alte surse. O raflune a acesteisituagii ne face s-o binuim constatarea aceiuiagiIorga, c6nd sus;ine cd ,,anumite necesitd.tl t ..]de ordin practic au trebuit totdeauna sd. cteezeintr-un moment o diteratutd>> care nu este scris,i Si

nu este proqd". Se incepe totdeauna astfel, pte-cizeazd, istoticul. Faptul cd poezia populari esteotali, gi nu scrisi - iatd explicalia apadfei gi

dezvoltdrii patalele a celor doui tradifi de attd..

Primii noptti poef din secolele al XVI-lea saual XV[-lea gi-au ciutat modelele, ca gi cei de la1800, in hterattxa scrisd., chiar dacd. aceea. etaslavoni on la:iLnd, gi nu in folclot, Ia cate aurecurs doar accidental. Existi o deosebire radi-cald.intre scdituri gi oralitate gi era foarte naru-ral ca acegti dintAi poe$ sd vrea sd fasonezelimba romdnd., in functie de un cod scdptural,fie el pi sttdin de spiritul ei, decAt sd. apeleze lacodul folcloric, care er^ oral. Nu s-a insistatniciodatd destul pe ace^std" deosebite gi pe ideeaci sctisul face literatura ctitd,la fel cum tonulface mtzica.

Radsime, prin efectul legii de mai sus, invremea veche, gi in fond cu totul intAmplitoare,atingerile dintte poezia culti gi cea poptiard. aadevenit ftecvente in romantism, atunci cindfolclorul a inceput si fie preguit pi cules, gi aupersistat pdnd, astdzi. Studiind aceste atingeti,putem stabili o interesantd, hartd, tstoicd. a ra-porturilor dintre folclor gi poezia cultd. ln seco-lele aI XVII-lea gi al XVIII-lea,la Dosoftei gi laautorii aga-ziselor ctonici versificate, singutulmodel aciv pare sd" fte acela prozodic: dincolode metrici (versul trohaic de 6-8 silabe) gi derima in general imperecheatd, nu e nimic sem-nificativ de relevat. $i incn! L. Gildi, c re s-aocupat de acest aspect, a attas aten\ta ci ori decAte ori Dosoftei foiosegte hexasilabul ttohaic,atdt de popular in sonoritatea lui, acelagi piciotapare pi in versiuneapolonezd, a lui I(ochanowskia psalmilor. Si fie o coincidenfn? Sn fi ar,rrtpoenrl romAn in acelagi timp doui modele, unulintetn gi populat, altul extern gi cult? in ce md.

privegte, paiez pe cel din urmi. Adaug im-prelurarca ci exclusiv psalmii de 6 gi 8 silabedin Psaltirea lui Dosoftei au pdtruns ultedor infolclor semdnAnd cu cintecele de stea, ei au fostcrezt;t populari de Anton Pann, cate r-a cules inVersurik musicesti din 1830. Aceastd confuziedovedegte cel mult ci respectir,ul gen se purtz-

24

-

- I

9Z

ut Ezveet) (tE1r.a hruq4) rn$rurepo14 'prnsq? IJo

wrq nI prnuriuo: no r$ prruzreu Jol zllf,terunr 'aruatsalq r$ aoetuz:sep JoleN?u a Eo lrtuzJlurrnlnrolrlo; euoz pteJerd (nqrzg uo1 'rzaq8ry)eJ?owlou 'nldrurs r$ rnd 'nzs (lmusqzarzrdns)plsrpJ?8uz^u e:l.tl'za1oq ap r$ ptunu ep elatuzf,'rura1:rrr. 'zals ap alaluul 'epurJoc ur ppqnde:rad'pszor8qar nes p:gzrSouta 1nI ztszd nt 'Jop.ml

-af,rqo 1nlnloploJ 1z sor8 FtzRs uI eTrrll?p?la8gur rdr gtsrxopouo r$ plsqzuorirpe+ erzeod

przp :XX rnplotres e t'tplp:ou;nl tauud vlzeod u7

rd uprrzruar roTr.rnof,a v plvqr;ur.s awzntvdat 6'ton'gwp o nu'I$ uwelos rnl psoda n: '(zpzpq)rsougnpq Inf,atuzl t{ yzzezud etv) aIe)e eP

]rzxa prrpu 'cnq$o3 '9 r$;rso1 'el$ z: rualaprzep rodz ryrn rq'upuzs:e1y ur rue^oplour aP

selz rzur ',,r$ouas" rD$ndo$zd eJlpf, ap ptrrador-sap a '(arzraSzxa ap arq8un o nt 'v8z1g atzrrrno ',,lsaugruoJ ]egns InlzDse3uz" pruudxa as

arcc u1) qurqrs ur'p:szauptpi vuro71'lt:o1frurau

lzuoforua do:s zrpl 'pmd px\etelq ztr E$z e)Ep

ap 'alz1sn8 nou urp g z ards rurapou niaodad prdzarSz n a1e '(uotg 'C r.nl r piuaurot ptrr)-sounl o ezauopeu ps

"]aA ad cruorr pugund

'puftn urp ?lsetru e)rz',,etrJe]1 unpro") JVFew)t$ nrserorzry ep elz)vle'(,aualsqo" zesp8 a1

nuzau4uqog) atzzqeulSruus '(ztsn8 el ? aJ"ts uJ

nf,saururg ap alurcuJ souas laod punln '[quq-o.rd 'a nraso6) 0i8l pdnp ,,ro1c1og" rq e$zp)'p:rasrniardsrp a1 in$udo$zd aruc ad a:aluz: atsel?nf, ]f?luof, uI PlEelsa eJulf,eleP ete)eteo atrJelulps tmqaJ] z tdnsut nf,saururg p: sntctssadta4

alqdarp aJV 'atrEora mrnricnpes E ,,esvot?"ap z$z arlua-tuor o f,rpnl r$ rrnrzt8 nnsr8arut vletl zatnd z ap 'puzr purrd u1 'fizznux tjf,oA ra p: pqzqord a 'rradocsapeJ rol al ruJeporu

rdeod pug) '@wr etB vta awtuu) \zaod rolsaf,u

zasdq af, BaaJ 'alnpas o ? ap pdocs ntr ePEUer

-as raznlaJV Eluv) ltt)oloJg 'Ietlqnr zrdnsz ]aro-uoJ ]feJe rnun uarafnpord zarpum es aJ?f, uI(roprnpzqnrr v) arzaod o-lulp ur-totd a1a 'puo;uf izuoriorue seffns ad'afvlttzcga ad pzeezrut

OOO1 rt ep ziuzuror r$ rgc'008I ?l ed ap arunl

ap Inratu?f, rgty 'r:und z1 zsnd aurq ar8alz4s

o oo1[rur z1 a 'z4uor uICI 'ettat v{v eP uqJo^

g elzod ng ',,taforue" z ,,v)t1l;uruz olzltlJfurs- &

pugunr&a zr o-llnJeP e t$ ':salzlnzl IniePou @uodrl ut 'pletrat Elsze)z ad o-lzraplsuoJ rnfsourl?J 'C '"nou ruru uiueruol IS 'z:szsfueilqzrpolau nf, ]zpunJuof, IJ nu z ards 'pqrqoud

lltunu ]soJ IeLu ? tunf, ',,:Iolqasa,t sou[[" nzs aq]ap raluVtr rr{fal tsel? aJ}uI ppfuasa anqsoryorf,ru a nu ur fzznatd amqerl 'pqle^ 1nI In:;aB-otld n: 'elulnulrs in1,,apryiupSap" r$ ap;atuuld

nt 'vtzaod tuapunqz a1$aupry auml eP Inlrrrrrf'n:sarpup3 ?etrrr l r$ nosauptg

"lrqtrIN sl @

r$ nqrzg uo1 1zaq8ry 'n:salnuqg z1 'ncsaqrr"Euud 'snnlssad-ra4 rnl trpelr tuppJof? plup tdntasoU 'y'3 upd :a:Eaod EIprn asuoln8n tmuernlEsuol BI ru?]slsz ]gcut 'a;zru ap zSz um'zrualunry uJ sal? rctu '1nsa::ns '(t961 'aunw,

llrnpratll 0!r01sl eP fruIePzf?- InfafaIl alelP rlq

"epal as z) crrotsr nrratrrl unrf,ru prpJ ellmsras

puz8apr '1e n: piun$ouno )EJ uuacl uotu\- tania,ro8rgt 'al$a;o IJaq[ rolu"]nzl Iupurnu pum

'lodz ry14 'ausrl p:rJdxa es eurn] ep mlnlalur3repou zarrpuzdsgr 'E$ararog lqor pli1q prrynwlnp-I'0081 pdnp sep rcur 'csaua$pto m1m

lolrqap le;tsz PUrua^aP I?ru Iruolllo; 'ararald

1ps da:u r$asur alel?s 11mu wtu i8ryt ap zir-r-r mo

glepo ?]lo^zap as auml op InlalugJ 'auadom:

errs"poau ela[pl t$ alalerolszd urp pszoriard dpwery8 eaa:z t$ 'rualuq Jp ulszalrnl EJf,lr '-tszlacz ur 'a eJzl (elult,rltrszl pfIUJJlnd ( r : ''ettvne4r$ unpzqnrt elpuyd n1pBO r$ nriurclz1 ap Srau ew: 'e11n: alDoru ep lzqrqurt :r-oJa ]felqns aJE Ia '(r$ura1a: erIZ es q ltrr.-VETryI ep ?trrznur ad sn4 'ua:anad ap tuuoEGrpunl 'n$aua$zro rparu uy amdv ?lsalz lrqlap JJrqasoap ardg 'euml ap mlnralu?f, ? !m-apuodard zjuangur 'unso3 r$ raryosoq ldeulq ruru r$ 1o:as un 'ruulzlsuol nllt''--BSJJVJz.\ u1 'o{:uurrpq r[rJJ.tuuJ Is 'r'-'.- -.

'erun1 ep elefJlu?: 'alapuqof prrnl , - .- -

'ufrta)eJ ^Fzlal k)sretprrory: r$ p:szaruasrq rffi

eJu 'uals rp Jlafaluz: r$ u: 'usuI :,ri-- ' -

lnlsounl u.ra I] UESOJ uo-lrJN I11-I f,.]-.u-r$ puzr IJ ulp lzrrdsul u s rsi- - -.

?]Jn(

JIZIl-l

UI S;)

]so+

UI J(-

rqulr_IrII

PtrI:Inunl[\t]r-lsA\r

JOIfI(

'llut1,ap LIr

E.S J

-LUAS

AP IS

ololLp-InrS

EIIS]_C]] J S

_Ef, N

'I-TaFu

NU IS

PUulnE xI'J-IEOI

uI 'sn

InuolEJePr

}E]SIST

EI JZ)

'1e;n]iEZEUO

-luEU

-rPU.T ;

nE t_Tl

E.IJ I]'rIJPJNUS I;'plJll .r$ rau

alsJ Lr-l

-ard '1

,lllfl

stilul iconograftc bizanin gi decorativ. Un loczpafie il ocupd Blaga,la care confinuturile ma-gico-religioase suflt intelpretate cu seriozitate gi

nu se degradeazd.in cligeul ortodoxist. in legntur;cu acesta din urmi, este cafacteristic ci orien-tarea traditronal5 imprumuti din folclor pAnI gi

procedeul autohtonzdii subiectelor. Nu esteinvenEia lui Voiculescu sau Crainic populareasatelot de fiinge angelice. Tntan Herseni a ardtatci se pot deosebi cAntecele de stea cdrturiregtide cele populare prin faptul ci numai ultimele,,Iocahzeazd. na$terea lui Iisus (dezvoltAnd destulde liber teza evanghelisti) in cu4ile lui Crdciun(p ets o nifi c a t)", cdnia Mattz, singutd od ins o;itd.de Iosif, ii cete sd.lag, dar e ttimisd de hapsAnul

Criciun in grajd, unde nagte, i" ti-p ce se petrec

tot soiul de fenomene supranaturale. Ortodoxiptiiart preferat variantele locahzate, in care bibliciipdstoti de la cimpie au devenit pdoxarid pi cio-banii triitod la munte, avindu-gi strungile in ve-

cktdtatea p;dudi de brad gi coborind de acolo incdttarea staulului sfint gi aga mat departe. DupdAl Doilea Rizboi, vom intAlni o parte din aceleagi

atitudini, de la expresionismul de inspiragie ma-gic-folclodcd al lui Ion Gheorghe la rconografiaimnelor lui Ioan Alexandru, nelipsind nici ecoulfolclorului urban gi pitoresc, la Leonid Dimov,de exemplu, sau al aceluia absurd infanil, laCezarBaltag.

Pro ble m a originalit If i.p

,t. t()t nrei er-identi de la un timp ten-I 'dilrtx .lc e impingc cAt mai departe in

trecut inccputuril. pu.ri"i'.oastre cultc. C) an-tologic de poezie veche se descLude, de exemplu,ct Pipea/ele lui Filotei. Pot fi considerate insiaccstc tcxte, compuse pe la 1400 in medio-bul-gari, si care cfau menite a fi. un refren la cAn-

tarea in biserici. a psahnilor bizzLnttni ai luiYlemnidis, drcpt cea dintii poezie ron-rAneasc5?() suti de ani mat thtziu, cdrturatul ardelcanNicolaus C)lahus scria versuri in latini, r-zidittdbutare lui Horatiu si Ntarqial. irrr, ,, poczicdcdicata unui contemporen'al siu, C)lahus evoci,,rnuza ladni". pe cat:e accsta ar fl izbuti[ ,,s-otaci clirr nou sa risune sLra\-", si-i recomandi sd-linlrc pc \-ergrhus, trccind, ca pi el, dc la ,,bu-coLicnl ritrn" la accla potrir-it cu zugrivirea unor,,epice Iupte". Oare versurile latinegd ale luiC)lahus au contribuit in \rreun fel la nagtcreapoeziei tomAncsti? Alte limbi in care i;i c,rrr-r

pun autorit vechi versurile sunt slavona (u-dristeNisturel), poloneza (Nliron Costin), italiana(Petru Cercel) gi chiar greaca si rusa (\Iilescu).Un bun cunoscdtor al perioadei, Dan HoriaN[azilu, afitrlr'fi. ci. r-ersurile in slar oni din scco-

lul al X\T-lea au la bazd o tradiric si o tehnicipuse la punct incd din cele mai r echi rcrteIirurgice. Studierca acestora de caue slar i.n nr.r.bulgari si ucraineni a corectrt opinia tradiuonalacarc considerd, cd. imnudle bizantine e:izrtt prctzd,

curati. DescifrAndu-se sistemul de punctuatie, a

fost sesizatd o structuri strofici., spriiiniti pe unritm silabic. Accasti poezie bi;zantini (compusi.de autori faimosi, Ioan Hrisostomul ori llfremSirul) a circulat la noi in slar.ond.. Pirerea luiN[azilu csrc ca ca a [osr ac(ca carc a oferir mo-dclul tchnic gi sursa de figuri pcntflr poep nostride limbd slar d din sccolele XVI-XYII (SimionI)edulovici, IJustratie de la Putna, AnastasieCrimca), gi nu psalmri, care r-or patrunde abiaultedor, pe fitierd polono-ucraincand. E foarteprobabil ci aEa stau lucrudle pi ci intreagd aceastipoezre in slavond, imnuri, elegii 9i ditirambi, iarcer-a rnlri t).rzit psalmi si naratiuni r.ersificate,urmeazd destul de riguros un model rispAnditpe toati a.ria culturald ortodoxd. gi va oferi, larindul ei, sugestii importante poeziei in limbaromAni. Insi ir-rtrebarca rimAne: putem identificain ea cca dintAi poezie romineasci?

26

o unl (e troru atlJaJlp urp (pllnl uzeod'piur,rud

ylsae)x, uI 'atlnf, ta\zaod 1nruetuop ug l$ rnlnur-.rqrp.ori rnlnrdr:ur.rd eawtqde - a-tz1s-ocar8

elalaporu arepal uJ pug^? ]ayrp g uatnd nu

Irr-u I$ - psu1 zasdq iursqaprzd ad atezeq alroJa

r$ tg: 'rzpdod :sauzu-ror mlnsJel olz ripruouos

e]Irunu? tvrE ]"lurJol"^ nE rrllqlq rolsr\r_rrafnpzJl alarul:t4" :za.ruolzru:In puttJ rnl :

-uol 'clzrutrJ elnsn?p alaun rS pr1ulp EZt - - '

aaparo:rd 'I9gI-0991 urp r$umlarv JnJaq7ur.uI I"^ 'l.lgl UIP ISJJOI ]nl 3 ouolalJ.f-f-at )rs partrrosd uI ]EIEUures E Iprgc I

EfuEr

Eqrull

z1 '1-r:

lIPUut

'JlEfIJVI'\gplsEJl

al.rtl ol

"rqE :

EISU ]SI

uoIUlrltSorr

-oru lt

INI ?J

urau:zsnduun ed

v'atlepzot<J

PIELIoLI

'IStr nJlxal ,

pfILILI-l

z1 'plrr'rtOUlt6l

Inole r:

etjzt8ct

-uru ari

rSzala:u

pdnq';ur ololl-er\ uI a

-or: rS r

ttrlqtqrndxopc

:arad .r

rrE,rrerul lglulp eIeJ

'ra elaiurnrtq t$ ap.rn:a$a

ntr 'uu?ruoJ uqtur1 aluqprs fata) ad lnrunrpr$nsur nf, ppunJuof JS eJts?ou Eveod ?uolsl'nrsaufiug e1'yr;u.m urp aler ut 1$ nwelaq-PPngz1 arrudep rEur olof,? ap r$ raryosoc[ ?l rseroJ zleC 'p[quf,J?ruat ryrn lgw rD wp 'prz]unlo,r-uI IJooun Ia ?ale]I lseldxa 'aug uI 'nl 'acgo:tlsalunllnrs 'alauru 'Tuloru nt ntterqte te zxzluts t$

Iu?lnq"lo nr 'artraod lTqu4l zt'nloaa urp tuaurourmur. eeteolas

"]trElul nup eu arz: '(a1eur8uo nzs

uprrnlerd 'ua:npzD ]uns zf,?p tuaJaJrpur) RUVrn-o, ?qur[ ur asnduroo eTr.Jnsrel r$ (a:Du: trrr]sarsuou raiuaraduroc e8zlsns ey r$ asucs lsoJ nz

puzr lnueJl v prulel\ plJv e) ro1 za.rada:tad ppqrs

-odun arz; 'enou rcru n?s eqf,el r?ru (aref,np

-zJ;l torp) z) euryRs Iqu[ ui esnduor alrJnsJa^

arrqrd p)eeu BS arnqaD aruoldrydsep ?FIIlqlFdplsve)e urq 'rropuudanul rn1 ra$zun pwsarauz:Raod uqur[ zerc rS-z ep uue^oplou mF]r1od-olllu FuoJa tuzuorsaldrrn ap elsa lvlv-t11v'21n,-puuresu orfru ]nlosqu rou n+uad plutzatd nurflqlq mF]xat z (praql efwoJ fi)yur r:ru) zararnp-?4 etsa rauosoc[ rrrl olrqpscl p: ptdz; (s4uo3

up 'IS 'pzza{rtp1uy es r,u FI erzaod al?f, ur Inr-Er1S ep pw)tJtsIEJ alsa au adrnrrn a:uo 'nlcapzaguzgar$ 1ni z 8961 urp ?araf,npeu q snqqg ad

runrz rupll I rou e]eruoaq 'zu"urol zqu{ (iueg

-rp ^trEIeJ

eund z,t es zrualqoJdru.ztg rzru ?rprmJ'aq:ar zrode naueQ pleJo o zlsueuzuror atzaod

et lefdatat eU ?s txe] un ?f, arriprdarpur zrnSurs

apun 'p:qr.rf arrolsl o-r]ul r$ nu rzp 'z-tEcadsradyfsva)e ur aTrmJlnl ur,tud zs pqrsod rJ ru pIEr

-ntpr arro]$ o-aul 'wptw;f,1vo p 'aqca,r zroda

pluol ur Arl"rl]ruuraseu al$rclpsap ntr .1try

-awt piq ut puzio:s 'f,zpun:as nrJallrf rm @-rul P zla:z'luzltodrur rzru Ief InIJaIIJf ulP JlglerzrrJrs€p ap IaJls? O 'G,tr)t u1p 1nI nruob2

lndu: ur TwEEIJEL ap afuza{z !a(10?l0w ?yNFoluats ul llyncllts n: da:ur a;z:) apur8uo alarado'aug ur 'r$ i(ragosoq lnlpl4tlosd'?plld op) rltr-@-n1ard r$ alua:npz[p:tpa 'epu6uoau mp'yuwmrt

"qru{ ur alar puVt EI rual r? :(z8ro1 Eeqro^\ r.ruc

ep uryqs puo{px urp alrua,r.ord'aurpr}s atrarqn$nr 'a1$artg 'r$) eurcrs IquI u1 alarado 1..',wt;u'zeue um'trzaod rcrunu puulaplsuor :mpfru-eluru v zszottr') urind 1a: er?f,Uls?1f, o Bf,rp@

z ap plzlur-^ezep rS prurzard a:rzf, 'eJsruorsJ@

rmuod alselz ap piurnqar ollru eJ"-u prrurr--arrna;era 'ap$?I ulp IS alarltuzd urp nrpr.!6r$ alsa rf,unte 'u?ruoJ laod un elsa snq"lo ErO'riprrprnsqz

"l ernpuoc ueunrizrado 'snyd u1

'mlnursruoJoolord InzE) ut r$ z: 'alzluouadns $urnun vatvulltotd Jp ]ufszru etztuoga-pep xalduor un ptouop pu"ruol

"ml"retq EI roil

vew{vly 'glzuoizu Eeaf,? 'rou nluad ppduam'vof1v plnda:ul z1 ap :rofzru rdz; un ]grep - E-LW

-owluzztq zee)v - Lnlprn r8unl raun prrsruls qap ueuouaJrde un puzrnf wrtt wluezarda: mg'prntoJ ul Itrr-u lnuriuo: ul Ilr-u rl$arrstuor r@Enu alg 'asBoJerunu afruoJ luns nu rf,ru su@lVraP Iqturl e]P uI apizarl 'lolautfn zuun rry fdarzralrl rgur[ e]Fur rctu 'uf,?,to1s z: 1rt.t woroN 'au"uroJ nrnluJetrT puzurirudz El Jlsat JtFo

-D:adsa:r runoros ps arSaiptdarptrt au nu lq,@ilalFru ryur uJ lseu?ruoJ nIPaIAI rL\E uI sms qas E ep l.,rdzd 'pu"ruor

"quq ur asrrfs f,rsilr @

rz:ap pdzaorn ps atzod nu Etrs?euuuror Erzsd

LZ

,rrrilflfltlllltit

tf T-lfi

atitudinc rrai $o\-iitoare decir poczix folclorici".NIi sc patc insd ci influenta populari nLL sLr simrcpi, cu etit mai pu(n, poatc fl clocnnrentetii la

^lCotesi. In cc prir-eyc paru/t/i.rntzz{ el cstc o ca-ractctistici atet a tcxtului ebraic oliginar', c.ir ria celui slavon, ca de altlel si efectul ptoc'lus c1c

anafrrre. Sineurul proccdeu ineclit ar f-i chr-rsu-

lele ritmate, dar ele se numiiri pe dcgetele clc Iao mirvi. Limba crudi inczi a h-ri Corcsi arc, c

clrcpt. o pJlsticli rrin-rirolre, c2rrc sc obsen-i mairles irr abscnga clerncntul r-ri pr-ozoc1ic. lrxprcsi-r it.rtt:. irtr,,lrtrtt.tti .l Iutr rt' 1):r..rir l)t'{ )\ ilt( l{ )C-

r-nai clin thptul cri noi 1c citur-r clr pc \ crsuti libere(1i, inci, clotatc cu un pitciresc leric erhaic) ;iniciclccr-rm clin prozoclia 1or incipienri (cum ar fiuneori ca.ztl la Dosoftci) :

,,Ci perird ca. fumul zilele rncalcsi oasele mcale ca Lrscafcre uscrrii sc.

\-itdn-rat fuiu ca iarba si Lrslrci-se iriclna tnea,ca uitzri sd mdninc painea mea.De grasul suspinelor lleale, lcpir zi-se oasele

rneale peli;ei mealc.Podobii-mi nesiturzrtul pusriei.Fui ca pc noaptc corb in turn.Ptivighciu 5i fuiu ca pasirea ce insingurd sc

in zid. . .

Zllele meale ca umbta trecurd si eu ca finulsecaitL".

lmaginilc nu sunt, desigur, originale gi ler-om reintilni lzr rnulti dintre scriitorl r-echi, inprozd, sau in verslrfi, cle crcmplu Ia Dosoftci,mai bine strunite ritmic (,,Ca mi trec zilclc caftunul/ ()aselc mi-s sici ca scnrmul/ Ca ne;reiarbzl tiiatd/ Nfi-esre inima sicati...'), la refle-rirul C-ostin, unde capdt..i o abia presimftdrluzicalitatc en-iincscizrni (,,Trcc zilele ca umbrzrde vtrd..../ Fum si un-rbti srlnt toete, r-isuri si

pilclc'), gi, tArziu cle tcit, la Heliaclc Rddr:lescu,

adapt2lte contextului politrc de la 1848. Dar nupoatc fi trectrti cu r-eclerea strddania lui Coreside a gdsi echir-irlcnlc rominegti capabile sd im-presionezc. ,\der-arata poezie, mdcar in intenEic,din r-cactLl ll \\'II-lea sc compune indeosebiclin rclsLLrr ,,1a stemd" sau ,,\rersufi politice",clun rliri erau numite, foarte des inccrcate dupi\-arlaar-n, pi care ttebuic trecure in rindul pro-clLrc5iilot encomiastice ocazionale, la fel cu, cevamai tirziu, epitafurile, cpigramele (sau apostro-f-ele), oclele si altcle. Fird vrco r.,aloare literard.od de Limbri, elc rnterpreteazd motir-ele din difcritele srelnc ca pe nistc hguri alegorice menitea slor:itlca r ittutile respcctir-ilor domnitori si al-cdrrilesc prirna rracliqic poeuca cultd, destul debinc onorati canutativ. C) specie intrucin-a in-ruclitd cste a versificatrikrr pc rema descdlecatuluipi zr siragtilui cle clomnitori. Dosoftei pi Costinnc-eLl lisar citc Lurrr. \[ocleltrl a fost indicat insinopsisutiler (clorroloeiilc,, r-rcrrrir-icne in prozd,,clat el poate h mult mai r echi. trir-rdc:i dt lt I ,;l,itrlT'ashtnttnl st ]lultob\arutu, prr11

'I'beolrrr:t.i iLu 11..i ,.i.

cerc contine listcle de zei, ;i, priu ^4r.,,0i.-r.':..,atribuitc 1ui Otfcu, la asa-zisele poeme crralogale elinilor ori la unele opcrc ale clasicilor latini,nicio specie nu s-a bucurat de un mai lung intc-tes decAt aceasti formi dc ,,anale" istorice sau

mitolcrgicc. Din ncnoLocue , Domnii f,iii Mo/douei

a lui Dosoftci, care cste sinllurul nostru exemplucirncludent, este cu desir.Argire insipid. 5'tihailede ducilecailr/ fiii alc lui Costin nu consdnric decAt

un cap c1c opera (la propdu, nu la figuraQ. Dintretoatc, cca mai mare ;:rnsi a a\-ut-o lidca religi-oasd gi frlosofici, liindcd a dat poemul costinianL'iiotrr /untii qi Pst/tirett lui Dosoftei. O specie, infinc, cafc se impune de pe la sfirsitul veaculuial XYII-lea, cunoscAnd o ader.irati vogi in celde-al XYITT lea, sunt naratiunile (cronicile) in\-efsuf1.

28

6Z

urind ap IVJ 'reuuoJawluo] Fustrrnzar pur$pr

-rpdrul 'sndy urp ?rolzq "Jnt?Jelrl nl tl?tuorut Ete alz: 'auolod mrrrJrqou zriz:npa trurudz uESoJ uorrhl- ?J arunuz r$ 'n:$z-r.1 'C 1nI I"tuaurn8rz un lodz ptrolrr r\tzv7N'atlraJlp eluJn]

-lnr ateu?ld ed :sarpl ra rzp 'druB r$zla:z urelzlrdzc alarado prlqnd r$r sauzosaq r$ rupzpzl'uzasndz 1nr{np ap r$unz lztu^epv n? tunsnu ra 'za1-1IAX I? mFIoJas rrueru?o ed er$arrud

IJ rgf ',,luapzrap urslrlszp ap arypdpq pl1u

-;alnd o" wtrap urptzlsuol nu zefIIIAX Iu 1nI-ofas uI ',,ptnfatefrl naued zar'u rt) Izru IryurJnEp?,r. es ps e) elrug q ap Ioles un eduordzp)eetl zs atnqer" 'n:sarrqu3 'C EAJJSqo urnf,':rzp ':sejalur as 1nlueprf,ro nl aTr.mlpSal'puzuror

Eel ntr ?uueuplllsuuJl Ef,Ilaslg al$eun as puzf,'00/l pdnq 'mlntuauroul lv )owq rutroJ qzls

r?ur Iar e1 rtasauot eu-kwt'"il"1l nf, lol 'rusrlrJ-o1z: ur:rd 'nizlat aru Inluapry r$ urn3 'ptum urpmprolnz eJtzet) tu?p ps e g)ep ',,ecrraqr ep.rpi

uJ ]"rap plrsoqo rcur plou o" eta r$ rusnrszl:u1p rrcol[ruau p^rrep ue\efr. tror"q InT.ES '(tt6l'ndz4) plurntpl piuapzcap puqd uy vgt es

zrJz11 'upso3 rnl uaurar,r ed wrqc 'ruaqeft fir;u-olsFu alzdrcuu4 ug 3un[z puz: 'sn1d q 'mF]-uaJnf, w YrJtTes eP IESI I3f TII.III.Jf s q fisp3 ap

tuns nu l$ aurind ep Intsap ?sur tuns elg 'eurf,a^

aTr.Jnlln: ur r$ rou z1 uzasndz rnprowq a1rrnofaalzor rzfuappe

" n[mIN'kgei e]ursl fS (qfODn[zelN rn1 agirpc u! erqz w,rp^epu, n] ptu]nrsrp]so3 ? ',,tznsuoruap

^r,]1ugep tdz; un" (O9Ot)no$2,r1 'C ap apadar zatd ytetaprsuo: r$ '1961UIP Iotrnrz un-Iul u"llg 'IV aP IE}I4 kw)tPy'rnpco:rzq ?errnBsei{J 'p$acuasrq nzs arqqrq apr6-erlJt ezelou ps trur8rpur ru-s ywpplY ap [.Jo]-kla)Je) 1iururnr I"141 'pluuruv tJ tE uDSoJ rnlzrcdo or?f ep f,orcq tuds sndnsard un zI ateort-aJeJ pf,rure1od o pruJn urp a[ruef,ep ur suuduz-s 'rqesoapq !!tu/q pipllA nr prnrp8al u1 '(a1z,r

-erpeu af,]szou rarzaod zpoq) przp8erau ptrrzeanc 'cru1arz-to$ r$ roar8 atsa '(rppg '1) pzauolod?qury uJ lJarrp esrJss aIr.JnsJaA ut pzvernm oarzc ed eee)E w)ep auolod rrf,rJlaru z or{trel ruru

EZE+ o-Jfup I-npu?tnurn-tdrur'atSaso', .-

ad aqqrs a:ezerdsrar Jp FSJa-\ rSap 'yun. -

3P JaPI zOrY ',,IJnI{Es^ puI"Iql ES Jf J-lrt -

IIEeJ lsalE u E EJlszou sqLUI ur rs .1_

Iz?r JS ps" p:r; vs 'tog4at ry pnolJl,t-

ur pJrpep un: zdnp 'nIs lmueoc] rri

E-lS rasdqz:ode p rotrlsel rlqlq ls.:--

',,aldrauaurt-ld

EJruer,\ uiprpdrur alu8unlr': ..

:a1$aS.rz1s JI "JuraJ^'aprpi

ada:ur EJLUT.-

'aruolurpo-Iflu fol un-Jtul zls zleod nrr -e-rE-u ef,rol:rd tS 'rdrrr n: rS rurzru rrllr:- \.

'lnszel afnpr al afnpu tod nu rr---'

'pszd ?qLunlrssuef, un-rlu1 'pls nu lol un El lnlt)Jr

.,..

'adrns JI aluol 'EatueJ-r'zs udos l-

'cdrun; zieu,r 1a 'z-rzoqo: 1a 'ans'Jurn1z us J?LUE n: ripu a:rd a: u]el r-rr

iaunlurp ruzlpq rJf arrrnu snd nu-r rnlnlo.r(,\"'yizl arcotplaSut Irurnl E pdnp urplcpL.

'tlzuruJplntu eu e[IaJr n] 'tuzls JLUJJT nlc: .

"'aurndsal$ru s-aluol 'Ilar uI Eels ps EfTLUIU r- '

izdzs prdzar$? nu Jeuru aur: a-rJ. '

'zdz vt'olurrued 'tsouorurq:s Ia,t. Jl l.l_l --

'uqop r$ pirqrugl utruzvotB ptdzariu r

'zqopod mlnuel 'alrsnlsl JIJIs r,

'Eununf sot8 up rie-r 'rurcun1 Ilc,r-u:lrn-., --

'uun1 r$ alrJzos 'lnz ap 1u1runl 'ro^, .

:$t)l) EU?IfSaUIUJ UIP FTUSTLLI()!,1 -

-rluz '(lnuzelnl ?l ap rSzla:u) aunSa-r: -

IE tuz$uzr] t$ :nsuld Inlrls UI rs-npurll:.:---ruo8z tS uatztryqutsur 'ualetqr8u.r_1 ru-.' .

ellurs eJEl 'or3o1olz:"^a t$ sorrspdl:.ri , -

J-Bpl ep euerun Ierrolsr urdnsr rS tnlns -,-

-nsz ErlJlodoap plr:unJu zJuLLru ua-r -..,--

-oflJII pureod 'unso3 uoJr[{ Jp ,,.,,riattl ut 'lElElsuo) nu IIJotrlu)LLl, .\

'

ut (:Ief uIlrlnfuI'eIUEIUI

-FraaJtux

lvraPal4ntl:

nldur

!?il0P/(.

NES J

-J]UI'tuDu1

Soplr)f )..t_ ;

'por:.

r1{lt'_'EZCtJt

uI llllUESO-

InF_]u._UI t?.\

EP FT-lE I$ l

alruau_IP U}I

uJEtefl_OJ]SO

z,ra:'r-o:rd 1

pdnp .t,ra:flll

Iqasoa

'atiucl_TUI tsS

ISJ.ro-)

nu Juc icseugr.uoJ JoJsq un lslsrxe v

mln,,,*.

convingdtof este acest argulnent (completat deMaztfit cu amdnuntul cI Miron Costin igi pe-trecuse tinereEea in timpul domniei regelui\X4adislaw al IV-lea, care voiajase in Europa gi

se desfdtase la spectacolele baroce din Italia)ne-o

^tatd, o obser-vatie mai veche, dar plini. de

bun-simg, a lui Iorga, pi anume cd auiorul Viielxilumii n-z trdttla Vargovia, cilaBar, intt-un colg dePodolie arharcd., depatte de inovagiile Capitalei.Este motivul pentru care lorga admite doat oinfluentd a Renagterii tfuzi la noi, in secolulal )il/Il-lea, prin aceeagi ftlterd" ita\and, gi polo-nezi. Existd insd. in studiul lui Mazilu gi argu-merite mai strAns teferitoare la open lui Costin.ComparAnd melancolia medievalului, care a-vea

necontenit in cap ideea de moarte, cu angoasabarocd., autorul afttmd, cd, aceasta din urmi nuse mai datoreazd. congtiingei oamenilor cd suntegali in faEa sfArginrlui ineluctabil gi universal,culn era cazul spiritelor teligioase, ci ci se nu-tregte din ingelegerea mecanismului de corsi e

ricorsi, care ar guvefna lumea, contind, in plus,pe o individrahzarc a sentimennrlui morEii. Darunde putem descoped o astfel de angoasd,

personald. in poemul lui Costin? Dupi cum auardtat a6r;a (Al. Piru, D. Velciu), absolut toatemotivele din care se lese filosofia Viielii lumiiprovin din litetatura religioasi medievali gi dinvechii poeEi latini. Spiritul poemului este acelacregtin de la un capdt la altul, el fiind o lamen-taEte ttpicd, pe tema univetsalitlr;t morl1 fdrd,

vfeun accent individual. Orunia sunt hominam tenuipendentia flo este versul ovidian din care a hntna$tere imaginea cu firul de aEd, de la inceputulpoemului lui Costin. Motir,,ul ubi swnt, care facepandant foxaruei labilis, se gdsegte in Ovidiu, IoanHrisostom, Villon gi alfi, legiune. Arbitrariuldivin din ladit in bamanis diuirua potentia rebas a datpe ,,ceriul de gAndurile noastre bate jocurie".Oda lui HoraEiu Ad Postumunr ircepe cu cAtevaversud (,Eheu! Fugaces, Postume, Postume/Labuntur annl') in care tema e aceeagi din vir-gilienele Georgice (,Fugrt ireparabile tempus') gi aajuns la Costin in forma mai plina de mireasmabisericeascl din:

,,Tfec ztle ca umbra, ca umbra devard,,Cele ce trec nu mai vin, nici sd-ntorct iad..Trece veacul desfrAnatu, ttec ati ct toatd.,

Fug vremile ca umbra gi nicio poartdNu le poate opri".

$i nu ingird Horagiu in Ode numele ztatotoameni vestiqr, secetaqi de moarte? Moarte carenu alege, nici la poetul latin (,,Palida mots aequopulsat pede pauperum tabernes regumaquetutres'), nici la autorii religiogi medievali, nici laCostin (,Moartea, vrd)maga, intr-un chip calcd.

toate casd"f Domnegti gi-mpitigegti, pte nime nulasi'). Epilogul, crede Mazilu, pe urmele lui VfugilCdndea, ar rcprezenta ufl element de contra-balans cregtin la ideile baroce foafie indrdzneEedinainte. Dar nu e nici urmd. de erezie in poem,spiritul cregtin fiind uniforn rcpartrzat gi con-chizAndu-se foarte fitesc ci, viaga lumii fiind otltzle, singura consolare a omului este de a ajungein ceruri:

,,Ia aminte, datd., o oame, cine egti tu pe lumeCa o spumi plutitoare, rdmdi ffui nume.Una fapta, ce-ti rimAne, buna, te ldgegte.

In ceriu cu fericite in veci te miregte".

Nu sunt mai convingdtoarc nici argumen-tele aduse in spdjinul barocului la Dosoftei:,,Este primul care fiuregte o sintezd, oiginal,idintre un fenomen strdin, in spegL barocul, gi

spiritul lfuicii populare", scrie, de exemplu, Papu.Dacd. la Costin contrastul baroc ar fi intre,;eahtatea spaimei disperate gi tefugiul in <gri-dinu> luziet", Dosoftei s-ar manifesta intre,,tenebfe" gi ,,strdlucire", cum se vede din vet-sl;r.tle Psalmului / 7 (,Lumina scdpeagte suptsvinte-gi picroaref Cu negurd. gtoasd de greasttdlucoare'). A. exista in psalmi gi unele dinacele merauiglia pe care le-a recomandat poeEilorGiambatista Marino. Astfel de aprecieri suntinsi evident fot,tate. E ptobabil cd psalmii nupfovocau nicio uimite contemporanilor, care-rvor fi ascultat cu cea mat ctyatd, emogie cregti-tteascd, gi e tiscant sd. mizezi pe vreo rnerauig/ia,

30

t_

It,

tnlnd ru rrJnl 'p]z8unlepu-aruaf, IS ?pnr glprurt)" lelJe) snp"r t pt e8nepv ?s ?]F nN ',,Equnl

yl9-nq- atuL{nf, ap nur e)zezp rg:ap 'ig-tu-psrnp ard r$ z: 'z:szrpr8 ps ealurur nJ elurlnf, rf,urf,

r-[u ?rol ruur p]rresrg uf' p) plvlsuo: rSnsur

prqodorrrur ?r sep ruuJ 'n?s F lotrpa un apaJlurno pdnp ':qszrzaloa 'fliud ulef,z ]soJ U ps

at$auztuor ui pI zCI ml ro1.ru{usd nraundsuzrt

1z doos punrd zc pqzqord efmoJ g 'pnpug8

ed pund eu nu ps rod nu erur ara:z1d o nrr$ arzpqpr o n: pizr,r rn1 z8zarlur rJnsrel ]rrat$eru

" rauoso6l 'aat4Jas4 pur-rJ Inl zredopodz3

',,a)vd ap uuras rIIqIq uJ ?lIpFo-r$ zlduarp r$ /'e:zgsap as r rdard ad przuprdardzqrzq r$ /'adun:s l-allp(?po 'alzruetsau z:'pur.rdz-ag /:adunt awf,sn IUIVul n: mlat,r 1n$ru-a[uarp4 /'rar;osoq pipu-as p$? W'VqteIned":vawtpdr:t p)rrpe au ps e) rd mp 'ptlueouuiu]perreu nrtuad artsruu au ?s ?t 'run1 elazvtqns 'raqBuDS eur^eJ eJe) lteotulpo ap 1urFrl ap

prorspd vt eawde ?A rr 'auar]saurura r-ufzrul ul

I-npuuf,o^e !zT[d uol rnT 'n]seupts u]rqf,rN nzs

nrsalnfro1 'yarqBty 'ncsaurulg untard rqlellqu{I I? Irotlqnl tofvlv aTr.r?u zruSuutt z-n za r$

'nr1sou p raod Wtu1p Ier '"el-ILU( p Fr?a^ urprnpraod rolunsJel v eae)z ad r$ eurs nr elnpeo rnlnrolDsalod ,olelurlnf, eereog 'aro(rn)ardsap purqlo^ oqf,u"S z) ztoJafeut r$zaacz purs-o1o3 'iasrdoral uJ aflnleN elrf,s (,,ulef,e e) uJoelsa nu eruaJl p)szate-ad prlszou ztvi u1 '1auu

un or pllplq rS ':ru;ro:n: rS rp8nlpr r-r11.--.-

-u-lur r$ JlJt?l plugpz prp rS elsreua \ol: 'l'at$cuqa :anS rqruq alpru ']uiu-rur a-crp LUUJU rrJ lS 'lnt [n[+ )p nrsu.rjl-rlro tJJ nu tqodor][u IJUosoq ntsa: f

'atfit,t,-n$a.r

I_EJE]

NU IT

}UNS

ropiaUIP Jza;3

tdns_JJ.\ I

erlUJ

-pl3)AI]UI'ndu.1

r$ 'in:pJaull1

:reuos_UJIIII

euIlr-

a8untrO PUJ1_UOf I

'ruaodaiauzv-uJluo:

r6rlr tNU ATLr

u)Iu) (

EI rfruanburuonbaeJJUf J]

JolvlB

'pfet'ptvl

tl

G,O9t errquraf,ap EL - tZgI auquor:o 97)

If,IdOSO(I

leod Inurrd

ile ?l Eqro^ eg ps arardzgs a: atdseq:8vn trrtds ap ]rsdq le1ds1oc rS tztrurasar 'tda1-aiul 'aluurml lularpaur un 'roluzrodualuoctzdprs z-u ptdz3 tglul lrpp^ ep tytv poul un-llur$ 'alsa r$nsur fL]rlodoJr[u erueJl p]g: 'a]sru-?um rollJolz^ e, yztD o-Dulp Jlallrvef, 'e:o.lzqeele)v g zarnd J? al?s alrrrf,nl?l]s r$ alarqaualrunf, epe^ es nu rf,Bf, 'naJB r-?tu IS psuJ Sreu

alun.rJnl 'taryosoq n.) 'uDSo') rnl Ix Ll-:

-arud urp relduo: arSasdq rlznpr-\rpu. --

p1o:ur:ads ',,Jesuasur JruV uollr ,ltsa rasuad uoI\I" :cu8rqny,p uddr-rF1 '

uclnd JU-u InunrlrN 'roftq Jp lrrlr---

rz[r ]svrsapg Jp ptuluaruq" 'plrrsr':. '-o n: rd rolrnpgd 'lsqu.roru 'unso-y 'vJuaLuas? o tEU? ap pqrsoduu r --.- .-

[il[_.*,,*

mai ftumos", ,,ca sa poati ttage hirca omuiuici.tre cetitul ei". Aici este un inccput c1c ar-sumcnt cstctic. Au dreptatc cci cale suslin(Nlazilu, Negrici) ca exista si o anumiti con-stiinqi poetici 1a Dosoftei, care sccituie$te toateizr-oarele vii ale Iimbii spre 2r obEinc o cchi-r-alernEi romi.neasci clcmna de originalul biblic.Pi.ni la Ruclai-Deleanr-L si la Jrminescu, nil-rcninu \-a mai face la noi un efort la fel de cor-r-

siclerabil inffu ccinstituitea unei lirnbi locticc.inairrtc dc Dosoftei nu cstc, dcsig.,r, ,n 51o1.

Dar prccatclc irrcerciri cle r-errsit-icare carc I ar-r

precedat nu-l cxplica si nr-r pot colrstitlri ()

tradife. Cel mai marc mcrit al lui Dosofici accstrsi cstc: de a fi oferit in P.ro/tirz intiiul monumentde limbi poeticd. romineasci. 1r, ,."rt scop, c1 a

uzat dc toatd cultura lui lingr-istici, in-rpnrmu-tincl si calchiind termeni cltn cinci sall sase Limbi;2r crcet, totodati, al1ii nernaiauziti, irpclAnd lzr

r orbirea gi, poatc, la poezia popomlui, a silit cu-r-intclc sd primeasci acccntul trebuitor prozoclieilui pe cit de nair-e, pe atat de sofisticzrte; e srlpustopica la distorsiuni carc ne duc cu gindul launii poeqi din sccoiul -\-\; a organizat, in finc,un zrdcvd.rat sistem de rirnc pi a incercat main-rultc cadenle si mai multi metri clccit gasim intoard poczia noastri dc pini lzl rornantism. NIisc parc pcrfcct jusdiicati banuiala iui I1. Ncgricicd ,,Dosoftei nu sc confrrrmd r ocabularuluipsalmikrt biblici, ci reguJikrr prozodice"; mairnult, ci c posibil ca r-arictzrtezr de misr-rri si se

dzrtoteze unor necesitati de rirni (roetul tdinclversul exact acolo unde ii iegca dma si continnincl cu lungimca rcspectir-a). Chiat gi imprc-jr-ruea ci prirna traclucerc a psnlmilrtr a reali-z.at o ir. ptctzi, consacri.ncl apoi rranspunerii instihLLr i un clcceniu cle viatd, poate arita ca rni-tropolitul moidovcan era un ,,obserdat al r-crsi-ficritii" (Nfazilu). Nici dtpa ce a inchcizrt P.ra/tiruu

nu s-21 potolit. |'ia/o .ri prtrccertttt -y/in!ikr, ripadtaani buni mai ti.rziu, c()lrtinc pcstc tl'ci sutc dcstihnd epigtamaticc, intocr.nite clr-rpi rnodelulmineelor grcce$ti, nu lipsitc, r-rnclc, de graqii cali

grafice orientale (,,Antus, ca nrjca cca nflotitd-ng;dc1tnd.,f S-au mutat r-iaqzr in lun-rezr cea seninir').

,\ r:rdus vetsuri clin cronograful lui NfateiI{igalas ;i apa rnai clcpalte. Un studiu atent al

r-crsificaqiei P.ra/titiia dar abia Nlihai Drnu (1986).

Capitolul lui L. C,ildi (1971) fiind superficial, cuomisiuni si urfirmatii pe care textlll nu le verifici,unele precizad sunt necesafe. Forma stroflci de

departe cea mai raspinditd in P.rdltire este distihul,corcspun;zAnd versetului biblic. Cu totul acci-dcntal apar catrenul (in Psalxtii 53 gi 7355 {catlenul urmat de distih (.Psalrual 565. in Psalmii16 si 47, clistihLrdle - daci ne luim dupi rimd -sunt grlrpate cAte trei, patru sau mai multe. lnflne , Ps,t/ltu/ / 18 are douizeci gi doui de strofeincgaler, carc urmeaza orcltnea. literelot din alfa-bcnrl cbraic, de la tt/j h to/ Rirna este, cu douaercepgii (in psalmii E2 ;r 1)6), paroritond si (cuc\ceplia Psa/ntalui 5)) imperecheatd. De ea s-a

ocupat pe latg Nlihai I)inu, descriind-o in ter-meni fonokxici si ejungind ia concluzia cd

Dosofici 11 cr-eiu rLnicul sistem clc anr-ergutd. dinpoczia noastti sLlpus altui cocl 1lr)ul:rri\ clecAt

acela unanin acccptirt de la \-icircsu iltcl ).tct.

L)incolo de chesdunea rimdru ,,incorccr.". i.,:-este, clesigut, o prejudecatd.

^ istoncilor lir.ri:..

Dosoftci este un foarte indriznet cuitir-ator de

rime rate, din care unele nu \ror fi incercatcde rrimeni p6-nd la poetul Lanaf,irulai.F,lnmeazd.,astfel, r-erbe cu substantive sau cll adverbe, sub-stanti\-e cu adjcctivc, numc proprii cu numecomune, formc pronominale atone cu alte cate-grrrii morfologice: stricif nenicti, pucioasrif graasd,

de d,r deprifta-ntif tearua, d; a;tepta-tel pafie, 5'lar.taf

.ratn, Zit;f .r/iru, sihrra-sr)if rtusri ctc. Unele din acestc

rime rezultd cLn dislociri aie topicii. Exemplcde astfcl cle disiocd.ri din ragiuni prozodice suntcu sutele in P.ra/tire si in cclelalte opere ale luiDosoftci. Spicuiesc doui: ,,AuzAt-am veche/'Ntr-auz de urechc/ Poveste tfecuti" gi ,,Luisingur mintuitot lr,rmii Hristos cluce/ Al sd.u capIh-tasia, n sabie, cu dulce". l)oar $crbanFoar;a il va intrece in ldsfdE pe NlitropoJit.Ingambarnentele sunt adesea foarte complicate:

,,Si ca lumina tu mi fercgtc,/ Supt aripi sr-inte,de mi umbrestc/ De feqe strimbe ce mi iafrici/ ;\ lc prdr-itea". in gcneral, aceste dislociri

32