IS205-Osnove informacionih sistema

  • View
    17

  • Download
    9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Seminarski rad

Text of IS205-Osnove informacionih sistema

Graditelj A.D-Uvoenje informacionog sistemaPROJEKAT IZ PREDMETA IS205 Sistemi informacionih tehnologija

Mentor: Student:Mr.Valentina Paunovi Vladimir Apostolov 1559

Ni 30.01.2014

SadrajUvod31. Istorijat preduzea42.Misija i vizija Graditelja53. Tipovi informacionih sistema73.1 ESS sistemi83.2 MIS i DSS sistemi83.3 TPS sistemi94. Enterprise sistemi (ERP)95. Informacioni sistemi za postizanje strategije Graditelja106. Infrastruktura informacionog sistema117. Internet poslovanje118. Sistemi poslovne inteligencije129. Zatita informacionih sistema1310. Metodologija razvoja informacionih sistema1410.1 Model ivotnog ciklusa1410.2 Spiralni model1510.3 Iterativno-inkrementalni model1610.4 Evolutivni prototipski razvoj IS1610.5 Agilne metode1611.Zakljuak17Literatura17

Uvod

Informacioni sistem se definie kao skup povezanih komponenti koji sakuplja, obrauje, uva i distribuira informacije, kako bi podrao donoenje i upravljanje odlukama unutar jedne organizacije. Oni pomau u analizi razliitih problema, vizuelizaciji sloenih podruja rada i kreiranju novih proizvoda i usluga.Kako unutar organizacije postoje razliita interesovanja, specijalnosti i razliiti nivoi upravljanja, moraju postojati i razliiti tipovi informacionih sistema, jer jedan tip informacionog sistema ne moe zadovoljiti sve potrebe ljudi u organizaciji.

Tipovi informacionih tehnologija mogu se podeliti na:

Stratekom nivou koriste se izvrni sistemi podrke(ESS sistemi-Executive support system) Menadment nivou koriste se upravljaki informacioni sistemi(MIS-Management information system) i sistemi za donoenje odluka(DSS-Decision support system) i Operativnom nivou se koriste sistemi za obradu transakcija.

Svaki sistem odlikuju tri meusobno povezane komponente ili funkcije:

Ulaz prikuplja elemente koji ulaze u sistem da bi se obradili; Obrada obuhvata proces transformacije kojim se ulaz konvertuje u izlaz; Izlaz obuhvata prenos podatke koji su proizvedeni u procesu transformacije do ljudi koji ih koriste ili do aktivnosti za koje e biti korieni.

Primena informacionih sistema u jednom preduzeu moe u mnogome uticati na samo poslovanje preduzea, koliko brzo se izvravaju pojedini zadaci od vitalnog znaaja to jako utie i na samu brzinu poslovanja odreenog preduzea.

1. Istorijat preduzea

Drutveno graevinsko preduzee Graditelj-Beograd je nastalo 1990. godine izdvajanjem iz preduzea GRO Graditelj Gornji Milanovac koje posluje kao samostalna privredna organizacija jo od 1959.godine. Razvijajui se u pravcu objedinjavanja,projektovanja i izvoenja graevinskih radova uz primenu savremenih sistema i moderne tehnologije graenja Graditelj Gornji Milanovac je veliki akcenat dao na razvoju graevinske operative u Beogradu. Stupanjem na snagu Zakona o preduzeu 1988.godine dolazi do organizacione transformacije GP Graditelj Gornji Milanovac i od bive OOUR Graevinska operativa Beograd 1990.godine nastaje Drutveno preduzee Graditelj-Beograd.Preduzee je registrovano za izgradnju,rekonstrukciju i adaptaciju stambenih, industrijskih ,poslovnih i drugih objekata, kao i za sve zavrne i zanatske radove u graevinarstvu. U svom razvoju preduzee je uestvovalo u izgradnji velikog broja stanova, poslovnih prostorija, kola, bolnica, kasarni, reni-bunara, magacina i skladita, fabrikih hala, domova kulture, deijih odmaralita i obdanita, zgrada instituta, domova armije, kovnice novca, samoposluga, garaa, domova sportova i zdravlja i dr.

Krajem 1992.godine preduzee donosi odluku o organizovanju DGP Graditelj-Beograd kao deonikog drutva.Od tada preduzee posluje pod imenom Graevinsko Preduzee Graditelj-Beograd DD eleznik, Radnih akcija br.93a. Skraeni naziv firme je Graditelj-Beograd DD eleznik.

2.Misija i vizija Graditelja

Misija Kompanije Graditelj D.O.O. u Beogradu daje odgovor zato je, od izuzetnog znaaja, prisustvo jedne visoko organizovane graevinske kompanije, koja ima jasno definisane ciljeve, koja ostvaruje izuzetan kvalitet bez kompromisa i, time podstie razvoj graevinske delatnosti uopte, podizanje sistema vrednosti i njegovom istrajanju u duem vremenskom periodu.Unutranja misijaGraditelj u Beogradu je:1. stvaranje strunjaka nove generacije i nastojanje da kvalitetno znanje i strunost uini dostupnim,2. kontinuirano ulaganje u profesionalno usavravanje, unapreivanje znanja i edukaciju saradnika,3. dizajniranje irokog spektra mogunosti za usvajanje znanja, razvoj vetina i izgradnju novih stavova kroz internu edukaciju svih lanova Kompanije, kao i finansiranje daljih studija svojih saradnika,4. nagraivanje rada i zalaganja najboljih i najzaslunijih radnika Kompanije.Spoljna misija Graditelj u Beogradu je:1. nauno tehnika i struna saradnja sa slinim i drugim Kompanijama u Srbiji i inostranstvu,2. uspostavljanje vrstih veza sa meunarodnim centrima u cilju dobijanja, izrade i implementacije razvojnih programa i projekata,3. organizovanje javnih tribina, strunih skupova, akcija solidarnosti i kontinuirane edukacije svojih saradnika.

VizijaVizija Graditelj u Beogradu objanjava kakvu graevinsku Kompaniju u regionu elimo u budunosti. Osnovne pravce razvoja ove kompanije, zacrtane u viziji, u sebi sadri sledee:1. Kompanija Graditelj tei da preraste u eminentnu graevinsku kompaniju regionalnog, nacionalnog i meunarodnog znaaja, sa jasnim ciljevima razvoja, naina poslovanja, zadravanja nivoa kvaliteta usluga, primenom najnovijih tehnologija i dostignua iz oblasti graevinarstva i stalnim ukljuivanjem svojih lanova u reavanje aktuelnih pitanja iz oblasti graevinarstva u regionu i dravi,2. Kompanija Graditelj tei da obezbedi dinamino vostvo u graevinskoj delatnosti, podrku i zalaganje za sve svoje lanove, a u cilju osavremenjivanja rada, radnog procesa i pravovremenog prilagoavanja na sve zahteve modernog trita iz oblasti graevinarstva.

3. Tipovi informacionih sistema

Savremeni informacioni sistemi mogu se podeliti na:-Operativne informacione sisteme i-Sisteme za podrku odluivanju u menadmentu

Operativni informacioni sistemi nisu informacioni sistemi ija je osnovna namena podrka u odluivanju. Kao posebna vrsta informacionih sistema oni su glavni proizvoai informacija za vie klase informacionih sistema. Iako nisu direktno orijentisani prema odluivanju, izlatne informacije ovih sistema predstavljeju ulazne veliine za druge klase informacionih sistema.

Upravo zbog tih svojih karakteristika, ovi informacioni sistemi su podloga za razvoj viih klasa informacionih sistema.

Sistemi za podrku odluivanja u menadmentu su: Upravljaki informacioni sistemi ( MIS) Sistemi za podrku odluivanju (DSS) Ekspertni sistemi (ES)

Laudonovi razlikuju sledee tipove IS: Sistemi za obradu transakcija(TPS) Menaderski sistemi podrke (MSS)

Slika 1. Tipovi informacionih sistema3.1 ESS sistemi

Uvoenje ESS sistema u ovom sluaju u graevinarsku firmu Graditelj, bi u mnogome pomoglo samoj organizaciji firme po pitanju zakonodavstva, raunovodstvena politika bi bila mnogo jednostavnija, kao i sami papiri za itanje plata, samim tim to bi se radilo na tome da se sve to prilagodi prvo starijim zaposlenim kako bi svi mogli vrlo jednostavno i lako da razumeju svoje papire to se tie plata, kredita itd.

ESS sistemi funkcioniu tako to prikupljaju informacije iz internih DSS i MIS sistema.

3.2 MIS i DSS sistemi

MIS i DSS sistemi slue srednjem nivou upravljanja, menadere snabdevaju izvetajima i omoguavaju im pristupe dogaajima putem interneta, to znai da imaju uvid i kontrolu u trenutno poslovanje i izgraene objekte u datom trenutku.

Uvoenjem ovih sistema kompanija bi dobila uvid u svoje poslovanje, olakavalo bi samu licitaciju za izgradnju nekog objekta, omoguavalo zaposlenima da prate svoje raune ( koliko im se odbija od plate za kredit itd), naravno, pored svega pratila bi se i izgradnja ve zapoetih objekta.

Jednom reju svi zaposleni i naravno izvrni odbor bi imao uvid u sve i to putem interneta, to bi veoma olakalo samo poslovanje, samim tim to bi i arhitekta bio u mogunosti da uz pomo odreenih softverskih reenja modifikuje plan izgradnje nekog objekta a samim tim ga i pobolja a i sebi i firmi utedi dragoceno vreme, koje moe biti iskorieno na drugi nain, a samim tim i ubrzalo izgradnju.

3.3 TPS sistemi

Uvoenjem TPS sistema u kompaniju, znatno bi se poboljali neki delovi sistema operativnog nivoa preduzea kao npr. Obrada porudbina, kontrola kretanja materijala, plate, evidencija zaposlenih tj. Ljudski resursi, finansije, proizvodnja i marketing i prodaja.

Uvoenjem ovakvog sistema u nae preduzee, imali bi direktan uvid u status zaposlenog (npr. Koliko je puta zakasnio na posao, koliko mu se odbijalo od plate), smanjila bi se potronja papira, isto takoe uvoenjem elektronskih kartica kojima se zaposleni prijavljuju po dolasku na posao bi bilo veliko olakanje za same portire preduzea a i lake evidencije zaposlenih.

Svaki obraun plata mogao bi da se radi putem nekog softvera, i to bi sve moglo da utie na efikasnost, efektivnost kao i produktivnost samog preduzea.Radnici bi svakako mogli da prate svoje radne sate, dnevnice, mogli da se prijavljuju za godinji odmor, bolovanja itd.

4. Enterprise sistemi (ERP)

ERP je kombinacija prakse upravljanja poslovanjem i tehnologije, gde informacione tehnologije (IT) integriu najvanije poslovne procese u organizaciji da bi se postigli definisani poslovni ciljevi.

ERP sistemi, nude mnoge softverske komponente, ijim kombinovanjem, tj. konfigurisanjem, implementatori kreiraju ERP reenje prilagoeno specifinim potrebama svake organizacije posebno. Najee, ERP sistem ine sledei osnovni softverski blokovi:Finansije(raunovodstvo i knjigovodstvo, glavna knjiga, sredstva