Click here to load reader

ispitivanje betona

 • View
  158

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

prezentacija

Text of ispitivanje betona

 • VEBA 7.

  ISPITIVANJE BETONA I NJEGOVIH KOMPONENTI

 • O betonu...

  Beton je konstruktivni materijal koji nastajeovravanjem meavine:

  kamenih agregata, mineralnog veziva i vode aditivi

  Aktivne komponente

  Pasivna komponenta

 • Primena betonaPrimena betona Dobre osobine betona suDobre osobine betona su:: zadovoljavajuzadovoljavajua pritisna a pritisna

  vrstovrstoa, velika trajnost, otpornost na hemijske uticaje, a, velika trajnost, otpornost na hemijske uticaje, podesan je za izradu slopodesan je za izradu sloenih konstrukcija i formi i dr. enih konstrukcija i formi i dr.

  NNedostaedostacici betona: krtost, mala nosivost kod smibetona: krtost, mala nosivost kod smiuuih i ih i zateznih naprezanja, nije u stanju da odmah primi puno zateznih naprezanja, nije u stanju da odmah primi puno optereoptereenje po ugradnji i dr.enje po ugradnji i dr.

  1. Graevinarstvo

  2. Rudarstvo (izvozna okna, glavni transportni hodnici, navozita, bunkeri, sipke, vodo-sabirnici, pumpne komore i dr.)

 • Vezivni materijali

  cement, gips, kre, asfalt, epoksi smole1. najee se koristi portland cement, 2. ree lafar cement

 • Kameni agregat

  pesak ljunak i drobljeni kamen

  Agregat uestvuje sa 7080% u ukupnoj masi betona i od njegovog kvaliteta zavise i svojstva ovrslog betona

 • VodaVoda

  procesi vezivanja i procesi vezivanja i oovrvravanja cementaavanja cementa viskozitet betonskviskozitet betonskee smesmeee

 • Ispitivanje kamenih agregata Odreivanje zagaenosti kamenih agregata

  organskim materijama-kalorimetrijskom metodom

  Odreivanje granulometrijskog sastava kamenih agregata metodom suvog prosejavanja

  Po potrebi se ispituje pritisna vrstoa drobljenog kamena (mora biti preko 80MPa)

 • Odreivanje granulometrijskog sastava kamenih agregata metodom suvog

  prosejavanja

  vaga sa tanou merenja od 0,1% mase ispitivanog uzorka,

  garnitura sita prema JUS-u L.J9.010 sa sledeim otvorima u mm: 0,063; 0,090; 0,125; 0,250; 0,500; 0,710; 1,0; 2,0; 4,0; 8,0; 11,2; 16,0; 22,4; 31,5; 63,0; 125,0.

  I frakcija: od 0 do 4mmII frakcija: od 4 do 8mmIII frakcija: od 8 do 16mm iIV frakcija: od 16 do 31,5mm

  Frakcije agregata

 • Odreivanje granulometrijskog sastava

  Pun ostatak Qn [ ]gaaaaaQ ni

  inn =

  =++++=1

  321 L

  Ostaci na pojedinim sitima Pn (%) %1001

  = = ini nn aQP

  Procenat prolaza kroz Yn [ ]%100 nn PY =

  Delimini ostaci an

  Otvor sita dn

 • Ispitivanje granulometrijskog sastava kamenog agregata

  Vrsta kamenog agregata , Maksimalna veliina zrna: dmax= , mm Masa agregata koji se prosejava: m = , g.

  dn [mm] an [g]

  Qn [g]

  Pn [g]

  Yn [g]

  63 31,5 16 8

  4,0 2,0 1,0 0,5

  0,25 DNO

  an g

 • Linija prosejavanja kamenih agregata za beton: P i P- granine linije prosejavanja

 • Ispitivanje cementa

  gustina-specifina masa s, konzistencija-potrebna koliina vode za

  zameivanje, poetak i kraj vremena vezivanja, stalnost zapremine, finoa mliva, savojna vrstoa, pritisna vrstoa-klasa cementa i dr.

 • Uzorak za ispitivanje

  Prizmatine gredice dimenzija 4x4x16cm, koje su napravljene od plastinog cementnog maltera. Razmera meanja cementa, vode i standardnog kvarcnog peska je u odnosu: mc : mp = 1 : 3; m : mc = 0,5.

  Za spravljanje standardnog cementnog maltera uzima se: 450g cementa, 450g fine frakcije, 450g srednje frakcije i 450g krupne frakcije kvarcnog peska, kao i 225ml pijae vode. Kvarcni pesak mora imati istou od 98%Si sa tano definisanom krupnoom zrna. U naoj zemlji takvog peska ima u mestu Rgotina kod

 • Ispitivanje savojne vrstoe cementa

  [ ]MPaWM

  mfmax=

  gde je: Mmx - maksimalni moment savijanja i iznosi: [ ]NmlFM

  4max=

  W - otporni moment preseka : [ ]336

  mmaW = l - rastojanje izmeu oslonca, mm a - irina preseka uzorka, mm. Zamenom se dobija obrazac za savojnu vrstou:

  [ ]MPaalF

  mf 323 =

  Savojna vrstoa se uzima kao srednja vrednost od tri pojedinana

  ispitivanja. Savojna vrstoa cementa moe se izraunati i po obrascu: [ ]MPaF

  mf= 25,0

  gde je: F - granina sila loma, kN.

  posle 1; 3; 7 ili 28 dana

 • Ispitivanje pritisne vrstoe-klase cementa

  [ ]MPaSF

  m

  m

  CC =

  gde je: S - povrina koja se optereuje, S = 16cm2.

  Nain ispitivanja pritisne vrstoe: 1) eline ploice;

  2) ispitivane polutke; 3) zglob maine

 • Ispitivanje pritisne vrstoe-klase cementaMehanike vrstoe cementa

  SAVIJANJE PRITISAK Masa uzorka Fmf Fmf, sr mf Fmc Fmc, sr mc

  Broj uzorka

  [g] [kN] [kN] [MPa] Broj

  uzoraka [kN] [kN] [MPa] 1 1 2

  3 2

  4

  5 3 Fmf= 6 Fmc=

  Minimalne vrednosti vrstoa cementa

  Minimalne vrstoe u MPa Posle 1 dan Posle 3 dana Posle 7 dana Posle 28 dana Klasa cementa

  Savojna Pritisna Savojna Pritisna Savojna Pritisna Savojna Pritisna 25 - - - - 2,5 10,0 4,0 22,0

  S* - - - - 3,5 14,0 35 B** - - 3,0 14,0 - - 5,0 31,0

  S - - 3,0 14,0 - - 45 B - - 3,5 18,0 - - 5,5 40,0

  55 3,5 18,0 - - - - 6,5 49,0 * cement sa sporijim prirastom vrstoe

  ** cement sa brim prirastom vrstoe

 • Ispitivanje karakteristika sveeg betona priprema uzorka za ispitivanje i ispitivanje karakteristika

  ovrslog betona

  ispitivanje konzistencije svee betonske mase

  ispitivanje karakteristika ovrslog betona-postupak ispitivanja pritisne vrstoe-marke betona

  1. metoda sleganja, 2. metoda rasprostiranja, 3. VEBE metoda i 4. metoda sleganja vibriranjem

 • Izrada probnih betonskih tela za ispitivanje karakteristika ovrslog betona

  ematski prikaz ugradnje betona u kalup probne kocke ivice 20cm

  kocke ivice 20cm za ispitivanje pritisne vrstoe-marke betona, icilindri prenika 15cm i visine H=30cm za ispitivanje vrstoe pri zatezanju

 • Ispitivanje pritisne vrstoe-marke betona

  1; 7 ili 28 dana

  Postupak ispitivanja betonske kocke ivice 20cm na presi snage 300 t;

  a) ploe za pritiskivanje

  [ ]MPaSF

  m

  m

  cc =

 • Zadatak 7-1.Odrediti granullometrijski sastav kamenog agregata i nacrtati krivu prosejavanja. Prosejavanje vriti kroz seriju standardnih sita. Masa uzorka koji se prosejava iznosi m = 5000 g.

  Sito, d an Qn Pn Yn Yn[mm] [g] [g] [%]

  [%] [%]

  30 0 0 0,00% 100,00% 100%

  15 1755 1755 35,10% 64,90% 65%

  8 1150 2905 58,10% 41,90% 42%

  5 535 3440 68,80% 31,20% 31%

  3 540 3980 79,60% 20,40% 20%

  1 650 4630 92,60% 7,40% 7%

  0,4 235 4865 97,30% 2,70% 3%

  0,2 115 4980 99,60% 0,40% 0%

  dno 20 5000 100,00% 0,00% 0%

  5000

 • Yn (%)

  dn (mm)

 • Yn (%)

  dn (mm)

 • Zadatak 7-2.

  Odrediti gustinu, savojnu i pritisnu vrstou (klasu) cementa. Uzorci za ispitivanje su dimenzija 4X4X16 cm i napravljeni su od 450g cementa, 450g fine frakcije, 450g srednje frakcije i 450g krupne frakcije kvarcnog peska, kao i 225ml pijae vode. Ispitivanje se vri na vagi tipa Michealis. Ostali podaci:

  mcp=370grms=3kga10m/s2uveanje 50xFpc1=28000NFpc2=27000N

  gustina cementne prizme

  savojna vrstoa cementne prizme

  pritisna vrstoa (klasa) cementa

 • mb=18.100kg

  Fpb=1400kN

  Zadatak 7-3.Odrediti gustinu i pritisnu vrstou (marku betona ). Uzorci za ispitivanje su dimenzija 20X20X20cm i odleali su 28 dana. Ispitivanje se vri na hidraulinoj presi snage 3000 kN. Ostali podaci:

  gustina betona

  marka betona

Search related