88
0 I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU 2019. / 2020. Bjelovar, rujan 2019.

I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR...2 IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 30 4.1 Godišnji kalendar obilježavanja važnijih datuma 30 4.2 Plan proslave Dana škole 32 4.3. Pretplata na

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR...2 IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 30 4.1 Godišnji kalendar obilježavanja važnijih datuma 30 4.2 Plan proslave Dana škole 32 4.3. Pretplata na

0

I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE

ZA ŠKOLSKU GODINU 2019. / 2020.

Bjelovar, rujan 2019.

Page 2: I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR...2 IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 30 4.1 Godišnji kalendar obilježavanja važnijih datuma 30 4.2 Plan proslave Dana škole 32 4.3. Pretplata na

1

S A D R Ž A J str.

* Nacrt prijedloga Godišnjeg plana i programa rada škole za šk. god. 2019./2020. 3

* Odluka o donošenju Godišnjeg plana i programa rada škole za šk. god. 2019./20120. 4

* Osobna iskaznica škole 5

I. UVJETI RADA 6

1.1 Podaci o upisnom području 6

1.2 Prostorni uvjeti 7

1.3 Vanjski prostorni uvjeti 10

1.4 Unutrašnji školski prostor 10

II. ORGANIZACIJA RADA ŠKOLE 12

2.1 Podsjetnik na početku školske godine 12

2.2 Raspored izvođenja predmetne nastave u šk. god. 2019./2020. 14

2.3 Raspored izvođenja razredne nastave u šk. god. 2019./2020. 15

2.4 Podaci o broju učenika u redovnom i kombiniranom razrednom odjelu 17

2.5 Tjedne obveze učitelja predmetne nastave i stručnih suradnika u šk. god. 2019. / 2020. 18

2.6 Tjedne obveze učitelja razredne nastave i učitelja PB u šk. god. 2019./2020. 18

2.7 Učitelji/-ice zaduženi u prekovremenom radu u šk. god. 2019./2020. 19

2.8 Podaci o administrativno-tehničkom osoblju 19

2.9 Organizacija smjena 20

2.10 Raspored dežurstva učitelja - matična škola predmetna nastava 20

2.11 Raspored dežurstava učitelja – matična škola razredna nastava 21

2.12 Raspored dežurnih učitelja – PŠ Klokočevac 21

2.13 Raspored dežurnih učitelja – PŠ Ciglena 21

2.14 Raspored dežurnih učitelja – PŠ Nove Plavnice 22

2.15 Raspored korištenja školsko- sportske dvorane – vanjski korisnici 22

III. NASTAVNI PLAN I PROGRAM 23

3.1 Godišnji kalendar rada škole 23

3.2 Obilježavanje važnijih datuma i rad stručnih tijela škole 24

3.3 Godišnji fond sati 25

3.4 Dopunska nastava 27

3.5 Dodatni rad 28

3.6 Rad s darovitim učenicima 29

3.7 Učenici s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama 29

3.8 Podaci o pomoćnicima u nastavi za učenike s posebnim potrebama 29

3.9 Susreti i natjecanja po predmetnim područjima u šk. god. 2019./2020. 29

Page 3: I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR...2 IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 30 4.1 Godišnji kalendar obilježavanja važnijih datuma 30 4.2 Plan proslave Dana škole 32 4.3. Pretplata na

2

IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 30

4.1 Godišnji kalendar obilježavanja važnijih datuma 30

4.2 Plan proslave Dana škole 32

4.3. Pretplata na pedagoški tisak i ostala periodika 33

V. PLAN ZDRAVSTVENE I SOCIJALNE ZAŠTITE UČENIKA 34

5.1 Plan zdravstveno - socijalne i ekološke zaštite učenika 34

5.2 Suradnja sa službom za školsku medicinu BBŽ-a u šk. god.2019./2020. 34

5.3 Učenici koji ostvaruju pravo na besplatnu prehranu 35

VI. PLANOVI INTERNOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA 35

6.1 Plan internog stručnog usavršavanja i školska stručna vijeća 35

6.2 Učitelji i stručni suradnici promaknuti i predloženi za promaknuća u zvanja mentora i savjetnika 36

6.3 Godišnji plan i program rada školskog stručnog vijeća učitelja razredne nastave 36

6.4 Godišnji plan i program rada stručnog vijeća vjeroučitelja 37

6.5 Plan rada školskog stručnog vijeća učitelja stranih jezika 38

6.6 Plan rada školskog stručnog vijeća povijesti i geografije 39

6.7 Plan rada školskog stručnog vijeća matematike, fizike, tehničke kulture i informatike 39

6.8 Plan rada školskog stručnog vijeća kemije, prirode, biologije i TZK 40

6.9 Plan rada školskog stručnog vijeća hrvatskog jezika, češkog jezika i kulture, glazbene kulture,

likovne kulture 40

VII. PLAN RADA STRUČNIH TIJELA 45

7.1 Plan rada učiteljskog vijeća, razrednih vijeća i razrednika 45

7.2 Plan rada Vijeća roditelja 46

7.3 Plan rada Vijeća učenika 47

7.4 Plan rada Školskog odbora 47

7.5 Plan i program rada stručnog suradnika pedagoga 48

7.6 Plan i program rada stručnog suradnika školskog knjižničara 50

7.7 Plan i program rada stručnog suradnika defektologa 54

7.8 Plan i program rada stručnog suradnika psihologa 56

7.9 Plan i program rada ravnatelja škole 60

7.10 Školski preventivni program 62

7.11 Školski stručni timovi 71

7.11.1. Godišnji plan i program školskog stručnog Tima za kvalitetu 71

7.11.2 Godišnji plan i program školskog stručnog Tima za biološki razvoj i zaštitu okoliša 72

7.11.3 Godišnji plan i program stručnog ERASMUS+ tima 73

7.11.4 Godišnji plan i program školskog stručnog Tima za kulturnu i javnu djelatnost 74

7.11.5 Godišnji plan i program školskog stručnog Tima za međunarodnu suradnju 76

Page 4: I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR...2 IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 30 4.1 Godišnji kalendar obilježavanja važnijih datuma 30 4.2 Plan proslave Dana škole 32 4.3. Pretplata na

3

N A P O M E N A

Sastavni dijelovi Godišnjeg plana i programa rada škole su:

Godišnji planovi i programi rada učitelja Mjesečni planovi i programi rada učitelja Godišnji izvedbeni kurikulumi za prvi ,peti razred, fiziku – 7.r., kemiju – 7.r., biologiju – 7.r. Prilagođeni planovi i programi rada za učenike s teškoćama Odluke o tjednim zaduženjima učitelja i stručnih suradnika Raspored sati Godišnji planovi i programi stručnih suradnika i ravnatelja Nastavni plan i program za osnovne škole RH Kurikulum zdravstvenog odgoja Kurikulum građanskog odgoja i obrazovanja

KLASA: 003-06/19-02/01

URBROJ: 2103-38/01-19-1

Bjelovar, 04. listopada 2019. godine

Na temelju članka 12. Statuta I. osnovne škole Bjelovar, a u skladu s člankom 28. i člankom 125. stavkom 3., alineja 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09,92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13,152/14),17/07,68/18) , ravnateljica škole Tatjana Landsman donosi:

NACRT PRIJEDLOGA

GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA I.OSNOVNE ŠKOLE BJELOVAR

ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020.

Obrazloženje: U skladu s odredbama Statuta I. osnovne škole Bjelovar i Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09,92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13,152/14),17/07,68/18) , Nacrt prijedloga Godišnjeg plana i programa rada Škole pripremila je ravnateljica Tatjana Landsman, prof. Ovim je Nacrtom prijedloga utvrđeno mjesto, vrijeme, način i nositelji ostvarivanja nastavnoga plana i programa i ostalih aktivnosti u funkciji odgojno-obrazovnog rada škole. O ovom Nacrtu prijedloga Godišnjeg plana i programa rada škole očitovalo se Učiteljsko vijeće dana, 02. listopada 2019. godine i Vijeće roditelja dana, 26. rujna 2019. godine, a prije njegovog donošenja od strane Školskog odbora.

Ravnateljica škole:

Tatjana Landsman, prof.,v.r.

7.11.6 Godišnji plan i program Školskog sportskog društva „Prva“ 77

7.12 Godišnji plan i program rada tajništva škole i administrativno-tehničke Službe 78

VIII. PRODUŽENI BORAVAK 80

IX. PLAN INVESTICIJA U ŠK.GOD. 2019./2020. 86

Page 5: I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR...2 IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 30 4.1 Godišnji kalendar obilježavanja važnijih datuma 30 4.2 Plan proslave Dana škole 32 4.3. Pretplata na

4

I. osnovna škola Bjelovar

KLASA: 003-06/19-02/01

URBROJ: 2103-38/01-19-2

Bjelovar, 04. listopada 2019.

Na temelju članka 12. Statuta I. osnovne škole Bjelovar u skladu sa člankom 118. stavkom 2. alineja 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09,92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13,152/14),17/07,68/18) Školski odbor I. osnovne škole Bjelovar , Ul. Željka Sabola 14, Bjelovar, na temelju Nacrta prijedloga Godišnjeg plana i programa rada škole za šk. od. 2019./2020. dana, 04. listopada 2019.godine donosi:

O D L U K U

o donošenju Godišnjeg plana i programa rada I. osnovne škole Bjelovar za školsku godinu 2019./2020.

Članak 1.

Školski odbor I. osnovne škole Bjelovar na sjednici održanoj dana, 04. listopada 2019. godine donosi Godišnji plan i

program rada škole za 2019./2020. školsku godinu.

Članak 2.

Godišnji plan i nastavni program rada Škole sadrži: uvjete rada, organizaciju rada, nastavni plan i program, godišnji

izvedbeni kurikulum, plan kulturne i javne djelatnosti škole, planove internog stručnog usavršavanja, te plan rada

stručnih organa, stručnih suradnika i organa upravljanja.

Članak 3.

Godišnji plan i program rada škole oglašava se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Škole, a time se osigurava da svaki

djelatnik može sudjelovati u planiranim aktivnostima i pratiti njihovu realizaciju.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01. rujna 2019. godine.

Predsjednica Školskog odbora:

Mirjana Matenda, dipl. uč. savjetnica, v.r.

Page 6: I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR...2 IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 30 4.1 Godišnji kalendar obilježavanja važnijih datuma 30 4.2 Plan proslave Dana škole 32 4.3. Pretplata na

5

"ZA ŽIVOT UČIMO NE ZA ŠKOLU !" "NON SCHOLAE SED VITAE DISCIMUS"(Seneca)

OSOBNA ISKAZNICA ŠKOLE

Adresa škole: Ul. Željka Sabola 14, 43000 Bjelovar

Županija: Bjelovarsko-bilogorska

Telefonski broj: 043/246-906 ; 043/246-907

Broj telefaksa: 043/246-908

Internetska pošta: [email protected] , [email protected] [email protected]

Internetska adresa: http://www.os-prva-bj.skole.hr/

Šifra škole: 07-004-001

Matični broj škole: 3316602

OIB: 20465040737

Upis u sudski registar (broj i datum): 010026120 / 17.11.2006.

Ravnateljica škole: Tatjana Landsman, prof.

Zamjenica ravnateljice: mr. Zdenka Brebrić

Tajnica škole: Lavinija Levar, mag. iur. – zamjena za tajnicu Ivanu Popilovski

Stručne suradnice:

- pedagoginja mr.Zdenka Brebrić,dipl. pedagoginja, savjetnica

- defektologinja Marina Glavinić,mag.paed.soc.

-psihologinja Plamenka Perko, mag.psych.

- knjižničarka Danica Popilovski Topalović,prof., savjetnica

Voditeljice područnih škola:

PŠ Ciglena Anita Perković, dipl.uč.

PŠ Nove Plavnice Maja Kranjčević, uč.RN

PŠ Klokočevac Anita Unger, dipl.uč.

PŠ Tomaš Lea Dolenčić, dipl. uč.

Broj učenika: 717

Broj učenika u razrednoj nastavi: 352

Broj učenika u predmetnoj nastavi: 365

Broj učenika s teškoćama u razvoju: 55

Broj učenika u produženom boravku: 59

Broj učenika putnika: 71

Ukupan broj razrednih odjela: 42

Broj razrednih odjela u matičnoj školi: 25

Broj razrednih odjela u područnim školama: 17

Broj razrednih odjela RN-a: 23

Page 7: I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR...2 IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 30 4.1 Godišnji kalendar obilježavanja važnijih datuma 30 4.2 Plan proslave Dana škole 32 4.3. Pretplata na

6

Broj razrednih odjela PN-a: 19

Broj smjena: 1- MŠ,PŠ Tomaš; 2- PŠ Ciglena, PŠ NP, PŠ Klok.

Početak i završetak svake smjene: 8:00 – 19:15

Broj radnika: 103

Broj učitelja predmetne nastave: 44

Broj učitelja razredne nastave: 23

Broj učitelja u produženom boravku: 2

Broj stručnih suradnika: 4

Broj ostalih radnika: 30

Broj nestručnih učitelja: 1

Broj pripravnika: 1

Broj mentora i savjetnika: 11

Broj voditelja ŽSV-a: 2

Broj računala u školi: 121

Broj specijaliziranih učionica MŠ/PŠ CIGL.: 6

Broj općih učionica MŠ/PŠ: 36

Broj sportskih dvorana: 1

Broj sportskih igrališta: 5

Školska knjižnica: 1

Školska kuhinja: 1

I. UVJETI RADA

1. 1. PODACI O UPISNOM PODRUČJU

I. osnovnu školu Bjelovar pohađaju učenici od 1. do 8. razreda iz upisnog područja grada Bjelovara. Od 5. do 8. razreda

Matičnu školu pohađaju i učenici koji su četvrti razred završili u PŠ Nove Plavnice i PŠ Klokočevac.

Matična škola nalazi se u Ul. Željka Sabola 14 u Bjelovaru, a pored nje djeluju još četiri područne škole:

R.BR. PODRUČNA ŠKOLA UDALJENOST/km

1. Nove Plavnice 3 km

2. Klokočevac 7 km

3. Tomaš 12 km

4. Ciglena 12 km

Naznačena udaljenost odnosi se na broj kilometara od matične do područnih škola. Područni odjeli su četverogodišnji

osim u PŠ Ciglena u kojoj učenici nastavu polaze od 1. do 8. razreda, a kojima se u petom (5.) razredu pridružuju učenici

iz PŠ Tomaš.

Page 8: I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR...2 IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 30 4.1 Godišnji kalendar obilježavanja važnijih datuma 30 4.2 Plan proslave Dana škole 32 4.3. Pretplata na

7

U matičnoj školi redovni su svi razredni odjeli od 1. do 8. razreda od čega deset (10) odjela razredne nastave i

petnaest (15) odjela predmetne nastave. U PŠ Nove Plavnice redovnih odjela je pet (5), u PŠ Klokočevac su četiri (4)

redovna razredna odjela. U PŠ Ciglena u razrednoj nastavi su tri razredna odjela od čega je 1.-3. kombinirani RO , a u

predmetnoj nastavi su četiri (4) redovna razredna odjela. U PŠ Tomaš je jedan kombinirani razredni odjel 1.-3.-

4.razreda, a PŠ Kokinac zbog malog broja učenika je od školske godine 2016./2017.privremeno zatvorena.

Mreža osnovnih škola na području Grada Bjelovara se nije mijenjala.

Prometna veza područnih škola s matičnom školom je vrlo dobra, a održava se putem javnog prijevoza (đački

autobus) ili internim školskim prijevozom (školski kombi).

1. 2. PROSTORNI UVJETI

MATIČNA ŠKOLA

Predmetna nastava se održava u dvadeset moderno opremljenih učionica uz koje se nalaze kabineti u prizemlju, na

prvom katu i u potkrovlju gdje se nalazi i učionica za manje skupine učenika - češki jezik i kultura i eTwinning.

Matična škola ima veliku školsku

knjižnicu, kuhinju s

blagovaonicom i veliku školsku

garderobu za učenike

predmetne nastave.

Učenici razredne nastave

imaju vlastite prikladno

opremljene i uređene

učionice, ukupno 10 učionica

za 10 razrednih odjela. U školi

su djelomično opremljene

učionice za kabinetsku

nastavu informatike, glazbene

kulture, fizike , prirode/biologije i kemije.

Školsko - sportska dvorana ukupne je površine 1771m2 s tri vanjska igrališta te se nastava tjelesne i zdravstvene kulture

odvija u optimalnim uvjetima.

Page 9: I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR...2 IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 30 4.1 Godišnji kalendar obilježavanja važnijih datuma 30 4.2 Plan proslave Dana škole 32 4.3. Pretplata na

8

PODRUČNA ŠKOLA CIGLENA , VELIKA CIGLENA 7, TEL. 043/ 882-051

Nastava u PŠ Ciglena je osmogodišnja s radom u dvije smjene. Predmetna nastava se održava u dopodnevnoj smjeni

(5. - 8.razred), a razredna nastava se održava u poslijepodnevnoj smjeni (1.-4.razred) i to u prostoru s četiri učionice

te informatičkom učionicom od 30

m2 .

Osim navedenih prostorija u školi

je hodnik s učeničkom

garderobom, zbornica i razdjelna

kuhinja s blagovaonicom, sve

ukupne površine 346,5 m2 te

vanjsko asfaltirano igralište za

košarku i nogomet.

U vanjskom prostoru škole

izgrađeno je novo dječje igralište

po suvremenim standardima. U šk.

god. 2016./2017. adaptiran je

kompletan sanitarni čvor objekta, a tijekom ljeta 2019. godine školska zgrada je energetski obnovljena te je iz G

energetskog razreda dobila kategoriju B energetskog razreda. Obnovljena zgrada otvorena je za boravak učenika

09.09.2019.

PODRUČNA ŠKOLA NOVE PLAVNICE, NOVE PLAVNICE 2, TEL. 043/251-748

U prigradskom naselju Nove Plavnice nalazi se četverogodišnja područna škola površine 461 m2 u kojoj se nalaze četiri

razredne učionice , hodnik s učeničkom

garderobom, blagovaonica,

razdjelna kuhinja i zbornica. Vanjski

prostor sadrži asfaltirano igralište za

nastavu TZK na kojem je u proljeće

2018. godine uređeno igralište sa

spravama – toboganom, ljuljačkama

i penjalicom, te uređen park i zelene

površine.

Tijekom ljeta 2019. godine školska

zgrada je energetski obnovljena te je

iz G energetskog razreda dobila

kategoriju B energetskog razreda.

Obnovljena zgrada otvorena je za

boravak učenika 10.09.2019.godine.

Page 10: I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR...2 IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 30 4.1 Godišnji kalendar obilježavanja važnijih datuma 30 4.2 Plan proslave Dana škole 32 4.3. Pretplata na

9

PODRUČNA ŠKOLA KLOKOČEVAC, KLOKOČEVAC, TEL. 043/251-239

Nastava u PŠ Klokočevac održava se u novoizgrađenoj školskoj zgradi, mjesnom domu koji je 2009.godine

prenamijenjen za potrebe

škole. Škola se sastoji od

prizemlja ukupne površine

239 m2 u kojem se nalazi

učenička garderoba i

dvorana mjesnog odbora u

kojoj se povremeno održava

nastava TZK. Na katu zgrade

do kojeg vode stepenice na

kojima je i prilagođena

podizna rampa za invalide,

nalaze se tri učionice,

zbornica za učitelje,

razdjelna kuhinja i

blagovaonica. Kat iznosi ukupno

235,98 m2. Na katu i u prizemlju nalazi se prilagođeni sanitarni čvor za učenike s invaliditetom te sanitarni čvor za

učenike i učitelje. Planira se adaptacija dijela prostora kata škole za još jednu učionicu kako bi škola mogla raditi u

jednoj smjeni. U okolišu škole uređeno je košarkaško i rukometno igralište i dječje igralište sa spravama te

parkiralište.

PODRUČNA ŠKOLA TOMAŠ , TOMAŠ 86, tel. 043/ 882-052

Područna škola Tomaš sastoji se od jedne učionice površine 54 m2. U hodniku škole nalazi se bilogorska etno zbirka u

stalnom postavu. Vanjski prostor

sastoji se od manjeg dječjeg

igrališta i školskog

cvjetnjaka.

Unazad nekoliko godina

adaptirana je fasada na

zgradi škole.

U 2018.godini škola je

priključena na gradsku

vodovodnu mrežu te je

adaptiran dio učiteljskog

stana i dio hodnika škole.

Page 11: I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR...2 IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 30 4.1 Godišnji kalendar obilježavanja važnijih datuma 30 4.2 Plan proslave Dana škole 32 4.3. Pretplata na

10

1.3. VANJSKI PROSTORNI UVJETI

Okoliš matične škole krasi veliki park u kojem je zasađeno zimzeleno drveće i ukrasna živica te prostrani travnjak s

brojnim ukrasnim grmljem. Na zapadnom dijelu školskog parka uređena je edukativna šumica s listopadnim sadnicama

i šumskim biljkama. Uz sportsko-školsku dvoranu postoje tri igrališta s odgovarajućom opremom (koševi i golovi) koja

su osim za izvođenje nastave TZK otvorena za svakodnevnu rekreaciju i igru učenika škole i djece iz bliže okolice. Uz

košarkaško igralište nalazi se veliki pješčanik za potrebe nastave TZK.

Ispred škole nalazi se manji trg, široko popločeno šetalište te veliko parkiralište za osobne automobile osoblja škole i

korisnika sportsko-školske dvorane.

Ulaz u matičnu školu prilagođen je osobama s invaliditetom, sadrži kosu ulaznu rampu.

Sve područne škole imaju održavan i uređen vanjski prostor koji se sastoji od igrališta za nastavu TZK, dječjih igrališta

sa spravama , cvjetnjaka odnosno travnjaka. U PŠ Klokočevac nalazi se novouređen okoliš s dendrološkim biljkama

koje su zasađene u drvoredu uz ogradu igrališta. U PŠ Ciglena je novouređen asfaltirani sportski teren omeđen

ogradom.

1.4. UNUTARNJI ŠKOLSKI PROSTOR

Matična škola građena je u četiri faze:

Prva faza dovršena je 1990. godine kada je izgrađeno 1370 m2 unutarnjeg i 2000 m2 vanjskog prostora.

S izgradnjom druge faze 2002. godine škola je dobila novih 2509 m2 unutarnjeg i 7510 m2 vanjskog prostora.

Treća faza završena je 2003. godine kada je izgrađena školsko-sportska dvorana površine 1771 m2 i vanjski

sportski tereni sa zelenom površinom od 8230 m2 vanjskog prostora. Ukupna površina škole je 5650 m2 sa 17.740 m2

vanjskog prostora. U školi je ugrađeno dizalo i sanitarni čvor za invalide koje koriste učenici s tjelesnom invalidnošću.

Četvrta faza završena je u rujnu 2012.godine gdje je rekonstruiran potkrovni prostor od 600 m2 u kojem je šest učionica

predmetne nastave i jedna mala učionica za manje skupine učenika s pripadajućim kabinetima, sanitarnim čvorom te

sanitarnim čvorom za učenike s tjelesnom invalidnošću. Potkrovne učionice su klimatizirane. Do potkrovnih učionica

vode stepenice koje su opremljene pokretnom podiznom platformom također za učenike s tjelesnom invalidnošću.

Navedeni prostor useljen je u listopadu 2012.godine. U kolovozu 2015. godine u potkrovne učionice ugrađeni su

klimatizacijski uređaji. U ovoj školskoj godini planirana je energetska obnova zgrade matične škole.

Page 12: I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR...2 IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 30 4.1 Godišnji kalendar obilježavanja važnijih datuma 30 4.2 Plan proslave Dana škole 32 4.3. Pretplata na

11

R.br. NAMJENA BROJ PROSTORIJA m2

1. Matična učionica 23 664

2. Učionica za glazbenu kulturu 1 56

3. Kabinet za fiziku 1 56

4. Učionica za manje skupine učenika – češki jezik i kultura/IKT 1 17

5. Kabinet za prirodu/biologiju 1 56

6. Kabinet za kemiju 1 56

7. Kabinet uz pojedine učionice 12 99

8. Spremište nastavnih pomagala 1 14

9. Radionica za tehničku kulturu 1 57

10. Kabinet i spremište za TK 2 28

11. Dvorana za TZK 1 1771

12. Prateći prostor za dvoranu, tribine 1 271

13. Pedagoška učionica za rad s učenicima u malim skupinama 1 30

14. Knjižnica 1 132

15. Informatička učionica 1 57

16. Prostor za više namjena 1 36

17. Prostor stručno-razvojne službe 2 36

18. Sobe ravnatelja i tajnika 2 38

19. Kuhinja s pratećim prostorima 7 109

20. Blagovaonica 1 150

21. Sanitarni čvor za nastavno osoblje 2 8

22. Sanitarni čvor za učenike 4 45

23. Pismohrana i spremište 2 38

24. Prostorija tehničkog osoblja 2 20

25. Sanitarni čvor za invalide i lift 2 14

26. Radionica tehničkog osoblja 1 18

27. Vratarnica 1 12

28. Garderoba učenika 1 66

29. Kapela 1 90

30. Hodnici prizemlje i kat / školski hol 7 1201

31. Garaže 2 90

32. Nove učionice u potkrovnom prostoru s pripadajućim kabinetima,

sanitarnim čvorom, wc-om za invalide i hodnikom

7 600

UKUPNO: 5.650 m2

Page 13: I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR...2 IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 30 4.1 Godišnji kalendar obilježavanja važnijih datuma 30 4.2 Plan proslave Dana škole 32 4.3. Pretplata na

12

II. ORGANIZACIJA RADA ŠKOLE

2.1. PODSJETNIK NA POČETKU ŠKOLSKE GODINE 2019./2020.

ORGANIZACIJSKI I PEDAGOŠKI POSLOVI ROK

Nastavna godina počinje 9.rujna 2019. u dopodnevnoj smjeni u MŠ,PŠ (8,00 sati) za RN/PN – svi imaju 2 nastavna sata - SR

Prvi nastavni dan 9.9.2019. MŠ 2.- 8. – 8,00 1.A,B,1.NP – 10,00 PŠ CIGLENA 5.- 8. – 8,00 1.- 4. – 10,00 PŠ TOMAŠ 1.,3.,4. – 8,00 PŠ KLOK. 2.- 4. – 8,00 1. - 10,00 PŠ NP u MŠ 2.- 3.- 10,30 4.A,B,C,4.NP,4.KLOK. – u Školi u prirodi Učenici putnici iz MŠ- bus u 10,00 sati s Radićevog trga Ciglena ,Tomaš – bus u 10,00 iz Ciglene, Tomaša

Pedagoška dokumentacija – e-Dnevnik Administrator e-Dnevnika: ANA MARIJA LIPAK – [email protected]

Statistički obrazac USKA TABLICA POČETAK (Brojno stanje učenika )- predati pedagoginji u papirnatom obliku

20.9.2019. (petak)

Planove i programe rada za GPP 2019./2020. ( ŠSV, stručne suradnice, ŠPP, individualno stručno usavršavanje, program rada timova, ŠSD, PB) predati ravnateljici u elektronskom obliku [email protected]

16.9.2019. (ponedjeljak)

Prvi/drugi roditeljski sastanak obvezno održati sa zadanim dnevnim redom - ( za člana Vijeća roditelja i zamjenika -ime, prezime roditelja, adresa, e-mail, telefoni - dostaviti u tajništvo škole i predati pedagoginji u uskoj tablici)

11. - 19.9.2019.

Prvi sat razrednika – Izjava učenika o preuzimanju udžbenika, upoznati učenike s

Pravilnikom o kućnom redu, Pravilnikom o radu školske knjižnice, Pravilnikom o

kriterijima za izricanje pedagoških mjera, Statutom škole (čl.100.),

Pravilima o prihvatljivom korištenju računala, Pravilnikom o načinima, postupcima i

elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/10) i protokolima-

sve u dijelovima koji se odnose na učenike

prvi nastavni dan – 9.9.2019.

Prvi sat razrednika izabrati učenika za predstavnika u Vijeće učenika koji ujedno mora

biti i predsjednik RO, te njegovog zamjenika – predati pedagoginji u uskoj tablici

prvi nastavni dan – 9.9.2019.

Razrednici obvezno prijaviti nove učenike pedagoginji, a u tajništvo Škole predati njihovu dokumentaciju

na početku i tijekom nastavne

godine

RN/PN MŠ/PŠ - raspored sati s DOP,DOD,INA i INDIVIDUALNE INFORMACIJE za roditelje – svi učitelji predati ravnateljici u elektronskom obliku na zadanom obrascu [email protected]

16.9.2019. (ponedjeljak)

Razrednici PN i predmetni učitelji MŠ upisati u tablicu na oglasnoj ploči raspored ind.

informacija za roditelje (dan, sat i popodnevne informacije 1x mjesečno) zbog objave na

školskoj web stranici

16.9.2019. (ponedjeljak)

Razrednici i ostali članovi razrednog vijeća svakog RO mogu tijekom nastavne godine inicirati sjednicu razrednog vijeća kada procijene da je to potrebno uz prethodnu najavu ravnateljici i prema dogovoru sa stručnim suradnicama

tijekom nastavne godine

Produženi boravak 2 grupe počinje s radom u utorak, 10.9.2019. od 11,00 - 16,00 sati. Isti dan počinje i prehrana u PB. Cijena 600,00 kn mjesečno.

tijekom nastavne godine do

datuma označenog na uplatnici

DEŽURSTVA UČITELJA ROK

Page 14: I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR...2 IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 30 4.1 Godišnji kalendar obilježavanja važnijih datuma 30 4.2 Plan proslave Dana škole 32 4.3. Pretplata na

13

Svi učitelji dužni su dolaziti na mjesto rada najkasnije 15 minuta prije početka nastave, a

dežurni učitelji 30 minuta ranije.

tijekom nastavne godine

Učitelji dežuraju u holu, garderobi, blagovaonici i hodnicima od 7,30 do 13,30 prema rasporedu dežurstva. Isto se odnosi na dežurstva u PŠ prema njihovom rasporedu.

tijekom nastavne godine

Učitelji koji mijenjaju nenazočne učitelje preuzimaju i njihovo dežurstvo - MŠ/PŠ. tijekom nastavne godine

Dežurstvo učitelja kao i zamjene nenazočnih učitelja u PŠ određuju voditeljice PŠ (A.Unger, L.Dolenčić, A.Perković, M.Kranjčević) , a u MŠ satničarka JELENA HALGAŠ ( 091/ 44 11 481)

tijekom nastavne godine

Učenici PN izuvaju se i ostavljaju svoju odjeću i obuću u garderobi, a ključeve ormarića im daje razrednik/ca. Odjeća i obuća za TZK također se obvezno ostavlja u garderobi, ne u učionici. Isto vrijedi za sve PŠ.

tijekom nastavne godine

Učenici RN izuvaju se u hodniku ispred svoje učionice. tijekom nastavne godine

Učenici RN koje roditelji dovoze ranije (oko 7,00 sati) čekaju u predprostoru Škole(MŠ) do 7,30 sati kada ih pušta dežurni učitelj. Popis ovih učenika razrednici RN predaju ravnateljici.

tijekom nastavne godine

ŠKOLSKA KUHINJA ROK

Školska kuhinja počinje s radom u utorak, 10.9. 2019. Cijena obroka je 6,00 kn. „Shema školskog voća“-nema inf. Razrednici trebaju u tajništvu Škole podići po dva primjerka Ugovora o prehrani učenika, kojeg će roditelj sklopiti sa Školom prema utvrđenim pravilima Ugovora te jedan primjerak Ugovora predati u računovodstvo Škole do 20.9.2019., a drugi dati roditelju. Račune za školsku kuhinju za šk.god.2019./2020.(rujan- lipanj) razrednici će podići u računovodstvu Škole i dati roditelju. Prije sklapanja Ugovora o prehrani, razrednici trebaju u računovodstvu Škole provjeriti dugovanje roditelja iz prethodne šk. godine, jer prije podmirenja duga roditelj neće moći sklopiti novi ugovor.

20.9.2019. (petak)

tijekom nastavne godine do datuma označenog na uplatnici

Razrednici su dužni voditi brigu koji učenici koriste školsku prehranu, brigu o njihovoj redovitoj prehrani ,posjećivati blagovaonicu za vrijeme jela tijekom velikog odmora

tijekom nastavne godine

Pravo učenika na besplatnu prehranu- projekt „Djetinjstvo bez gladi“ prema kriteriju –

korisnik doplatka za djecu; dokaz – Rješenje CZSS o doplatku za djecu

na početku nastavne godine

Zaposlenici Škole plaćaju dnevni obrok po cijeni od 6,00 kn, a ručak po jelovniku PB

(juha + glavno jelo) po cijeni od 15,00 kn. Ručak se poslužuje od 12,00 – 13,30 sati, a

najavljuje se najmanje 1 dan ranije u školskoj kuhinji . Početkom tekućeg mjeseca

računovodstvo izdaje račun za prethodni mjesec.

tijekom nastavne godine

Page 15: I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR...2 IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 30 4.1 Godišnji kalendar obilježavanja važnijih datuma 30 4.2 Plan proslave Dana škole 32 4.3. Pretplata na

14

2. 2. RASPORED IZVOĐENJA PREDMETNE NASTAVE U ŠK. GOD. 2019./2020.

NASTAVNI PREDMET

IME I PREZIME UČITELJA/ICE RAZRED R RAZREDNIK/CA

HRVATSKI JEZIK MATEJA IŠTOK 5.C 6.B 7.A 5.C

ANTONIJA TOMIĆ zamjena za JASNU KALEM

5.A 6.A 8.C,D 5.A

MIRJANA IŠTEF 6.C,D 8.A,B 8.B

SANELA DERGES 5.,6.,7.,8. CIGL. CIG. 7.CIGL.

SANJA SABLJAK 5.B,D 7.B,C 5.C 7.C

LIKOVNA KULTURA

LORENA BURŠIĆ-LUKIĆ 5.A,B,C,D 6.A,B,C,D 7.A,B,C 8.A,B,C,D

5.,6.,7.,8. CIGL.

GLAZBENA KULTURA

DANICA BARIŠIĆ 5.A,B,C,D 6.A,B,C,D 7.A,B,C 8.A,B,C,D 5.,6.,7.,8. CIGL.

ENGLESKI JEZIK

NJEMAČKI JEZIK

HELENA GUSTOVIĆ LJUBIĆ 5.A,B,C 7.A 7.A

MARTINA SUPANČIĆ 7.B 8.A,B,C 7.B

PETRA TURKOVIĆ 5.D 6.A,B,C,D 7.C 8.D

MARIJANA DUNJIĆ zamjena za MARTINU SALAJSTER

5.,6.,7.,8. CIGL. 5.CIGL.

MARINA POGLEDIĆ zamjena za DORIS BANUŠIĆ DUVNJAK- izborna nastava

5.A,B,C 6.B 7.A,B,C 5.,6.,7.,8. CIGL.

KORNELIJA PINTER –izborna nastava 5.D 6.A,C,D 8.A,B,C,D 5.D

ČEŠKI JEZIK I KULTURA

MARINA KOLAČEK-NOVOSEL 2.-8.

PRIRODA, BIOLOGIJA

IVANA BANJEGLAV 5.A,B 6.A,B,C 7.A 5.,6.,7.,8.CIGL.

MAJA PUC 5.C,D 6.D 7.B,C 8.A,B,C,D 6.D

MATEMATIKA MARIJANKA KAPAC 5.B,C 6.A,B,D

MAJA KATIĆ zamjena za SANJU KOLAR

6.C 8. A,B,C,D

ANITA PERKOVIĆ 5.,6.,7.,8. CIGL.

JELA GALUNIĆ 5.A,D 7.A,B,C

FIZIKA TOMISLAV POTAK 7.A,B,C 8.A,B,C,D 7.,8.CIGL.

KEMIJA KLAUDIJA AUŠPERGER 7.A,B,C 8.A,B

ELEONORA DRETA zamjena za TAMARU DEBAČ

8.C,D 7. CIGL., 8. CIGL.

GEOGRAFIJA

MARIJANA BURIĆ 5.A 6.A,B,C,D 5.,6.,7.,8. CIGL. 6.B

JONATAN CAR 5.B,C,D 7.A,B,C 8.A,B,C,D 8.A

POVIJEST KRISTINA KOPRIVNJAK 6.A,B,C,D 7.A,B,C 8.A,B,C 8.C

JELENA HALGAŠ 5.A,B,C,D 8.D 5.,6.,7.,8.CIGL. 5.B

TEHNIČKA KULTURA

TATJANA KOS 5.A,B,C,D 6.A,B,C,D 7.A,B,C 8.A,B,C,D 5.,6.,7.,8. CIGL.

5.B5 8.D

Page 16: I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR...2 IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 30 4.1 Godišnji kalendar obilježavanja važnijih datuma 30 4.2 Plan proslave Dana škole 32 4.3. Pretplata na

15

TJELESNO- ZDRAVSTVENA KULTURA

MATIJA NOVOSELEC 5.C,D 7.A,B 8.B,C 5.,6.,7.,8. CIGL.

SAŠA ČURČIĆ 5.A,B 6.A,B,C,D 7.C 8.A,D 6.A

VJERONAUK MIRELA DOLENSKI 5.A,5.B,6.C,6.D,7.A,7.B,7.C,8.A,8.B,8.C,8.D 6.C

KRISTINA NEMČEVIĆ 5.C,5.D, 6.A,6.B

MARIO SAVIĆ 5.,6.,7.,8.CIGL. 8.CIGL.

INFORMATIKA GORAN JARČOV 5.A,B,C,D 6.A,B,C,D 7.A,B 8.BC

ANA MARIJA LIPAK 7.C 8.AD 5.,6.,7.,8.CIGL. 6.CIGL.

2. 3. RASPORED IZVOĐENJA RAZREDNE NASTAVE U ŠK. GOD. 2019./2020.

IME I PREZIME UČITELJA/ICE RAZRED U KOJEM PREDAJE RAZREDNIK/CA

NEVENKA HRGA 1.A MŠ 1.A MŠ

NATAŠA LJUBIĆ KLEMŠE 1.B MŠ 1.B MŠ

SANDRA KAMBER 2.A MŠ 2.A MŠ

MIRJANA MATENDA 2.B MŠ 2.B MŠ

SANELA KLASAN MRZLEČKI 2.C MŠ 2.C MŠ

MARIJANA JAMBRUŠIĆ KORUNČEV 3.A MŠ 3.A MŠ

JASENKA AUŠPERGER 3.B MŠ 3.B MŠ

VIŠNJA ČANIĆ 4.A MŠ 4.A MŠ

LJILJANA DOMINKO 4.B MŠ 4.B MŠ

SANELA CVANČIĆ 4.C MŠ 4.C MŠ

MAJA KRANJČEVIĆ 1. NP 1.NP

JASNA PRDRAGOVIĆ 2. NP 2. NP

TATJANA ADŽAM 3.A NP 3.A NP

NIKOLINA PULJIĆ 3.B NP 3.B NP

RENATA HORŽIĆ 4.NP 4.NP

LEA DOLENČIĆ 1.,3.,4. TOMAŠ 1.,3.,4.TOMAŠ

MARTINA ŠEBALJ 1.,3.CIGLENA 1.,3. CIGLENA

HELENA HORAK 2. CIGLENA 2. CIGLENA

LJILJANA VUJČIĆ 4. CIGLENA 4.CIGLENA

MARIJA KOTARŠČAK 1.KLOKOČEVAC 1.KLOKOČEVAC

ANITA UNGER 2.KLOKOČEVAC 2.KLOKOČEVAC

SANELA FILIPOVIĆ 3.KLOKOČEVAC 3.KLOKOČEVAC

ZDRAVKO ČULJAT 4.KLOKOČEVAC 4.KLOKOČEVAC

čs. ANTUNIJA UGLJAREVIĆ KLOKOČEVAC:1.,2.,3.,4.; NP: 1., 2.,3.B,4. VJERONAUK

Page 17: I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR...2 IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 30 4.1 Godišnji kalendar obilježavanja važnijih datuma 30 4.2 Plan proslave Dana škole 32 4.3. Pretplata na

16

KRISTINA NEMČEVIĆ CIGLENA:1.-3.,2.,4. TOMAŠ: 1.-3.,4. VJERONAUK

KATARINA MATKOVIĆ zamjena za ANU

SAVIĆ

1.A,1.B, 3.A,3.B VJERONAUK

MARIO SAVIĆ NP: 3.A, MŠ:2.A,2.B,2.C ,4.A,4.B,4.C VJERONAUK

IVANA PLESKALT NP:1.,2. 3.A,3.B,4. KLOKOČEVAC:1.,2.,3.,4.,

MŠ: 2.C, 4.C

ENGLESKI JEZIK

PETRA TURKOVIĆ 3.B MŠ

MARIJANA DUNJIĆ zamjena za

MARTINU SALAJSTER

1.-3,2.,4.CIGL., 1.-3.-4. TOMAŠ ENGLESKI JEZIK

HELENA GUSTOVIĆ LJUBIĆ MŠ 1.A,B 2.B ENGLESKI JEZIK

MARTINA SUPANČIĆ MŠ 2.A 3.A 4.A,B ENGLESKI JEZIK

KORNELIJA PINTER MŠ 4.AC, 4.B NP 4. NJEMAČKI JEZIK

MARINA POGLEDIĆ 4.KLOK. 4.CIGL.

Page 18: I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR...2 IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 30 4.1 Godišnji kalendar obilježavanja važnijih datuma 30 4.2 Plan proslave Dana škole 32 4.3. Pretplata na

17

2.4. PODACI O BROJU UČENIKA U REDOVNOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU

PODACI O BROJU UČENIKA BROJ RO BROJ

UČENIKA

BROJ

UČENIKA ČL.5

RP+IND.P.

BROJ UČENIKA

ČL.6

RP+PP+IND.P.

RAZREDNA NASTAVA - MATIČNA

NEVENKA HRGA 1.A 21 0 0

NATAŠA LJUBIĆ KLEMŠE 1.B 21 0 1

UKUPNO 1.R.MŠ 2 42 0 1

SANDRA KAMBER 2.A 16 2 0

MIRJANA MATENDA 2.B 20 0 0

SANELA KLASAN MRZLEČKI 2.C 17 2 0

UKUPNO 2.R. MŠ 3 53 4 0

MARIJANA JAMBRUŠIĆ KORUNČEV 3.A 24 2 0

JASENKA AUŠPERGER 3.B 26 0 1

UKUPNO 3.R. MŠ 2 50 2 1

VIŠNJA ČANIĆ 4.A 18 0 0

LJILJANA DOMINKO 4.B 21 1 1

SANELA CVANČIĆ 4.C 20 2 0

UKUPNO 4.R. MŠ 3 59 3 1

UKUPNO 1.-4. RN - MATIČNA 10 204 9 3

PREDMETNA NASTAVA - MATIČNA

ANTONIJA TOMIĆ zamjena za JASNU KALEM 5.A 23 1 0

JELENA HALGAŠ 5.B 24 1 0

MATEJA IŠTOK 5.C 16 1 2

KORNELIJA PINTER 5.D 19 1 0

UKUPNO 5.R. 4 82 4 2

SAŠA ĆURČIĆ 6.A 22 2 0

MARIJANA BURIĆ 6.B 23 0 0

MIRELA DOLENSKI 6.C 22 0 1

MAJA PUC 6.D 22 2 2

UKUPNO 6.R. 4 89 4 3

HELENA GUSTOVIĆ LJUBIĆ 7.A 25 0 0

MARTINA SUPANČIĆ 7.B 26 4 1

SANJA SABLJAK 7.C 23 1 0

UKUPNO 7.R. 3 74 5 1

JONATAN CAR 8.A 17 0 1

MIRJANA IŠTEF 8.B 18 1 0

KRISTINA KOPRIVNJAK 8.C 17 2 1

TATJANA KOS 8.D 21 1 2

UKUPNO 8.R. 4 73 4 4

UKUPNO PN MATIČNA 15 318 17 10

UKUPNO RN+PN - MATIČNA 25 522 26 13

Page 19: I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR...2 IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 30 4.1 Godišnji kalendar obilježavanja važnijih datuma 30 4.2 Plan proslave Dana škole 32 4.3. Pretplata na

18

PŠ NOVE PLAVNICE

MAJA KRANJČEVIĆ 1. 17 0 0

JASNA PREDRAGOVIĆ 2. 18 1 0

TATJANA ADŽAM 3.A 15 0 0

NIKOLINA PULJIĆ 3.B 11 2 0

RENATA HORŽIĆ 4. 17 0 0

UKUPNO PŠ NOVE PLAVNICE 5 78 3 0

PŠ KLOKOČEVAC

MARIJA KOTARŠČAK 1. 5 1 0

ANITA UNGER 2 10 0 0

SANELA FILIPOVIĆ 3. 7 1 0

ZDRAVKO ČULJAT 4. 10 0 0

UKUPNO PŠ KLOKOČEVAC 4 32 2 0

PŠ CIGLENA

MARTINA ŠEBALJ 1., 3. 12 (9+3) 0 0

HELENA HORAK 2. 10 0 0

LJILJANA VUJČIĆ 4. 8 0 2

UKUPNO PŠ CIGLENA RN 3 30 0 2

MARIJANA DUNJIĆ zamjena za MARTINU

SALAJSTER 5. 8 1 1

ANA MARIJA LIPAK 6. 9 0 1

SANELA DERGES 7. 17 2 1

MARIO SAVIĆ 8. 13 1 1

UKUPNO PŠ CIGLENA PN 4 47 4 4

UKUPNO PŠ CIGLENA RN+PN 7 77 4 6

PŠ TOMAŠ

LEA DOLENČIĆ 1.,3.,4. 8 (2 + 3 + 3) 0 + 0 +1 0

UKUPNO PŠ TOMAŠ 1 8 1 0

UKUPNO SVE PŠ 17 195 10 6

UKUPNO MŠ + PŠ 42 717 36 19

2.5.TJEDNE OBVEZE UČITELJA RAZREDNE NASTAVE I UČITELJA U PRODUŽENOM

BORAVKU U ŠK. GOD. 2019./2020.

PRIVITAK

2.6. TJEDNE OBVEZE UČITELJA PREDMETNE NASTAVE U ŠK. GOD. 2019./2020.

PRIVITAK

Page 20: I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR...2 IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 30 4.1 Godišnji kalendar obilježavanja važnijih datuma 30 4.2 Plan proslave Dana škole 32 4.3. Pretplata na

19

2.7. UČITELJI ZADUŽENI U PREKOVREMENOM RADU U ŠK. GOD. 2019./2020.

R.BR. IME I PREZIME PREKOVREMENI RAD BROJ SATI TJEDNO

1. MAJA KRANJČEVIĆ voditeljica PŠ Nove Plavnice 1

2. LEA DOLENČIĆ voditeljica PŠ Tomaš 1

3. ANITA UNGER voditeljica PŠ Klokočevac, sind. povjerenik 2

4. KORNELIJA PINTER učiteljica njemačkog jezika 1

2.8. PODACI O ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKOM OSOBLJU

R.BR. IME I PREZIME ZVANJE STR.SPREMA

RADNO MJESTO TJ.RADNO VRIJEME

MATIČNA

1. Lavinija Levar zamjena za Ivanu Popilovski

mag. iur. VSS tajnica škole 40

2. Iva Došen Pešava mag. oec. VSS voditeljica računovodstva

40

3. Snježana Šobak trgovac SSS administrator 40

4. Predrag Popilovski elektrotehničar SSS vozač /domar 40

5. Zdenka Poljan kuharica SSS kuharica 40

6. Sanja Jandroković ekonomist, kuharica SSS kuharica 40

7. Vedran Jagodić kuhar SSS kuhar 40

8. Mario Šarkanj zamjena za Zvonimira Miletića

autolimar SSS domar 40

9. Vesna Buković računalni operater SSS spremačica 20

10. Sanda Djuranić / NKV spremačica 40

11. Nevenka Gašparec poljoprivredni tehničar SSS spremačica 40

12. Blaženka Remenar zamjena za Gordanu Mikloš

vrtlar SSS spremačica 40

13. Ivanka Đurkija kuharica SSS spremačica 40

14. Branka Budimir trgovac SSS spremačica 40

15. Ratko Budimir konobar SSS domar/spremač 40

16. Dražen Pećar prodavač SSS spremač 40

17. Vesna Buković zamjena za

Vinka Pranjića računalni operater SSS spremačica 20

PŠ NP

18. Milica Cikač / NKV pomoćna kuharica 20

19. Milica Cikač zamjena za Vinka Pranjića

/ NKV spremačica 20

PŠ CIGL.

20. Radomir Zdunajić vozač SSS spremač/domar 40

21. Valentina Tominac kuhar SSS kuharica 20

PŠ KLOK.

22. Rosa Štimac / NKV pomoćna kuharica/ spremačica

25

PŠ TOM. 23.

Valentina Tominac kuhar SSS spremačica 20

Page 21: I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR...2 IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 30 4.1 Godišnji kalendar obilježavanja važnijih datuma 30 4.2 Plan proslave Dana škole 32 4.3. Pretplata na

20

2.9. ORGANIZACIJA SMJENA

ŠKOLA MŠ/ PŠ I.SMJENA RAZRED II.SMJENA RAZRED

MATIČNA 8,00-14,55 1.AB 2.ABC 3.AB 4.ABC 5.ABCD 6.ABCD 7.ABC 8.ABCD

NEMA

NOVE PLAVNICE 8,00-13,20 1.,2.,4.

3.A,3.B mijenjaju smjenu

8,00-13,20

13,20-18,00

3.A, 3.B

mijenjaju smjenu

KLOKOČEVAC 8,00-13,20 1.,4.

2.,3. mijenjaju smjenu

8,00-13,20

13,20-18,00

2.,3.mijenjaju smjenu

TOMAŠ 8,00-13,05 1.-3.-4. NEMA

CIGLENA 8,00-13,55 5.,6.,7.,8. 14,00-18,00 1.-3., 2.,4.

2.10. RASPORED DEŽURSTVA UČITELJA - MŠ - PREDMETNA NASTAVA

DAN SAT HOL

GARDERO

BA

BLAGOV

AONICA

HODNIK PRIZEMLJE

GALERIJA HODNIK

KAT

POTKROV

LJE

PONEDJELJAK

1.-3.

S.ĆURČIĆ M.IŠTEF - D.BARIŠIĆ J.HALGAŠ J.GALUNIĆ M.SUPANČIĆ

4.-6.

M.NOVOSELEC M.KATIĆ P.TURKOVIĆ A.TOMIĆ M.PUC T.POTAK M.BURIĆ

UTORAK

1.-3.

A.TOMIĆ M.KATIĆ - T.POTAK H.GUSTOVIĆ LJUBIĆ

K.AUŠPERGER M.IŠTOK

4.-6.

M.POGLEDIĆ T.KOS K.PINTER L.LUKIĆ K.KOPRIVNJAK G.JARČOV S.SABLJAK

SRIJEDA

1.-3.

M.KATIĆ M.DOLENSKI - M.IŠTEF J.HALGAŠ J.GALUNIĆ T.POTAK

4.-6.

M.NOVOSELEC K.NEMČEVIĆ P.TURKOVIĆ E. DRETA G.JARČOV I.BANJEGLAV M.IŠTOK

ČETVRTAK

1.-3.

M.POGLEDIĆ M.IŠTOK - M.PUC I.BANJEGLAV J.HALGAŠ M.KAPAC

4.-6.

S.SABLJAK L.LUKIĆ T.KOS K. PINTER H.GUSTOVIĆ LJUBIĆ

M.SUPANČIĆ J.CAR

PETAK

1.-3.

S.ĆURČIĆ A.TOMIĆ - D.BARIŠIĆ M.KAPAC K.KOPRIVNJAK J.CAR

4.-6.

M.NOVOSELEC K.PINTER P.TURKOVIĆ M.POGLEDIĆ M.DOLENSKI E.DRETA M. BURIĆ

NAPOMENA: Učitelji koji mijenjaju nenazočne učitelje preuzimaju i njihova dežurstva.

Satničarka:

Jelena Halgaš, dipl. uč.

Page 22: I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR...2 IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 30 4.1 Godišnji kalendar obilježavanja važnijih datuma 30 4.2 Plan proslave Dana škole 32 4.3. Pretplata na

21

2.11. RASPORED DEŽURSTVA UČITELJA MATIČNA ŠKOLA - RAZREDNA NASTAVA

MŠ - RN – hodnik prizemlje

VRIJEME PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

7,30 - 12,30 MARIJANA

JAMBRUŠIĆ

KORUNČEV

NATAŠA LJUBIĆ

KLEMŠE

JASENKA AUŠPERGER

SANDRA KAMBER

SANELA KLASAN MRZLEČKI

MŠ - RN - kat

VRIJEME

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

7,30 –12,30 VIŠNJA ČANIĆ MIRJANA

MATENDA

LJILJANA DOMINKO SANELA CVANČIĆ NEVENKA HRGA

NAPOMENA: : Predmetni učitelji prema svojem rasporedu sati preuzimaju i dežurstva kao i učitelji koji

mijenjaju nenazočne učitelje.

2.12. RASPORED DEŽURSTVA UČITELJA RN - PŠ KLOKOČEVAC

PRIJE PODNE:

SAT: PON UTO SRI ČET PET

1.-6. 8,00-13,05

MARIJA KOTARŠČAK ZDRAVKO ČULJAT ANITA UNGER/ SANELA FILIPOVIĆ

MARIJA KOTARŠČAK

ZDRAVKO ČULJAT

POSLIJEPODNE:

SAT: PON UTO SRI ČET PET

1.-6. 12,20-17,25

ANITA UNGER/ SANELA FILIPOVIĆ

ANITA UNGER/ SANELA FILIPOVIĆ

ANITA UNGER/ SANELA FILIPOVIĆ

ANITA UNGER/ SANELA FILIPOVIĆ

ANITA UNGER/ SANELA FILIPOVIĆ

NAPOMENA: : Predmetni učitelji prema svojem rasporedu sati preuzimaju i dežurstva kao i učitelji koji

mijenjaju nenazočne učitelje.

2.13. RASPORED DEŽURSTVA UČITELJA RN/PN PŠ CIGLENA

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

1.-4. – MARIJANA DUNJIĆ 5.-7. – ELEONORA DRETA 14,00 – 18,00 HELENA HORAK

1.-3. – ANITA PERKOVIĆ 4. – 5. – MARIJANA BURIĆ 6.-7. ANA MARIJA LIPAK 14,00-18,00 HELENA HORAK

1.-3. – SANELA DERGES 4.- 7. – ANITA PERKOVIĆ 14,00-18,00 LJILJANA VUJČIĆ

1. – 4. – ANITA PERKOVIĆ 5. – 7. – ANA MARIJA LIPAK 14,00-18,00 MARTINA ŠEBALJ

1. – 3. – SANELA DERGES 4. – 7. – MARIO SAVIĆ 14,00-18,00 LJILJANA VUJČIĆ

NAPOMENA: Predmetni učitelji prema svojem rasporedu sati preuzimaju i dežurstva kao i učitelji koji

mijenjaju nenazočne učitelje.

Page 23: I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR...2 IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 30 4.1 Godišnji kalendar obilježavanja važnijih datuma 30 4.2 Plan proslave Dana škole 32 4.3. Pretplata na

22

2.14. RASPORED DEŽURSTVA UČITELJA - PŠ NOVE PLAVNICE

DEŽURSTVA – jutarnja / poslijepodnevna smjena

DAN U TJEDNU RAZRED UČITELJICA

PONEDJELJAK 3. a / 3. b Nikolina Puljić / Tatjana Adžam / Ivana Pleskalt/

čs.Antunija Ugljarević

UTORAK 2. Jasna Predragović / čs.Antunija Ugljarević

SRIJEDA 4. Renata Horžić / Ivana Pleskalt

ČETVRTAK 1. Maja Kranjčević

PETAK 1. Maja Kranjčević / Ivana Pleskalt

Napomena: Predmetni učitelji prema svojem rasporedu sati preuzimaju i dežurstva kao i učitelji koji

mijenjaju nenazočne učitelje.

2 .15. RASPORED KORIŠTENJA ŠKOLSKO-SPORTSKE DVORANE

VANJSKI KORISNICI 2019./2020.

dvoran

a

satnica

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

A B C A B C A B C A B C A B C

14-15

BAD MIN RK BJ.BJELOVAR

BAD MIN TON BAD MIN RK BJ.BJELOVAR

BAD MIN TON BAD MIN TON

BAD MIN BJELOVAR

BAD MIN TON BAD MIN BJELOVAR

BAD MIN TON BAD MIN TON

15-16

BAD MIN ŽOK BAD MIN ŽOK BAD MIN ŽOK BAD MIN ŽOK BAD MIN ŽOK

BAD MIN BJE BAD MIN BJ BAD MIN BJ BAD MIN BJ BAD MIN BJ

16,30-17,30

BAD MIN LOVA

R

BAD ŽOK BJ BAD MIN ŽOK BAD MIN ŽOK BAD MIN ŽOK

HVI D RA BAD BJ BAD MIN BJ BAD MIN BJ BAD MIN BJ

17-18 HVI D RA SLOB SLOB BAD

MIN KOŠ RŠD 2006. 2007.

NO GO MET SLOB NO GO MET BAD MIN

18-19 M I N

I R U K

O M E T M I N I R U K

O M E T NO GO MET

2006. 2007. 2006. 2007.

19-20 RŠD ŽOK TK RŠD R ŽOK

O TK K

RŠD BJ RŠD Š D O

20-21 2002. 2003. 2004. ŽOK TK 2002. 2003. 2004. D B TK Š

BJ K O

21-22 K O Š A R K A ŽOK

KOŠARKA

O

J K OD BOJ KA

BJ Š K O

22-23

SLOB

ODNI

SLOB

ODNI

SLOB

ODNI

SLOB

ODNI

SLOBOD

NI

LEGENDA:

RK

Bjelovar

Rukometna škola Rukometna škola Košarkaški klub

Bjelovar

ŽOK Bjelovar Taekwondo klub

Bjelovar

HVIDRA

Rekreacija

(nogomet, košarka)

Badminton klub

Bjelovar

slobodni termin

Page 24: I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR...2 IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 30 4.1 Godišnji kalendar obilježavanja važnijih datuma 30 4.2 Plan proslave Dana škole 32 4.3. Pretplata na

23

3. NASTAVNI PLAN I PROGRAM

3.1. GODIŠNJI KALENDAR RADA ŠKOLE

GODIŠNJI KALENDAR RADA ŠKOLE

ŠK.GOD.

2019./20. I. POLUGODIŠTE II. POLUGODIŠTE

MJESEC 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5 6. 7. 8. UK.:

Tjedana

BROJ RADNIH

DANA 21 21 20 20 21 20 22 21 20 18 9 6

A

219

(B+C)

43,8

Sati:

1752

BROJ

NASTAVNIH

DANA

16 18 20 15 19 15 22 19 20 12 0 0 B

176

BROJ

NENASTAVNIH

RADNIH DANA 5

1 (Dan

učitelja)

2

Jesenski

odmor

učenika

0

5

Zimski

odmor

učenika

2

Zimski

odmor

učenika

5

Zimski

odmor

učenika –

2. dio

0

2

Proljetni

odmor

učenika

0 6

9

Ljetni

odmo

r

učeni

ka

6

Ljetni

odmor

učenika

C

43

BROJ SUBOTA

I NEDJELJA 9 8 9 9 8 9 9 8 10 8 8 10

D

105

0 1 1 2 2 0 0 1 1 3 0 1 E

12

8.10.

DAN

NEOVISNO

STI

1.11.

SVI

SVETI

25.12.

BOŽIĆ

26.12.

SV.

STJEPAN

1.1.

NOVA

GODINA

6.1.

Sveta tri

kralja

13. 4.

USKRSNI

PONEDJE

LJ

AK

1.5.

PRAZNI

K

RADA

11. 6.

TIJELOVO

22.6. DAN

ANTIFAŠISTI

ČKE BORBE

25.6. DAN

DRŽAVNOST

I

5.8.

DAN

DOMOV

ZAHVAL

NOSTI

BROJ DANA

GODIŠNJEG

ODMORA

0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 14 (12

+ 2) 14

F

30

7. 10.

(ponedjelj

ak uz Dan

neovisnos

ti)

26. 6.

(petak uz

Dan

državnost

i)

2 dana po

izboru + GO

od 16.7.

GO

do

21.8.

UKUPNO

DANA

A+D+E+F

30 31 30 31 31 29 31 30 31 30 31 31

A+D+

E+F

366

Page 25: I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR...2 IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 30 4.1 Godišnji kalendar obilježavanja važnijih datuma 30 4.2 Plan proslave Dana škole 32 4.3. Pretplata na

24

3.2. OBILJEŽAVANJE VAŽNIJIH DATUMA I RAD STRUČNIH TIJELA ŠKOLE

U ŠK.GOD. 2019./2020.

OBILJEŽAVANJE VAŽNIJIH DATUMA I RAD STRUČNIH TIJELA ŠKOLE

I.POLUGODIŠTE II. POLUGODIŠTE ŠK.GOD.

2019./2020. IX. X. XI. XII.

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

P

LAN

IRA

NA

OB

ILJEŽAV

AN

JA

DA

N EU

JEZIKA

2

9.0

9.D

AN

GR

AD

A B

JELOV

AR

A

05

.10

. SVJETSK

I DA

N U

ČITELJA

M

JESEC H

RV

ATSK

E KN

JIGE

, 30

.-31

.10

.20

19

. - JESENSK

I OD

MO

R U

ČEN

IKA

18

.11

.DA

N SJEČ

AN

JA N

A V

UK

OV

AR

01

.12

. DA

N B

OR

BE P

RO

TIV A

IDS-a

20

.12

. JAV

NA

BO

ŽIĆN

A P

RIR

ED

BA

23

.12

.20

19

.- 03

.01

.20

20

.ZIMSK

I OD

MO

R U

ČEN

IKA

– PR

VI D

IO

15

.01

. DA

N P

RIZN

AV

AN

JA R

H

14

.02

. VA

LENTIN

OV

O

24

.02

.-28

.02

.20

20

. ZIMSK

I OD

MO

R U

ČEN

IKA

-DR

UG

I DIO

PR

OJEK

TI DA

N

22

.04

.DA

N P

LAN

ETA ZEM

LJE

09

.04

. – 10

.04

. 20

19

.PR

OLJETN

I OD

MO

R U

ČEN

IKA

15

.05

.DA

N ŠK

OLE – JA

VN

A P

RIR

EDB

A I D

OD

JELA ZLA

TNO

G P

ERA

PO

DJELA

SVJED

OD

ŽBI 1

.-7.R

. SV

EČA

NA

PO

DJELA

SVJED

OD

ŽBI U

ČEN

ICIM

A 8

. RA

ZRED

A

RA

D

STRU

ČN

IH

TIJELA

UV RV

RV RV UV UV RV

RV UV RV UV

UV UV RV

Page 26: I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR...2 IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 30 4.1 Godišnji kalendar obilježavanja važnijih datuma 30 4.2 Plan proslave Dana škole 32 4.3. Pretplata na

25

3.3. GODIŠNJI FOND SATI

MATIČNA ŠKOLA

Pred. HJ LK GK EN.J NJ.J. MAT PRI BIO VJ IN

F

KEM

FIZ PID POV GEO TK TZK UKUPNO

RAZ.

1.A 175 35 35 70 140

70

70 105 700

1.B 175 35 35 70 140

70

70 105 700

2.A 175 35 35 70 140

70

70 105 700

2.B 175 35 35 70 140

70

70 105 700

2.C 175 35 35 70 140 70 70 105 700

3.A 175 35 35 70 140

70

70 105 700

3.B 175 35 35 70 140

70

70 105 700

4.A 175 35 35 70 70 140

70

105 70 770

4.B 175 35 35 70 70 140

70

105 70 770

4.C 175 35 35 70 70 140 70 105 70 770

5.A 175 35 35 105 70 140 52,5

70 70 70 52,5 35 70 980

5.B 175 35 35 105 70 140 52,5

70 70 70 52,5 35 70 980

5.C 175 35 35 105 70 140 52,5

70 70 70 52,5 35 70 980

5.D 175 35 35 105 70 140 52,5

70 70 70 52,5 35 70 980

6.A 175 35 35 105 70 140 70

70 70 70 70 35 70 1015

6.B 175 35 35 105 70 140 70

70 70 70 70 35 70 1015

6.C 175 35 35 105 70 140 70

70 70 70 70 35 70 1015

6.D 175 35 35 105 70 140 70 70 70 70 70 35 70 1015

7.A 140 35 35 105 70 140 70 70 70 70 70 70 70 35 70 1120

7.B 140 35 35 105 70 140 70 70 70 70 70 70 70 35 70 1120

7.C 140 35 35 105 70 140 70 70 70 70 70 70 70 35 70 1120

8.A 140 35 35 105 70 140 70 70 70 70 70 70 70 35 70 1120

8.B 140 35 35 105 70 140 70 70 70 70 70 70 70 35 70 1120

8.C 140 35 35 105 70 140 70 70 70 70 70 70 70 35 70 1120

8.D 140 35 35 105 70 140 70 70 70 70 70 70 70 35 70 1120

PODRUČNA ŠKOLA NOVE PLAVNICE

Pred HJ LK GK ENG.J. VJ. NJE

M.J.

MAT PRI. BI

O.

KEM. FIZ PID POV GEO TK TZK UKUPNO

1. 175 35 35 70 70 140 70 105 700

2. 175 35 35 70 70 140 70 105 700

3.A 175 35 35 70 70 140 70 105 700

3.B 175 35 35 70 70 140 70 105 700

4. 175 35 35 70 70 70 140 105 70 770

Page 27: I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR...2 IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 30 4.1 Godišnji kalendar obilježavanja važnijih datuma 30 4.2 Plan proslave Dana škole 32 4.3. Pretplata na

26

PODRUČNA ŠKOLA CIGLENA

HJ LK GK ENG.J.

INF NJE

M.J.

MAT PRI

VJ

BI

O

KEM FIZ PID POV GEO TK TZK

UKUPNO

1. 175 35 35 70 140

70 70 105 700

2.-3. 175 35 35 70 140

70 70 105 700

4. 175 35 35 70

70

140

70 105 70

770

5. 175 35 35 105 70

70

140 52,5 70 70 52,5 35 70

980

6. 175 35 35 105 70 70 140 70 70 70 70 70 70 1015

7. 140 35 35 105 70 70 140

70 70 70 70 70 70 35 70 1120

8. 140 35 35 105 70 70 140

70 70 70 70 70 70 35 70 1120

PŠ TOMAŠ

Pred HRV LK GK ENG.

J.

VJ NJE

M.J.

MAT PID BI

O

KEM FIZ PRI POV GEO TK TZK UKU

1. 3.

-4.

175 35 35 70 70 140 70 105 700

PŠ KLOKOČEVAC

PRED

.

HRV LK GK ENG NJ. MAT PRI BIO

VJ

KEM FIZ PID POV GEO TK TZK UKU

1. 175 35 35 70 140

70 70 105 700

2. 175 35 35 70 140

70 70 105 700

3. 175 35 35 70 140

70 105 70 700

4. 175 35 35 70 70 140 70 105 70 770

* IZBORNA NASTAVA

Page 28: I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR...2 IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 30 4.1 Godišnji kalendar obilježavanja važnijih datuma 30 4.2 Plan proslave Dana škole 32 4.3. Pretplata na

27

3.4. DOPUNSKA NASTAVA

NASTAVNI

PREDMET

RAZRED BROJ GRUPA BROJ SATI

TJEDNO/GODIŠNJE

UČITELJ IZVRŠITELJ

ENGLESKI JEZIK 5.-8. CIGL . 1 1/35 MARIJANA DUNJIĆ zamjena za

Martinu Salajster

ENGLESKI JEZIK 5. 1 1/35 HELENA GUSTOVIĆ LJUBIĆ

FIZIKA 7.,8. MŠ, 7.,8. CIGL. 2 2/70 TOMISLAV POTAK

MATEMATIKA 6. 1 1/35 MARIJANKA KAPAC

MATEMATIKA 5.-8. 2 2/70 ANITA PERKOVIĆ

KEMIJA 7.,8. 1 1/35 ELEONORA DRETA zamjena za

Tamaru Debač

MATEMATIKA 8. 1 1/35 MAJA KATIĆ zamjena za Sanju Kolar

MATEMATIKA 7. 1 1/35 JELA GALUNIĆ

HRVATSKI JEZIK 7.,8. 1 1/35 ANTONIJA TOMIĆ zamjena za Jasnu

Kalem

HRVATSKI JEZIK 5.-8. 1 1 SANELA DERGES

HRVATSKI JEZIK 5., 6. 2 2/70 MATEJA IŠTOK

UKUPNO: 14 13 / 472

Dopunska nastava organizira se tjedno iz predmeta u kojima učenici imaju teškoća u savladavanju

nastavnih sadržaja. U radu s njima učitelji primjenjuju individualne metodičke postupke, a program rada

i praćenje njihovog napredovanja evidentira se u posebne obrasce. Učitelji razredne nastave imaju

tjedno po 1 sat dopunske nastave, a evidentiraju ih u za to posebne obrasce i e-dnevnik.

Page 29: I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR...2 IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 30 4.1 Godišnji kalendar obilježavanja važnijih datuma 30 4.2 Plan proslave Dana škole 32 4.3. Pretplata na

28

3.5. DODATNI RAD

R.BR PREDMET RAZRED BROJ GRUPA UČITELJ IZVRŠITELJ BROJ SATI TJEDNO/GODIŠNJE

1. HRVATSKI JEZIK 7.,8. 2 MATEJA IŠTOK 2/70

2. HRVATSKI JEZIK 8. 1 MIRJANA IŠTEF 1/35

3. HRVATSKI JEZIK 7. 1 SANJA SABLJAK 1/35

4. MATEMATIKA 7. 1 JELA GALUNIĆ 1/35

5. MATEMATIKA 8. 1 MAJA KATIĆ zamjena za

SANJU KOLAR

1/35

6. MATEMATIKA 5.-8. 2 ANITA PERKOVIĆ 2/70

7. MATEMATIKA 6. 1 MARIJANKA KAPAC 1/35

8. ENGLESKI JEZIK 8. 1 MARIJANA DUNJIĆ

zamjena za M.SALAJSTER

1/35

9. ENGLESKI JEZIK 6. 1 MARTINA SUPANČIĆ 1/35

10. NJEMAČKI JEZIK 6. 1 MARINA POGLEDIĆ 1/35

11. KEMIJA 7.,8. 1 ELEONORA DRETA

zamjena za TAMARU

DEBAČ

1/35

12. FIZIKA 7.,8. 1 TOMISLAV POTAK 1/35

13. GEOGRAFIJA 6., 8. 2 MARIJANA BURIĆ 2/70

14. GEOGRAFIJA 5.,7.,8. 1 JONATAN CAR 1/35

15. POVIJEST 7. Cigl. 1 JELENA HALGAŠ 1/35

16. POVIJEST 7.,8. 2 KRISTINA KOPRIVNJK 1/35

17. BIOLOGIJA 8. 1 MAJA PUC 1/35

18. INFORMATIKA 6.,7.,8. 1 GORAN JARČOV 1/35

19. INFORMATIKA 5.,6. 1 ANA MARIJA LIPAK 1/35

20. TEHNIČKA KULTURA 5.-6. 1 TATJANA KOS 1/35

UKUPNO PN 24 UKUPNO SATI: 23 /805

U dodatni rad uključeni su učenici koji za određeno nastavno područje pokazuju poseban interes.

U radu s takvim učenicima teži se što većoj individualizaciji i osamostaljivanju učenika koristeći elemente problemske i mentorske nastave. Dodatni rad evidentira se u posebne obrasce i e-dnevnik.

Najbolji učenici upućuju se na školska ,županijska i državna natjecanja .

Učitelji razredne nastave zaduženi su s jednim satom dodatnog nastavnog rada koji organiziraju sukladno potrebama učenika, dok učitelji četvrtih razreda pripremaju učenike za natjecanje iz nastavnog predmeta matematika sukladno Katalogu smotri i natjecanja AZOO.

Page 30: I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR...2 IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 30 4.1 Godišnji kalendar obilježavanja važnijih datuma 30 4.2 Plan proslave Dana škole 32 4.3. Pretplata na

29

3.6. RAD S DAROVITIM UČENICIMA

Uočavanje, praćenje i poticanje darovitih učenika svakako će biti jedna od važnijih zadaća svih činitelja.

Posebna pažnja posvetit će se individualizaciji rada s nadarenima, njihovo uključivanje u izborne programe i

adekvatne oblike INA i izvanškolskih aktivnosti. Također će se sustavno voditi briga o daljnjem napredovanju

učenika s postignućima u srednjoškolskom obrazovanju. Razrednici i članovi stručno-razvojne službe sudjelovat

će u praćenju i poticanju darovitih učenika u suradnji s Uredom državne uprave . U suradnji s roditeljima i

Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, stručno-razvojna služba će raditi na individualnoj i skupnoj razini

profesionalnog priopćavanja i usmjeravanja.

3.7. UČENICI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Rješenjem Ureda državne uprave, Službe za društvene djelatnosti u Bjelovaru u šk. god. 2019./ 2020. temeljem članka 20., članka 21. i članka 65. stavak 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87./08.) i Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava ( NN

67/2014) nastavu pohađa 55 učenika i to:

PP = PRILAGOĐENI PROGRAM

RP+PIR = REDOVNI PROGRAM UZ INDIVIDUALIZIRANI PRISTUP

PP osim KULTURA = PRILAGOĐENI PROGRAM IZ SVIH NASTAVNIH PREDMETA, BEZ TZK, GK, TK, LK

PP-MAT.= PRILAGOĐENI PROGRAM SAMO IZ NAVEDENOG PREDMETA, OSTALI PREDMETI RP ILI RP+PIR

Defektologinja: Marina Glavinić, prof. soc. paed.

3.8. PODACI O POMOĆNICIMA U NASTAVI ZA UČENIKE S TUR

BROJ UČENIKA BROJ POMOĆNIKA/CA

TRAJANJE NEPUNOG RADNOG VREMENA

SATI RADA

4 4 09.09.2019. – 17.06.2020. prema rasporedu sati uč.

Koordinatorica:

Marina Glavinić, prof. soc. paed.

3.9. SUSRETI I NATJECANJA PO PREDMETNIM PODRUČJIMA U

ŠK.GOD.2019./2020.

Za ostvarivanje školske društvene funkcije u životnoj sredini veliku važnost ima kulturna i javna djelatnost škole.

Kako bi se ta djelatnost uočila, djelatnici I. osnovne škole Bjelovar ulažu velike napore te škola ostvaruje značajne

rezultate. U okviru škole djeluju grupe izvannastavnih aktivnosti koje svoje djelovanje i kvalitetan rad dokazuju

kulturno-umjetničkim priredbama i sportskim rezultatima učenika tijekom cijele školske godine. Učenike od 1.-

8.razreda pripremaju učitelji-mentori za pojedina nastavna područja-predmete sukladno Katalogu smotri i

natjecanja AZOO.

Page 31: I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR...2 IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 30 4.1 Godišnji kalendar obilježavanja važnijih datuma 30 4.2 Plan proslave Dana škole 32 4.3. Pretplata na

30

NASTAVNI PREDMET-

PREDMETNO PODRUČJE

SUDJELOVANJE UČENIKA PO RAZREDIMA

1.R. 2.R. 3.R. 4.R. 5.R. 6.R. 7.R. 8.R.

HRVATSKI JEZIK DA DA

LIDRANO DA DA DA DA DA DA DA DA

LIKOVNO STVARALAŠTVO DA DA DA DA

ENGLESKI JEZIK DA

NJEMAČKI JEZIK DA

MATEMATIKA DA DA DA DA DA

BIOLOGIJA DA DA

KEMIJA DA DA

FIZIKA DA

POVIJEST DA DA

GEOGRAFIJA DA DA DA DA

TEHNIČKO STVARALAŠTVO DA DA DA DA

INFORMATIKA DA DA DA DA

SIGURNO U PROMETU DA

HRVATSKI CRVENI KRIŽ DA DA DA DA

VJERONAUČNA OLIMPIJADA DA

IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE

4.1. GODIŠNJI KALENDAR OBILJEŽAVANJA VAŽNIJIH DATUMA

RUJAN 08. 9. (UNESCO) Međunarodni dan pismenosti

10.9. Hrvatski olimpijski dan

12.9-18.9. Tjedan borbe protiv TBC-a

16.9. Međunarodni dan zaštite ozona i kisika

21.9. Međunarodni dan mira

22. 9.Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama

26. 9.Europski dan jezika

28.9. Svjetski dan srca

29. 9. Dan Grada Bjelovara

30.9. Europski školski sportski dan

Page 32: I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR...2 IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 30 4.1 Godišnji kalendar obilježavanja važnijih datuma 30 4.2 Plan proslave Dana škole 32 4.3. Pretplata na

31

LISTOPAD 1.10. Međunarodni dan starijih osoba

4. 10. Međunarodni dan zaštite životinja

5. 10. Svjetski dan učitelja

8. 10. Dan neovisnosti

9.-12.10. Dječji tjedan

15. 10.Međunarodni dan bijelog štapa

15. 10.Svjetski dan pješačenja

15.10.-15.11. Mjesec hrvatske knjige

10. 10.Dani kruha – Dani zahvalnosti za plodove zemlje

16.10. Svjetski dan hrane

10. 10.Tjedan Crvenog križa – SOLIDARNOST NA DJELU

20. 10.Svjetski dan jabuke

29.10. Dan Ujedinjenih naroda

31.10. Svjetski dan štednje

STUDENI 1. 11.Svi sveti - Dan spomena na mrtve

14.11. Svjetski dan dijabetesa

16.11. Međunarodni dan tolerancije

17. 11. Svjetski dan nepušača

18.11. Dan sjećanja na žrtve Vukovara

20. 11.Međunarodni dan djeteta

21.11. Svjetski dan televizije

25.11. Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

PROSINAC

1. 12. Svjetski Dan borbe protiv AIDS-a –«Guma glavu čuva»

3. 12. Međunarodni dan osoba s posebnim potrebama

6. 12. Sveti Nikola

10.12. Dan prava čovjeka

20.12. "Veselje ti navješćujem" školska Božićna priredba

20.12. Međunarodni dan solidarnosti

16.-20.12.Razredne Božićne svečanosti u MŠ, PŠ

25.12. Božić – blagdan u RH

SIJEČANJ 1.1. Nova godina – blagdan u RH

15. 1.Dan međunarodnog priznanja RH

27. 1.Međunarodni dan sjećanja na Holokaust – Svjetski dan vjerske slobode –Dan

sprječavanja nasilja protiv čovječnosti

VELJAČA 2. Međunarodni dan života

2.2.Međunarodni dan zaštite močvara

11.2.Svjetski dan bolesnika

14. 2.Dan zaljubljenih - Valentinovo

Page 33: I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR...2 IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 30 4.1 Godišnji kalendar obilježavanja važnijih datuma 30 4.2 Plan proslave Dana škole 32 4.3. Pretplata na

32

21. 2. Međunarodni dan materinskog jezika

OŽUJAK 6.3. Hrvatski dan nepušenja – Dan bez dima

8.3.Međunarodni dan žena

11. – 17. 3. Dani hrvatskog jezika

21.3.Prvi dan proljeća – Svjetski dan šuma

22.3. Svjetski dan zaštite voda

27.3. Svjetski dan kazališta

TRAVANJ 1.4.Međunarodni dan šale

1.4.Međunarodni dan borbe protiv alkoholizma

2.4.Međunarodni dan dječje knjige

7. 4. Svjetski dan zdravlja

12. 4. Uskrs

22. 4. Dan planeta Zemlje

22.4. Dan hrvatske knjige

29.4. Svjetski dan plesa

SVIBANJ 1.5.Međunarodni praznik rada – blagdan u RH

3.5.Svjetski dan Sunca

4.5. Svjetski dan smijeha

11.5. Majčin dan

9. 5. Dan Europe

9.5. Dan pobjede nad fašizmom

15.5. Međunarodni dan obitelji

17.5. Međunarodni dan muzeja

22.5. Dan zaštite prirode i biološke raznolikosti

15.5. DAN ŠKOLE – MAJČIN DAN- školska javna priredba

31.5. Svjetski dan nepušenja

LIPANJ 4.6. Međunarodni dan nevine djece - žrtava agresije

5.6. Svjetski dan zaštite okoliša

8.6. Svjetski dan mora

4.2. PLAN PROSLAVE DANA ŠKOLE

Dan škole – „ Majčin dan“

petak, 15. svibnja 2020. godine

JAVNA PRIREDBA ŠKOLE ODRŽAT ĆE SE u petak, 15.05.2020.godine U 18,00 SATI U DOMU

KULTURE BJELOVAR

GENERALNA PROBA U DOMU KULTURE BJELOVAR

Page 34: I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR...2 IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 30 4.1 Godišnji kalendar obilježavanja važnijih datuma 30 4.2 Plan proslave Dana škole 32 4.3. Pretplata na

33

Napomena: Nadnevak proslave Dana škole moguće je izmijeniti zbog društvenih događanja u lokalnoj zajednici

odnosno zbog nemogućnosti raspoloživog prostora u Domu kulture Bjelovar.

Prijepodnevni program Dana škole

MATIČNA ŠKOLA

1. Izložba učeničkih radova INA i projekata matične i područnih škola – hol MŠ

2. Stvaralačke radionice, kvizovi znanja i /ili sportska natjecanja u Boriku – učenici i učiteljice 1. – 4. r.

PŠ KLOKOČEVAC: učenici i učiteljice 1.- 4. razreda

1. Stvaralačke radionice i /ili sportska natjecanja – učenici i učiteljice 1. – 4. r.

Koordinatorica: Sanela Filipović

PŠ NOVE PLAVNICE: učenici i učiteljice 1. i 4.razreda

1. Stvaralačke radionice i /ili sportska natjecanja – učenici i učiteljice 1. – 4. r.

Koordinatorica: Nikolina Puljić

PŠ TOMAŠ, PŠ CIGLENA: učenici i učiteljice 1.-4.r.PŠ Ciglena ugošćavaju učenike i učiteljicu 1.- 4. PŠ Tomaš

1. Stvaralačke radionice i /ili sportska natjecanja

Koordinatorica: Ljiljana Vujčić

MATIČNA ŠKOLA 5.-8.R.: - Biciklijada do NK Zvijerci i/ili sportska natjecanja za učenike 5.-8.r. matične škole

- Sportske igre učenika i učitelja

Koordinatori: Matija Novoselec , Saša Ćurčić;

-razrednici 5.-8.r. MŠ

PŠ CIGLENA 5.-8.r.: Sportska natjecanja u PŠ Ciglena

Koordinatori: razrednici 5.-8.r.

4.3. PRETPLATA NA PEDAGOŠKI TISAK I OSTALU PERIODIKU

R.BR. NASLOVI ČASOPISA

1. Smib

2. Prvi izbor

3. Moj planet

4. Modra lasta

5. Radost

6. Ekološki glasnik

7. Meridijani

8. Priroda

9. Dijete, obitelj, škola

10. Bjelovarski učitelj

11. Zrno

12. Napredak

13. Dijete i društvo

14. Hrvatske šume

15. Unikat

NASLOVI TJEDNIKA

1. Školske novine

Page 35: I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR...2 IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 30 4.1 Godišnji kalendar obilježavanja važnijih datuma 30 4.2 Plan proslave Dana škole 32 4.3. Pretplata na

34

V. PLAN ZDRAVSTVENE I SOCIJALNE ZAŠTITE UČENIKA

5.1. PLAN ZDRAVSTVENO - SOCIJALNE I EKOLOŠKE ZAŠTITE UČENIKA

Zdravstveni odgoj učenika sastavni je dio zdravstvene zaštite, a provodit će se cjelokupnim odgojnim radom u školi, ali i kroz sat razrednika u skladu s Planom i programom zdravstvenog odgoja. Za učenike od 3. do 8.r. na satu razrednika razreda predviđeni su sadržaju kroz 4 modula:

1.Živjeti zdravo

2.Prevencija ovisnosti

3.Prevencija nasilničkog ponašanja

4.Spolno/rodna ravnopravnost i odgovorno spolno ponašanje (za učenike od 2- 8. razreda) i kroz tri modula za učenike 1. i 2. razreda:

1.Živjeti zdravo

2.Prevencija ovisnosti

3.Prevencija nasilničkog ponašanja

Za rad razrednika u provedbi Programa zdravstvenog odgoja tiskan je i priručnik za rad s detaljno razrađenim

nastavnim temama.

Dio sadržaja provodit će i djelatnici školske medicine (liječnici i medicinske sestre). Za ovu školsku godinu za tu

suradnju predviđeni su sadržaji za 1. 3., i 5. razred osnovne škole. Dogovor o realizaciji napravit će se neposrednim

kontaktom s razrednicima.

U nastavi svih predmeta, a osobito tjelesno-zdravstvene kulture, prirode i biologije te grupa izvannastavnih i

izvanškolskih aktivnosti također će se voditi skrb o zdravstveno-socijalno-ekološkoj zaštiti učenika.

Zdravstveni odgoj učenika sastavni je dio zdravstvene zaštite, a provodit će se cjelokupnim odgojnim radom u školi,

u nastavi svih predmeta, a osobito tjelesno-zdravstvene kulture, te grupa izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti.

Realizirat će se i posebni zadaci:

5.2. SURADNJA SA SLUŽBOM ZA ŠKOLSKU MEDICINU

BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE U ŠK.GOD.2019./2020.

Organizirati predavanja u vezi s realizacijom ŠPP-a u suradnji sa školskom medicinom Organizirati predavanja u vezi sa zdravstvenim odgojem u suradnji sa školskom medicinom Poduzimati sve preventivne mjere u zaštiti zdravlja učenika i u tu svrhu provoditi sistematske preglede,

zakonska cijepljenja protiv zaraznih bolesti u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo. U korištenje školske kuhinje uključiti što veći broj učenika, a za učenike slabijeg imovinskog stanja i

učenike iz obitelji u riziku od siromaštva, osigurati besplatnu prehranu Organizirati među razredima sportska natjecanja Biti konstantno u vezi s Centrom za socijalnu skrb i Gradskim društvom Crvenog križa zbog socijalno

ugroženih i nedovoljno zbrinutih učenika U školi provoditi sve akcije Podmlatka Crvenog križa i uključiti se u njihovu realizaciju Organizirati tijekom školske godine jednodnevne izlete i terensku nastavu. U suradnji s osnivačem organizirati ljetovanja naših učenika u Hostelu „Bjelovar“ u Novom Vinodolskom,

te petodnevnu Školu u prirodi za učenike trećih razreda

Page 36: I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR...2 IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 30 4.1 Godišnji kalendar obilježavanja važnijih datuma 30 4.2 Plan proslave Dana škole 32 4.3. Pretplata na

35

Voditi posebnu pažnju o zdravstveno - higijenskim uvjetima škole

Upisi učenika u 1. razred Od 2. mjeseca tekuće godine do početka

nastavne godine

Sistematski pregledi učenika 5. i 8. razreda Tijekom nastavne godine (I. polugodište)

Obavezna imunizacija učenika Upisi u 1. razred – MO-PA-RU, rubeola, parotitis)

1. razredI DI-TE+IPV

6. razredI – HEP B – tri doze

7. razredi – PPD + BCG

8. razredi – DI-TE-IPV

Zdravstveni odgoj i promicanje zdravlja Tijekom cijele godine svi učenici

Savjetodavni rad Tijekom cijele godine svi učenici

10. LISTOPADA 2019.- Akcija "SOLIDARNOST NA DJELU"

- slogan „ Ne dvoji! Za drugog izdvoji!“

Marijana Burić ,učiteljica geografije

Podmladak Crvenog križa – učenici 5.,6. ,7.r.

5.3. UČENICI KOJI OSTVARUJU PRAVO NA BESPLATNU PREHRANU

Djeca iz obitelji koji su korisnici prava na doplatak za djecu HZMO-a Besplatna prehrana financirat će se iz projekta FEAD „Djetinjstvo bez gladi“ Europskog socijalnog fonda i Grada Bjelovara kao nositelja projekta.

VI. PLANOVI INTERNOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA

6.1. PLAN STRUČNOG USAVRŠAVANJA UČITELJA I STRUČNIH SURADNIKA U

ŠK.GOD.2019./2020.

U školi djeluju školska stručna vijeća:

1. kulturno-umjetničke skupine nastavnih predmeta (hrvatski jezik, likovna i glazbena kultura, češki jezik i kultura)

2. stranog jezika (engleski i njemački jezik)

3. matematike, fizike, informatike i tehničke kulture

4. povijesti i geografije

5. prirode, biologije, kemije i tjelesno-zdravstvene kulture

6. razredne nastave I. II. III. i IV. razreda - 4 podvijeća

Tijekom školske godine planira se održati najmanje 3 sjednice svakog školskog stručnog vijeća.

Tijekom školske godine organizirat će se i provoditi individualno usavršavanje učitelja, skupno usavršavanje u školi putem školskih stručnih vijeća i učiteljskog vijeća, te kolegija za usustavljivanje razredne i školske discipline. Također, u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje organiziraju se i skupna stručna usavršavanja izvan škole. Za provođenje permanentnog individualnog stručnog usavršavanja škola će učiteljima i stručnim suradnicima kao i pripravnicima u skladu s mogućnostima osigurati stručnu metodičko-pedagoško-psihološku literaturu .

Page 37: I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR...2 IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 30 4.1 Godišnji kalendar obilježavanja važnijih datuma 30 4.2 Plan proslave Dana škole 32 4.3. Pretplata na

36

R. BR.

MJESEC

TEMA BROJ SATI - RV

BROJ SATI- UV

UČITELJI RN

UČITELJI PN

1. IX.

1.Specifičnosti planiranja IOOP-a i rad s učenicima s

teškoćama u učenju, od poučavanja do vrednovanja 2. Izrada plana intervencije na ponašanje učenika-PIPU

Nositeljice: Marina Glavinić, prof.soc.paed.

mr. Zdenka Brebrić, pedagoginja savjetnica

1 sat 1.-4. 1 sat 5. 1 sat 6.-8.

1

1.-4. 5. -8.

X. 1. Prvi savjetnički posjet „Škola za život“ CKR II - MZO

Nositeljica: mr.Nataša Ljubić Klemše, učiteljica savjetnica

4 1.-4. 5.-8.

2. I. 1.Primjeri dopre prakse učitelja u realizaciji GOO Predavači: učitelji I.OŠ Bjelovar 2.Vanjski predavač

1 sat 1 sat

1.-4. 5.-8.

3. IV. 2.Drugi savjetnički posjet „Škola za život“ CKR II - MZO

Nositeljica: mr.Nataša Ljubić Klemše, učiteljica savjetnica

4 sata 1.-4. 5.-8.

4. V.- VI. 1.Primjeri dobre prakse – Erasmus + KA1 i KA229 Predavači: Martina Supančić, Helena Gustović Ljubić

2 sata 1.-4. 5.-8.

6.2 UČITELJI I STRUČNI SURADNICI PROMAKNUTI U ZVANJE

MENTORA /SAVJETNIKA

6.3.GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKOG STRUČNOG VIJEĆA

UČITELJA RAZREDNE NASTAVE

RED.

BR.

SADRŽAJ RADA - TEME VODITELJ

/PREDAVAČ

TRAJANJE VRIJEME

ODRŽAVANJA

1. Izrada Godišnjeg izvedbenog kurikuluma

(GIK-a)

Aktualnosti CKR - ŠzŽ

Loomen, virtualna

učionica

1. rujan 2019.

2. - stručno - metodičko usavršavanje

2 studeni 2019.

Mirjana Matenda dipl. učiteljica razredne nastave savjetnica

Nataša Ljubić Klemše mr. odgojnih znanosti savjetnica

Zdenka Brebrić mr. odgojnih znanosti savjetnica

Renata Horžić dipl. učiteljica razredne nastave savjetnica

Sanja Sabljak prof. hrvatskog jezika savjetnica

Tatjana Landsman ravnateljica mentorica

Danica Popilovski Topalović prof. pedagog / dipl. bibliotekar savjetnica

Danica Barišić prof.glazbene kulture mentorica

Martina Supančić dipl.uč.razredne nastave s pojačanim predmetom engleski jezik

mentorica

Helena Gustović Ljubić dipl.uč.razredne nastave s pojačanim predmetom engleski jezik

mentorica

Ivana Pleskalt mr. odgojnih znanosti mentorica

Page 38: I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR...2 IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 30 4.1 Godišnji kalendar obilježavanja važnijih datuma 30 4.2 Plan proslave Dana škole 32 4.3. Pretplata na

37

- aktualnosti

3. - stručno-metodičko usavršavanje

- aktualnosti

2 siječanj 2020.

4. - stručno - metodičko usavršavanje - aktualnosti

2 travanj 2020.

5. Završetak nastavne godine

-Analiza rada ŠSV u šk.god.2019./2020.

-Analiza realizacije Školskog kurikuluma za

šk.god.2019./2020.

- aktualnosti

Voditeljica ŠSV

Stručne suradnice

2 lipanj 2020.

6. Izvješće o realizaciji individualnog stručnog

usavršavanja

Plan i program ŠSV za šk.god.2020./2021.

Voditeljica ŠSV

Stručne suradnice

2 kolovoz 2019.

Voditeljica ŠSV RN:

Mirjana Matenda, dipl.uč. savjetnica

6.4. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKOG STRUČNOG VIJEĆA

VJEROUČITELJA

VRIJEME ODRŽAVANJA SADRŽAJ - TEME

KOLOVOZ 2019. 1) Izrada GPP-a i GIK-a

2) Izvješća sa Ljetne katehetske škole, duhovnih vježbi ili seminara

3) „Škola za život“

4) Razno

PROSINAC 2019. 1) Advent u školi (DOD i INA)

2) Korelacija školskog vjeronauka i župne kateheze

3) Razno

OŽUJAK 2020. 1.)Osvrt na Vjeronaučnu olimpijadu

2) Izvješća sa stručnih usavršavanja

3) Korizma-Uskrs (DOD i INA)

4) Razno

LIPANJ 2020. 1) Izvješća sa stručnih usavršavanja

2) Osvrt na kraj školske godine

3) Razno

Voditeljica ŠSV vjeroučitelja:

Mirela Dolenski, dipl.theol.

Page 39: I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR...2 IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 30 4.1 Godišnji kalendar obilježavanja važnijih datuma 30 4.2 Plan proslave Dana škole 32 4.3. Pretplata na

38

6.5. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKOG STRUČNOG VIJEĆA

UČITELJA STRANIH JEZIKA

Voditeljica ŠSV stranih jezika:

mr. Ivana Pleskalt, uč. mentorica

VRIJEME ODRŽAVANJA SADRŽAJI RADA

početkom 1. polugodišta

(16. 9. – 20. 9.)

(Planirana su 2 sata rada ŠSVa.)

1. Analiza nastavnih planova i programa te usvajanje GIK-a za engleski i njemački jezik za 1. i 5.r. te Okvirnih planova i programa (redovna i izborna nastava)

2. Analiza Programa MEĐUPREDMETNIH KURIKULUMA 3. Projekt European Day of Languages - dogovor o obilježavanju 4. Vrednovanje rada učenika i kriteriji ocjenjivanja 5. Stručno usavršavanje – Life in Britain, Helena Gustović Ljubić,

uč. mentorica 6. Pitanja i prijedlozi

krajem 1. polugodišta

(16. 12. – 20. 12.)

(Planirana su 2 sata rada ŠSVa.)

1. Realizacija nastavnih planova i programa tijekom 1. polugodišta

2. Izvješće o sudjelovanju i temama rada Županijskih i Međužupanijskih stručnih vijeća

3. Školska i županijska natjecanja učenika 8.r. u organizaciji AZOO-a

4. Međunarodno natjecanje HIPPO Competition 5. Stručno usavršavanje – Task Based Learning, Martina

Supančić, uč. mentorica 6. Pitanja i prijedlozi

tijekom 2. polugodišta

(30. 3. – 3. 4.)

(Planirana su 2 sata rada ŠSVa.)

1. Osvrt na školska i županijska natjecanja učenika 8.r. 2. Školsko i županijsko natjecanje Spelling ELF 3. Projekt Dan Europe - dogovor o obilježavanju 4. Stručno usavršavanje – Aktivnosti eTwinning projekata u

nastavi stranih jezika, Ivana Pleskalt, uč. mentorica 5. Pitanja i prijedlozi

nakon završetka nastavne godine

(18. 6. - 19. 6.)

(Planirana su 2 sata rada ŠSVa.)

1. Realizacija nastavnih planova i programa tijekom nastavne godine 2019./2020.

2. Vrednovanje rada učenika i izvješće o zaključenim ocjenama 3. Dogovor o zaduženjima učiteljica stranih jezika za nastavnu

godinu 2020./2021. 4. Izvješće o sudjelovanju i temama rada Županijskih i

Međužupanijskih stručnih vijeća 5. Pitanja i prijedlozi

prije početka nove školske godine

(24. 8. - 28. 8.)

(Planirana su 2 sata rada ŠSVa.)

1. Prijedlog Školskog kurikuluma za strane jezike za šk. god. 2020./2021.

2. Prijedlog Plana i programa rada ŠSV-a za šk. god. 2020./2021. s odabirom stručno-pedagoških tema

3. Prijedlog ostvarivanja Programa MEĐUPREDMETNIH KURIKULUMA za šk. god. 2020./2021.

4. Stručno usavršavanje – Primjeri dobre prakse, izvješća učiteljica engleskoga i njemačkoga jezika

5. Pitanja i prijedlozi

Page 40: I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR...2 IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 30 4.1 Godišnji kalendar obilježavanja važnijih datuma 30 4.2 Plan proslave Dana škole 32 4.3. Pretplata na

39

6.6. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKOG STRUČNOG VIJEĆA

POVIJESTI I GEOGRAFIJE

VRIJEME SADRŽAJ RADA ZADUŽENJA

IX. mjesec 2019.

1. Godišnji plan i program aktiva

2. Izrada kurikuluma povijesti i geografije

3. Izrada prilagođenih programa u

nastavi povijesti i geografije

5. Termini stručnih usavršavanja

6. Terenska nastava

Jonatan Car

predmetni učitelji

XI. mjesec 2019.

.

1. Izvješće sa stručnih seminara

2. Multimedija

3. Karta u nastavi

predmetni učitelji

I. mjesec 2020.

1. Izvješće sa stručnih seminara

2.Realizacija nastave povijesti i geografije na kraju

prvog polugodišta

3. Korisni programi u nastavi

4. Multimedija u nastavi povijesti i geografije

predmetni učitelji

III. mjesec 2020.

1.Nastavne metode-primjeri prakse

2. Izvješće sa natjecanja

3. Pripreme za natjecanje

predmetni učitelji

V. mjesec 2020.

1.Realizacija nastave povijesti i geografije na kraju drugog

polugodišta

2. Osvrt na terensku nastavu

predmetni učitelji

Voditelj ŠSV geografije i povijesti :

Jonatan Car, prof.

6.7. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKOG STRUČNOG VIJEĆA

MATEMATIKE, FIZIKE, TEHNIČKE KULTURE I INFORMATIKE

RED, BROJ

TEME VRIJEME DOGAĐANJA NOSITELJI:

1.

Plan i program ŠSV-a Kurikulum Vrednovanje odgojno-obrazovnih ishoda u nastavnom predmetu

kolovoz 2019. Članovi stručnog vijeća

2. Alati dinamičke geometrije u nastavi Natjecanje učenika

prosinac 2019.

Članovi stručnog vijeća (matematika) Članovi stručnog vijeća - mentori

3. Koordinatni sustav Primjena microbitova

ožujak 2020. Članovi stručnog vijeća (informatika)

4. Manualni rad svibanj 2020. Član stručnog vijeća (tehnička kultura)

Voditeljica ŠSV:

Tatjana Kos, dipl. ing.

Page 41: I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR...2 IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 30 4.1 Godišnji kalendar obilježavanja važnijih datuma 30 4.2 Plan proslave Dana škole 32 4.3. Pretplata na

40

6.8. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKOG STRUČNOG VIJEĆA

KEMIJE , PRIRODE/BIOLOGIJE I TJELESNO ZDRAVSTVENE KULTURE

VRIJEME REALIZACIJE: TEME:

Kolovoz 2019.

1. Prijedlog Školskog kurikuluma za šk. god. 2019./2020.

2. Plan i program rada ŠSV za šk. god. 2019./2020.

3. Razno

Prosinac 2019.

1. Realizirana TN i IUN u I. polugodištu te nastavni planovi i

programi

2. Analiza provedbe „Škola za život“ u prirodnoj grupi predmeta

(pri-bio-kem)

3. Priprema za nadolazeća natjecanja učenika

4. Kako pripremiti projekt? – primjeri dobre prakse i razmjena ideja

5. Učenje, vrednovanje i školski uspjeh – gošća pedagoginja Zdenka

Brebrić

6. Pitanja i prijedlozi

Lipanj 2020.

1. Realizacija nastavnih planova i programa u II. polugodištu

2. Analiza provedbe „Škola za život“ u prirodnoj grupi predmeta

(pri-bio-kem)

3. Osvrt na natjecanja

4. Osvrt na učenička postignuća

5. Izvješća sa sudjelovanja na stručnim usavršavanjima – primjeri

dobre prakse i razmjena ideja

6. Procjena zadovoljstva učenika radom učitelja prirodne grupe

predmeta (pri-bio-kem)

7. Pitanja i prijedlozi

Voditeljica ŠSV:

Klaudija Aušperger, dipl.ing.

6.9. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKOG STRUČNOG VIJEĆA

HRVATSKOG JEZIKA,ČEŠKOG JEZIKA I KULTURE,GLAZBENE KULTURE,LIKOVNE

KULTURE

Članovi stručnog vijeća:

Danica Barišić, prof. glazbene kulture, Sanela Derges, dipl. učiteljica RN i hrvatskog jezika, Lorena

Buršić-Lukić, prof. likovne kulture, Mirjana Ištef, prof. hrvatskog jezika i književnosti, Antonija Tomić,

dipl. učiteljica RN i hrvatskog jezika – zamjena za Jasnu Kalem, dipl. učiteljica RN i hrvatskog jezika,

Marina Novosel Kolaček, prof. češkog jezika i književnosti i povijesti, Danica Popilovski Topalović,

dipl. knjižničar, Sanja Sabljak, prof. hrvatskog jezika i književnosti, učiteljica savjetnica, Mateja Ištok,

prof. hrvatskog jezika i književnosti.

Voditeljica ŠSV-a je Sanja Sabljak, a zamjenica voditeljice Mirjana Ištef.

Sadržaj rada Ciljevi i zadaci Nositelj

aktivnosti

Sociološki i

komunikacijski

oblici rada i

načini realizacije

Vrijeme Napomena

Prvi sastanak

ŠSV-a

donošenje

godišnjih

planova

svi članovi ŠSV-

a

razgovor kolovoz, rujan

suradnja s

ravnateljicom

škole

Page 42: I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR...2 IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 30 4.1 Godišnji kalendar obilježavanja važnijih datuma 30 4.2 Plan proslave Dana škole 32 4.3. Pretplata na

41

-izrada kriterija

vrednovanja

-podjela

slobodnih

aktivnosti

-izrada

prijedloga za

školski

kurikulum

-izrada plana

realizacije GOO-a

-pisanje

prijedloga za

školski kurikulum

Sudjelovanje na

likovnim i

literarnim

natječajima

realizirati

sudjelovanje

svih

zainteresiranih

učenika na

likovnim i

literarnim

natječajima u

organizaciji

MZOŠ, AZOO i

dr. kroz dodatne

sadržaje u

nastavi i

slobodne

aktivnosti

učitelji likovne

kulture,

hrvatskog

jezika i češkog

jezika i kulture

stručni rad s

učenicima

-izmjena

informacija o

prispjelim

natječajima

-opremanje i

slanje radova u

suradnji s

tajništvom škole

tijekom cijele

nastavne

godine

-suradnja s

voditeljicom

Tima za

kulturnu i javnu

djelatnost škole

-suradnja s

MZOŠ, AZOO,

udrugama,

školama i

drugim

kulturnim

institucijama

Sudjelovanje u

programima

Gradske

knjižnice Petar

Preradović

-omogućiti

zainteresiranim

učenicima

odlazak na

susrete s

književnicima,

izložbe i sl.

- školska

knjižničarka,

voditeljica

Čitateljskog

kluba, ostali

učitelji

Hrvatskog

jezika

-stručni rad s

učenicima

-organizacija

odlaska u

suradnji s

ravnateljicom i

djelatnicima

gradske knjižnice

-oglašavanje o

događaju na

mrežnim

stranicama škole

tijekom cijele

nastavne

godine

suradnja s

djelatnicima

gradske

knjižnice i

ravnateljicom

škole

Realizacija

izvanučionične

nastave u

školskoj knjižnici

osigurati svim

učenicima

izvanučioničnu

nastavu na

satovima čiji

sadržaji prema

procjeni učitelja

time

optimiziraju

učenje

-školska

knjižničarka,

svi članovi ŠSV-

a

-stručni rad s

učenicima

-dogovori,

pripreme

predmetnog

učitelja i

knjižničarke

tijekom

nastavne

godine

-suradnja sa

školskom

knjižničarkom

Page 43: I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR...2 IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 30 4.1 Godišnji kalendar obilježavanja važnijih datuma 30 4.2 Plan proslave Dana škole 32 4.3. Pretplata na

42

Realizacija

susreta s

književnicima,

prigodnih

kvizova, izložbi i

sl. u školskoj

knjižnici

-poticati učenike

na pozitivniji

odnos prema

čitanju,

osvješćivati

učenike o

vrijednosti

čitanja, stvarati

ljubav prema

knjizi

-učiteljice

hrvatskog

jezika, školska

knjižničarka

dogovori,

pripreme

predmetnog

učitelja i

knjižničarke

-dogovori s

ravnateljicom

-dogovori s

izdavačima i

književnicima

-stručni rad s

učenicima

tijekom cijele

nastavne

godine

suradnja sa

školskom

knjižničarkom i

izvanškolskim

institucijama

koje se bave

organizacijom

književnih

susreta

Provođenje

aktivnosti za

poticanje

čitanja:

Nacionalni kviz

za poticanje

čitanja, Čitanje

naglas, Kviz

„Nađi knjigu“ za

učenike 5.

razreda i

Čitanjem do

zvijezda

poticati učenike

na pozitivan

odnos prema

čitanju, jačati

samopouzdanje

učenika, razvijati

čitalačke i

govorničke

vještine

-školska

knjižničarka,

učitelji hrv.

jezika i RN

dogovori,

pripreme za sve

razine

natjecanja,

organizacija

školskih razina,

neposreda OO

rad s učenicima

Tijekom

nastavne

godine, a

prema planu

organizatora

natjecanja

-suradnja

učiteljica HJ i

školske

knjižničarke,

suradnja s

Dječjim odjelom

Narodne

knjižnice Petra

Preradovića i s

drugim

ustanovama u

kulturi

Realizacija

posjeta

kazališnim i kino

predstavama

-omogućiti

učenicima

posjet

kazališnim i kino

predstavama uz

stručno vođenje

učitelja, razvijati

ljubav prema

kazalištu

-učiteljica

glazbene

kulture

-učiteljice

hrvatskoga

jezika

-u suradnji s

djelatnicima

zagrebačkih

kazališnih kuća

realizirati

gledanje

najmanje triju

glazbenih

predstava

-u suradnji s

djelatnicima BOK

festa u Bjelovaru

realizirati

gledanje

dramskih dječjih

predstava

Tijekom

nastavne

godine

-suradnja s

kazališnim

kućama

Suradnja s

institucijama,

udrugama i

organizacijama

vezanima uz

život češke

-omogućiti

učenicima koji

pohađaju

nastavu češkog

jezika i kulture

iskustveno

učenje, povećati

-učiteljica

češkog jezika i

kulture

-dogovori i

pripreme s

predstavnicima

institucija i

udruga vezanih

uz život češke

tijekom cijele

nastavne

godine

Page 44: I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR...2 IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 30 4.1 Godišnji kalendar obilježavanja važnijih datuma 30 4.2 Plan proslave Dana škole 32 4.3. Pretplata na

43

nacionalne

manjine u RH

interes učenika

za odabrani

nastavni

predmet

nacionalne

manjine u RH

Organizacija i

provedba

Smotre

LIDRANO

-omogućiti

darovitim i

zainteresiranim

učenicima

sudjelovanje na

smotri dječjeg

dramskog,

literarnog i

novinarskog

stvaralaška,

trajno poticati

darovite učenike

-učiteljice

hrvatskog

jezika

-stručni rad s

učenicima na

slobodnim

aktivnostima i

kroz dodatne

sadržaje redovne

nastave

-provedba i

organizacije

školske razine

smotre

-sudjelovanje na

drugim razinama

smotre –

međuopćinskoj,

županijskoj…

-suradnja s

učiteljima RN i

ravnateljicom

škole

-tijekom cijele

nastavne

godine

-školski

Lidrano:

siječanj

-međuopćinski

i županijski:

prema planu

organizatora

smotre

-suradnja s

organizatori-ma

međuopćin-ske i

županijske

smotre Lidrano

-rad učitelja u

stručnim

povjerenstvima

školske razine

smotre

Organizacija i

provedba

Smotre likovnog

stvaralaštva LIK

-omogućiti

darovitim i

zainteresiranim

učenicima

sudjelovanje na

smotri dječjeg

likovnog

stvaralaška,

trajno poticati

darovite učenike

-učitelj likovne

kulture

-stručni rad s

učenicima na

redovnoj i

dodatnoj nastavi

Prema

vremeniku

smotre -

veljača

Suradnja s

organizatorima

LIK-a i

članovima ŽSV-a

likovne kulture i

ostalima

Organizacija i

provedba

natjecanja u

poznavanju

hrvatskoga

jezika (školska i

druge razine –

prema

plasmanu

učenika)

-omogućiti

zainteresiranim

učenicima 7. i 8.

razreda

stjecanje

dodatnih znanja

iz područja

hrvatskog jezika

i omogućiti im

sudjelovanje na

natjecanjima

(školska i druge

razine – prema

plasmanu)

-učiteljice

hrvatskoga

jezika

-školsko

stručno

povjerenstvo

za provedbu i

organizaciju

natjecanja

-stručni rad s

učenicima kroz

dodatne sadržaje

redovne i

dodatne nastave

-rad u školskom

stručnom

povjerenstvu

prema

propozicijama

natjecanja

-prema

vremeniku

organizatora

natjecanja

-suradnja sa

županijskom

voditeljicom

stručnog vijeća

učitelja hrv.

jezika

-suradnja s

organizatorima

natjecanja u

poznavanju

hrvatskoga

jezika

Page 45: I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR...2 IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 30 4.1 Godišnji kalendar obilježavanja važnijih datuma 30 4.2 Plan proslave Dana škole 32 4.3. Pretplata na

44

-suradnja s

organizatorima

natjecanja na

višim razinama

-rad učitelja u

stručnim

povjerenstvima

Organizacija i

provedba triju

školskih priredbi

(priredba

Veselje ti

navješćujem,

Božićna

priredba PŠ

Ciglena,

priredba za Dan

škole)

-Omogućiti

učenicima

sudjelovanje u

izradi školske

priredbe, široj

javnosti

predstaviti rad

škole kroz

dramske, plesne

i druge ostvaraje

učenika

-učiteljice

Renata Horžić

– Božićna

priredba,

Mirjana Ištef –

Dan škole,

Helena Horak

u PŠ Ciglena –

poslovi

koordinatora

priredbi

-učitelj likovne

kulture –

poslovi

estetskog

uređenja

priredbi

-svi ostali

članovi ŠSV-a –

voditelji

učenika na

nastupima

-idejno rješenje

priredbi, izrada

konferanse u

suradnji sa svim

učiteljima

voditeljima

učenika,

uvježbavanje

voditelja priredbi

-idejno rješenje i

realizacija

estetskog

uređenja

pozornica –

stručni rad s

učenicima

-stručni rad s

učenicima –

pripreme za

nastupe –

učiteljice

glazbene

kulture,

hrvatskog jezika,

češkog jezika i

kulture

Pripremni

poslovi:

tijekom

nastavne

godine

-Božićna

priredba 20.

12. 2019.

-priredba za

Dan škole

15.5.2020.

-rad u Timu za

kulturnu i javnu

djelatnost škole

-suradnja s

učiteljicama RN i

ostalim

djelatnicima

škole

(ravnateljica,

tajnica, tehničko

osoblje…)

Drugi sastanak

ŠSV-a

Treći i četvrti

sastanak ŠSV-a

-izvješće o radu

u prvom

obrazovnom

razdoblju

-dogovor o

nadolazećim

poslovima

-izmjena

iskustava i

stručno

usavršavanje

kroz predavanja

i radionice

-izvješće o

dosadašnjem

radu

-vrednovanje

rada i izmjena

iskustava

- voditeljica

ŠSV-a, članovi

ŠSV-a

razgovor,

predavanje,

radionice

-razgovor,

predavanje,

radionica, izrada

pisanog

godišnjeg

izvješća o radu

Siječanj

Travanj

Lipanj

Voditeljica ŠSV:

Sanja Sabljak, prof.

Page 46: I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR...2 IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 30 4.1 Godišnji kalendar obilježavanja važnijih datuma 30 4.2 Plan proslave Dana škole 32 4.3. Pretplata na

45

VII. PLAN RADA STRUČNIH TIJELA

7.1. PLAN RADA UČITELJSKOG VIJEĆA, RAZREDNIH VIJEĆA I RAZREDNIKA

SADRŽAJ RADA MJESEC IZVRŠITELJI NOSITELJI

1.Nacrt Školskog kurikuluma 2.Nacrt Godišnjeg plana i programa rada škole 3.Plan individualnog stručnog usavršavanja 4. Godišnji plan i program rada Građanskog odgoja i obrazovanja

rujan ravnateljica, stručne suradnice, učitelji RN,PN

UČITELJSKO VIJEĆE

1.Izvješća razrednih učiteljica 4.razreda o

specifičnostima pojedinih učenika s naglaskom

na učenike s TUR

listopad ravnateljica, stručne suradnice, učitelji RN,PN

RAZREDNO VIJEĆE RN/PN RAZREDNO VIJEĆE 5.r.

1.Usustavljivanje školske i razredne discipline 2.Uspjeh učenika 3.Stručno usavršavanje učitelja i stručnih suradnika

studeni ravnateljica, stručne suradnice, učitelji RN,PN

UČITELJSKO VIJEĆE

1.Izvješća na kraju I. polugodišta-uspjeh učenika 2.Usustavljanje školske i razredne discipline

prosinac ravnateljica, stručne suradnice, učitelji RN,PN

RAZREDNO VIJEĆE

1.Stručno usavršavanje učitelja i stručnih suradnika 2.Usustavljanje školske i razredne discipline

siječanj ravnateljica, stručne suradnice, učitelji RN,PN

UČITELJSKO VIJEĆE

1.Usustavljanje školske i razredne discipline 2.Uspjeh učenika

veljača ravnateljica, stručne suradnice, učitelji RN,PN

RV PN/RN

1.Vanjsko vrednovanje 2.Stručno usavršavanje učitelja i stručnih suradnika 3.Usustavljanje školske i razredne discipline 4.Uspjeh učenika

ožujak ravnateljica, stručne suradnice, učitelji RN,PN

UČITELJSKO VIJEĆE RAZREDNO VIJEĆE PN/RN

1.Pripreme za Dan škole 2.Usustavljanje školske i razredne discipline

travanj ravnateljica, stručne suradnice, učitelji RN,PN

RV RN/PN

1.Odluka o dodjeli nagrade „Zlatno pero“ najboljem učeniku/ci generacije osmih razreda 2.Usustavljanje školske i razredne discipline 3.Uspjeh učenika

svibanj ravnateljica, stručne suradnice, učitelji RN,PN

UČITELJSKO VIJEĆE

1.Izvješća na kraju II. polugodišta 2.Usustavljanje školske i razredne discipline 3.Uspjeh učenika

lipanj ravnateljica, stručne suradnice, učitelji RN,PN

UČITELJSKO VIJEĆE RAZREDNO VIJEĆE

2.Izvješća s dopunskog rada srpanj ravnateljica, stručne suradnice, učitelji RN,PN

UČITELJSKO VIJEĆE

1.Izvješća s popravnih ispita 2.Izvješće o realizaciji GPP 3.Razredno vijeće petih razreda 4.IOOP,PIPU

kolovoz ravnateljica, stručne suradnice, učitelji RN,PN

UČITELJSKO VIJEĆE RAZREDNO VIJEĆE

UČITELJSKO VIJEĆE obavlja poslove koji su mu određeni Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj

školi, Statutom škole (članak 86.)prema kojemu: - UV predlaže godišnji plan i program rada Škole i Školski

kurikulum; analizira i ocjenjuje odgojno-obrazovni rad; glasuje o kandidatima za ravnatelja Škole; skrbi o

primjeni suvremenih oblika i metoda nastavnog rada s učenicima; odlučuje o pedagoškim mjerama sukladno

odredbama ovoga statuta a u skladu sa zakonskim odredbama; na prijedlog liječnika primarne zdravstvene

Page 47: I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR...2 IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 30 4.1 Godišnji kalendar obilježavanja važnijih datuma 30 4.2 Plan proslave Dana škole 32 4.3. Pretplata na

46

zaštite donosi odluku o oslobađanju od pohađanja određenog nastavnog predmeta ili određene aktivnosti ako

bi to sudjelovanje štetilo zdravlju učenika; raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima; daje prijedloge Školskom

odboru i ravnatelju za unapređivanje organizacije rada; djelatnosti Škole te uvjetima za odvijanje odgojno

obrazovnog rada; obavlja druge poslove utvrđene ovim statutom i drugim aktima Škole; sjednice Učiteljskog

vijeća saziva i predsjedava im ravnatelj Škole

RAZREDNO VIJEĆE/KOLEGIJ svakog odjela tijekom godine održat će se najmanje dva puta, a prema potrebi

pojedinog razrednog odjela i više puta tijekom nastavne godine. Temeljem Statuta Škole razredno vijeće ima

slijedeće zadatke: skrbi o odgoju i obrazovanju učenika u razrednom odjelu; skrbi o ostvarivanju nastavnog

plana i programa; predlaže izlete razrednog odjela; surađuje s roditeljima i skrbnicima učenika; obavlja druge

poslove određene ovim statutom i drugim aktima Škole

RAZREDNICI tijekom godine obavljaju poslove u skladu s Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj

školi, Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama, Statutom škole, Planom i programom

rada Škole i dr.

7.2. PLAN RADA VIJEĆA RODITELJA

VIJEĆE RODITELJA - Na temelju članka 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi: (1) U školi se

ustrojava vijeće roditelja (2) Roditelji učenika svakog razrednog odjela između sebe biraju jednog člana u

vijeće roditelja, a u školama u kojima se školovanje ne provodi u razrednim odjelima sastav vijeća roditelja

uređuje se statutom. (3) Vijeće roditelja između sebe bira predsjednika i zamjenika predsjednika. (4) Vijeće

roditelja daje mišljenje o prijedlogu školskog kurikuluma, godišnjeg plana i programa rada, raspravlja o

izvješćima ravnatelja o realizaciji školskog kurikuluma, godišnjeg plana i programa rada škole, razmatra

pritužbe roditelja u svezi s odgojno-obrazovnim radom, predlaže mjere za unaprjeđenje obrazovnog rada,

predlaže svog člana školskog odbora te obavlja i druge poslove u skladu sa statutom škole. (5) Ravnatelj

škole dužan je u najkraćem mogućem roku obavijestiti vijeće roditelja o svim pitanjima od općeg značaja za

školu. (6) Ravnatelj škole, školski odbor i osnivač dužni su, u okviru svoje nadležnosti, razmotriti prijedloge

roditeljskog vijeća i pisano ga o tome izvijestiti. Pored zakonskih ovlaštenja Vijeće roditelja raspravlja i o

pitanjima značajnim za život i rad škole te daje mišljenje i prijedloge u svezi: s radnim vremenom učenika,

početkom i završetkom nastave te drugim oblicima odgojno-obrazovnog rada; s organiziranjem izleta,

ekskurzija, športskim natjecanjima i kulturnim manifestacijama; s vladanjem i ponašanjem učenika u školi i zvan

nje; s osnivanjem i djelatnošću učeničkih udruga te sudjelovanjem učenika u njihovom radu; o socijalno-

R. BR. VRIJEME

/MJESEC

SADRŽAJ RADA NOSITELJI

1.

rujan 2019. -Verifikacija članova Vijeća roditelja

- Izvješće GPP-a za šk. god. 2018./2019.

- Mišljenje o Nacrtu prijedloga Godišnjeg

plana i programa rada škole za šk. god.2019./2020.

-Mišljenje o Nacrtu prijedloga Školskog kurikuluma za 2019./2020.

- ravnateljica

- tajnica škole

- stručne suradnice

- članovi Vijeća roditelja, razrednici

2.

tijekom školske godine

-prema prijedlozima stručnih tijela škole ili članova Vijeća roditelja

- ravnateljica

- učitelji

- stručne suradnice

- članovi Vijeća roditelja

Page 48: I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR...2 IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 30 4.1 Godišnji kalendar obilježavanja važnijih datuma 30 4.2 Plan proslave Dana škole 32 4.3. Pretplata na

47

ekonomskom položaju učenika i pružanjem odgovarajuće pomoći; s organiziranjem nastave, uspjehom učenika

u obrazovanom radu, izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima.

7.3. PLAN RADA VIJEĆA UČENIKA

R. BR. SJEDNICE

VRIJEME ODRŽAVANJA SJEDNICE

SADRŽAJ RADA NOSITELJI

1. listopad 2019. Konstituiranje VU

Verifikacija članova VU

članovi Vijeća učenika,

pedagoginja, ravnateljica

2. studeni /prosinac 2019. prema inicijativi učenika članovi Vijeća učenika, pedagoginja

3. siječanj /ožujak 2020. prema inicijativi učenika članovi Vijeća učenika, pedagoginja

4. travanj/lipanj 2020. prema inicijativi učenika članovi Vijeća učenika

VIJEĆE UČENIKA : promiče interese učenika i predlaže mjere za poboljšanje prava i interesa učenika; daje

sugestije glede provedbe izleta i ekskurzija; daje prijedloge pri provedbi kućnoga reda; raspravlja o rezultatima

odgojno-obrazovnog rada i daje prijedloge za njegovo unapređenje; daje pritužbe ravnatelju Škole, Učiteljskom

vijeću i Školskom odboru glede statusa i položaja učenika i poslovanja Škole; raspravlja i daje prijedloge i o drugim

pitanjima važnim za prava , obveze i interese učenika.

7.4. PLAN RADA ŠKOLSKOG ODBORA

Predsjednica Školskog odbora:

Mirjana Matenda, dipl. uč. savjetnica

R. BR. SJEDNICE

VRIJEME ODRŽAVANJA

SJEDNICE

SADRŽAJ RADA NOSITELJI

1.

09./10.2019.

Izvješće o realizaciji GPP-a za šk. god. 2018./2019.

Donošenje Školskog kurikuluma za šk. god. 2019./2020.

Donošenje Godišnjeg plana i programa rada škole za šk. god. 2019./2020.

Ostala problematika

Članovi Školskog odbora, Ravnateljica škole Računovođa

2. 10./11. 2019. Aktualna problematika škole

Financijski plan Škole za 2020.

Članovi Školskog odbora Ravnateljica škole

4. 12.2019. 01. 2020.

Financijsko izvješće za 2019. god.

Članovi Školskog odbora Ravnateljica škole Računovođa

5. 02.-08.2020. Aktualna problematika škole Članovi Školskog odbora Ravnateljica škole

Page 49: I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR...2 IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 30 4.1 Godišnji kalendar obilježavanja važnijih datuma 30 4.2 Plan proslave Dana škole 32 4.3. Pretplata na

48

7.5. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM STRUČNOG SURADNIKA PEDAGOGA

NEPOSREDNI STRUČNO RAZVOJNI POSLOVI U ODNOSU NA: UČENIKE, UČITELJE I RODITELJE UKUPNO

SATI 1011

Neposredni savjetodavni, edukativni i informativni rad s učenicima 1.1. Individualni rad učenicima ili rad u malim skupinama Savjet. rad s učenicima upućenima na popravni ispit i dopunski rad Savjetodavno edukativni rad s učenicima s izraženim neuspjehom u učenju (ponavljači, učenici sa slabijim strategijama učenja) Savjet-inf. rad (podrška) s novopridošlim učenicima Savjetodavno- edukativni rad te vježbe s učenicima s problemima u socijalizaciji, s problemima u ponašanju te njihovo praćenje Savjetodavni rad za potrebe PPIU-a- 8 razredi te elektroničkog upisa u srednju školu Savjet. rad s učenicima sa zdravstvenim problemima te trenutnim disciplinskim problemima Opažanje i praćenje učenika kojima se procjenjuje potreba utvrđivanja primjerenog oblika obrazovanja Savjetodavni rad i praćenje s učenicima koji imaju rješenje UDU-a o primjerenom obliku obrazovanja (po potrebi i procjeni razrednika i stručnih suradnica: defektologinje i psihologinje) Savjetodavni rad pri rješavanju slučajeva VS, VN te ostalih kršenja školske i razredne discipline (medijacijski postupci) Pripravnost za rješavanje situacija vezanih za sigurnost učenika i VS VN- 1x tjedno Savjetodavno-edukativni rad s članovima te praćenje rada učeničke službe sigurnosti i podrške SIP Savjetodavni rad s voditeljstvom Vijeća učenika 1.2. Skupni rad učenicima (R. odjel, Vijeće učenika, SIP) Održavanje edukativnih predavanja, radionica, pričaonica ili debata u razrednim odjelima: svi 5. razredi: tematika: prilagodba na 5. Razred, prevencija nasilja te formiranje SIP-a, svi 1. razredi, EI i kako započeti šk. godinu, radionica za bolju prilagodbu školi, svi 8. razredi s tematikom PPIU-a. Ostali razredi po potrebi i odazivu razrednika: učenje učenja, socijalni odnosi u razrednom odjelu, emocionalna inteligencija , samopoštovanje, prevencija nasilja i sl. Moderiranje i vođenje sastanaka VU i skupine podrške SIP

Ukupno sati 551

Neposredni savjetodavni, edukativni i informativni rad s učiteljima i suradnja (str. suradnicima, ravnateljem te ostalim djelatnicima škole te suradnja izvan škole) 1.1.Rad s novopridošlim učiteljima, pripravnicima, učiteljima na SOR-u te učiteljima na nestručnim zamjenama (5-7 učitelja/ica) Pomoć pri: planiranju i programiranju rada, suradnji s roditeljima, str. usavršavanju, realizaciji neposrednog rada, razredničkim poslovima, praćenje i vrednovanje rada pripravnika ( A.J, M.P.) 1.2. Rad s razrednicima Savjetovanje i suradnja: kod planiranja i izvođenja sata razrednika, RV-a, planiranja izvedbe GOO* i ZOO*, kod VS* i VN*, kod poticanja zdrave klime u RO-u, kod istraživanja, opažanja i praćenja učenika, kod procjene odg. obr. klime u RO-u, kod str. usavršavanja te osobnog razvoja, kod RS, vrednovanja rada razrednika, n. predmeta te statističkih poslova, kod izrade PIPU-a za učenike. *VN-vršnjačko nasilje VS-vršnjački sukob, *GOO-građanski odgoj i obrazovanje, *ZOO-zdravstveni odgoj i obrazovanje 1.3. Rad s ostalim učiteljima Savjetovanje, podrška i pomoć u: rješavanju problema razredne discipline, ocjenjivanja i praćenja učenika, planiranja rada, planiranja i izvedbe neposrednog rada (str. ped. uvid-po potrebi), vrednovanju neposrednog rada učitelja, str. usavrš.,upute, leci) Ove školske godine neposredni uvid u neposredni rad učitelja pedagoginja planira kod svih novopridošlih učitelja, učitelja pripravnika. Uvid u rad ostalih učitelja ukoliko se pojave problemi u poučavanju, praćenju, vrednovanju učenika. Kraći uvidi u razredima i n. predmetima u kojima se provode novi kurikuli „ŠZŽ“ 1.4. Suradnja (vanjska –školska) Suradnja s ravnateljicom i stručnim suradnicama- organizacija rada škole, timsko praćenje, unutarnja preraspodjela rada stručnih suradnica suradnja s voditeljima PŠO, suradnja s voditeljicama PB i ŠSV-a Suradnja sa suportivnim ustanovama te ostalim institucijama (CZS, PU, UDU, MZO)

Ukupno sati 350

Neposredni savjetodavni, edukativni i informativni rad s roditeljima i starateljima 1.1. Individualni rad

Ukupno sati

Page 50: I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR...2 IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 30 4.1 Godišnji kalendar obilježavanja važnijih datuma 30 4.2 Plan proslave Dana škole 32 4.3. Pretplata na

49

Aktualni sat za roditelje: pomoć i savjetovanje roditeljima kod problematike: školskog neuspjeha, odrastanja uopće, roditeljstva i rod. dilema, školskog neuspjeha, upisa u srednju školu, raznih vrsta prilagodbi, stjecanju socijalnih vještina, problema nasilja i sukoba, rada grupe SIP te podrška roditelju ( informativna, psihološka). Dnevna dispozicija za problematiku po potrebi -Redovito svakodnevno savjetovanje i potpora ovisno o učeničkoj problematici- ponajviše kod zdravstvenih problema, neuspjeha u učenju te nepoštivanju školskih i razrednih pravila 1.2. Skupni rad te roditeljski sastanci Savjetodavno-medijacijski rad kod rješavanja VN, VS Tematski rod. sastanci kroz projekt: „Četvrtkom za roditelje“- svi 1. razredi, svi 8. razredi, svi 4. razredi, ostali u suradnji s razrednicima, svi RO-i diseminacija edukacijskog letka: prevencija nasilja

110

OSTALI POSLOVI KOJI PROIZLAZE IZ NEPOSREDNOG RADA UKUPNO SATI 741

1.Poslovi planiranja i programiranja rada Sudjelovanje u planiranju GPPŠ Sudjelovanje u planiranju šk. kurikula Sudjelovanje u planiranju kalendara školskih aktivnosti Planiranje GPP pedagoga Mjesečno planiranje rada pedagoga Planiranje timskog rada str. službe- zajedničke aktivnosti i razgraničenja Sudjelovanje u Planiranju rada Tima za kvalitetu Planiranje rada Vijeća učenika Planiranje SU i ISU-a

65

2. Poslovi pripremanje za neposredni rad Dnevna dokumentacija i dnevna materijalno-tehnička priprava (*Svakodnevno vođenje dokumentacije o radu (DR, e-mail komunikacija) Pripremanje za skupni neposredni rad s učiteljima, učenicima i roditeljima: priprava/ aktualiziranje radionica/predavanja za: SR, SIP, VU, LECI, ŽSV, UV, RV ( SU učitelja) Pripremanje za neposredni individualni rad s učenicima, roditeljima i učiteljima

200

3. Rad i sudjelovanje u radu u kolegijalnim tijelima, timovima, stručnim tijelima te povjerenstvima Sudjelovanje/ članstvo u radu Tima za kvalitetu Rad u školskom povjerenstvu za utvrđivanje primjerenog oblika školovanja te spremnosti za početak školovanja* *Pregled za upis u 1. razred- 120 djece Rad u povjeren. UDU-a za utvrđivanje primjerenog oblika školovanja te spremnosti za početak školovanja Rad u županijskom povjerenstvu za GOO- koordinacija za I.OŠ Rad u povjerenstvu za formiranje 1. i 5. razreda Sudjelovanje u radu UV-a Moderiranje te sudjelovanje u radu RV-a

120

4. INDOK-ST- školski projekti, uredništvo BUČ-a, statistike, evaluacija, analize, izvješća, te ostali poslovi po zaduženju

Statistike na početku i na kraju šk. i nastavne godine Izvješća o radu: godišnje izvješće pedagoga, o radu VU te o ISU Polugodišnje i evaluacije odg. obr. rezultata na kraju školske godine Popisi, protokoli, zapisnici, vođenje učeničkih dosjea Zamjeništvo ravnateljice Uredništvo BUČ-a Projekti ( Školski projektni ciklus, Projekt UŠRD)

200

5. Stručno usavršavanje ISU, Skupno SU, SU za učitelje i stručne suradnike te članove MŽSV pedagoga-izvedba

156 +500*

SATI NEPOSREDNI RAD + OSTALI POSLOVI 1752

Stručna suradnica :

mr. Zdenka Brebrić, dipl. pedagoginja savjetnica

Page 51: I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR...2 IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 30 4.1 Godišnji kalendar obilježavanja važnijih datuma 30 4.2 Plan proslave Dana škole 32 4.3. Pretplata na

50

7.6. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA STRUČNOG SURADNIKA ŠKOLSKOG

KNJIŽNIČARA

AKTIVNOSTI Sati

tjedno Sati

godišnje

1. Neposredna odgojno-obrazovna djelatnost 25 1095

1.1. rad s učenicima 20 700

Program poticanja čitanja i informacijske pismenosti - organizirano i sustavno upućivanje učenika u rad knjižnice: prema planu KIO (knjižnično- informacijsko obrazovanje) 1. razredi: a) upoznajmo školu: knjižnica (9. mjesec)

b) svečano učlanjenje učenika u knjižnicu (12. mjesec) - nastavni sat u knjižnici 2. razredi: dječji tisak – izložba dječjih časopisa (9. mjesec) 3. razredi: „Lektira kroz igru“ –posjet Dječjem odjelu gradske knjižnice (tijekom godine – po dogovoru učitelja i djelatnika knjižnice) - Enciklopedije – nastavni sat u knjižnici (3. mjesec) 4. razredi: referentna zbirka – (tijekom školske godine – samostalan istraživački rad ili po dogovoru) 5. razredi: - upoznajmo školu – školska knjižnica (9. mjesec; učenici iz PŠ) - organizacija i poslovanje školske knjižnice – nastavni sat u knjižnici (9. mjesec) 6. razredi: U potrazi za informacijama (razni mediji) - međupredmetna korelacija nastavni sat u knjižnici ili samostalan istraživački rad (tijekom godine, po dogovoru) 7. razredi: Referentna zbirka - upotreba - nastavni sat u knjižnici (5. mjesec) 8. razredi: posjet Narodnoj knjižnici ili knjižnici Srednjoškolskog centra (od 15. 10. – 15. 11.– po dogovoru učitelja i djelatnika knjižnice) - Kataloško i računalno pretraživanje knjižnog fonda - nastavni sat u knjižnici MŠ i PŠ Ciglena

Razvijanje čitalačke sposobnosti učenika (tijekom godine) - osigurati pristup izvorima znanja - razvijanje samostalnosti u pronalaženju informacija - upućivanje na knjige kao stalni izvor raznovrsnih znanja Rad s učenicima na projektima za poticanje čitanja:

1. Nacionalni kviz za poticanje čitanja 2. Natjecanje Čitanje naglas 3. Natjecanje Čitanjem do zvijezda 4. Međuškolski književni kviz BBŽ-a 5. Nađi knjigu! – natjecanje učenika 5. razreda bjelovarskih osnovnih škola

Individualni savjetodavni razgovor s učenikom - pomoć pri izboru knjige i upućivanje u čitanje književnih djela, stručne literature, referentne zbirke i časopisa - upućivanje u način i metode rada na istraživačkim zadaćama (upotreba leksikona, enciklopedija, rječnika i dr.) - rad s učenicima pri korištenju računala za učenje i istraživanje, uz poštivanje pravila na internetu i u suvremenoj

komunikaciji

Organizaciju rada s učenicima koji ne pohađaju izborne predmete 1 sat dnevno

Rad s učenicima u dopunskoj i dodatnoj nastavi te na satu razredne zajednice po potrebi učitelja, voditelja aktivnosti ili stručnih suradnika

Rad na odgoju i obrazovanju u slobodno vrijeme mladeži „Što sve mogu u knjižnici?“ 1 sat dnevno

Kreativne radionice, estetsko uređenje knjižnice

Organizacija nastavnih sati u knjižnici (timski rad, međupredmetna korelacija); projektni dani…

Upućivanje učenika na korištenje literature u svrhu informiranja za profesionalnu orijentaciju

Posudba i povrat knjižnične građe 1 sat dnevno

Page 52: I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR...2 IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 30 4.1 Godišnji kalendar obilježavanja važnijih datuma 30 4.2 Plan proslave Dana škole 32 4.3. Pretplata na

51

1.2. suradnja s učiteljima, stručnim suradnicima, ravnateljicom, roditeljima, članovima timova,

članovima aktiva…

3 131

Dogovori s ravnateljicom i računovotkinjom oko plana nabave građe

Dogovori s učiteljima razredne nastave i nastavnicima hrvatskog jezika oko školske lektire (obavezna i slobodan izbor),

nastavnih sati u knjižnici, aktivnosti za poticanje čitanja, sati medijske kulture

Suradnju s učiteljima odnosno nastavnicima svih nastavnih predmeta i odgojnih područja pri nabavi svih vrsta knjižnične

građe

Timski rad na pripremi nastavnih sati i kreativnih radionica - suradnja oko projekta „Lektira kroz igru“ - dogovori za projektni dan - dogovori s voditeljima izvannastavnih aktivnosti oko zajedničkih programa u knjižnici - sudjelovanje u školskim projektima (projektni dani)

Suradnja s ravnateljicom, pedagoginjom, psihologinjom i defektologinjom u vezi nabave stručne metodičko-pedagoške

literature

Suradnja s defektologinjom oko izbora lektire za učenike po prilagođenom programu

Suradnja knjižničara i nastavnika odnosno učitelja pri izvođenju pojedinih nastavnih sati

Suradnju s učiteljima, nastavnicima i stručnim suradnicima na programima iz područja odgoja mladeži

Suradnja s područnim odjelima radi organizirane razmjene knjiga (4 PŠ x 1 sat mjesečno)

Pripremanje literature i ostale građe za izvođenje nastavnih sati – po potrebi

Savjetodavni rad s novim učiteljima, učiteljima pripravnicima, literatura za stručni ispit

Suradnja s članovima timova (ŠPP, Tim za kvalitetu…) – prijedlozi za poboljšanje odgojno-obrazovnog rada

Suradnja s ravnateljicom i stručnim suradnicama u ostvarenju godišnjeg plana i programa rada škole

Sudjelovanje na stručnim školskim sastancima Školska stručna vijeća, sastanci tima za kvalitetu

Predstavljanje rada knjižnice na roditeljskom sastanku I. razreda

Suradnja s ravnateljicom i stručnim suradnicama u svezi odabira i nabave knjiga za nagrade najboljim učenicima na kraju

školske godine

1.3. c) Pripremanje, planiranje i programiranje odgojno-obrazovnog rada 2 88

Izrada izvedbenog plana i programa rada školske knjižnice

Pripremanje za odgojno-obrazovnu djelatnost

Mjesečno i tjedno planiranje odgojno-obrazovnog i drugog rada

1.4. Godišnji poslovi koji proizlaze iz odgojno-obrazovnog rada u nenastavne dane 176

Izrada godišnjeg plana i programa rada školske knjižnice

Izrada individualnog plana stručnog usavršavanja

Izrada izvješća o radu školske knjižnice

Izrada izvješća o stručnom usavršavanju

Izrada statističkih izvješća

Unos statističkih podataka u sustav online statistike

Sudjelovanje u izradi godišnjeg plana i programa škole i školskog kurikuluma

Sudjelovanje u planiranju kalendara školskih aktivnosti

Suradnja s učiteljima I stručnim suradnicima oko zajedničkih projekata

Unošenje podataka o novim članovima (učenici 1. i 5. razreda, novi učenici i djelatnici)

Izrada iskaznica učenicima 1. i 5. razreda

Izrada iskaznica učenicima koji su ih izgubili

Priprema popisa lektirnih djela i broja svezaka za izbor učitelja

Izrada popisa lektire i slobodne lektire po razrednim odjelima i mjesecima

Uređenje web stranice školske knjižnice

Priprema lista za evidenciju korištenja neknjižne građe (igre i računala) u knjižnici

Uvezivanje prošlogodišnjih časopisa i arhiviranje

Uređenje prostora knjižnice

Istraživački rad s članovima tima za kvalitetu i priprema prezentacijskih materijala

Sudjelovanje u radu povjerenstava (po potrebi i nalogu ravnatelja)

Page 53: I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR...2 IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 30 4.1 Godišnji kalendar obilježavanja važnijih datuma 30 4.2 Plan proslave Dana škole 32 4.3. Pretplata na

52

Drugi poslovi po nalogu ravnatelja vezano uz realizaciju godišnjega plana i programa te školskog kurikuluma

2. OSTALI POSLOVI 15 657

2.1. a) Stručno-knjižničarski rad i informacijsko-referalna djelatnost 5 219

Organizacija i vođenje rada u knjižnici i čitaonici:

Nabava knjižne i neknjižne građe

Stručna obrada nove građe (signiranje, klasifikacija, katalogizacija)

Tehnička obrada i zaštita novih knjiga

Uređenje prostora knjižnice

Narudžba časopisa

Praćenje i evidencija knjižničnog fonda - statistički pokazatelji o upotrebi fonda

Izvješće ravnateljici i računovotkinji o stanju u knjižnici na dan 31. 12.

Sustavno izvješćivanje učenika te učitelja, nastavnika i stručnih suradnika o novim knjigama i sadržajima stručnih časopisa i

razmjena informacijskih materijala

– izrada biltena

Izrada popisa literature i bibliografskih podataka za pojedine nastavne predmete – po potrebi

Izvještavanje razrednika o učenicima koji nisu vratili knjige na vrijeme

Izvještavanje razrednika o pedagoškoj literaturi – izrada popisa literature za satove razrednih odjela i održavanje roditeljskih

sastanaka – po potrebi

Izrada popisa neknjižne građe, filmova za medijsku kulturu…

Godišnja inventura i otpis

Izrada okvirnog financijskog plana knjižnice, narudžbe i nabave u školskoj knjižnici

Organizacijsko-administrativni poslovi

2.2. Stručno usavršavanje 4 175

Praćenje literature iz područja knjižničarstva i informacijskih znanosti

Praćenje literature iz područja pedagogije

Praćenje dječje literature i literature za mladež

Predavanja na sjednicama Učiteljskog vijeća

Sudjelovanje na stručnim sastancima školskih knjižničara 3 x 6 sati

Sudjelovanje na seminarima i savjetovanjima za školske knjižničare 3 x 8 sati Proljetna škola školskih knjižničara

Posjet drugim vrstama knjižnica (narodne, specijalne, knjižnice drugih osnovnih i srednjih škola, NSK i upoznavanje s

posebnim oblicima rada u knjižnicama

Usavršavanje za računalnu obradu knjižnične građe i primjena programa METEL WIN za knjižnično poslovanje

Edukacija u virtualnim učionicama (Loomen)

Sudjelovanje na književnim susretima

Posjet izložbama, kulturnom i multimedijskom centru, promocijama knjiga u gradu i šire

2.3. Kulturna i javna djelatnost te ostali poslovi u školi 6 263

Planiranje kulturnih sadržaja i projekata za ovu školsku godinu

Informiranje učenika o aktivnostima i programima u knjižnici i ostalim institucijama

Posjet s učenicima književnim susretima, izložbama, aktivnostima i programima u organizaciji Narodne knjižnice „Petar

Preradović“, multimedijalnog centra, gradskog muzeja i ostalih institucija i udruga – tijekom godine, po pozivu i

dogovoru

Organizacija, priprema i provedba kulturnih sadržaja: Književni susreti, promocije knjiga, predstave – u školi (prema mogućnostima škole)

Programi u školskoj knjižnici:

- Sudjelovanje u programu “Noć knjige - matineja” Priprema i provedba Kviza za učenike 8. razreda “Sve naše lektire” u suradnji s učiteljicama Hrvatskog jezika (travanj)

- Kviz za učenike (po dogovoru) - Lutkarske predstava lutkarske družine škole (voditeljica N. Hrga) za učenike I. razreda

- Programi čitateljskog kluba u knjižnici (voditeljica S. Sabljak)

- Organizacija obilježavanja Valentinova – ljubavna pošta (veljača)

- Sudjelovanje u akciji „Čitam, da, sretan sam!“

Page 54: I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR...2 IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 30 4.1 Godišnji kalendar obilježavanja važnijih datuma 30 4.2 Plan proslave Dana škole 32 4.3. Pretplata na

53

Stručna suradnica knjižničarka:

Danica Popilovski Topalović, prof.

Projekti za poticanje čitanja (koordinacija, organizacija, provedba školske razine natjecanja) - Organizacija i sudjelovanje učenika u Nacionalnom kvizu za poticanje čitanja (tema: U ritmu čitanja) (9.9. – 25. 10.

2019.) i sudjelovanje pobjednika školske razine na završnoj svečanosti (oko 15. 11. 2019.) - Organizacija i provedba školske razine natjecanja u znanju i kreativnosti „Čitanjem do zvijezda“ (prema pozivu

organizatora) Školska razina: prosinac 2019.

Županijska razina: veljača 2020.

Državna razina: travanj/svibanj 2020.

- Organizacija i provedba natjecanja Čitanje naglas za učenike 3 – 8. razreda Školska razina: do 22. listopada 2019.

Gradska: 25. listopada 2019. (Bjelovar)

Županijska: 8. studenog 2019. (Bjelovar)

(Nacionalna: 21. i 22 studenog 2019. u Sisku)

- Organizacija školske razine natjecanja Nađi knjigu! Školska razina (prema pozivu organizatora)

Gradska razina (prema pozivu organizatora)

- Organizacija školske razine natjecanja za sudjelovanje na Međuškolskom književnom kvizu BBŽ-a – povodom Dana dječje knjige

Sudjelovanje s učenicima na višim razinama natjecanja – po potrebi i nalogu ravnatelja

Sati lektire: u suradnji s Dječjim odjelom gradske knjižnice: “Lektira kroz igru” Tijekom godine

Tematski panoi: predstavljanje knjiga, obilježavanje važnijih datuma – tijekom godine

- Dječji časopisi (rujan) - Mjesec hrvatske knjige – U ritmu čitanja - Noviteti u školskoj knjižnici - 5. 12. Dan volontera - Pročitali smo, pročitajte i vi! – prikazi knjiga - Valentinovo - Dugo toplo ljeto – preporuke knjiga Organizacija i postavljanje izložbi:

- Obljetnice pisaca - Izložba učeničkih radova povodom Dana škole (svibanj)

Filmske i video projekcije - tijekom godine

Radionice ili prigodna obilježavanja blagdana ili važnijih datuma

Suradnja s kulturnim ustanovama koje se bave organiziranim radom s djecom i mladeži u slobodno vrijeme (Gradska

knjižnica, udruge, amaterska kazališta, glazbena škola, kinematografi…) Tijekom godine

Suradnja s Matičnom službom

Ostali poslovi u školi

- Sudjelovanje na sjednicama učiteljskog vijeća - Sudjelovanje u radu stručnih tijela

Page 55: I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR...2 IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 30 4.1 Godišnji kalendar obilježavanja važnijih datuma 30 4.2 Plan proslave Dana škole 32 4.3. Pretplata na

54

7.7. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA STRUČNOG SURADNIKA

DEFEKTOLOGA

Sati tjedno

Sati god.

2. NEPOSREDNI RAD S UČENICIMA 20 876

1.1. Rad na otkrivanju i procjeni teškoća i prisutnosti čimbenika rizika za razvoj problema u ponašanju

Individualni i grupni rad s djecom prije upisa u prvi razred i tijekom školske godine

1.2. Socijalno - pedagoški rad s učenicima koji imaju:

- rješenje o primjerenom obliku školovanja

- teškoće u odrastanju - rizike za razvoj problema u

ponašanju - probleme u ponašanju - teškoće uvjetovane odgojnim,

socijalnim, ekonomskim, kulturalnim i jezičnim čimbenicima

Individualni rad i grupni rad

- edukativna pomoć u svladavanju nastavnog programa učenicima s teškoćama u učenju

- savjetodavni rad s učenicima u riziku za razvoj problema u ponašanju

1.3. Rad na prevenciji pojavnih oblika problema u ponašanju

- aktivnosti iz ŠPP koje provodi SP - aktivnosti u suradnji s vanjskim

suradnicima

2. RAD U POVJERENSTVU ZA UTVRÐIVANJE PSIHOFIZIČKOG STANJA DJECE

1. Učenici s teškoćama u razvoju 2. Upisi u 1. Razred

- -stalna suradnja s članovima Povjerenstva tijekom godine

- utvrđivanje psihofizičkog stanja djece prije upisa u prvi razred (ožujak- rujan)

3. POSLOVI KOJI PROIZLAZE IZ NEPOSREDNOG RADA S UČENICIMA - izrada godišnjeg plana i programa - planiranje i programiranje individualnog i grupnog rada s učenicima - pripremanje i obrada podataka o učenicima s teškoćama u razvoju - pripreme za neposredan rad s učenicima (prikupljanje podataka o učenicima,

priprema materijala i uvjeta za rad)

5 219

3.1. Suradnja s ravnateljem članovima stručnog tima škole učiteljima

1. planiranje i programiranje rada, analiza uspješnosti, dogovori oko unapređenja odgojno obrazovnog stanja u školi 2. dogovori oko ustrojstva rada, formiranja razrednih odjela, dogovori o pedagoškom postupanju, o integraciji djece s teškoćama u odrastanju 3. dogovaranje o postupanju s učenicima s teškoćama u odrastanju, održavanje predavanja i radionica na stručnim skupovima, pomoć pri izradi PP IP, savjetodavni rad

Page 56: I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR...2 IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 30 4.1 Godišnji kalendar obilježavanja važnijih datuma 30 4.2 Plan proslave Dana škole 32 4.3. Pretplata na

55

3.2. Suradnja s roditeljima 1. individualno savjetovanje 2. grupni rad 3. predavanja/radionice za roditeljske sastanke 4. sudjelovanje u radu Vijeća roditelja

3.3. Vježbenice i pomoćnici u nastavi Mentorstvo vježbenicama socijalnim pedagozima Suradnja s vježbenicima ostalih profila koji rade u školi unutar područja svoje struke Koordinacija rada pomoćnika u nastavi, praćenje rada, upute za rad s učenikom

4. STRUČNO USAVRŠAVANJE I SUDJELOVANJE U RADU STRUKOVNE ORGANIZACIJE

Individualno -planiranje i razvoj profesionalne karijere 4 175

- praćenje stručne literature

Grupno - sudjelovanje u radu Stručnog vijeća socijalnih pedagoga, Stručnog vijeća za preventivne programe i radu Hrvatske udruge socijalnih pedagoga (do osnivanja Komore SP) - sudjelovanje na stručnim skupovima koje organizira Agencija za odgoj i obrazovanje, MZOS te druge stručne organizacije - suradnja sa stručnom službom Ureda državne uprave /Gradskog ureda za obrazovanje i sport

5. OSTALI POSLOVI, PLANIRANJE I PRIPREMA

1. Poslovi koji proizlaze iz socijalno-pedagoškog rada ili su s njim u svezi 2. Sudjelovanje u kulturnoj i javnoj djelatnosti škole 3. Sudjelovanje u radu stručnih tijela 4. Planiranje i programiranje individualnog i grupnog rada 5. ostali poslovi prema nalogu ravnatelja

5 219

6. VOÐENJE DOKUMENTACIJE, SURADNJA

- dnevnik rada - dosje učenika

- izrada nalaza i mišljenja

6 263

Sudjelovanje u planiranju i programiranju rada škole Sudjelovanje u izradi godišnjeg izvješća o radu škole

Ostali administrativno statistički poslovi Poslovi planiranja, obrade podataka

Suradnja s ustanovama koje skrbe i zdravlju, zaštiti, odgoju i obrazovanju djece i mladeži

UKUPNO 40 1752

Stručna suradnica socijalna pedagoginja:

Marina Glavinić, dipl. soc. paed.

Page 57: I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR...2 IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 30 4.1 Godišnji kalendar obilježavanja važnijih datuma 30 4.2 Plan proslave Dana škole 32 4.3. Pretplata na

56

7.8. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA STRUČNOG SURADNIKA

PSIHOLOGA

PODRUČJE RADA ZADACI SADRŽAJ BROJ SATI

PLANIRANJE I

PROGRAMIRANJE

ODGOJNO-

OBRAZOVNOG

RADA

Izrada plana i programa

rada stručnog suradnika –

psihologa

Uključivanje u smjernice

plana i programa rada

škole

Izrada plana i programa rada stručnog suradnika

psihologa za šk.g.2019./2020.

Sudjelovanje u izradi GPP-a škole

Sudjelovanje u izradi Školskog kurikuluma

Sudjelovanje u izradi Školskog preventivnog

programa

Stručno-metodička priprema

Izrada individualnog plana stručnog usavršavanja

Planiranje i programiranje neposrednog rada s

učenicima, roditeljima, učiteljima

Izrada mjesečnih planova rada psihologa

Rad s grupom darovite djece, izrada i provedba plana

rada 100

OSTVARIVANJE,

PRAĆENJE I

VREDNOVANJE

ODGOJNO-

OBRAZOVNOG

RADA

Provedba planiranog plana

i programa, konstantno

praćenje izvedbe

segmenata planiranog

odgojno-obrazovnog rada

Vrednovanje pojedinih

dijelova izvedenog rada.

Sudjelovanje u procesu

samovrednovanja škole

Svakodnevni rad na provedbi planiranog

Vođenje evidencije (dnevnika rada) izvedenih

dijelova plana i programa

Osnovne informacije i evidencije razgovora s

učenicima

Permanentno vrednovanje izvedenih programa kroz

razgovore sa kolegama, učenicima

Koordinacija rada u Timu za kvalitetu

Izrada izvješća o realizaciji plana i programa rada

stručne suradnice psihologinje 100

RAD S UČITELJIMA Pomoć u organiziranju

odgojno-obrazovnog

procesa

Usmjeravanje učitelja na

adekvatne načine

komunikacije sa učenicima

i roditeljima

Obavještavanje učitelja o postojanju, radnom

vremenu i kompetencijama stručnog suradnika –

psihologa

Individualni savjetodavni rad s učiteljem/icom s

ciljem:

- povećanja razumijevanja razvojnih potreba

učenika

- postizanja najboljih načina pružanja podrške

učeniku u svladavanju teškoća

- snažnijeg poticanja učenika, tj. njihovih

potencijala

- unaprjeđivanja funkcioniranja učenika te uspjeha

učenika

- poboljšanja osobnih kompetencija, prvenstveno

komunikacijskih vještina

Suradnja s razrednicima vezano uz odgojno-

obrazovnu situaciju u razredu, sate razrednika i teme

za radionice koje su potrebne u određenom

razrednom odjelu

Praćenje i evaluacija postupaka u odgojno-

obrazovnom procesu

- savjetodavni razgovor, neposredno opažanje

nastave

220

Page 58: I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR...2 IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 30 4.1 Godišnji kalendar obilježavanja važnijih datuma 30 4.2 Plan proslave Dana škole 32 4.3. Pretplata na

57

Predavanje na učiteljskom vijeću

Razredna vijeća i Kolegiji za usustavljivanje školske i

razredne discipline

Povjerenstvo za formiranje 5. razreda, 1. razreda

Stručno povjerenstvo škole za utvrđivanje

psihofizičkog stanja djeteta:

- razgovor s učiteljima o pojedinom učeniku

- mišljenja učitelja (obrasci)

- upute učiteljima za rad s učenicima s

teškoćama u razvoju i učenicima sa

zdravstvenim teškoćama

- suradnja s učiteljima u Povjerenstvu -sastanci

Suradnja – planiranje i provedba Školskog

preventivnog programa

Suradnja – Tim za kvalitetu

Suradnja s učiteljima vezano uz upis učenika u

1.razred

Upisi u srednje škole: sastanak s razrednicima

8.razreda

RAD S UČENICIMA Dati mogućnost učenicima

da razgovaranju o svojim

problemima, pružanje

podrške u situacijama koje

učenici teško savladavaju

Usmjeravanje učenika na

adekvatne načine

suočavanja sa različitim

životnim zahtjevima i

problemima, učenje

životnih vještina

Upoznavanje učenika sa vremenom i prostorom

određenim za razgovore

Obavještavanje učenika o postojanju stručnog

suradnika psihologa, te upoznavanje sa prednostima

razgovora sa stručnom osobom, načinom rada,

tajnosti podataka

Savjetodavni razgovori sa učenicima o problemima u

školi, obitelji, emocionalnim poteškoćama,

problemima sa učenjem i savladavanjem

svakodnevnog stresa

Podrška pri donošenju odluka i izgrađivanje

odgovornosti kod učenika

Prisustvovanje nastavi s ciljem opažanja učenika

Učenici s teškoćama: savjetodavni individualni rad

Rad u Stručnom povjerenstvu škole za utvrđivanje

psihofizičkog stanja djeteta

- Identifikacija djece s razvojnim teškoćama

- pregled, intervju s djetetom, testiranje

djeteta, obrada rezultata

- Izrada nalaza i mišljenja s prijedlogom za

najprimjereniji oblik odgoja i obrazovanja

učenika s posebnim odgojno-obrazovnim

potrebama.

Praćenje razvoja i održavanja stečenih vještina

učenika

Provedba Školskog preventivnog programa

Profesionalno usmjeravanje učenika:

- suradnja sa HZZ-om: profesionalno

informiranje učenika 8.razr.

- predavanje na satu razrednika u svakom

8.razredu: Elektronički upisi, elementi i

kriteriji za upis, struktura upisa za

šk.god.2019./20.

660

Page 59: I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR...2 IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 30 4.1 Godišnji kalendar obilježavanja važnijih datuma 30 4.2 Plan proslave Dana škole 32 4.3. Pretplata na

58

- pomoć pri odlučivanju o odabiru srednje

škole putem individualnih i grupnih

savjetodavnih razgovora

- posjet srednjim školama: Dani otvorenih

vrata

Rad u Stručnom povjerenstvu škole za procjenu

spremnosti za upis u 1.razred:

- pregled djeteta,

- testiranje,

- pisanje psihološkog mišljenja

Radionice na satovima razrednika, teme:

Mindfullness (radionica produbljivanja svjesnosti o

sebi), Tolerancija, Nenasilno rješavanje sukoba,

Samopoštovanje, Empatija i podrška, Ispitna

anksioznost

Intervencije kod vršnjačkih sukoba učenika i

vršnjačkog nasilja

Rad s potencijalno darovitim učenicima:

- Identifikacija potencijalno darovitih

- grupno i individualno testiranje

- intervju s učenikom

- obrada rezultata

- Razgovor s novopridošlim učenicima

RAD S

RODITELJIMA

Uputiti roditelje na

važnost suradnje sa

školom

Unaprijediti odnos

roditelja sa djecom i

istaknuti važnost aktivnog

sudjelovanja u bitnim

dijelovima odgojno-

obrazovnog procesa

- Upoznavanje roditelja sa vremenom i prostorom

određenim za razgovore

Obavještavanje roditelja o postojanju i

kompetencijama stručnog suradnika psihologa te

upoznavanje roditelja s načinom rada, tajnosti

podataka

Razgovori sa roditeljima u cilju što preciznije

anamneze učenika

Pomoć roditeljima pri odabiru načina suočavanja sa

problemima koje nosi trenutni period u razvoju

njihove djece

Predavanja/radionice na roditeljskim sastancima

Individualni razgovori s roditeljima vezano uz

rezultate testiranja i obradu te promjenu programa

obrazovanja

Savjetodavni rad s roditeljima učenika s teškoćama

Savjetodavni rad s roditeljima potencijalno darovitih

učenika

Razgovor s roditeljima pri upisu u 1.razred te pri

prijedlogu odgode upisa

Razgovor s roditeljima novopridošlih učenika

Upućivanje roditelja na daljnju obradu djeteta u

vanjske institucije

110

SURADNJA SA

RAVNATELJICOM I

STRUČNIM

SURADNICAMA

Pomoć pri organizaciji i

koordiniranju poslova

važnih za kvalitetniju

provedbu plana i

programa rada škole

Suradnja sa socijalnom pedagoginjom,

pedagoginjom, knjižničarkom i ravnateljicom

- Planiranje i organiziranje provedbe plana i

programa rada škole

- Periodične analize stanja i koordinacija

aktivnosti usmjerene na učitelje i učenike 110

Page 60: I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR...2 IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 30 4.1 Godišnji kalendar obilježavanja važnijih datuma 30 4.2 Plan proslave Dana škole 32 4.3. Pretplata na

59

Rad u Povjerenstvu škole za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta, koordiniranje rada

RAD I SURADNJA

NA RAZVOJNO-

PEDAGOŠKIM

POSLOVIMA

Efikasno planirati

istraživanja,

prezentacija istih u svrhu

unapređenja odgojno-

obrazovnog rada

Sudjelovanje u procesu

samovrednovanja škole

Uočavanje tema pogodnih za istraživanje

Izrada etapa istraživanja

Osmišljavanje i razvoj instrumentarija /upitnika za

prikupljanje podataka, prikupljanje i obrada podataka

o učenicima

Novi obrasci (izrada po potrebi)

Priprema psihologijskih instrumenata

Interpretacija i prezentacija rezultata

Plan i osmišljavanje radionica za SR

Sastanak Povjerenstva za Školski preventivni program

Sastanak Tima za kvalitetu

Stručno povjerenstvo škole za utvrđivanje

psihofizičkog stanja djeteta: priprema obrazaca,

suradnja s članovima Povjerenstva

Suradnja sa savjetnicom (AZOO) 100

STRUČNO

USAVRŠAVANJE

Praćenje literature te smjernica odgojno-obrazovnog rada od strane MZOS-a

Sudjelovanje na stručnim

skupovima za psihologe u

organizaciji HPD-a, HPK,

AZOO

Edukacije Naklade Slap

Usavršavanje iz područja

bihevioralno-kognitivnih

psihoterapija,

usavršavanje u području

ekspresivne art terapije

Usavršavanje u školi

Individualno - praćenje pedagoško-psihološke literature

Nabavka i korištenje nove literature iz područja

psihologije

Sudjelovanje u radu Međužupanijskog aktiva stručnih

suradnika – psihologa u osnovnim školama

Sastanci Sekcije školskih psihologa HPD-a

Sudjelovanje na edukacijama u organizaciji HPD-a,

HPK, AZOO, Naklade Slap, Psihijatrijske bolnica za

djecu i mladež, Zagreb

Edukacija – 2. stupanj iz bihevioralno-kognitivnih

terapija

UV, RV, Kolegiji RN i PN

215

OSTALI POSLOVI Sudjelovanje u radu

stručnih tijela škole

Sudjelovanje u sportskoj,

kulturnoj i javnoj

djelatnosti škole

Sjednice razrednih vijeća i učiteljskog vijeća

Javni nastupi učenika: Dan škole

Suradnja sa institucijama izvan škole važnim za

uspješno provođenje odgojno-obrazovnog rada –

CZSS (i voditelji nadzora), MUP, HZZ, HZZJZ, srednje

škole na području BBŽ, bolnice, Školska medicina,

Ured državne uprave BBŽ, AZOO, Grad Bjelovar

Pisanje dopisa i mišljenja o učenicima institucijama

Suradnja sa Sigurnom kućom

Uređivanje web stranice 17

UKUPNO:

1752

Stručna suradnica psihologinja:

Plamenka Perko, mag.psih.

Page 61: I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR...2 IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 30 4.1 Godišnji kalendar obilježavanja važnijih datuma 30 4.2 Plan proslave Dana škole 32 4.3. Pretplata na

60

7.9. PLAN I PROGRAM RADA RAVNATELJA ŠKOLE

R.BR.

PODRUČJE RADA

VRIJEME

OSTVARIVA

NJA

IX. – VI.

1. POSLOVI PLANIRANJA I PROGRAMIRANJA 132

Izrada Godišnjeg plana i programa rada Škole

Izrada Godišnjeg plana i programa rada ravnatelja

Koordinacija u izradi predmetnih kurikuluma

Izrada školskog kurikuluma

Izrada Razvojnog plana Škole

Planiranje i programiranje rada UV,RV,VR,VU , ŠSV, kolegiji

Izrada tjednih zaduženja učitelja

Izrada smjernica i pomoć učiteljima u tematskim planiranjima

Planiranje i organizacija školskih projekata

Planiranje i organizacija stručnog usavršavanja

Planiranje nabave nastavne opreme i namještaja

Planiranje i organizacija uređenja okoliša Škole

Ostali poslovi planiranja

2. POSLOVI ORGANIZACIJE I KOORDINACIJE RADA 227

Izrada prijedloga organizacije rada Škole

Izrada prijedloga broja razrednih odjela

Organizacija smjena i radno vrijeme smjena

Organizacija rada izborne nastave Škole

Organizacija rada dopunske nastave, dodatne nastave i izvannastavnih aktivnosti

Organizacija rada administrativno-tehničkog osoblja

Ostala organizacija rada Škole

Izrada Godišnjeg kalendara rada Škole

Izrada strukture radnog vremena i tjednog zaduženja učitelja

Organizacija i koordinacija vanjskog vrednovanja prema planu Nacionalnog centra za vanjsko

vrednovanje obrazovanja

Organizacija i koordinacija samovrednovanja Škole

Organizacija prijevoza i prehrane učenika

Organizacija i koordinacija zdravstvene i socijalne zaštite učenika

Organizacija i priprema terenske nastave, izleta, ekskurzije i ostalih oblika izvanučionične nastave

Organizacija i koordinacija rada kolegijalnih tijela Škole

Organizacija i koordinacija upisa učenika u prvi razred

Organizacija i koordinacija obilježavanja državnih praznika i blagdana

Organizacija zamjena nenazočnih učitelja

Organizacija popravnih, predmetnih i razrednih ispita i dopunskog rada

Organizacija poslova vezanih za odabir udžbenika

Organizacija poslova vezanih uz natjecanja učenika

Organizacija adaptacije prostora, održavanja i uređenja prostora

Ostali poslovi organizacije

3. PRAĆENJE REALIZACIJE PLANIRANOG RADA ŠKOLE 225

Praćenje i uvid u ostvarenje Godišnjeg plana i programa rada Škole

Vrednovanje i analiza uspjeha na kraju odgojno-obrazovnih razdoblja

Administrativno-pedagoško-instruktivni rad s pripravnicima, novozaposlenim učiteljima, ostalim

učiteljima i stručnim suradnicama

Praćenje rada školskih povjerenstava i stručnih timova

Page 62: I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR...2 IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 30 4.1 Godišnji kalendar obilježavanja važnijih datuma 30 4.2 Plan proslave Dana škole 32 4.3. Pretplata na

61

Praćenje i koordinacija rada administrativne službe Škole

Praćenje i koordinacija rada tehničke službe Škole

Praćenje i analiza suradnje s institucijama izvan Škole

Praćenje i kontrola pedagoške dokumentacije

Ostali poslovi praćenja realizacije

4. RAD U STRUČNIM I KOLEGIJALNIM TIJELIMA ŠKOLE 185

Planiranje, pripremanje i vođenje sjednica kolegijalnih i stručnih tijela

Sudjelovanje i pripremanje rada Školskog odbora

Sudjelovanje i pripremanje rada Vijeća roditelja

Sudjelovanje i pripremanje rada Učiteljskog vijeća

Sudjelovanje i pripremanje rada Razrednih vijeća/kolegija

Sudjelovanje i pripremanje rada Vijeća učenika

Sudjelovanje i pripremanje rada školskih stručnih vijeća

Sudjelovanje i pripremanje rada školskih povjerenstava i stručnih timova

Suradnja sa sindikalnim povjerenikom i sindikalnim vijećnicima

Ostali poslovi

5. RAD S UČENICIMA,UČITELJIMA,STRUČNIM SURADNICAMA I RODITELJIMA 279

Dnevna, tjedna i mjesečna planiranja s učiteljima i stručnim suradnicama

Uvid u nastavu učitelja i analiza rada učitelja

Praćenje rada učenika i savjetodavna pomoć pri učenju

Briga o sigurnosti, pravima i obvezama učenika

Suradnja i pomoć pri realizaciji poslova svih djelatnika Škole

Briga o sigurnosti, pravima i obvezama svih djelatnika Škole

Savjetodavni rad s roditeljima – individualno, skupno i na RS

Uvođenje i praćenje odgojno-obrazovnog rada pripravnika i novozaposlenih učitelja

Praćenje napredovanja učitelja i stručnih suradnica u zvanje mentora / savjetnika

Ostali poslovi u radu s učenicima, učiteljima, stručnim suradnicama i roditeljima

6. ADMINISTRATIVNO-UPRAVNI I RAČUNOVODSTVENI POSLOVI 209

Rad i suradnja s tajnicom škole

Provedba zakonskih i podzakonskih akata i naputaka MZOS-a

Usklađivanje i provedba općih i pojedinačnih akata Škole

Provođenje raznih natječaja za potrebe Škole

Prijem u radni odnos uz prethodnu suglasnost ŠO

Poslovi zastupanja Škole

Rad i suradnja s računovođom i administratorom Škole

Izrada financijskog plana Škole

Kontrola i nadzor računovodstvenog poslovanja

Organizacija i provedba inventure

Poslovi vezani uz e-Matice

Provjera i potpisivanje svjedodžbi učenika

Organizacija nabave i podjele potrošnog materijala

Ostali poslovi vezani uz administrativne, upravne i računovodstvene poslove

7. SURADNJA S USTANOVAMA,INSTITUCIJAMA I UDRUGAMA 119

Predstavljanje škole

Suradnja s Ministarstvom znanosti i obrazovanja

Suradnja s Agencijom za odgoj i obrazovanje

Suradnja s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Suradnja s Uredom državne uprave BBŽ

Suradnja s osnivačem Gradom Bjelovarom

Suradnja sa Centrom za socijalnu skrb Bjelovar

Suradnja s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje

Page 63: I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR...2 IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 30 4.1 Godišnji kalendar obilježavanja važnijih datuma 30 4.2 Plan proslave Dana škole 32 4.3. Pretplata na

62

Suradnja sa Zavodom za javno zdravstvo

Suradnja s Obiteljskim centrom BBŽ

Suradnja s autonomnom ženskom kućom

Suradnja s Policijskom upravom BBŽ

Suradnja s Agencijom za mobilnost i programe EU

Suradnja s ostalim ministarstvima

Suradnja s ostalim agencijama vezanim za obrazovanje

Suradnja s župnim uredom

Suradnja s Obrtničkom komorom BBŽ

Suradnja s osnovnim i srednjim školama BBŽ i školama drugih županija

Suradnja s turističkim agencijama u RH

Suradnja s kulturnim i športskim ustanovama i institucijama

Suradnja s udrugama BBŽ i ostalim udrugama

Suradnja s ostalim ustanovama i institucijama

8. STRUČNO USAVRŠAVANJE 260

Stručno usavršavanje u matičnoj ustanovi

Stručno usavršavanje u organizaciji ŽSV,MZOS,AZOO,HUROŠ,HZOŠ

Stručno usavršavanje u organizaciji ostalih institucija civilnog društva i ustanova

Praćenje suvremene odgojno-obrazovne literature i periodike

Ostala stručna usavršavanja

9. OSTALI POSLOVI RAVNATELJA 116

Vođenje evidencije i dokumentacije, zapisnici, analize

Izvješće o radu škole na kraju školske godine

Vođenje dnevnika rada

Rad sa strankama

Ostali nepredviđeni poslovi

Rad na poboljšavanju i usmjeravanju međuljudskih odnosa u Školi

1.-9. UKUPNO PLANIRANIH SATI RADA RAVNATELJA GODIŠNJE 1752

Ravnateljica:

Tatjana Landsman, prof.

7.10. ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM

PROCJENA STANJA I POTREBA:

Procjenjuje se da u našoj školi kao i na razini većina škola u Republici Hrvatskoj postoji potreba za

preventivnim aktivnostima u svrhu smanjivanja konzumacije alkohola, droge, duhanskih proizvoda te sve češće i

drugih oblika tzv. modernih ovisnosti od kojih je najznačajnija ovisnost o internetu i društvenim mrežama. Učenici

velik dio vremena provode na internetu, a roditelji nad tim segmentom djetetova života nemaju potpunu

kontrolu. Tako često na društvenim mrežama dolazi do verbalnih sukoba (ružne riječi, vrijeđanje, omalovažavanje

drugih, psovanje), odnosno vršnjački sukobi i nasilničko ponašanje se iz realnog „preselilo“ u virtualni svijet.

Zbog svega navedenog važno je prevenirati rizične čimbenike, stavljati veliki naglasak na razvoj kritičkog

mišljenja prema izazovima koji se nalaze pred djecom, naročito sredstvima ovisnosti, uvidjeti opasnosti i

posljedice rizičnih ponašanja, dok se s druge strane veoma bitno staviti naglasak na zaštitne faktore te jačati

socijalne kompetencije, samopouzdanje i samopoštovanje, razvijati emocionalnu inteligenciju i komunikacijske

vještine (prepoznavanje osjećaja, učinkovitost nošenja s emocijama, empatija, odupiranje pritisku vršnjaka,

biranje prihvatljivih oblika ponašanja).

CILJEVI PROGRAMA:

Namjena školskog preventivnog programa je usmjeravanje učenika na društveno prihvatljive oblike

ponašanja, promicanje zdravih stilova života, odgoj zdravih osoba sposobnih za nošenje sa životnim iskušenjima,

a to sve pridonosi povećanju sigurnosti u odgojno - obrazovnim ustanovama i prevenira određene oblike

Page 64: I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR...2 IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 30 4.1 Godišnji kalendar obilježavanja važnijih datuma 30 4.2 Plan proslave Dana škole 32 4.3. Pretplata na

63

poremećaja u ponašanju. Osnovna namjena našeg školskog preventivnog programa je djelovati odgojno na

učenike s već izraženim oblicima poremećaja u ponašanju, zatim djelovati na učenike koji žive u rizičnom

okruženju za razvoj poremećaja u ponašanju ili pokazuju neke naznake poremećaja u ponašanju, kao i rad s

djecom van navedenih kategorija kako bi se u pravom smislu preveniralo moguće iskazivanje poremećaja u

ponašanju.

Ciljevi školskog preventivnog programa su poticanje samopouzdanja i samopoštovanja kod učenika,

razvoj vještina nošenja sa svakodnevnim izazovnim situacijama, poticanje sustava podrške u okruženju obitelji,

škole, radnog mjesta te zdravog okruženja u zajednici. Sukladno tome, škola će poticati razvoj zaštitnih čimbenika

tijekom školovanja učenika (stvaranje pozitivne slike o sebi, podršku od strane učitelja i roditelja, pomoć u

rješavanju kriznih situacija, osmišljavanje kvalitetnog slobodnog vremena – ponuda različitih izvannastavnih i

izvanškolskih aktivnosti, osposobljavanje za samopomoć i samozaštitu) te nastojati ublažavati utjecaje rizičnih

čimbenika (nepovoljne obiteljske okolnosti, školski neuspjeh, poteškoće u ponašanju i dr.).

Školski preventivni program obuhvaća rad s učenicima na individualnoj ili grupnoj razini, rad s roditeljima

učenika kroz redovito informiranje, pružanje individualnih savjetodavnih sastanaka, grupnih edukacija te

poticanja na suradnju s drugim institucijama koje pomažu razvoju i zdravlju djece i mladih. Također, školski

preventivni program obuhvaća i rad s učiteljima te stručnom službom kroz redovite edukacije, individualna

savjetovanja i pružanje podrške te suradnju s drugim institucijama.

AKTIVNOSTI: RAD S UČENICIMA

PROGRAM

Naziv programa/aktivnosti Kratak opis, ciljevi

Program: a) Evaluiran b) Ima stručno

mišljenje/preporuku**

c) Ništa od navedenoga

Razina intervencije a) Univerzalna

a)

Selektivna

b) Indicira

na

Razred Broj

učenika

Planir

ani

broj

susre

ta

Voditelj,

suradnici

Projekt „Zdrav za 5“

MUP; Policijska uprava

Bjelovarsko-bilogorska,

Hrvatski zavod za javno

zdravstvo BBŽ

Nacionalni program prevencije ovisnosti i zaštite okoliša za učenike 8. razreda

Evaluiran

Selektivna

intervencija

8. razredi

86 1-2 predstavni

ci PU BB

Nasilje preko interneta- Cyberbullying

Projekt MUP-a Policijska uprava

Edukacija učenika o

ponašanjima usmjerenim na

povećanje razine sigurnosti

na Internetu, rizicima i

posljedicama komunikacije i

prevenciji svih oblika

zlostavljanja djece na

Internetu

Evaluiran Selektivna

intervencija

7. i 8. razredi

177 1 predstavnici PU BB

Zajedno više možemo

Projekt MUP-a Policijska uprava

Evaluiran Univerzalna

intervencija

4., 5., 6., 7. razredi

376 3 Predstavnici policijske postaje Bjelovar

Page 65: I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR...2 IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 30 4.1 Godišnji kalendar obilježavanja važnijih datuma 30 4.2 Plan proslave Dana škole 32 4.3. Pretplata na

64

Preventivni program usmjeren na prevenciju zlouporabe opojnig droga i drugih sredstava ovisnosti, vandalizma, vršnjačkog nasilja i drugih oblika rizičnog ponašanja koji sadrži slijedeće komponente:

MAH 1- posjet policijskoj postaji

MAH 2 – prevencija i alternativa

Sajam mogućnosti

Poštujte naše znakove

Projekt MUP-a Policijska

postaja

Edukacija o pravilnom

sudjelovanju u prometu i

podjela promotivnih

materijala učenicima

Djeca prijatelji u prometu

Edukacija o kretanju pješaka

u prometu

Evaluiran Selektivna intervencija

1. razredi

75 2 Predstavnici prometne policije Bjelovar

VRTIM ZDRAVI FILM

Program ima cilj educirati

učenike sedmih razreda o

važnosti pravilne prehrane i

važnosti bavljenja tjelesnom

aktivnošću

Ima preporuku: Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstva zdravlja te Agencije za odgoj i obrazovanje.

Selektivna intervencija

7. razredi

91 Hrvatski školsko-sportski savez, Učitelj Saša Ćurčić

GRUPNA KOHEZIJA radionica

namijenjena učenicima 6.

razreda koja potiče

međusobnu toleranciju,

poštivanje i uvažavanje; rad

na odnosima unutar razreda

Ništa od navedenog

Selektivna intervencija

6. razredi

89 2 Psih. P. Perko

LARA

Trening socijalnih vještina

učenika 4. razreda; jačanje

osobnih snaga učenika, razvoj

vještina empatije, ophođenja

s drugima, uspješnijeg

rješavanja problema, boljeg

razumijevanja i kontrole

osjećaja, poštivanje pravila i

granica, jačanje osobne snage

pojedinaca

Evaluacija Selektivna intervencija

4. razredi

59 9 Psih. P. Perko

EMICA – emocionalno učenje

putem igrica

Ima preporuku Selektivna intervencija

3. razredi

50 8 Soc.ped. M. Glavinić

Page 66: I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR...2 IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 30 4.1 Godišnji kalendar obilježavanja važnijih datuma 30 4.2 Plan proslave Dana škole 32 4.3. Pretplata na

65

Učenje o vlastitim emocijama

te prepoznavanje emocija

kod drugih osoba; uviđanje

svrhe i važnosti emocija,

razvoj empatije

SAMOPOUZDANJE

Radionica namijenjena

učenicima 5. razreda koja

potiče razvoj pozitivne slike o

sebi te ima za cilj jačanje

samopouzdanja

Ništa od navedenog

Selektivna intervencija

5. razredi

82 1 Soc.ped. M. Glavinić

PROJEKT SIP – pružanje

sigurnosti i podrške među

vršnjacima

Odabir „SIP-ovaca“ učenika

koji su zaduženi za pomoć

učenicima unutar razreda u

slučaju bolesti, ozljeda,

bilokakvih kriznih stanja. SIP-

ovci su dužni obavijestiti

učitelja/stručnog suradnika o

događaju te pružiti podršku

vršnjaku

Evaluiran (unutarnja evaluacija)

Univerzalna intervencija

5.-8. razredi

365 4 Pedagoginja Z. Brebrić

INDIVIDUALNI RAD S

UČENICIMA

identifikacija i individualni

rad s onima koji su skloni

rizičnom ponašanju kao što

su izostanci s nastave i

učenja, slab školski uspjeh i

neispunjavanje školskih

obaveza, nezainteresiranost

za školske obveze i aktivnosti

u domu, hiperaktivnost -

sklonost tučnjavi, uništavanju

imovine i drugim oblicima

agresivnog ponašanja, često

povlačenje u sobe - pasivna i

izolirana djeca, otpor svakom

autoritetu, sklonost

identifikacije s kultom droge

putem idola, muzike, odjeće,

slogana natpisa i sl., sklonost

lažima, nagle promjene

raspoloženja - od agresije i

euforije do apatije i

depresije, nezainteresiranost

za okolinu, gubitak volje za

učenje i rad, prekid starih

Ništa od navedenog

Indicirana intervencija

1-8. razredi

svi učenici

Prema potrebama

Stručne suradnice: Z. Brebrić, P.Perko, M.Glavinić Učitelji Vanjski suradnici

Page 67: I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR...2 IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 30 4.1 Godišnji kalendar obilježavanja važnijih datuma 30 4.2 Plan proslave Dana škole 32 4.3. Pretplata na

66

prijateljstava i uspostava

novih kontakata s "čudnim"

prijateljima, neplanski i nagli

izlasci. Imaju fizičke

promjene: bljedilo i bolestan

izgled, naglo mršavljenje,

promjene na koži i očima

(proširene zjenice, crvenilo,

zamućen pogled), neurednost

u odijevanju i održavanju

higijene, slabljenje otpornost

organizma (npr. hepatitis),

učeniku slabi briga za vlastiti

fizički izgled, učenik gubi

apetit

INDIVIDUALNI i GRUPNI RAD

S UČENICIMA KOJI RJEŠENE O

PRIMJERENOM OBLIKU

ŠKOLOVANJA (ili su u

postupku)

Praćenje, savjetodavni rad,

ciljane aktivnosti usmjerene

na specifične potrebe

učenika, pomoć u učenju,

razvoj životnih i socijalnih

vještina, upućivanje drugim

stručnjacima, pružanje

sustavne podrške

Ništa od navedenog

Indicirana intervencija

1.-8. razredi

55-70 Prema potrebama

Stručne suradnice: Z. Brebrić, P.Perko, M.Glavinić

SATOVI RAZREDNOG ODJELA

Plan rada razrednog odjela

izrađuje razrednik u suradnji

sa stručnim suradnicama.

Posebna pažnja posvećuje se

učenju mladih vještini

prihvatljivog ponašanja

Ništa od navedenog

Selektivna intervencija

1.-8. razredi

svi učenici

Prema potrebama

Razrednici, Struč.sur.

PROFESIONALNO

USMJERAVANJE

Informiranje i savjetovanje

učenika završnih razreda o

upisima i odabiru srednjih

škola

Nema podataka Selektivna intervencija

8. razredi

86 2-5 CISOK, Struč. suradnice, razrednici

SUDJELOVANJE UČENIKA U

IZVANNASTAVNIM I

IZVANŠKOLSKIM

AKTIVNOSTIMA

Učenici se potiču na

uključivanje u izvannastavne

aktivnosti prema interesu,

sklonostima i sposobnostima.

Ništa od navedenog

Univerzalna intervencija

1.-8. razredi

svi učenici

Prema potrebama

Razrednici, Struč.sur.

Page 68: I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR...2 IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 30 4.1 Godišnji kalendar obilježavanja važnijih datuma 30 4.2 Plan proslave Dana škole 32 4.3. Pretplata na

67

Istodobno ih se (i njihove

roditelje) potiče na

uključivanje u izvanškolske

aktivnosti kao mogućeg

kvalitetnog i nerizičnog

provođenja slobodnog

vremena kao alternative za

njihovo skretanje prema

društvu u kojem se nude

mogućnosti za neprihvatljivo

ponašanje.

PROJEKTI I AKTIVNOSTI KOJI

SE PROVODE TIJEKOM CIJELE

ŠKOLSKE GODINE

Projekt usustavljivanja

školske i razredne discipline

Projekt socijalna slika

učenika u razrednom odjelu

(svi razredni odjeli 1.OŠ

Bjelovar osim 1. razreda)

Ništa od navedenog

Univerzalna intervencija

1.-8. razredi

Svi učenici

Prema potrebama

Razrednici, Struč.sur.

RAD S RODITELJIMA

Oblik rada aktivnosti

a) Individualno

savjetovanje

b) Grupno

savjetovanje

c) Roditeljski

sastanak

d) Vijeće

roditelja

Razina intervencije

a) Univerzalna

b) Selektivna

c) Indicirana

Sudionici Tema/Naziv

radionice/

predavanja

Planirani

broj

susreta

Voditelj/

suradnici

Grupno savjetovanje

Selektivna

Intervencija

Roditelji

učenika 7. i 8.

razreda

Razrednici 7. i

8 razreda,

Predavači PU

Nasilje preko interneta- cyberbullying

Edukacija roditelja

o ponašanjima

usmjerenim na

povećanje razine

sigurnosti na

Internetu, rizicima i

posljedicama

komunikacije i

prevenciji svih

oblika zlostavljanja

djece na Internetu

1 Projekt MUP-a Policijska uprava

Grupno savjetovanje Selektivna

Intervencija

Roditelji

učenika 1.

razreda

Poštujte naše

znakove

1 Predstavnici

prometne

Page 69: I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR...2 IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 30 4.1 Godišnji kalendar obilježavanja važnijih datuma 30 4.2 Plan proslave Dana škole 32 4.3. Pretplata na

68

Edukacija o

pravilnom

sudjelovanju u

prometu i podjela

promotivnih

materijala

policije

Bjelovar

Grupno savjetovanje

Selektivna

Intervencija

Roditelji

učenika 6.

razreda

ZAJEDNO VIŠE

MOŽEMO

MAH 2

Preventivni

program usmjeren

na prevenciju

zlouporabe opojnih

droga i drugih

sredstava ovisnosti,

vandalizma,

vršnjačkog nasilja i

drugih oblika

rizičnog ponašanja

1 Policijska

postaja

Bjelovar

Grupno savjetovanje Univerzalna

intervencija

Roditelji

učenika 1.-8.

razreda

Dijeljenje letaka „Seksualno nasilje nad djecom“, „Nasilje među djecom“ i „Elektroničko nasilje“, “Prevencija školskog neuspjeha“ Upoznavanje

roditelja s

navedenim

opasnostima i

primjerenim

oblicima pomoći

1 Razrednici

Stručne sur.

Grupno savjetovanje Selektivna

intervencija

Roditelji

učenika 1.-8.

razreda

Tematski roditeljski - prema Pravilniku obvezno je jednom godišnje na roditeljskom sastanku provesti neku preventivnu aktivnost (npr. predavanje, radionicu) koju, u pravilu, provodi razrednik. Iznimno struč. suradnik

1 Razrednici

Struč.sur.

Grupno savjetovanje Selektivna

intervencija

Roditelji

učenika 8.

razreda

Profesionalno usmjeravanje Informiranje i savjetovanje učenika završnih

1 CISOK,

Struč.

suradnice,

razrednici

Page 70: I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR...2 IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 30 4.1 Godišnji kalendar obilježavanja važnijih datuma 30 4.2 Plan proslave Dana škole 32 4.3. Pretplata na

69

razreda o upisima i odabiru srednjih škola

Individualno

savjetovanje

Indicirana

intervencija

Svi roditelji INDIVIDUALNI RAD – savjetodavni razgovori s roditeljima posvećeni uspješnijem rješavanju osobnih problema svakog učenika motiviranje i upućivanje roditelja da potraže stručnu pomoć nadležnih institucija

Prema

potrebi

Svaki

četvrtak

poslijepo

dne ili

prema

dogovor

u

Stručne

suradnice,

razrednici

Grupno savjetovanje Univerzalna

intervencija

Roditelji 1. i 5.

razreda

RODITELJSKI SASTANAK- Upoznavanje roditelja s nadolazećim razdobljem djetetova života (početak školovanje – prelazak u 5. razred)

1

početak

šk.

godine

Stručne suradnice, razrednici

RAD S UČITELJIMA

Oblik rada aktivnosti

Razina intervencije

Sudionici Tema/Naziv

radionice/

predavanja

Planirani

broj

susreta

Voditelj/

suradnic

i

Individualno

savjetovanje o

postupanju prema

učenicima

Indicirana

intervencija

Univerzalna

intervencija

Učitelji, Struč.

suradnice

Individualno

savjetovanje prema

dogovoru

Po

potrebi

Struč.

suradnic

e

Grupno savjetovanje s

ciljem prevencije

problema u ponašanju

Indicirana

intervencija

Učitelji, Struč.

suradnice

Podrška učenicima s

teškoćama/s

problemima u

ponašanju

Po

potrebi

Struč.

suradnic

e

Razredna vijeća

Indicirana intervencija Univerzalna

intervencija

Učitelji, Struč. suradnice Ravnatelj

Izrada plane

intervencije na

ponašanje učenika

Izrada IOOP

Po

potrebi

Struč.

suradnic

e,

Učiteljska vijeća Selektivna

intervencija

Univerzalna

intervencija

Učitelji, Struč. suradnice Ravnatelj

Teme prema

dogovoru

Po

potrebi

Struč.

sur.,

vanjski

sur.,

učitelji

OSTALE AKTIVNOSTI KOJE SE PROVODE U SKLOPU ŠPP (Univerzalne intervencije)

Protokoli i pravila kojima se preveniraju rizična ponašanja učenika, doneseni na

Page 71: I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR...2 IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 30 4.1 Godišnji kalendar obilježavanja važnijih datuma 30 4.2 Plan proslave Dana škole 32 4.3. Pretplata na

70

razini cijele škole, a sastavni su dio ŠPP-a:

• PRAVILA POSTUPANJA U SLUČAJU VRŠNJACKOG SUKOBA I NASILJA TEPONAŠANJA KOJA UGROŽAVAJU

SIGURNOST

• PRAVILA POSTUPANJA U SLUČAJU OZLJEDE NA NASTAVNOM SATU I U

ŠKOLSKOM PROSTORU U VRIJEME KAD SMO ODGOVORNI ZA UČENIKA

• PROTOKOL POSTUPANJA PRIJE IZRICANJA PEDAGOŠKE MJERE I EVENTUALNOG IZRICANJA „DOBROG“

ILI „LOŠEG“ VLADANJA

• PRAVILA POSTUPANJA KOD UČENIČKIH IZOSTANAKA

Aktivnost, program Ciljevi/aktivnosti Predavač , nositelj Način

realizacije

Međunarodni dan gluhih

Obilježavanje Učenici PŠ Tomaš

Lea Dolenčić

29.9.2019.

Dan zaštite životinja

Prikupljanje hrane i potrepština za životinje iz skloništa

M. Puc, S.Kamber, M.Matenda, Z.Brebrić

4.10.2019.

Svjetski dan AIDS-a

1. 12. 2019.

Odgovorno spolno ponašanje i prevencija spolno prenosivih bolesti-prevencija i obilježavanje Svjetskog dana AIDS-a za 8. razrede

učiteljica biologije I. Banjeglav , PŠ

Ciglena

1. 12. 2019.

Međugeneracijska razmjena

Posjet umirovljenika učenicima PŠ Tomaš

Učiteljica Lea Dolenčić

Prosinac 2019.

Dan ružičastih majica - program

prevencije vršnjačkog nasilja

Svi učenici obilježit će taj dan nošenjem ružičastih majica te zajedničkom fotografijom u holu škole. Razrednici će na satovima razrednika obraditi teme koje se tiču prevencije nasilnih ponašanja te jačanja tolerancije

Razrednici, stručne

suradnice

19.2.2020.

Svjetski dan osoba s Downovim sindromom

Obilježavanje tog dana simboličnim nošenjem različitih čarapa

-svi učenici škole Stručne suradnice 20.3.2020.

Svjetski dan oralnog zdravlja

Obilježavanje tog dana na način da će u posjetu učenicima 3.c doći stomatologinja te govoriti o oralnom zdravlju

Učiteljica Sanela Cvančić

20.3.2020.

Međunarodni dan dječje knjige Obilježavanje dana u 3. Razredima

PŠ Nove Plavnice Učiteljica Nikolina

Puljić 2.4.2020.

Dan zdravlja Obilježavanje Dana zdravlja odlaskom učenika 4. razreda u posjet ljekarni

Učiteljica Sanela Cvančić

7.4.2020.

Međunarodni dan obitelji 15. svibnja 2020. godine

Radionice, parlaonice na temu obiteljskog života na satovima razrednika.Izrada svog obiteljskog stabla koje izrađuju učenici kod kuće sa članovima obitelji, te na satu RO postavljaju izložbu Održavanje tradicionalne priredbe za članove obitelji u Domu kulture

povodom Dana škole

Razrednici, stručne suradnice, učitelji

Svibanj 2020.

Svjetski dan sporta

Obilježavanje dana s učenicima predmetne nastave prigodnim

Učitelj Saša Ćurčić

29.5.2020.

Page 72: I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR...2 IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 30 4.1 Godišnji kalendar obilježavanja važnijih datuma 30 4.2 Plan proslave Dana škole 32 4.3. Pretplata na

71

aktivnostima vezanih uz sport i tjelesnu aktivnost

Svjetski dan nepušenja 31. 5.

Aktivnosti s učenicima vezane za osvještavanje o štetnosti pušenja i problema ovisnosti u 7. razredima

Učiteljice Ivana Banjeglav , Maja

Puc, Klaudija Aušperger

31. 5. 2020.

Alkoholizam

Prevencija konzumiranja alkohola

Plakati

Učiteljice Ivana Banjeglav PŠ Ciglena, Maja Puc

1travanj 2020. Dan borbe protiv alkoholizma

Svjetski dan zaštite okoliša

Obilježavanje Svjetskog dana zaštite okoliša prigodnim

aktivnostima

Psihologinja Plamenka Perko

5.6.2020.

Učenje životnih vještina

Socijalizacija učenika unutar grupe,

prevencija školskog neuspjeha,

poučavanje o zdravom korištenu

slobodnog vremena i zdravom

životu

Pozitivan stav prema zdravoj

prehrani

Kultura ponašanja i zdravi stilovi

življenja

Obilježavanje bitnih datuma koji

promiču zdrav život i zdrave naivke

Vlasta Šveda, učenici

PB

Tijekom

školske godine

Voditeljica ŠPP-a, stručna suradnica: Marina Glavinić, mag.paed.soc.

7.11. ŠKOLSKI STRUČNI TIMOVI

7.11.1. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA STRUČNOG TIMA ZA KVALITETU

Članak 88. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi nas obvezuje za samovrednovanje i vrednovanje škole. S obzirom na ciljeve samovrednovat ćemo i vrednovati procese unutar škole u smislu odnosa: učitelja, učenika i roditelja.

Zadaci Vrijeme Broj sati

Izrada plana i programa rada Tima za kvalitetu za šk. god. 2019./2020. Povratna informacija o istraživanju čiji je cilj bio ispitati međusobno poznavanje roditelja i djeteta Sudjelovanje u procesu samovrednovanja škole – planirana provedba istraživanja u kojem bi se ispitivalo zadovoljstvo učenika načinom rada učitelja i stručnih suradnica, samoprocjene učenika o vlastitom angažmanu na pojedinom satu te očekivanjima njihovih roditelja vezanima za školski uspjeh. Okupljanja zainteresiranih učitelja s ciljem provedbe vježbi opuštanja - Progresivna mišićna relaksacija - Savjetodavni razgovori

-tijekom rujna -na učiteljskim vijećima i roditeljskim sastancima -tijekom prvog i drugog polugodišta -po potrebi, tijekom prvog i drugog polugodišta, jednom do dva puta u polugodištu -po potrebi, tijekom prvog i drugog polugodišta

1 10 39 10

Ukupno 60

Voditeljica Tima: Plamenka Perko, mag.psych.

Page 73: I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR...2 IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 30 4.1 Godišnji kalendar obilježavanja važnijih datuma 30 4.2 Plan proslave Dana škole 32 4.3. Pretplata na

72

7.11.2. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKOG STRUČNOG TIMA ZA

BIOLOŠKI RAZVOJ I ZAŠTITU OKOLIŠA ŠKOLSKOG PROSTORA

Plan rada, vremenik Aktivnosti

PROJEKTI :

4.10.2019. Dan zaštita životinja prikupljanje hrane i opreme za životinje, donacije udrugama koje brinu o zbrinjavanju napuštenih životinja na području grada Bjelovara-posjet azilu za životinje organiziranje izložbe fotografija ,literarnih radova na temu (kućni ljubimci, životinje ...)

20.10.2019. Dan jabuka obilježavanje u RO

Listopad-Obilježavanje Svjetskog dana hrane (16.10.) Dan zahvalnosti za plodove zemlje 25.10. – 27.10.2019.g. Građanska akcija „ Dani kolektivne sadnje drveća u Hrvatskoj“ ZASADI DRVO, NE BUDI PANJ!

obilježavanje u RO slobodna sadnja drveća i poticanje na razmnožavanje biljaka, stvaranje vrtova. Uzgoj iz koštice ( kako bi kasnije zasadili tamo gdje je najpotrebnije ) DJELOVANJE : namjerno

4.mjesec /2020. Dan planeta Zemlja Provođenje aktivnosti tijekom cijele godine u RO-prezentacija na razini škole uz Dan planeta Zemlja(razvrstavanje otpada u učionicama ;koševi za papir, koš za PVC, koš za otpad) Kontinuiranje prikupljanje čepova, starog papira... -osnivanje razrednih EKO-PATROLA

2018.- 2020. Proučavanje biološke raznolikosti : Školski šumski vrt - Zasaditi šumski vrt, u atriju škole ,šumskim vrstama lokalnog podneblja . Prezentirati prizemni sloj šume(originalima cvjetnica ili kultivarima) visibaba, šafran, šumarica, plućnjak, kukurijek, šumske jagode, bršljan... Upoznati autohtone i alohtone biljne vrste našeg prirodno-geografskog podneblja, upoznati morfologiju, uvjete rasta i ljekovitost pojedinih vrsta, poticati korištenje odmora učenika za promatranje biljaka kao način rješavanja stresa, podizanje razine ekološke pismenosti. Izrada eko ukrasa od sušenih, prešanih biljaka, žirova, kestena, češera Svaki mjesec prezentirati jednu biljku Razvijati ideju „zajedničkog vrta“ rada ,učenja u i o njemu ( učenici, učiteljica, roditelji, učitelji, tehničko osoblje, stručnjaci Hrvatskih šuma, sponzori ). Učionice u vrtu škole – MŠ / PŠ Ciglena - aktivnosti kojima se potiče svijest učenika, učitelja, roditelja i lokalne zajednice o važnosti zaštite okoliša i promicanje održivog razvoja. - kroz rad u učionici na otvorenom, promovirati aktivnosti iz STEM područja – izvođenjem pokusa iz kemije, fizike, biologije - zainteresirati učenike za sredinu koja ih okružuje, osvještavati odgovornost prema prirodi i okolišu „Mirisni vrt“ – MŠ/PŠ Ciglena - ekološki uzgoj biljaka ( lavanda, smilje, kadulja, timijan, ružmarin, kamilica…) - razvijati svijest o važnosti i prednostima organskog uzgoja biljaka i održivog gospodarenja vrtom - izrada eteričnog ulja dobivenog od biljaka iz vlastitog uzgoja - proizvodnja začina, čajeva - izrada prirodne kozmetike

Voditeljica Tima:

Sandra Kamber, uč.RN

Page 74: I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR...2 IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 30 4.1 Godišnji kalendar obilježavanja važnijih datuma 30 4.2 Plan proslave Dana škole 32 4.3. Pretplata na

73

7.11.3. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKOG STRUČNOG ERASMUS+ TIMA

R.BR.

STRUČNOG

SKUPA

SADRŽAJ - TEME OBLIK RADA VODITELJ,

PREDAVAČ

TRAJANJE VRIJEME

ODRŽAVANJA

1. - donošenje Plana i

programa Erasmus+

tima

- Erasmus+ projekti

- Međunarodna

stručna usavršavanja

- metoda razgovora

- metoda analize

- diskusija

- prezentacija

- voditeljica

šk. str. tima

- članovi šk.

str. tima

1 sat rujan, 2019.

2. - Erasmus+ projekti –

organizacija i

provođenje

- organizacija

Erasmus+ dana

- plan projektnih

sastanaka – Bits and

Pieces of Culture

- metoda razgovora

- metoda analize

- diskusija

- prezentacija

- voditeljica

šk. str. tima

- članovi šk.

str. tima

2 sata listopad, 2019.

3. - Erasmus+ projekti

- suradnja školskih

stručnih timova –

Erasmus+ tim i Tim za

međunarodnu

suradnju

- metoda razgovora

- metoda analize

- diskusija

- prezentacija

- voditeljica

šk. str. tima

- članovi šk.

str. tima

2 sata veljača, 2020.

4. - analiza rada u

nastavnoj godini

2019./2020. i

realizacija Erasmus+

projekata u našoj školi

- pisanje završnog

izvješća za Erasmus+ -

Bits and Pieces of

Culture

- metoda razgovora

- metoda analize

- diskusija

- prezentacija

- voditeljica

šk. str. tima

- članovi šk.

str. tima

2 sata lipanj, 2020.

5. - prijedlozi za rad u

sljedećoj godini

- dogovor o planu i

programu rada

školskog stručnog

Erasmus+ tima za šk.

god. 2020./2021.

- metoda razgovora

- metoda analize

- diskusija

- prezentacija

- voditeljica

šk. str. tima

- članovi šk.

str. tima

1 sat kolovoz, 2020.

Voditeljica Tima:

Helena Gustović Ljubić, dipl. uč.,mentorica

Page 75: I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR...2 IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 30 4.1 Godišnji kalendar obilježavanja važnijih datuma 30 4.2 Plan proslave Dana škole 32 4.3. Pretplata na

74

7.11.4. GODIŠNJI PLANI PROGRAM RADA ŠKOLSKOG STRUČNOG TIMA ZA

KULTURNU I JAVNU DJELATNOST ŠKOLE

Mjesec Sadržaji aktivnosti Nositelji aktivnosti

RUJAN

1. Priredba za prve razrede

2. Olimpijski dan – šetnja i biciklijada 10.9.2019.

3. Europski dan jezika 26.9.2019.

4. Obilježavanje Dana grada – sudjelovanje na priredbi “Djeca gradu” i

posjet Spomen-području Barutana s učenicima 5. razreda

Ravnateljica i učiteljice RN

Učiiteljica TZK i učenici

Učitelji stranih jezika i

učenici

Učitelji voditelji

LISTOPAD

1. Međunarodni dan starijih osoba 1.10.2019. posjet Domu umirovljenika

2. Međunarodni dan učitelja - 5. 10. 2019.

3. Dan neovisnosti 8. 10. 2019.

4. Dani kruha – dani zahvalnosti 2.10. – 31.10.2019.

Dan zahvalnosti za plodove zemlje 12.10.2019.

- prigodne izložbe i sl.

7. Međunarodni dan štednje 31.10.2019.

8. 19.10.Dan kravate 19. 10. 2019.

9. Natjecanje u glasnom čitanju

10. Nacionalni kviz za poticanje čitanja

Učiteljice RN i učenici

Svi učitelji

Učitelj povijesti i učenici

Učiteljice RN i učenici,

vjeroučitelji

Učiteljice RN i učenici

Muzej

Učiteljice Hrv. jezika, RN i

knjižničarka

STUDENI

1. Svi Sveti 1.11.2019.

2. Mjesec knjige 15.10. – 15.11.2019.

3. Dan sjećanja na Vukovar 18.11.2019.

Vjeroučitelji, razrednici i

učenici

Učitelji hrvatskog jezika i

učenici

Učitelj povijesti,

razrednici, učenici

PROSINAC

1. Svjetski dan AIDS-a 1.12.2019.

2. Međunarodni dan osoba s posebnim potrebama 3.12.2019.

3. Sveti Nikola 6.12.2019.

4. BOŽIĆNA PRIREDBA – Dom kulture i PŠ Ciglena, Klokočevac, Tomaš

PRIGODNO UREĐENJE PROSTORA ŠKOLE

- svi razrednici s djecom uređuju svoje učionice

- uređenje hola kod ulaza i akvarija

- kićenje bora

Pedagoginja, učiteljica

biologije i učenici

Defektologinja i učenici

Učiteljice RN, vjeroučitelji i

učenici

Koordinatorica priredbe,

učitelj likovne kulture,

učiteljice RN, učiteljice

hrvatskog jezika i učenici

SIJEČANJ 1. Dan sjećanja na holokaust i sprečavanja zločina protiv čovječnosti – 27.1.

2020.

Učitelji povijesti,

razrednici, učenici

Page 76: I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR...2 IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 30 4.1 Godišnji kalendar obilježavanja važnijih datuma 30 4.2 Plan proslave Dana škole 32 4.3. Pretplata na

75

VELJAČA

1. Valentinovo – 14.2.2020.

2. Organizacija maskenbala – u školskoj dvorani (niži razredi) i školskom

holu (viši razredi)

3. Školsko natjecanje “Lidrano“

Razrednici i učenici,

knjižničarka

Ravnateljica, učitelji RN i

učenici

Učiteljice hrvatskog jezika,

RN i učenici

OZUJAK

1. Međunarodni dan žena – 8.3.2020.

2. Dani hrvatskog jezika - 11.-17.3.2020.

3. Školska i međužupanijska natjecanja i smotre

- organizacija natjecanja

- prigodno uređenje školskih prostora

Razrednici i učenici

Učiteljice hrvatskog jezika i

učenici

Učitelji RN, PN I učenici

TRAVANJ

1. Uskrsni blagdani

2. Svjetski dan zdravlja - 7.4.2020.

3. Dan planeta Zemlje – 22.4.2020.

4. Natjecanje Čitanjem do zvijezda

5. Međuškolski književni kviz

Učitelji RN, PN,

vjeroučitelji i učenici

Razrednici, učitelji PN, RN,

učiteljice biologije i učenici

Učiteljice Hrv. jezika i

knjižničarka

SVIBANJ

1. Međunarodni praznik rada 1. 5. 2020.

2. Majčin dan - PRIREDBA ZA DAN ŠKOLE U DOMU KULTURE

3. Dan Europe - 9. 5. 2020.

Kordinatorica priredbe ,

učiteljice hrvatskog jezika,

učiteljice RN, učenici

Učitelj geografije, učitelji

stranih jezika i učenici

LIPANJ

1. Dan zaštite čovjekove okoline – 5. 6. 2020.

2. Tijelovo – 11. 6. 2020.

3. Cvjetni korzo

3. Svečana podjela svjedodžbi osmašima

Učiteljice biologije i

učenici

Vjeroučitelji i učenici

Učiteljice 1. razreda

Ravnateljica, razrednici

osmih razreda i učenici

-Tijekom školske godine: svi likovni i literarni natječaji, suradnja s policijom, književni susreti, kazališne

predstave, itd.

-Susreti s glumcima, suradnje s prof. Ružom Milić (Limach fest), veleposlanstvima, posjet izložbama, suradnja s

Državnim uredom za zaštitu i spašavanje, suradnja s Društvom Naša djeca, suradnja s Bjelovarskim kinom,

Bjelovarskim kazlištem i BOK festom, Dječjim odjelom Narodne knjižnice Petar Preradović.

Voditeljica Tima:

Sanja Sabljak, prof.

Page 77: I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR...2 IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 30 4.1 Godišnji kalendar obilježavanja važnijih datuma 30 4.2 Plan proslave Dana škole 32 4.3. Pretplata na

76

7.11.6. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKOG STRUČNOG TIMA

ZA MEĐUNARODNU SURADNJU

R.BR.

STRUČ-

NOG

SKUPA

SADRŽAJ RADA – TEME OBLIK RADA VODITELJI,

PREDAVAČI TRAJANJE

VRIJEME

ODRŽAVANJA

1. - Donošenje Plana i programa

Tima za međunarodnu suradnju

- eTwinning projekti

- međunarodna stručna

usavršavanja

- metoda

razgovora

- metoda

analize

- diskusija

- rasprava

- voditeljica

školskog stručnog

tima

- članice Erasmus+

tima

- članovi školskog

stručnog tima

2 sata rujan 2019.

2. - eTwinning projekti

- provedba Erasmus+ projekata

KA1“Let's VolunPeer“

(Volonterski klub „Volontiraj u

Prvoj) i KA229 „Bits and Pieces

of Culture“

- Salzburg – terenska nastava

učenika u svibnju 2020.

- metoda

razgovora

- metoda

analize

- diskusija

- rasprava

- voditeljica

školskog stručnog

tima

- voditeljica Tima za

kvalitetu

- članovi školskog

stručnog tima

- učiteljica Kornelija

Pinter

2 sata siječanj 2020.

4. - eTwinning projekti

- Analiza rada u nastavnoj

2019./2020. godini i realizacija

međunarodnih projekata u

našoj školi

- metoda

razgovora

- metoda

analize

- diskusija

- rasprava

- voditeljica

školskog stručnog

tima

- članovi školskog

stručnog tima

2 sata lipanj 2020.

5. - eTwinning i Erasmus+ projekti

za sljedeću školsku godinu

- Prijedlozi za rad u sljedećoj

godini

- Dogovor o planu i programu

rada školskog stručnog tima za

međunarodnu suradnju za

školsku godinu 2019./2020.

- metoda

razgovora

- metoda

analize

- diskusija

- rasprava

- voditeljica

školskog stručnog

tima

- članovi školskog

stručnog tima

2 sata kolovoz 2020.

Voditeljica Tima: Martina Supančić, dipl. uč. ,mentorica

Page 78: I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR...2 IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 30 4.1 Godišnji kalendar obilježavanja važnijih datuma 30 4.2 Plan proslave Dana škole 32 4.3. Pretplata na

77

7.11.6. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA

ŠKOLSKO - SPORTSKOG DRUŠTVA „ PRVA „

1. Školsko- sportsko društvo «Prva» ima 120 članova i to učenike/ce od V. do VIII. razreda (neki od učenika/ca pojavljuju se u više sportskih grana).

2. Školsko- sportsko društvo I. osnovne škole Bjelovar u 2019./2020. radit će u slijedećim sportovima:

Red.

broj

Sportska grana

Broj

učenika

Prijava za

natjecanje Voditelj

1. Košarka (ž) 15 DA Matija Novoselec

2. Košarka (m) 20 DA Matija Novoselec

3. Rukomet (ž) 15 DA Matija Novoselec

4. Rukomet (m) 15 DA Matija Novoselec

5. Odbojka (ž) 20 DA Matija Novoselec

6. Odbojka (m) 12 DA Saša Ćurčić

7. Stolni tenis (ž) 5 DA Matija Novoselec

8. Stolni tenis (m) 5 DA Matija Novoselec

9. Futsal (m) 15 DA Saša Ćurčić

Futsal ( ž ) 12 DA Saša Ćurčić

10. Atletika (m) 10 DA Saša Ćurčić

11. Atletika (ž) 10 DA Saša Ćurčić

12. Badminton (ž) 5 DA Saša Ćurčić

13. Badminton (m) 5 DA Saša Ćurčić

14. Cross (ž) 4 DA Matija Novoselec

15. Cross (m) 4 DA Matija Novoselec

16. Šah (ž) 4 DA Saša Ćurčić

17. Šah (m) 4 DA Saša Ćurčić

Prema mogućnostima ŠSD-a pratit će se i ostala organizirana natjecanja osnovnih škola na nivou

Bjelovarsko-bilogorske županije (mali nogomet za djevojčice, proljetni i jesenski kros, utrka obilježavanja Dana

grada Bjelovara, Terry Fox, ostalo .U sklopu rada ŠSD-a i ove godine funkcionirat će Univerzalna sportska škola

za učenike razredne nastave i to u tri grupe (1. i 2. razredi u jednoj, a 3. i 4. razredi u 2. i 3.grupi ), te

VJEŽBAONICA za učenike od petog do osmog razreda koji nisu članovi sportskih klubova.

3. Školsko- sportsko društvo I. osnovne škole Bjelovar bit će otvoreno prema svim učenicima škole koji žele naučiti nešto više o određenom sportu. Na satovima izvannastavnih aktivnosti izvršit će se selekcija učenika koji će predstavljati svoju školu na natjecanjima svih rangova s obzirom na postignute rezultate (međuopćinski i županijski rang i državna završnica).

Treninzi će se organizirati prema zaduženjima učitelja (prema potrebi) u školsko-sportskoj dvorani.

4. Odbor sačinjavaju: a) predstavnici škole učitelji i stručni suradnici I. OŠ Bjelovar:

- Saša Ćurčić, prof. - Matija Novoselec, prof.

Page 79: I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR...2 IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 30 4.1 Godišnji kalendar obilježavanja važnijih datuma 30 4.2 Plan proslave Dana škole 32 4.3. Pretplata na

78

b) Predstavnik Grada Bjelovara c) predstavnik roditelja

5. ŠSD «Prva» planira obnavljanje fonda rekvizita i pomagala prema mogućnostima i dobivenim financijskim sredstvima radi što kvalitetnijeg izvođenja redovne nastave TZK-e i INA.

6. ŠSD „Prva“ svoje aktivnosti provodit će prema kalendaru Hrvatskog školsko-sportskog saveza počevši od listopada 2019.godine za šk. god. 2019./2020. Voditelj ŠSD-a «Prva» :

Saša Ćurčić, prof.

7.12. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA TAJNIŠTVA ŠKOLE

I ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKE SLUŽBE Djelatnosti tajništva i administrativno-tehničke službe sastavni je dio cjelokupnog rada škole, a obuhvaćaju:

1. Administrativne poslove, evidenciju i statistiku 2. Financijske i knjigovodstvene poslove 3. Čišćenje i održavanje čistoće 4. Prehranu učenika, ekonomat 5. Prijevoz hrane, učenika i učitelja 6. Tehničke poslove i održavanje instalacija

RAD ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKE SLUŽBE

FINANCIJSKI I KNJIGOVODSTVENI POSLOVI

VODITELJ RAČUNOVODSTVA

-organizira i vodi računovodstvene i knjigovodstvene poslove u osnovnoj školi,

– u suradnji s ravnateljem, izrađuje prijedlog financijskog plana po programima i izvorima financiranja te prati njihovo

izvršavanje,

– vodi poslovne knjige u skladu s propisima,

– kontrolira obračune i isplate putnih naloga,

– sastavlja godišnje i periodične financijske te statističke izvještaje,

– priprema operativna izvješća i analize za školski odbor i ravnatelja škole te za jedinice lokalne i područne (regionalne)

samouprave,

– priprema godišnji popis imovine, obveza i potraživanja, knjiži inventurne razlike i otpis vrijednosti,

– surađuje s nadležnim ministarstvima, uredima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave,

službama mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, poreznim uredima,

– usklađuje stanja s poslovnim partnerima,

– obavlja poslove vezane uz uspostavu i razvoj sustava financijskog upravljanja i kontrole (FMC),

– obavlja i dodatne računovodstvene, financijske i knjigovodstvene poslove koji proizlaze iz programa, projekata i aktivnosti

koji se financiraju iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,

– obavlja i ostale računovodstvene, financijske i knjigovodstvene poslove koji proizlaze iz godišnjega plana i programa rada

škole i drugih propisa

RAČUNOVODSTVENI REFERENT

-obračunava isplate i naknade plaća u skladu s posebnim propisima, izrađuje platne liste, vodi evidencije kredita zaposlenika

i sve poslove vezane uz obračun i isplatu plaće zaposlenika, obračunava isplate po ugovorima o djelu, evidentira, obračunava

i isplaćuje putne naloge, vodi evidenciju radnog vremena, vodi sve poslove vezano za popis imovine, obračunava i isplaćuje

plaće za pomoćnike u nastavi, zaposlenike na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, zaposlenike u

produženom boravku, radi blagajničke poslove te obavlja ostale poslove koji proizlaze iz godišnjega plana i programa rada

škole i drugih propisa

ČIŠĆENJE I ODRAŽAVANJE ČISTOĆE

SPREMAČ/SPREMAČICA

Page 80: I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR...2 IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 30 4.1 Godišnji kalendar obilježavanja važnijih datuma 30 4.2 Plan proslave Dana škole 32 4.3. Pretplata na

79

-čišćenje i održavanje prilaza i ulaza u školu, školskih učionica, kabineta, radionica, sanitarnih čvorova, hodnika, hola, stubišta,

blagovaonice, knjižnice, školsko- sportske dvorane, tribina, svlačionica, uredskih prostorija i svih drugih prostorija škole te

vanjskog okoliša,

– čišćenje i održavanje vrata, namještaja, sagova, prozorskih i ostalih stakala i poslove dežurstva i dostavljanja pošte

-održavanje biljaka u cjelokupnom školskom prostoru i okolišu škole

- održavanje školskog akvarija

-pomoć u dežurstvima dežurnih učitelja (red i mir na početku i kraju nastavnog dana, za vrijeme malih i velikih odmora

učenika)

- vođenje evidencije korištenja korisnika školsko-sportske dvorane

- ostali poslovi koji proizlaze iz godišnjega plana i programa rada škole i drugih propisa

KUHARICA

-obavlja poslove planiranja, preuzimanja namirnica, pripreme i podjele obroka, čišćenja i održavanja posuđa, kuhinje,

blagovaonice, sanitarnog čvora, ostalih prostora uz kuhinju, usklađivanje jelovnika prema potrebi,

- priprema i kuha ručak/večeru za potrebe ugošćavanja,

- neposredna suradnja s ravnateljem i ostalim zaposlenicima škole i dobavljačima

- ostali poslovi koji proizlaze iz godišnjeg plana i programa rada škole i drugih propisa

TEHNIČKI POSLOVI I ODRŽAVANJE INSTALACIJA

U MATIČNOJ I PODRUČNIM ŠKOLAMA

DOMAR/LOŽAČ/ŠKOLSKI MAJSTOR /VOZAČ

Domar/ložač/školski majstor:

- rukovodi i brine o radu kotlovnica, toplinskih stanica i drugih uređaja grijanja te uključuje i isključuje uređaje u kotlovnici i

grijača tijela , obavlja popravke istih, obavlja popravke na vodovodnim instalacijama i u sanitarnim prostorima , dežura na

porti, dostavlja poštu iz područnog poštanskog ureda i iz škole u poštanski ured i institucije s kojima škola surađuje

-obavlja poslove ekonoma( narudžba namirnica, uskladištenje namirnica, vođenje skladišta i skladišnih kartica – primke,

izdatnice, odnosno pravdanje utroška hrane)

- obavlja poslove nabave materijala za održavanje objekata, nabavu materijala za nastavu ,nabavu uredskog materijala,

nabavu sredstava za čišćenje i distribuira isto prema zahtjevnici

-popravlja školski inventar, izrađuje panoe, police i jednostavniji namještaj, liči zidove i inventurni namještaj i stolarije , vodi

evidenciju i održavanje protupožarnih aparata, kontrolira točnost školskih satova i reguliranje istih, vrši dnevni obilazak

objekata radi uočavanja i evidentiranja kvarova i oštećenja na objektima, održava i izvodi manje popravke alata i strojeva za

rad, obavlja poslove pripremanja elektroničkih uređaja i razglasa za potrebe održavanja sastanaka, školskih aktivnosti i

priredaba, obavlja jednostavnije poslove na električnim instalacijama i elektroničkim uređajima, odnosi na popravak

elektroničke uređaje u ovlaštene tvrtke,

-obavlja poslove gospodarenja, zbrinjavanja, odlaganja i otpremanja otpada za recikliranje (elektronički otpad , papir, plastika,

i dr. )

-održava prilaz i ulaz u školu ,vrši poslove održavanja objekta škole i njezina okoliša - košenje travnjaka, šišanje živice, čišćenje

snijega po potrebi neovisno o radnom vremenu, čišćenje odvodnih kanala i ostalo,

- ostali poslovi prema nalogu ravnatelja i tajnika škole i po potrebi ostalih administrativno- tehničkih radnika i učitelja i

stručnih suradnika

- ostali poslovi koji proizlaze iz godišnjeg plana i programa rada škole i drugih propisa

Vozač:

-prijevoz hrane u područne škole

-prijevoz učenika i učitelja prema potrebi

-dostava obavijesti ,pošte , materijala za nastavu i ostalog materijala u područne škole

-održavanje, čišćenje i vođenje evidencije o potrošnji goriva i kilometraže te evidencija o servisiranju službenog vozila i

sezonskoj promijeni guma na vozilu

-neposredna suradnja s ravnateljem, učiteljima , ostalim zaposlenicima škole

-ostali poslovi koji proizlaze iz godišnjeg plana i programa rada škole i drugih propisa

Page 81: I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR...2 IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 30 4.1 Godišnji kalendar obilježavanja važnijih datuma 30 4.2 Plan proslave Dana škole 32 4.3. Pretplata na

80

TAJNIK

NORMATIVNO-PRAVNI POSLOVI

-izrada normativnih akata, ugovora, rješenja , odluka

-praćenje i provođenje propisa

KADROVSKI POSLOVI

-zasnivanje i prestanak radnog odnosa, evidencije radnika i unos podataka o radniku u Registar zaposlenih u javnom sektoru,

prijava i odjava radnika i članova njihovih obitelji nadležnim službama HZZO i HZMO,

- izrada rješenja o korištenju godišnjih odmora te kontrola istih, ostale evidencije radnika

OPĆI I ADMINISTRATIVNO-ANALITIČKI POSLOVI

-suradnja s ravnateljem ,stručni suradnicima, učiteljima , voditeljem računovodstva , ostalim zaposlenicima škole ,rad sa strankama, suradnja s tijelima upravljanja i radnim tijelima škole te s nadležnim ministarstvima, uredima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i sport – sudjelovanje u pripremi sjednica , vođenje dokumentacije školskog odbora, zapisnik ŠO, - priprema i izrada saziva kolegijalnih

tijela

– obavljanje i dodatnih poslova koji proizlaze iz programa, projekata i aktivnosti koji se financiraju iz proračuna jedinica lokalne

i područne (regionalne) samouprave,

-suradnja s institucijama

-poslovi osiguranja učenika, zaposlenika škole i osiguravanje imovine

- sastavljanje i dostavljanje svih obavijesti za djelatnike, članove Školskog odbora, učenike i roditelje

- Ispisivanje odluka, saziva sjednica učiteljskih i razrednih vijeća, ispisivanje rješenja (stažiranje pripravnika, imenovanja raznih

komisija), primanje, urudžbiranje i otpremanje pošte

- vođenje cjelokupne statistike i školske arhive

- nabava pedagoške dokumentacije

- ispisivanje, umnožavanje Izvješća o realizaciji godišnjeg plana i programa za proteklu godinu

- ispisivanje, umnožavanje Godišnjeg plana i programa za tekuću školsku godinu

- ispisivanje Odluka o godišnjim i tjednim zaduženjima učitelja i stručnih suradnika

- ispisivanje, umnožavanje Školskog kurikuluma za tekuću školsku godinu

- redovito praćenje zakonskih propisa iz radnog odnosa i drugih propisa vezanih uz rad škole

- redovito praćenje službene periodike

- redovito praćenje odgojno-obrazovne literature

- sudjelovanje na stručnim usavršavanjima

– obavljanje i ostalih administrativnih poslova koji proizlaze iz godišnjeg plana i programa rada škole i drugih propisa

VIII. INTEGRACIJA UČENIKA U PRODUŽENI BORAVAK HETEROGENA GRUPA “OSMIJEH“ - 2.b, 2.c, 3.b, 4.a, 4.b, 4.c, 5.b

HETEROGENA GRUPA „BISTRIĆI“ - 1.a, 1.b, 2.a

Produženi boravak neobvezan je oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne

nastave koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti.

Suvremeni način života sve većem broju roditelja nameće potrebu zbrinjavanja djeteta mlađe školske dobi koje

nakon redovne nastave odlazi kući i bez nadzora provodi vrijeme do dolaska roditelja. Samostalan boravak kod

kuće često izlaže dijete mnogim opasnostima, a strah i briga roditelja za dijete tijekom radnog dana nameću

potrebu za organiziranom brigom o djetetu. Škole time dobivaju novu i zahtjevniju ulogu koja od zaposlenika

zahtijeva organiziraniju skrb za dijete tijekom cijelog dana. Produženi dnevni rad nakon redovite prijepodnevne

nastave – produženi boravak, jedan je od modela kojim se mogu kvalitetno i sustavno riješiti navedeni problemi,

osobito u urbanim sredinama. Uloga produženog boravka će biti maksimalno i racionalno iskorištena jer će

pružiti nebrojene mogućnosti djelovanja u svrhu pravilnog razvoja i rasta svakog djeteta u kvalitetnu osobu,

korisnu svojoj obitelji i zajednici.

Page 82: I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR...2 IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 30 4.1 Godišnji kalendar obilježavanja važnijih datuma 30 4.2 Plan proslave Dana škole 32 4.3. Pretplata na

81

RAD U PRODUŽENOM BORAVKU

Rad u produženom boravku mnogo je drugačiji od klasične nastave, ali i cjelovitiji i bogatiji. Ne svodi se samo na

pisanje zadaće i dovršavanje jutarnjeg posla. Učiteljica u PB-u određuje vježbe i zadatke pomoću kojih provodi

sate učenja. Cilj je naučiti djecu kako učiti, istraživati, proučavati, podučavati, pomagati. Rad u boravku snažno

utječe na emocije učenika, sigurnost u sebe, samopoštovanje, povjerenje u prijatelje, suradnju, pomaganje,

odgovornost, znatiželju, samopoštovanjem, zdrav moral, osjećaj uspješnosti, snalažljivost, okretnost, pravo na

pogrešku i prihvaćanje pogrešaka kod sebe i drugih.

U produženom boravku povezuju se igra, učenje i rad. Nakon redovite prijepodnevne nastave organizira se

produženi boravak u školi za učenike od prvog do četvrtog razreda osnovne škole. Radno vrijeme i organizacija

rada u školi mogu biti fleksibilni.

Boravak i rad prema takvom obliku organizira se od 11:00 sati ujutro do 16:00 sati poslije podne rad je prilagođen

satnici dopodnevne nastave.

Kako bi učinkovitost i krajnji cilj – uspjeh, rast i razvoj djeteta bila maksimalna, preporuka

je da se učitelj P/B i učitelji koji rade u nastavi svakodnevno dogovaraju i usklađuju svoje aktivnosti. Vrijeme za

dogovaranje i usklađivanje aktivnosti je po potrebi.

Stručni tim sačinjavaju i učitelj vjeronauka i stranog jezika, pa je poželjno da se i oni uključe u zajedničko

planiranje aktivnosti. Svi bi trebali raditi u timu, te zajedno planirati i programirati određene aktivnosti.

U odjelu produženog boravka djelujem jedinstveno, suradnički, dogovorno, sveobuhvatno i integrirano s čitavim

razrednim odjelom. Zajedno surađujem s roditeljima, održavam roditeljske sastanke i pojedinačne individualne

razgovore s roditeljima. U ravnopravnom sam položaju prema učenicima i roditeljima.

Slijedeći načela kurikularnog pristupa, a u skladu s načelima lokalnog i školskog kurikuluma, unutarnja

organizacija nameće svakoj školi odgovornost u kreiranju tjednog i dnevnog rasporeda aktivnosti. Kreiram

svakodnevni rad s učenicima, u skladu sa zakonitostima struke.

CILJEVI realizacije sadržaja u produženom boravku u skladu su s općim ciljevima osnovnog obrazovanja(tri opća

cilja. Omogućiti djetetu pun život i otkriti njegove/njezine pune potencijale kao jedinstvene osobe

1. Omogućiti djetetu njegov/njezin razvoj kao socijalnog bića kroz život i suradnju s ostalima kako bi doprinijeli dobru u društvu

2. Pripremiti dijete za daljnje obrazovanje i cjeloživotno učenje (učiti kako učiti)

Specifični ciljevi:

potpun i harmoničan razvoj djeteta

važnost isticanja individualnih različitosti (svako dijete je jedinstveno; osigurava mu se razvoj svih potencijala)

fokusiranje na učenje (ističe se važnost onoga što dijete uči i procesa kojim usvaja znanja)

izmjena mnogobrojnih pristupa učenju

učenika se nastoji osposobiti za samostalno učenje

ističe se radost učenja i potiče motiviranost za učenje

osvijestiti važnost učenja temeljenog na okruženju

pismenost (jezična i matematička)

razvoj osjećaja za hrvatski identitet

razvijanje duhovne dimenzije života

europska i globalna dimenzija modernog življenja

pluralizam, poštivanje različitosti i važnost tolerancije

funkcioniranje kurikuluma u odnosu na jednakost i korektnost pristupa u obrazovanju

partnerstvo u obrazovanju

uloga tehnologije u obrazovanju

briga o djeci s posebnim potrebama

temeljna uloga obrazovanja u ranom djetinjstvu

olakšavanje prijelaza iz nižih u više razrede osnovnog obrazovanja

uloga rada u produženom boravku u postavljanju uzorka za cjeloživotno učenje

Page 83: I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR...2 IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 30 4.1 Godišnji kalendar obilježavanja važnijih datuma 30 4.2 Plan proslave Dana škole 32 4.3. Pretplata na

82

KLJUČNA PODRUČJA RAZVOJA

Harmoničan razvoj tijela i duše: zadovoljavanje potrebe za kretanjem i ustanovljavanjem kulture kretanja;

popravljanje koordinacije pokreta, osjećaja za ritam i slušanje; komuniciranje s osnovnim postavkama zdravog

načina života; utemeljenje osnovnih navika koje služe svrsi; obogaćivanje emocionalnog života; poboljšanje

poznavanja samog sebe i drugih; realistična samoevaluacija; jačanje potreba za interpersonalnim vezama.

Lakoća procesa socijalizacije i komunikacije: utemeljenje intelektualnih, emocionalnih i moralnih osobina

ličnosti; upoznavanje i uvježbavanje pravilnog ponašanja; jačanje osjećaja jednakosti u vezama; usvajanje

praktičnih znanja povezanih s elementarnim građanskim odgojem i svakodnevnim životnim dužnostima.

Utemeljenje osnova jezične komunikacije: postizanje solidne uporabe jezika, usmeno i pisano, temeljnih

sposobnosti i vještina; ciljani razvoj mentalnih sposobnosti; utemeljenje vještina za samoučenje i samoedukaciju.

Uz postizanje vještine preciznog i tečnog čitanja, od učenika prvog do četvrtog razreda zahtijeva se razvijanje

temeljne vještine interpretativnih, kritičkih i kreativnih čitateljskih vještina i izražajnog čitanja i recitiranja.

Učenje pisanih slova prvi je korak u učenju uporabe pisanog jezika. Automatskom pisanju prethodi učenje

oblika i spajanja slova. Učenici moraju biti osposobljeni dovoljno brzo pisati da pisanje koriste kao alat.

Zahtjev razvijanja lijepog rukopisa, ekonomične i uredne organizacije teksta i uporabe standardnih i urednih

slova ne sprječava individualne osobitosti rukopisa. Učenici moraju naučiti pisati bez izostavljanja, zamjene ili

ispuštanja slova.

Utemeljenje osnova matematičke, logičke i znanstveno-tehnološke pismenosti: aktivnosti kreativnog, jasnog i

logičnog rješavanja problema; otkrivanje, redanje, klasificiranje, generaliziranje, skiciranje, računanje i mjerenje;

primjena matematičkih znanja u različitim konceptima; uporaba riječi, brojeva, simbola, grafova, tabela,

dijagrama i modela za objašnjenje matematičkih zakonitosti; korištenje prikladnog matematičkog zapisa,

matematičke i ostale terminologije vezane uz prirodne znanosti, verbaliziranje– matematički jezik; podupiranje

rješenja verbalnom i simboličnom djelatnošću; uporaba informacijsko komunikacijskih tehnologija (ICT);

uvježbavanje i razvoj radno-praktično-tehničkih vještina .

Kulturno-umjetničko područje razvoja: osposobljavanje za primanje emocionalnih, moralnih i estetskih

vrijednosti u literarnim i likovnim radovima, čitanje kvalitetne poezije i proze; upoznavanje s klasičnom i

prikladnom hrvatskom i stranom literaturom. Pozornost se obraća književnim, povijesnim i umjetničkim

stajalištima bliskim uzrastu učenika.

Igre, šport i rekreacija: stalno zadovoljavanje potreba za kretanjem; igre oponašanja, dječje igre iz narodne

tradicije, improviziranje igara u samostalnoj režiji, popravljanje koordinacije pokreta, grupno improviziranje

igara popraćeno ritmom, pokretom i mimikom; elementarne igre, momčadske igre, športovi, društvene igre

koje razvijaju um i logičko zaključivanje.

U organizaciji je moguće omogućiti učenicima aktivnosti koje uključuju učenje stranog jezika, treniranje nekog

športa (uz trenera) ili aktivnosti koje se dogovaraju s određenim učiteljima.

SADRŽAJI PROGRAMA Ostvarivanje ciljeva i razvoj ključnih područja najučinkovitije će se odjelotvoriti

usmjeravanjem rada na sadržaje, teme, ključne pojmove i obrazovna postignuća koja su propisana Nastavnim

planom i programom (MZOŠ,) za određeni razred, u skladu sa zahtjevima HNOS-a, a u dijelu vremena

predviđenom za pisanje domaćih zadaća, ponavljanje, uvježbavanje i primjenu naučenog. Sadržaje će realizirati

učitelj u produženom boravku, ali u dogovoru s učiteljem koji radi u nastavi. Stoga je izuzetno važno sve aktivnosti

planirati kako bi se postigla koherentnost među odabranim sadržajima i usklađenost djelovanja među učiteljima.

Vrijeme predviđeno za realizaciju ostalih područja valja realizirati u skladu s prethodno navedenim ciljevima rada

u produženom boravku, imajući uvijek na umu dob i mogućnosti djeteta.

Kreativnost, inovativnost i učiteljska umješnost maksimalno će doći do izražaja pri odabiru igara, literature,

kulturnih sadržaja kao i sadržaja kojima će realizirati zahtjeve za razvojem socijalizacijskih i komunikacijskih te

radno-tehničkih kompetencija. Osobitu pozornost treba posvetiti cjelokupnom razvoju djeteta (holistički

pristup), u zdravu, samostalnu, radno osposobljenu jedinku koja će u budućnosti svojim znanjem, razvijenim

životnim vještinama i stavovima pridonijeti razvoju hrvatskog društva.

DIDAKTIČKO-METODIČKE SMJERNICE U skladu s ciljevima i zadaćama koje želimo ostvariti i s razvojnim

mogućnostima učenika, preporučuje se izmjenjivati strategije, metode i oblike rada kako bi se djetetu

Page 84: I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR...2 IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 30 4.1 Godišnji kalendar obilježavanja važnijih datuma 30 4.2 Plan proslave Dana škole 32 4.3. Pretplata na

83

omogućilo da na lak i bezbrižan način uvježbava programom predviđene sadržaje te maksimalno opušteno

provodi svoje slobodno vrijeme. Škola mora postati učenikov drugi dom, sa svim obilježjima ugodnog,

obiteljskog i prijateljskog okružja.

Važna pedagoška načela učenja temelje se na tome da je:

motivirajući faktor dječjeg učenja njegov osjećaj čuđenja i prirodne znatiželje

dijete aktivno u procesu svog učenja

postojeće dječje znanje i iskustvo temelj je učenja

dječje trenutačno okružje osigurava kontekst učenja

u centru procesa učenja je jezik

dijete je dužno učiti vođenim aktivnostima i metodama otkrivanja

dijete je dužno uputiti u estetsku dimenziju učenja

socijalna i emocionalna dimenzija važan je faktor učenja

Načini organizacije i oblici rada:

kurikularni pristup (umjesto predmetno-satnog)

integrirano učenje i poučavanje

multidisciplinarni i kroskurikularni pristup (informacijsko-komunikacijske tehnologije)

timsko i suradničko učenje

istraživačka nastava

iskustveno učenje

problemska nastava

projektna nastava

učenje kroz igru, praksu, učenje za život

fakultativni programi (jezici, športske aktivnosti)

izvan učionička nastava

izvannastavne aktivnosti

UVJETI ZA IZVOĐENJE PROGRAMA (IMPLEMENTACIJA)

Program rada u produženom boravku realizira se u svim raspoloživim prostorijama u školi, uključujući i športsku

dvoranu i igralište. Nastavni proces odvija se u učionici koja je određena za rad produženog boravka.,

Za pravilnu i zdravu prehranu učenika osiguran je prostor za pripremanje i konzumiranje hrane (školska kuhinja

i blagovaonica). Tijekom boravka u školi učenicima je osiguran doručak, jedan kuhani topli obrok i

poslijepodnevna užina. Kako bi se učenicima omogućilo, a učiteljima olakšalo usvajanje pravila ponašanja za

vrijeme obroka i pravilnih prehrambenih navika, poželjno je da ti prostori budu ugodni, estetski uređeni i

prikladno opremljeni.

S obzirom na to da se radi o maloj djeci (osobito učenicima prvih razreda), u dogovoru s roditeljima osigurane su

strunjače i jastučići za poslijepodnevni odmor.

Prostor u kojima će učenici provoditi veći dio dana ima dovoljno svjetlosti, prostran je, te opremljen audio-

vizualnom opremom, didaktičkim pomagalima i računalom.

Vanjske prostore (školsko igralište) trebalo bi opremiti ljuljačkama, klackalicama i sličnim pomagalima.

Za raznovrsne učeničke aktivnosti bilo bi poželjno osigurati dovoljno materijala (papiri, bojice, škare i ljepila,

platno, žica, drvo…)

Usvajanje higijenskih navika zahtijeva dovoljnu količinu sapuna i papira te umivaonik za pranje ruku (po

mogućnosti ne samo u sanitarnom čvoru).

U opremanju prostora aktivno su se uključili i roditelji (dijete može donijeti omiljenu igračku, knjigu i sl.)

PRIMJERI AKTIVNOSTI UNUTAR PODRUČJA (OKVIRNI KURIKULUM)

PODRUČJA

AKTIVNOSTI

PLAN

NAČINI ORGANIZACIJE

I OBLICI RADA

Page 85: I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR...2 IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 30 4.1 Godišnji kalendar obilježavanja važnijih datuma 30 4.2 Plan proslave Dana škole 32 4.3. Pretplata na

84

JEZIČNO-

KOMUNIKACIJS

KO

slušanje i govorenje

uočavanje zvukova u prostoru (zvuk, ton, glas)

glasovna analiza i sinteza

analitičke vježbe-rastavljanje riječi na slogove i glasove

vježbanje uporabe malih i velikih tiskanih i pisanih slova

čitanje, pisanje, recitiranje

artikulirano i razumljivo govorenje

vježbanje pravilnog naglašavanja riječi i rečenica

pokazivanje emocija izrazom lica

povezivanje neverbalne komunikacije sa sadržajem teksta za vrijeme čitanja i tumačenje govora tijela

situacijska dramatizacija: pozdravljanje, predstavljanje, postavljanje pitanja, izricanje zahtjeva, iskazivanje zahvalnosti

reproduciranje priča uz pomoć lutaka

igranje uloga

glasno čitanje utemeljeno na prirodnom govoru

sudjelovanje u diskusijama i debatama radnih skupina

kritičko i kreativno čitanje

vježbanje urednog, čitkog i jasnog pisanja

komunikacija s različitim medijima

pravilna uporaba rječnika, dječjih enciklopedija i leksikona

učenje stranih jezika

Tjedno

zaduženje

učitelja koji

radi u P/B je

25 sati.

integrirano učenje i

poučavanje

multidisciplinarni i

kroskurikularni pristup

timsko –suradničko

učenje

istraživačka nastava

iskustveno učenje

učenje kroz igru,

praksu, učenje za život

fakultativni programi

izvanučionička nastava

izvannastavne

aktivnosti

MATEMATIČKO

-LOGIČKO,

ZNANSTVENO-

TEHNOLOŠKO

uočavanje prostora i odnosa u prostoru

analiza i sinteza elemenata prostora i površine, oblik, znak

interpretacija informativnih i svakodnevnih tekstova

prikupljanje informacija (putem medija i izvještavanje o prikupljenome)

aktivnosti rješavanja problema u svrhu spoznavanja i razumijevanja zakonitosti

aktivnosti kreativnog, jasnog i logičnog rješavanja problema

otkrivanje redanje klasificiranje generaliziranje skiciranje računanje i mjerenje

primjena matematičkih znanja u različitim konceptima

uporaba riječi, brojeva, simbola, grafova, tabela, dijagrama i modela za objašnjenje matematičkih zakonitosti

korištenje prikladnog matematičkog zapisa, matematičke terminologije, verbaliziranje matematički jezik

podupiranje rješenja verbalnom i simboličnom djelatnošću

primjena usvojenih matematičkih postupaka na drugim matematičkim problemima

uporaba informacijsko komunikacijskih tehnologija (ICT)

uvježbavanje i razvoj radno-praktično-tehničkih vještina

integrirano učenje i

poučavanje

multidisciplinarni i

kroskurikularni pristup

timsko –suradničko

učenje

istraživačka nastava

iskustveno učenje

problemska nastava

učenje kroz igru,

praksu, učenje za život

izvanučionička

nastava

izvannastavne

aktivnosti

Page 86: I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR...2 IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 30 4.1 Godišnji kalendar obilježavanja važnijih datuma 30 4.2 Plan proslave Dana škole 32 4.3. Pretplata na

85

SOCIJALIZACIJA,

ODNOS PREMA

SEBI,

ZDRAVLJU,

OKOLINI I

RADNIM

OBVEZAMA

implicitno i eksplicitno razvijanje prikladnih moralnih vrijednosti, osjećaja za vlastitu i kolektivnu odgovornost, pozitivnih osobina ličnosti te osobnog kodeksa moralnog ponašanja

vježbanje vještina za samoučenje

odgovorno, temeljito i redovito pisanje domaćih uradaka

usvajanje tehnika samostalnog i suradničkog učenja

učenje i vježbanje pravila ponašanja u razredu, školi i na školskom igralištu

slušanje i slijeđenje upute

promatranje aktivnosti osoba u neposrednoj dječjoj okolini

sudjelovanje u aktivnostima zajednice

skrb o sebi drugima

uočavanje osnovnih postavki zdravog načina života

razvijanje i unaprjeđivanje zdravstveno-higijenskih navika

učenje i prihvaćanje zdravih prehrambenih navika (zdravi jelovnik)

učenje tehnika opuštanja i relaksacije

vježbanje socijalnih odnosa između odraslih i djece i djece i djece

usvajanje praktičnih znanja povezanih s elementarnim građanskim odgojem i svakodnevnim životnim dužnostima

učenje prava i odgovornosti u demokratskom društvu

razvijanje kooperativnosti, odgovornosti, lojalnosti skupini, učenju,

igranje uloge vođe i istraživača

svladavanje umijeća snalaženja u sukobu

diskutiranje i zauzimanje pravilnog stava prema zdravom okolišu

pisanje kritika i ekoloških preporuka

citiranje ekoloških poruka

integrirano učenje i

poučavanje

multidisciplinarni i

kroskurikularni pristup

timsko –suradničko

učenje

istraživačka nastava

iskustveno učenje

problemska nastava

učenje kroz igru,

praksu, učenje za život

fakultativni programi

izvanučionička nast.

KULTURNO-

UMJETNIČKO

taktilne, olfaktivne, gustativne aktivnosti

razvijanje osjećaja za ritam i slušanje

povezivanje govora s ritmičkim kretnjama

pjevanje, sviranje

pokret, ples

slikanje, risanje, oblikovanje, dizajn

posjet kazalištima, galerijama, koncertima, kinima

upoznavanje nacionalnog blaga i hrvatske baštine

razumijevanje uloge religije u razvijanju društva, osobnih i socijalnih vrijednosti

integrirano učenje i

poučavanje

multidisciplinarni i

kroskurikularni pristup

timsko –suradničko

učenje

istraživačka nastava

iskustveno učenje

projektna nastava

učenje kroz igru,

praksu, učenje za život

fakultativni programi

tečajna nastava

izvanučionička

nastava, INA

IGRE, ŠPORT,

REKREACIJA

izvođenje pokreta i suvislih kretnji

razvijanje osjeta gibanja i položaja pojedinih dijelova tijela

integrirano učenje i

poučavanje

multidisciplinarni i

Page 87: I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR...2 IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 30 4.1 Godišnji kalendar obilježavanja važnijih datuma 30 4.2 Plan proslave Dana škole 32 4.3. Pretplata na

86

igre oponašanja

dječje igre narodne tradicije

improviziranje igara u samostalnoj režiji

popravljanje koordinacije pokreta

grupno improviziranje igara popraćeno ritmom, pokretom i mimikom

elementarne igre

momčadske igre

športovi

kroskurikularni pristup

timsko – suradničko

učenje istraživačka

nastava

iskustveno učenje

problemska nastava

projektna nastava

učenje kroz igru,

praksu, učenje za život

fakultativni programi

Napomena: učitelji kao kompetentni stručnjaci mogu nadopuniti primjere aktivnosti u određenim područjima u

skladu s razvojnim zahtjevima i Nastavnim planom i programom, a prema novoj odgojno-obrazovnoj paradigmi

koju promiče HNOS.

DODATNE PLANIRANE AKTIVNOSTI- u prosincu božićna razredna svečanost uz domjenak te razredni maskenbala

ču vrijeme maškara. Odlazak na ručak u posljednjem školskom tjednu, petkom šetnja i sladoled ovisno o

vremenskim prilikama.

Izrada prigodnih čestitki za učitelje i roditelje. Kreativno uređivanje učionice.

Posjet knjižnici i književniku koji će tada gostovati. Natjecanje u lijepom ponašanju i kako se jede priborom za

jelo. Stvaranje rječnika stranih riječi kroz školsku godinu.

ZAKLJUČAK

PRODUŽENI BORAVAK JE MJESTO ISTRAŽIVANJA, MAŠTANJA, IGRANJA, STVARANJA, UČENJA I POMAGANJA!

Mnogi učenici će zauvijek pamtiti naučeno iz produženog boravka kroz čitav život!!!!

Rad u produženom boravku izazov je za učitelje i učenike. Imajući na umu temeljne zakonitosti struke, krajnji cilj

(postignuće) i želju da učenik kvalitetno, svrsishodno, kreativno i ugodno provodi svoje vrijeme u školi, nebrojene

se mogućnosti otvaraju učitelju koji želi ispuniti sve svoje kreativne potencijale.

Voditeljica u PB grupe „OSMIJEH“:

Vlasta Šveda, uč. RN

IX. PLAN INVESTICIJA U ŠK. GOD. 2019./2020.

MATIČNA ŠKOLA OKVIRNA VRIJEDNOST U KN

INVESTITOR

1. Nabava knjiga za školsku lektiru i ostale knjižne građe 30.000,00 MZO, Grad Bjelovar, vlastita sred.

2. Ugradnja krovne ploče iznad vanjskih stepenica – ulaza na tribine i u dvoranu

40.000,00 Grad Bjelovar

3. Rasvjeta u učionicama- staro krilo 50.000,00 Grad Bjelovar

4. Nabava novih garderobnih ormarića 70.000,00 Grad Bjelovar ,vlastita sredstva

5. Adaptacija garderobe i prenamjena u učionicu 50,000,00 Grad Bjelovar

6. Adaptacija sanitarnog čvora uz školsko-sportsku dvoranu 50.000,00 Grad Bjelovar

7. Energetska obnova zgrade škole Europski fond za regionalni razvoj , Grad Bjelovar

8. Sanacija gornje limarije odvoda te dijela fasade na bočnom zidu objekta uz dvoranu

30.000,00 Grad Bjelovar

Page 88: I.OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR...2 IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE 30 4.1 Godišnji kalendar obilježavanja važnijih datuma 30 4.2 Plan proslave Dana škole 32 4.3. Pretplata na

87

9. Zamjena kopelitnih obloga na dijelu fasade dvorane i postavljanje čelične mreže

60.000,00 Grad Bjelovar

10. Ugradnja podizne rampe na parkiralištu 40,000,00 Grad Bjelovar

11. Izgradnja parkirnih mjesta 30.000,00 Grad Bjelovar

12. Nabavka školskih klupa i školskih stolaca 30.000,00 Grad Bjelovar

13. Nabavka sportskih sprava i servisiranje postojećih sprava 40.000,00 Grad Bjelovar

PŠ CIGLENA VRIJEDNOST/KN INVESTITOR

1. Izrada ograde oko školskog dvorišta 30.000,00 Grad Bjelovar, Mjesni odbor

2. Postavljanje novih podnih i zidnih obloga 30.000,00 Grad Bjelovar

3. Nabavka školskih klupa i školskih stolaca 15.000,00 Grad Bjelovar

PŠ NOVE PLAVNICE VRIJEDNOST/KN INVESTITOR

1. Postavljanje novih podnih i zidnih obloga 30.000,00 Grad Bjelovar

2. Izrada ograde ispred parka objekta 30.000,00 Grad Bjelovar

3. Nabavka školskih klupa i školskih stolaca 10.000,00 Grad Bjelovar

4. Ugradnja krovne ploče uz glavni ulaz 15.000,00 Grad Bjelovar

PŠ KLOKOČEVAC VRIJEDNOST/KN INVESTITOR

1. Energetska obnova objekta Grad Bjelovar

2. Adaptacija unutarnjeg prostora s prenamjenom u učionicu 30.000,00 Grad Bjelovar

3. Ugradnja PVC stolarije 50.000,00 Grad Bjelovar

PŠ TOMAŠ VRIJEDNOST/KN INVESTITOR

1. Adaptacija sanitarnog čvora 50,000,00 Grad Bjelovar

2. Spuštanje stropa u učionici i hodniku 30,000,00 Grad Bjelovar

3. Nabavka školskih klupa i školskih stolaca 5.000,00 Grad Bjelovar

SVE ŠKOLE Informatizacija učionica 80.000,00 MZO, Grad Bjelovar, vlastita sred.

UKUPNO: 850.000,00

Ravnateljica: Tatjana Landsman, prof. ,v.r.

Predsjednica Školskog odbora: Mirjana Matenda, dipl.uč. savjetnica, v.r.