Ispitna pitanja iz medicinske hemije - ФВМ · PDF file8. Koji od navedenih oksida je anhidrid sumporne kiseline? a)SO3 b) P2O3 c) SO2 d) P2O5 9. Koji od navedenih oksida je anhidrid

Embed Size (px)

Text of Ispitna pitanja iz medicinske hemije - ФВМ · PDF file8. Koji od navedenih oksida je...

 • Ispitna pitanja iz medicinske hemije

  Periodni sistem elemenata

  1. Alkalni metali (1. grupa) u najviem energetskom nivou imaju elektronsku konfiguraciju:

  a) s2 p1 b) s2 c) s1 d) s1 p1 e) s2 p3

  2. Halogeni elementi (17. grupa) u najviem energetskom nivou imaju elektronsku konfiguraciju:

  a) s2 p7 b) s2 p1 c) s2 p15 d) s2 p17 e) s2 p5

  3. Kalijum je

  a) nemetal b) metal c) metaloid d) gas

  4. Sumpor je

  a) nemetal b) metal c) metaloid d) gas

  5. Jod je

  a) nemetal b) metal c) metaloid d) gas

  6. Fosfor je

  a) nemetal b) metal c) metaloid d) gas

  7. Koji su od navedenih elemenata metali:

  a) silicijum b) ugljenik c) natrijum d) fluor e) kalcijum

  8. Koji su od navedenih elemenata nemetali:

  a) silicijum b) ugljenik c) barijum d) fluor e) magnezijum

  9. Koji element imaju najmanju energiju jonizacije:

  a) jod b) ugljenik c) kalijum d) bor

  10. Na osnovu elektronegativnosti poreati date elemente:

  a) vodonik, b) fosfor, c) hlor, d) litijum

  Hemijske veze

  1. Jonska veza nastaje:

  a) izmeu metala b) izmeu metala i nemetala c) izmeu dva nemetala d) izmeu dva metaloida

  2. Jonska veza nastaje:

  a) graenjem zajednikog elektronskog para b) primopredajom jednog elektrona

  c) primopredajom dva elektrona d) nijedan od ponudjenih odgovora

  3. Kovalentna veza nastaje:

  a) graenjem zajednikog elektronskog para b) primopredajom jednog elektrona

  c) primopredajom dva elektrona d) elektrostatikim privlaenjem

 • 4. Zaokrui jedinjenje u kome je tip veze jonski:

  a) NH3 b) H2O c) CaH2 d) SO24. Zaokrui jedinjenje u kome je tip veze jonski:

  a) CaO b) H2O2 c) F2 d) SO35. Zaokrui jedinjenje u kome je tip veze polarno-kovalentni:

  a) CaO b) H2O c) F2 d) O36. Zaokrui jedinjenje u kome je tip veze koordinativno-kovalentni:

  a) NH4+ b) NH3 c) SO42- d) O37. U kom od navedenih jedinjenja je veza nepolarno- kovalentna :

  a) MgH2 b) CaO c) H2O d) CH48. U molekulu koje supstance su atomi vezani jonskom vezom (podvui taan odgovor):

  a) H2SO3 b) CuCO3 c) CaS d)NH39. U molekulu koje supstance su atomi vezani samo kovalentnom vezom (podvui taan odgovor):

  a) NH3 b) K2SO4 c) MgO d) Na2SO410. Kod kog od navedenih jedinjenja postoji medjusobna povezanost vodoninom vezom:

  a) CCl4 b) BF3 c) NH3 d) (CH3)3N

  11. Navesti sve tipove Van der Waals-ovih sila.

  12. Sta je soni most?

  13. Kako nastaju hidrofobne interakcije?

  Tipovi neorganskih jedinjenja

  1. Hidridi su

  a) jedinjenja koja sa vodom daju kiseline ili baze b) jedinjenja metala ili nemetala sa vodonikom

  c) jedinjenja metala ili nemetala sa kiseonikom d) vrsta soli

  2. Oksidi su

  a) jedinjenja koja sa vodom daju kiseline ili baze b) jedinjenja metala ili nemetala sa vodonikom

  c) jedinjenja metala ili nemetala sa kiseonikom d) vrsta soli

  3. Oksidi se dele na ____________________, ____________________, ______________________ i______________________.

  4. Koji od navedenih oksida je anhidrid hloraste kiseline?

  a) Cl2O b) Cl2O3 c) Cl2O5 d) Cl2O75. Koji od navedenih oksida je anhidrid perhlorne kiseline?

  a) Cl2O b) Cl2O3 c) Cl2O5 d) Cl2O7

 • 6. Koji od navedenih oksida je anhidrid hlorne kiseline?

  a) Cl2O b) Cl2O3 c) Cl2O5 d) Cl2O77. Koji od navedenih oksida je anhidrid hipohloraste kiseline?

  a) Cl2O b) Cl2O3 c) Cl2O5 d) Cl2O78. Koji od navedenih oksida je anhidrid sumporne kiseline?

  a)SO3 b) P2O3 c) SO2 d) P2O59. Koji od navedenih oksida je anhidrid sumporaste kiseline?

  a)SO3 b) P2O3 c) SO2 d) P2O510. Koji od navedenih oksida je anhidrid fosforne kiseline?

  a)SO3 b) P2O3 c) SO2 d) P2O511. Koji od navedenih oksida je anhidrid fosforaste kiseline?

  a)SO3 b) P2O3 c) SO2 d) P2O512. Koji od navedenih oksida je anhidrid ugljene kiseline?

  a)CO2 b) CO c) SO2 d) SO313. U datom nizu oksida podvui bazni i napisati njegovu reakciju sa sumpor-trioksidom do kisele soli :

  a) NO b) Cl2O5 c) CaO d) CO

  14. U datom nizu oksida podvui kiseli i napisati njegovu reakciju sa kalcijum-oksidom do bazne soli :

  a) N2O b) Cl2O7 c) K2O d) CO

  15. U datom nizu oksida podvui kiseli i napisati njegovu reakciju sa cink-hidroksidom do bazne soli :

  a) NO b) CO2 c) Al2O3 d) CO

  16. U datom nizu oksida podvui bazni i napisati njegovu reakciju sa sumpornom kiselinom do kisele soli

  a) MgO b) CO c) NO d) Cl2O517. U datom nizu oksida podvui amfoterni i napisati njegovu reakciju sa natrijum-hidroksidom

  N2O Cl2O5 K2O CO Al2O318. Koji od navedenih oksida u reakciji sa hlornom kiselinom moe da gradi baznu so? Napisati reakciju.

  N2O5 Li2O MgO Cl2O SO219. U datom nizu podvui oksid koji sa feri-hidroksidom daje kiselu so. Napisati reakciju.

  N2O Cl2O5 K2O CO2 CaO

  20. U datom nizu oksida podvui bazni i napisati njegovu reakciju sa fosforastom kiselinom do neutralne

  soli:

  NO Cl2O5 FeO CO SO221. U datom nizu podvui oksid koji sa sumporastom kiselinom daje kiselu so. Napisati hemijsku reakciju.

  N2O5 P2O5 FeO CO B2O3

 • 22. Koji od navedenih oksida u reakciji sa kalijum-hidroksidom moe da gradi kiselu so? Napisati

  reakciju.

  N2O3 K2O N2O Cl2O P2O323. ta je kiselina a ta baza po Brensted-Lowry-evoj teoriji? Navesti po jedan primer.

  24. ta je baza a ta kiselina po Arrenhius-ovoj teoriji? Navesti po jedan primer.

  25. ta je baza a ta kiselina po Lewis-ovoj teoriji? Navesti po jedan primer.

  26. Napisati kiselinsko bazne parove za sledea jedinjenja;

  NH4+, HSO3-, OH-, H3O+

  27. Napisati formule konjugovane kiseline za svaku od navedenih baza:

  HPO42-, H2O, HS-, Br-

  28. Napisati formule konjugovane baze za svaku od navedenih kiselina:

  H3PO3, HClO4, H2S, H2CO329. Napisati formule konjugovane baze za svaku od navedenih kiselina:

  H2SO4, H2PO4-, NH4+, H3O+

  30. Zaokrui jedinjenje koje od predloenih jedinjenja predstavlja Lewis-ovu bazu?

  a) CO2 b) AlCl3 c) BF3 d) NH331. Zaokrui jedinjenje koje od predloenih jedinjenja ili jona predstavlja Lewis-ovu kiselinu?

  a) CaO b) BF3 c) Cl- d) NH332. Prema protolitikoj teoriji oznaiti kiselinsko-bazne parove i navesti proizvode hemijske reakcije:

  HCl +H2O H2SO4 + HNO3 NH3 +H2O H2O+H2O

  33. Napii formule: kiselog natrijum-karbonata, baznog kalcijm-fosfita i barijum- perhlorata

  34. Napii formule jedne neutralne, jedne kisele, jedne kompleksne i jedne dvogube soli.

  35. Napii disocijaciju kalijum-heksacijanoferata(II) i tetraaqva-bakar(II)hlorida.

  36. Kalijum-tetrajodomerkurat(II) i diaminosrebro(I)-hlorid se medjusobno razlikuju:

  36. Napisati formule kiselina ije su soli: acetati, hromati, hipohloriti, fosfati

  37. Napisati formule kiselina ije su soli: hlorati, fosfiti, sulfidi, karbonati, nitrati

  38. Prikazati hemijskim formulama kiseline ije su soli: fosfiti, hipohloriti, fosfati, sulfiti

  Stehiometrija

  1. Koliko mol-atoma kisenika ima u 0,5 dm3 azot-dioksida?

  2. Koliko ima atoma kiseonika u 20 g anhidrida sumporne kiseline? (S=32)

  3. Izraunati broj atoma kiseonika u 20 g sumpaste kiseline. (S=32)

  4. Koliko mol-molekula i koliko molekula sumpor(IV)-oksida sadri 5.6 dm3 ovog gasa?

  5. Izraunati koliinu i broj molekula ugljen-monoksida u 1 dm3 ovog gasa.

 • 6. Izraunati broj atoma azota u 10 mg anhidrida azotne kiseline. (N=14)

  7. Izraunati broj mol-molekula ugljenik(II)-oksida u 20 g tog gasa. (C=12)

  8. Izraunati broj atoma kiseonika u 15g amonijum-fosfita. (N=14, P=31)

  9. Izraunaj masu 100 molekula amonijaka. (N=14)

  10. Koliko je molova ugljene kiseline potrebno u reakciji sa magnezijum-hidroksidom da bi se izdvojilo 40 g

  bazne soli? (Mg=24, C=12)

  11. Koliko je grama azotne kiseline potrebno u reakciji sa kalcijum-hidroksidom da bi se izdvojilo 5 molova

  bazne soli? (N=14)

  12. Koliko grama fero-hidroksida je potrebno u reakciji sa fosfornom kiselinom da bi se izdvojilo 100

  g bazne soli? (Fe=56, P=31)

  13. Koliko grama ugljene kiseline je potrebno u reakciji sa natrijum-hidroksidom da bi se izdvojilo

  30 g kisele soli? (Na=23, C=12)

  14. Koliko molova siretne kiseline je potrebno u reakciji sa cink-hidroksidom da bi se izdvojilo 100 g

  neutralne soli? (Zn=65, C=12)

  15. Koliko molova mravlje kiseline je potrebno u reakciji sa kalcijum-hidroksidom da bi se izdvojilo 20g

  bazne soli? (Ca=40, C=12)

  16. Koliko grama fosforne kiseline je potrebno u reakciji sa kalijum-hidroksidom da bi se izdvojilo

  0, 9 g sekundarnog fosfata? (K=39, P=31)

  17. Koliko molova ugljenik(IV)-oksida je potrebno u reakciji sa natrijum-hidroksidom da bi se izdvojilo 10 gkisele soli? (Na=23, C=12)

  18. Koliko je potrebno grama kalcijum-hidroksida u reakciji sa sumporastom kiselinom da bi se izdvojilo 43 gkisele soli? (Ca=40, S=32)

  19. Koliko molova sumpor(IV)-oksida je potrebno u reakciji sa gvoe(II)-hidroksidom da bi se izdvojilo 21,7 mgbazne soli? (Fe=56, S=32)

  20. Koliko molova azot(V)-oksida je potrebno u reakciji sa kalcijum-hidroksidom da bi se izdvojilo 10.56 g baznesoli? (Ca=40, N=14)

  Hidroliza soli

  1. Kako reaguju vodeni rastvori sledeih soli: primarni natrijum-fosfat, zink-perhlorat, kalcijum-sulfat,

  kiseli magnezijum-karbonat. Za soli koje hidrolizuju napisati reakcije hidrolize

  2. Kako reaguju vodeni rastvori sledeih soli: kiseli kalcijum-sulfid, kalijum-nitrat, aluminijum-hlorid