Irena Mitić - Menadžment i Konkurentnost

 • View
  11

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Turizam

Text of Irena Mitić - Menadžment i Konkurentnost

 • MENADMENT I KONKURENTNOST

 • Benchmarking Benchmarking se razliito posmatra, ali, u osnovi, on predstavlja proces kontinualnog procenjivanja i poboljanja proizvoda i usluga prema najboljim proizvodima koji se mogu identifikovati irom sveta, sa ciljem ostvarenja trine superiornosti i znaajne konkurentske prednosti.

  Dakle, re je o alatu i tehnici koji su bazirani na uenju od drugih, kao i korienju moguih greaka i iskustva.

 • Benchmarking Benchmarking predstavlja poreenje-komparaciju; zapravo on je sistematian proces traenja najbolje poslovne prakse koja se moe primeniti kao sredstvo za omoguavanje i usmeravanje promene sa svrhom dostizanja najboljih performansi i procesa unapreenja bilo kog aspekta poslovanja (trokova, kvaliteta, prodaja).

 • Benchmarking Poreenje se moe vriti na razliitim nivoima i u razliitim segmentima, tako da se mogu razlikovati sledei tipovi benchmarkinga:

  Generiki benchmarking Kompetativni (eksterni) benchmarking Funkcionalni benchmarking Interni benchmarking

 • Benchmarking Korienje benchmarkinga moe da omogui:

  Utvrivanje konkurentskih performansi poslovnog sistema,Realizovanje procesa unapreenja performansi,Realizaciju TQM programa,Reavanje specifinih problema i dr.

 • Benchmarking Praktinu primenu benchmarking moe da ima u internim odnosima zbog svoje veliine radi primene najbolje prakse.

  Poseban doprinos moe da d u istraivanjima odnosa sa konkurentima za odreene vrste usluga, u smislu potreba, da posredstvom benchmarkinga uporeuje svoju poslovnu praksu (odreeni proces) sa poslovnom praksom i procesima u ovakvim sistemima u razvijenim zemljama.

 • Menadment totalnim kvalitetom (TQM)Totalni kvalitet je proces sa fokusom na zadovoljenje zahteva kupaca preko kvaliteta svih zadataka koji se obavljaju u preduzeu, odnosno kupci odluuju o tome ta su standardi kvaliteta.

  Sutina zahteva totalnog kvaliteta proizilazi iz zahteva kupaca i korisnika, zaposlenih i vlasnika, koje je sveukupni razvoj uinio sposobnijim da vie trae i biraju.

 • Menadment totalnim kvalitetom (TQM)Moemo rei da su osnovne postavke na kojima se temelji savremeni TQM:

  Snaan fokus na potroae,Orijentacija ka kontinualnom poboljanju,Sistemski pristup,Tano merenje,Participacija zaposlenih i dr.

 • Menadment totalnim kvalitetom (TQM)Dakle, TQM (totalni menadment kvaliteta) predstavlja menadment pristup u kompaniji, sa orijentacijom na kvalitet koji obezbeuje:

  Ostvarivanje bilansa u ispunjenju oekivanja kupaca, akcionara, zaposlenih, partnera i drutva,Kreiranje misije, vizije, i strategije,Razvoj i ukljuivanje svih zaposlenih u proces uenja, kontinui-ranih poboljanja i inovacije,Orijentaciju na kupce,Menadment resursima (IT, finansije, tehnologiju, opremu).

 • Menadment totalnim kvalitetom (TQM)Sutina TQM se odnosi na:

  satisfakciju potroaa,permantntno unapreenje ivotne sredine,bezbednost zaposlenih i zatitu ivotne sredine,sticanje znanja i kreiranje korporativne kulture.

 • Menadment totalnim kvalitetom (TQM)U praksi su se ve izgradile stavovi oko uvoenja TQM u uslunim delatnostima u vidu principa sedam faza uvoenja

  ocena stanja i problema,utvrivanje ciljeva u kvalitetu usluga,priprema detaljnih planova i programa unapreenja kvaliteta usluga,planiranje promene,analiza i ocenjivanje rezultata ostvarenih izvrenom promenom,uspostavljanje stalnog nadzora nad novim kvalitetom.

 • Reinenjering (Business Process Reengineering BPR)Reinennjering podrazumeva vraanje na poetak poeti od poetka, odnosno pronalaenje boljih naina obavljanja poslova.

  Kao savremeni pristup preko kojeg se obavljaju promene i prilagoavanja, odnosi se na procese, a ne na preduzea (reinenjering poslova).

 • Reinenjering (Business Process Reengineering BPR)U fokusu reininjeringa su organizacioni procesi, a cilj reinenjeringa jeste dizajniranje novih procesa koji treba da imaju bolje performanse od postojeih.

 • Reinenjering (Business Process Reengineering BPR)Strateki indikatori koji odreuju reinenjering mogu biti:

  saznanje o konkurentskim prednostima (kvalitet, trokovi, brzina),nova vizija ili strategija,novi proizvodi/trita,promene na tritu, zastareli tehnoloki procesi,nedostini strateki poslovni ciljevi i dr.

 • Reinenjering (Business Process Reengineering BPR)U strunoj i poslovnoj litetaturi najee se ukazuje da se reinenjering obavlja u sledeim fazama:

  Prva faza je priprema reinenjeringa,Druga faza se odnosi na identifikovanje poslovnih procesa,Trea faza je formiranje vizije bazinog poslovnog procesa,etvrta faza je usmerena na predizajniranje postojeeg poslovnog procesa,Peta faza obuhvata optimiziranje postojeeg poslovnog procesa,esta faza je implementacija novih poslovnih procesa.