Click here to load reader

Ispitivanje osposobljenosti laboratorija kroz regionalno ... materijale Laboratorija za beton i opeku Zavoda za betonske i zidane konstrukcije Instituta građevinarstva Hrvatske. Ocjena

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Ispitivanje osposobljenosti laboratorija kroz regionalno ... materijale Laboratorija za beton i...

 • Ispitivanje osposobljenosti laboratorija kroz regionalno međulaboratorijsko ispitivanje tlačne čvrstoće betona

  Emilija Barišić, dipl. ing. građ., [email protected]

  mr.sc. Dalibor Sekulić, dipl. ing. fiz, [email protected] Ivan Petrak, ing. građ., [email protected]

  Institut građevinarstva Hrvatske

  Zavod za betonske i zidane konstrukcije Janka Rakuše 1

  Zagreb Sažetak U okviru europskog programa "CARDS2006 Regional Quality Infrastructure" organizirano je ispitivanje osposobljenosti ispitnih i umjernih laboratorija u skladu s ILAC-G13 i ISO Guide 43-1 za različita područja mjerenja i ispitivanja (temperatura i vlaga, voda, el. energija, LVD sigurnost, masa, gorivo, konstrukcijski beton i čelik). Osnovni cilj bio je poticaj prijenosu znanja za implementaciju tehničkih direktiva i razvoju nacionalnih tehničkih propisa te olakšanju procesa prihvaćanja tih zemalja u EU.

  Svrha ispitivanja osposobljenosti za područje ispitivanja betona je pružanje alata za osiguranje kvalitete svakom laboratoriju sudioniku kojim se omogućuje usporedba sposobnosti sa sličnim laboratorijima te poduzimanje popravnih radnji za poboljšanje kvalitete. U tijeku ocjene za akreditaciju laboratorij mora pokazati dokaze osposobljenosti.

  U ovom međulaboratorijskom ispitivanju sudjelovalo je sedam zemalja zapadnog Balkana (Hrvatska kao pilot laboratorij, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija, Makedonija, Kosovo i Albanija) i Slovenija kao organizator CARDS2006 PT-a. U laboratoriju IGH u Zagrebu izrađeni su betonski uzorci za ispitivanje tlačne čvrstoće i gustoće betona od kojih je po dvanaest uzoraka dostavljeno u ostalih sedam laboratorija. U radu je opisana organizacija ovog ispitivanja, obrada i analiza rezultata ispitivanja. Na osnovi analize rezultata dani su komentari o osposobljenosti pojedinih laboratorija za provođenje metode ispitivanja tlačne čvrstoće betona.

  Ključne riječi: ispitivanje osposobljenosti, ispitni i umjerni laboratoriji, beton, tlačna čvrstoća Uvod Međulaboratorijsko ispitivanje (engl. Interlaboratory Comparison Testing, ILC) omogućuje usporedbu rezultata uključenih laboratorija i provjeru točnosti objavljenih mjernih nesigurnosti. Sudjelovanjem u međulaboratorijskom ispitivanju laboratorij ispunjava zahtjev norme (HRN) EN ISO/IEC 17025, posebno točke 5.9: Osiguravanje kvalitete rezultata ispitivanja i umjeravanja, za kontinuirano dokazivanje profesionalne stručnosti u području mjerenja njihovim kupcima.

  Međulaboratorijsko ispitivanje tlačne čvrstoće betona prema normi (HRN) EN 12390-3, Ispitivanje očvrsnulog betona – 3. dio: Tlačna čvrstoća ispitnih uzoraka, razlikuje se od uobičajenih ILC jer je to razorno ispitivanje, tj. svaki od uključenih laboratorija ispituje različite ispitne uzorke. Zbog toga, unatoč činjenici da su svi uzorci izrađeni iz istog uzorka

 • svježeg betona, njegovani na isti način i ispitani u istom danu, mora se računati da postoji izvjesni utjecaj heterogenost ispitnih uzoraka.

  Međulaboratorijsko ispitivanje organizirao je Laboratorij za metrologiju i kvalitetu Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Ljubljani kroz ispitivanje osposobljenosti (engl. Proficiency Testing, PT) između zemalja Zapadnog Balkana u okviru europskog programa CARDS 2006: Regional Quality Infrastructure (CARDS = Community Assistance for Reconstruction, Development and Stabilisation).

  Ciljevi PT-a bili su:

  - podrška nacionalnim infrastrukturama kvalitete u cijeloj regiji Zapadnog Balkana aktivnim uključivanjem laboratorija, sudjelovanjem osoblja nacionalnih akreditacijskih i normizacijskih tijela

  - stimulacija prijenosa znanja o implementaciji tehničkih direktiva i razvoja tehničkog dijela nacionalnih zakona te pojednostavljivanje pristupnog procesa Europskoj Uniji.

  Ispitivanje osposobljenosti provedeno je u skladu s ILAC-G13:2000 i ISO Guide 43-1 2nd edition, 1997. Organizirano je osam PT-shema u različitim područjima: PT1: Okoliš – Temperatura i relativna vlažnost zraka PT2: Okoliš – Otpadne vode PT3: Zaštita potrošača – Električna energija PT4: Zaštita potrošača – Sigurnost niskonaponskih uređaja (prema Direktivi LVD-Low Voltage Directive) PT5: Zaštita potrošača - Masa PT6: Zaštita potrošača - Gorivo PT7: Graditeljstvo – Beton PT8: Graditeljstvo - Čelik. Osam laboratorija iz osam zemalja sudjelovalo je u shemi PT7-beton. To su Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Slovenija i Srbija. Organizaciju PT7-beton proveo je pilot laboratorij, Odsjek za beton, mortove i sanacijske materijale Laboratorija za beton i opeku Zavoda za betonske i zidane konstrukcije Instituta građevinarstva Hrvatske. Ocjena rezultata uključenih laboratorija provedena je anonimno. Pilot laboratorij dao je jedinstvenu oznaku svakom laboratoriju, koji je označio svoje rezultate tom oznakom. Izabrane su oznake od 1 do 8, a one naravno nisu ni u kakvom odnosu s abecednim popisom uključenih laboratorija. Izvještaj o međulaboratorijskom ispitivanju dostavljen je svim laboratorijima, organizatoru PT-a i Hrvatskoj Akreditacijskoj Agenciji. Laboratorij za metrologiju i kvalitetu Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Ljubljani kao organizator ispitivanja osposobljenosti organizirao je dva seminara za oko 80 sudionika koje su činili predstavnici svih laboratorija, ispitnih i umjernih, predstavnici normizacijskih i akreditacijskih kuća i predstavnici ministarstava gospodarstva. Na početnom seminaru u siječnju 2008. predstavljeni su opći ciljevi CARDS programa (ciljevi i mehanizmi procesa stabilizacije i pridruživanja za zemlje Zapadnog Balkana). Sustavno vrednovanje točnosti rezultata laboratorijskih ispitivanja kroz sudjelovanje u

 • ispitivanjima osposobljenosti i efikasna razmjena informacija jedno je od ciljanih aktivnosti programa. Širi kontekst obuhvaća ocjenu infrastrukture kvalitete u odnosu na razinu koja se zahtjeva za prihvaćanje u EU kroz razvoj tehničkog zakonodavstva, normizacije, metrologije, akreditacije, ispitivanja-certifikacije-nadzora i tržišne inspekcije. Polaznici su upoznati s načelima Novog i Općeg pristupa (engl. New and Global Approach) te načinom transpozicije tehničkih direktiva u nacionalna zakonodavstva. Predstavljeni su također programi pojedinih PT shema te dana okvirna pravila za provedbu međulaboratorijskih ispitivanja. Definirani su ključni koraci provedbe ispitivanja osposobljenosti:

  - identifikacija potreba, prioriteta i mogućnosti laboratorija - prethodni seminar - program osposobljavanja - podrška i koordinacija rada laboratorija u pojedinom PT-u - ocjena rezultata - moguće popravne radnje - završni seminar – zaključci i preporuke

  Slika 1 Sudionici završnog seminara CARDS2006 u Ljubljani

  Na završnom susretu u lipnju 2008. predstavljeni su svi sudionici: laboratoriji, akreditacijske i normizacijske kuće. Prezentirani su rezultati svih osam PT-a te sumirani organizacijski i tehnički problemi. Uspostavljeno je niz kontakata koji obećavaju buduću suradnju. Priprema i provedba PT7 - Beton U pilot laboratoriju pripremljeni su uzorci, betonske kocke dimenzija (150x150x150) mm, iz dvije mješavine svježeg betona s različitim sastavom, svaka volumena oko 0,17 m3, u normiranim laboratorijskim uvjetima. Ukupno je izrađeno 2 x 48 uzoraka, po šest uzoraka iz svake mješavine za svaki laboratorij. Svi su uzorci pripremljeni na isti način prema normi HRN EN 12390-2, zbijanjem vibriranjem. Uzorkovanje je provedeno prema normi HRN EN 12390-1 u čeličnim kalupima.

 • Nakon ugradnje uzorci su čuvani 24 h u kalupima, zaštićeni od udara, vibracija i isušivanja pri temperaturi od (20 ± 2) °C i relativnoj vlažnosti ≥ 95 %. Nakon vađenja iz kalupa njegovani su 27 dana u vodi temperature (20 ± 2) °C.

  Slika 2 Uzorci u kalupu nakon ugradnje

  Slika 3 Ispitivanje tlačne čvrstoće

  Za prijevoz do ostalih laboratorija uzorci su zapakirani u kutije tako da se zadrže vlažni uvjeti tijekom transporta. Svaka je pošiljka sadržavala 12 uzoraka i težila je oko 100 kg. U tijeku pripreme pilot laboratorij dostavio je svakom laboratoriju protokol koji je sadržavao detaljno opisan program ispitivanja, dužnosti pilota i uključenih laboratorija, upute za ispitivanja i mjerenja te potrebne obrasce za računanje i zapis rezultata. Program ispitivanja sastojao se od ispitivanja tlačne čvrstoće i gustoće betona prema (HRN) EN 12390-3, odnosno (HRN) EN 12390-7. Uvjeti ispitivanja zadani su za ispitivanje tlačne čvrstoće:

  - stanje površine prije ispitivanja: zaprimljeno stanje

 • - brzina prirasta opterećenja: konstantna brzina od 0,6 MPa/s - površina koja se opterećuje: okomito na smjer ugradnje

  Cijeli postupak od pripreme do ispitivanja sastojao se od sljedećeg:

  - priprema sastojaka: o agregat, ispitivanje osnovnih svojstava (granulometrijski sastav, upijanje i

  vlažnost) o cement, ispitivanje osnovnih svojstava (gustoća)

  - račun sastava betona prema normi HRN EN 1766 - vaganje sastojaka - miješanje betona prema normi HRN EN 1766 - izrada 6 x 8 uzoraka dimenzija (150 x 150 x 150) mm prema HRN EN 12390-1 i -2 - 24 h njege u kalupima u uvjetima (20 ± 2) °C i r.h. ≥ 95 % - vađenje iz kalupa - 27 dana njege u vodi (20 ± 2) °C - pakiranje, otprema, preuzimanje - dogovaranje datuma ispitivanja - mjerenje dimenzija - vaganje - ispitivanje tlačne čvrstoće - ocjena tipa loma (slika 4)

  Slika 4 Zadovoljavajući

Search related