of 26 /26
Ispitni katalog za državnu maturu u školskoj godini 2010./2011. MATEMATIKA

Ispitni katalog iz Matematike

  • Upload
    lethu

  • View
    252

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Ispitni katalog iz Matematike

Page 1: Ispitni katalog iz Matematike

1Ispitni katalog za državnu maturuu školskoj godini 2010./2011.

MateMatika

Page 2: Ispitni katalog iz Matematike

2

Stručna radna skupina za izradbu ispitnih materijala iz Matematike: prof. dr. sc. Željka Milin Šipuš, voditeljica, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu Jelena Gusić, prof., XV. gimnazija, Zagreb Jagoda Krajina, prof., Tehnička škola Ruđera Boškovića, Zagreb Dragica Martinović, prof., Ženska opća gimnazija Družbe sestara milosrdnica s pravom javnosti, Zagreb Josipa Pavlić, prof., Gimnazija Lucijana Vranjanina, Zagreb prof. dr. sc. Zvonimir Šikić, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.

Page 3: Ispitni katalog iz Matematike

3

Sadržaj

Uvod ............................................................................................................................................................5 1. Područja ispitivanja .......................................................................................................................52. Obrazovni ishodi .............................................................................................................................6 2.1. Obrazovni ishodi za osnovnu razinu ispita .....................................................................7 2.2. Obrazovni ishodi za višu razinu ispita...............................................................................103. Struktura ispita ................................................................................................................................16 3.1. Struktura ispita iz Matematike na osnovnoj razini .......................................................16 3.2. Struktura ispita iz Matematike na višoj razini ................................................................164. Tehnički opis ispita .........................................................................................................................17 4.1. Trajanje ispita .............................................................................................................................17 4.2. Izgled testa i način rješavanja .............................................................................................17 4.3. Pribor ..........................................................................................................................................175. Opis bodovanja ................................................................................................................................17 5.1. Vrjednovanje prve ispitne cjeline ......................................................................................17 5.2. Vrjednovanje druge ispitne cjeline ...................................................................................18 5.3. Vrjednovanje treće ispitne cjeline .....................................................................................186. Primjeri zadataka s detaljnim pojašnjenjem ....................................................................18 6.1. Primjer zadatka višestrukoga izbora za osnovnu razinu ispita ...............................18 6.2. Primjer zadatka kratkoga odgovora za osnovnu razinu ispita.................................18 6.3. Primjer zadatka višestrukoga izbora za višu razinu ispita ........................................19 6.4. Primjer zadatka kratkoga odgovora za višu razinu ispita .........................................19 6.5. Primjer zadatka produženoga odgovora za višu razinu ispita .................................207. Priprema za ispit ..............................................................................................................................24 7.1. Savjeti nastavnicima ..............................................................................................................24 7.2. Savjeti pristupnicima ..............................................................................................................24

Page 4: Ispitni katalog iz Matematike

4

Page 5: Ispitni katalog iz Matematike

5

Uvod Matematika je na državnoj maturi obvezni predmet.Pristupnici mogu birati hoće li polagati Matematiku na višoj ili na osnovnoj razini.Ispitni katalog za državnu maturu iz Matematike temeljni je dokument ispita kojim se jasno opisuje što će se i kako ispitivati na državnoj maturi iz ovoga pred-meta na višoj i osnovnoj razini u škol. god. 2010./2011. Ispitni katalog sadrži sve potrebne informacije i de-taljna pojašnjenja o obliku i sadržaju ispita. Njime se jasno određuje što se od pristupnika očekuje na ispitu na višoj i osnovnoj razini. Viša razina ispita iz Matematike usklađena je s nas-tavnim planom i programom za gimnazije1

te oni pristupnici koji su slušali Matematiku prema ostalim nastavnim programima, ukoliko žele polagati višu razinu, trebaju proširiti stečeno znanje sadržajima koje nisu obradili. Osnovna razina ispita odgovara nastavnomu planu i programu s najmanjom satnicom u četverogodišnjim srednjim školama2. Razlike u sadržaju razina mogu se iščitati u tablicama obrazovnih ishoda.Za svaku razinu u ispitnome katalogu naznačena su ova poglavlja: 1. Područja ispitivanja 2. Obrazovni ishodi 3. Struktura ispita

1 Glasnik Ministarstva kulture i prosvjete, Izdanje broj 1, Školske novine, Zagreb, 1994. ....NAPOMENA: Ovaj program realizira se i u većini četverogodišnjih strukovnih škola u kojima se Matematika . sluša najmanje tri sata tjedno. 2 Glasnik Ministarstva prosvjete i športa, Posebno izdanje, broj 11, Zagreb, lipanj 1997.

4. Tehnički opis ispita 5. Opis bodovanja 6. Primjeri zadataka s detaljnim pojašnjenjem 7. Priprema za ispit. U prvome i drugome poglavlju čitatelj može naći odgovor na pitanje što se ispituje. U prvome su poglav-lju navedena područja ispitivanja, odnosno ključna znanja i vještine iz Matematike koje se ispituju ovim ispitom. U drugome je pak poglavlju, kroz konkretne opise onoga što pristupnik treba znati, razumjeti i moći učiniti, pojašnjen način kako će se navedena znanja i vještine provjeravati.Treće, četvrto i peto poglavlje odgovaraju na pitanje kako se ispituje, a u njima je pojašnjena struktura i oblik ispita, vrste zadataka te način provedbe i vrjednovanja pojedinih zadataka i ispitnih cjelina.U šestome poglavlju dani su primjeri svih tipova za-dataka s detaljnim pojašnjenjem.Slijedi poglavlje koje odgovara na pitanje kako se pripremiti za ispit. U tom su poglavlju savjeti koji pris-tupnicima pomažu u pripremi ispita.

1. Područja ispitivanja Cilj je ispita iz Matematike provjeriti u kojoj mjeri pris-tupnici znaju, tj. mogu: •rabiti matematički jezik tijekom čitanja, interpreti-ranja i rješavanja zadataka •očitavati i interpretirati podatke zadane u analitičkome, tabličnome i grafičkome obliku ili riječima te u navedenim oblicima jasno, logično i pre-cizno prikazivati dobivene rezultate •matematički modelirati problemsku situaciju, naći rješenje te provjeriti ispravnost dobivenoga rezultata •prepoznati i rabiti vezu između različitih područja matematike

Page 6: Ispitni katalog iz Matematike

6•rabiti različite matematičke tehnike tijekom rješavanja zadataka •rabiti džepno računalo. Dostignuta razina znanja te kompetencija pristupnika provjerava se u ovim područjima: • Brojevi i algebra • Funkcije • Jednadžbe i nejednadžbe • Geometrija • Modeliranje.

2. Obrazovni ishodi

Za svako područje ispitivanja određeni su posebni ciljevi ispita, odnosno konkretni opisi onoga što pristupnik mora znati, razumjeti i moći učiniti kako bi postigao uspjeh na ispitu.Obrazovni ishodi obiju razina prikazani su, radi bolje preglednosti, u tablicama.U tablicama su detaljno razrađeni sadržaji koji će se ispitivati te obrazovni ishodi vezani uz pojedine sadržaje.

Page 7: Ispitni katalog iz Matematike

72.1. Obrazovni ishodi za osnovnu razinu ispita

BROJEVI I ALGEBRA Sadržaji Obrazovni ishodi

skupovi brojeva N, Z, Q i R

•razlikovatiskupoveN,Z,QiR(poznavatitermine:prirodan,cijeli, racionalan, iracionalan i realan broj te razlikovati nave-dene brojeve) •uspoređivatibrojeve •prepoznatiirabitioznakeintervala:

[ ], , , , , , ,a b a b a b a b •zapisivatiskupoverealnihbrojevaintervalimaiprikazivatiihna brojevnome pravcu

elementarno računanje

•zbrajati,oduzimati,množiti,dijeliti,korjenovati,potencirati,određivati apsolutne vrijednosti •zaokruživatibrojeve •rabitidžepnoračunalo

postotci i omjeri •rabitipostotke •rabitiomjere

algebarski izrazi i algebarski razlomci

•zbrajati,oduzimatiimnožitijednostavnijealgebarskeizraze •rabitiformulezakvadratbinomairazlikukvadrata •zbrajati,oduzimati,množitiidijelitijednostavnijealgebar-ske razlomke •izzadaneformuleizrazitijednuveličinupomoćudrugih

mjerne jedinice

•računatisjedinicamazaduljinu,površinu,obujam,vrijeme,masu i novac •pretvaratimjernejedinice •rabitimjernejediniceugeometrijii.zadatcimastekstom

Page 8: Ispitni katalog iz Matematike

8

FUNKCIJE Sadržaji Obrazovni ishodi

linearna, kvadratna i eksponencijalna funkcija s bazom 10

•izračunatifunkcijskevrijednosti •prikazatifunkcijetablično •prikazatifunkcijegrafički •interpretiratigraffunkcije •odreditinultočkefunkcije •odreditisjecištagrafaskoordinatnimosima•izzadanihsvojstava,elemenatailigrafaodreditifunkciju •zakvadratnufunkciju: – interpretirati ulogu vodećega koeficijenta i diskriminante – odrediti minimum/maksimum funkcije, odnosno tjeme parabole

JEDNADŽBE I NEJEDNADŽBE Sadržaji Obrazovni ishodi

linearne jednadžbe i nejednadžbe •rješavatilinearnejednadžbe •rješavatilinearnenejednadžbe

kvadratne jednadžbe •.rješavatikvadratnejednadžbe.

jednostavnije eksponencijalne jednadžbe

•rješavatijednadžbespotencijamajednakihbaza,primjerice:

1 11010

x+ =

3 10 300x⋅ =jednostavniji sustavi linearnih i/ili kvadratnih jednadžbi

•rješavatisustavealgebarskiigrafički •interpretiratigrafičkiprikazjednadžbama

Page 9: Ispitni katalog iz Matematike

9

GEOMETRIJA Sadržaji Obrazovni ishodi

elementarna geometrija likova u ravnini

•odreditimjerukuta •razlikovativrstetrokuta •rabitipoučkeosukladnostitrokuta •rabitiPitagorinpoučakinjegovobrat •rabitiosnovnasvojstvaparalelograma •rabitiosnovnasvojstvakružniceikruga •odreditiopsegipovršinu

prizma, piramida, valjak, stožac, kugla

•skiciratigeometrijskatijela •prepoznatielementetijela–osnovku.(bazu),vrh,visinu,pobočke(strane)iplašt •odreditioplošjeiobujam

koordinatni sustav na pravcu i u ravnini •prikazatitočkeukoordinatnomesustavu•očitatikoor-dinate točaka u koordinatnome sustavu •izračunatiudaljenosttočaka

jednadžba pravca

•rabitieksplicitniiimplicitnioblikjednadžbepravca •odreditijednadžbupravcazadanogatočkomikoefici-jentom smjera •odreditijednadžbupravcazadanogadvjematočkama •rabitiuvjetusporednostipravaca

MODELIRANJE

sva područja ispitivanja

•modeliratisituacijerabeći:– brojeve– algebru– geometriju– funkcije– jednadžbe– nejednadžbe

Page 10: Ispitni katalog iz Matematike

102.2. Obrazovni ishodi za višu razinu ispita

BROJEVI I ALGEBRA Sadržaji Obrazovni ishodi

skupovi N, Z, Q, R i C

•razlikovatiskupoveN, Z, Q, R i C(poznavatitermine:prirodan,cijeli,racionalan, iracionalan, realan i kompleksan broj te razlikovati navedene brojeve) •uspoređivatibrojeve •prepoznatiirabitioznakeintervala:

[ ], , , , , , ,a b a b a b a b •zapisatiskupoverealnihbrojevaintervalimaiprikazivatiihnabrojevnomepravcu •rabitizapiskompleksnihbrojevaustandardnomeitrigonometrijskomeobliku

elementarno računanje

•zbrajati,oduzimati,množiti,dijeliti,korjenovati,potenciratiteodređivatiapsolutne vrijednosti •zaokruživatibrojeve •rabitidžepnoračunalo

postotci i omjeri •rabitipostotke •rabitiomjere

algebarski izrazi i algebarski razlomci

•provoditioperacijespotencijamaikorijenima •zbrajati,oduzimatiimnožitialgebarskezraze •rabitiformulezakvadratikubbinoma,razlikukvadratairazlikuizbrojkubova •zbrajati,oduzimati,množitiidijelitialgebarskerazlomke •izzadaneformuleizrazitijednuveličinupomoćudrugih •primijenitibinomnipoučak

mjerne jedinice •računatisjedinicamazaduljinu,površinu,obujam,vrijeme,masuinovac •pretvaratimjernejedinice •rabitimjernejediniceugeometrijiiuzadatcimastekstom

Page 11: Ispitni katalog iz Matematike

11FUNKCIJE Sadržaji Obrazovni ishodi

pojam funkcije, zadavanje i operacije s njima

•rabitifunkcijezadanetablično,grafički,algebarskiiriječima •izvoditioperacijesfunkcijama(zbrajanje,oduzimanje,množenje,dijeljenje,komponiranje)

linearna i kvadratna funkcija, funkcija apsolutne vrijednosti, funkcija drugoga korijena, polinomi i racionalne funkcije, eksponencijalna i logaritamska funkcija, trigonometrijske funkcije

•odreditidomenufunkcije •odreditislikufunkcije •izračunatifunkcijskevrijednosti •prikazatifunkcijegrafički •prikazatifunkcijetablično •interpretiratigraffunkcije •odreditinultočkefunkcije •odreditisjecištagrafaskoordinatnimosima •izzadanihsvojstava,elemenatailigrafa.odreditifunkciju •odreditiiprimijenitirast/padfunkcije •odredititijekfunkcije •razlikovatiparneineparnefunkcije •zakvadratnufunkciju: – interpretirati ulogu vodećega koeficijenta i diskriminante – odrediti minimum/maksimum funkcije, odnosno tjeme parabole •zapolinomeiracionalnefunkcije: –crtatigrafovepolinoma(najviše3.stupnja) –crtatigrafoveracionalnihfunkcija(polinominajviše2.stupnjaubrojnikuinazivniku) •zaekponencijalneilogaritamskefunkcije: – rabiti osnovne eksponencijalne i logaritamske identitete •zatrigonometrijskefunkcije: – definirati trigonometrijske funkcije na brojevnoj kružnici – odrediti temeljni period i primijeniti svojstvo periodičnosti trigonometrijskih funkcija – primijeniti osnovne trigonometrijske identitete:

2 2 sinsin cos 1,cos

xx x tgxx

+ = =

– primijeniti adicijske formule – primijeniti formule pretvorbe zbroja . trigonometrijskih funkcija u umnožak i obrnuto – prepoznati, odnosno nacrtati grafove funkcija oblika:

( ) sin( )f x A Bx C D= + +( ) cos( )f x A Bx C D= + +

sintgcos

xxx

=

Page 12: Ispitni katalog iz Matematike

12

nizovi

•prepoznatizadaniniz •prepoznatiaritmetičkiniz •rabećidefinicijuisvojstvaaritmetičkoganizaodreditiopćičlantezbrojprvihn-članova •prepoznatigeometrijskiniz •rabećidefinicijuisvojstvageometrijskoganizaodreditiopćičlantezbrojprvih n-članova i zbroj reda

derivacija funkcije

•deriviratikonstantnufunkciju,funkcijupotenciranjaitrigonometrijskefunk-cije •deriviratizbroj,razliku,umnožak,kvocijentikompozicijufunkcija •odredititangentunagraffunkcijeutočki •rabitiderivacijufunkcijekodispitivanjatijekafunkcije

JEDNADŽBE I NEJEDNADŽBE

Sadržaji Obrazovni ishodi

linearne jednadžbe i nejednadžbe •rješavatilinearnejednadžbe •rješavatilinearnenejednadžbe

kvadratne jednadžbe i nejednadžbe

•rješavatikvadratnejednadžbe •rješavatikvadratnenejednadžbe •rabitiVičteoveformule

jednadžbe i nejednadžbe s apso-

lutnim vrijednostima i s .

•rješavatijednadžbeinejednadžbesapsolutnimvrijednostima,primjerice: 3 5x x− + =

2 3 5x + ≥

•rješavatijednadžbeinejednadžbes , primjerice:2 4 1x − =

jednostavnije polinomske i racio-nalne jednadžbe i nejednadžbe

•rješavatijednadžbe/nejednadžbekojesemogufaktorizirati •rješavatijednadžbe/nejednadžbekojesesupstitucijommogusvestinakvadratne, primjerice, bikvadratne jednadžbe

Page 13: Ispitni katalog iz Matematike

13

eksponencijalne i logaritamske jednadžbe i nejednadžbe

•rješavatijednadžbe/nejednadžbespotencijamajednakihbaza,primjerice: 2 12 8x+ = , 0.5 > 32x

•rješavatijednadžbe/nejednadžbekojesemoguriješitiizravnomprim-jenom logaritmiranja, primjerice: 4 5x <•rješavatijednadžbe/nejednadžbekojesemoguriješitiizravnomprim-jenom definicije logaritma, primjerice:

7log 3x =

•rješavatijednadžbe/nejednadžbeukojimaserabeosnovnasvojstvaračunanja s eksponentima i logaritmima, primjerice:

2 2log ( 3) log ( 2) 1 0x x+ + + − =

•rješavatijednadžbe/nejednadžbekojesesupstitucijommogusvestinakvadratne, primjerice: 9 5 3 4 0x x− ⋅ + =

trigonometrijske jednadžbe

•.odreditiopćerješenjetrigonometrijskejednadžbeilirješenjaizzadanogaintervala rabeći definicije trigonometrijskih funkcija, primjerice:

cos 2 0.52

x π − = •.odreditiopćerješenjetrigonometrijskejednadžbeilirješenjaizzada-noga intervala rabeći trigonometrijske identitete, primjerice: 2sin 2 cosx x=•.rješavatijednadžbekojesesupstitucijommogusvestinakvadratne,primjerice:

22tg tg 1 0x x− − =

sustavi navedenih jednadžbi i nejednadžbi

•rješavatisustavealgebarskiigrafički •interpretiratigrafičkiprikazjednadžbama

π

Page 14: Ispitni katalog iz Matematike

14

GEOMETRIJA Elementarna geometrija Sadržaji Obrazovni ishodi

elementarna geometrija likova u ravnini

•odreditimjerukuta •razlikovativrstetrokuta •rabitipojmovesukladnostiisličnosti •rabitipoučkeosukladnostitrokuta •rabitipoučkeosličnostitrokuta •rabitikoeficijentsličnosti •rabitiPitagorinpoučakinjegovobrat •rabitiosnovnasvojstvaparalelograma,trapezaipravilnihmnogokuta •odreditielementekružniceikruga(središteipolumjer,kružniluk,kružni isječak, obodni i središnji kut, tetiva i tangenta) i rabiti njihova svojstva •rabitipoučakoobodnomisredišnjemkutuiTalesovpoučak •odreditiopsegipovršinu

odnosi među geometrijskim objektima u prostoru

•prepoznatimeđusobnipoložajdvajupravacairavninauprostoru •odreditiprobodištepravcairavnine •odreditiortogonalnuprojekcijutočkeidužine •odreditikutpravcairavnineikutdvijuravnina

prizma, piramida, valjak, stožac, kugla

•skiciratigeometrijskatijelaiprepoznati.tijeloizmreže •prepoznatielementetijela–osnovku(bazu),vrh,visinu,pobočke(strane)iplašt •odreditioplošjeiobujam

Page 15: Ispitni katalog iz Matematike

15

Trigonometrija trigonometrija pravokut-noga trokuta trigonometrija raznostraničnoga trokuta

•rabitidefinicijesinusa,kosinusaitangesakutaupravokutnometrokutu •rabitipoučakosinusimaikosinusima •primijenititrigonometrijuu...planimetrijiistereometriji

Analitička geometrija

koordinatni sustav na pravcu i u ravnini

•prikazatitočkeukoordinatnomesustavu •očitatikoordinatetočakaukoordinatnomesustavu •izračunatiudaljenosttočaka •izračunatikoordinatepolovištadužine

vektori

•zbrajativektore,množitivektoreskalaromiskalarnomnožitivektore •rabitikoordinatniprikazvektora •odreditiduljinuvektora •odreditikutmeđuvektorima

jednadžba pravca

•rabitieksplicitniiimplicitni.oblikjednadžbepravca •odreditijednadžbupravcazadanogatočkomikoeficijentomsmjera •odreditijednadžbupravcazadanogadvjematočkama •odreditikutizmeđudvajupravaca •rabitiuvjetusporednostiiokomitostipravaca •izračunatiudaljenosttočkeodpravca

krivulje drugoga reda

•odreditijednadžbukružniceizzadanihelemenataiobrnuto•odreditijednadžbuelipseiznjezinihelemenataiobrnuto•odreditijednadžbuhiperboleiznjezinihelemenataiobrnutoterabitipojam i jednadžbe asimptota •odreditijednadžbuparaboleiznjezinihelemenataiobrnuto•odreditiodnosizmeđukrivuljedrugogaredaipravca•odreditijednadžbutangenteutočkikrivulje•rabitiuvjetdodirapravcaikružnice

MODELIRANJE

sva područja ispitivanja

•modeliratisituacijerabeći:– brojeve– algebru– geometriju– funkcije– jednadžbe– nejednadžbe

Page 16: Ispitni katalog iz Matematike

163. Struktura ispita 3.1. Struktura ispita iz Matematike na osnovnoj razini Udjeli područja ispitivanja u osnovnoj razini ispita pri-kazani su u tablici 1. Tablica 1. Udjeli područja ispitivanja u osnovnoj ra-zini ispita

PODRUČJA ISPITIVANJA .BODOVNI UDIO Brojevi i algebra 45% Funkcije 10% Jednadžbe i nejednadžbe 15% Geometrija 15% Modeliranje 15% UKUPNO 100%

Postotni udio pojedine ispitne cjeline odnosi se na postotak ukupnoga broja bodova. Moguće odstupanje udjela pojedine cjeline iznosi ±5%. Ispit iz Matematike na osnovnoj razini sadrži 28 zadata-ka podijeljenih prema tipovima zadataka u dvije ispitne cjeline. Struktura ispita za osnovnu razinu ispita prikazana je u tablici 2. Tablica 2. Struktura ispita iz Matematike za osnovnu razinu ispita

ISPITNA CJELINA TIP ZADATAKA BROJ

ZADATAKA BODOVANJE

1. zadatci višestrukoga izbora

16 20

2. zadatci kratkih od-govora

12 20

UKUPNO 28 40

3.2. Struktura ispita iz Matematike na višoj razini Udjeli područja ispitivanja u višoj razini ispita prikazani su u tablici 3. Tablica 3. Udjeli područja ispitivanja u višoj razini ispita

PODRUČJA ISPITIVANJA BODOVNI UDIO Brojevi i algebra 20% Funkcije 25% Jednadžbe i nejednadžbe 20%. Geometrija 25% Modeliranje 10% UKUPNO 100%

Postotni udio pojedine ispitne cjeline odnosi se na posto-tak ukupnoga broja bodova. Moguće odstupanje udjela pojedine cjeline iznosi ±5%. 166 Ispit iz Matematike na višoj razini sadrži 30 zadataka podijeljenih prema tipovima zadataka u tri ispitne cijeline. Struktura ispita za višu razinu prikazana je u tablici 4. Tablica 4. Struktura ispita iz Matematike za višu ra-zinu ispita

ISPITNA CJELINA TIP ZADATAKA BROJ

ZADATAKA BODOVANJE

1. zadatci višestrukoga izbora

15 20

2. zadatci krat-kih odgovora 13 26

3. zadaci produženih odgovora

2 14

UKUPNO 30 60

Page 17: Ispitni katalog iz Matematike

174. Tehnički opis ispita

4.1. Trajanje ispita Ispit iz Matematike je pisani. Ispit se piše bez prekida, a trajanje njegovih razina opisano je u tablici 4.Tablica 4. Trajanje ispita iz Matematike

Vremenik provedbe obiju razina bit će objavljen u Vodiču kroz državnu maturu te na mrežnim stranicama Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovan-ja (www.ncvvo.hr).4.2. Izgled testa i način rješavanja Pristupnici dobivaju omotnice u kojima je ispitna knjižica, knjižica s formulama, list za odgovore i list za koncept. Ispitna knjižica je jedinstvena, obuhvaća sve ispitne cjeline te pristupnicima mogu sami odrediti redosli-jed rješavanja zadataka. Od pristupnika se očekuje da pažljivo pročitaju upute koje će slijediti tijekom rješavanja testa. Uz sve vrste zadataka priložena je uputa za rješavanje. Čitanje ovih uputa je bitno jer je u njima naznačen i način obilježavanja točnih odgovora.Zadatke višestrukoga izbora pristupnici rješavaju označivanjem slova točnoga odgovora među četirima ponuđenima. Slova točnih odgovora označuju se znakom X. Ukoliko u zadatcima višestrukoga izbora pristupnik označi više od jednoga odgovora, zadatak će se bodo-vatis0(nula)bodovabezobziranatoštojemeđuoznačenima i točan odgovor. U zadatcima kratkih odgovora pristupnici upisuju od-govor na predviđeno mjesto u ispitnoj knjižici.

U zadatcima produženih odgovora koje sadrži isključivo viša razina ispita pristupnici trebaju prikazati postupak rješavanja te upisati odgovor i postupak na predviđeno mjesto u ispitnoj knjižici. Za rješavanje zadataka pristupnici mogu rabiti list za koncept, ali moraju, u skladu s navedenim uputama, prepisati ono što se od njih traži na list za odgovore odnosno u ispitnu knjižicu. 4.3. Pribor Tijekom pisanja ispita iz Matematke dopušteno je rabitiuobičajenipriborzapisanjeibrisanje(olovka,ke-mijska olovka plave ili crne boje i gumica). Potreban je geometrijskipribor(trokutiliravnaloišestar)idžepnoračunalo(tzv.znanstvenikalkulator3) koje se može rabiti tijekom cijeloga ispita. Knjižica s formulama potrebnim za rješavanje ispita sastavni je dio ispitnoga materijala.4

Pristupnicima nije dopušteno donijeti niti rabiti ni-kakve druge listove s formulama.

5. Opis bodovanja

Uspješnim rješavanjem ispita na osnovnoj razini pristupnik može ostvariti 40 bodova. Uspješnim rješavanjem ispita na višoj razini pristupnik može ostvariti 60 bodova. 5.1. Vrjednovanje prve ispitne cjeline Uspješnimrješavanjemprveispitnecjeline(zadataka višestrukoga izbora) i u ispitu na osnovnoj razini i u ispi-tu na višoj razini pristupnik može ostvariti 20 bodova. Ispravno riješen zadatak može donositi jedan ili dva boda, ovisno o složenosti rješavanja. Neispravni od-govori ne donose negativne bodove. 3 v. 7.2. Savjeti pristupnicima1 v. poglavlje Izgled testa i način rješavanja

Page 18: Ispitni katalog iz Matematike

185.2. Vrjednovanje druge ispitne cjeline Uspješnimrješavanjemdrugeispitnecjeline(zadataka kratkih odgovora) u ispitu na osnovnoj razini pristupnik može ostvariti 20 bodova. Uspješnimrješavanjemdrugeispitnecjeline(zadataka kratkih odgovora) u ispitu na višoj razini pristupnik može ostvariti 26 bodova. Svaki ispravno riješen zadatak u drugoj ispitnoj cjelini (odnosnodiozadatkaukolikosetraživišekratkihodgovora) donosi jedan bod. Neispravni odgovori ne donose negativne bodove.

5.3. Vrjednovanje treće ispitne cjeline Utrećojispitnojcjeliniispitanavišojrazini(zadatcima produženih odgovora) boduje se postavljanje zadatka, postupak i odgovor prema razrađenoj bodovnoj shemi.5

Uspješnim rješavanjem treće ispitne cjeline u ispitu na višoj razini pristupnik može ostvariti 14 bodova. Opće napomene o vrjednovanju zadataka produženih odgovora 1. Priznaju se točna rješenja dobivena različitim načinima. 2. Pristupniku koji je pogrješno prepisao zadatak te ga zatimtočnoriješio(adapritomzadataknijepromi-jenio smisao niti je pojednostavljen) oduzima se 1 bod od predviđenoga broja bodova za taj zadatak. 3. Pristupniku koji je učinio pogrješku u zadatku produženogaodgovora(adapritomzadataknijepromijenio smisao niti je pojednostavljen)boduju se svi ispravno provedeni koraci.

5 Primjer bodovne sheme za zadatke produženih odgovora prikazan je u poglavlju Primjeri zadataka s detaljnim pojašnjenjem..

6. Primjeri zadataka s detaljnim pojašnjenjem

U ovome su poglavlju nalaze se primjeri zadataka. Uz svaki primjer zadatka ponuđen je opis te vrste zadatka, obrazovni ishod koji se tim konkretnim zadatkom ispituje, točan odgovor te način bodovanja. 6.1. Primjer zadatka višestrukoga izbora za osnovnu razinu ispita Zadatak višestrukoga izbora sastoji se od upute (ukojojjeopisannačinrješavanjazadatkaikojajezajednička za sve zadatke toga tipa u nizu), osnove (pitanja)tečetiriju ponuđenih odgovora od kojih je jedan točan.

U sljedećim zadatcima između četiriju ponuđenih trebate odabrati jedan odgovor. Odgovore obilježite znakom X i obvezno ih prepišite na list za odgovore.Luka je dobio 21 bod od mogućih 35 na ispitu iz Matematike. Koliki je postotak ispita riješio? A...184% B. 21% C...40%D...60%TOČAN ODGOVOR:.DOBRAZOVNI ISHOD: rabiti postotke BODOVANJE: 1 bod – točan odgovor 0 bodova – netočan odgovor, izostanak odgovora ili ukoliko se obilježi više odgovora

6.2. Primjer zadatka kratkoga odgovora za osnovnu razinu ispita Zadatak kratkoga odgovora sastoji se od upute(ukojoj je opisan način rješavanja zadatka i koja je

Page 19: Ispitni katalog iz Matematike

19zajednička za sve zadatke toga tipa u nizu) i osnove (najčešćepitanja)ukojojjezadanoštopristupniktreba odgovoriti.U ispitnoj knjižici za svaki je zadatak predviđeno mjesto za upis odgovora.

U sljedećim zadatcima upišite odgovor na predviđeno mjesto. Za račun rabite list za koncept. Ne popunjavajte prostor za bodovanje.

Pomnožite i pojednostavnite ( 4)(3 )x x− + .

TOČAN ODGOVOR: 2 12x x− − .OBRAZOVNI ISHOD: zbrajati, oduzimati i množiti jednostavnije algebarske izraze BODOVANJE: 1 bod – točan odgovor 0 bodova – netočan odgovor ili izostanak odgovora

6.3. Primjer zadatka višestrukoga izbora za višu razinu ispita Zadatak višestrukoga izbora sastoji se od upute (ukojojjeopisannačinrješavanjazadatkaikojajezajednička za sve zadatke toga tipa u nizu), osnove (pitanja)tečetiriju ponuđenih odgovora od kojih je jedan točan. U sljedećim zadatcima između četiriju ponuđenih trebate odabrati jedan odgovor. Odgovore obilježite znakom X i obvezno ih prepišite na list za odgovore.

Kvadratna jednadžba 24 12 9 0x x− + = : A.imadva(različita)realnarješenjaB. nema realnih rješenja C.imasamojedno(dvostruko)realnorješenjeD. ne može se riješiti TOČAN ODGOVOR: COBRAZOVNI ISHOD: rješavati kvadratne jednadžbe

BODOVANJE: 1 bod – točan odgovor 0 bodova – netočan odgovor, izostanak odgovora ili ukoliko se obilježi više odgovora

6.4. Primjer zadatka kratkoga odgovora za višu razinu ispita Zadatak kratkoga odgovora sastoji se od upute(ukojoj je opisan način rješavanja zadatka i koja je zajednička za sve zadatke toga tipa u nizu) i osnove (najčešćepitanja)ukojojjezadanoštopristupniktreba odgovoriti.

U sljedećim zadatcima upišite odgovor na predviđeno mjesto. Za račun rabite list za koncept. Ne popunjavajte prostor za bodovanje. Odredite skup svih realnih brojeva za koje je definirana funkcija ( ) log(3 1)f x x= − .

TOČAN ODGOVOR: 1 ,3

+∞ .

OBRAZOVNI ISHOD: odrediti domenu funkcije BODOVANJE: 1 bod – točan odgovor 0 bodova – netočan odgovor ili izostanak odgovora.

Page 20: Ispitni katalog iz Matematike

206.5. Primjer zadatka produženoga odgovora za višu razinu ispita Zadatak produženoga odgovora također se sastoji od upute(ukojojjeopisannačinrješavanjazadatkaikojaje zajednička za sve zadatke toga tipa u nizu) i osnove (najčešćepitanja)ukojojjezadanoštopristupniktrebaodgovoriti. U zadatcima produženoga odgovora od pristupnika se traži da prikaže i postupak rješavanja. Riješite sljedeći zadatak i prikažite postupak rješavanja. Prikažite sav svoj rad (skice, postupak, račun). Ukoliko dio zadatka riješite napamet, objasnite i zapišite kako ste to učinili. Ne popunjavajte prostor za bodovanje. Dubravka i Ivana komuniciraju elektronskim uređajem dometa 500 m. Dubravka stoji na mjestu, a Ivana hoda kako je prikazano na slici. Koliko metara Ivana može hodati od trenutka uspostavljanja do trenutka prekida komunikacije?

/ TOČAN ODGOVOR: ≈ 326 m

Page 21: Ispitni katalog iz Matematike

21

PRVI NAČIN DUBRAVKA

Page 22: Ispitni katalog iz Matematike

22

( )500 688 ,

sin 43 24 ' sin 180 β=

° ° −( )sin 180 sin ,β β°− =

688 sin 43 24 'sin500

β ⋅ °=

Kut β je šiljasti, pa je 70 59 '.β = °

DUBRAVKA

180 2 70 59 ' 38 2 'γ = °− ⋅ ° = °

2 2 2500 500 2 500 500cos38 2 ' 106173.7785d = + − ⋅ ⋅ ° ≈

326d ≈ m

DRUGI NAČIN

( )500 688 ,

sin 43 24 ' sin 180 β=

° ° −( )sin 180 sin ,β β°− =

688 sin 43 24 'sin500

β ⋅ °=

Kut β je šiljasti, pa je 70 59 '.β = °

Page 23: Ispitni katalog iz Matematike

23

Iz pravokutnog trokuta ACD : .688 sin 43 24 ' 472.7162v = ⋅ ° ≈

Iz pravokutnog trokuta BCD : 2 2500 162.90922d v= − ≈ .

Stoga m. 326d ≈

NAPOMENA: Prihvaća se i bilo koji drugi ispravan način/metoda rješavanja zadatka.

OBRAZOVNI ISHOD: modelirati situaciju rabeći geometriju primijeniti trigonometriju u planimetriji i stereometriji rabiti džepno računalo.

BODOVANJE:.Točnopostavljanjeproblema(modeliranje)donosi1bod.Točnauporabatrigonometrijedonosi1bod. Točna uporaba džepnoga računala donosi 1 bod. Točan krajnji rezultat donosi 1 bod6

6 v. opću napomenu 3. u poglavlju Opis bodovanja

Iz pravokutnoga trokuta

Iz pravokutnoga trokuta

Stoga je

Page 24: Ispitni katalog iz Matematike

247. Priprema za ispit

7.1. Savjeti nastavnicima Nastavnicima se preporučuje da detaljno prouče ispitni katalog s popisom ishoda ispitivanja i ogledni primjer testa te da poučavanje usmjere na ciljeve i ishode predmeta, a ne samo na postavljene ishode ispita. 7.2. Savjeti pristupnicima Literatura za pripremu ispita iz Matematike su svi udžbenici koji su bili propisani i odobreni od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa tijekom protekloga četverogodišnjega razdoblja.Popis odobrenih udžbenika može se naći na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa –www.mzos.hr.Na ispitu je dozvoljeno koristiti džepno računalo tipa Scientific koje, mora imati: -eksponencijalnufunkciju(tipka10x)-logaritamskufunkciju(tipkalog x)-trigonometrijskefunkcije(tipkesin, cos, tan), a ne smije imati mogućnost:- bežičnog povezivanja s drugim uređajem- uporabe memorijske kartice-simboličkogaračunanja(npr.unazivuCAS)-grafičkogarješavanja(npr.unazivuGraphic ili ima tipku GRAPH)- deriviranja i integriranjaNa Listu džepnih računalabitćeupisantip(nazivioznaka) džepnoga računala koje je učenik rabio na ispitu.

Popis obrazovnih ishoda7 za svako područje ispitivanja

pristupnicima može služiti kao lista za provjeru usvojenoga znanja. Dodatno, uspjeh na ispitu uvjetuje i dobra upoznatost s načinom ispitivanja. Pristupnicima se stoga savjetuje: proučavanje opisa ispitnih cjelina te primjera zadataka rješavanje oglednoga primjera testa. Pristupnici trebaju pažljivo pročitati uputu i tekst svakoga zadatka. U zadatcima višestrukoga izbora trebaju pažljivo prenijeti odgovore na list za odgovore. U zadatcima produženoga odgovora trebaju prikazati i postupak rješavanja jer se on boduje. Svim pristupnicima želimo da usvoje potrebna znanja i uspješno polože državnu maturu.

7 v. poglavlje Obrazovni ishodi

Page 25: Ispitni katalog iz Matematike

25

Page 26: Ispitni katalog iz Matematike

26

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja