Click here to load reader

Ishodi učenja “ Učenje sa namjerom ”

 • View
  78

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ishodi učenja “ Učenje sa namjerom ”. Što kandidati budu imali jasniju sliku onoga što se od njih očekuje, i više razumiju kakva će biti njihova uloga i kakvi su kriterijumi koji će se koristiti da se utvrdi jesu li uspješni ili ne, njihovo učenje će biti efikasnije. (Diamond, 1998. godine). - PowerPoint PPT Presentation

Text of Ishodi učenja “ Učenje sa namjerom ”

 • Ishodi uenjaUenje sa namjerom

 • to kandidati budu imali jasniju sliku onoga to se od njih oekuje, i vie razumiju kakva e biti njihova uloga i kakvi su kriterijumi koji e se koristiti da se utvrdi jesu li uspjeni ili ne, njihovo uenje e biti efikasnije. (Diamond, 1998. godine)

 • Ishodi uenja

  Iskaz oekivanih znanja, sposobnosti razumijevanja i/ili sposobnosti koje bi kandidat trebao uspjeno da demonstrira nakon procesa uenja, kao i opis posebnih intelektualnih i praktinih vjetina steenih ili demonstriranih uspjenim zavretkom jedinice uenja ili kvalifikacije.

  Ishodi uenja, zajedno sa kriterijumima ocjenjivanja, odreuju minimalne zahtjeve za sticanje kredita.

 • Karakteristike pristupa zasnovanog na ishodima uenjaIshodi uenja su eksplicitna identifikacija integrisanog znanja, vjetina i kompetencija;Ne opisuju proces uenja; Ne odnose se na namjere, ciljeve i zadatke onih koji poduavaju (nastavnika, trenera i dr), Nisu saeti prikaz sadraja programa obrazovanja/osposobljavanja;Ishodi uenja opisuju rezultate procesa uenja!

  Sadraji programa obrazovanja/osposobljavanja, Proces uenja/nastaveCiljevi, zadaci, namjere nastavnika, trenera Rezultati uenja

 • Primjenjuje odgovarajue ICT vjetine u svrhe predvianja demografskih trendova;Razvija razumijevanje kulturne raznolikosti na radnom mjestu;Razumije devet razloga za sprovoenje analize potreba;Predstavlja se u pisanoj formi razliitoj strunoj i akademskoj javnosti.

 • Zato su vani ishodi uenja?definiu vrstu i opseg uenja za koje se oekuje da e kandidati postii;pruaju objektivni kriterijum/mjerilo za provjeru;kandidatima jasno ukazuju na oekivanja od uenja;potencijalnim poslodavcima ukazuju na sposobnosti kandidata;

 • Zato su vani ishodi uenjapomau pri definisanju koherentnih jedinica uenja; akcenat je sa procesa pomjeren na rezultate uenja;laka procjena postignua kandidata;pomau usmjeravanje i voenje kandidata i pomo pri uvidu u oekivane efekte uenja

 • Ishod uenjaIshod uenjaIshod uenja

  Ishodi uenja__________ Funkcionalna znanja Profesionalne i kognitivne vjetine Kompetencije (nivo samostalnosti i odgovornosti)Ishod uenjaIshod uenjaIshod uenjaIshod uenjaIshod uenja jedinica kvalifikacije kvalifikacijaJedinice kvalifikacije/uenjaCKO kvalifikacija

 • Formulisanje/pisanje ishoda uenjata elimo da kandidati postignu?Kako emo znati jesu li to postigli?

  Ishodi uenja ne treba da opisuju put do postizanja rezultata uenja ve same rezultate:

  Ishodi uenja opisuju ta kandidat treba da bude u mogunosti da pokae: Razmiljanje, znanje (kognitivni domen), Rad, vjetine (psihomotorni domen), Osjeanja, stavovi (afektivni domen). Aktivnosti se mogu uoiti (posmatrati), Aktivnosti moraju biti mjerljive, Kandidati moraju biti u stanju da izvre ishodom uenja propisane aktivnosti.

 • Kriterijumi za formulisanje/pisanje ishoda uenjaIshodi uenja opisuju ishode, a ne proces uenja,Svaki ishod poinje aktivnim glagolom koji odraava nivo traenog uenja,Ishodi treba da budu napisani u smislu onoga to je kandidat u stanju da demonstrira, Treba da odraavaju znanje, vjetine i kompetencije (samostalnost i odgovornost) u odgovarajuoj razmjeri,Ukljuiti ishode koji se odnose na kljune kompetencije, Jezik korien za pisanje ishoda uenja treba da bude razumljiv i jasan. Izbjegavati strune izraze!

 • Formulisanje/pisanje ishoda uenjaAktivni glagoliZa pisanje ishoda uenja treba odabrati aktivni glagol koji oznaava radnju koja e rezultirati oiglednim ponaanjem Izjave moraju biti kratke i fokusiraneOsmislitiKategorizovatiUpotrijebitiPripremitiPrilagoditiBiti svjestanUpoznati se saZnatiRazumjeti

 • Formulisanje/pisanje ishoda uenja

 • Sistem ishoda uenjata raditi?Ishodi uenja

  Pod kojim uslovima?

  Koliko dobro to treba da se uradi?PonaanjeUsloviKriterijumiAktivni glagoli: Kognitivni, psihomotoriki, afektivni

  Primjer: U kontekstu situacije u uionici kandidati e, uz upotrebu prikladnih primjera, biti u stanju da demonstriraju i evaluiraju.Uslov U kontekstu situacije u uioniciPonaanje Pokazivanje i evaluacijaKriterijumi Prikladni primjeri

 • Formulisanje/pisanje ishoda uenja Svaka vana oblast uenja mora da bude obuhvaena prilikom pisanja ishoda uenja za odreenu kvalifikaciju,

  Jedan ishod uenja moe da bude kombinacija optih, strunih i kljunih kompetencija.

 • Primjeri kljunih kompetencija koje treba ukljuiti u ishode uenjaDa bi stekao kvalifikaciju, kandidat treba da ima sposobnost da pokae:

  Istraivake vjetine, ukljuujui sposobnost definisanja problema i moguih naina za njegovo rjeavanje, prikupljanje informacija i njihova evaluacija; Kritiko razmiljanje i vjetine za rjeavanje problema; Osjeaj za inicijativu i preduzetnitvo; Timski rad i liderske vjetine i td.

 • Zakon o Crnogorskom kvalifikacionom okviruOvim zakonom ureuje se nacionalni okvir kvalifikacija, nivoi i podnivoi kvalifikacija, tipovi kvalifikacija, obim kvalifikacije, kao i nadlenosti tijela za predlaganje, usvajanje i svrstavanje kvalifikacija.

  Pojmovnik: Ishodi uenja su iskazi kojima se potvruje ta pojedinac zna, razumije i sposoban je da uradi na kraju procesa uenja, bez obzira na nain uenja, i definisani su kroz znanje, vjetine i kompetencije.

  Principi: Jedan od principa na kojima se zasniva Okvir kvalifikacija je da se ishodi uenja iskazuju kroz znanje, vjetine i kompetencije.

  Ciljevi: Okvir kvalifikacija ima za cilj (izmeu ostalog) jasno definisanje ishoda uenja

 • HVALA

  *Transparentnost, jednostavnost i jasnost u definisanju oekivanja od kandidata;Opisati i dati primjere kako to izgleda u praksi - u formalnom obrazovanju, ali i na primjeru samousmjeravanog uenja (informalno uenje);*Poruka treba da bude jasna i efektivna: ... Moemo provesti u uionici 24 sata svakog dana, poduavajui uenike. Ako oni, nakon toga, nisu u stanju da demonstriraju ono emu smo ih poduavali, ishodi uenja nisu postignuti i ne moe im biti dodijeljena kvalifikacija!Naglasiti i objasniti termin Da demonstrira*Objasniti razliku izmeu procesa uenja i rezultata uenja,Naglasiti da se ishodi odnose na rezultate i dati primjere iz prakse:Formalno obrazovanje: ciljevi, zadaci idr programa/nastavnika i ishod, kao rezultat rada nastavnika,Samousmjeravano uenje: namjera i cilj pojedinca da naui engleski jezik sluanjem muzike, gledanjem filmova, itanjem portala na engleskom jeziku ukazuje na proces uenja, ali to ne znai da kandidat zna engleski jezik. Samo ako je u stanju da demonstrira steeno znanje engleskog jezika, kandidat e imati rezultate/ishode uenja,3. Objasniti odnos sadraji programa proces nastave ishodi uenja,*IU: objasniti zato ovo jeste IU i navesti konkretan primjer kako je mogue izmjeriti/uoiti rezultate,Zamoliti nekoga od uesnika/slualaca da objasni kako ovaj ishod moe da se izmjeri,Koje su koristi od ovog ishoda uenja? *Slajdovi 6 i 7:Objasniti i dati primjere kakve koristi od ishoda uenja imaju: (A) kreatori kvalifikacija, (B) organizatori i realizatori obrazovanja i osposobljavanja, (C) organizatori i realizatori provjere,Poslodavci u smislu transparentnosti kvalifikacija ta poslodavac moe da oekuje da e kandidat biti u mogunosti da radi,Kandidati.

  **Objasniti svaki od pojmova na slajdu: IU, jedinica uenja, veliina jedinice uenja/kvalifikacije, kvalifikacija,Objasniti meusobni odnos IU, jedinice i kvalifikacije,Navesti osnovne karakteristike kvalifikaciije (sektor, nivo, veliina i dr),Objasniti CKO u kontekstu kvalifikacija.*Dokument Pisanje ishoda uenja, strana 2,Objasniti sve pojmove koji se pominju na slajdu: (A) ishodi, provjera, (B) osobine ishoda uenja, (C) kognitivni domen, psihomotorni domen, afektivni domen, Navesti primjer IU i na primjeru demonstrirati osobine date na slajdu.*1. Dokument Pisanje ishoda uenja, strane 4 i 5

  *Dokument Pisanje ishoda uenja, strana 2.*Dokument Pisanje ishoda uenja, strana 3*Dokument Pisanje ishoda uenja, strana 3*Dokument Pisanje ishoda uenja, strane 4 i 5.*Dokument Pisanje ishoda uenja, strane 4 i 5.*Objasniti da Okvir ima 6 kljunih elemenata: nivo, opise nivoa, kreditnu vrijednost, vrstu isprave, sektore i tip kvalifikacije*Dati kratak pregled Zakona o Crnogorskom kvalifikacionom okviru,Objasniti kako e primjena Zakona da se odrazi na: organizatore i realizatore obrazovanja i osposobljavanja, organizatore i realizatore provjere, graane, poslodavce i dr,Naglasiti da zakon propisuje da kvalifikacije u Crnoj Gori treba da budu izraene kroz ishode uenja.*