of 8/8
BIULETYN INformacYjNY UrzędU mIEjskIEgo w płońskU Zachęcamy do polubienia i obserwowania profilu miasta na portalu społecznościowym Facebook – „Urząd Miejski Płońsk” i „Zatrzymaj się w Płońsku”, a także do śledzenia strony internetowej www.plonsk.pl GAZETA Płońska WRZESIEN/PAZDZIERNIK NR 9/2016 ISSN 2450-8942 Kilka słów o straży… Trudno nie docenić znaczenia, jakie ma i miała ta organizacja dla rozwoju miasta i jego mieszkańców. Wielokrotnie członkowie straży ratowali życie i mienie mieszkańców miasta, zakłady pracy w trakcie pożarów, powodzi i innych kataklizmów. DNI OTWARTE URZĘDU ››› czytaj na str. 5 Chcesz wiedzieć co dzieje się w mieście? Przyślij swój adres mailowy. Interesują Cię sprawy miasta? Chcesz, aby na Twoją skrzynkę mailową trafiały najświeższe informacje lokalne? Przyślij swój adres mailowy na adres: [email protected] Ochotnicza Straż Pożarna w Płońsku zrzesza 52 członków czynnych oraz 12-osobową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą. Zajmuje się ona ratownictwem wodnym, powodziowym oraz wysokościowym. Jest prężnie rozwijającą się jednostką. Zaszczytnie reprezentuje Miasto Płońsk na zawodach i innych imprezach organizowanych na terenie kraju, lokując się w czołówce tych imprez. W 2015 roku, po 37 latach, zajęła ponownie I miejsce w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych OSP Powiatu Płońskiego.

ISSN 2450-8942 Gazeta Płońska

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ISSN 2450-8942 Gazeta Płońska

BIULETYN INformacYjNY UrzdU mIEjskIEgo w poskU
Zachcamy do polubienia i obserwowania profilu miasta na portalu spoecznociowym Facebook – „Urzd Miejski Posk” i „Zatrzymaj si w Posku”, a take do ledzenia strony internetowej www.plonsk.pl
Gazeta Poska WRZESIEN/PAZDZIERNIK NR 9/2016
ISSN 2450-8942
Kilka sów o stray… Trudno nie doceni znaczenia, jakie ma i miaa ta organizacja dla rozwoju miasta i jego mieszkaców. Wielokrotnie czonkowie stray ratowali ycie i mienie mieszkaców miasta, zakady pracy w trakcie poarów, powodzi i innych kataklizmów.
DNI OTWARTE URZDU
››› czytaj na str. 5
Chcesz wiedzie co dzieje si w miecie? Przylij swój adres mailowy. Interesuj Ci sprawy miasta? Chcesz, aby na Twoj skrzynk mailow trafiay najwiesze informacje lokalne?
Przylij swój adres mailowy na adres: [email protected]
Ochotnicza Stra Poarna w Posku zrzesza 52 czonków czynnych oraz 12-osobow Modzieow Druyn Poarnicz. Zajmuje si ona ratownictwem wodnym, powodziowym oraz wysokociowym. Jest prnie rozwijajc si jednostk. Zaszczytnie reprezentuje Miasto Posk na zawodach i innych imprezach organizowanych na terenie kraju, lokujc si w czoówce tych imprez. W 2015 roku, po 37 latach, zaja ponownie I miejsce w Powiatowych Zawodach Sportowo-Poarniczych OSP Powiatu Poskiego.
2
Niezwyka pamitka z lat 30. minionego stulecia
W zbiorach burmistrza Poska Andrzeja Pietrasika znajduje si „Prze- gld Poarniczy” z 14 wrzenia 1930 roku – w caoci powicony po- skiej Ochotniczej Stray Poarnej. To wyjtkowy dokument nie tylko dla OSP, ale równie dla caego miasta. W numerze m.in. fotografie straaków z Poska i powiatu poskiego oraz informacje o budecie i ówczesnym wyposaeniu poskiej stray.
Pamitki po tacie Na pocztku czerwca Urzd Miejski w Posku odwiedzia pani Henryka Federowicz, która jako pierwsza odpowiedziaa na nasz apel i dostarczya pamitki taty – Wacawa Wachola – zwizane z OSP Posk.
Podczas spotkania Pani Henryka z wielk mioci i dum opowiadaa o swoim ojcu. Wspomnieniami wrócia do czasów okupacji, do swojego dziecistwa.
Szkic na Jubileusz Specjalnie z okazji 135-lecia Ochotniczej Stray Poarnej w Posku Pracow-
nia Dokumentacji Dziejów Miasta wydaa szkic dziejów poskiej jednostki. W zeszycie znale mona informacje publikowane na amach gazet koca XIX i pierwszej poowy XX wieku.
Gazeta Poska
Bogu na chwa, ludziom na ratunek
Ochotnicze Strae Poarne to jedne z najstarszych, jeli nie najstarsze organizacje spoeczne, dziaajce w Polsce. Pierwsze wzmianki o zorganizowanych oddziaach zmagajcych si z poarami pochodz ze redniowiecza. Jednak rozkwit OSP – w ksztacie po- dobnym do dzisiejszego – przypada na drug poow XIX wieku, a wic czasy zaborów.
Pocztek OSP w Posku to rok 1880. Wtedy wanie – jak moemy przeczyta w „Przegldzie Poarniczym” odbyo si w naszym miecie pierwsze formalne zebranie Ochotniczej Stray Poarnej. Jest to zatem jedna z pierwszych OSP w naszej okolicy.
Ochotnicza Stra Poarna to nie tylko poary. Ju na pocztku swego istnienia prowadzia szeroko rozumian dziaalno wychowawcz i kulturaln, czerpic fundusze na funkcjono- wanie ze skadek pozyskiwanych podczas amatorskich spektakli teatralnych lub loterii fanto- wych. Bya wanym orodkiem ycia spoecznego integrujcym mieszkaców Poska.
Dzi, w drugiej dekadzie XXI wieku, poska OSP to profesjonalnie wyposaona jednostka zdolna do walki z poarami, przygotowana do udziau w akcjach ratowniczych, nie tylko na ldzie, ale równie w wodzie, upowszechniajca kultur fizyczn i dziaania z zakresu ochrony przyrody. To take organizacja, która szanuje histori, pamita o swojej przeszoci i tosamoci i chtnie wspópracuje z lokalnymi stowarzyszeniami i samorzdem.
Szczególnie za t wspóprac, bezinteresown i ponad podziaami, jako burmistrz Po- ska, pragn serdecznie podzikowa. Jestem wdziczny, e na OSP z Poska mona zawsze liczy – nie tylko podczas walki z ywioami, usuwania skutków nawanic czy gniazd niebezpiecznych owadów, ale take w ramach zawodów straackich, miejskich kolonii w Goszczycach, w trakcie zabezpieczania terenu imprez lub podczas uroczystoci patriotycznych czy lekcji udzielania pierwszej pomocy.
Drodzy Druhowie, na straackich sztandarach widnieje haso „Bogu na chwa, ludziom na ratunek”, ycz Wam bezpiecznych powrotów z akcji, a take licznych sukcesów w pracy zawodowej i podczas suby.
Z powaaniem
4
OSP w akcji. Zobacz, jakie dziaania podejmuje poska jednostka!
Gazeta Poska
Gazeta Poska Gazeta Poska NASZE MIASTO
Wyjtkowa sobota Za nami XI Dni Patrona Miasta poczone z otwarciem nowej czci poskiego ratusza i Dniami Otwartymi Urzdu Miejskiego.
W sobot, 24 wrzenia uroczystoci rozpoczy si msz wit w kociele parafii w. Michaa Archa- nioa, skd zaproszeni gocie przemaszerowali ulic Pock do siedziby Urzdu Miejskiego. Po przeci- ciu wstgi w nowej sali obrad odbya si uroczysta XXXIV sesja Rady Miejskiej.
Dniom Patrona towarzyszy Jarmark w. Michaa. Na parkingu od strony ulicy ZWM od rana trwa- a cz artystyczna. Na scenie wystpoway dzieci z poskich szkó i przedszkoli.
Na stoisku przed urzdem mona byo skoszto- wa grochówki z pajd chleba ze smalcem i ogór- kiem kiszonym.
Podczas zwiedzania urzdu, kady kto chcia, móg zrobi sobie zdjcie w fotelu burmistrza. Wewntrz budynku rozoone byy zdjcia z miejskich imprez, które odbyy si w 2016 roku. Kady, kto znalaz sie- bie wród rozsypanki fotograficznej, móg zabra pamitkow fotografi do domu.
Przed koncertem gwiazdy wieczoru – zespou Arka Noego, wypuszczono do nieba balony z yczeniami do patrona miasta w. Michaa Archanioa. Wieczór za- koczy spektakl w wykonaniu Teatru Ognia Widmo.
Organizatorami XI Dni Patrona by Urzd Miejski w Posku i Miejskie Centrum Kultury w Posku.
Sponsorzy: Przedsibiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Przedsibiorstwo Gospodarki Komunal- nej Sp. z o.o., Bank Spódzielczy w Posku, Zakad Produkcji Cukierniczej Kamaj, Marko sala weselna Posk, Piekarnia PPH „Ewa”.
6
Gazeta PoskaGazeta PoskaPROFILAKTYKA
CIA – TWOJE DZIECKO NIE CHCE ALKOHOLU! Gdy rodzice dowiaduj si, e bd mie-
li dziecko, najczciej odczuwaj rado i podekscytowanie. Czsto pojawia si te niepokój o to, czy urodzi si zdrowe. Ale niepokój ten motywuje mam do szcze- gólnego dbania o siebie w okresie ciy, poniewa wie, e jej zdrowie i dobry styl ycia daj du szans na urodzenie zdro- wego malucha.
Jednak cz kobiet w okresie ciy nie traktuje tego stanu jako szczególnego. Nie- które z nich sigaj po uywki, takie jak alkohol, papierosy czy narkotyki.
W badaniach Pastwowej Agencji Roz- wizywania Problemów Alkoholowych okoo 30 % kobiet przyznawao si, e w okresie ciy sigay po alkohol. Co trzecia ankietowana kobieta. Warto po- szuka odpowiedzi, dlaczego tak si dzie- je. Na pewno cz z nich w pierwszych tygodniach nie wiedziaa, e jest ciy, w zwizku z czym, uywaa z rón cz- stotliwoci alkoholu, najczciej towa- rzysko. Inne kobiety by moe uwierzyy stereotypom, e piwo wypite przez kobiet w ciy nie zaszkodzi dziecku, e zdrowo jest
wypi lampk czerwonego wina w ciy, e alkohol wspomaga laktacj. Nie uruchomi- y refleksji, bo prawdopodobnie nie poday- by przecie swojemu dziecku czystego alko- holu w butelce, uznajc to za szkodliwe dla niego. Trzecim powodem sigania po alkohol
w ciy jest uzalenienie kobiety od alkoho- lu i nieumiejtno zaprzestania picia.
Nie ma bezpiecznej dawki alkoholu dla rozwijajcego si podu. Kada ilo szko- dzi. Oczywicie im czciej lub wicej al- koholu kobieta wypija, tym wicej przedo- stanie si go przez oysko do dziecka. Je- li kobieta pije alkohol, dziecko pije razem
z ni. Pó godziny po wypiciu alkoholu wy- starczy, by poziom jego stenia we krwi podu by taki sam jak u matki.
Alkohol spoywany w pierwszym try- mestrze ciy moe spowodowa bardzo powane uszkodzenie mózgu. Mózg po- du rozwija si wtedy bardzo intensywnie. Ryzyko uszkodzenia dopiero tworzcych si komórek nerwowych przez toksyczne dziaanie alkoholu jest bardzo due. Dziec- ko moe przyj na wiat z ich mniejsz liczb, a jego mózg moe by mniejszy. Moe doj równie do uszkodzenia wa- nych organów, takich jak wtroba, nerki, serce, deformacji twarzy a nawet poro- nienia. Alkohol spoywany w trzecim se- mestrze, oprócz toksycznego dziaania na mózg i narzdy wewntrzne podu, opó- nia przyrost jego wagi i moe spowodowa przedwczesny poród.
Skrajnie niekorzystnym skutkiem spoy- wania alkoholu w okresie ciy jest po- dowy zespó alkoholowy (FAS). To zespó wad wrodzonych, somatycznych oraz neu- rologicznych, które nastpnie towarzysz czowiekowi na kadym etapie jego rozwo- ju. Objawy fizyczne FAS u maego dziecka to m.in.: niska waga urodzeniowa, niski wzrost w porównaniu z rówienikami, maa gowa w stosunku do wieku, opóniony rozwój. Mog wytworzy si take znie-
ksztacenia twarzy, problemy ze suchem. Dzieci z FAS maj czsto problemy z funk- cjonowaniem psychicznym i zachowaniem z powodu uszkodzenia mózgu. Moe po- wsta nadpobudliwo, nadwraliwo na dwiki i dotyk, impulsywno, lkliwo, upór, skonno do wybuchów gniewu. W szkole maj zwykle gorsze wyniki w nauce z powodu trudnoci z koncentracj uwagi, pamici, myleniem abstrakcyjnym i logicznym. Istnieje te zwikszone ryzy- ko nieprawidowych zachowa zwizanych z amaniem spoecznych norm. Dzieci z po- dowym zespoem alkoholowym dorastaj póniej. FAS jest chorob i jest nieuleczal- ne, ale gdy jest zdiagnozowane, mona le- piej rozumie funkcjonowanie i zachowania dziecka i udzieli mu potrzebnej pomocy. Diagnozuje je lekarz po uprzednim badaniu medycznym i neurorozwojowym oraz bada- niu psychologicznym.
Cia i uywki wykluczaj si. Niezale- nie czy jest to alkohol, narkotyki czy papie- rosy. Kada z tych substancji jest dla podu toksyczna i powoduje mniej lub bardziej widoczne szkody. Dlatego warto eduko- wa i zwraca matkom uwag na ten fakt. Kada z nich chce urodzi przecie zdrowe dziecko, które wyronie na dobrze radz- cego sobie w yciu dorosego.
Wicej informacji o szkodliwych skut- kach spoywania alkoholu w okresie ci- y mona uzyska w Punkcie Profilaktyki Uzalenie i Pomocy Rodzinie.
Gazeta Poska
Gazeta Poska Gazeta Poska KULTURA
KINO KALEJDOSKOP zaprasza: 1 padziernika (sobota) godz. 12.00 i godz. 14.00 – Barbie Gwiezdna Przygoda, 79 min./ b.o/. dub.
godz. 16.00 – Smolesk, 121 min./15+
godz. 18.30 – Boska Florence, 110 min./ 15 +/napisy
godz. 21.00 – Pan idealny, 90 min./ 15 +/napisy
2 padziernika (niedziela) godz. 11.00 i godz. 13.00 – Barbie Gwiezdna Przygoda, 79 min./ b.o/. dub.
godz. 15.30 – Smolesk, 121 min./15+
godz. 18.00 – Pan idealny, 90 min./ 15 +/napisy
godz. 20.30 – Boska Florence, 110 min./ 15 +/napisy
5 padziernika (roda) godz. 16.15 – Barbie Gwiezdna Przygoda, 79 min./ b.o/. dub.
godz. 18.00 – Boska Florence, 110 min./ 15 +/napisy
godz. 20.30 – Smolesk, 121 min./15+
6 padziernika (czwartek) godz. 16.15 – Barbie Gwiezdna Przygoda, 79 min./ b.o/. dub.
godz. 18.00 – Smolesk, 121 min./15+
godz. 20.30 – Pan idealny, 90 min./ 15 +/napisy
Ponadto w padzierniku planujemy filmy: Sekretne ycie zwierzaków domowych, Sugi Boe, Bridget Jones 3, Ostatnia Rodzina, Woy, Dziewczyna z pocigu Szczegóy na plakatach.
8
3. POSKA OSP ORGANIZOWAA ZAJCIA SPORTOWO-EDUKACYJNE DLA DZIECI Z KOLONII MIEJSKICH W (???)
4. CZASOPISMO Z 14 WRZENIA 1930 ROKU W CAOCI POWICONE OSP W POSKU
5. HASO ZE SZTANDARÓW STRAACKICH: „BOGU NA CHWA, LUDZIOM NA (???)”
6. W 2015 ROKU POSKA OSP ZAJA I MIEJSCE W POWIATOWYCH ZAWODACH SPORTOWO- POARNYCH OSP POWIATU (???)
Z liter znajdujcych si w ótych polach naley uoy haso.
KRZYóWKA/PROMOcjA MIASTA
Osoba, która jako pierwsza 17 padziernika 2016 r. o godz. 9.00 dodzwoni si do Referatu Promocji, Konsultacji i Inicjatyw Spoecznych Urzdu Miejskiego i poda rozwizanie krzyówki, wygra upominek (worek na kapcie i notes). Numer telefonu 23 663 13 34.
Krzyówka!
Nagroda
Gazeta Poska, Biuletyn Informacyjny Urzdu Miejskiego w Posku, Wydawca: Urzd Miejski, Zespó ds. Wydawania Biuletynu Informacyjnego ul. Pocka 39, 09-100 Posk, tel. 23 663 13 34, www.plonsk.pl
Przygotowanie do druku: Pomorska Oficyna Wydawniczo-Reklamowa, Zamo k. Bydgoszczy, ul. Karpiowa 7, 89-200 Szubin, tel. 607 151 282, [email protected]
Zainwestuj w Posku i otrzymaj zwolnienia z po- datku dochodowego. czekaj na ciebie tereny inwestycyjne stanowice podstref Warmisko- Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W ofercie trzy tereny inwestycyjne z przeznacze- niem m.in. pod usugi, handel, skad magazynów, a take produkcj o rednim wskaniku zabudowy.
Z oferty moe skorzysta kady, kto na jej terenie: - zainwestuje, w ramach nowej inwestycji, co najmniej 100 tys. €, - utworzy nowe miejsca pracy, - uzyska zezwolenie na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej na terenie Strefy.
Wicej na temat zwolnie z podatku dochodowego na stronie: http://www.wmsse.com.pl/pomoc-publiczna/
1
2
3
4
5
6
Zwyciczyni ostatniej krzyówki Wanda Celian