of 20 /20
ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD PAZIN Gradonačelnik KLASA: 023-01/13-01/41 URBROJ: 2163/01-01-01-13-4 Pazin,07. listopada 2013. PREDSJEDNIKU GRADSKOG VIJEĆA P A Z I N PREDMET: Izvještaj o poslovanju trgovačkog društva „Pazin“ d.o.o. za 2012. godinu, - dostavlja se. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. -pročćeni tekst) i članka 34. stavka 1. Statuta Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 17/09. i 4/13.) Izvještaj o poslovanju trgovačkog društva „Pazin“ d.o.o. za 2012. godinu u tekstu kako ga je prihvatio Nadzorni odbor „Pazin“ d.o.o. (KLASA: 370-05/13-01/14, UR. BROJ: 2163/01-14-13-4 od 25.09.2013.), a Gradonačelniku dostavio Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun svojim dopisom KLASA: 023-01/13-01/41, URBROJ: 2163/01-06-01-13-2 od 07. listopada 2013. godine, upućujem predsjedniku Gradskog vijeća Grada Pazina na daljnje postupanje. Za izvjestioca na Vijeću po predmetnom Izvještaju određuje se direktorica, Neda Bucaj. Gradonačelnik Grada Pazina Renato Krulčić,v.r.

ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD PAZIN č -Pazin d_o_o_-9_10_13_.pdf · Ugovor o upravljanju kotlovnicom sklopljen je na ... - ispitivanje gromobranske instalacije, ... Svi ti radovi praćeni

  • Author
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD PAZIN č -Pazin d_o_o_-9_10_13_.pdf · Ugovor o upravljanju kotlovnicom...

Page 1: ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD PAZIN č -Pazin d_o_o_-9_10_13_.pdf · Ugovor o upravljanju kotlovnicom sklopljen je na ... - ispitivanje gromobranske instalacije, ... Svi ti radovi praćeni

ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD PAZIN Gradonačelnik KLASA: 023-01/13-01/41 URBROJ: 2163/01-01-01-13-4 Pazin,07. listopada 2013.

PREDSJEDNIKU GRADSKOG VIJEĆA

P A Z I N PREDMET: Izvještaj o poslovanju trgovačkog društva „Pazin“ d.o.o. za 2012. godinu,

- dostavlja se.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«,

broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. -pročišćeni tekst) i članka 34. stavka 1. Statuta Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 17/09. i 4/13.)

Izvještaj o poslovanju trgovačkog društva „Pazin“ d.o.o. za 2012. godinu

u tekstu kako ga je prihvatio Nadzorni odbor „Pazin“ d.o.o. (KLASA: 370-05/13-01/14, UR. BROJ: 2163/01-14-13-4 od 25.09.2013.), a Gradonačelniku dostavio Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun svojim dopisom KLASA: 023-01/13-01/41, URBROJ: 2163/01-06-01-13-2 od 07. listopada 2013. godine, upućujem predsjedniku Gradskog vijeća Grada Pazina na daljnje postupanje.

Za izvjestioca na Vijeću po predmetnom Izvještaju određuje se direktorica, Neda Bucaj.

Gradonačelnik Grada Pazina Renato Krulčić,v.r.

Page 2: ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD PAZIN č -Pazin d_o_o_-9_10_13_.pdf · Ugovor o upravljanju kotlovnicom sklopljen je na ... - ispitivanje gromobranske instalacije, ... Svi ti radovi praćeni

2

Na temelju članka 34. Statuta Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 17/09. i 4/13.), a

na prijedlog Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i proračun, Gradonačelnik Grada Pazina dana 07. listopada 2013. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K

1. Prihvaća se Izvještaj o poslovanju trgovačkog društva „Pazin“ d.o.o. za 2012. godinu u

predloženom tekstu. 2. Izvještaj iz točke 1. ovog Zaključka prosljeđuju se Gradskom vijeću Grada Pazina na razmatranje i usvajanje. KLASA: 023-01/13-01/41 URBROJ: 2163/01-01-01-13-3 Pazin, 07. listopada 2013.

GRADONAČELNIK GRADA PAZINA Gradonačelnik Renato Krulčić,v.r. Dostaviti: 1. Predsjedniku Gradskog vijeća Grada Pazina, 2. Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i proračun, 3. Arhiva – ovdje.

Page 3: ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD PAZIN č -Pazin d_o_o_-9_10_13_.pdf · Ugovor o upravljanju kotlovnicom sklopljen je na ... - ispitivanje gromobranske instalacije, ... Svi ti radovi praćeni

3

I Z V J E Š T A J O POSLOVANJU DRUŠTVA „PAZIN“ d.o.o. PAZIN

za 2012. godinu

1. UVOD

1.1. OSNIVAČ I VLASNIŠTVO DRUŠTVA ˝Pazin˝ d.o.o. (nadalje: Društvo) započelo je s radom 1997. godine kao društvo s ograničenom odgovornošću za građevinarstvo, inženjering i upravljanje nekretninama, a osnivač i jedini (100 %) vlasnik Društva je Grad Pazin. Sjedište Društva je u Pazinu, ulica Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10. Društvo ima Nadzorni odbor koji je imenovan od strane vlasnika odnosno Grada Pazina i kojeg sačinjavaju tri člana. 1.2. DJELATNOST DRUŠTVA Djelatnost Društva je upravljanje nekretninama u Gradu Pazinu i okolnim općinama Cerovlje, Lupoglav, Karojba, Tinjan i Motovun. Djelatnost se temelji na Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj 91/96 do 153/09), kojim je za suvlasnike zgrada propisana obveza sklapanja međuvlasničkog ugovora, te formiranje zajedničke pričuve. Na ovaj (temeljni) zakon nadovezuje se Uredba o održavanju zgrada (Narodne novine broj 64/97), a upravitelji su dužni se pridržavati i odredbi Zakona o gradnji (Narodne novine broj 175/03 do 90/11), kao i ostalih propisa vezanih za upravljanje i održavanje nekretnina. 1.3. PRINUDNA I UGOVORNA UPRAVA Društvo sa zgradama upravlja temeljem prinudne i redovne (ugovorne) uprave. Prinudna uprava propisana je za zgrade odnosno suvlasnike koji svoje odnose nisu riješili sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, odnosno nisu sklopili međuvlasnički ugovor sa upraviteljem zgrada. Prinudnu upravu i upravitelja određuje jedinica lokalne samouprave, a ovlasti prinudnog upravitelja su propisane Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Ugovorna uprava temelji se na ugovornom odnosu između upravitelja (Društva) i svake pojedine zgrade, zastupane po predstavniku suvlasnika. Ugovorom o upravljanju određuju se međusobni odnosi između upravitelja (Društva) i suvlasnika. Upravitelj (Društva) sa zgradama upravlja u ime i za račun suvlasnika zgrada, i u odnosu na suvlasnike je u položaju nalogoprimca. Društvo ima na upravljanju 243 zgrade koje vodi na način da se sredstva zajedničke pričuve vode odvojeno po zgradama, kao i odvojeno od vlastitih sredstava Društva. 1.4. UPRAVLJANJE KOTLOVNICAMA Društvo upravlja sa pet kotlovnica na području Grada Pazina i to: kotlovnica Jurja Dobrile 5, kotlovnica Prolaz Frana Matejčića 2, kotlovnica Muntriljska 7/B, kotlovnica Prolaz Otokara Keršovanija 2 i kotlovnica Dinka Trinajstića 2. Zbog nove zakonske regulative Društvo je preuzelo upravljanje nad kotlovnicama od 01.08.2006. godine na način da je u tu svrhu sklopljen Međuvlasnički ugovor sa korisnicima pojedinih kotlovnica. Vlasnici prostora koji se koriste uslugama kotlovnica plaćaju grijanje putem pričuve. Osnovna se cijena kreće u sezoni grijanja 2012/2013 od 8,55 do 12,00 kn za poslovne i privatne korisnike po m3 grijanog prostora (uz povećanje za amortizaciju) a formira se na bazi kalkulacije u odnosu na troškove protekle sezone i cijene goriva. Ugovor o upravljanju kotlovnicom sklopljen je na neodređeno vrijeme. Svaka kotlovnica ima svog predsjednika Savjeta kotlovnice koji je zastupa. Savjet kotlovnice Jurja Dobrile 5 zastupa Marko Bjelić iz Pazina; Savjet kotlovnice Prolaz Frana Matejčića 2 zastupa Mate Krizman iz Pazina; Savjet kotlovnice Muntriljska 7/B zastupa Dušan Milotić iz Pazina; Savjet kotlovnice Prolaz Otokara Keršovanija 2 zastupa Damir Ćus iz Pazina, te Savjet kotlovnice Dinka Trinajstića 2 zastupa Nataša Jeromela Mauša iz Pazina

2. ZNAČAJNE POSLOVNE AKTIVNOSTI U 2012. GODINI Društvo Pazin d.o.o. je tijekom 2012. godine uspješno realiziralo sve obvezne radove na zgradama, odnosno usluge propisane zakonima, odlukama ili pravilnicima. Radi se o poslovima koji su obvezni za vlasnike i za upravitelja, a to su: - osnovno i dopunsko osiguranje zgrade, - dimnjačarske usluge, - redoviti servisi protupožarne instalacije i protupožarnih aparata, - redoviti servis hidrantske mreže, - redoviti mjesečni servisi i godišnje kontrole dizala za zgrade koje posjeduju dizala, - ispitivanje gromobranske instalacije, - dezinsekcija i deratizacija, - praćenje mjerenja emisija onečišćenja u okolišu.

Page 4: ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD PAZIN č -Pazin d_o_o_-9_10_13_.pdf · Ugovor o upravljanju kotlovnicom sklopljen je na ... - ispitivanje gromobranske instalacije, ... Svi ti radovi praćeni

4

Hitni popravci i intervencije na zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade izvedeni su u 214 slučajeva. Od toga: - radovi na vodovodnoj i kanalizacijskoj instalaciji u 74 slučaja (od kojih je u 29 slučaja izvršena kompletna sanacija kupatila odnosno zamjena instalacija), - kvarovi na sustavima centralnog grijanja i toplovodnog sustava u 8 slučaja, - na električnoj instalaciji u 7 slučaja, - na dimnjacima i dimovodnim kanalima u 15 slučaja, od kojih uslijed samog zapaljenja dimnjaka u 1 slučaju, te uz ugradnju vratašca u 30 slučaja, - na otpadanju dijelova pročelja i oštećenja krova u 47 slučaja, - na dizalima u 12 slučaja, - te drugih hitnih poslova u 21 slučaj. Manji popravci koji imaju karakter redovnog održavanja na temelju potrebe – pregleda zgrade izvedeni su u ukupno 183 slučajeva i to: - redoviti servisi dizala, te godišnje kontrole dizala u 72 slučaja, - ličenje i bojanje zidova, stolarije, bravarije u 13 slučaja, - zamjena i popravak limarije u 7 slučaja, - održavanje, te popravak rasvjete u 30 slučaja, - čišćenje i pražnjenje septičkih jama u 7 slučaja te čišćenje oluka u 6 slučaja, - intervencije na govornim uređajima u 14 slučaja - popravak atenskih uređaja u 4 slučaja uz zamjenu antenskog uređaja u 2 slučaja, - popravak bravarije i stolarije u 22 slučaja, - popravak gromobranskih instalacija u 1 slučaju, - sanacija kanalizacijskih šahtova u 5 slučajeva. Veći investicijski radovi na zgradama obavljaju se po suglasnosti svih suvlasnika sa unaprijed osiguranim sredstvima financiranja ili putem kreditiranja od strane banaka ili eventualnom mogućnošću kreditiranja izvođača. U 2012. godini takvih radova bilo je u 31 slučaj ukupnog iznosa 826.912,00 kuna. Uglavnom su to radovi na sanaciji krovova, fasada, terasa, dimnjaka, stubišta, limarije, vanjske stolarije, vanjskih stepeništa i samog okoliša zgrade, rekonstrukcije kanalizacije te zamjene portafonskih uređaja i novog dizala za zgradu Prolaz Otokara Keršovanija 2. Svi ti radovi praćeni su Ugovorom o izvođenju radova, nadzorom nad istima, garantnim rokom, te su iznosa preko 20.000,00 kuna. Može se napomenuti da je sanirano: - 5 krovova sa izmjenom pokrova ukupnog iznosa 257.511,00 kuna, - 1 ravni krov ukupnog iznosa 36.476,00 kuna, - 2 fasade ukupnog iznosa 41.769,00 kuna, - 3 dimnjaka ukupnog iznosa 57.551,00 kuna, - 2 vanjske terase ukupnog iznosa 30.737,00 kuna, - 2 sanacije stepeništa ukupnog iznosa 41.776,00 kuna, - 2 sanacije okoliša zgrade ukupnog iznosa 30.660,00 kuna, - 4 stubišta ukupnog iznosa 67.294,00 kuna, - 2 zamjene vanjske stolarije i bravarije ukupnog iznosa 109.433,00 kuna, - 4 zamjene portafona i 1 nova instalacija ukupnog iznosa 31.019,00 kuna, - 1 zamjena limarije ukupnog iznosa 28.402,00 kuna, - 2 rekonstrukcije kanalizacije ukupnog iznosa 32.494,00 kuna, - 1 zamjena dizala ukupnog iznosa 91.790,00 kuna. Putem kreditnih linija OTP banke tijekom protekle godine sanirana su dva krova i jedno stepenište na zgradama ukupnog iznosa 126.950,00 kuna. To je pokazatelj da se i ovim putem mogu sanirati veći investicijski radovi.

Slikovni prikaz samo nekih od navedenih radova u tijeku 2012. godine Slika 1-13: Bune Kmetova 2, Pazin – sanacija krovišta zgrade

Page 5: ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD PAZIN č -Pazin d_o_o_-9_10_13_.pdf · Ugovor o upravljanju kotlovnicom sklopljen je na ... - ispitivanje gromobranske instalacije, ... Svi ti radovi praćeni

5

Page 6: ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD PAZIN č -Pazin d_o_o_-9_10_13_.pdf · Ugovor o upravljanju kotlovnicom sklopljen je na ... - ispitivanje gromobranske instalacije, ... Svi ti radovi praćeni

6

Slika 14-24 :Eugena Kumičića 2a, Pazin – sanacija krovišta zgrade

Page 7: ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD PAZIN č -Pazin d_o_o_-9_10_13_.pdf · Ugovor o upravljanju kotlovnicom sklopljen je na ... - ispitivanje gromobranske instalacije, ... Svi ti radovi praćeni

7

Page 8: ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD PAZIN č -Pazin d_o_o_-9_10_13_.pdf · Ugovor o upravljanju kotlovnicom sklopljen je na ... - ispitivanje gromobranske instalacije, ... Svi ti radovi praćeni

8

Slika 25-28: Dalmatinska 52, Vrsar – sanacija ugrađenih oluka u krovište zgrade

Slika 29-32: Jurja Dobrile 7, Pazin - sanacija ravnog krova

Page 9: ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD PAZIN č -Pazin d_o_o_-9_10_13_.pdf · Ugovor o upravljanju kotlovnicom sklopljen je na ... - ispitivanje gromobranske instalacije, ... Svi ti radovi praćeni

9

Slika 33-34: Vladimira Nazora 10, Pazin - sanacija fasade

Slika 35-38: Josipa Voltića 19, Pazin – sanacija stepeništa zgrada

Page 10: ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD PAZIN č -Pazin d_o_o_-9_10_13_.pdf · Ugovor o upravljanju kotlovnicom sklopljen je na ... - ispitivanje gromobranske instalacije, ... Svi ti radovi praćeni

10

Slika 39-45: Sanacije dimovodnih kanala:, Dinka Trinajstića 4-6, Dršćevka 13/2, Pazin

Page 11: ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD PAZIN č -Pazin d_o_o_-9_10_13_.pdf · Ugovor o upravljanju kotlovnicom sklopljen je na ... - ispitivanje gromobranske instalacije, ... Svi ti radovi praćeni

11

Slike 46-47: Sanacije okoliša Prolaz O. Keršovanija2, Pazin

Page 12: ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD PAZIN č -Pazin d_o_o_-9_10_13_.pdf · Ugovor o upravljanju kotlovnicom sklopljen je na ... - ispitivanje gromobranske instalacije, ... Svi ti radovi praćeni

12

U posljednje vrijeme stanari su postali osvješteniji o potrebi ulaganja u zajedničke dijelove stambenih prostora, usprkos teškoj financijskoj situaciji. Međutim skromna financijska sredstva koja se odvajaju za tu namjenu uglavnom nisu dostatna za veće građevinske zahvate pa se iz prikupljenih sredstava uglavnom obavljaju nužni i neophodni zahvati, dok se manji broj suvlasnika odlučuje na veće građevinske investicije koje zahtijevaju povećana izdvajanja sredstava zajedničke pričuve i kreditno zaduženje.

Ima još tridesetak krovova koji čekaju na svoju obnovu zbog nedostatnih financijskih sredstava. Zgrade koje su riješile taj problem, ukoliko im to financijska sredstva omogućavaju i ukoliko postoji zajednički interes stanara, nastoje uljepšati vanjski izgled zgrade kvalitetnom fasadom. Zbog nekvalitetno izvedenog i dotrajalog prilaza zgradi ima podosta intervencija na sanaciji vanjskog ulaznog stepeništa. Ulazna vrata zgrade ujedno su ogledalo i sigurnost zgrade pa i pojedine „stare“ zgrade nastoje zamijeniti postojeća dotrajala vrata novim i ugraditi pritom portafonski sustav za svoju zaštitu. U zimskom periodu stanari koji se griju na drva i koriste se dimovodnim kanalima zgrade, a ukoliko nisu na vrijeme osigurali potrebna sredstva za sanaciju dotrajalih dimnjaka suočavaju se sa velikim problemima i izlažu se opasnosti od požara dimnjaka. Zbog nemogućnosti pravovremene sanacije krovišta često dolazi do prokišnjavanja i pojave oštećenja na zidovima. Na većini zgrada zbog starosti iznad 40 godina, česte su sanacije kupaonica zbog dotrajalih dovodnih i odvodnih cijevi, kao i dotrajalost usponskih (električnih) vodova zbog povećane potrošnje električne energije.

Veliki pomak u sufinanciranju obnove pročelja, krovnog pokrova i stolarije u cilju postizanja čim veće energetske učinkovitosti pružio je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisivanjem Natječaja energetske učinkovitosti u zgradarstvu u tijeku decembra, međutim poradi veoma strogih uvjeta uz znatne financijske izdatke i neizvjesnost dodjele sredstava i ukoliko se udovolji svim uvjetima iz Natječaja, ostaje nam za sada još uvijek nada da će Fond prilagoditi svoje kriterije Upraviteljima i suvlasnicima zgrada i češće raspisivati Natječaje kako bi se na vrijeme oni mogli u takvom obimu pripremiti i zadovoljiti.

3. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2012. GODINU

3.1. IZVJEŠTAJ O STANJU PRIHODA ZA IZVJEŠTAJNORAZDOBLJE 01-12/2012

O p i s Konto 01-12/2012 01-12/2011 Indeks

I P O S L O V N I P R I H O D I 638.807,24 690.047,19 92,57

IZ OSNOVNE DJELATNOSTI 475.419,68 469.603,53 101,24

1. Naknada upravitelju 75191 475.419,68 469.603,53 101,24

IZ OSTALIH DJELATNOSTI 163.387,56 220.443,66 74,12

2. Etažiranje zgrada 75194 0,00 7.250,00 0,00

3. Usl.izr.snimaka/teh. rješenja i troškovnika 75192 300,00 15.060,00 1,99

4. Usl. pregleda izvr. radova/teh.dokument.i sl. 75196 59.562,66 63.311,61 94,08

Page 13: ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD PAZIN č -Pazin d_o_o_-9_10_13_.pdf · Ugovor o upravljanju kotlovnicom sklopljen je na ... - ispitivanje gromobranske instalacije, ... Svi ti radovi praćeni

13

5. Usluge održavanja prostora (čišćenja) 75102 48.817,56 49.297,40 99,03

6. Ostale usluge 75199 8.045,53 2.940,00 273,66

7. Graditeljske usluge i konzalting 7520/75101 46.661,81 82.584,65 56,50

II F I N A N C I J S K I P R I H O D I 6.120,49 4.027,06 151,98

1. IKB-pasivna kamata 7712/7713 1.677,75 931,46 180,12

2. Prihodi od naknada šteta iz tek. posl./Croa. 7831 821,25 0,00 0,00

3. Prihodi s osnove bespl.prim.na korišt. nekr. 78341 2.400,00 2.000,00 120,00

4. Prefakturirani troškovi 7836 1.221,49 1.095,60 111,49III U K U P N I P R I H O D I 644.927,73 694.074,25 92,92

Ukupan prihod u odnosu na proteklu poslovnu godinu smanjio se je za 7,08% poradi smanjenja

prihoda iz ostalih djelatnosti odnosno pružanja graditeljskih usluga, usluga izrade snimaka, tehničkih rješenja i troškovnika kao i usluga pregleda i izrade tehničke dokumentacije za radove dobavljača na zgradama Upravitelja. Omjer prihoda u 2012. godini je slijedeći: iz osnovne djelatnosti 73,71%, iz ostalih djelatnosti 25,33%, iz ostalih prihoda 0,96%. Prihod iz osnovne djelatnosti po naknadi upravitelju u porastu je poradi prihvata novih zgrada na upravljanje odnosno ulaska novih zgrada u sistem pričuve (Družba Sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin). Prihodi iz ostalih djelatnosti odnosno graditeljskih usluga sa konzaltingom sa kojima se uspješno krenulo od 01.10.2007. i koji su najveći porast zabilježili 2008. godine od kada su zatim bili u padu poradi nepovoljne financijske situacije koja je zahvatila sve poslovne subjekte pa tako i Grad Pazin za kojeg poduzeće vrši glavninu ovih usluga, nakon zaustavljene tendencije pada prošle godine, u ovoj godini ipak bilježe smanjenje. U odnosu na proteklu godinu pojedine su vrste prihoda u ovoj godini izostale kao što je to slučaj sa uslugama nadzora i prihoda po etažiranju zgrada, dok usluge izrade snimaka, tehničkih rješenja i troškovnika imaju skroman prihod. Pojedine usluge iz ostalih djelatnosti imaju lagano smanjenje u odnosu na proteklu godinu, kao što je to sa uslugama održavanja odnosno usluge čišćenja prostora sa kojima se krenulo od 07/2010 na poslovnoj zgradi Pasaj a koje se vrše putem ugovora o djelu te prihodima od izrade razne tehničke dokumentacije za radove vezani su za radove dobavljača na zgradama na upravljanju. Dok prihodi od ostalih usluga imaju povećanje poradi povećanja prihoda od izrade opomena i ovršnih prijedloga. Kod financijskih prihoda, prihod po pasivnoj kamati je trenutno u porastu, prisutni su prihodi po odštetnim zahtjevima na imovini po tekućem poslovanju vezanih uz naknade šteta na opremi po odštetnim zahtjevima-pisači; prihod od prefakturiranih usluga odnosi se na usluge mobitela putem VIP-a kojim se koristi kotlovničar; od 03/2011 obračunava se naknada za korištenje sanitarnog čvora na autobusnoj stanici za prostor Dione a koji je kod nas na upravljanju i održavanju.

3.2. IZVJEŠTAJ O STANJU RASHODA ZA IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE

O p i s Konto 01-12/2012 01-12/2011 Indeks

I P O S L O V N I R A S H O D I 639.432,92 693.011,83 92,27

1. MATERIJALNI TROŠKOVI 24.316,74 13.791,19 176,32

1. Uredski materijal i sitan inventar – veza godišnji popis (inventura) 4010 / 404 19.780,41 7.433,75 266,09

2. Rezervni dijelovi i mater.za održ. i popr. objekata i opreme 405 263,00 29,19 900,99

3. Gorivo za osobni automobil 4075 / 4076 4.273,33 6.328,25 67,53

2. OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA) 113.666,75 124.543,48 91,27

1. Telefonski troškovi 4100 8.958,09 6.861,85 130,55

2. Usluge kooperanata na zaj.usl.prema trećima 4111 39.950,56 47.760,76 83,65

3. Tekuće održavanje / popravci i investiciono održavanje 4120 / 4121 2.425,00 3.546,00 68,39

4. Registracija osobnog automobila 4130/4131/4137 897,48 780,95 114,92

Page 14: ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD PAZIN č -Pazin d_o_o_-9_10_13_.pdf · Ugovor o upravljanju kotlovnicom sklopljen je na ... - ispitivanje gromobranske instalacije, ... Svi ti radovi praćeni

14

5. Servis osobnog automobila 4125 / 4126 7.608,16 4.644,66 163,80

6. Troškovi oglašavanja u tisku, najam str. portala 4191/4153/4158 0,00 1.240,00 0,00

7. Obrada podataka 4123 11.507,02 9.709,80 118,51

8. Ostale usluge (reprezent., HRT pretplata,garažir.)4180 /

41814684 / 4175

2.020,50 4.132,23 48,90

9. Komunalne usluge (komunalna naknada i nakn.za uređenje voda) 4170 / 4171 1.147,23 1.147,23 100,00

10.

Usluge zakupa – najma (naknada za korištenje prostora) 4140 1.092,60 1.092,60 100,00

11. Troškovi drugih dohodaka (ug.o djelu) 4160 35.715,11 42.647,40 83,75

12.

Odvjetničke, bilježničke, administrativne i dr. intelektualne usluge 4167 / 4169 2.345,00 980,00 239,29

3. TROŠKOVI OSOBLJA 403.519,50 455.765,65 88,54

1. Neto plaće i nadoknade 4200 244.987,37 277.312,05 88,34

2. Porez – prirez i doprinosi iz plaća 4210 102.940,21 111.566,51 92,27

Bruto plaće i nadoknade Ukupno 347.927,58 388.878,56 89,47

3. Doprinosi na plaće 4220 55.591,92 66.887,09 83,11

4. TROŠKOVI AMORTIZACIJE 767,16 2.339,72 32,79

1. Amortizacija nematerijalne i materijalne imovine 4331/3/4 767,16 2.339,72 32,79

5. OSTALI TROŠKOVI ADMINISTRACIJE I UPRAVE 97.162,77 96.571,79 100,61

1. Dnevnice za službena putovanja, tr. smještaja na sl. putu, ost.tr.na sl.putu(autocesta,tunel,parking)

4600 / 4604-5-6 4601 3.880,95 6.780,71 57,24

2. Prijevoz na posao 4610 45.478,00 40.304,00 112,84

3. Regres, božićnica, dar djetetu,novorođ., potp. zbog bolesti

4615/4616/4617 11.500,00 15.200,00 75,66

4. Troškovi školovanja i stručnog usavršavanja, stručne literature 46900/4691 7.174,00 4.670,00 153,62

5. Tr. službenih glasila i sudskih pristojbi (veza-promjene u regis.) 4692 / 4693 510,00 331,30 153,94

6. Naknada članovima nadzornog odbora 4620 15.830,25 15.610,18 101,41

7. Premije osiguranja dugotrajne materijalne imovine 4640 591,00 198,58 297,61

8. Premije osiguranja osoba 4641 1.592,50 2.753,00 57,85

9. Premije osiguranja vozila 4642 1.602,51 4.023,27 39,83

11. Bankovne usluge i troškovi platnog prometa 4650 1.631,02 2.062,84 79,07

12.

Doprinosi, članarine i slična davanja (HGK, šume, udruga Upravitelj, pričuva za održavanje zgrade)

4660-1-2 4665 / 4667 7.021,01 2.975,87 235,93

13.

Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe(porez na CMV, tr.pdv za koji je prestalo pravo na pretporez 30%)

46710/46711/46760 46761-2/4679

351,51 1.661,14 21,16

14.

Zat.kte na poreze i dr.davanja, naknadno utv.tr.-rn iz preth.godina+otp. 4741-2 /4812 0,02 0,90 2,22

II F I N A N C I J S K I R A S H O D I 0,00 0,00 0,00

1. TROŠKOVI FINANCIRANJA 0,00 0,00 0,00

1. Financijski lizing – kamata 4731 / 4790 0,00 0,00 0,00

III OSTALI RASHODI 0,00 0,00 0,00

1. OSTALI TROŠKOVI I RASHODI DRUGIH AKTIVNOSTI 0,00 0,00 0,00

Page 15: ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD PAZIN č -Pazin d_o_o_-9_10_13_.pdf · Ugovor o upravljanju kotlovnicom sklopljen je na ... - ispitivanje gromobranske instalacije, ... Svi ti radovi praćeni

15

1. Vrijednosno usklađivanje potraživanja od kupaca - otpis 4452 0,00 0,00 0,00

IV U K U P N I R A S H O D I 639.432,92 693.011,83 92,27

Ukupni rashodi smanjili su se u odnosu na proteklu poslovnu godinu za 7,73%, dok je razlika

između prihoda i rashoda 0,65%. Pojedine vrste poslovnih rashoda bilježe lagano povećanje kao što je to slučaj sa materijalnim troškovima i ostalim troškovima administracije i uprave, dok su troškovi usluga, osoblja i amortizacije smanjeni u odnosu na proteklu godinu. Kod vanjskih troškova odnosno troškova usluga komunalnih usluga (komunalna naknada i naknada za uređenje voda) posljedica su obračunavanja komunalne naknade od strane Grada Pazina od 12/2009 a koja iznosi 327,78 kn tromjesečno dok je naknada za uređenje voda obračunata u jednokratnom iznosu za cijelu godinu počevši od 2010. godine i iznosi 1.147,23 kn godišnje. Komunalna naknada za 2012 godinu nije obračunata te stoga nije teretila troškove poduzeća. Ovi su troškovi posljedica uvođenja naknade za korištenje kancelarijskog prostora od strane Grada Pazina koja se počela obračunavati od 01/2010. i iznosi 364,20 kn kvartalno. Prisutni su troškovi ugovora o djelu i to od 07/2010. kao posljedica pružanja usluge održavanja poslovnih prostora u poslovnoj zgradi Pasaj. Odvjetničke, bilježničke, administrativne i druge intelektualne usluge odnose se na ovjeru potpisa kod javnog bilježnika vezanu za promjenu podataka u sudskom registru (promjena člana uprave / direktora u 04/2012). Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama prema trećima vezane su uz smanjenje prihoda od graditeljskih usluga. Troškovi osoblja koji u ukupnim troškovima sudjeluju sa 63,10% smanjili su se za 11,46% (poradi promjene člana uprave / direktora sa 15.04.2012. odlaskom gosp. Damira Milanovića i odlukom o promjeni funkcije u člana uprave dosadašnje djelatnice Nede Bucaj; djelatnici na zamjeni Dolores Matković produžen je ugovor te poduzeće ponovo ima tri zaposlenika). Materijalni troškovi povećali su se za 76,32% poradi nužne nabavke opreme sitnog inventara uslijed tehničke zastarjelosti a s ciljem unapređenja i poboljšanja poslovanja i uvjeta za rad. Ostali troškovi administracije i uprave povećali su se za 0,61% poradi povećanja troškova prijevoza uslijed povratka djelatnice sa porodiljnog ali i poradi porasta cijene goriva te uvođenjem novih izdataka (pričuva za zgradu). Novi su izdaci vezani uz plaćanje obveze za pričuvu za održavanje zgrade na adresi poslovnog prostora u vlasništvu Grada Pazina koji je donio odluku o ulasku u sistem Upravljanja i obvezi izdvajanja pričuve počevši od 01.01.2012 godine kao i izdaci za fiksnu telefoniju od 11.05.2012. prelaskom Grada Pazina na novu digitalnu centralu operatera Metronet uz traženje da se telefonski priključak broja 624-300 odvoji (postojeći se broj zadržao, uz digitalnu centralu i korištenje 4 interna telefonska priključka sa mogućnošću internih razgovora sa Gradom Pazinom te odvojenim telefonskim priključkom telefaksa). Promjenom zakona o PDV-u od 01.03.2012. došlo je i do povećanja pojedinih vrsta troškova što se tiče službenog automobila i reprezentacije za iznos poreza kojeg više nije moguće priznavati pa on sada tereti troškove. Okosnicu rashoda čine fiksni troškovi koji u ukupnom rashodu čine 72,79% - i to troškovi osoblja 63,10%, trošak amortizacije 0,11%, trošak nadzornog odbora 2,47% i troškovi prijevoza na posao 7,11%. U fiksne troškove možemo ubrojiti i rezervne dijelove za održavanje osobnog automobila, gorivo, telefonske troškove, registraciju osobnog automobila i servis, troškove održavanje kompjuterske opreme, komunalne usluge i zakup, premije osiguranja osoba i automobila, bankovne usluge te doprinose i poreze – koji dodatno povećavaju ukupan rashod za 7,87%. Ostale troškove u iznosu 19,34% čine troškovi odnosno ulaganje u poboljšanje poslovanja (ulaganje u sit.inv. i adaptaciju poslovnog prostora, stručno usavršavanje, prigodne nagrade radnicima do neoporezivog dijela) u iznosu 6,01%, pronalazak novih poslovnih mogućnosti (kompletna građevinska usluga kroz korištenje kooperanata i ugovor o djelu) u iznosu 11,83% te ostali vanredni troškovi u redovitom poslovanju u iznosu 1,50%.

3.3. DOBIT

2012 2011

Bruto dobitak 5.494,81 1.062,42

Uvećanje / smanjenje dobiti -3.528,60 -1.805,87

Porezna stopa 20% 20%

Porezna osnovica 0,00 0,00

Page 16: ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD PAZIN č -Pazin d_o_o_-9_10_13_.pdf · Ugovor o upravljanju kotlovnicom sklopljen je na ... - ispitivanje gromobranske instalacije, ... Svi ti radovi praćeni

16

Porezni gubitak 1.966,21 -743,45

Porezna obveza 0,00 0,00

Preneseni porezni gubitak 3.147,89 3.147,89

Preneseni porezni gubitak-istek 5.god./neiskor. 1.181,68 Porezni gubitak za prijenos 743,45 743,45

Dobit nakon oporezivanja 5.494,81 1.062,42

Uz ukupan prihod od 644.927,73 (smanjenje od 7,18%) i ukupne rashode od 639.432,92 (smanjenje

od 7,73%) ostvarila se bruto dobit od 5.494,81 kn koja nije oporezovana budući da postoji preneseni porezni gubitak iz 2007. godine nastao uslijed porezno priznatih troškova koji utječu na smanjenje dobiti (pod red.br.34.3 PD-plaća novih zaposlenika i troškovi pod red.br.34.1 PD-državna potpora za obrazovanje i izobrazbu) koji je ostao neiskorišten u iznosu 3.147,89 kn a njegovo pravo na prijenos istječe ove godine te se neiskorišteni iznos od 1.181,68 kn nema pravo prenositi u iduću poslovnu godinu (istek 5.godina). Porezni gubitak iz 2011. godine nastao uslijed porezno priznatih troškova koji utječu na smanjenje dobiti (pod red.br.34.1 PD-državna potpora za obrazovanje i izobrazbu) u iznosu 743,45 kn ostao je neiskorišten te se u tom iznosu prenosi u iduću poslovnu godinu.

3.4. KRETANJE PRIHODA I RASHODA

Poslovna godina Prihodi Rashodi

1998 263.775,41 235.808,72

1999 434.651,67 400.069,18 2000 369.631,22 369.277,51 2001 400.700,30 375.962,41 2002 398.993,86 391.186,83 2003 450.867,38 446.410,05 2004 467.258,91 457.173,84 2005 435.655,48 398.679,73 2006 471.665,43 457.842,04 2007 577.414,93 534.813,09 2008 1.017.435,91 999.614,83

2009 918.661,23 913.585,39

2010 650.935,73 647.869,21

2011 694.074,25 693.011,83

2012 644.927,73 639.432,92

Grafički prikaz kretanja prihoda i rashoda

Page 17: ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD PAZIN č -Pazin d_o_o_-9_10_13_.pdf · Ugovor o upravljanju kotlovnicom sklopljen je na ... - ispitivanje gromobranske instalacije, ... Svi ti radovi praćeni

17

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

700.000,00

800.000,00

900.000,00

1.000.000,00

1.100.000,00

PrihodiRashodi

4. ZAKLJUČAK Poslovanje Društva u 2012. godini prema očekivanim je smjernicama u odnosu na fizičke

pokazatelje veličine prostora na upravljanju i prema ostvarenim financijskim rezultatima zaključilo poslovnu godinu. Osnovni problem Društva je i dalje struktura zgrada na upravljanju, koja čini nesrazmjer između malih-fiksnih prihoda u odnosu na rashode. Kako je naknada upravitelju fiksnog karaktera, poboljšanje kvalitete usluge nije u vezi s ostvarenjem prihoda (to je problem same djelatnosti kao i uvjeta tržišta). Društvo je u 2012. godini ukupno realiziralo poslove na stambeno poslovnim zgradama ukupnog iznosa od 4.691.166,28 kn.

Specifikacija realiziranih poslova na stambeno poslovnim zgradama u protekle četiri godine -

razdoblje od 2009. do 2012. godine

Realizirani poslovi 2012 2011 2010 2009 1 2 3 4

Redovito održavanje 1.061.542,43 883.618,12 964.635,12 860.713,41 Hitni popravci 98.173,55 145.443,94 111.095,00 114.291,76 Manji popravci 192.994,87 152.963,41 115.995,81 278.911,73 Veliki popravci 856.912,57 1.921.550,12 1.282.473,59 1.637.468,45

Izvanredno održavanje 0,00 0,00 7.114,57 22.602,94

Usluge 2.481.542,86 1.589.937,25 1.704.442,53 1.376.801,78 Ukupno 4.691.166,28 4.693.512,84 4.185.756,62 4.290.790,07

Grafički prikaz realiziranih poslova na stambeno poslovnim zgradama od 2009. do 2012.

Page 18: ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD PAZIN č -Pazin d_o_o_-9_10_13_.pdf · Ugovor o upravljanju kotlovnicom sklopljen je na ... - ispitivanje gromobranske instalacije, ... Svi ti radovi praćeni

18

4.691.166,28 4.693.512,84

4.185.756,62

4.290.790,07

3.900.000,00

4.000.000,00

4.100.000,00

4.200.000,00

4.300.000,00

4.400.000,00

4.500.000,00

4.600.000,00

4.700.000,00

4.800.000,00

1 2 3 4

godina

vrije

dnos

t rea

lizira

nih

posl

ova

U očekivanju boljeg standarda samih suvlasnika nadamo se uspješnijem financijskom rezultatu

Društva u tekućoj godini, a time i boljem izgledu nekretnina koje su na upravljanju u Gradu Pazinu i okolnim općinama Cerovlje, Lupoglav, Karojba, Tinjan i Motovun. Između balansiranja financijskih mogućnosti suvlasnika i financijske potrebe zgrada uz razumijevanje potreba i sve većih Zakonskih odredaba za čije provođenje se smanjuje raspoloživost ukupnih sredstava za investicije, nastojeći putem novih Europskih mogućnosti uz sufinanciranje pridobiti sredstva i za obnovu naših zgrada ali boreći se sa neprimjerenim birokratskim uvjetima, nastojati i ustrajati ćemo u namjeri boljeg standarda stanovanja i ljepše vizure Grada. KLASA: 370-05/13-01/14 UR BROJ: 2163/01-14-13-4 Direktorica Pazin, 25.09.2013. Neda Bucaj, v.r. Predsjednik Nadzornog odbora Renato Kalac prof., v.r.

Page 19: ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD PAZIN č -Pazin d_o_o_-9_10_13_.pdf · Ugovor o upravljanju kotlovnicom sklopljen je na ... - ispitivanje gromobranske instalacije, ... Svi ti radovi praćeni
Page 20: ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD PAZIN č -Pazin d_o_o_-9_10_13_.pdf · Ugovor o upravljanju kotlovnicom sklopljen je na ... - ispitivanje gromobranske instalacije, ... Svi ti radovi praćeni

19

Obrazloženje uz Izvještaj o poslovanju trgovačkog društva „Pazin" d.o.o. za 2012. godinu

Trgovačko društvo „Pazin" d.o.o. započelo je s radom 1997. godine kao društvo s

ograničenom odgovornošću za građevinarstvo, inženjering i upravljanje nekretninama, a osnivač i jedini vlasnik je Grad Pazin. „Pazin“ d.o.o. ima Nadzorni odbor koji je imenovan od strane vlasnika, odnosno Grada Pazina i kojeg sačinjavaju tri člana.

Djelatnost „Pazin“ d.o.o. je upravljane nekretninama u Gradu Pazinu i okolnim općinama; Cerovlje, Lupoglav, Karojba, Tinjan i Motovun. Društvo sa zgradama upravlja temeljem prinudne i redovne (ugovorne) uprave. Prinudna uprava propisana je za zgrade odnosno suvlasnike koji svoje odnose nisu riješili sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine" broj 91./96 do 153/09.), odnosno nisu sklopili međuvlasnički ugovor sa upraviteljem zgrada. Ugovorna uprava temelji se na ugovornom odnosu između upravitelja (Društva) i svake pojedine zgrade, zastupane po predstavniku suvlasnika. Društvo ima na upravljanu 243 zgrade koje vodi na način da se sredstva zajedničke pričuve vode odvojeno po zgradama, kao i odvojeno od vlastitih sredstava Društva.

„Pazin" d.o.o. je 2006. godine od „Usluge" d.o.o. preuzeo upravljanje nad kotlovnicama u Gradu Pazinu i danas upravlja sa pet kotlovnica. Osnovna cijena grijanja kreće se od 8,55 do 12,00 kn po m3 grijanog prostora uz povećanje za amortizaciju. Ugovor o upravljanju sklopljen je na neodređeno vrijeme, a svaka kotlovnica ima svog predsjednika Savjeta.

Tijekom 2012. godine „Pazin“ d.o.o. je uspješno realizirao sve obavezne radove na zgradama, odnosno usluge propisane zakonima, odlukama ili pravilnicima. Hitni popravci i intervencije na zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade izvedeni su u 214 slučaja. Mali popravci koji imaju karakter redovnog održavanja na temelju potrebe - pregleda zgrade izvedeni su u ukupno 183 slučajeva. Izvanredni investicijski radovi na zgradama obavljaju se po suglasnosti svih suvlasnika sa unaprijed osiguranim sredstvima financiranja ili putem kreditiranja od strane banaka ili eventualnom mogućnošću kreditiranja izvođača, u 2012. godini takvih radova bilo je u 31 slučajeva, ukupnog iznosa 826.912,00 kn. Tako je tijekom 2012. godine sanirano 5 krovova sa izmjenom pokrova ukupnog iznosa 257.511,00 kn, 2 fasade ukupnog iznosa 41.769,00 kn, 2 stubišta ukupnog iznosa 41.776,00 kn, 3 dimnjaka ukupnog iznosa 57.551,00, 2 vanjske terase ukupnog iznosa 30.737,00 kn itd.

Slično kao i prethodnih godina, putem kreditnih linija OTP banke tijekom 2012. godine sanirana su dva krova i jedno stepenište na zgradama ukupnog iznosa 126.950,00 kuna.

Ukupni prihodi Društva u 2012. godini u odnosu na 2011. godinu smanjili su se za 7,08%. Prihodi od osnovne djelatnosti povećani su za 1,24%, prihodi iz ostalih djelatnosti smanjili su se za 26%, dok su financijski prihodi veći su za 51,98%.

Ukupni rashodi smanjeni su za 7,73% u odnosu na 2011. godinu; materijalni troškovi povećani su za 76,32%, troškovi usluga smanjeni su za 8,73 %, troškovi osoblja smanjeni su za 11,46%, troškovi amortizacije smanjeni su za 67,21%. Troškovi administracije i uprave ostali su na razini iz 2011. godine.

Uz ukupan prihod od 644.927,73 kuna i ukupne rashode od 639.432,92 kuna ostvarena je bruto dobit od 5.494,81 kn. Ova ostvarena dobit nije oporezovana budući da postoji preneseni porezni gubitak iz 2007. godine koji utječe na smanjenje dobiti.

Možemo konstatirati da je usprkos pada ukupnih prihoda i rashoda , „Pazin“ d.o.o. i u 2012. godini u potpunosti ostvario svoje primarne ciljeve i zadaće; realizirano je ukupno 4.691.166,28 kuna poslova na stambenim i poslovnim zgradama (redovito održavanje, hitni, manji i veliki popravci, izvanredno održavanje te usluge).

Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun