Click here to load reader

ispit/upis u srednje... · PDF file 2015-06-25 · Израда конкурса: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ispit/upis u srednje... · PDF file 2015-06-25 · Израда...

 • К О Н К У Р С за упис ученика у први разред средње школе у Републици Србији за школску 2015/2016. годину

  Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

  ISSN 2406-2618

 • Израда конкурса: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

  Овлашћени издавач: Привредно друштво „Просветни преглед” д.о.о.

  11000 Београд, Дечанска 6/III, телефон: 011/3235-378; 3239-096

  www.prosvetni-pregled.rs, [email protected]

  Штампа: ЈП „ЈСлужбени гласник”, Београд

  Цена: 220 динара

  © Забрањено неовлашћено умножавање и копирање

  CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37(497.11) КОНКУРС за упис ученика у први разред средње школе у Републици Србији за школску 2015-2016. годину / Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. - 2015/2016 - . - Београд: Просветни преглед, 2015- 2016. (Београд: Службени гласник). - 30 cm Годишње ISSN 2406-2618 = Конкурс за упис ученика у први разред средње школе у Републици Србији COBISS.SR-ID 214821132

 • На осно ву чла на 35. став 5. Зако на о сред њем обра зо ва њу и вас пи та њу („Слу жбе ни гла сник РС“, број 55/13),

  мини стар про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја доно си

  ОДЛУКУ о упи су уче ни ка у сред њу шко лу за школ ску 2015/2016. годи ну

  1. Утвр ђу је се број уче ни ка који ће се упи са ти у први раз ред сред ње шко ле на тери то ри ји Репу бли ке Срби је по шко ла ма, под руч ји ма рада, обра зов ним про фи ли ма и тра ја њу обра зо ва ња, за школ ску 2015/2016. годи ну.

  Кон курс са пода ци ма из прет ход ног ста ва биће штам пан и досту пан основ ним и сред њим шко ла ма на тери то ри ји Репу бли ке Срби је.

  2. Сред ње шко ле врше упис уче ни ка за наста ву на срп ском јези ку, уко ли ко у кон кур су није изри чи то назна че но да ће се у шко ли или поје ди ном оде ље њу наста ва орга ни зо ва ти на јези ку наци о нал не мањи не, одно сно дво је зич но.

  3. Кан ди дат који је завр шио основ но обра зо ва ње и вас пи та ње или један од послед ња два раз ре да основ ног обра зо ва ња и вас пи та ња у ино стран ству или који је у Репу бли ци Срби ји завр­ шио стра ну шко лу или један од послед ња два раз ре да основ ног обра зо ва ња и вас пи та ња у стра ној шко ли, упи су је се пре ко бро ја одре ђе ног за упис уче ни ка, у скла ду са зако ном.

  Кан ди дат који је сед ми раз ред основ ног обра зо ва ња и вас пи та ња завр шио у ино стран­ ству, или који је у Репу бли ци Срби ји завр шио сед ми раз ред основ ног обра зо ва ња и вас пи та ња у стра ној шко ли, а у Репу бли ци Срби ји завр ша ва осми раз ред основ ног обра зо ва ња и вас пи та ња, у шко ли чији је осни вач Репу бли ка Срби ја, ауто ном на покра ји на, једи ни ца локал не само у пра ве, дру го прав но или физич ко лице, оба вља завр шни испит и упи су је се пре ко бро ја утвр ђе ног за упис уче ни ка, у скла ду са зако ном.

  Уко ли ко ови кан ди да ти кон ку ри шу за упис у шко лу за коју је про пи са но пола га ње при јем­ ног испи та, пола жу при јем ни испит.

  Општи успех, за кан ди да та који је шести раз ред основ не шко ле завр шио у ино стран ству, вред но ва ће се нај по вољ ни је за кан ди да та.

  Кан ди да ти који су послед њи раз ред основ не шко ле завр ши ли у Репу бли ци Срп ској, упи­ су ју се у скла ду са Пра вил ни ком о упи су уче ни ка у сред њу шко лу („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 41/14 и 37/15).

  4. Усло ви за упис, посту пак избо ра кан ди да та и начи на спро во ђе ња кон кур са састав ни су део ове одлу ке и биће обја вље ни у Кон кур су.

  5. За спро во ђе ње кон кур са, у скла ду са зако ном, Пра вил ни ком о упи су уче ни ка у сред њу шко лу и Струч ним упут ством за спро во ђе ње упи са уче ни ка у сред њу шко лу за школ ску 2015/2016. годи ну, одго вор ни су Мини стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја, основ не и сред ње шко ле.

  6. Струч ну помоћ шко ла ма у орга ни зо ва њу упи са, коор ди на ци ју у спро во ђе њу кон кур са, рас по ре ђи ва њу уче ни ка по шко ла ма, под руч ји ма рада, обра зов ним про фи ли ма и тра ја њу обра зо­ ва ња, реша ва ње спор них пита ња, као и дру гу помоћ у поступ ку, пру жи ће Мини стар ство про све те, нау ке и тех но ло шког раз во ја.

  Број: 611­00­2338/2014­03 У Бео гра ду, 31. мар та 2015. годи не

 • 4 КОНКУРС ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2015/2016.

  САДРЖАЈ

  УСЛОВИ ЗА УПИС 1. Општи услови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2. Посебни услови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3. Мерила и начин избора кандидата . . . . . . . . . . . . 8 4. Распоређивање и упис ученика

  који не полажу пријемни испит. . . . . . . . . . . . . . 11 5. Распоређивање и упис ученика

  који полажу пријемни испит . . . . . . . . . . . . . . . 12 6. Упис у школе за ученике са сметњама у развоју . . . 22 7. Упис кандидата старијих од седамнаест година

  у први разред средњих школа . . . . . . . . . . . . . . 22 8. Здравствени услови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 9. Неопходна документа за упис. . . . . . . . . . . . . . . 31 10. Пријем ученика у установе за смештај и исхрану . . 31 Списак установа за смештај и исхрану ученика . . . 32 11. Додела ученичких кредита . . . . . . . . . . . . . . . . 38 12. Додела ученичких стипендија . . . . . . . . . . . . . . 38 13. Огледна одељења . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 14. Упутство за тумачење основног дела Конкурса . . . 39

  1. СЕВЕРНОБАНАТСКИ ОКРУГ Општина Ада . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Општина Кикинда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Општина Кањижа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Општина Нови Кнежевац . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Општина Сента . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Општина Чока . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

  2. СРЕДЊОБАНАТСКИ ОКРУГ Општина Зрењанин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Општина Нова

Search related