Click here to load reader

Ispitna pitanja iz Otorinolaringologije za studente ... · PDF fileTest kojim se pomoću zvučne viljuške ispituje lateralizacija koštane provodljivosti zvuka naziva se _____ test

 • View
  237

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Ispitna pitanja iz Otorinolaringologije za studente ... · PDF fileTest kojim se pomoću...

 • Ispitna pitanja iz Otorinolaringologije za studente Stomatolokog fakulteta -

  1. Bubna opna se nalazi na (zaokrui taan odgovor): a) unutranjem zidu kavuma timpani b) gornjem zidu kavuma timpani c) donjem zidu kavuma timpani d) prednjem zidu kavuma timpani e) spolja njem zidu kavuma timpani f) zadnjem zidu kavuma timpani

  2. Bubna duplja (cavum tympani) pripada ( zaokrui taan odgovor): a) spoljanjem uvu b) srednjem uvu c) unutranjem uvu

  3. Prominentia nervi facialis, fenestra ovalis, fenestra rotunda i promontorijum nalaze se na (zaokruiti taan odgovor):

  a) gornjem zidu kavuma timpani b) prednjem zidu kavuma timpani c) spoljanjem zidu kavuma timpani d) unutranjem zidu kavuma timpani e) donjem zidu kavuma timpani f) zadnjem zidu kavuma timpani

  4. Napiite kako se na latinskom naziva kotanohrskaviavomiini hodnik koji povezuje bubnu duplju sa nosnim spratom drela i obezbedjuje ventilaciju srednjem uvu.

  __________________________________________________________

  5. Lanac slunih koica ine (navesti imena na latinskom i srpskom): _______________________________ _______________________________ _______________________________

  6. U kom se kvadrantu kod zdrave bubne opne, pri otoskopiji, zapaa svetlosni refleks (zaokruiti ta an odgovor) :

  a) prednje gornjem b) prednje donjem c) zadnje gornjem d) zadnje donjem

  7. Navesti imena bar etiri anatomska detalja koji se zapaaju na zdravoj bubnoj opni pri otoskopiji :

  1.____________________ 2.____________________ 3.____________________ 4.____________________ 5.____________________ 6.____________________ 7.____________________

  8. Endolimfa je tenost koja ispunjava (zaokruiti taan odgovor) :

  1

 • a) kavum timpani b) membranozni labirint c) antrum mastoideum

  9. Unutranje uvo se nalazi u (zaokruiti taan odgovor) : a) u mastoidnom nastavku b) u zadnjoj lobanjskoj jami c) u piramidi temporalne kosti d) u srednjoj lobanjskoj jami

  10. Koja tri dela ine kotani labirint unutranjeg uva : (napisati imena anatomskih struktura na srpskom i latinskom)

  1.__________________________ 2.__________________________ 3.__________________________

  11. Utriculus i sacculus su delovi (zaokruiti taan odgovor): a) kotanog labitirinta unutranjeg uva b) membranoznog labirinta unutranjeg uva c) kavuma timpani d) mastoidnog nastavka

  12. Dopunite re koja nedostaje: Scala tympani je u vezi sa bubnom dupljom preko _____________ prozora koji je zatvorem mebranom sekundarijom.

  13. Dopunite re koja nedostaje: Scala vestibuli je u kontaktu sa srednjim uvom preko _____________ prozora. 14. Crista ampullaris je (zaokruiti ta an odgovor): a) receptorni organ ula sluha b) receptorni organ ula ravnotee c) receptorni organ ula mirisa d) ni jedno od navedenog 15. Promrzlina une koljke naziva se latinski: ___________________________________________________________ 16. Opekotina une koljke naziva se latinski:

  ___________________________________________________________ 17. Otitis externa diffusa mycotica jeste (zaokruiti ta an odgovor):

  2

 • a) bakterijsko zapaljenje srednjeg uva b) virusno zapaljenje unutranjeg uva c) bakterijsko zapaljenje spoljanjeg slunog hodnika d) gljivino zapaljenje srednjeg uva e) gljivino zapaljenje spoljanjeg slunog hodnika 18. Kako se pie na latiskom difuzno zapaljenje spoljanjeg unog

  hodnika:___________________________________________________ 19. Kako se na latinskom naziva akutni gnojni otitis: _____________________________________________________________ 20. Koji tip nagluvosti karakterie akutni gnojni otitis mediju bez komplikacija: (zaokruiti taan odgovor) a) meoviti tip b) perceptivni tip c) konduktivni tip 21. Kako se na latinskom naziva prisustvo krvi u kavumu timpani: ____________________________________________________________ 22. Kako se na latinskom naziva hronino zapaljenje srednjeg uva: ____________________________________________________________ 23. Prisustvo ivine perforacije bubne opne, osteitisa slunih koica i zidova kavuma timpani i

  prisustvo holesteatoma odlika je (zaokruiti ta an odgovor): a) akutnog nekrotinog otitisa medije b) hroninog gnojnog otitisa medije c) akutnog gnojnog otitisa medije d) hroninog adhezionog otitisa medije 24. Navedite bar tri egzokranijalne otogene komplikacije koje mogu nastati kao posledica

  hroninog gnojnog otitisa medije : 1. _________________ 4._________________ 2. _________________ 5. _________________ 3. _________________ 25. Navedite bar etiri endokranijalne otogene komplikacije koje mogu nastati zbog hroninog

  gnojnog otitisa medije: 1.__________________ 4. __________________ 2. __________________ 5. __________________ 3. __________________ 6. __________________

  3

 • 26. Centralna perforacija bubne opne, zapaljenje sluznice srednjeg uva uz ouvan lanac slunih koica i povremena sluzavognojna sekrecija iz uva odlika su (zaokruiti taan odgovor) :

  a) akutnog seroznog otitisa medije b) akutnog kataralnog otitisa medije c) hroninog gnojnog otitisa epitimpanalnog tipa d) hroninog gnojnog otitisa mezotimpanalnog tipa e) ni jednog od navedenih 27. Dugotrajno prisustvo sekreta u bubnoj duplji, konduktivna nagluvost, disfunkcija tube

  auditive i hipertrofija adenoidne vegetacije odlika su (zaokruiti ta an odgovor): a) hroninog adhezionog otitisa medije b) hroninog gnojnog otitisa medije c) akutnog gnojnog otitisa medije d) sekretornog otitisa medije e) ni jednog od navedenih 28. Dopunite re koja nedostaje : Otoantritis (otomastoiditis) je ______________________ komplikacija akutnog otitisa karakteristina samo za uzrast novorodjeneta i ee odojeta. 29. U sluaju da pri inspekciji lica pacijenta sa paralizom n. facijalisa postoji samo asimetrija

  uglova usana posumnjali biste na (zaokruite taan odgovor): a) perifernu paralizu n. facijalisa b) centralnu paralizu n. facijalisa c) meovitu paralizu n. facijalisa d) ni jedno od navedenog 30. Gnojna kolekcija izmedju arahnoideae i piae matris nastala kao komplikacija zbog hroninog

  gnojnog otitisa naziva se (zaokruite taan odgovor): a) ekstraduralni absces b) subduralni absces c) cerebralni otogeni absces d) ni jedno od navedenog 31. Najea lokalizacija otogenog cerebralnog abscesa je u (zaokruiti taan odgovor): a) frontalnom renju velikog mozga b) temporalnom renju velikog mozga c) okcipitalnom renju velikog mozga d) parijetalnom renju velikog mozga 32. Poveana koliina gnojnog sekreta iz uva, vei pad sluha, bolovi u dubini glave, neuralgija n.

  trigeminusa i paraliza n. abducensa kod bolesnika koji boluje od hroninog otitisa medije mogu da ukau na postojanje (zaokruiti taan odgovor):

  a) petrozitisa b) akutnog mastoiditisa c) hroninog mastoiditisa d) ni jedno od navedenog

  4

 • 33. Mastoiditis starih osoba izazvanog Pneumococcusom tip III koji se odlikuje sporom evolucijom naziva se (zaokruiti taan odgovor):

  a) mastoiditis chronica b) mucosus mastoiditis c) maskirani mastoiditis d) ni jedno od navedenog 34. Navedite ime najee endokranijalne komplikacije kod hroninog otitisa medije s

  holesteatomom, a koja nastaje zbog osteolize kotanih struktura mastoida i periflebitisa jednog od venskih sinusa.

  _____________________________________________________________ 35. Postepeno razvijanje nagluvosti, umovi u uvu obostrano uz uredan otoskopski nalaz i izjavu

  bolesnika da bolje uje u buci ukazuju na postojanje (zaokruiti taan odgovor) : a) otoskleroze b) profesionalnog oteenja sluha c) hroninog otitisa medije d) ni jedno od navedenog 36. Navedite koja dva tipa fraktura piramide temporalne kosti znate: 1.__________________________________ 2. _________________________________ 37. U sluaju da se kod bolesnika koji je bio izloen zvucima ili buci izrazito jakog intanziteta,

  naglo javila nagluvost perceptivnog tipa i jak um u uvu, posumnjali biste na ( zaokruite taan odgovor) :

  a) komociju labirinta b) akutnu akustiku traumu c) labirintitis d) ni jedno od navedenog 38. Trijas simptoma: vrtoglavica, pad sluha i zujanje u uvu koji nastaju zbog hidropsa

  membranoznog labirinta, naziva se (zaokruite taan odgovor): a) Morbus Meniere b) presbyacusis c) neuronitis nervi acustici d) ni jedno od navedenog 39. Dopunite re koja nedostaje: Test kojim se pomou zvune viljuke ispituje odnos izmedju kotane i vazdune provodjivosti zvuka u istom uvu naziva se ____________________ test. 40. Dopunite re koja nedostaje: Test kojim se pomou zvune viljuke uporedjuje duina kotane provodjivosti zuka kod ispitivaa i ispitanika naziva se ____________________ test.

  5

 • 41. Dopunite re koja nedostaje: Test kojim se pomou zvune viljuke ispituje lateralizacija kotane provodljivosti zvuka naziva se _________________ test. 42. Dopunite re koja nedostaje: Nevoljni, sinhroni, ritmiki pokreti onih jabuica nazivaju se __________________. Rinologija

  43. Navedite na srpskom i latinskom imena anatomskih elemenata koji grade medijalni zid kavuma nasi:

  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  44. Navedite imena paranazalnih upljina koje se otvaraju u gornjem nosnom hodniku: __________________________________________________________________________________________________________________________

  45. Navedite imena paranazalnih upljina koje se otvaraju u srednjem nosnom hodniku: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________