ISKUSTVA AKREDITACIJE LABORATORIJA IZ PODRU¤’JA Z huzz.hr/radovi/Franic_Galjanic_Krizanec_HUZZ_ ¢  Primjer:Primjer:EEUU

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ISKUSTVA AKREDITACIJE LABORATORIJA IZ PODRU¤’JA Z...

 • ISKUSTVA AKREDITACIJE LABORATORIJA IZ PODRUČJA ZAŠTITE ZRAKA U REPUBLICI HRVATSKOJ

  11

  Dr. sc. Zdenko FranićDr. sc. Zdenko Franić Institut za medicinska istraživanja i medicinu radaInstitut za medicinska istraživanja i medicinu rada

  franic@imi.hrfranic@imi.hr http://www.franic.infohttp://www.franic.info

  Mr. sc. Dragica KrižanecMr. sc. Dragica Križanec Hrvatska akreditacijska agencijaHrvatska akreditacijska agencija dragica.krizanec@akreditacija.hrdragica.krizanec@akreditacija.hr Mr. sc. Slobodan GaljanićMr. sc. Slobodan Galjanić

  Hrvatska akreditacijska agencijaHrvatska akreditacijska agencija slobodan.galjanic@akreditacija.hrslobodan.galjanic@akreditacija.hr

 • Infrastruktura kvalitete

  Infrastruktura kvalitete uvjet je napretka Infrastruktura kvalitete uvjet je napretka gospodarstva, otvaranja novih radnih mjesta, a gospodarstva, otvaranja novih radnih mjesta, a onda i ostvarivanja većeg društvenog onda i ostvarivanja većeg društvenog blagostanja. blagostanja.

  Društvene zajednice, odnosno države, s Društvene zajednice, odnosno države, s

  22

  Društvene zajednice, odnosno države, s Društvene zajednice, odnosno države, s učinkovitim javnim strukturama, posebice onim učinkovitim javnim strukturama, posebice onim koje se odnose na infrastrukturu kvalitete, u koje se odnose na infrastrukturu kvalitete, u međunarodnim odnosima bolje artikuliraju i međunarodnim odnosima bolje artikuliraju i promiču svoje interese.promiču svoje interese.

  Primjer:Primjer: EUEU

 • Infrastruktura kvalitete

  Jedan od najvažnijih segmenata Sporazuma o Jedan od najvažnijih segmenata Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), kao stabilizaciji i pridruživanju (SSP), kao instrumenta pristupanja Republike Hrvatske u instrumenta pristupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije (NN punopravno članstvo Europske unije (NN 14/2001, 14/2002 i 1/2005), odnosi14/2001, 14/2002 i 1/2005), odnosio seo se na na usklađivanje tehničkog zakonodavstva.usklađivanje tehničkog zakonodavstva.

  33

  usklađivanje tehničkog zakonodavstva.usklađivanje tehničkog zakonodavstva.

  Prema članku 73. SSPPrema članku 73. SSP--a, Hrvatska se obvezala a, Hrvatska se obvezala da će promicati uporabu tehničkih propisa da će promicati uporabu tehničkih propisa Zajednice i europskih normi te postupaka Zajednice i europskih normi te postupaka ispitivanja i ocjene sukladnosti, kao i ispitivanja i ocjene sukladnosti, kao i poticati poticati razvoj infrastrukture kvaliteterazvoj infrastrukture kvalitete. .

 • Hrvatska infrastruktura kvalitete

  44

 • Akreditacija

  U infrastrukturi kvalitete U infrastrukturi kvalitete ključnu ulogu ima akreditacijaključnu ulogu ima akreditacija..

  Karakteristike akreditacije:Karakteristike akreditacije:

  �� DobrovoljnaDobrovoljna,, �� Priznavanje tehničke kompetencije,Priznavanje tehničke kompetencije, Specifično područje akreditacije,Specifično područje akreditacije,

  55

  �� Specifično područje akreditacije,Specifično područje akreditacije, �� Ocjenjuje se osoblje, vještine i znanje, oprema i provedbaOcjenjuje se osoblje, vještine i znanje, oprema i provedba postupaka ispitivanja,postupaka ispitivanja,

  �� Ocjenu vode tehnički visokoOcjenu vode tehnički visoko--kompetentni ocjenitelji,kompetentni ocjenitelji, �� Ocjenjuje se i sustav upravljanja kvalitetom,Ocjenjuje se i sustav upravljanja kvalitetom, �� Akreditacija može uključivati i provedbu specifičnih testovaAkreditacija može uključivati i provedbu specifičnih testova npr. interkomparacije, međulaboratorijska ispitivanja,npr. interkomparacije, međulaboratorijska ispitivanja, mjeriteljske audite i sl.mjeriteljske audite i sl.

 • Položaj akreditacije i certifikacije na Položaj akreditacije i certifikacije na (inter)nacionalnoj razini(inter)nacionalnoj razini

  EA

  Nacionalno akreditacijsko Tijelo (HAA) ISO/IEC 17011

  EA Multilateral Agreement

  Akreditacija

  Ispitni i umjerni Laboratoriji ISO/IEC 17025

  Akreditacija

  Inspekcijska tijela ISO/IEC 17020

  Certifikacijska tijela ISO/IEC 17024 ISO/IEC 17021 EN 45011

  OSOBE

  SUSTAVI PROIZVODI

  Certifikacija VAŽNO:

  ISO/IEC 17025 NIJE CERTIFIKACIJSKA NORMA

 • Preduvjeti za program akreditacije

  77

 • Okvir za vjerodostojno ispitivanje

  88

 • Broj akreditiranih TOS-ova

  99

 • Akreditacija laboratorija

  Sustav akreditacije: Dobrovoljno područje te svaki subjekt sam procjenjuje hoće li mu to donijeti određenu tržišnu prednost

  Sve se mijenja onoga časa kada zahtjev za

  1010

  Sve se mijenja onoga časa kada zahtjev za akreditacijom uđe u neki zakonski akt

  Pravilnik o izdavanju dozvole ili suglasnosti za obavljanje djelatnosti praćenja kakvoće zraka i praćenja emisija u zrak iz stacionarnih izvora. (Narodne novine br. 79 od 17. 07. 2006.)

 • Ciljevi kvalitete (I)

  Na području zaštite zraka Na području zaštite zraka ciljevi kvalitete ciljevi kvalitete proizlaze iz dva ključna dokumenta:proizlaze iz dva ključna dokumenta:

  Nacionalne strategije zaštite okoliša Nacionalne strategije zaštite okoliša

  1111

  Nacionalne strategije zaštite okoliša Nacionalne strategije zaštite okoliša (NN 46/2002) (NN 46/2002) ii Zakona o zaštiti zraka Zakona o zaštiti zraka (NN 178/2004 i 60/2008).(NN 178/2004 i 60/2008).

 • Ciljevi kvalitete (II)

  Ti okvirni ciljevi jesu:Ti okvirni ciljevi jesu: ** uskladiti postojeću legislativu RH s legislativom uskladiti postojeću legislativu RH s legislativom EU i prema preuzetim međunarodnim obvezama,EU i prema preuzetim međunarodnim obvezama, ** smanjiti emisije štetnih tvari u skladu s smanjiti emisije štetnih tvari u skladu s

  1212

  ** smanjiti emisije štetnih tvari u skladu s smanjiti emisije štetnih tvari u skladu s postojećom legislativom (osobito smanjenje postojećom legislativom (osobito smanjenje emisije iz prometa), iemisije iz prometa), i ** revidirati i nadograditi sustav praćenja revidirati i nadograditi sustav praćenja (motrenja) emisija i kakvoće zraka.(motrenja) emisija i kakvoće zraka.

 • Akreditacija laboratorija - zrak

  RELEVANTNE NORME

  HRN EN ISO/IEC 17025:2007

  Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija umjernih laboratorija

  HRS CEN/TS 15675:2008

  Mjerenje emisije iz stacionarnih izvora – Primjena norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007 na povremena mjerenja

 • Norma ISO/IEC 17025

  Opći zahtjevi za osposobljenost laboratorija

  Zahtjevi na upravljanje

  Opisani su u poglavlju 4. Norme 17025 i odnose se na sustav upravljanja kvalitetom u laboratoriju.

  1414

  laboratoriju.

  Navedeni zahtjevi temelje se na odrednicama normi ISO 9001 i ISO 9002, a prilagođeni su specifičnim djelatnostima ispitnih i umjernih laboratorija.

 • Norma ISO/IEC 17025

  Opći zahtjevi za osposobljenost laboratorija

  Zahtjevima na upravljanje obuhvaćeni su organizacija (tehnička uprava, odgovornosti za djelatnost laboratorija), sustav kvalitete (politika, ciljevi sustava kvalitete, upravljanje dokumentima), postupak ugovaranja (uključene odgovorne osobe iz laboratorija), nabava (npr. kemikalije, referencijske tvari, umjeravanje, servisiranje opreme), nesukladan rad (postupanje u slučaju da se

  1515

  servisiranje opreme), nesukladan rad (postupanje u slučaju da se utvrdi da rad ili rezultati nisu u skladu s normama i vlastitim pravilima), popravne i preventivne radnje (otklanjanje uzroka nesukladnosti i prevencija njihovog pojavljivanja), unutrašnje ocjene (interna provjera svih zahtjeva norme), upravina ocjena (ocjena funkcioniranja sustava od strane najviše uprave laboratorija)

 • Norma ISO/IEC 17025

  Opći zahtjevi za osposobljenost laboratorija

  Tehnički zahtjevi

  Opisani u poglavlju 5. Norme i obuhvaćaju osoblje (osposobljenost, odgovornosti, ciljevi i planovi obuke), prostor (prikladnost, izvori energije, kontroliran pristup), metode ispitivanja (normirane/nenormirane, validacija, procjena mjerne nesigurnosti), oprema (raspoloživost, ispravnost, odgovornosti za

  1616

  nesigurnosti), oprema (raspoloživost, ispravnost, odgovornosti za rukovanje), mjerna sljedivost (umjeravanje u osposobljenim umjernim laboratorijima), uzorkovanje (planovi i postupci, statističke metode, zapisi), rukovanje uzorcima (prijevoz, prijem, označavanje, distribucija, skladištenje, čuvanje), osiguranje kvalitete rezultata ispitivanja (međulaboratorijska ispitivanja, referencijske tvari, ponovljena ispitivanja, kontrolne karte), prikazivanje rezultata (ispitni izvještaj, mišljenja i tumačenja, izmjene izvještaja).

 • Norma ISO/IEC 17025

  Opći zahtjevi za osposobljenost laboratorija

  PK

  ZAHTJEVI NA UPRAVLJANJE TEHNIČKI ZAHTJEVI

  Temeljni je preduvjet funkcioniranje sustava upravljanja kvalitetom prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007

  PK

  POSTUPCI

  RADNE UPUTE

  ZAPISI (SUSTAVA , TEHNIČKI)

  OPĆI ZAHTJEVI ZA UPRAVLJANJEM LAB.

  POSTUPCI

  DETALJNI OPIS

 • MZOPUG

  HAA

  ODBOR ZA laboratorije

  HZN

  HZN/TO 146

  RADNA SKUPINA L