ispitivanje prezentacija

Embed Size (px)

Text of ispitivanje prezentacija

 • 8/12/2019 ispitivanje prezentacija

  1/21

  UNTZ

  RGGF - GRAEVINSKI ODSJEK

  PREDMET : ISPITIVANJE KONSTRUKCIJA

  SEMINARSKI RAD

  Tema: Statiko ispitivanje konstrukcija

  Studenti: P

  Lugavi Adnan dr.sc.Damir

  Beganovi Mersed

 • 8/12/2019 ispitivanje prezentacija

  2/21

  Uvod

  Statikoispitivanje konstrukcije je ispitivanje konstrukcije pri mirnomstatikomopetereenjregistracije stanja konstrukcije na statikaoptereenjau smislu :

  Usklaenostisa projektom Usklaenostikvaliteta izvedenih radova u odnosu napredvieni

  Podobnosti konstrukcije za preiuzimanje odreenjihoptreenja

  Pojave, razvoja I irineprslina I deformacijskih veliina

  Trajnosti kontsrukcija koje su u upotrebi

  Konstrukcija graevinedeformiese u zavisnosti od :

  Veliinei dispozicije vanjskih uticaja

  Fiziko-mehanikihsvojstava materijala

  Geometrijskih karakteristika predmetne konstrukcije

 • 8/12/2019 ispitivanje prezentacija

  3/21

  Faze ispitivanjaPrilikom ispitivanja konstrukcija potrebno jeproikroz sljedeefaze :

  projekat ispitivanja

  izvoenjeispitivanja analiza rezultata ispitivanja

  izrada izvjetajao ispitivanju

  prijedlog eventualne sanacije ili rekonstrukcije

 • 8/12/2019 ispitivanje prezentacija

  4/21

  Projekat ispitivanja definiranje zadataka i opsega ispitivanja i uskladiti ga sa standardima

  prethodni pregled konstrukcije, analiza konstruktovnog Sistema, ocjena sitaucaije

  usklaenostsa projektom

  usklaenostkvalitet izvedenih radova u odnosu na zahtijevane

  prethodni statikiproraun, nainI veliinananoenjaopereenja,proraunoekivanihprog

  odabir parametara koji ese mjeriti, instrumenti I njihov razmjetaj

  organizaciona emaispitivanja

  poduzeti mjere za sluajneeljenogtijeka ispitivanja

 • 8/12/2019 ispitivanje prezentacija

  5/21

  Vrste probnih optereenja

  prema uestalostiispitivanja:

  redovno i kontrolno

  prema veliinioptereenja:normalna,posebna probna optereenja, izuzetna probna optereenja,ispitivanje do loma

  prema prirodi optereenja:

  statikai dinamika

  prema trajanju optereenja:

  kratkotrajna i dugotrajna

 • 8/12/2019 ispitivanje prezentacija

  6/21

  Veliina optereenja

  Probno optereenje odgovara: nedostajuem stalnom i i ukupnom pokretnom

  najnepovoljnijem optereenju prema projektu (g =1)

  normalna 0.5

 • 8/12/2019 ispitivanje prezentacija

  7/21

  Odabir probnog optereenja Tereti koji se direktno postavljaju na konstrukciju su :

  - slagani tereti, cigle, vreepijeska ili cementa, utezi ili odljevi

  Sila usljed :

  - pree, uetaili kolotura, krana, vozila

  Tekuinapunjenjem :

  - rezervoara i cisterni,bavaili najlon vrea

  Indirektnim prijenosom silapomouposebno izraenihmehanizama

 • 8/12/2019 ispitivanje prezentacija

  8/21

  Odabir optereenja 1 Odabir optereenja 2

 • 8/12/2019 ispitivanje prezentacija

  9/21

  Mjerenje geometrijskih veliina

  Osnovna mjerenja su:

  - vertikalnog progiba u sredini raspona

  - pomaka oslonaca

  - pojava pukotina

  - deformacija na mjestu ekstremnih utjecaja

  - trajnih progiba i deformacija nakon rastereenja

  Dopunska mjerenja su

  - mjerenje kuta zaokreta (na mjestu ukljetenjaili konzolama)- mjerenja horizontalnih pomaka

  - mjerenje pomaka leajeva i temelja

 • 8/12/2019 ispitivanje prezentacija

  10/21

  Mjerenje deformacija

  Instrumentipomoukojih se mjere deformacije zovu se tenzometri.

  Naprezanja se ne mogu mjeriti nego se raunajuiz izmjerenih deformacijapomoupoznatih

  deformacije i naprezanja tzv. Hookeov zakon.

  Razmak izmeudviju fiksiranih taakataakaA i B obino se zove baza i najee se oznaa

  Razmak izmeudviju fiksiranih toakatoakaA i B obinose zove baza i najeese ozna

  Baza tenzometra se bira ovisno o osobinama materijala konstrukcije koja se mjeri.

  to je vea homogenost materijala konstrukcije, to je baza tenzometra manja i obratno.

  - za elik - tenzometri na bazi od svega nekoliko milimetara

  - za beton - tenzometri s bazom veom od 100 mm

  - za zidane konstrukcijebaze koje kreu od 300 mm na vie

 • 8/12/2019 ispitivanje prezentacija

  11/21

  Instrumenti za mjerenje deformacija

  Tenzometri:

  - mehaniki

  - optiki

  - akustiki

  - elektromehanike

  - elektrootporni, induktivni, kapacitivni i potenciometarski

  Prilikom izbora odgovarajuegtenzometra trebapaziti da se uskladi mjerno podruje tenzomkoja se oekuje na konstrukciji.

 • 8/12/2019 ispitivanje prezentacija

  12/21

  Instrumenti za mjerenje deformacija

  Vaan podatak nekog tenzometra je njegova osjetljivost.

  - kod mehanikihtenzometara to je uveanje

  - kod elektrinihrezolucija

  Osjetljivost je podatak koji se na tenzometru ita na temelju podatka o osjetljivosti i promjentaakadobiva se deformacija:

  l - promjena mjere baze

  - razlika oitanjana tenzome

  Oosjetljivost

  E - relativna deformacija na baz

  lo - mjema baza

 • 8/12/2019 ispitivanje prezentacija

  13/21

  Mehaniki tenzometri

  Mehaniki tenzometri su instrumenti za mjerenjedeformacija mehanikim putem.

  Pomak izmeu dviju vrstih toaka u kojima suprivrene noice instrumenta poveava se

  oitava na ljestvici instrumenta ili s pomoumjernoga sata ili kojim optikim putem.

  Pomak se mehaniki moe poveati i do 1000 puta i takouiniti itljivim na milimetarskoj lj

  Privrenje instrumenta za konstrukciju ostvaruje se sustavom stega i privrsnica koje se ispi omoguuju raznoline naine privrenja.

 • 8/12/2019 ispitivanje prezentacija

  14/21

  Huggenergerov tanzometar

 • 8/12/2019 ispitivanje prezentacija

  15/21

  Optiki tenzometri

  Rade na principu odbijanja svjetlosne zrake od ogledala koje se nalazi na pokretnoj noici pookvira.

  - koristi se samo u laboratorijima

 • 8/12/2019 ispitivanje prezentacija

  16/21

  Akustini tenzometri

  Rad akustikihtenzometara se zasniva na promjenifrekvencije napete iceu ovisnosti o pronapetoj ici.

 • 8/12/2019 ispitivanje prezentacija

  17/21

  Elektrini tenzometri

  Vievrsta tenzometara koji rade na principu promjene elektrinihkomponenata kao tosu

  - struja, napon, otpor, kapacitet, induktivitet, termoelektricitet, piezoelektricitet, itd.

  Navedeni ebiti samo tenzometri koji se eekoriste pri statikimmjerenjima na konstrukc

  - potenciometarski senzori

  - kapacitivni senzori

  - induktivni senzori

  - elektrootporni tenzometri (mjerne trake)

  - instrumenti za mjerenje promjene otporaWheatstoneov most-poluvodikemjerne trake

 • 8/12/2019 ispitivanje prezentacija

  18/21

  Izvoenje ispitivanja

  Dratise plana ispitivanja tijekom ispitivanja :

  - pregled i snimak konstrukcije prije nanoenjaoptereenja

  - optereivanjedo najveegpredvienogoptereenjau viefaza (najmanje 4 do 10 pri ispitiv

  promatranje konstrukcije pod optereenjem, rastereenjenakon svake faze optereenja

  - promatranje konstrukcije nakon rastereenjai detaljni pregled konstrukcije

  Pratiti funkcioniranje instrumenata i kvalitetu izmjerenih podataka

  Analiza rezultata:

  - tijekom ispitivanja da bi se utvrdiloponaanjekonstrukcije- nakon ispitivanja kada se daje preliminarni izvjetajo rezultatima ispitivanja

 • 8/12/2019 ispitivanje prezentacija

  19/21

  Kod elinih konstrukcija sa vijanim spojevima najvee optereenje je potrebno ponovitustanovipoputanjespojeva

  Pomaci i deformacije se mjere izmeu svih faza optereivanja. Idui korak optereivprestanku prirasta deformacija iz prethodnog koraka (prirast deformacija je u periodu od 5

  prethodnog prirasta za isti vremenski period) Probno optereenjese ne smije izvoditi na armirano-betonskim konstrukcijama mlaimod 2

  Najveeprobno optereenjeostaje na konstrukciji najmanje 16 sati (4 sata za elinekonstrutog vremena promatra najmanje 4 puta

  Nakon rastereenja konstrukciju treba promatrati iduih 16 sati (4 sata), tj. dok se ne uspomaka

 • 8/12/2019 ispitivanje prezentacija

  20/21

  Izvjee (elaborat) o ispitivanju

  Po zavrenomispitivanju i obradi rezultata mjerenja pristupa se izradi zakljunogizvjetaja

  - shemu konstrukcije sa prikazompoloajaoptereenjai fazama optereenja

  - shemu konstrukcije sa prikazom mjernih mjesta

  - rezultati mjerenja: numerikii grafiki

  - usporedba mjernih rezultata sa normativima i analitikim

  - vrijednostima: numerikii grafiki

  - zakljuak o stanju konstrukcije

 • 8/12/2019 ispitivanje prezentacija

  21/21