200
ION TUDOSESCU ACÞIUNEA SOCIALÃ EFICIENTÃ

Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

  • Upload
    radu

  • View
    252

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Citation preview

Page 1: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

������������

������������������ �������

Universitatea Spiru Haret

Page 2: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

�������������� ����������������������������������������

Universitatea Spiru Haret

Page 3: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

���������������������

������������������������ ������������

������������

���������������� �������

����������������������������� ��������������

Universitatea Spiru Haret

Page 4: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

���� ������������

� �������������� �������������������������������� ���!��!��� � ��� � � �� ������ ��� ������� ����������� ��� ��������

"��#�$�%� ��������& � � ������� '��������������������������� ����!���� ��� �����������������������������(&)������������ ���!������������*�&&��&��&�� ���&��&�+���������,�������� ��( �-&-����

����� ���!�������������� �� ����������������������� �������*"���&).&�� +�

�������,�������� ��( �-&-���������� ����!��� ������� ������ ��� ���� ���� !����� �������� ������� (&)������

����� ����!���"!������ ��� ������ ��� ���������� ��� ��������� ������� (&)������

����� ����!������������ �� ��� ������ ��� ������������ *"�� �&).&�� +��������

/�� 0� �������� ����!���#�������$�%�����������/� 1���)������� ����!��2� ����������������������� ��3&04���� �54�� ������� ����!���&������'������������������ ��������������������� ��3&04��

� �54�� ������� ����!����� � � ���(����������� ����������������������� ��3&04��

� �54�� ������� ����!���

Universitatea Spiru Haret

Page 5: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

�������

�������������� �������������������������� ���������

���� ������������������������� !"#�����������"�������� ��������$

���� ��%����������&������'��("��'��)���� ������"��%'���"�������*�

� �#����+���,+�-���.�������+���� �������*�/ �#�0���-�1.�����-����������2���������32-��.������4�-5��-��-�6��1����.������� ��������/

��� ��'��)���� ����&���'��)���� ������7/

� ��8�����-�9��2��8-�+����2�3��-�6����� �������7// �����������.������,���-��� �������7$* �'�3��-�6��9��9����.�-��2�����-���-���.������� ��������7

��� ����:������&����:����;��� �"���&���'����"��������("������������������"������������� �������</

� ���-.��-���������,�8�����9���8������������2��,2������0�-�,�0�����.������� �������<// �'�������2�3��-�6��1�,�2�������2��-������,�8�����9���8������ �������<�* ���-.��-���������,�8�����9���8�����=6����9���3�,����>����9��,���������.������,���-��� �������$*

��� �������%����&�����'��� ���������"��������������� ������?7

� ��-,�0������.����-����+�������2��,2������,����-�6��������.���-�,���9���2�3��-�6���������+2������ ������?7/ ��-�+����-��,�,��+�-�������,+8-��-��.����-���,���-��� �������?* ������2��-����,�,��+�-��.����-���,���-�����9��2��8-�+����6����-1��,����-�6����� �������*@ ��-,�0�����2�����2-�-�����2��������.�����,���-1�� ��������

Universitatea Spiru Haret

Page 6: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

7

���� ��������������� �"�A����"�������������������� ������//

� ������2��-����,�������1���6��4.���-1�� ������/*/ ���2�-�6��9��,�,��+�-�,��������-�����6��4.���-��� ������*?* ���-�-�,��������-�����6��4.���-������.�,���-1�� ������*�

���� ��#�����&���"��%���("�������"������������� ������@7

� ������������+2-�3�-���,�,��+����3�,���.1����,���-15���9����.1�,���-1�� �������@7/ ����-�9����-�4����+�1�� �������@<* �"��+��9�����-����� �������

���� �&���"����&���������� ����("����"���������������������� �������$

� �'����4�����9��,��2�������9������������-���� �������$/ �'��,2������9�������+������������-���� ������7@

���) �������"������������&����B����"���� �������?

� ���.������+�1C����+�����2��+�������-.�����.���-��� �������?/ ����������-�.�-���2�3��-�6���� �������/* �B������9�����������2�����2-������0�����.1���.������� �������<

("�������#���("�D������� ������<*

� ��8�����-�9��+�,��������-1��2�3��-�6����� �������<@/ ����������9�������.������-������0�����.1�-�����-�-�,�,��+�-���������.���,���-��� �����<<* ���-�-�6���������.���-�,�������,�+��0���������������2������,��2��8-�+��41��������������0�-�,�0���� ������$*

Universitatea Spiru Haret

Page 7: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

�������������

������ ����������� �������� �� ������� ������ �� ��������� �������� �������� ��������� � ������������������ ������ ������������������ ��������������������������������������������� ��������������������������������������������������� �� ������� ��������������������� �������� ��������������������������������������������������������� �������������������� �������������������

!���� ����������������������������������������������������������� �������������������������������������������������� � �����������������������������������������������"��� ������� � ������ �� ���� ������������� ������������������������� ��������"���������� �������� ���������� ����������������������������������������������������������������� ������� ��� ���� ��� ��� �� ������� ���� ������������ ��� ������������������������������������ �� ����� ����������������������#���������������������������������� �������� �����������������������������$������� ��� ���������������� ��� �� � ������ �� � ��� ����� �������� ������������%�� ��� ��� �� ����" �� �� ��� ������ �� �� ��������� � ������������������������� ������� � ����������������������� � ���� ����������� ������������������������������������������ ����������������������������� ����$��������������� �� � �������%�

&��������� �������������������������������� ������������������ �������������������������������� �������������������� ������������� ������������ �� �������� ����� �� ������ ����������������� ��������������� �� ��������� ������������ ���� ����� ��� �������� ��� ����� �������������� � ������������� � ������������������ ����� ������������ � � �� ������'� ����� ������ ���� ��� ����� �� ����������� ���� �� � ������������� ��� ��� ������������ $�������� ����� ��� � �������� ������������������" ���������� ����������������������� �����������%�������������������������� ������ �������������������� ����������������� ���������������������

#���� ������������� ����� ������ �������������������������������� ���������� ���������� �� ���� ��� �������� ������ ���� ���� �������� ��

Universitatea Spiru Haret

Page 8: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

����������� �������� ���������������� ��� ����������� ���� ��� ������������� ������������ ������������� � ����������� ����������������������� � �����������(� ��������������������������������������� ������� �������������������� ���������������$�� ����������������������������� � �����������������%������� �����������������������������$���������������%����������������$�����������������%�� ��������������������������������� ������������������������������

!��� ������� ���������� ����������� ��� � ���� ��������� � �����$��������� ��� ������ ����� ���������� ���������� ��� ���%�� ��� ������� � ������������� ������������������� ���������������$������������ � �� ��� �� ��� ��� ������ �� ��� � � ��� �� �������� ��� ��� �� ������%������ ����������������������������������������������������� ���� ���������(����� ����� � ��� ��� � �������������� � �� ������)��� ���*��� �+�,��� ����������� � ����� !�� ������� ���� ���������������� ��� � ���"������ �������� �� �������� ��� �������� �� ��������)�����&��������� � �������� � ���������� � �������� ��������������(��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������

����� ��� �������� ���� ������ �� ��� ��������� � � ��������������� �����������������$������������������������������������������%��� ����� ������ ���������� ��� �������� ������������ ��������� ��� ���� ���������� �� ��������� �� ���� �� ������� ���������� � �� ������������������� ��������� ������ ������������ ������������������������ ����������� ���������� ��� ����� �� ���� � �������� ����� � � ���� �� �������������� �����������������������������$���������������� ������������������������� �������� �� �� ��� ���� ���������������� �� ���� � ����� ��������� ������������� ����%������ ���� ������� ������������������� ������ � ��������� ������������������������������ ��������� �������������� ������� �������� ������������� ��������������������� ������������(������������������� ���������� ������������� ���� ����� ��������� ������ �� ���� ����������������� ����� �� � ������������������������ ������$��� �����-�� ���&��������. � ������/012%�

3��� � ����" �� ��� ���� ���� � �������� ���� �� ������������������� ��� ���� ������ ����������� ������ ��� ������ �� ���������������� � �� $� ������ ���� ��������� �������� ����������%�� ������ �������� ������� ������������������������������$��� �����-�� ��4�����������. � ������/01/%�������� ����� ���� �������������������������� � ����������������������� ������������������� ���������������������������������� � ����������������� �� ����� ����������������������$��������� ���������������������������������������������������������%������������ �� ���������������� ������������������ �����

Universitatea Spiru Haret

Page 9: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

������ ����� ���������������� ���� �����(��� ���������������������������������� � �� �������� ����� ������������ ��� � �������� ����������� � ������������

#������������������������������������ ���� �������� �����������������������$����������������������� �������������������������������������� ���������%�� ��� ��� ���� ��� � ������� � � ������� ��� ���� ���� ������������� ����� ����������������������������������� ���������������� �� ����������������������� ������ ����� ������������������������������� ������� ���� ������� ��$������������������������������������%������������������� ���������������� �� ��������������������������������������� � ������ ����������"��������������������������������������� ��������� ��� �������������� � ���� � ���� ����� ��� ������������ ���������� � ����� �� ��������� ������� ����������� ��� ����� ����� ���� �� �� ����������������������������������� � �����

5�������� ��� � ���� �� � ����� �������� ������ ���������� ����������� ��������������������������������������� ������$ ��������-�� ��&��������. � ������ /067%�� ��� � ������ ���� ��������� ���������������������� ��������� ����� ���� � ��������� ��� ��������� ���������� ��� � ������������� ��� ���������������������� ����� ��������� ��������������������������������������"��� ������������������������������������������������������� ��������������������� �������� ������ � � ���������������� ����������� �������������� ������

8������� �� �������� �������� ������������������ ��������� ��������������������������� ���� �� ��� ������������� �������� ����������������� � ��������������������������� ����� ����������������������������������� ��������������������������������� ������� ��������������������������� ��� ������������� ���������������������������(���������������������� ����� ���� ������������ ������������������$ �������9#�������5�����������:�����. � �����������������������/002%�

;���������� ������� ������ ������������ ������������� ����������������� ����� � � � � ��� � ����� � ����� ��� � ��� ���� ���� �� ���������������<��� ������������������� ��� ��� ������������������ � ���� �����������������������������������$������������� ������������������������������������� ���������������������������������������������� �%=������������������ ��� �������������������� ���������������������������� ��������� ��� ������ ���������� � ����� �� ����� ��� ��� ������� ������� � �� ��������������������������������������� ��������������������� ������������������ ���� ����������������������� �������� ��������������������� � ����� ������

)������������� ������������� ������ ���������������� � ���� ������ ���������� ������������������� ������������ ��������������

Universitatea Spiru Haret

Page 10: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

��

����� �������������������������������� �������� ������� ����������������������������������� ������������� ���������������� ��������������� �/012�(�/002���������������������������� ������������������������������� ����� �� ����� ��� ����� ���� �� ���� ����� �� �������� ��� �������������� � ����������� ���������� ��������������������������������������

' ������������������������������� ���� ���������������� ������������������������������������� ������ ������������������������������� ����������� ���� ��������� ������������ ���������� ������� ������ �����������������������"����������������� �������������������������������������������������������������������� ������ ������������������������� �� ��������������������������� �������������������� ���� ����� �������� � � ���� ��� �������� ��� ��� ���� ���������������������������������������������������������������

8�������������������� ����������� � ��� ��� �� ������ � ���������� ���������������������������������� �� �������������������� �� �������������� ������������ ���� �������������������������������������������������������� ����������������"������������� �������������������������������������������� ��������������������� ����� ������������������������������� ����������� ��������� ������������� ������������ ������������������������������������������������� � ���������������������������������� ��������������������������������������������" ������� � ����������������� ��������$����������%�

�������2777 # �� �

Universitatea Spiru Haret

Page 11: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

��

��� ������

���� � ����� �� � � ���������������������� ��������� ��������������������������������� �������������������������������������������������� ����������������������������������������� ������ �� � ������������� ��� ��� � ��������� ��������� ��������� ������� �� ���� �������������������� ��� ������������ �� ����� ��� �� ���� ��� � ���������������� �������� ��� � � ���� ���� ��� ������ ���������!������������ ���������� ������ �� ������ ����� ���� ���� ������� ����������$���������������������������� �������������� ��������������������������������������������������������%����� ������������������������������� �����������������!���������� ��������������������������������� ���� ����������� ������������������� � ����

�����������"������� ������������� ��������������� ��� ��������������� ��� � ����� �� ������� ������ ���������� � ���������� ��� ����������������������������������������������������!������� �������������<������������������������������������������������������� ������������ ������������������������� ����������������������������������������������

������ �� ���� ������� ���������� ��� �������������������������������� ���������������������������� ������ ����� ������������������������� � ��� �������� ������������ �������������� � ��������������������������������������������������������������� ���������������������������������� ������� ������������������� ���������������������������������

!���� ������������ ��� ���������� ����������� ������������ �������� ������������� ����������������������� ��������� ����� � ���� ����� � �� �� � �� ���5������� � � ���� ���� ��� ������ ��� ������ ����������� ���������� ����������� �������� �� ��� �� ��� ����� ���&����� ��#�������� ;�� ��� ������ ���������� �� ����������������� �� ���������� �����*������>������ ��� �������������������� ������������ ��������� �� ��������������������������������� � ��������������� �������������� �������������������������������������������� �������� ���������������"�������������������� ��� ������������������� ���������;�

Universitatea Spiru Haret

Page 12: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

��

>������������������� �� ����������������� ���� ��������������������������������&������� ���������� � ��>����� ����������� ��������������������������������� � ��� ���"��� �� ���� ����������������������������������� ��������� �� ��� � �� ���������� ��� ������ �� ��� ���������������������������������������� � �� ����

&�������������>������������� ������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������������� ��������� ������������������������������������������ ����������"������������������������(� ������������� �����(��������� ����������������������������������������������������������� ����������"������������������������� �����(� ��������������������������

-�� �����������������������������������������������������?��������������������������������������� � ������������������� � ������������ ����� ������ ���� � �������� � ����������� ������� �� �������������������������������������������������������������� ������������ � ���� �� ������� &���� �������� ������� ������ ����������� �������� � �� ��� ��������?���� �� �" ��� ��� ���������� �������� ������ ���� ���� ��� ����� ���� ���� ���� ���� ��������� ������������ ��������� � ��� � ��� � � � ���� ��� ������� ��������� ���� ��� �� � ������ ����� ��� ������ �������������� ����������������� ��� � ��(�� ������������� �������� � ������������������ ��������������������������� �����

��������������������������������� ������������������ ���������������� ������ ����������������������������������������������� �����������������>��������?������������������������������������������������������ �������� � ������������������������������ ������������������������������ ������������������������� ������������

@

8�� ���������� ������������ ����� �� ��� ���� ��� ���� ������ ����������� ���� �����������������' ��� ���� ��������������������� ��� ������ ���� ��������� �������� $�� � ����������%� ���������������� ���������� ����������� ��� ������ �� ����� ����� ��� �� �<������������������������������� ������ ����������)�� ���������� ����� ��� ����� ���� �������� ����� ���� ��� ���������������������� �� ���� ��� � ��� ���� ��� �������� �������� ���� �������� ���������������5��������������������������������������������������� � � ������� �������� ����� � �� ��� ���� ��� ��� ������ ��� �� �������� ��� ���� ���� �������� ��� � �� � ��� ����� ���������� ��� -���! �,������A��������&������?���B� ����&������� ���������� ��������������������� ������������ ��)�����&�������������� ��������� ����� ��� ������� ������������ ��������� ������ ���� ���� �����

Universitatea Spiru Haret

Page 13: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

��

�����������������������/0C1��� ���������� �������������� ����������������� � ������� ������������@

)����� ��������������������������� �������������������������������� ������� ����� ������� �� ��� � ����� ������� � �� �������)��� ��*��� �+�,����������������������&����������������������� ������� ��������� �������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������*��� �+�,������� ����������� ������ ��������� �� ���� ���� �������� ������ ���� �����������&������������ �������������������������������������@@

8�������������� �������������� ������������ �� �������������������� ���������������������� ������������������� ������������������������� ��������������� ��� ��� � ����������������� ������� ������������������

!��� �� ��������������� ������� �������������������������������������������������������������������� ������������ ������������������������������������� ���������� ��" ������������ � ������ �������� ������ �� �������� � �������� ����� ��� ����������� �� ���� � � ������������������������������������������������� ������������������������

3������ ������������������ �������������������������������������� ������� ��������� ��� ��� �� ����� ���� ���� ����� ���� �� � �� �������������������� �� ���� ��� ����� � � ������� ��������� ����� ��� ��� ��������������� ������������� ��� ������ ��� �������� ���������� ���������� ���������� � � ��� ���� ��� ��� ��� �� ���� ��� ������������������������������������������ � ����������� ����������"��������������� � �������������!��������������������� ������������������������ � �������� ��������������������������� � �� �������������������������������������������������� ������������������� ��������������� ������ ��������������������������������������������������������������������������������� !�� �� ������ ������� ������� ��� ��� ���� ��������������������������� �� ������������������ ������ ������������������������������������������� �����������������

8�� ����� ������ �������������� ����� ���� ��������������� � ����� �������� �������� ������������������������������������� ��� ��������������������������������� ����� ��������������������� ��������<��������������������� ��������������� ������$��������������� �

������������ ����������������������� ����� ��� ������������������������������������������������� !!�"#��������$��%���&'���&(����)���������������������� *+,�

��� -������ ���.�/0� ���� ����� �10� �������� �&�1� ���1�#�� ���1/�2���.����� �����.�������1��0���������������/0�������1���0����� ���������������� ��������� �������� ������ �� "����1���������$����#���/��������������������� ���#1.�����0� 3�� 44,��������0�������5���������67������ !8�

Universitatea Spiru Haret

Page 14: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

��

�����������%�����������������������&��������������������������������� ����������������������$��������������� �������������������������%�������������� ��*��� �+�,��

@

!������ ����������������������������������������������� ������������������������������������� � ���������������������������� � ������ ����������������������������������������*��� �+�,�������������������� ������������������ ������������������������������������������� ����������������������� ������� ���������� ���������������������������������������������������� ������������������������������������ ���� ����� ���� ���� ��� � ���� ���������� ��� ��������� 8���� � ������ �������� ���������� ������������ �������������������������� ���������� ��������� ��� ��������������� ������ �� ������� ��� ����������� ����������� ����������������� � �������� � ��

8��� ������� � �������� ���������� �� � �� ���������� ��� ���� ��� �������� �������� �������������������������������������������������#������������������� ������� � ���)�� �� ���� ������������� ����������� ��������� ������������������������������������������������ ��� ����� ������������� ����������������������8������������ �������� ��������������������� ���� ���� ���� ����� �� ������ �� ����� � �� ���������� ������ ������������ ��� ��������� �������������������D ������������������������������������ ��������������� ����������������������������� �������������������������3�� ����B�������� �#��E���� � ���� ��������� ����������������� ������������� ��������������� �������������������������������� ��������������� � �� ����

?���� ����� ����� � � ���� �������� ��� ���� ��� � � �������� ������������ ������������������������� � ������������� �������������������������������������� ���������������� ������������������������&����������� ��������������������� ����������������������������� � ����

#������� ���� ���� ��� ���� ����������� �� ��� ��� �� ���� ��� �� �������������� ��� ��� ������� ���������� �������� ���A��������&����� ��������������������������#�����)� �������?� �����! ���������� ����������������������E�F�����#������ �&������'���,�������������������������� ����� �� ��� ���� ���������� � � ������� ����� ��������������� ���� ������ � ������������ ������� ���� ��� ���� ��������� �������������������� �������������������������������������������� �����������������������������������' ������ ��������� ��� ���� ���������� ��� ���� ��� ����������������������� ��� �������������������� ���������� �������� �������������������������������� ��� ��G����&��������&� �D��������#�� ����������� ���������������������������������������������

Universitatea Spiru Haret

Page 15: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

������ �� ����� ������������ �� � �� ����������� ������ ������� �� � �������������������������������������������������;������ ���������������� ��� ��� ����������� ���������� ���� ��������� ������ ��� ����������� �������������� ���������������� � �������������

&��������� ����� ���� �� ����� � � ���������� ���������������������������� ��������������������������������� �������������� �������������������� ��������������� � ������������������������?�������������� ����� �������������������������������������������������������������������������� ���������������3 ���� �������������� ������ ��������� ������������������������������������������� ���� �������������������������� �������������'������� ������������������������������� ������� ��������������������$���������%�������� ����$������%���������������)������ ������ �������� ������� ���� �� � ��������� ��������������������� �� ���������������� �������������������������������� ����������� ����������� ��� ���� �� ����� ��������� ���� �� ��� ���������������������� ��� ������������� ���������������������� ���� ���� ������������������� ������ ���������������������"�������������� �������������������� �������������������� �������������� ������������E�� ��������� ������������������������������������������������������������������ �������� � ����� ������� ���������� �������������������������������������� �����������������������������

-������������������������������������������ ���� ������������� ������������������������ ��������� �������������������������������������������� ��� ����� � � (� �� ����� ���� ��� ����������� ������ ���������� ����������?�������� ����������� ���� ����������� ������� ���� ��� ����� � �� ������ ��� ������� �������� $� ������ ���� ����� �� �� ���������� ������� � ����!��-���� ���� ������������������������� �� ��#������H�������� ������ �������������� ������ ��� ���������� ����������������� � ��������� ������ ������������������������������ ������������ �������������8����������������������������� ������������� �� �� ��� �������� �������������� ��� ��������� ����������� ���� ��������"����� �������� ����������� ���������� ��������� ���� ���� ������������������������������ ��������� �������� �����&���������������$���� ���� ���%��H��������������������� ��������������������������� ��?����� �������� � ����������������������������������� ������������������������������������� ��� ��������� ���������������������� ����������������������� ������ ���������"��������� ����� � ������������������������

D����������������� ������������������������� ��H����������������������������� � �������� � � ���������������������������������������������� �� ����� ������ ����������� ����������������������� ������� ������������I������������������������� ��������������������� ������������

Universitatea Spiru Haret

Page 16: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

������������ ���&������� ���*��� �+�,��� ������ � ������ ������ � � ��������������������������� ����������� ���� ���� ������� ����������� ��� � �������� ��������� ��� ��������� ������������<������� �� ��� ������������������� ��� �� ��� ��� ���� ��� � �� ��������� �� ������������������������������������������������ �����# �������� ��������������� ������������������������������� ����������� ���������������������������� ���������� �� ���� ����� ����� ����� �� ������ ��� �� ������� ��� ��������� �������� ������������������ ����������� ����������������������� ���������� ������'���� ������ ���� �������������� ������������������������������ ������������� ������ ���� �����

����� ���������� ��� ������������ ��������� ����� ��� ���������� �����������������������" � ������� � ��������� ��� ���������������� �������������������� ��������������� ��������� ��������������������� ���� � ������������������������� ��������� ����������� 8�������������� ��������� ������������������������� ���� ���� ���������� �������������� � � ����������������������� ��� �� �������������������������������������3���������������������������� �������������������������������� ������������������ ������ ���������$�� ������� �������������� ����� ��� ��� � ����� � �����������������%�� ������������������������������������������������������������ ��������������� ����������������� ������ ���������������� � �����!�� ���� ����������� ���� ������������� ��������������������������������������������������������������������� ��� ������ ��� ����� �� ���� ������� ��� ������������ ��������� ��������������� �������������������������������������������� ���������������&�� ��������� ����������������������� ������������� ���������������������������������� ������������������� ��� � ���������������� �� ������ ���������������������������������� �����-���������������������������������� ���� ����� ��������� �� ��������������� �� � ���� ������������������ ��� ������������������������������������������������������ � ������������������������� � �������������������������������

8�� ���� ������� �������� ������������� �� � ������ ���������� �������������� ��������� ������ � ������ ����������� �� ������������������������������3 ���������������� ���������������������������������������� �� � �� ������������������ ��� ������������� � ��������� ������������������������������������������

D����� �������� � � � �������� �������� ��������������� ��� ������������� �������������������������������������� ��������������� ������������������ �������������� �������������������� ����� ���������������������� ��� � ������������������� �������������������������� ��� ������������� �������� ���������������� � ������� � ����������������������������� 8�������������� ����������������� ����������

Universitatea Spiru Haret

Page 17: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

��

������������ ������������������������������������������ ������� ��������������������� ����� ��� ��� ��� ������� ��������� �� ���� ���� ������������ ������������(����� ������� ��*��� �+�,��(������ � ����

-������ �� �� ��� ��� ����������������� ���� �� � ��� �� ������������������� ���� � ������� ����������� ������ ��������� ��� ���������������������� ����������������������������#���������������������������� ����� ������ �� ������ ��������������������� ������������)�� ��� ������������������������������������ ������������������ ����� ������� ��������� � �������;������� ������������ �������� ���������� ����� ������������� ��� ��� ������������ ����� � �� ��� ���� ��� ��� ��� ����� ������ ����������������������������������� ��������� ������������������� ���������������������������������� � ���&��������� ��� ���������� ���� ������ ���������� �� ��� �� �������� � ����� �� ������������������������������ ������������������(������������������� � ����

8������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������� ���������������������������������������� ��������� ������������������������������ �������������������� ��������������� � ����������������������� �������������������� ������������ � ������ ������������������ ��������������������������������� ����������� ���������� ������������ ������������������������������������������������������������������������������ � �������������������������� ���� ����� ������������ ������������������ ������ ��������� ���� �������������� �������� ����������������������������������������� �� �������������������������������������� ������������ ������������� � � ���������������������� �������� ����������� ������ ������������ � �� �������� ������������� � � ���������� � �������������� � �� ���������� ��������������������� � �����

@8��������������������������������� ������������������������ � �

���������� � �� $������%� � � �������������� ���������������� ������� ������������������ �������������� �������������������� �������� ������������� �� ��� �������� �� � ������ ��� �������� ����� � ����� ���� ����� ��� ���������� (� ��� ��������� ������ � �� �� ��� ������������ � ��(�� �� ������ ������������������������������ ����� ��������� � ����������������������

; ���� ��� ���� ��� ���"��� ����� ���������� ��� ������ �������������������������������������������������� ��������������� ��� ����� ��������������� ����������� ������������ �������������� � �����8����������� ���������������� ������ ����������"�������������������������������������������������� ����������������

Universitatea Spiru Haret

Page 18: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

��

&�� ��������������������������� ���� ��� � ������������������� �������������������� ������A���������������������������������� ����������������� ������������������������ � ������&���������� ��������������������� ����������������������������������������� ����������������� ����� ���������������� �������� ����� ������� �������������� �������������� ������������������������������ ������������ ������� ���������������������� ���������������������������������8���� � ����������������������� �������������������������� � ��� � ��������<� ���������� �� � ������ �����������" � ���������������� � ���������������� ���������� � �������������������� �������������������� ���������������������������� ����� � ������ � ������������� � ������������������� ������������������� ���������� ��������������� ������������� �� ��� �������������������������������������� � ����������������������� ���������������������������������������������������� ����!������������������ �������������� ����� ������ �������������������� ���������������������������� ������

8������� �����A���������� �������������������� � ������������ �� ������������������������������������������ ������ ����� ������������� �� ����� ��������� ��������� �� ������������� ���� ��� ����� �� ��A����������������������������������������������������������������������������� ��������� �������� ���������������������������� � ����������������������������5������������ ���������$���A������������A�������%�� ��������������������������������� ���� ��������������� �������� ��� ������� ������ ������� ��� ��� � ���� ��� � ��������� ��� ��������� ��������������� ������� �� ����������������������� �����������������������������

����� ������J������������ ������������������� ������������������������������������� � ������� � �������������������� ������������� �������������������������������������� ��� ������������� ��������������������� ������������������� ����������������������� ����������������� ���� ������������������������������������������������ ��������������������� � ����� ������(������ ������������������������������������������������� � ����� �� � � ������������� � ������ ��������� ���� �������� ���������������������������������������

Universitatea Spiru Haret

Page 19: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

��

�� ������� �������������� �����

8������������������ �������� � ���� ����������������������" � �� ��������������������$�������%������������������ ���������� � ���������������������������� ���� ������� ��� ��� ������G����G��I���K�,�������� ����� �� ���� @�� &��� �� ������ ����������� ��� ������������ ��������� �������������������������"������� ��������� � ���/0LL������ �������� ��)��� ���*��� �+�,������ ����#��$�� �� ���%���� ���@@�

-����� �������������������� ������ �����������������������������������/0/C������ ������������$�������$&�������������/0C1������� ���� ����� �� ������������� � ����������� ������������=����������������� ���������������� ����� ���������� ��)�����&������������������������������ �����@@@�

����� ������� �������� ������� ��� ������������������������������������8��� ���� ���������#��������� �� ������������������������������������������ �������%� ������������������� ���(������������� ����������� (� � �� ���������� ������������� ��������)�����M#N �����4�� ��� �������� ����� ���������� ��������� �� ���� ���������� ���� ��� ��������������������(�� ������������������������������������������������������� ���� ���� �����(������� ����������������������������������� �$����������> ������*��%����� ��������������������������� ����� ��������%� ���� ����� ������������ ���� ����� ������������

�� 9����9��6����������� ������������ ��� ������ �� !���� 3������������"�#$�������� ������%����������&���� ���� ���:�����8��� �;�#���.���� !<��)����8��=����5(������:������ !<��#��4>��

�?������=�����@#�����������0�6�������#1���#����1�#�������0�.�/����1�1���1��1��������� ��� ��$�1���� 1����� �0����� 3�� �0� �1����� ��� #��7��5��� "3��'��� � � ���� ��� �������� ������������?�������< +������������0����#������#����������1���������� ������ (� � �� !�������#0�1��3��AB�C1��#�D�#��E1�F�����������8��*��?1���;�#���.�����< G,�

��� ���1�3�����.����5��/0�1.�����1������ ���������������� ��������� �������� ������ ������5���������67������ !4�

���� ���������������������������� ����� �����'���&(����)��������������������"��#��������$��������#1.�����0�3�� �����������������������������&������������������ !!,�

Universitatea Spiru Haret

Page 20: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

��

����� � � ������� �������� ��� ��������� ����������� �� ��� � �� ����� ������� � �� ��� ��������� " ������������ � ������ ��������������������������������$&�������!�K�F��G����%�

I����� ����������������� ����������������������"��������������� ������ ������������� �����������������&������� ���������������������������������������� ������� �������������������� ����������� ����������������������������)������������������������� ������ ��������������������� ������ ������������������������� � �����JA������������������������������������������� �����J�J�����$���G����' ���?�����B�������B��K���%��� ����������������� ����������>�� ���'������������������� ������� � �����JJ������������� ����������������� ��������������

;�������������������������������������������������������������@��� ���� ����� ���������� ��� ���� ���� ����� � �� ��� ���� ��� �� ����������� �������� $�������� ���� �������%� ��� ���� ���� ������������������������ ���� ������������ ��� �� ��� �� ��� ����������� '������ ������� ��� ���������� ��� �������������� ��� ������������� ��� ���� ����������� �������������� ��� ��� ���� ���� � �� ���� ����� � ������������ ����������������� ��������������� ������� ���������� ���������������������������������������������������� ��������������������������������� ���� ��� ��������� ��������������

#����� �� �� �������������������������<�����������������" ����������� �������� �� ������������������ ������� �������������������������������������������������������������������� ����������������������������� ��������������������������� ��������������������������������������������#������� ��������� ��� �������������������������������� �������� ���������� ���� �������������������������������������������������������������������������"�������#������� ����������������������������������������������������� ��� ���������������������������� ����������� ������� ����� ��������� ��� ����������������������������� ��������������������������

&���������������������������� ���������9����������:�� ��������������������� ��������������������������������� ��;������������������ ����������������������������������������������������� ������������������������ � � � � ������� �� �������� ����� �� ��� ���� ��� ����� ������������������ � ���� �����������������������������?�� ��� ��� � ������ �������� ������ ���������� �� ���� �� ��� ��������������� �������������8�������������������� ������ �������������� ����

��H��#��/��������1���0��� �/C������ �������������#��7��5������������ 3������#�������1���������1��9�9��6������������0�����1������������/��/0��������.��0����$0�����0� �� �C�1$���� I�� �����1����� I����$��� 5�������� �� ��$�1����� ����#1�0���� �1��� �������#���0������������0�"����#��7��5��0,�

Universitatea Spiru Haret

Page 21: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

��

��� � ����������������������� ���������������� ���������� ������ ��������������� � ������������ ����������� ������������������������������������������ � ������������

8�������������������� ������ ��������� ���������������� �� �� ���� ��� ����������������������������� �������������������������������� �����������������������������(���������� �������� ��������� ��I���K�,�������������������(��� ���� ������������ ��� �������� ��� ��>������������������� ����� ��?�������� ������������������������� � ��

'�������������������� �������� ���� ��������������������>������ ������� ������$#��� � ���%����������������� ������� ���$'����������%������������ ��$( ��������������%�����)������� ������������������������ ���������������� ������������������ ����������������������������������"�����8������������������>������������������������������������������������������� � ������� ���!����������������������������������������������� ���� ���� ���� ���)�����M#N ����� �������� ��� �� ��� ���� ������������������������������� � ���>��������������� ������������� ���������������������� �� � ��� � ��� �� �� ��� �������������� ��������"����������������� ��� ����������

&���� �� ��� �� ����� ����������� ��� � ��������� �� � ��� � ��>���������������������������� ������9�������� ��� ����������������������������� �� ����������������������������:����� �������9����� ���������� ������������" �������������� �����:��'�� ������������������������ �������� ��� � ������������ �� � ��� � �� ��� ����� � �� ��� ��� ���������������������������� ��� � ��� � ���������<�9���������������������������������������������������:�

!���� ��������� ��� �� ��� ������� ��� �� � ������������>�������������� ������ ���� ������������ ���� �������� �� ���� ������ ��� �������������������� ���������� ������������������������� ����� � ����� ��������#�������������� ������������ ��� � ���������������������������� ��� ����� �� ������� �������=� ��������� ���������� �� �������� ����� � �� ��� � ������ ��������%� ����� 9&���� �������� ����"��� � ����� ����� ������ �� ����������� ���� ��������������� ��������� �����'�� ������������������"������� ����� ������ ����:�

� �������������������"��� ��������� ���������� ��9���������� ����������� � �:���������� ��������� ��� ����������� ���������������� ������� ���������������������������� ���� ����������������>������������� ������� ������������������ �����"��� ��������������������������� ������������������ ��������� ��� � ����������� �������������������������� � ����

������'�:����(�5����)� �*�� �� � "����1��������J�J��BI��,��)1�1��I����@���1��?����������� !!��#��+>8�+>>�

Universitatea Spiru Haret

Page 22: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

��

��"����������������� ����� ���� ���������������� ���������������������� ��������������� �������������������"������������� �����������

?�"��� ���� ���������������������������������>���������������������� � �������9 ������ �� �����������:��� ������ ����������������������� � ��������������� ��������������������9I ��� �������������������������������� ������������ ����������������������=���� ����� ����������� �� ��� ��� ���� �������������������������� ���������������:��#������� ��� ����� �������� ������������ ��>������� ���������������� ����� � ���"��� ������������� ������������������������������ �������������������� ��?����������������� �������������� �������� ��$���� ���������� ����%������������� �����������������

������������"��� � ��� ���� ������������������������������� �������������� ����������������������� ���������� ���������������� ������>�������������������� �����������������������<�9���'�� ����������������� ����������� ��� ����������������������������������"��������� �� �������������������������� ���� ������������� ���������������� ������������������ � ���������� ����������� ������������������:�

)������������������������ ��>�������������������������������� ������������������������������������� �������� � �������������������������������������������������� ��������������� ������������ ����������������������� �����������������������������������������

!���� �������� ���������� ����� ���� �� � ��>����� ��� ������������������������������� ���������� ��� � ����������� ��������� ������ ������ ��������������������������������������������� � ������ �����8����� �������������� ������ ����������������������������������������������������������������"������� 8��� � ��� ����� ����� ���� ����������� ������������������������� ��� � ������� ������������������������������������������ �� �����?�"��� ������ �������������������������������������� ���������������� ����������� ������������ ��� � �=��������������������������� ��������� �� �������� ���"������� ���� �������������������9'�� �����������"��� ���� �� ��� ��������������������� ��� ������"��������� ���������� �������������� ������������� ���������������������� ���������� � ����� ����������������������������� � ���������"��� ���� ��� �����������������������������%� ��������������� ����:�

8������������������>������ ����� ������������������� ������ $����������� ����"��� � �%������������� ��������� ������� ��� ���������� ��� ���������������������� ����������������� � �<��� ����%� ���������*#��� �������������������������������������� ������$9�� �������� �����������������"�������� ��� �������������������������� ��������:%�

���� �����#��+>>�+>+����� �����#��+>+�+44�

Universitatea Spiru Haret

Page 23: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

��

������� �������������������� ������������������������ ������������ ��� � �� ��� ����� � ���� �������� ��� � ��� ���� ����� ���� ����� �����������$9�� �������� ������� ������������������"������� �� ��� �������������������������������� ������ ������������������������������� �������� ���:%����������������������������������� � ������ �������� ������� � ������� ���� ������� ������� ��� ��������� ��� ������������������������������� ��� � ���� ���� ��� � ����������������)��������������9������ �:���������������������� ��� ��� ��������������� ������������������������� ������� ��� ��

#��� ��������������� ��������������������������������������� �������� ��� ��� ����������� ���� ��� ����� ������ ������� � ���������� $�� ��� � �� ��� �� ��"��������%�� � ���������� � ��� �� ��� ���������� � ��� ��� '�� ����� ����� ���� ����� �� ����� ������������ ������������������������������������ ��� ������������������������ ��������������� �����������������������������������

8�� ��� ������� ������ ���� ���������� ���� ���� ��� �������������� ��������������������� ����� � ������ �����������������"��� ��"������������������������������������ ��������������� ����������>������" ������������������� ���� ����� � ���������� ��� � �������������������� � ������ � ��������� ������� ����������� �������������������������������������������� ��������� ���������� ���� � � ��� ���������� ��� ��������� ��������������������"������������������������������� ���������������%� ������ ��� �� ���� �� ����� �� ��������������� ���� ����� ������� ������� ������'�� ����������������������� ��������������������������������������"��������� ������������� ������9���?�"��� ����������������������������������������������� � ����� ������������������������������������� ������������� ������������������������������������%� ������������� ����� ���������������������������������������������������������������������������������� ������"������������������������������ ������ ������ �������������������+������������������ �������������������������"�������������� �� �����!������ ���������������� ����� ������ ����� ���������������������������������� �������������� ��������������������� ������������������:�

-�������� ������������������������������������� �������������������������������� ��� ������������������������� ������� ���������������� ������������ ������ �������������'�������� ����� ���� �������������������� ������� ��� ���� ���� ���������� ���������������� ����� �� ����� ��� ��������� ��� ��� ������ ��� ����������� ������� ��� ��������������� �� �� ������� ��������������������������������������� �������� ��� �����"�������� ���� ��� ������ �������� ���� ������� ����� ������ �������� ������?����� ������ ������������������������ ��

Universitatea Spiru Haret

Page 24: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

��

����������������������>���������������������������� �� ������������������������������������������������������������ ��� ��>�����

8�� ��� �� ���� ������ ����� ��� ���� ���������� �� ��������� ������ ���� �������� ������ ����������� � ������������������� ������� ����� ��� ����� ������� ���������������"��������� ��� ���������������� � ����������>������������������������������������������������9���� ����������� �:�� �������� ����9������������������ �:�������������9����������������� � �:��#������������������������ ����� �������������� � ���� �������������������������� �� ��������������� �����

8�� ��������� ��������������������� ����� ��������������� ���������� ��� � ��������� �� � ��� � �� ��� ����� �� ���� ���� ��� � ����������� � ����"�������� ��� ���� ����� ����� � �� ��� � ������������ ���������������� ���������� �����������,�� ������������������%� �����-���� ������"������������������ �����������"���������"��� �������9 � ��������� ���� ������ ���� ����������� ��� ����� � �� ������������ ��� ��������������� ����������������������=����������������������������������%� �����&���� ���������������� �������������� ����� �� ��������������%� ������� � ���� �����������:�

&���� ���������� ��� � �� ���� �� �����"���� ��� �������� >��������� ������ �� ���� ����� � ���������� �� ��������� ����������������������� ��������� ������������ ��������� ������������ ��� ������ ������������������� �������������� ���3 ������������������������������������������������� ��������������������"���������� ������ � ����� ��� �����"��� ��� ����� ��� ���� ����� ���� �� ���� � ��������� ���������� �������������� ����������

>����� ������ ��� ��� �� ��"��������� ��� ������� ��� ���� ������ ������������ ���������� � ���������������� ���������������<�� ������%� ���� �� ���� .��%� �!��� �� ���� ���� 9'�� �� ���� �������"���� ��� ������<� ������ ����"��� � �� ���� ������ ����������� �������������������� ���������� ���������������"��������� ���� ��� ����� ��������������������������������:�

� � ���� ���� ��� ��������� ����� ���� �������� ���� � ��� � �� � � ��� ��������� �������������������������>��������������������"����������� ��������� �� � ��� � �� � � ���������� ������������ �� �� ��� ���$��"�������%�� �� �������������������� ������������ ��� � ����������9��������������� ���������������������� � �:�$����� ��������������������������������������������� ������������� ��������������� ��������������� ��������� ��� ��������������� �������������� �������������� � ��� ������%������ ���� ���������������� ������ ������������������������������������������������������������� �������������������������� ���� ����������������� � �������������

Universitatea Spiru Haret

Page 25: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

� ������ ����������������������������� ������� ���������������� ��� ������ ��� ����� ��������� � ��� � �� ��� ������������ ����"������ �� ��� � ����������� �������������������� � ����������������������� ������ >����� ���� �� ��� ��� ���������� ��������� ���� ���� � ������������������ �� ����������� ��� �������� � �����=� ���������� ��������������������������������� ���������������������������������������������� ���������������������������������� ������������� ���������������� ���� � ��� ��� ��������������<� � ������� ��� � �������� 8�������������� � ����������������������������������������������������������� �������� �� �� �������������������� ���� ��� �������� ��� ������������� ����������������������

;����������������� ������������������������������ ������"���������������������������$������������ ����?�������� ���� �����������//��������D� �� ����������������� ������������� ������������������������"�����������������������������������������%��?����$������� ������� �-�����%���� �� ������������� ���� ��������� ����������� ���� ������ ���������������� �����-� �����������������<������������� ��������������� ����������������������������������������� ���� ������������������ ������������������� �������� ���������������������� ��� ������������������ �����������$���%����� ����������������� �� ������"������� ���� �����$���������������� ���� ���������������� �� ���� ���� ��������������������������*��� �+�,�����&������<�����������%� ������� ��� �����%=������������������������������������ �������� ������ ����������������� ���� ������������������������������������������������������������������������������������������ ��������� �������������� � ������������������������� ����� ��������� ���������� ������� �� ���� ��� ��������"������ ��� � ����� ����������������������� � ���� ���������=��������������� �������� ����������������������������� $���������������������� ���������������� �������(������=���������� ������ ������/����������� ������(�� ����������������� ��������������� ���� ����%=� ����������������������� �������������������� �������������� ������� ������ ��� ���� ��� �������� ����������(�������� ��������� ��������������������������� ������������������"����

������2�����7����+���������,��������"��/����,�������2�����7��-����� �������� (� ��� ��� ��./001���+���������,�������K

���@�5����'��2 ��,��������3 ���4�3 ����� ��� � ���� �������������������@�5������� (5&� ��K�5 ���� ������� �������2�����7��6��� ��* ����� � ����� � ��� � �1���@�5����7������� �8�

���������������9� ��� ��*� �8���$�����2�����7� I�� ��� @�5����-�� ����������� ���� �6��� ��1�2�����7��6� � �

��������� �������:���$��������2�����7��-����� �������� (� ��� ��� ��./001���+���������,�������$

Universitatea Spiru Haret

Page 26: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

�� ���������������������� �� ������������� ������������� � ��?������ ��������������H������������ � ���������������@�

5� ����������������� ���������� ����������?������������ ��������� ������������� ���������� ��������� �������������� ����A��������&������ 8���"�������� �����������������&���������������������������������������������������� ������ ������ 8�� ��������� ��� ������������� ��� ����� �� � ������������������������ ��������� �������������������������������&�������������� ������������������������ �����������������������������A��������&��������� ����������� �� ��� ��� ����������� ������� �� ������������� �����������������8����������������������� �� ���� ������������������������������������������� ������������� ���������������������� ���� ������������������ ��������������� ������������������ ������ ������-������������������������������� ������������������������� ��<���������� ����������������� �� ���������������������������� ����� ����������� ����������������� ��<��������������������� ��� � ����=��������� ������������� ���� �� ����=��������������������������� ����=���������������������������� �� �����

!���� ���� ������ ������� ������������� � ����������� ��� ���� ����������������������������� ����������������������� ����������� ���������������� ����A��������&�������������������������������� ���������� ������������������������������������������������������ ��������������������� ���������� ������ ��������������������� ��������������������������� ����� ������� ��� ������� $��� ��� ��� �������� ������ ��� �� ����� � �� � ������ ��������������������%����������������������� �������� ����� ���������������������������������������������������� ������������������������������

8�� ������������ �� ����������� ��������������������������������������� ������� �������������� ������ ����� �������� ��� ������������ ��������������������� ������������������ �� �������������������� �������������� ����������������������������������������������������������� �������

-������������������ �������������� ����������������������&����������� ��������������� �������������$��������� ������������� ���������"������������%�������� ���������������� ���������������� �����

�����H��������������������1�'��������1�1��������������1�����5����������� �� ��� ���� �3 � ��� ��#��������&�����.1��������������7����"���15������1��@�5��,��������C�#���1��0�1����������������I��)1������������5�0�������0�1���#�0�3��3�����5������5��#����7��0��;��#��������#�������5����������� �� ���� ���� �"#��������#������0�I�����$������1�������#���,������������������ �� ��� ��� ��1�������������0�����0������7�� ������ ���0� ��� ����.1��� ����$����� ��������� ����� �����/0� .�/�� ����0$�����������1�������#��1�������������"3����1�������#��1���.�����C�,�

��������=��������������6��������� ���� � !��;�#1.��L�#���'��(��)1E1������'�)1������.�������J�/��'���C���� !>K�'������������� �� ����;�#1.��L�#���'��)1������.������J�/��'���C���� !4K���� � ����� �� ��� � ��������1������������� �+���� � �

Universitatea Spiru Haret

Page 27: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

��

�������$���� �������������� ��� ���������� �����������������������������������%��'��� ������������ �� ���� ���������� ����� ������ � �� ��� �� �������������������� � ��� ������ ��������������������� � �����������������#����� ���������� ������������� �������� ������������������������� ������� ��� �������5������� ���� ��� ��� ���� ������ ���������������� ��������������� ���������������������������������� ������������8��� �������&������ ���������� �������(������� � ������������ ���������������� �� � ������������������� ����� � ����������� ������

#���� �� �������� ���������������� ������� ����������&����������������-����������� ������������������������������������������������� ������������������� �������� �����������&�������� ����������������������������������� ����������������������������� ���������

8������� ��������������������������������� ����������������&����������� �������������� ������� �����" � ������5�������� ����������� ���������� ����������� ��������������������I��������� ��������������������� ������������������������ ����������������� �� ������������������� �������������������������� ������������������������������������������������������ �����8���������������� ������������������������������������� ��������������������������� ������������������� ������������� ���������� ������������� ������� ��������'��������������������������������� ��������� �� �� ������������ ���� ������������

&������������ ����������� ����� � ���������������������&��������������� ���?���� ������������� � ������� ������������ � �� ������$�� � ��� ��������� ���� ��� ������� ������ ������� ���� ��� ���������������� ������������������� �� ���� ������%����������������������������������$D�� ���G ��%��� ������ � ������ ���������$G��&����%�������������� $��� ���;O���'�� ��%�� ��� � ����� �� � ����� ������� ������������ ��������� ��� ������������ �� � ��� �������������� ����� ����������� �������������'��������������� ������������ ������������A��������&�������������������� ��*��� �+�,��������������������������� � ������������������������������������������ � ��

&����� �� �� � �������� ��������������������� ���������������������������������������� ������������" ����������� ������������ ������������������ ���� ��� ���������� ��� �� �������� ��� �� ���� �� ��������<� ������������� ������������ ��� ��� ������������������������������������������ ������������ ���������� ��������� �� �������������������������� �� ��� �����������������������������������= ����������������������(��������������������� ����� ����������������������������������������� ���" ����������� �������� ���� ���� ������� � ���� ���������� ������������������������������������������������������������$���������%�

Universitatea Spiru Haret

Page 28: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

��

-����� ������������������ ������&������������@������������ ���������@@�

&��� ��������� $�%� ����� ������ ����� ��������������������������� ����������������������������� �������� ��������������������������$�%����� ������������������ � ����� ��������������� ������ � ���������$�%�

)��������������������� ���������������� � ����������������������������� � �����������������$����� %��&����������������������������������� ��� �������� ���� ������������������������������������(����������� ������� ������ �� ������� ����� � ������ ��� � ������ ��� �������������������� � ����������#���������������������� � ���������$�%������������� ��������������������������#�������� ��������������������������� ���� ��� ������ ��� ������� �� ����� � �� ��������� ������� ����� ������ ������#�������������������� ���������������������� ����������������� ����������������� ���� ���������� �������� �������������"������ ��� ��� ����'������������ ������� ����� ���� ������� �&������ ����� ������������ ����� �������������������

������������9����� ����:� $���������%� ��� ������������������� ������ ������ ��������� ���� 9����������:� � ���� ��� �������� ������� ���������������������������&������� �������������������������������� ������������ ��� ����� ���� ����� ���� ��� ������ �� ���� ����� ���� �������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������� � ����������� ��������� ������ ���I ��������������������������������� ������ �������� �� ������������ � �������� �������������� ������������������������������ ����������&������������A��������&������������������ � ���������� ������������������

��@������1�� ��/��11� ���� ���������� ��������� 3�� 1��0������� 5�1#�%� �,� ��� ������ �9� �"�7#�������3�������������I�������������1��1���0$�������1������/0��������������������3����C���1�����.��0����5���,K�8,����� ����*�������9� �"1������������������5��5�������������3����#��1��������������������0�����������C������3��5�������I�������������C��1�1�����0���� �5���� ����$����0������C������ �.������/���,K� *,���< �������� ������������� ���������� ����������� ����"��C�����$�1���������7������/����I������������7����������5��0,K�>,�� �� � ������"�M1�5N��1&��#N�0������������1���������/0�������������1�1#������0$����������������0$������C�������#�.������������C��0$����������,K��4,�� ������(� < ������ �� < ���� � 3 � ����������*���� ����� "��������� ����� ��������/0� �1� ���������������.�1�1�,K�!,� ��� ������������

��@������1����� <�����������������3��#���1�5�1#�%��,��� �������"1�����#����7#����������I�����5������������M������#���I�����������,K�8,����� ������"��1�1����1������1�����������������$������1/��$����I��.����1������������$�����C��������,K�*,������������� ��������������� � � ���"3���������#��������������C��1�����1�������C���#�������0$�� M1��������������/����1#�����1����,K�>,��<�+ �<�������"������#�.�����������������������$��#����1����5������1���1����������I����C��%���������������������/0������I�������1��������������������1�$����������������������5���������5�������������0�0����#�����������������,�

Universitatea Spiru Haret

Page 29: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

��

����������� ��� ������������ � ��������������� ���� ��������������������H��������. �����������������������������������������9�����������:�� � �� ���� ��� � ������ ���� 9����� �����:�� '�� �" ����� ������� ��� ������ ��������������������������������������������� � ������� �������������������������� �������� ��������� ������������������������������ ����� ���������������������������������������� ���������� ������

D�������������������������������� ��������������� ��������������� ������������ � ������������������������ ��������������������������� ��������� ���������������� ��������� ����������$�� ����������������������������������������������������������������%�������������� ������������������������$��������������E��#�������)��&������%����������������� �� � �� � �������� &�������� ���A�� &����� ���� ������� ������� �������������� ���������������������������?��� �� �� ������ ������������ �������������������������������� ���������������������������������������� �������������� ����������������������������� ���������������������������������������������������������! ��� �������� ���H��. ������������� ��������������� � ������ ������������������� ��&�������� ��� 9?� ��� ��� ���������:���� ������ 9�� ��� ���� ������������� �� ����������������������������������� ��� ��������������� �� �������������� ��� ������ � � ����������� ��� ����������� ����� ���� �� ���:��������� ����� ��������� ������ �� � ����������� ���������)������� 9���� ��������������������������������������������������� ����������������������������������������������������� ���� ����:��8�������������������� �����������������&��������� ����� ��������������������������� �������� �� ������� ����������� ����������� ������ ��� �� ���� �������������������� ������������������������������������8��������� ���������� ���������� ��� � ������������ ���������������������������������������������������" � ������

H�������� ��������������������� ��� ����������� ���������� ������� ������ ��A��&��������������������������������������������������������� ��?���B� ��@�

& ���������� ���������������� ��?���������� ����������� ������������������ ��!����F�������� ����"������������������������������ �B� ��� ���������� ���������� ��������������#������������������������������ ������������������������������������������������������ ������B� ����������! �,������������������� ���������������������� ������������� ������������ ����������?������������������������������'��

�������=��������������-����������� �� ��;������������ ���<�������������� ���#��'�C�����)1������.�������J��/��'���C���� !!��#��!��

��������7�:�.����:������������ � ������� �������O�������=����5�J���������� 8�K�= ������������:������������ O.��5����� 4!K��������+ �� ���� *!�

Universitatea Spiru Haret

Page 30: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

��

����� �������! �,������������������������ �������������������������� �������� ������� ��� ��� �������������� ���������� ��������� �� ������ ���� � ����������B� ��� ������� ���� ���� �������� ������ ���� ��� �������� ����������� ��� � ������ ��� �������� ���� � ����������!���� ��! �,��������� ���� ���� ��������� ������� ��������� ������������ ��� �� ������������������������������ ������ ���������B� ������� ��������������������������� � ������������������������������������� �������������� �������������������������� �������������

&�������������� ��������������� �������������� ����������������������������������B� ����������������������������������� � ����� �������������������� ������ ���������� ���� ������ ������������������� ������������������� ����� ������������������� ����������������������������I ���������� ��������� ������� ����� �������� ��� � �� �����������������������������

!�������������������B� ������������� ������� ��������������������� ����������� �������������� �� ��������������������� ����������������� ����������<� �%���������� � �� �������� $�������� �� ��� ��� ����� ���� ����������� �� ����������� ��� ���� ����� ��� � �� ���� ����� ���� �����������%=� %�����������������������$���� ����� ��� � ���� �������� ������������������� ���� ������ ����������������� �����%=��%�����������������������������������������.�����������!������� ����������������������������������*

!��� ������ �������� ��� ��� ������������ ���� ���� �������� ��� �� ��������� ���� ��� ������������ &������� �� �� �������� � �� ���������� ��� �� ����������� ���� ���� ���� ��������� ���� ��� ������� ������ � ����������������� ���� �������������� �������������������� ��������������$�������������������������B� ������! �,����%�

)�� ������������� �� ������������������������ ����� � ������������������� ��� ���� ����B� ��� ���������� ���� ������ ���� ��������������$���%���������������"����$���������������� ��&�����������������������%��-���������������������� �������� ������������� ���������� ����������������$���� ��%<��������������������� ��������� ����0��������� ��� ����� ������ $����������%=���������� ��� ��� ������0��������� ����������� �������������������$�����B� ��������������� ����� ������ ��E��,�����������������������������������%�

8����������������������� ���������������B� ���������������������������� �<��%����������� �������$��� ���� � ����������������������� ������������%=� %��������������������������$�������%����������������������������������� ������=��%����������������� �����$��������� ���� ������������ ������������������%=��%������������������$������� ���� � ����������������������������������������������������������� ��������������������������������������������%���������� ��������������� ���B� ������� �����������

Universitatea Spiru Haret

Page 31: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

��

�������� � ����� ��� ������� ��� ��������� ��������������� ��� ����� � �������������� ��� �� � ��� � ��� ��� ���� � �� ���� ����� ���� ���������� ��� ������������������ �� ��������������� ���������������� �����������������������������������������������������������������������������������

I������ ����� ����������������� ��������������� ������������������������� �������� ������������ ������� ����� ��� ��� ���������������������������������������������������������� �� �������A��������&��������������B� ������! �,���������� �)�����&��������?��� ���� ���������� ��� �����������I���K�,������������������������ ������������������$���������������� �������������������� ������������������������ ��&�������B� ��%�������������������� ����� ������������������������������������������ ���������@�� 8�� �������� ��������� ����� ������� ���� �������������� ���� �������������������������������������� ��&��������� ��� ����������������� ����9������������� ��������������������:������������������������ ���� ��� � � ��� �������� ���� ����� ��������������������� ��� ��������������-�� ��� ������� �� ���������� �� ���� ���� ������� ������������������������ ��������������� ���� ����������������

H� ������������������������������������������&����������������� ����������������������������� ���������� ��� ����� ��������������������������������� ���<�/%��� ��$-%=�2%���������$'%�������� �������� ��������<�%��%� ����$?%�� %�� �������$�%=�C%�� �������������$3%�������� ��������������������������� ������9�����������������:������� ����� ��������&���������������������9���������������:��������������������������������� ���������������������������������<��� � �������������$D%��������������������� �������$�%�� ������������ ����������������$)%������������ �����$;%���

� ��" �� ����������������������������&�������������� �������� ����� �������������� ��������$P%������������$#%��������<

#�Q�'�$?����)�����R������)�����R������)����%�R�-�R�3�$���������������� ��)����%�R��$�����������'�����������������%�����

P� Q� $#�R#

�R���#

�%� R�E

RE

�RE

�� $��� �����E� ��������� �������

� ����������������������� �����������<�E �Q�������������� ���������

�������������������� � ���������E��Q�������������������������� ����

� �������� ��� ��������� �� ��������� ���������� ���� ���� ���� ���E�� Q

����������������� ��������� � �%����� 9�� 9��6��������$� ���� 3�������� ���� "�#$� �������� ������%��������� �&�

�� ���� ���#��4>8���4>*���� ���������������������������� ����� �������������#��=-������ �����#��>>������ �����#���++����+<�

Universitatea Spiru Haret

Page 32: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

��

8��������������������������������� ������������ � ��������� ������ ����� ��� ������������� ����������� ���� ���� ��� �� ����������� ������ ����������$�� ������������� ��������%������� ��������� ��� ��$� ��������� ���%��-�������������� �������������� ���������������������� ���������� �������������������������� ��� ���������� ������������ �������� ���������������������������� �������������������������������

� ������������������������������������������ � ����" ������������������������������� �������� ���� ������������� ������������������ ��������� ����#��� ���� ��������� �������$��������������������%������ �������� ����������������������� ������������� �������������������������������������<������������������������� ��������������������������� ������ �����&������������������� � ������ ��������� ������� ������)�� ����� ���������������������������� ���������� ��������� ��� � ����� ��������������������� ��������$�����������������������������%������ ����'�� ��� � ��������� �������������������� ������������ ��� �������������� ����� $��� �������� � ���%��'�� ��� � �������������� ��� ��������� ������ ������ ������������ ��������� $������� ������ � ������ ���� ���� ���������������� ������� ������������������������������������������������ �����������" �������������������%��8������������� ���� ������������������������� ����������� ������������� �������� ��������� ������������������"���������� �����D������������������� �������������������� �����������������������������"���������� ��������������������������������� ������������!����������������� ���� ������������ ��� ���������� �������� �������� � ������������� ����������� �� �� �������� ���� ��������� ����������������������� � ������������� ����� ���������������������������������� �������������������������������������������������� ������������� ������������� ��

# ���������� � ���������������������������� ������" ����������������������������� � ���������������������������� ������?������������������������������� ��������������� ��������������� ���� ��������� ����� ����� �������������� �������������������� ������������������8��� ����������� ��������������������������� � ����������� ������������������� ������� �� ���� ��� ��������������������������� ������������(�������������������������������������������

&�� ������������������ ���������������������� � ���������������� ���&��������� ������������������������� ������������� ��� ������)� ������� � � ����� ��� ���� ��� �������� �� ��� ��� ��� � �� ����� ���� � ����#������� �� ������� ��������� �������������������� ��������������� ��� ������ ������������ ��������� ��� ��������������������� ������������� ��� ���� �� ����������� ����� � �� ��������� ������ $�� �� ��

Universitatea Spiru Haret

Page 33: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

��

�������� �� ����� ����� ������ ���� ������ ��� �� � �������� �������%@�D���� ��� ���������� ���������������������������������������������������������� ��������� ��������� ��� ���������$�������������� ������������ ������������ ��������������������� �� ��������������� �����������������������������������������%�

)����� ��������� ��� ����������� � �� ��� ������������ � ��������� ���� ����������� ������ � �� �������� �� � ������� ��� ��������� ��������� ������������������ �������������������������������������

!������������������������������ �������������������� ������ ���������� ��� �� ��� �� ������� �� ��������� ��� ��������� ��� ����� ��������������� ������������� $������ ����� ����� ������ ����� � �� � ��������� ������������������ ������%���������������������� ��������������� ������������������ ���������������������������������������������� ����� ����������$���������������������������������� ����� � ���������� ��������� �����������������������������%�

�!������� ����������������������������� ���<

#�Q��'�$)����%�R�-�$)����%�R��3$)����%�

������������������������������������������������������������ ����� ���� ������� ����� ����������� ��� � ���� ��� ��� � ��� �� �� ����� ����������<�/%���������������$'��-��3%��������� ������ ����� �������� �� � ��� ������� ������������������������ $)%� ��� ������������ $�%�(��� ����� �������������� ��������������������������������� ������=2%��������������������������� $�%������������� ��� ���� $D%��������������������$�%�������������$)%������� ��������������$;%�� �� ������������ ����� ������ ���� ����� � � ��� � � ������ ���� ���������� �� ������ ��� � ����� �������� ������������� �����������8���������������� ��������������� �� ��������������� ��������������������� �������� ����������� � ������������������ ������������ ���� �������������� ���������

#� ��������� ���������� ������������������������� ������������$�������� ���������������������������������� ���������������� ���(����� ��� ������� (�� ���� �� �� �� ��� � ��� ��������� ���������� ������������ ��� �� ����������� � ��������%�� � �� � ��� ��������������������� ����� � �������������� � ��� � � �������� ����������

���+ � < �������� ���������C�/���� ����N��1��01�� 3���10�1.#����%��,��+ � < ����� �����* ��� ��K�.,��+ � < ������ ������ ��������� ����?����������1���I��#/���C��1��������������C��1������1����5��������3�.��������0������/1��0�#���1���.���$�����1.��#1��%��� � ��� ������1��+ � < ��������� �� � �� < ���� ���3 ���* ��� ��1��+ � < ������� �����* ��� ���3 � �� < ���� ��1��+ � < �������� ��� �� < ���� ���3 ���� ��������� ��1�+ � < �������� �����* ��� ���3 �� �� �

Universitatea Spiru Haret

Page 34: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

��

��� � ������� ������� � �������� ��� � ���������� ���� ���� ����� ��� ����������������������������������� �����

#�������� ������� ���������������� ������� ������������������������� ���� �� �������&������� ��� ��� ��������� ��� ������A��������&������������������-����! �,������?���B� ����� ��������������; �K������?������I�,���;���@��? ���F�3�K���E�� �����?��������������� ��&��������������������������������������������� ����� ������������������ ����������������������� �������������� ������������������ �����������������������������������������"��������� ����� �"������������������ ������������������� �" ���������������������������������� ����� ��������������������� ���� ���������������������������� ����� �� �������������?��������

8����������� � �� &������� ��� �� � ��������������� ��������� ����� �������� ��� ���� ��� ����� ������� ��� ���� ��� � � ������� ������� ������������������������������������ ����������� ����������������� � ���� ��� ����� �� �� � ������� �� ���� ����� �� ���� ���� � ���"������������������������������������� ��������������� ������� ������������ ��������������� ������������� ������� � ������������������������ ����E����������������������������� ����"������������ �"�������� ��������������������� ��������������� ���

5�� ���� ��������� ��� ����������� � �� �� � �������� ��� ���������� ����������������������������������������������������������������������� �*��� �+�,����������������������&���������� ������� ��� �����

�� ����� � ������ ������� � ������������� ����������� � ������������������� ��������� �� ����������� ��������������'�������� �������&�������*��� �+�,������� ����� ���������� �������������������"������ �������������������� ��� � � �����������=� ��� ��� ����������� ���� �� �������������������������� � ������������������� �����&�������

����� ���������������������������������������������������������������������� � � ������ ����� ��� ��������� 8��� �� � �� � ��� ����������������� ������������ $1 �23%� ���$�� � ���%�� ����� ��� /0S/�*��� �+�,������������������������� ��������������� ��-�������'� �,�$������������������/02S����� �����������������������������������������

�����$��0����#�1���0��3���&1�������������������#�����0��6������5���������/������#�#/�$������7����#�.������������������$�1�����������������������������5�������1#�������$�����������#��7��5������.�������0����������������I���3��#�����1������������#�����0�

��� ���� ������������� � �� � �� �� ���� � ��� � ���;� ������ ��� ���������1�����-����1���� ����5D�����.���5�������1������ !>�

��� ��2���.�P����>��� ���������� +��� "#�#/�$��� #��7��5���,�� 3�� A;�1���������/��F�����>�"� ,��:��/�������:�����#��*���� K�7�+����+������������ +���� ������� ���+����� �� �"'��1������#�#/�$���#��7��5����I����������M1�����0������,��3�A21��1�����;#���/����F��:��/�������:������ !G�����-=������>��#��*����!�

Universitatea Spiru Haret

Page 35: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

���������� ������%��#��.�������� $����� �� ���� ��������� ��� ��#�$ � �"���� ��� �� ��� ��������� ��� /02S�� � � �� ������������'�������� ����"��%� ���H�������>������ $������� � ������ ����������� ����(4��������� ���������5������� �����4�����6�"������%��;���������������������� ����� �����������������;���#����������������� ���������������������������������������� ����������� ������

8������������� � ��*��� �+�,��� ��������������������� �������������� ���� �������������� 8���� ������� ��� ���������� ������������ �������������� ��������� � � � ����� $����� �� �� � ������ ��� ��������%����������������" � ������������������ ������������� ��� �������������� � �������������������

&��� ���������������� �� ������������������������� ����$����������� �����������%��*��� �+�,�� ���������� ��������� 9��������� �� ��� ����������� � ����� � ������������ �������������� � ������� � �����"������������������� � ����� � �� ��� � � ��� ���� � �� ����������� ���� � ������������������������ ������������������ �� ���������������:��8���������������� ������������������� �������������*��� �+�,������9��� ������������� ����� ��������������������� �� ���� ��� ���������������� �� ��� ��� ���������� �������� ���������� �������� $� �� �� ������� �%�� �������� ��� ���������� � �� ������ ������������ ��� ������ ������� ������ ���������� ������������� ���� ����� ������ ��� ����"����� ������ ����������������������:��

!������������������������������������ �� ���������� ������������� ��������������� � ���������������������������������������������������������� ���� ��������� ��������������� ����������������������������� ���������� ��� ���� �� ��� ���� ��������� �� ���� � �� � ���� �������������������������� �� ��������������������� ���

!���� ������� ����� �������� ��� ���� ���������� � ��� � �� ���� ��������������������������������������� ������� �� �������� ������������?�������� ����������� ������������������ ������������������������������� ���� �������� ����������������������������� ��� � �� ����� � ��������� ������ ���������������������������������� ����� ��������������� �� ������������ ��������������� ���������������������� ������=������� ���������� ��������� � ������������������ � �������������������� �������������������������������

' �� ����� � �������� �������� ��� � �� ����� ������� � �*��� �+�,������������������������������������������������������������

����������?#���������������������������� ���3��A;D�����F��C���Q��)1��� 4+��#��*> ���*4!�

�� ���/�2���.�P�������� �� ��� ���� � ��� ���� ��� �� ���;� 3�� A�5���������5D���������#�D���;������F��;�������R��C����D��� !8��#��88<�

Universitatea Spiru Haret

Page 36: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

�� �������������������������������������� �� ���� ������������������������������� ������������ ��� ���������� ���������������� ����� ������� ������������ �������������������� ������������ ������������������������������� ����$���������������������� ������������%�

'�������� ����� ������� �� ���� ��� �������� ����������� ���� ������������������������� ��� ��� ���� ������ ���� ���� ���������������������������� ������������������� �������� ����������������������� ������ � �� ��� ��� �� ���� �� ������ �������� ��������� ��� ���� ����*��� �+�,����������������������9������������� � ��� � ������������ ������������������ ������������ ������������������� ��������������� ����������������-������������������ ������������������������������� �� ���������������������������� ����������� ��$���������������������������� ���� ���������� ��������%��'�� �������������������������������������� � ���������������������������� � ���������� ����������� �����#������������ ���������������������� ������������������������������������ ��������������������������$���������%�������������� �����������������������������������������������������!����������������������� ��������� ���� ���������������� ��������������������������:��

������������ � ��*��� �+�,�� ��� ���� ��� � � ���������� �� ���� ����������������� ����������������� ������ ��<������� ���������� ������� ���������������������������������������������������������������� ����� ��� ���������=� ��� ��� ������� ������ ��� ���� �� ��������������� ���������������������������������������������� � ������ ���������������������������������������������������������������������������������������� �������������� ������������������ ������������� ����

����� �����#��88!�

Universitatea Spiru Haret

Page 37: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

��

��

������������� �� ���������������� �����

���������������� �������������������������� �������������� ������� ������� ��������������� ����� ��� �������� ��� �������� ���� ������������������� ���������� ������������� ������������ ������������ �������� ���������� ���� ������������ ��������� ������������ ���������� ��� ������������ ������������ ��������� ��� ��� ��� �� ���������� ����������� ����� ��� �������� �������������������������������� !����������� �������� ��� ��������� �� ���������������������������������"#��������!������������������������������������#�������!������������� ���

$���������������������������������������������������������������������������������!�������������������������������������������������� ����������� �������� �����!������������������������������������%�����������&��� ���������� ����������� �������������������������� ����!��������!�������������������������������������������������������

������������������ �!���!����

��������������������������������

���� ��������� ��� �������� �� ��������� ���������� ���������� ��� �!����������������������������������� �������������������� ����������������'����������� �������������!�����!�����������������������"�������������������������������������"����������������� ������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������(��$��"�������������������

����������� ����� �� ��������������� �� ����� ��� ���� �������� ��� ������������ �������� �

�� �������� �������� ������������� ����������� ����� � ����� ��������� ������������ ����� ������� � ���� ���� ����� ������������������ ������ �������������� ������ ��������������������������� ��� ����������� �� ����� ��������� �� ����

Universitatea Spiru Haret

Page 38: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

��

��� ���������� ����� ���� ������ !���������� ��� ����������� ���������!����������!������������������������������ ���%�����������������������������������������

��������������������"�������!�������������� ����������������������������� )�*�+�,���� ������� ����� ������� ������� ��� ���������������������������������������������������������������������������#������������������������ !�����������������������%������������ �����!���������������������������������������������������������������������������������!������������������������ ��������������������������������������������������������� ������� �����$����#������ ��� ����������� �� ���� ��!���������!�������������������������"������������������"���������������������������������� ���� ���������������������+�,���������������������������������������!�����������������������������'������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������-�������������&����!����������������������������� ��������������������������� ������������������!�������������������������� ������������������������������������������������������������������������������ �����.��������������������������������������������"�������� ��� �"�������� ���������������������� ����������� �������������������������#��������������������������!�����!������������������!�������������������������������������������������������������� ���� ����������� ������������ ������� ����� ����������"������� ���� �������������� �������� ����� ����� �������� ����� ��&����������������� � ���"���������������������������������� �������������������������������������������������� ������� ��������������!�������������������������������!���� ������������������ ���������

���� ��� �� ������ ����� �� �� � � ��� �� ��� ��� ��� ����� ������ ������� � ������ � ������� ������ ������ �������� �

�� �������� �������� ������������������� ������������������� ���!���� �������� ��� �� ��� ���� ����� � ��� ��� ����� ������� �� ��� ���� ��� ����� �� ��� �������� ���"������ ��#��������� ����� � ���� ����� ������ ����������� �� ������ � ���� ��� ��������� ���������� � � ��� ��� � ���� ��� ����� � � ����� ������ �� ������ � ����

$����� ����� �"���� �������� ����� ������ ����������� �� ������ � ���#��������� ����� � ���� ��� ������������� ������� �������������� ������ ������ �������������� ��� ������� �������� ����� ������������� � �"�������� ������ %���� ����� ���� ��#������������������������ �� � ���������������� ��������������� ������� ����������������� ��������� ��� � ���� ���� ���

$������������������ ������� ������������ �������� ��������������������������������� ��� ��������� ����������������������� �� � � ��������� ��� ���������� ����� � ������������������ ������� ��������������

���&�'�(�)��������������� �� �������*+%��,� ��-���.��&��/�0123��.045.61�

Universitatea Spiru Haret

Page 39: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

��

)�*��+�,�������������������!������������������������������������������ ��������������������������������������������������#���������� ����������������������������������������!������#�������������#���������������������������+��������#������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������

/������������&���������������������������������������������������������������������!����������������������������.�������������������������"�������������� ��������������������������������������������� ����������� ��� ���������� �"��������� ����� ����� �� ������������������ ���������� ����������� ������������ ��������� ���������� ��� ����� ������� ������������� ������� "���� �������������� �������� ���� �� �����������������������������!����������������������������������������������������� �� �� ���������� ������������� �������� ���� ���� ��!���������� ��� ��� ��� ������������ !���������� ��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������!��������!����������������������� �������� ��� ����� �!����� �� ��� ��������� ��� ��������� ������"���� ������� ��������������������������� ���������������������������������������������� �������+�������������������������������������������������!������������������ ���������������������������������������� ����������������������������������������������������������������

0���������������������������������������������������������������#�������������!����������������������������!�������������������������������������� ��������� ����������������� ����������������������� ������ �� ��� ������� � ������ �� ��� �� ������ ��������� ������������������������������������������������� ��������1�����������"��� ����������� ������� ���������� ��� ����� �� ���� ������� ��� ��� ������ !�� ��!������ ��� ������������� �� ����������� �������� ��������������������������������� ���������������������!��������!���������������������������������������������������� ��������������������/�� ���������� ���!��� ��������� ��� ������� ����������!������� �������������������������������������������������������������� ������������������������������������

�����2����"�3�4�� �� ����� ������ ������� �������� ��������� ���������������������������������� �����!����������������������������� ������"���������������������������������!�������������������������!��������������������������������.����!���������������� ����������������������������5"�����������������������"���#������������������ �����������������������$%������������������6�������������������������"������������������

Universitatea Spiru Haret

Page 40: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

��

�!�����������������������������������������������������$�������������� �����������������������������������7���

8�����������!�����!������� ���������������������������������������� ��� ������� �� ��� ������� �� ���� ��� !������������������� ����������� ��� ��� ��� �������������� ������� ��������� ��� ����������� ������������ ������������ ���������� �� ���� ��� ������� ����"�������������������� ���������������!��������������������������������������������!������������"��������������������������������������������������������������������������������#������������������������!���������������������� �������������������!��������

2����"�3�4���������������������������������������������������������� �����%�51����������������!��� ����������������������������� �� ��������� ��� ����� �� ������������ ������������ ��� ������������������������������������������������������"�����������������������!�������� ��������!������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������!�� ���������������������������������������7���

���� ������������� ������������ �������� ����� ������������ ��������� ��� ��������� !������� ������ �������� ��� ��� ���� �!������������� ���� ������ ������������ ��� �&���� �� ������������ ��� ��������������������!������#��������������������!���������������������������������������������������������������������� �����!�����������������"���������"�����

������������ ������� �� �������� ���� ����� ���������"���������������������������� ��/"��������������������������� �������� ��� ������� �� �"������� ������#������ ������������ ���������������� ���� ������ �� �� ���� ��������� �"��������&���� ��������������"������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������!�������������������������������������������������������!������������������������������������������

.����������������������������������������"��������������������������� ����������������������������������!��������������������������������������������������������� ������������������������������������ �������%����"������������������������!���������������������� ��� ����� �������� ��� ��� ������������ $������������ �������� ���

���+�������7��� 8�9 ������� ���� ������������� �� ������ ������� �� *'�� ��,��%����/�����% �����%/����:� ���-��:������; ��� �/�������0126����6.<�

���������������������6.<56.=�

Universitatea Spiru Haret

Page 41: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

��

��������� ���!��� ����������� ���������������� ��������������9����!��������������� ��� ����� ����� ��������� ��� ��� ������������ ��� �������� �������� �������������������������������������������������������������� �����������������#������������������������������ ������#���������������������������������������� ������������������� �����������������"��������!��������� ��������� ������������!���� ��� ��&��� ���� ������������������������������������������������������������������������������������ ������ ��� �� �������������� ��������� ����� ������������!�������� ������ �������� ���� :���� ������������ ���� ������������������������������������������ �����!���������������������� ��������������������+�������������� ���������������������������� ������������ ����������� �� �������������� �� �������� ��� ����� ������������������������� ����������������������������

.����������������������2����"�3�4����������������5��������������"������������� ����������������������!�����������!����#����������������$�+#��� ����� ;����� �������<�� ��� ��!���� ��� �� ��������� ����� ��������������"������������������"��������������!������������$�������������+#��������;������!������<�������!�����������������������������!�����������������������"�����!������#���������������� ��������������$����"�������� ���#�����+#��������;����� �������<�������!���������������������������������� ������������������"��!��������"�����������������$�������!���"�������#����� !�� !������������������7����9������������ ����� �������������������� ���� ��%� �� �������%� �������������������������������������� ��� ��������������������� ����� ����� ������� �������������� ��!�������������� ����������� ����������� ����� ��� �����������!������������������������������������������������������������������������������������������

$������"����������������������������������������������������������2����"�3�4�� �!���� ��� 5����� ����������� ���������� �� ���������������������������������� �������������������������$����#� �����#�����������������������������������������������#7���������������!�������&������������� ������ ������������������������� ����������������� �����������������%��������������������!���������������������� ����������� ��� ������������ �� ����� �"��������� ���� ����� ���!���������������������������������������������� ���

$���� ���������� ���������� ��� ������� �������� ��� ������������������ �� ������������ �� �������� ���� �� ����!������� ����� ������������ 2����"�3�4�� �'� �� ��� ������!���� �������� ��� �� �����������������-������ ������������������������� ��� �������������� �����

�������������60.��������������604�

Universitatea Spiru Haret

Page 42: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

��

������������������������������������������������������������������������� ��� ��������� ���������� ��� ������ ���������� ��� �!��������� ���"������ ��������"��� �������� ����������� ������������ $����������� �������� ���� �������'�����������5��������������7�������������!�������������������%5����������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������!���������������������������7�

���� �������� !������� ��� ��������� ��� ����� �� ���� ����� ��� ����������������� ������������ �������� ����� 2����"�3�4�� ����&���� ������������������������������������������������� ������������������������������������������� ������������������� ��� �������� 5����� ��� ����� �������!��������������� ����� ��������� ����� ����������� �������� ���������� �������� ��������������!��!�����������������������������7���

"������ ��� ������ ���� ������������������� ���� ������� ������"���������������������������&�������������������������������������������������� ������!���������������������������������� �������������������������������5����������������������7���������������������������������������������������������������� ��������������������� ��������������!��������������������������������������������� ����!������������������� ������������������"���������������������������������������������������������� ������������������������������������������+����������!������������������������� ���!�����������������������������������������!����������������������������������"��������������� �����-�������������������"����������������������������������� ���� ������ ������ ������������ ��� ���������� ��� ������ ���������������������������������������

"������������� ���������������������

�������� ��� ��� ����������� �������� ���� ��� ����������� ����������� ���� ��� ��� ����������� �������������� ���� ����� ��� ��������������������� ���������� �� ������ �������� ���� �� ��������� ����"��!���������� �������������� �������� �!���������2����"�3�4�� ��������� ������������������� ����!�����������&�������������� �����-���������������������������� �������� !������� ��� ������ ������ �!�������� ���#�� �!���� ��5�������������������� �����������������������!������������������!��������������������������������������������&��� �������������� ���7���

.������������������������������������"������!����������&��� ��������������������������������&����#�������������������������"������

�������������601�������������663�

Universitatea Spiru Haret

Page 43: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

��

� ����� ��� �!�������� ���� �������� ������"���� ������������ ������������� ������������������������������������������ ���������������������������� ������ ������!������������������ �����������!�������� ��� ������� �� ���� ����������� ���������� ��� ��������� �� ������ ���� ����������������������"�������������������������������� ��������������� ������!��������������.������������������������������������������������!������������������������������������������������������� ��������"�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!�������������"����#��������������������������������������!�������������������

2����"�3�4��� ��� ������ ������� �� �������� ����� �������� ������������������&��� ����������������������������������������������������� ������� ���� �������� �����&��� ����� ��� !������������������ ��� ����� �����������#��� ���������������������������� ���������������������&���������������

1��� ��� ������������ ������� ����� �������������� ���������� ������������� ��� ���� ���������� ������������� �������� �� ���������� ����������������������������������������������������������� ������������������������������������������!��������������������� �����������������������������������������������!�����������������������������������"������������������������������������������ �����������������������������������!�������#�������������������&������� ������������������������������������������������ ���������� !��������� ������� ���������� ����� ��������� ��� �������� �������������������������������������

.�������������� ������� ����� ����������� � ������������� ������������� ����������������� ���������������������������������������� ��������������� �������������������������"���������������������"���������� ���������������������!����������"������������������"����������������� !������ ��� ����������� �"�������� �����#��� ���� �������� ����������� �������������������������� �����

�������� ���!� ����� ������� ���� �� ���������� ������������������� ���������������� �������������'���� ��������������������������������������������� ��������� ����������"������������� ���� ������ 2����"�3�4��� ���� ����� ��� ����� ������� ����������������� ���� ������������

*�� ����� �������� ����� ������ ��� ������������� ���&��� ���� ������������ ��� ����� ����� ����� /���� �����"���� ��� �������� ���� ���������� �������� ��� ������ ����������� ��� ��������� �� ����� ���"�������������-��� ���� ��������� �"������ �"������� ��� ������������������������������������������������ ���������������������� ������

Universitatea Spiru Haret

Page 44: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

��

���������� ���&���� ��� ��� �'� �� ��� ��������� ��� ���� ��� !������ �����#������ ������� ����������������� �� ������"������#������"������������������������������"��������.�������������������&��� ����������������!����������� ����

$��&���� ��� ������� ���!���� ������ ������������� ��!��������� ��������� ��� �!������������ �������� ������ ���� ����������� ��� ��� ��� �����#������������������� ���������������"���������������������������� ������ ���!���������� #����������������-�������������"�������������!��������������������������&��������������������������������������������������������������������������

+�������� �� ��� ��� �������������� ���&��� ����� !���� ����� ���!������&�����������!��������������"�����������!������������������2����"�3�4��.������ ����� ������� ������������� ���&��� ������ ��� �!���� ��� �������������� ��� �#��� ��� ���������� �� ����� ������ ��� �������� ��������� ����������������������������

�������� !���� ��� ������������� ���&��� ���� ��� ������� �� ��������� ������������������������������������������������������������������������!��� ��������� �� ������� �����������+����� ������� ���������� �������������� �������������������� ���� ���������������������������������������������������������������������������������������"����������������������������������������������������������������������� �������������������������������� �������2����"�3�4���������������������������������&��� ����������������������������� ���������������� ������������ ������ �����!�������������������� ����"����� ����"��������� ������&��� ��� ���������&��� ���� ���� ���������������!������������ �����!�����������������������������������������������������

������ �����!��� ��� ��� ���&��� ��� ��� �� ��� ����� ������������ ���������������������������&��� ������ ����������������������9�����������"����������������� ���� #���������������������������&��� ������������������������������������������������������������������!�������&��%5*� ���� ����� �� ����� �� ���&��� ����� ��� ������� �� ���� ���� �������������&��� ���7���

=���������� ������&��� �������������!�������"����������������������"�������������"�������������������������!���������������������&��� �������"��� ��� �������!������������ ���!���� �������� ������� ����� ��������� ��2����"�3�4���������������������������������&��� ��������� �����!��������

��+��7��� 8�9 �������� ���� ��������������>�� ������������������������ ������ ���� /�?�@�� �?�A������012=�� /�?�� ��?��9���� � �% ��(����$��

������������<3���������

Universitatea Spiru Haret

Page 45: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

�������� "���� �� ����������������������� ����� ������� ��������� !��������������� ������ ��� ������ ��� �!#������ ������� ���� ��� 5���������������&��� ������������������������������ ������7����.����������������������������������&��� ������������������������ ������������������������������� ���������� ���� ����������� ����� ����� ����������� ���������� �������������������������� ����������������������!������������������������������������������������������������ ����

8�������������������������� �������������������&��� ������������������� ����������������������������������������� ����� ������ ����������������������������!������� ����"����������������������������&��� ����.���������������������������������������� �����������������������������!�������� �� ����������&��� ���� ���������������������!������������ ����������������!����������"����� ����"����������������������������!������������������������������������&�����������������������������������������������������������������"����������������>���!������������������������"���������������������� ����� ������� ��������������������������������������������������!����������� �� �������������������������������������������������������������!����������!�������������������������������'��������&��� ���� �����������"�������������������������

��������� ���������������� ��� ������ ���&��� ���� �!�������� ������������� ��� ����� ���������� ��� � ����� ��� ����� ���������� ����� �������������������������"��������������"����������������������������!�������������'��� ��� �����!����� �������� ����� ����� �����"���� ��� ��������������!����������������� ���������� !��������������� ����"���� ���� ��������������������������������"�������������"��������

?���� ������������������������������!��������� ����������������&��� ��������������������������������"����������������������������� ��#����� �������������� ���������� ���������������� ��� ����� ����� ������������ ��� �!����������� ��� �������������� �������� ��� ����������� �������������������� $��&���� ���������� ������������ �!���� �"��������������*������������������������&���������������������������������� �������������������������@���������"�������"�������������������� ���������������������� ������&���� ��������� ����"��������� �����!���������������"���� ������������������������������������!��������

*����� ��������������� ���� �������������� ������&���� ���� �����������������!�������������������������!����������������"���� ���!������������������������������������ ������������������������������������� ������������ ��� �� !���� �������������� ������ (��� ��� ������������� ������� ����������� "���� ���� ���� �!���� �������� ��� ������

�������������=1�

Universitatea Spiru Haret

Page 46: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

�!��������� �������� ��� !������� ��������� ����� ��!�������� �� ����������������������������������

+��������� ���&��� ����� ��� �� ����� ��� ������������������� ��� ����!����� ���!���� ��"�� ����� ��������� ���������� ���������������������������������������������!����������� ��������������"���� ����?����������������!���������������������������>������/�&�!!���������� ��� 50�!������� ������� ������� ��7���� ����� �������� ��� �������������������� ������� ������ !����������� "���� ���� ������ �#���������������� ������������� ������� ������������� ����������������������������������������������������������� ������� ��������������������������� ��������� �����������������������������"��������������������������������������� ��� ���� ������� ��&����� �������� /�&�!!���� ��� ��!���� ��� ���������������� ��� �� �������� ���&�� ABCD�� ��� ���0����"���&��E������ ��6� ���,���� ��� ����� ������� �� ������ �������������� ������������������� ����������������������������������������������������� �������� ���� ��"��������� /�� � �������� ���!���� ������ ����������� ��"�����������#����������������������������������������������������������������'�������������������� �����������������������������������#������� ��������������������������������������������� ���������������"�������������"���� ����

$����������"��������������� ����������������������!��������������������������������/�&�!!������������������������������������ ��!��������� ����������������� ������������������������������!�����������"����� ������� �������� ����� .�� ������ ������ ��� ����������� ������������������������� ���������� ���%� ����������������������������"����������������������������� ������������!������������������"������"������������������"�������������������������������� ���������������������"���������������������������� ������������!����������������!�������������"���� ������.���"�����������!���������������!���������������������� ��������� ��� ������� ����"������� ����� ��������� �������������������� ���� ���� ������ �����!���������� ��������� �� ��� ���������� ��� ������������ �������&��� ��������������������������������������������� ����� ��������������������������"���������������������������� ������1���!�������������������������������������!�����������������&��� ������ ������������������"����!������������������9������ ��������������������������������������� �� ��� ��� ���&��� ����� ��������� ����"��� ���

���(��$�����:�%�������������������� �� �������*+%��? � �%�&��������%���% �����%/���:� ���-�������$B��01=1���.2����62=563<�

���(��C�>��� ����%��D�A ���� �&�? ����)������������������������ �� ������*�% �����%/����:� ���-��01<.��0E��03�� ����

Universitatea Spiru Haret

Page 47: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

��

������������������� ������������!�������������������&����#������������������� ���!������� �����!��������� ������������ �������� ��� !���� ��� ������������������������������������������������������ �������������������"���� ����

+�����������������������&��� ����������������������"�������!���������������&��� ���������������������������������������������������������������������+�����������������&��� ��������������������'���������������������>�����������+�����6��������������"���!���������������"�������!������������!������ �����E�"����:��&�����F��&������E����6������$���������&���������E�)��������������������������&��� ���������������������"�����������������!����������������"����������������������!������)���$�� ������$���:������� ���������!��������������������������)����*�� +������������������� ������ ���$�=�:���ABGD�ABGG�� ��� ����� �����"������������&��� ��!����������������������"�� ������

.��&��, +�������� ������������� $���:�������� "��#��������������������������������������������������������������������������������&������ �������0�H��� / $�������������������������������&��� ������0������������!���������������������������������!�����������������������������.����������!������:�������������������!�����������������&��� ������������ !���������������������������������������������0�!����������������������"����������������������!�������5��!������������������"���������������������������������%����!������������������������������������������#����������������������������������������������������������������� ������������ ������������������� ���#������� ����� �'������������������������������������������������7� ��������/���������&��� ����������������������:��������������������������������������������������������������������������������

���������������������'����������������������� ��������������������������� ������� ���� �������#��� ����������� ����� ������� ��� �������������� �������� �������� ������� ��� ������ ��� ��� ����� ����������� ����������������:���������������������������������'-���� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#�������������������������������*���������������������������������������������!��������������������������������������!���%�5����������������#�������

���(��������F� ���������� ������������� ���?������ ���� ������ � � ����014E"������������ � � ��� � ���������� �����������; ��� �� ������F�����0122#�

�������������1<51=��������������0EE�

Universitatea Spiru Haret

Page 48: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

��

��� �����#�� ��� ����� ����"��� ��� �������������� ���������������� ���������������!�������������������������!�����������������������/����������������#������������������������������������������������������7��� �������

$���� ������ ���� ������������ �������������� ��� ����� ������������&��� ���� �� ��������� ��������� ��� ���������� �� ����������������� ����� :������� ����������� ��� !���� �����"����� �����������������������&���� ��� ����� &�����&����� �!������ ���!��� �� "�� �����'� ����������� ������������ �����!�������������������������"���������������� ������� /�&�!!����� 0����"���&�� E������� 6� ���,� ������� ���������������� ������� ������� ���� ������ ��� �� ��������� �� �������������������� �����������������������������"���� ���

+�������������'���������������&��� ������������������������������"���������������������&��� ����������������!���������������&����#������������"������������������������"��������������������������������������� ����� ������ ����������� ������� ��������� ��� ������������������������� ����������������������� �������� ���������������� ����������&��� �����������������-�����#������������������$�� ��������������������� ����������������������� ����������������������������������������������#����� �������������� ������������� ��� ����������� ���&��� ���� �� �� !����!��������������������������������&��� ��������������������������������������������&��� �����������������������������������������������������������������������������������*��!�����������������$��:��������������������������������������&����������������������#��������������������������������"��������1���������������������������������������� ����������"�������� �����#��� ������������������������ �������� ������������������ ���������������9��"������� ���������������!��������#�����������������������"���������#�������������������������"�������� ��������������� !��������������������������������������� ����� ��������������������!��������������������>�������������������������������������������������������������"���������������!������������������������������������/"�����������������������&��� �������������������������������������������������������!��������"����������������#�������������������� ���������#��������������

-�������������������&��� �������������������'� ���#��������������������������� ������� ����������������"������������������������������������ ��������� ��� �� !�� �������� �����������&��� ���� ������������������#�����������������������"���������"�������������������������&����"���������.�����������������&��� �������������������������������������������������������������I��!�����$�������������"������� ������������������ ��������� �� ���� ���������� ��� ����� �"�������� ���� ����������� ������"������������������������������"��������"��������������������

Universitatea Spiru Haret

Page 49: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

��

�"��������������������+�����������$���������������������������"������������&�������� �������������������������������������������������������� ���� ������ ��� �� ����� �����!������ �� ������������ 5�������7�"���������������������������������5�����������7��������������� ��������!�����!�����������������������������������������������������"�� ���������&� �����!����������:��������������������������������������������������������������"#���������������� �������"����������������������������������������������"�����������������������������������!�������

/�������� �������� ���������� ��� ������������"����������������������&��� ��������������������������������������&��� ���������������������!����� ��� ������������������������ !����������$������� ����� �������� ���������������������������������#���������!������������������������������!��������������1��������������������������������������������������"��������������������������������������������&��������������������������������������������������!���������������/"���������������������������������������� "���� �������������������������������������������������������������

0���������������������&��� ��������������������!��������������������!����������������� �'�����!�'��������������������������������������������������� ��!���� ��� �� ������ �� ������� �� �������&��� ���� ��� ���������������������������&��� ����� ���������2����"�3�4���������������������������������������������������&������ �������� .������������ )����$�� J������&��������������������������������������������������������8��������"���������������������� �����������)��� ���.��'��������$�� J������������� ����������������������������� ���������������������������������������&��� ������������ ����-����� ��������������"���� ����������#��������������������"�����������#����������������������������"�������� .����������� ����������������������������������+���������������������������&��� ��������������������������������������������������������� ���

/��������������������� �������������������$�� ���������"����������� ������������ ���&��� ��� ��� �������� ���� ����� ��� �������������� ���� ������������� �������� ���� ������������ ����� �"���������������!���������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������� ����

�����������������������������������

>��������� �������������� ���&��� ���� ������������ �������� �������&���� ��� ������������ ��������������� �� ���� ������� ��������� ������������������� ����2����"�3�4���$��������������������������

���(���&���� ������������������ ��� �����G�H����' � ��I����012=�

Universitatea Spiru Haret

Page 50: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

������������� �������� ���� ��� �������� �������� �������� ��� ������I��!�����$������������������������������������������������������������������������ ���&��� ����� ���� �������� ���� ��� ������� �!���� �������������������������������������������������������&���������������� �� ��� �������� ���������� ����� ������!������� �������� �� ���� �����������4�������� -�+���������F�0��4�����8���/�&������� �������������� ��� ?������� F��������� ��������������� 6�0�������� !�������� ��� -�F������� ��� ���������������� F���� ���� /������� )��������� ��� �!������������������������������������

1� ������"���� ��� ����� ��� �������� ���'������� �� ��������������� �������������������!�����!����������������������"������������������� �������� ������������������������ ������������+&������8�������������"���������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������"����������������������������������������� ����

����K��� ��8�����8����������� �� ����� ������ !���������� ������!����������������������%��'����������������������������"�������������� ��������'������� �����������������(�����������������������������������������!��������������������������!�� �����������������������������������������������"��������������������������������������������������������������������������������!���������������������������������������������%� ����������� ���������������������� ��������

�������������+������$�������������������!������ ������� ����!�����������������������������������������������������������%��������������������� ��� ������� �'������� �� ����������� ����� ���� ������������������������������������������������������������������������(��� ����������������������������������!��������������.��������� ������������������������������������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������������������������������������

+���� ��� ���"��� ������� ��� �����!������� ���8������ ����� ������������������������������������������������������!��������������������������!����������������������������������&��� ������������2����"�3�4�������������������� ��������� ����

/���� ����� ����� ���8����� !����� ��� ���� ������� ���������������� �������������������������������������������� ��������������������� !�������������"����������������������������������� ����!#�����

��(���(%�����,� ���������������������������+%��,�+�������,�����%�������$�� �������+�%����/��(�� ����J�,�����%��������012<�

��(���(����������������!������ ���������������"�����!������#������� ����?������ ���� ����I ���� ���� �������� ����014E�����02=5044�

Universitatea Spiru Haret

Page 51: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

�������������� ����������������������������������������������������������� ���� ���!���� ��� ������ !�� ��!������ ������ �������� ���������� ������������!��������������������������������������������������������:������������������+������$�������'�������������������������������������������������������������������������%� ��'������ ����������������(�����������������������������/������������ ������������'������� ��������� ��� ��� ���������������� ���� ��������� ��� ��������� ����������� ��� �������� ��� ����"��� ���� .�� ���!�������� ���������������� ���� '��������������� ����������������!������ ���������������������������������� ����������������������!��������������������� �����'����������������������������������������!����������� �����������������������������������'��������������� ��������������������#�����'�������������� ����

.�������������������������������������������������������� ����� ������%� '����� �������� ����� ���� !���� ����� ���!���� �� ��������������� ��� ������� ������������� ��� �� ��������� ���!� ���������������!������������������������������������������������������"���������� ��� !������� ���� �� ���� ��������� ������ �����!���������������� �������� �������� ���� �!�������� ������ ���!�������������� ��� �������������� ����������� � ��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������"������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������"������%�����������������

8������������������������������������������������ ������������������������������� ���������������������������������� �� ��������� ���������� �� ���������� ������� �� ����� ��������� �������� ���� ������������������1����������������������������������������������������� �� ��������� ����� ����������� ����� ��� �!������� ��� ����������� ������ �"�� ������� ��� ����"�� �������� ��� �������������� /�� ������������ ��� �������� "����� � ������������� ������������ ����� ��������"���� ��� �� !�� !���������� ��� ����������������� ��� ��� ������ ������#���������������������������������

���$ �������04.504<����K������� � �������� ���� ����� � ��� ������ ��� ����� ��5�� ���� ����

��� � ���������������� ������������C����������$�����������#�����������������?������ ���� ������ � � ����0123�

���I����������� ������ � �������� �������������� ���������%�!�� ������������������������� � ���� � ����������(���������"������ ����� � �������*F����J��� ����� ���-��0L0121�� ��6L014E#�

Universitatea Spiru Haret

Page 52: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

�����"��!��# ����!���$������%������&��'%���� ����!(��)����*�*+��#��� �!���

+���������#���&����#���������������������������������������������� ��� ������������ ����� ������� .�� ������ ����'����� ����� ���������������������������������������������������� �'��������'�����/������������������������������������'����������������������!�������������������������+�����������������������������������'��������������� ������������������������ ��� ��������� ����� ������ ������������������� �!���������"����������������������"����������������������������

.�� �������� ���������� ��� ����!�������� ���������� ��� ����� ��������!������������������������������������������������������������%�����������������������������������������������������������"����������������������������� �����������������������>����������������������������� �������� �������� ��� ��������� ��������� ��!�������� ��� ������������������������������������� �����������������

���$�������������������

2����"�3�4��� ������� ��������� �������� ��� ��� ���� ��� ������������������������!�����!������������#��������������"��������������������� ��� ������ ����!�������� ������� ���� �� ��������� �������� ��������������������������������!���������������������������������������� ���������� �������������������"�����������!�������

.����������������������������������������������������"������������������������������������������$����������������������������������������"������������������������ ��������������������!������������������� ������ ��������� ��� ���� �����%� 5>�������� �� ����� ����������������6�� ��������� ��� ���� ����� ����������� �� ���������� ��������"��� �� ����� �� ����������� ����� ����� �� ������� ����������"��� ������������������"������������������������������ ����������������"�����������������!������������������������������������������������� 6�� ��� �������� �� ����� ������� ��� ��������� �������������7��2����"�3�4���"�������������������������5�������������� ������� ����������������������������������������������� ������������������������������������������������������������7���

���+��7��� 8�9 ��&'�������� ������ ��� � �������(� �������� ��)*��� ����+�,�������� ��-����������.����� ���������A ���651������� ��0123��?���6��M����N����A ��

�������������=6<5=6=�

Universitatea Spiru Haret

Page 53: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

������������������������2����"�3�4����������������������!�������������%������ ������������ ��������������������������������������������������� ���������������������'�������� ������������������������������������ ����������������������������������������#�����������������"���������#���������������������������"��������������������������

-������ �������� �#��� �� ����� ��������� ����� ������ ������ �������� ���������� ?�������������� ������ �������������� ����������������!���������������������!������������������"�������������� �����������������������������������������2����"�3�4���������������������������������������������!�������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������� �����������/����������!�������������������������������� ����������������������������������������� +������ ������� ������ ������� ������ ��� ���������� ������������������������������������������������ ��������������������"���������"������?��������������������!�������������������������������� ��#������ ��� �� ������� �� �������� ������������ :�#������ ��������������������������������������������������������������������

*�� �������� ��� ��� �� ��� ������ ��� �!�������� ��� ����� � ����� ����������������������������������� �������������������!������������������������������ &���������������������"����������������������������������������"�����������������������������&�������� �������.�������������������!���������� ����������������!�������-���������!�������������� � ���� ��� ����������� ����� ����������8�'��������� ��� �������� ������� ���������������������!��������������"�������� �������������� �����������!��������� ������������ ��������������������������������������������������������������� �������������'�������� ��������"����������

$��������������������������������������������� �������������������������� � ���������2����"�3�4��������� !����!������������������������������������������������������� ��������������$����������"����������!�������� �����������������������������������������������

.�� ������ ��������������������������� ���������"����������"����� !����������������������������������!������������������������������������� ���������������������������������������!�������"�����������������!��������$����������������� ������������ � ����� �&������������� ������������ �������� ������ ��� ������� ������ ��� ������� ��� ���� ����� ������������������������ ������&������������� ��������������������������������������� ������� ��"��������� ��� ����������������� ��� ��������� .�� ���������������"������������!��������� ������������������������������

����� �����!�������� ������ ����� ��� ������� �������� �!���������������������������������%����������������������������������� ������������ �����������������/������������������������� ���� ���

Universitatea Spiru Haret

Page 54: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

����������������������������������������� ��������"����������������������� ������ ��� �������� �� ��� ������������ ��� �� ���������� ��� �������� ������������������������������������.�����������!���������������������������������������������������������� �&�������������� ���������������������������� ���!�����������������"��������������������������������������������������������������.���������������������!��������������"����������&�������������� ���������������

-�����������������������"������������������������������������������������������������������������������������������������������!���� ����� ������� ���������� ������ �!������ ����������� ��� ���������������������������������

"��$����������� �������

/��������������������������������������������������������������������������������������������.���������������������(�������������������������'���������������������!��������������������������������-����������� .���������#��� ���������������� �����"������������ ��������������! ���� ������+��!��������������'�'���������������������#�������������������������������� ���������������������������������������������������������!����������������������������������������������������������������������#�������������������������������������� ���������������������������/��������������������������������������������������!�#�����������������������������������!����������������������������������������� ����.�������������������������������������!��������������������������(����������!������������������ �����"������������������������"��������������������������������"�������/����������'�������&������ �'������������(����� �'���������������������������0������������������������� ����#������������������������������"#�������!���������������0��������������������������������!���������������� ��������������������������� ���������������������������������������!�������������������!���������������(�������������������������������������������

��������������"�������������� �����������"���0����"���&�E������ ���6�� ���, ����$������� �������������� ���"���������� �������������������� ����������������������������������������������!�������������������������������������������������������������������������#� �������������������������������������������������$����������"������������� �������������� ������������� ������� ���� ���� ���������/�&�!!����������5������������������������������������� �����7 ���

���C��>��� ����%��D��A ���� �&��? ����)������������������������ �� ������/�% �����%/����:� ���-��01<.��0E��03�� ����

���$�����:�%�������������������� �� �������*+%��? � �%�&��������+%���% �����%/���:� ���-�������$B����.2��01=1�����623�

Universitatea Spiru Haret

Page 55: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

��!�������� ����� ���0����"���&� ������������� ������� ���/�&�!!�������������������������������������������������!����������������!�������������������!��������������!������������������������������������������������������� �����������������#���!�����������/�&�!!���������������������'���!��������������������������������������������� ��������#�����������!��������

$�������� ��� ���"������� ���� ������ ��� �� ����� ������� /�&�!!������������� ������������������� �������� �'�������!��%� ���� ����� ����������&���� ���� ����"�������� ��� ���������� ������� ���%� ��������� ������������� .�� ������ ����� �� ����������� ����"��� ��� ����������� ������'��������������� �����������������!�������������������������������� ������������������!����/�&�!!��������"����������������������������������������������������������������� �������������������������������������� ������������ 0��������� ��� ��� ���������� ��� ������������ ��6����&,���� ��������������������������������������� ���������������������������� ��� ��������� ����� ���� � ������ ��� "���� ����������� �������������������������������������������������������������������#�������������������!�����������������������������

.�� ������ !���� ���6����&,������� ������������!��������� �������������"���������������������������������������� ���!��������������������������������������������������������������������������������������������"���������������������������������������!���������������������������������������� ������������

/�&�!!����������������������������������������������������������� ��� ������� ��� ������������ �������� ���!���� ��� ������ ������� !�������� ��������������������������������������� ������� ������� ����� .������������������������������������������� ����������������������������������� �������������%

0�� 5����������� ������ ��� ���� ��� �������������� �� �� ����� ��������� ������ ���� �����L� ���� ����� ������M� ���� ���� ��� ���M� �������������������L��

6���������� ���������M������"������.�� �������� � ����� ��� ��� ������%� �������� ��� ��� ��

��������%�������������������L7�1"������������������������������������� �����������"�������������

��� ��������� �� ���L� �����������'������� ��� �������� ���� ����� ���M

���(���>��?��?� �%)� ��������������"�� �����01=.�����..E��� (��� (�� $�� I��������"�� �����0������� �� �� �� ����� �� *&����� ��

�% �����%/-��0162�����6.��>�� �� �������������������� ��� ��������F� ������:������1����������� ������� �) ������D�)�O�9��01<1�����=<.5=<<�

Universitatea Spiru Haret

Page 56: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

��������������M�������������������������������������L��/������������������������������ ������������������������ �����K��������� ������������������������������������L������� ������������������!��%�5������� �������������M���������������������L������������M����������������"�"������������ �������!����L7 ��

+����� ��������"������������������������������������������������L����M��������������������������������?��������������������������������������:��������������������������������������&������������������������ ���������������������� ������������������������������������/�&�!!������������������������������������������ ���

8������������������������ ��������������������� �������������������������!��������������"�"�������������������� ������������������/�&�!!���������������+�������������������������������������������'�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����

$���������� ��� � �������� ���������� ��� ����#��� ��� ��������� ������%� ���������������� /�&�!!���� !�������� �� ������� �������� ��������������� ���������������� ���� �������� ������� ������� �������������� �������������������� ��������������������������������%������� ����������%��������� ��������%������� ������������

0��"����� ���������������"������!������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������� ������������������������ �������������������������������� ������������������������������������������������������!�������������������� ��������������������������������������������"���������������������������������������������������������������������

6��"������� ��������������� �������������!����������������!��������������������������������� ������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������

.��"����� �����������������������������!������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������������� �������������������������!���������������9��"��������������������������� ��/�&�!!������������������"�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!�����������������������!��������������!������������

$��"�������������������������������������������/�&�!!������&������������������������������������������������������������������������������

��( ����������������:�%���������2����������63E�

Universitatea Spiru Haret

Page 57: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

+���� ��� ����� ��� �������� ��� ����� �#���� ��� ����������� ���� ���� ������ �������������������� ���������� ��������%� ������ ��� �����������������������������������������������������������������.���!��������������� ������� �!��������� /�&�!!���� ������� �������������&��� ���� ��������� ��������� �� ���������� ������ ������ �� ��������� ��������������������� ���������������������������-��� ��������&�������������� ��� ������ !���������� ���&��� ���� ��� ���������� ��� ������������������ ���� ���� �#��� ���!��� ������ �������� ��� ������������ ���������������������������������

+�����������������������������/�&�!!���������!�����������!��������� ������������������������������������������������"���� �������"��� ������������������������������������������ ���!�������!���������������������!���������������!��������������"��������������������!���������������������������� �������������������������������������������#���������������������������������������������������������.���!#������/�&�!!������������� �������� ��� ��� ������� ������� �"������� ��� ������������������������� ���������� ����������������������������������������� ��������������������������������������������� ����������������������������!�������� �������������� ��� �������� ���� ����� �����������=������� �&�������������������������!�������������������������������������������������������������� ����������� ��� ���� ���� �������������� �����"��������� ���������������������������������� ����������

*�����������������������"�������������������������������������������#������� �������������������� .������ ������������ �������������������"�������������������������ABGD����������������������������������������������!�����!�� ��������������������������������"���������������������� �������������������������������0�������������������������������������5������������������������������������7���� ����������� ������������ ������������ ���������������������&����&����#��������������������������

0������������������������������%���������������������������������������������������������������!������"����������.������� �������������5������������������"�������� ����������������������������������������� ���������� ���������� ���'������� ���������� ���������� �������� ���������"��������������������������������������������!���������������������������������� ���������������������������������������������!��7������������������ ������������������5����������������������� ��!�������������7��9��������������������������������������������������

���(���I�����I�� �����)�������1�������3�����"�������� ����/���� ����*C�� �-������%��� �� ��%���������� ������%��C�� ����% �����% ����C���� �� ���I���� �61��012.#����*+%��&���������% �����%/-�������'B����6.��D����4��012.�����23=54EE�

Universitatea Spiru Haret

Page 58: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

��!�����������������������������������������������"��������#���������������������������� ����� .�� !���������������������"�����������������!������������������������������'���

/�� ���������� ���!���� ��� �������� ��� ���������� �� "�����������������������'���������������������������������������� �������!� ������ ��������� ���� ���������������� ����� ��� ����������� ���������������������������������������������������������/���������������� ��������� ������� ��� 5�������� �������� �� ���� �������� ��������7� ������ ���

�������������������������������� ���������������������������������������� ��� !������� ���&��� ����� ������ ����� ����������� ������ ������������� �������� ���� ����� ����������� ���� �������� ��������� ������������� �����!����������������� ��� �������� ����� .�� �������������������������������������������������������������������������������������$��"�������������� ���������������������!��������������������������� �������� �� ����������� �������� ���� ���!��� ���#�� �������� ������������������������������������ �������������������������������9���������������!����� ����������"����������������������� ����������������������������������������������������������!������#�������!���������"����

�����������������������5���������7�����������������������&������ 5������� ����� ������� ��� ������� �� �������7�� ��������� �������������� ��� ��� ���!� ������ ��������� $�� "���� �������� 5������7����������������������������������������������������������������!���������������������� �����5����������� ���������������������������7�

+�������������������������������������������������������������������������������� �"�������� ��� ���������������� ��� ����������� ������������ ��� ��������� ����� �������� �������� ���� �������������� �������0������������������������������5��������������������#������������������������ ����� ����������������������������������������������������� !�����7 ���������������8�����������������!�������5������������������"��� ��� !��� �� ��� ���������� ��� ���������� �!�������7������� �����������������5������������������������������� ����������������������7������������������5������������������!����������������������7�������#�5����������������������������������������7 ���

���� �������� ��������� ��������� ������� ����� ��� ����� ��� ����������������������������������������������������������������������������� �!����� ����� ��������� ��� ������ ������� ������ �� ������������� �������������������������!������������&�������������������������������

��������������23=5232���������������21.���������������21=�

Universitatea Spiru Haret

Page 59: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

������������������������������������������������������������������������������������� �����������������!�������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������

������������������������������������������ �����������������������������������������'� �����������������������������������F���������������������������������������������������������������������������������������������������������&��� �����$�����������������������������F����'� ������"���������������������������������������������� ��� ��� ���������� ����� ��� ��������� ��&��������� �� ���������������������������� ���������������������&��� ���

1������ �"������� ������������� �������� ����� �� ��������� ����� ��������������������������������������������������"���������������������������� ����� ��� ��� ������� ��� ���� ����������� ������ �������� ������� �� �������������������������&��� ����������������������������������������������������������������"�������������������������������"��������������"��������1���������������������� ����������� ����������������������������&��� ����������������"����������������������������������������������������� ������������������������������������"������������������������#���������!�������������������"��������!���������������������������&��� ��� �����������������&��� �����������

�������"������+�,�� �������"���������������!�������������������������������"����������������"��������������������������������-������������������������� �� ������ ��!������� �������������������� ��� ������� ��������������������������� ������� �������������������������*��!�������������� ��� ����������� ���&��� ����� ��� "��������� ���� �� ������������������� ����������������� ����� ��� ����� ���&����� ������� ������!��������"��������� ���� ��������������"������������ �������� ��� ���������!�����������������������!�������&��� �����"�����������������&������������������������������

.��������������������������+�,����"���������������������������������������������� ����������!������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������� ��� ������������� ������������������������������ ������� ��� !������������+�,��� ������������� ���������� �������������������������������������� ������� ������&��� ������������������������ ������������������������������������������������ ��

�������&�'��(�)��������������� �� �������*+%��,� ��-����.��&��/��0123���� .045.61�

Universitatea Spiru Haret

Page 60: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

������"����������������� �"������������������ �"�����������!������������������������������"����������������������������������������� ���������"������������������������������

(

���������������������������������������������������������������������� ���� ������������������������������������&��������������������������������������������������!����������������������� �����������������������

0��.�����������������������������!�����������������������������������%������ �������������������������+����������������������������������������� ������!� �������������������������� ���� .����������������������� ������������������������������������������������������������������������!��������������������������%��!��������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������/����������!���������!�������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������������������!�������������������������������������� ����

6��9������ ��������������������������������������������������"��������������%

���������!����������������������%������������"��������������������������������������������������������������������������

"�� ������!����� ��� ���� � ����������� ��� ������� ��#�� ��� �������������������#�����������������������������*���������������������������>����������������������!�������!���������������������������������������������������� �����������������������+�������������������������������������������������!�������������������

.��+�� ������� �� ����������� ��� ������������ ������ ����� ��� ������������� ����� �������&��� ������������� ���%

���/���������������������������������������������������������������������� �������"���������?���� ���� �������������� ������� ����� ��������������������������"����������������������"��������������������

�"��� �������������������������������������������������"�������%������ �������������������������������

��� ����������� ������ ��� ���������� ��� ���"������ ��� ���������������� ��� ������������ ���������������� ������������������&��������� ������� ���������� �������"�������� ������ ��� �!���� ��������� �������������������������!������������������������������������

.���������������������� ���������������������������������������

Universitatea Spiru Haret

Page 61: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

��#������!���������"���%���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

*������������������� ����������������� ���������������������������� �� ��� ������������������������� ������������� ��� ��������� �������� �"������������"������������������������������������������������#���������'���������������� ����"�����������������"���������������������!���������������������������������������������������������

C��-����������������� ����������������������!����������������������������������������� ��������������������������!������%

�����(���������������������������� ����������������������������� ���������� ����"��� ��� �!���������� �������� ��������� ������� ����"�������������������������!�������

"��������������������� �����������������'��������������������������������������������������������������������

��� '����� ���� ��� ��������� ��� ���������� ����� �'�������� ����������������������� �����.����������������������������������������� �������������'������������������������������ ������������������ ����������� ������������� ���������� ��� �������� ����� �������������"�����������!����������������

������"������������������!�������������� ����������������������������������������������������������������������������������������� ���������� � ��������� �� �"������� ��� �"������ ��� ����� ������� ��� �������������������������������������������

Universitatea Spiru Haret

Page 62: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

��

���

������������������

���� ����������� ��������������������

���������������� ��������������������������������� ��������������������������������������� ��� ����������������������� ����������� ������ �� ����� ������ ���� ��� ����� � �� !�� ��� "�������������#��� ����"�#����������������������$���������������#��������������������������#�������������������� � ���� ������������#� ��� �������������������������� ������������������������� �����������#�������������#���� ��#�������#��#���������������% ���

����"����������� �������� ���������������"�#������������������������������� ����������� ������ ������� ��� ����������&����� � ����������#�� �� ����� �#��"��� ������� #�� ������� ��� ����� �������� ������������!�����!������"������������������� �������� �#����������'������"�����������������������������������������������#������������ ���#������"��������������������� ����� � �������#������������ �����!��������#� ���#�����(����#��������������������!��������������'��� �����"����#���������������������������������� ���������� ����������� �#������"��������������������������% ���

���'��#���� ������������������� ��������������#�������������������� � � ����"������� ��������� )�� �!�� ����� ��� ������ ���������� ��������������������������#� ���#������������������������������� ����� ������� ��������� �� ��#����� �� "� �� �� ������� � �����"��*�� ������� ��� ��� ��� � �� �� �����+ ������� ����������� ������#� ������ �� #�� ����� ���� !�� ��������� ���� �� ����"������� �������� ��� ����� ������ �� ������!����� �������� ����� �������������#� �������� ��(#� � ������+ �������������������� ������������ �����������������#�

�������������� ����������������������������� ������� ����������� ���������� ����������������������������������� ������������������������ ���!"�

���������� ������������� � ��� � �� ������� � ������� ��� ����� �� ��� �� ��� ���� �������!��������� �"������������� #$����� �%���� ��� ���&'��(�������)��*�+,������$����� ��"�-�

Universitatea Spiru Haret

Page 63: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

��

��������� �� ����"������� �������� ���+ ������� �,������ ����� �� ������ ����������� ��� ��������������������������������� �����#������� ����"������� ����������#��������������������� ���������"����� ��% ���

��� '�� ������� ����� �� �� �������� ���������� ����� ����� ����� �����������������������)�������������� ����!�������-!����������������������������������� �������������#����� ��������������������.���������#�����������!����� ��������� ����� ������������ �����������#�"������������#��������������������������/�!����� ���������!����� ��������!�����������!����� ����������!����� ���������!�������������!����� ����������������!����������������������������������#�"� ���� ���(#� � ����������������������!����������� ���

������������������!�����������������������������������������#�#������� !�� �� � �� �� ���� ��� ��������� ������ ��� ��� �� ��#�� � ��������#���� ����������������� ������!�������������� � ���������������� ���������� ����#��������������������#����#�-�������������� �������������

����������������������������� �!��������� ������ ������0������������������������� ������(�����������(��!������������������� ��#���������� ��� ��� �������������������������������� ����������������1����(��������������������������� ���������!�������#��#�����������������#����� �#������������������ � � ����� ����#����� �����������������

#��'������� ��� !������ ����� �� �� ��������� ����� ����� ����� ����������� ������������ �����(�� �� �������� �� �������� ��� #�� ��!������ !�����!�����0#������ �#�������������� ������������������������������������� ������0�� ��������!�����������������#�������������������������� ��������� ��������%�� ������#����+ ������ �������� ��� #�� ��� � ���� �� ��#������������������ �#���������0��������������#�������� ������������ ���#�"������� ������� �����#����������� ����������������� �������� ��������������#�������������(���#���-��#���� ������� ���"-���������"��#�"�����#���� ������������ ������#��"�������� ���"(�� ���������������������������#������������ ����������� ��� ��������������������#����������������#�����������������������#����� � ���������������

2�� �(#� ���������� ����� ������� �� �� ���(����� �� �������� ��������#���������#� �����!������#� �#��������� �������(#�����!�������������

������#��������. ���� �/��$����������%���� �#��% ���&���������01�����������* ���2�

����-3���&��#4��/ ���*��/������������/� ��/��5������*�+5��5�/� ���/�*�6����7�* ��/7������* /*�6��� **�* ��������8�**����8*��6����7��'�

������ ����������'�����������������(��� #�� ��7��� ��9� * +�/�'�� ��� 0�����:�* � ��/���2������;�#��'��$����<�����$�=������!�� ��-%��>�)��(�*�(��+�����������(���������,����(����������#?�������� � ��7��� ��9� * +�/��6��8�� ��*��* �����@����/���'����0�*������� */����< 2��$����<����$=�����!�����<��8��;�� ��&%���

Universitatea Spiru Haret

Page 64: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

��

�� ���������*������� �����"������ �������������� � �� �����+ ����������������� �����������������������������#��������������� �#��������������������!���������#�� �����������������.�������!��������������� ����������������- ���!������������� ��������3��� ��������� ����������!����� ��#�"�����������������������#����������#� ��#���� �������������� �����

���������� ������������������!����"��� �� ��������������������"��� ��������� �������� ������ ������ ��������������������� � ��� �����#�� ���������"���� ����#��� ��#������������������ ���� �������� ����������#�#�� ��������������������������������������#������������������������������������������������� �������������� ��������"�#������ ������� �����%�� �� ����� �� �� ����1�#���������� �������������� �������� ��������������#������������#������� ����������������������#�� �� ��� �!�� �������������� #�� �� ������������� ���� ����� ��� ��������� �� #�������� �� #����� ������� � !�� ������ �� ��� 0� �� ������ ������� ������������������������������������� ��� ���0� ��������������������� ������������!�������� �� �����������������%��4��� ��� ������������ � ���������� #�� � � ������ ��� ���� ��� ����� ������ �� ������ �� ��� �����������#������������#����������������������������%0��� ����3�������������������������#�������������������� �������� ��#��#��������������� ������� ������0��������+ ������������������#������������������� ����������������!������������ ���#������������!�����������!����������������"����0��� � �����1� ����������� �������!�������������

������� ����������#���� ������������������������������������������� ��������������������������������� ������������������0!�������� ������������������� �������#� ��#������ ������������ ��������������������������"�#�������������������#� ������#������!�����/ ����������������������������������������������������� ����������� ���,��������1�������1�#������� ������������������������ �#������������� �����������������!����������� �����������������3������ � �������������������������������������������������#� ��� �����������������#� ��������� �� �� �������� ���������� �� ������ ���� ����� #�� ���+�� ����� ������������������������������!������"���������� ������������

���� ������#�� � �������� ������%�� ������ !����� �� !�� �� ����!����� �������������������������� ������!������������� � �����0!������������������ �� ���� ���#� ���������� ������������ #�� �����������#����� ��!��� �����"��

3�"� �������� � �������������!����� �������� ������������� ���������� �� ����������#� ������ ���������#�� ��������� ������!����� ��� ����� ��� �������������������������� ������#��5��6�� ���7���� ���� ��"��

���������� ����������������������������� ������� ��������������/*�+�����/����5� ����"�

Universitatea Spiru Haret

Page 65: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

��

#������'����������!���� �������!����� ��� ��1���%������� ��� ����#�� �� ���#�-� �89:- ���'��������������� �#���� �������#�� ��:����0;-<����� =<>?� ���� �����(#�-��� ��������#� ������� �� ����� ��� ���� �� ������������!���� �������!����� �����1������� ����� �� �� �������� ����#����� �#������!������������ ������������� �������� ��#����#���� ����������������������������#�����������!����������#���� �������� ��#��������������������������������������������!������������������������ ������ ����� !�� ��������� ��� �������� � ���������� #�� � ������ � ����� ��% ��

6�� ���7��������#�����#������������������� �����������#(����#������������������������������������� ���(#� ���������������#���� ��������������������!���� ��������!����� �����1����

�� "�#����� �����#����� ����������� �� �������� ���� ������ �� ����� � �� �������������������1����0�����=�/

*����=�

4�� ��1���� ��� �� � ��/� =�� ���� �� �� ����� �� #�� ������� ��������� �����!�������������� ����������� ���������������� ����������� ��!�������������������������� ����������� ���!���� �������!����� �����1������ �������!����� �����1����!������� ����������� �����!������������ �$

���A���B��*����<����$C��$�,���� ����� �������������� ���������������-��#��##�� �������� ������� �� ���� �������!����������"�������������#$�����%���� ������&'��(�������)��*�+�,������$����� ���!�%�!&�

���,���#�� ���!�����,���#�� ���!��

Universitatea Spiru Haret

Page 66: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

��

;�� ���� �� #�� ������� � �� �������� �������� !������ ���������� #�� ���������� �������� �������������������������������#������������!���������������������#���� ����� ��������!��������������� ��������������� ���

.����� �����������1�������������#���������������������������� ����� ������� ���#� #�� ����#� �� ������ ���� ��� #�������� #���� #�2��'������� � ������������ 0������ �������� ��� ��� #�� ������� ������"�%���������"�� �"(#� �� "�#���� �������� � ���������� �������� 0���� ����������� ���� ��#������������������������� ������������� ���������� ������������������%����������������#����������!�������������� ������������ ���

4���� ��� �#����� �������� !������ ����� �� � �� �������� !�� � �� �0����������� ������������������ ��"������� ����� ���� ������� � !���� ���������� ����������������������!��������� ������������������������ !����� ������������� ������������������#��������#����!�������������

���4�������������� ���#�������������������� ��������������� �����������!������#� ����������������#��������������� ������0�"����"�#���������� ��(#����������!�������������������#�����������#������������� ������������������������������� �������������������#���������� ������ ��#�������������������������������������������������������������� ���������������������������������.�������� �����������#����"������� ������������������������������ ��������������������� ��#�� � �������� ��������� ������ ������������������������������ �������������������������� ������� � ������ ���� �� �� ���� �-���#������������� ����������������������������������������������������������������� �������� ��� ����� !�� ������� ��� ����� ����� ������#� �� � ��������� #�� �(#� � ������� ��� #���!�� �� ��� �� ���#���#�� ����#�����#� � �� ����������!��������������

������������������#���������������#����� �������� ������ ������ ���� �����(#� �� #������� !�� �� � ���������� ����#� � ��� ������������ ��!�������� ��������������� ���"� � ���������������� ����#������������������������������������������� ��������������� ���� ����� ������ !�� �� �� ������ �� #���������� ������� ��� #�� ������� !�� ��� � ���� � ������ ���� �����1� ������������������� ������ ����������#� ����� ���#� �� ��� ��-#����������� ������ ������ ��� #�������� ���������� ����� #��!���� #���������� � ������-������� � � ������ ���� ��� ����������

&������� ��������� ���� �� � �����"������ ��������� �� #��#����� ����� ����������������#����������� ��������������������������( ����������� ������ ���#� #�� �� #���� ����������������� �����/� �� �������

����,���#�� ���!&�������#�

Universitatea Spiru Haret

Page 67: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

��

����� ���������������1� ������ ����������������������������������������#��������#������� ��!����� ��������� ����� ����������0!����� ����1����!����� ���#��������!������������������������ ��#� �������!��������������#�#����� ��!����� ���� ������!���������������� ��!����� ����#���������"�!��#������� �����������������

��������������� ��#������� ���������"��� �������"���� ��#���� ������!��#�� !������ ����� ��#���� ���� 0�#������� ���� �������#�� ����� ������������� ����%����#���#�� �� ������������������������!��� �������#������ ������� !�� ��������� � �� ������(#�-�������������� ����� ��#����������#��������#������0� ������#���������������-��������#������ ��&�#��� ��� � � �7��� ����� ��'�������� ��6������� �� �������� ���"������"������������%�������� ���������������������#�����#����������� ��� ��� � �����-����� ������� �������� ���#��������������

�� � ����� +�������� #�� "����� ��� ������ ��������� ���#��� #������ ���������"���� ��#���� �������!������� ����� ��#���� ���������!��������������#�������� ��#�� ������� � ���@��������������������� ������ ����� ��� ���#������.�����%������� ���#��.������������������#��� ���������#���������=<>A���� ���������&1��5���� �����1� ���1B%���C��(��� �� ��������������� ��� ��� 0�� #����� �� � � !��� ��� !�� � ��� ��������������#������� ����� ��9������� ��� ���1���#��D�����!��0��#���#��'��� �������.�������������� �������������#������ ������#����#���0���#������#������ ��� �������!��!����������� ������������#������#��'��� � ����� 9��&�#��������@�1��� * ������ 9��@�������'��� &(��"������������

���@� ��� #�� ��������� �� !�� �� ���� �� �"������ �� #����� ����� �������� ������� ������������� ����� ��� �����#�������������!���������������� �����������'�� ������� ���� ������� ���#������������ �#�� �� ����������� ��#�������� �� ��������� ��� �� ������ #���������� �����������#��������������� ��#�"������"����������� ��������#�������#������� �������������������������������������

���� ������������ ��������������������������������� ������ ������� �������������� "��� �������������"��� ����������������������������������� ���(#� ������������������������������� ����� ���� ������������!������ �������������� ��������������������*��#���������� ������#�������

���������������/� * <���������������(�� ����������$����<�����$�=������D>0����� * +��2�������;�� ���D%;��

������� . ���� �/��� �� ����&������������ #E������� *���/5��(/��6������D�'�6��&������#��.%������ �����&���������#E������� *���/5��(/��6������&!'>�� ���*�� ��/������&����� ������%� ����� ���#��. #E������F����7���/5�6��E�/�/* ���/5��(/��6�����&;'>�G�C���:* ����)�������,��� � ���&�����������#E������F����7���/5��(/��6������D�'>. ��G ������&����������.%��#��� �#�� ��������������E������� *���/5����&D�

Universitatea Spiru Haret

Page 68: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

��

�� ����� �������� �#�"�#�� � ���� �� ����"�� �� ��� ����� #����+ ���� �� #���#�������!�������� ��(#�#�����(#�#���������������������������������������������������#�������������������������� ��������������������� ��� �#��#��������� �����������������"������� �����������!�������#������� ���������� ��������+ �����#����������#��������������#� ���������������� �����"�#�������� � �������#������ ���0�#�"�#�� �������� ����"���

,���� ���������#�� ������������#�������������#���� ������#����(#������������� ��������#�����������������"��!����������"����#�"�#�� ��!������� ������#������������������� �� ���������������������������������#����� �����������"��!����������"���#���������"� �� ���������� ������#������������ ��� ���������"��0�����#������� ��������������������E����#�������������������� �������#��#���#������ ��� ����������"���� "��(���#����#��������#�"�#�� �������� ����"��0��������������������������������� ����������1����������#�� ������� ���#�#������!����� !��#�� �� ������ ������#�� ������"������ !����������� ����������������� ������#������F�

���������"������"� ����#���������-�� �� ���������������������� � ������������������������������������� ������ ������� ����0��������!��� �����0���������#�"�#�� ��!���� ����"�������� ����� �!����1� ����� ����"(#�#������"���� �� ����� ���������������������� ���������� ������

����������#�� ������������#������������������ ����!������������������������������������������#��������� �� ��������������+ ������!�#�������� �� ���������� ���������� �������������#��"� ��� ����!��#������������ ���������� ������ �������� ���������������� �!�� ������� �������������������#�� ���.!��#����������"���������������( ��������������#�� ��������"� ��� �� ������#���#�"���0�#�"��� �!���������������������������!�������#��"������ ��� ����������"������!��"� ��� ��#�������#���#�"��/��� ��� ������� �� ��� � � 0�� �� ����� ��� ��� �� ��(�� �� ���� � ��� �� ���� �������� ������� �!�� �� �� "� ����� �� ����� ������� ��� ������ ���!�����������!������������� ������0�������������������������������������������� ���!�� ��� ���������+ ���� �������������� ����"����!�#������(�����!��������(��!����!���������(��!��������(��!������ �����

C� � ���������������������� �����������������������0������� ��� � � #������� ������� ������"����� �������� ����� ���#� �������������� �� �(#� � ����� ������� �� �� ���� #������"����/� �������������������������������!������������ ���� ��������������������������������� �������#�� ����� ������� ��������� ����� ������� ����������� !���� ������ ������� ����������� � ������������ �������������� �

HI ��� �/���� � �/�� �*� �������� ������� ���/���� 6�� ���/����� ������� /��*� 6���������*�� /� * +�/� 6�� �C * +�/� ��������8����������7���8���� 6�� ��8�/���8*� � +��*�� /��*�����5����8 ���� ��������G��9�������������������#��0������������12336����8 ���5�/�:���E�+�*�����������������#��.�

Universitatea Spiru Haret

Page 69: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

��

��������� �������������� 9�������� �������� ������� ����� ������������� �������������!���������������������������� ������������!������#������� ��� ����������� ������

���������������������������

4�������"���� ��!������ ��� ���� ������������������ ������ �����!�� #�� �� � �� ��#����� ��� ��� � � � � �������� #����� ��� ����� !���1������ ������#������� �� �����!������ ������������������!����� � ������������������������������ � ��������� ������� �������� ����������������������������������������������������0�����;��

4����"����� #�� ����� �� �� �������� ��1����� �� � ��� ��������������� ����� ���� ���� ���� !�� �� ������� ������ �(���"��#�� �������� ��������������� ��

=��������� �� �������� �������������������� ������������� ��������/������0.����������09�������"�����04�������0&�������������0*���������� ���������03

�������������0,������ � ����0C�����#������������������������

03����"� ��� ����0:����������0����#�������������������� ���� ����/

��G�.�09H4H&H*��H�3�H,HC03

�H:�

����������� ���/

��G�.I9�0�H���H4�0H�H���H�&H*J�H�3�H,�0�H�H���HCI0#H H�H���H

3��H�:�0�H���J�

������/��G��#�"�#�� ����G������ ���G���� ��������G���1������ ��������G����� �������G���#��������G���+ ��������G�������#�G�#��� ���� �G���#���������G�����#�0��#������G����������0���� ������- �������G��������������G������#���,�������"������������������������������/

��G�.�H�3��H�,�H�C�

�������"���������������������������������������4����� ���������� �� ��������������������!���������������0����

���6� �����"(#���"�#��������������� ���������������������������� ��� ����"���������� �������#�������������������� ����"����������� ����/

6�G�'�0.�H.

�H��.

��H��03

�H3

�H��3

�H2�0

�H

�H��

��

���������*/ ������ ���/��� �� ����������� ���������/����� ��D&�

Universitatea Spiru Haret

Page 70: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

*����;�

Universitatea Spiru Haret

Page 71: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

������/'�G��� ������#��������0������� ����"�����������������$�.�G�#�������������0�#�"�#�� ��������������#�������������������� �����������#��� ����� ����� ��������� !�� ��� � ���$�2�G���#��� � �������� ������ #�� �� ���������,�!��C�0���� ����!���#���� ����� �!�������������-����#��������������$�G�������� ���� ���� �������� ���������������� ��0�����������#�������#�� ��������� � �� ������� ��� 03��� �� ����� ��� ������� �� ������-�������#�"�������������#���������

;����"�#�������� ������������������1���������� ������������������!���������������������������#���������������������������������� ������ ���/

��� "��� ������ �� �� ���� ������� �� �� ���� ���� ��� ����"������ ����� �� 0����� ��� !�� �� �� � � �(#� ������� �� ������#�"�#�� ��� ��� ����� ��� �� ��������� ���������� !�� �������� ������������!�������������������������� ����#�#������������������������������� ���!�����������������������������#������������ ����"�������� ������ �� �� �� ��� �� ������ ���� ��� ��������"��� � �� ���� ����#����������"��� 4���� ������� ����� �#�"�#�� � �!�� ����� �� �������#�"�#�� ������������"�������� ����� ����"�������������� �� ���������������������������������������"��

2����������#��� ���������������������� �����������#��������� ������������� ���������0������� �� �������������������#�������#�����#�"� ��������!������������#�������� ������2����������#��� ����������#���� ������!���������������������� �������������1��������������������������#���� �������!������������������ ���������������� �������#��������#�����������������(#�-���#���������!���1������� ���������������� ��#�"� � ���!���������������������������� ���#���������������0�������"����"� �� ����#�������� � ����������!��� ���� ����#�"�#�� ���4���������������� �� ��� ��� ����� �� � �� ����"������� �������� ��#�������#���� #�#��������������"�������� ��!������� �������������� ���������"��

������ ������� � ��������� ���� ������ ��������� �����#�������� ����� ���� ����������"��� ������� ���!��#���������� ������ ��������"�������� ��������#���� �� ��������� �� ��������������������� #������������ ��������"� �� ��������� ��������� � �������#�����������

���������������"�!��������������������������#������������#��������� ��� ������ � ���������� #������ �� ����!������ ��#��� ������!����� � ���������� ��������� ���(����������� �������!��������������������������������������������"���������������������������� ��(#����� ���������������

'�� � ��������������� � �� ������������-��� ���������������#���� ��!�����������������-���������������4������������ �#����#�������������������� ���������������� ���������� � ��0���������������������#�����

Universitatea Spiru Haret

Page 72: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

��

��������������4�� ����� #������� !�� �� ������� ���������� �� �������� ������������ ��� ���������

.���� ����������������������������� ������������������������ ���������� �� ������� �� ������ ������"� ������� 0!�� #��� #�� �!���������� ���#��������������������������������������#����!�����������������&���#������������������������"���������������������������������!����������������������(�� ����1������������� ������#����� � ����

4������������� ����� � ���������������������������������� #����!������� �������� !�� ���������� �� ��� ��� ���� �+�������� !�� ���������������� �������������������������!���������"����������(��������� ����!�� �������� �� �����������������.������� ��� �������� �� ������ ��� ������� � #����!������� �������� ������ �� �������� !�� �� �� ����"���� �����1� ������!������ ���������������������������"������������ ������ ��������"��������������� ��������� �������� �����

&����������� ��������#����������������������������������� ������������������ �� ��� ��� �� ���������� ���������� �� !�� ��"��������K� �� #��������������������� �� ���������"�� �����"�������������"(#�- �������� ����������� �!����+ ���� ��#������������������������� �����������������������������"�������������� ��������������������#���������� ���� !������� � ����� ����+� ���+ ���!����(#����� ����� ������#����������!���� ������������������ �������������������������������������-�����������#���������������������������������������������� ����+� ����� � ���#������#��"�#����������������"�#���������� �����������1����������� ���#��"����#���� � ��!���� �� ���� �����

*��������������������#����������� ��� ���#��������!����������������"��������� �������������� �������������������#���� �����#������ ������������ ������� ������������ ������ ����� ����� ��"���������������������������������#������� ����������#������

���,�������� �������"�����!������������ �����������������������#��������������� �����������������"��!����������"�������� ��!�

������� 0��������� ���� ���������������� ��(#�-��� ���-��#�� �� ����� �/��������!����(� �������

��$�������� ������������� ��#�� ���������� ��1����0�� ����#��������0!��#������!������!��#����������������������#���������0���������#� �������� ���������� �����1����#��� ������� ������.�������#����������������"� ������������� ��������"�����������������!�������������������#�������#��#������������������������������ ������!������!������������������/���#������������������ �����!������� � ������������#�� ��� ������ �� ������� ���������� #����� ��������� �� ��#����� �� !�� �����"������� ��������(���#�����!������!����1�������(�� ���"� �����������(��!����������� �

Universitatea Spiru Haret

Page 73: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

��

��%���� ���� ��������������#� ������ !�� ���� �� ������ ���#��������#�����(#����(��#��������� ���� ������ �������� ��������-!����� ���������� ������������ �(�� !��#������"��������� ������������ �������������#������������ �����!������� �����

#��K� ������ ������������!������������������������������� �� ������ ��#������������ ����������� ��� ��� �#�"�#�� �� !�

�� ����"���.�������� #�� ����� �� ������#� �� �� ������������� 0���������� �������� � �������������� ��������� �� ���"� ��������������������#�������������#��������� ������#�����������

4�������#����������#��� �� ������������� ������ �����!������ ��������� �#��� ����������������#������������ ��� ����#�����������������"��!����������"���������!��� ����������������!����(� ���������� � �!�� ��#����� ��� ����������#���#����� ���� �������� �� �� !�� �����������������������"��������������#����� ������ ����������� �������������������������������������������

��#���������������������������������� �������������������� � ������� ���#���������0�#������� �������� ����"���������������#��������� ��#������� �� ����"�������� ��� ������ �"������ ��� ������� #��#��� ��� !�����#�� ������ �������� ������ ��� �� ����"�� '���#�� ����� ����#��������������� ���������� ��������#������� ���!���� �#�"�#�� ������������������������+ ������������������������ ���������������������������������#������� � ��������������������� ���(#� ����������� �� �����������#�������0��������-� ����

��&�������������������������- ����#����� � ���������� ��������������� ��#����� ������������������������ �������� ������ � ��������#������ ������������!������#� ������� ����������������������#��������������� �#��������������#��� �� ���!������ � ���������� �������������#���������"�����������#�����������������������#��� �� ���!������ � ��!�� #������ � ���� �� �������������� ��� �� ����"������� �� ������ � ������ #�� �!���#������� ��#��#��� �������� ������� ��� �������"��� ������ ��#���������"�����#������ � �#������+ ������#�� ��������������������"����#��� �� ���!����#����������������������� ����"����������������#��� ��� ��

���'������������������������������ ��� ��������� �����!�������� �������� #�� �� ����� �� 0������"�� !�� ���������� ������� � �������0�������� �� ��������� �����-������ �� �� ���������� �� ����� ��������� ���������� �������������������������������������������������������*�� � ��������� �������� �����#�"�������� ���������������"�0������� ���#������ ��������� � ����#���������"�������������� ���!��#���������"������������� ����.���� �������������������������������#����������� ������ � ������������ ���������� � ����������� ���� ������������������������������

Universitatea Spiru Haret

Page 74: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

��

@��������������������� ������ ������������� ������ ������#�������� �/����������������!�������������������3������ �������������"�� �� ������ ������� ���#�� ������������������� ����� �������� ���������������� ������� ����� ����������#���������������������� ������������������ � ���� ���������������� ������ ���� � ��������������������������� ������ ���� �� �� �������� ��� ����� ������.�(�� ������� � ��������� �(�� !�� ������� ����������� �������������� �����3�� ������ ������� �� ���� ��� ������#������������������"�� ������#������������� ���������� ����������� ������������������"������ �����3������ � ����"������� �������� � � ���������������� �#������������������������������ ��� ���������"���������#����������/����������� �����!������!������������� ������������������� ��� ������������������������������"�������������#��"����� ����������"�#�������������.����� ����������������������� ���#��������������� ��������������������������������%��������� �#����#�������������#���� �������!������!������������!������������ !�� �� � ���� �������� ���#����#��������#�� ������������ ����������1����������� ���"����������� ������� �%�������������� ��� ���������������"-��������"�� ������� ������� � ��������"��� ����"���� ��������������������� ����������������������������������������������������

4�������� �������� ���������%� ��������"�� ��������� ��� �������� ���������� ���������� �� ��������� ����������� #�-�� ��� � ������ �������������� ����������� ���-������������������������#��(����� ��������� ��������������������������� ������ ��� ������"���� ���������������� ��� �����#������� �������� �� ���������.������� ���������� ����������� ��������������#�"�������� ���#�������������� �������� �����(� ���"� ��#�"�#�� ���(��!�� ���"� ������ �

4�������� ������������ �����"���� � � ������������"�� ����� � ������ ���-�� ��1��������� �� �� ������ ���� ������� � �������� ������� ���#��#���#������������������������������������������ ����������� ����������#�� �� ��� �������������-��������4������������� ����������#������������������������������������ ���������������/������0�� ��(#�������������/�������������"����������������������������0������������� � ������������������������������"��!������� ����������� ��������� �������� ������� ��� ��������� ������ ��� ������� ��� ���� ����� ������ �����������������#��"������� ���������������

4���-������������������������������ ��������������#����������������������������������#�������������� ����������������� ����� � ������������������������������������������������� � ������� ��� #� ������ �� ��(�� #�� �� ������� �� ��������"������ �(�� !�� #�� �� ����� �������#����� ��� ������������� ������!������� ������

���3�� ��������� ������������������� ���������������������� � ��������� ������������"�#���������������������� �����������������������

Universitatea Spiru Haret

Page 75: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

��

����"�������#� � ������ ������"�����#�����#��#�������/����������������������0!������������ �������� ������������#����������� ������#��� ���������� ��#�� �!��������� ��� ��������� !�� ��� ���������#�������� �������������� ������� ������#���������������� �#��"� �#���������#� ���#�����������#����������������� �������� �����0!���� ������� �� ���������-��������"��#���#��"��������������������������������� �� ������� ����������� ����+���������������������(#�-!�������������������������"�������� ������#�� � �������������� ��� � � � ������ ���� ��� �� ��� ����� ����������0������������������������������������������������ ��0���������������������������0������������� ��!��#�����!��"� �������������� ������������������������������!����������#��"� ���������������

A��4�� �� � �������� ��� !�� �� ������ ��� �������� ���������� ����� ����� ������-������������� ���!����������� � �������� ��#���������������������������(������� ��������������������������)

4���������� �����"����������������� ���������������(������������ ��#����� � ��� �����#�� � ������� ��� #� "� ��������"������������������������������ � ��!����#����� ��0��� ���������1� ����������� ����������� ����������������+ �����������!���� �� �������(��!������������������+����� ������������������������!������#������������� ������������������

'������ � �� �� ����� � � ��� ���� ��� ����� ������ �� �� �� �#���������� � ����������"�� #�������� ���� � ����� � � ���!�� �� �����#������������������������������� ����� �� ������ ������������ ������#������� �� #�� ��� � ������ !�� ���������� ��� ������������ �������� ��#���������� ��� ����� �� )� ������� �� �� ������ �� ������ #����� ������ ����������� � �������#������"���������������� ����������1�������������������������

'1����!������#���� �������� ��������������� �������������� ���!��������������������������������(���������������������"� ���"������ !�� ������� ������ 0����������"��� �������� ���������#����!�������� #���������� � ���#� ������� ��#� ������ ������"-����#� ������#������������������������������� ���

�� ��� �� ��� ����� ��� � ��� ���� �!�� ���� ������� ����� �� ��������� ��������� 0����� ������ �� �#�� �� ������ � ���� ������� �������#������������0��#�� ���������� ��#���������!���������� ���� ������������� ��!�������� �#���������� ����� �#�������� #���������0������������������E���������������#���������������������������#���������� �������������(�������#������� �������(���������� ��������������#�������������� �#���������� �������� �

#������������������������������� ���������������������������������������������������������������� �������������� � �

Universitatea Spiru Haret

Page 76: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

��

!�� #�� ��#�������� 0�����(#�#������������� ��� ��������� �� �� �����0�����(#��#�� ��������������� ������#�� ��������#���������� �"���������� �������� � �� �����������������������#�������������!���������

'��������������������������������� �#���������� ��������#�� ��������������������#����������� ��������� /���"� ����������������� �� � �� ��� ��� ����� ����$� �� "� ����������������� �� #�������������� ���!������� �������������� ������

����������������������������������������������

������������� �� "� ����� ��� ������������� ������ #�� ������������������ �� !����������� �� �� �������� ��� � ����� ������ �� �����#����� �� ����!������ ����� ��� ���������� �����������������������4������������� �����������������#����������������������������������� ���������������#���� ���������"������������ �!������� ������� �#������������������!����� �������� ����� ���������� ������������#��������� ����������#� ����� ����� ����������� ���� #��� ����� ������"���������� ���������� #�� #����� �� ����"������� ��#����"�� 0���������� #��������"� ����!����+ �����#����#����������������������������������0� ������ ��� #����� ��#����� � !�� � �����"�� �-��� ����� ���1�#�� ������� ������������*�������+�����������������������#�������!��������������� ���� �������� �"���� �� ��#���� �� ���������� ��� !��������� ���� ���#�������������������������������������

,�����������������-���� ������ �� ��������!����� �����(��� ����������(�� !�� � �� ������������ ��� �������������� ����#����#���������� -���������������#�������� �������"�������(������������� ���#� "� ���������#���� ��������������� �����#��� �������� ��� ���"� � ���#����� ����"� � ���� ��� �����������E�� ����� �� ��� ��"�!��� ��������� �� !�������������� ��"������������� ��� �����������������!�� ���"� � ���� ��� ���#�"�����!��� ������ ���"� �������� ��#�� ��� ���#����� � ����������� ������#���� �� ����� �� #�� � ��� � ���� ��������� !�� ���������� ��� #����!� �������� ���� �����������-��������#�������� ����������� ��

'����� ���� ����������� �������!����� ����������#��(#������ ����������� ��������� ������ �� �!����� ����������������#�-�����������������#��#������������"��������� � �����!������������������#����������+ ������ !�� ��������� #�� �������� ������ ��� �� ���� ��������� �#����� �� �� �� � ��� !�����/����������� 0�� ����� ��� ������ �1����� �����$�� ���������� 0!����� �� ����������� ������� +���#��������� �� �����$����,������ ������������0 ������� ��"������������������������

.������� �� ������ �� �������� � ��� �� ��� �������� ����� �� �!����� ��� ����� ���������� �� ����� #�� ��� ������� ������ �� #������� �

Universitatea Spiru Haret

Page 77: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

��

#�������� ��� ��� ����������� ��� !�� #�� ����#����� ������#� ����� �������������������1� �����!����1���������� ����#�������"��������#����#�����������������&���������������#��� ������#����������������� ��� #����� #�������� ������ #�� ����"������ �� ������ ������� ��� #������ ��� ������� �������� ��� ����������!����#���������"����� ���#�����������!��#���"����(��!�������#�#��������������"���� �������+ ��������#������������������ ���"� � ������� �����#����"�����+ �������#���!�� ��� ���#���������#���������"-����� ����� ��0��+ ���������#���������� ���"� � ��� ���#��(���!�������������� ���"� � ����"�������������������������#�"������������ ������� �������� ������#����#��� ������� ��#���������������������� ������ �������"������

4�����������������"����������������������1������������� ���� ��!����� �������������#���� ����/�����#� �� ��� ���� ���#��������� !����� �����������!���� � � ����������#��!����������#�� �������� ���#������ ��� �!����� ����0�����A�$�����#� �� ���������������� ���!����� ���������� �� �� ����� ��� ����� ����� 0����� L��� *������ A� �� �� �+���!����������� �� ���������/� =�� ����� ����� ����� �� #���� ��� #�� ��#�������������� #�� ��� �!�� ���� �� ������� � !����� ��� ��� !������ ����� �#�������"����0����� �������!����������� ��#���������������0����� �����!��!����������� ��#��������0����� �����$�;��!����� �������� ����� �������������#��#��������#� �����#������� ����������� ����������#��������������#�����#��!����������� ���������� ��$�A��!����� �������� ���� ����������������� �� ��!��� ���(#� � ������ ����� ��!����� �������� ���� �� ����������� ������ !�� !����� �� ����� ��� ���#� �������� �� ����� ������� ���!����� ��$�L������+� �!����� ��������� ����� ��������������#�#����������0!����� ������������������!��!����� ��������������������������������#������������� 0!����� �������������������� � ������#�� !����� ��������� ��1���-��#����"��� � ����� ������� �� #����� � !����� ��� ����� ������ ��������� ������� �� ��������� !����� ��� �#���������"-����� ����� ������������#�������������������� ���������� ������ �� !����������"(#�����������"� �������� ����������#�� �� ������������� ���� ����������������$�M��!����� �������� ����� ������������������ ����#��#��#����������� ��!��#���������������� � ������� � � ��������#��!������#����� �!�����/���#�������������� �������� ������������� �0����� ��� ��� ��������� #������ #�� ��� ������ ������������� �� ������� #�� ������������"� ��� ���#������������������� ��!������� ��������������$��#�� � ��� ������ ��� !����� �� ����� �� #�� � ���������� ��� ����+ ���!��#����������� �������#� ������!��������� ������������� �������#���-!��� ���� #����������� ��� ����� �� ��������� ���-��� #�� ����������������$� >�� �� �(#� � ���� !����� �� ����� �� ��� �� �� �� ���+ �����#��#���� #�������������� #�� ��������� �� ��������� #��� (#�-!�

Universitatea Spiru Haret

Page 78: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

��

*����A

Universitatea Spiru Haret

Page 79: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

��

������� �� �����#� �������!��#������� � �������������0��������������#����������� ��#����� �!������������� �����!������#� ������������� ����!������� ����������� ����������� �������������� ���������#������������#����� �� ����� �� ����� ������������� ����� ��� ��� �� ����� #����������������������!����� �������� ������� ������������ �������$N�� ������ �� �� ����� ������� #�� !������ ��� ���������������������� 0�� �� ����������� ��������� ��� ����� ���������������� ��� ���� ������� ������������ ��� �� ������� 0��(�� ������ ������ �(�� !�� ��� ������� ����� !�����#� ����� ����� �� �� ����!�������� �������� �� ����� ��������#� �����#����� #�� �������"�� �� �����-��������� �� �������� ��� #�����#�"�#�� � !�� ��"���� � ���� ������ � ����������� 0�#�"�#�� � ��� ���"���� ���#����������!��������#���������"�������� ���#����� � �������#������������#����������� ��� !������� �#������#��"�#����� ������ ���� ��������� ���!������������������� ������������� �������������������������������������#�������"����!������� ���� ��������������� ����"� ����������������� �����

.� � ����������L����� �+���!���� ��������,�����������������������������"�������� ���#��#���� ��������� ���������������������+ ���������� ����(�����������(��!�������������������#��������������"(#��#��������� �������� �� ��1���� ����������� �� �������� ���(��� ��� !����� ������� ���� � �� ���������� !��� �������"�� ��� !����� ������� ������������!����� �������������������� ������������������ �����������0����� ������� �������������#������ ����������� ��#����������!��������������� ������ � ��#�������� ������� ������ ���#������������ ��#�������������"-����#� ������� ������������ ���������������#����+ ���������������������� ����"������������"� ��������������#������������ ������ ���������#����"���O�������#�������������������#����������#��#�������������� �� ������������� ��� ��������� ������� �������� ��������� ������������������ -��������� !�� ��� � -��� ����� ��� ������#�� � !����� ����������� ���.���� ��!����� ����������������!����� �������� ���#����������� ����� ������������� ���� �����!����� �������-������������!����� ������"���� �������� �#�����������#��������!������������

-���������,����#��������#����� ��#�������� ���� ��������!������� �������������#��������� ���������"����� ���������� !���� �� ����������� ��"� �������� ����������� ������"�����������������������������������#������� ������ ���������#������������ ������!�������� �������"���� ������� �����������#��#����������� 0������ � ���� �#���� ���#�� �� ��� �� ����������� � ��������� ���!������������ ������� ��������� �������!�������� ����������������� �������"�� ���� ����������������#���������!����� ���������������0��� �����!���!���������������������������������������4��� ��� �������������������� ���� ��������"��������������#�� �������������#���(#����!��#�

Universitatea Spiru Haret

Page 80: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

*����L

Universitatea Spiru Haret

Page 81: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

����������������#��#������ �������� �� ��������-������������������� ���#�������#���� � � ���������#�� ��������� ��#��������-��#�������������� �������� ���!���������� ���

-��� ������,���� ��� ������� ���#������� �#�������� �� ������� ����� �� �!����� �����������0!��� �!����� ���������� ������#��������������������� �!����� ����������������#���������"-����� ����� �������"� �� ������� �#�������������������!�������������*�������"�#���� ����"� �������� ��������� � ����������� �#�� ����������(����#���������������#�� ��������������� �#��"�����!����� �������"������������ ��#�����������#�������"������ ��������#��������������������"������� ���!����������� �#���

-� �� ������� �,���� ����� ��� �� ����� ��� �� ���� ���� � �� �������������������������������� ����������#�������!�������������������������� ��������#������� ��!����� �����������#����� �������!� ����� ������#�!����� ���������� �� 0��������#���� ���������#������� ������������� ����������#����������#������������!����� ���������������������������������!����� ���#��������!��������������!����� ����#��� ��!��#�������������������������� ��� !�������������� !����� ���#���������"���.��������������#�!�������� ���-��#�������������� ����(�� �����!�������������#���� ���������������!����� ��������������� ���-��������������� ��������� ����#�����#���������#���� ��������� ���������+ ����-����������

-�����������,������������������!���#�����������������!����� ��#���������"-����� ����� ���������!���� ����������� ���������� �!����� �������������0����������� �����������#��� ����!����#���������� �� �����"������ ����������������������������������������#����� ������ � ��������������#���������#������������������������� ��� ��!����� �������� �����#����� �0������� ��/� ����� ���������������� ��� ������#���� ��������.����� ����������#����������������������#���1�#���������������"�����������������������,������ �������� �� �!����� ���

-��� �����,�������#����#����� � ������������#������#�����!����� ��� ��1����!�� ��1� �������-�� �������� ������ ��� �� � (#�!�����������#��!�������������������������� ���������"���� �������"� �� ������ ���������� � �������������������� ������� ��#����� � ���������

.����������������#��!������0�� ���#���������"-����� ����� ���#�������� !�� ��������������#��� �� !�� #�� ��������� �� ���������� �� ����� ���� #������ �� ���� � !����� ��� ��1���� !�� ��1� ������� #��� ������������ ��������������������������1����!����1� �������#����#����������� ���#�#������"���������������+ ��������������� ��!��#�������������#����

�������������������!���������������������� ����������� �������������!������#� ������������������ �������#���1�#���������������#���1� ������#������������������+�����"(#���������������������������������� ��������"��������� ��!������������������� �������� �#����� � ���������

Universitatea Spiru Haret

Page 82: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

��

��

��������������������� ����������������������������������������������

������������������������� ��!��"��� �����#���#� ��$��%��"�"%����� ������

������������ ������������������������������������������������������������� ������������������ ������������������������������������ ����������������������������������

������������������������� ������������������� ������������������������������������������������� ��� ������ ������� �������������������������� ��������� ���������������������!������������ ����������������� ��������� ����������������������������� ������������������" �������� ����������������#�� ����������������������������������� ��� ��� ���������$����������� �������������� ������������������� �������������������� � �������������������������� ������������� ������������� ��� ���� ����������������������� ������� ������������������

%��� ��������������������� ��� ������ ���������������� ������ ������������ � ��� ���������� ������� �� ��� ������ � �� ����������� ���������������� ������������� �� �� ��� ��������������� ������ ������ �� � ������� ��� �� �� ���� �������� �������� �� ���� ����&���� ������������������������� ���������������������� ����� ��� � ���������������������� ���������������� ���

%����������������������������� � ����������� ��������������������&� ����������������������������������'���� ��� �����������������������"����������������#������ ����� ���������������������� ��� ��������������������������������� � � ����� �� ���������������������� �������"�������&�� ����������������������������������������������������������������� ������# �������������������������������� ����������� ��������������������'���� ��� �������������&� �������� ����� ��� �� �������&����� ������� � ���������� ��� �� ������ (����� ����� �� ���� ����� �� ������ ����� �� ��������� ����� �� &������ � �������������������� ��� ����� � ��� ����� ������ ��� ��������� ������ �� ������ �������������������������������������������������������� ���������������'��� ������

Universitatea Spiru Haret

Page 83: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

��

��� ����������������� �������������&������ ������������������������ ���������%� ����� �(����� �)��������������������������������*��������� ��������������������������������������� �������������� ������ �� ������� ��������� �� ���������� � ����� �������� � ���������������� ������������ �����������������������+������� ������������ �������� ��������������������������� �������� ��������������� � ����������������������������� �������������������� ��������,��� �������������������������� � ������������ �������������� � ����� ��������������������������������� ������������������������

+�� ���� ��� ������ � -����� �� �� � ��� ��� ���� ������� ��� �������� �������� �� ���������� ������� � ���������& �� ������� ������������� ����������� ����������� � ������� ����� ������� ����� ���������������������� �������������������������������������������� ������������� ��������������������������������

.���������-�������� ��������������������� ������������ �������� ���� ���������������������������������� � ���� ���� ������������� ���������������� �����"�� �����������#�������������������������������������������������� �������%����/���������������������������������� ��� �� � �������� ��� ������������ ����� ������� ���� ���������� ����� ������ ���������&��� � ������������ ���-����� &���� ����������� �������������������������������� ����$������ ����������0�/������1"����#�� �������� ��������������� ������� � ������� ���� ������������������� ������� �����0���/�������1��������������$������� ���������������$�� �� ������� ���������(���������������������������� ���������� ��������&����������"���������#� ����������+����� ������������������ ����� ����� ����� ���������� ������������ ������������� ��������������������� ����������%��� ������ ����� ������ � ������ �������� ��� ��������������� � � �������� � �� ������������ � ����� ������ ������������ ��������������� ����������� �������

������������ �������������� ������������ ��������������� ��� ��������� �������� ��������� �� ��������� ���������� ��� -����� ���� �� ����� �������� ��������2� ��� ��� �� ����� � ���������� �������� ������������ �� ��������� ������/��������� ����� ������� ���������������������������������������������������������&������������������������������ �����!�������������������� ������������������������������� � ������� ����� ������� ��� ������� ������ ������ �� ����� ���������& ����� ����������� ��������������������������������������� ��� �� ������ ��� ����������� �� ��������� ���� ���������� %�� ����� �������� �������� ��� �������� ������ ������� �� �� ����� � ��� �����������/���� ������ ������ ��� �������� ���� ����� �� ������������ ������ ���"���������������# ������������������������������������

Universitatea Spiru Haret

Page 84: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

��

��� ����� �� � ��� ��������������������� ������������������� �������� �� �������� ���������� � ��� ���� �� ��� ��� ������� ������������������������������

��������������������-���������������������������� ����������������� ������������� ����� ����������������������������� ���������������������������������������� �� ������ ��� ������� �� ��� � ������� � ������ ��� ����� �� ��� ������ ��� ����� ��������� ������������� ��� ������������ � �� �������� ��� ���� ������������ �� ��������������������������� ������� ��������������������������������� �&����������� �������������� �� ����������������������� ���������������� �������������� ����������� ��� "���� ��#� �� ���������� ��"������� ��#���������� � ������� ������������������������������������������������������������ � ���� ����������������� ��������������� ����������� � ��� ������� ��������� *����������� ��� ��� ����������������� �� ���������� ����� ���� �� ���� ������� � ����������������� �������������������� ����������������� ��������������� ����������� ���� ���������� ���������� ������ � �� ������� ��� ������������� ����������� ��������������������������� ����+����� ��������� ������������������� ������������������������� ������"��������# ���� ������������ ������� ��������������������� ��������������� ������� ��� ��������������� ����������������������� ������� ������� ���������������������� ��������������������$� ������$��������# ��������������������������� ���� �������� �������"��������������������� �����������&��� �����������������������#�

+���&��� ���������� ������ ���������������� ���������������������������������������� ������ ������� ������������������������ ����������� ������� ��� ��������������/�������� ��������� �����������������������������$����������� ������������� ��������& ������� ���������������� ����������������� �� �������������������������������������� ������ ���� ���� ���� ������������ �����������)��������� ������������� ��������� ��� ���������������� ���������� ��� �� �������������������������

%���� �� � ������� �������� ������� ������ ������ �� ����� ����������������������������������������������� ������������������� ��������� ����� ����������� �� �� ���������� ��� ����� ��� �������� �����������������������������������������"����� ����� �����������#��������������� �� �������� ������ ������ ����������� ��������������� ��������������������������������������������

(������������������������������� ��������������� ����������������������� ���������� �� ��������������� ����� ���� ����� � ������/�� ������������������ �� ������������������ ���������!������ �������������� ��������+����� ������� �������������������������������������������� ������������������ ������ ������������������������������������������

Universitatea Spiru Haret

Page 85: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

��

3�� ��� � �� ��� ��� ����� � ������ � ��� ��� �������� �����������������������������������������"���������������������������� ���������������� ������������������# ����������������� �������������� ������������������������ �������������������������� ������ ����������������� ������������������������������������������

%�� ������������ ��������� ��� �������� ��� ����� ��� ����� �������� ��������������������� ������������������ ���� �����������&������������������� ����������� ������%������� ���� �������������������� ������������������������������������� �������������� ���� �"����������� ������� ���������#� ���������4���������� ����� ���������������"��������#����������$�� .������� ��� ��� ������ �� ��������� � ������������ �������������� ������ ������������������������������� ������������� � � �������� � ���������� �������� �������� � ��������������������������������������� ���������������������& �����

+������� ���������"������������������# ��������� ����������� ���������� ��������� � �������� ��������������'���� �������������� ������������� �������� ������������������������ ������������������ ����������������+���������� ����������"���������#���� ������� �� ������� ��� ������ ����� � ��� �� ������������ ����������� � ��� ��� ��������������� ������

������$����#��&�"�"'� (����#��� "� �#���"��������� ��!��"��� �

+�� ������ ��������� ��������� �� ������� "��� �������� �����������#������� �������������� ���������������������������������������������������������� �� ������������������������������%

�&�+���������� �����������"������������������ �����#� ������������� ��������� ��� �������� �� ������������������� ��� ��������������� ���� ���������� �� ��������������������

'&�%������ ������������������� �������������� ������������� ���������� ��� ��������� � � ������ ������� �� ��������� �� ��#����� ��� ���������� ���������������������������������������������� ���������

(������� �"����� �������#�� ��� ���������������&��������������� ������ � ��� ����� �� ������� ����� ���� ������ ��������� ����&�������������� �������� ���2�� ��� ��������� ������������������ ������� ��� ���������������������� �����$�����������������!������������������ �������� �������������'���� ���� �� ����������������������������������,��� ����������������������������� ���������� ������������ ��� ������������� ���������������������������� ��� ������"���������� ����#�������� �� �������������

Universitatea Spiru Haret

Page 86: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

��

%������������ ���������� ��� ������������������������ ����� ������������� �����������2

��������� ����� ��������� �����2

*��5

%�� ������� �������� �� ������ ���� ������������������������������2

&� (������� � ���������� �� ������������ ������� ��� �� ���������������� ���������������� ����������������������������������������������������� ���� ������ ������������������ ����6���������& ������������ � ����� �� ����������� ���������� ��� �� � ��� ������� �� ��������������� 7������� � �� ������ �� ���������� �����2� !�� ���������� ���������� �� ����������� ��� �� �!����� ������������� �� �� ����� � ������������� ���� ��� ���

(���������� �� ��� ���������������� �������������������������� ������������ �� ��� ����� � ��� ������ ����������������� ��������$���� ����������� �������� ������������������$ ���������� �� �������������� �������� � ���������� ��� �������� � �������� ����� � ������� ����������������������������������������� ������������������������

�&�(������� ��� �� � ����������������������� �� ����� �������������������� ������� ������ ���������������� ������������

������

���"��8#�

*��8

4������ ��� � �� ����� �� ������ �������� "��#� ��� ��������

���������� ��������� ���������� �� ��� ����� � ��� ����� ����������������&��� �������� &��� ��� � ��� ��� �� ������� ������ ����������� � ��������� �� ������� ,��� ��� �� ������ ��� !����� �� ��� ����� ���� ������ ��� ����������� ��������� ��� ������������ ������������� ���� ����������

Universitatea Spiru Haret

Page 87: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

��

�&���� �� ���������������� �������������������� �����������"����������� ����������� �����#���������� ������ ������������������������������������������&�� ���������%��� ������ ��� ����������� �� ������������������������������� ���������������� ������������������������

(���������������������������

� �������������� ����������������

��������������������� �������� ��������������"��9#2

*��9

%������ ��� ������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �����!���� ���������� �� �������������������� �������"������������� ��#����� ������������ +����� �� ������ �������� �� ���� �������� �� �������� ��� � ��� ������� ��� ��������� ���� ���� ��� ������� � �� �� ������ �������

+����������������������������������� �� ����������������� ������������������������������������������� ������������ ������������� ������������������������������������� ����������������������������������������������������/���������

�&�+�� ���������������������������� ����������������������� ���� �� ������������������ ������������������������������������������������������ ����� �������� ������������� ����� ���������� ����������� ���� �� �� ���������� ��� �� ��� ���������� ������:������������� ������� �������������� � ����������������������������������������������������������� ��������������� ���������� �������� �������� �������� ����� ���� � ������� �������������"������������������ �����#��%��������� ������� ������� ������������������������� "�������������������� ������������� �������# ��� ��� ������������� � ��������� �� ���������� ������������� ��������� �� �������� ����� ��� �������� �� ����������� ������� �����������������������

Universitatea Spiru Haret

Page 88: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

��

4������ "�� ������# � ��� �������� ��� ������ ��� ��������� ��������� ������� ������������������������2����� ���������� ���� ���������� ��� ����#!����� ������������ ��" ������������������������#�%���������������������������� ������������������������������� ���� �������� �� �������������������������� ���������� � �� �������������������� ��� �������� ��������� �� � ��� ������ ��� ��/�� ��� ����������������� �����

%��� ������ ���������� ���������� ������� ��������������������� ��� �� !�� � ���� ��� ����������� ��� ����� ��� ���� ��� ���� �� � �� ������� ����� ���� �����������������������������������������������������������������:����������� ���������������� �������� ������������������

;#�%�������� ������������������������ ����������������� ����������������������������������)��� ���������������������������� ������������������� �������������������������������������� ���������

*���� ��������� �� �������������������������������" ������� ����&������������������������� ������������ ��� ��� �� ������� ��������#�4�������� �� ������� ������������ ������� ��������� ���������� ����� ��� �������� ���2

4�<���"� (#

(������������ ���������������������������������������������������������� ����������� ����� ����������������������������������������������������� ������ ���� ��������������������������������� ����������� ��������������� �������������&���������������� ���"�������������#������������������������������������������� ��������������,��� ��� ������������� ������������������� ������������������������������ ����������������������������������������������� � ������� �������������������������������� ����� ������ ���

=#� +�� �������� � ������������ "���� ������ �� ���� �������#� ������������������������������ ��"�� ������ �������#������������������� ��� ��������� � ��� ������� �� �������������������� ��������������������������� ����������� ��������������� ������ � ������������ ��������� ��������� �������������������(����������� ������ ��������� ���� ���� �#��� ���

%������������ ������ ������������� ���� ����������� ���������

���� �����������2

(�<���>�

���� ��������� �����2

Universitatea Spiru Haret

Page 89: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

��

��

���

���

*��?

%��������� �������� �������������������������������������������2@#�(������� ��������������������"���� ����������&�����������������������

����������������� ����� ����� ��������� ����� ������������� ���#������� �� ������������� ��������������� ���� ����� ���$���������� ���� ����� ��������� ���������������� ������ ������������� �$������������ ������ ����������� ����� ��� ���������������������� �����������������2������ ���� ��������������� ���$����������������� ����������������������& ���������

%��� �������������� ����� ��������� �� ������������������� ����������������������������������� ������� �� �������� ������������ ���������������� ���� ����� ��������� ����������������"���A#2

*��A� ��� ����� �������2

���

<�������

>���&

%��� ������������ ����� �������� ���� ����������&����� �������� ��������� ��������� � �� ������������������� � ����� �������� ����������������"���@B#2

*��@B

Universitatea Spiru Haret

Page 90: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

���� ����� �������2

��<���"��>�

�#

������������������������������������������������ ���������������������� ���������������� ��������������������� ������� ��������������

:������� ������� ������������������������������������ �������%����������������������,�� �� ������ ��������������������� �� ��������������� �������� �� ������������ ���������������� ������������������ ���������������� ������������������������������ � �������� �2�������������� ������ ������ �������"�

�#�� ���

������� ������������� ������"��# ���������������������� �����

�����������������������������������������������������"*�#�

%�� ������

��<���"�

�>�

�#

�������������C"�

�>�

�#>�

�D�

(�������������"��������� �����#����������������������2��������

������� � ��� ������� ��� ��������� "���� ���� � ���������� ���� ���# ��������������� ��������������������� ����������������������� ����� ������������� ���������� ��� ������ �� ������ ��� ������������� ����� �����

;#�+��������� �������� ��� ������������������� ����������������� ���������������������������,����������������������� ��&������������������� ������������������������������������������������� �������"����&��� �������#�� )�� ������� � � ������������ �������� �� ����������� ��������������������������������������������� �������������������������� ��������������������������

(������� � ���� ����� �������� �� ��������� ���� ���������� ���������"���@@#2

*��@@

Universitatea Spiru Haret

Page 91: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

��

%������������������� ����� ���������� ��������!����: ��������������� ������������������������������ ��������������!����� ��������� �� ����������������������������������������������� ��� ����������������������������������!����7 � ������� ��� ���������������������������������!����� ������������������������������������ ���������������2

��<�:�"�>7#�>�� �!�������2

��<���"4# ���2

��<����C�"�� �(#D

� �<���"��>�

�#!

7�<���"�>� #

4� ������ ��� �� � ��� �� ��� ���� ��������� � � � � ��� �� ��� ����������#������������7�� ������������������#���,������"� �� �������������� �������������������������������������������������#�

E#�%������������������ � ����������� ��������������� ���� �#������� ���� ��������� ����&�� ������� ��������� ��� ��� ��� �������� �������"�

�#�������������� ��������"�#�

6� ����� (�<��

��>��

�� ����������� (�<�� �

�>��C:"�>7#>� D ������� � ������� �����������������������������������2

*��@;

Universitatea Spiru Haret

Page 92: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

��

(�������� � �� � ������ � ��� ������ �� �� ������� "�� �������� ������# ��������� ������������������� �����������������"�

�# ���������

�� ������ ��������� �������� � ��� ������ "4#�� ���� ������������� ������"����������� �����# � ��������� �������������������� ������"�

�#����������������������"������� ����� ��� �������# �������

������������ ��������� � ��� ������� ��� ������� ���������� "������ ���������&������#�

F#�,��� ��������� �������� ��� �������� � ������������ ������ ��� ������������������������������ ����������������"*��@E#2

�*��@E

%������ ��� ������������������������������������ ���������������������������������������������2

����2

@#�� �<����>���

;#�(�<�����>��

E#��<�� �>�:"�>7#

F#�4�<��"��� (#

+������2���������������4 ��

��� ����������������������

�����

������ �� ��� ��������4!,����2

@#�� �<���"��>��

�#

;#���<��"4# ��� ��������<��C��"�� �(#D�

E#�7�<��"�>� #�

Universitatea Spiru Haret

Page 93: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

��

%����� ������������������������������������������� ��������"��� ������ � �

� �� 4#� �� ��������� �� ���������� ��� ����� "������� � ������#�������� ������ �������������� ����� ��� ������� ����������������������������������� �������������������"�����������������#������������������������)��������� �� ������������������������� ������� � �������� ��� �������� �� � ��� ������ ������ � ��������������������� ��� ��� � ���������� ��� � ������������� ,��� ����������������� ������ ��� ����� ���� ����������� ������ �� ����� �������� �� ������������ ����� � � ���� ������ � ��� � �� ��� � ���������� ��������� ������������� � �� ��� ������ ��� ��&� � �� ������ ���� ������������������������ �������� ��� ����*������� ������ ��������� �� ���������� ��������������������������������� ��������������������"���������� ����#��������������� ����������������� ������������

������������������������� ��!��"��� �)�'����!���&������*�!������ ������ ��������" ����

%������� ���������������������������������������������������� ������������� ��������� ������������� ������������� ������ � ����� ��������������������������"��� �������������������������������������$���� �� �G�����H I �$����������������� ������� ��� ��������$�6� �� ������� ������� �-����� �4������� �=�������� J�� ��� � �����# � ������� ���� ��� ������� ������� �� � ������������� ������������������� �������������������������������������� ��������� ��� ��������������������� ���������� ������������������������������������ ������������� ����������� ���

�� ���� �� ��������������������������������

������������������������2�#���� ��������� � ����������� �������� � ����� ����� �������� ��

������ ����������������������� ������������������� ����������������!�#� �������� �������� ��� ������ ���������� ���� ���� ����� �

������&������ ��� ������ ���������������� ������������������������������ ���������� ����������������/���� �������������������������� �������� �����������������������������

������� �� ������� ����������� ������� ������ � ��������������������� ������"���@F#2

Universitatea Spiru Haret

Page 94: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

��

*��@F

%�� ���� ��� ����� � ���������� ��� �������� ���������� � ���� �������� �������������������������������������2

@#�+�����(��"( ���������#���(

��"( ���� �����#� �� �����������������

������������������������%�(�������

(���,��� ��������������� ��������������&

����� ��������� ��� ��%�4���"K�)#������������ ������ �����2����4 �"�������.��� ���������/����������������������$� � ��������#��6������������������ ��������� ������������������ ��������������� ������������"������������������ ����������#�������������� ������������������������ ������ ���������,������������������ ������������������������� �� ��������������������������������������� �������%����������������������������������������������������� ���/�������� ���� ���������� ����� �����������#������ ���������������������������������������������������� ���� ���������� �� � �������� ,������� � ��� ������ �������������� ������&��� ������� � ��� �������� �������� � � ��� ����� �������� ��������� �����, ��� �������������� ����������������� ������������������&�������������� ������������������&���� ����������*�� ����� ������ ���� �������� ���������������� ��� ��� ����� ��� ����� �&��������������� ���������������������������������

��

Universitatea Spiru Haret

Page 95: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

��

;#� +�� ������������������ ������ ��� �� � ����� ��� ������������������� ���� � � ���� � ��� $���������� ���������� ��� "K#� ������������������")#�-�� ����� � �����"�# � ��������������&����������������������� ��������������2

���<�K�>)

�������� ��������������� � ����� ������������ ����������� ������������������������������������������� ��������"�#��,�� �������������������� ������������ ")# � �� ����� �������,������ "� #� �����������"�7# �������� �����&������������������ ������������ ������������� � �������������� ���� ��������"L#��6������ �� ��� ����������� ��������������������������������2

��<��"K>)#�>�� �>7>�L

)�������������������������������������������������� ������������������������������������������������������ � ����&������� ���������� �������� � ����������� �������������������������������� �������������������� ������������� ������������������������������������������������� ������� �� �������������� ������� ������ ��������������� ���������# ��������������������� ���������

=����� �� � ���� �������������������������� .�

6�������������� �������������� ����������������������� ��������� ������������������������������������� ���������������������������

��������������� � ��� ��������� ������ �������� ����������������� �������������� ������������� ��������� ���� ���������� ��� ���� � ��������� ����� ��� ����� �� ������� ����������� ������� ����� ������� ������� � ����� ��������� ������� ���� ������������ ��������� ����� � � ������������������������� ������������������� ������ ������ ���� ���� ������� ���������� � � ������ !� ������ �������� ��������� ���� ����� ��������� ������������ ���� �� ������ � ���� ��������� ������� ����� ������ �� ����� ��������� ��� ���

!������� �������� ���������� ��������������� ��� ������������������������������ ���������������� ��������� ������� ������ � ����������������� ����������

"���������������� �������������������������� ��������� ���������������������������� ������� ������������������������� ������������������#�����������������������$������������������������� �������#�������������� �#�������������������� ���������������������������������� ���� ������������� ��������������������������� ����������������� �������#�������������� �#�������� ���������� ���� ����� ������������ ���������������������� � �����������%�������������#���� � ��� ���������������������������������������� ���������� ����������������&������ � ��� ��������������� ��������������� ����� �� ��������#���������� ��� ��� ����������������#��������� �������

'�������������������� �(�������������)� ��������� �������������������������������������� ��������� �������� ���������� ������� ���������� ������������������� ����������� ������ �������� �

Universitatea Spiru Haret

Page 96: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

��

���� ����� ����� � ���� ������� ������������������������ ������ ����� � ��������������������+������� �������� ������������������ ���������������� �����������������������$��������(������� ������������������������������������������� � � ������� �������������� �������������������������&�������������������� ����� ������������ �� ��������������������

����������������� ������������ ��������������������� ����������� ��� �������� �������������������������������������������������������������������,���������������� ���������� ���������� ��

*������� �������������� ������������������������������������ �� ����� ���� �����������������������������������%����������������������������� ������������ � ����������,�������� ���������,������ �� ������������������������������������������� �����!����� ������������������������������������ ������� �������������������� ����������������������������������������������������������/������������������� ����� ����������������� ������� ����������������������������������������������������� ����������������������� �������������

,����� � ������� �� ��������� ������� ������������������������ ����������������� � ��������������������� ���������� ����� ������� ��������� ��������,��� ��������������������������������� ��� ������������������������������� ���������6���������& ������������������ � ������� ������ ������������ ��������������������� ����� ������������������� ����������������������������� ������"��������������������������������������������� ������������������#������ ����������������� ������������� ������� ���������������!����� ���������������� ����������������������������������� �� ��������*���������������� ���� ��� �������������������� ����� ���,� ������� ��� ������������ ���"��������#����������������"����#�

4���������� ����������������� ���������� ����� ���� ������������������� ��������������������"���������# ��������� ���� ������������ ��� �������� �� �������� � ��� ��������� ���������� ������������� ��������������������������������������������������������������� ��� ����������� %�� ������ ��� ������� ��� ��������� � �������������� ���������������������������"���������#����� ������� ������������������������� ������ ��������� �� ������������� �� ����������� ���� ����� ������ � �������� ����������� +�� ��� �� �� � ���������������������� ������������� ����� ������������ ��� �� ��������������� ��������������������������� ���� � ����������� �������������������"���������������$�� �����# M�

��*� ������� � ����������� �������� ���������������� ���������� � � � � ������ ���������� ���� � �����!����� ����� �#����� �������� �������������� + ��� �������������������+ ����������������������� � ��������� ����������� ����������� ���������� � ������� ����������������

Universitatea Spiru Haret

Page 97: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

��

(������������ ������������������������������������������������ ����������������������� ������"���@5#2

*���@5

Universitatea Spiru Haret

Page 98: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

��

%������ ��� ������ ������������������� ����� ��� ������ ����� � ����� ��������������� �������������2

�# ��� �� �������������� ���������� �� ��� ��� ��� ��� ��&� ��� � ��� �� ��%

������

��������� ������������������������������ ����������������2

"��������2

�#��� �� ���������������������������������� ����� �� ���������&������������&���������������������������%

4�"K�)#����

��� ��� �����2

����4����&� �������������������������!�# ���� �� � ���� ���"������������������&����� #��������������

��������2

,"�>��>7#���"(�6#����������

+����������� ���������������� ���������� ���� ������2������������������� ���"���������� ���� ���������������# ������������"���� �����#����� �����"��������# ������ ������ ��� ������ ����������������������������������������������������� �����+������������������� �� �������� ��� ������������ ���������������������� �������������������������� �#�

������������������������ ���������� ��������� � ����� ������������ ��������� ��������������������� ����� ������&��������� �� ����� ���� ��%������ ����������������������������������� �� ���������������� ������ ��� ���� ��������������������� �������� ������ ���� ��������� ������������ ��� �������� �������������� ��� ����"����� ���# �� ������������������������ � �������� � ������ ������ ��������������� ���� ��������������������������������� ����������������������� ������������������������ ������������������������������� ��(�������� �� ��� ������������������������������������ ���������������� ��������������� �������������� ������� ������&��������� �����������& ������� ������"������������ ������ # ������ �� �������������� ���� � ������������ �����0��������������1 ��������������������������������������������!�������

+������� ����������������� ������� � ��������������������� ����������� ��������������������������������� ��������������������� �� ���/��������������������������������������� ������������������������

Universitatea Spiru Haret

Page 99: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

��

�� �������������������������������+����� �� �� ��������������������������� �������������� ������������������ �������������� ��������������������������� �����"��������������������# ���������� ������.����������� ������� ��� �����������/����� �,��� ���������������0��� ���������� ��������� �����$��������� ��� �������������������������� ���� �������� ����������� �������!��������������������������������������������� ���������� ������������ ��������� ��������������������������������������������������������������� �������

%�� ������ ��� ��� � � ������� � ��� � ������ ����� �� � �����������������,�����������������!����� �� � ���������� ���������� �� ������� ��� �������� ��� ���������� ���������� ��� ������������������������������������������� ��� ���"����� ��/����� ������#��������������������� ��� ���"����� ���������� ��������#�

*�0������� � ����������� ��

@#+������������������� ��������������� ��������� �������������������������������������������������� ������������������� �2

��<�����"��>�(�>�6#%���� ������������������ ������� � ��� ��� "����� ������� ����#

���� ��� ���"�������������(# ������ ��� ���"�������������6# ��������������2

��<����C�"�>��>7#�>�(�"�>�>�#>6"�>�>,#D

�������2��<����� � ����������������������� � ������������� �������

������������������������������ ���"K#�������������������")#!� �<���� �������,�������������������������������������������

�� ��������� ��������� "�������������������# �������� �� ������������������� ��� ����������� ������)

7�<����������� ��������������������� �������������� ����������������������������� � ���������� ����������������������������� ��� ����� ����� ������ �������������� ������������������������� �� ������� ���,������ ��� ��������� +�� ������� ��� �������� ��� ������ � ���� ��� � �������� ��� ���������� ��� ���� ����������� �� ��������� ��� ����� ������� �� � ����� ��� ���� ������ � ���� ������� �� ���� ���� ����� ��� ������ ���� ����� � � ����� ������� ����������)

��<���������"����������� ����� ������������ ������� ���������� ������� � ����# � �� <����� ��� "������ � � ��������� $� ������� ������# � �� <� ������� "������ ��� ��������� �������� � ����������

Universitatea Spiru Haret

Page 100: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

���������� � ������ � /���� � �����# � ������ ��� ��� ���� ���������� ����������� ��� ��"(#!

��<�������������������@�<������������������ ���<����������������"����# � ������ ��� ��� ���� ��������� �� ������� ������������ ����������� ��� ��� "6# � ����� �������� ���/����� ������� � "�������� ����� ��!����������������������� �������#�

;#� %�� ���������� �������� ���������� �������� �� ����������������� ���� ������������� ����������� ������������������� ����������&����������� ������������������� �������������� �� ���������� ������������������ ����������������� ���� ���������������������� ����

3���� ��� ��������� �������������,� ��� ��� ���� ���� ��� ��������������������������������������������������������� ��������������� ��� ������������������������2

�# ���������������<�4�"K�)#��!

�#�������� ��������<�� "����

�#�� !

�#������������������<�"� �>�#�7

���� ����������� �������������� �2

C"� �� #�>�"4�N��#D�7

)����� ���� ����������������������������������������������������� �������� ������������&������������������ ���������� ���� ������� ������������������ �����&�����������"*#�������� ���������������������

%�������� ������������2

�# ������������������<�����!

�# �������������������<�"���>7#����

.������� ������������������� ��������������� ������� ���������������� �������� ������������������������������� ������������������������ ��������� �����&�������������������������������������������������� ����������������������������������2�������� ���������� ���������������

%������������� �� ��������������������������������� ��� � ���� ���������������� ��������� �� ��������� ��� �� ������� ������������� �������������� ��������������� ��������������/������������������������������������� ����� ���� �������������������������!����������������� ��������� ��� ��� ��� ����� ��� ������ ��� �������� � ������ ������,��� ����������������� ����������������������������������������� ������� �� ������� %�� ����� ����� ���� � ��� ���������� ����������������"������������#���������������������"���� ���#���������

Universitatea Spiru Haret

Page 101: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

��

1��� ��� � ����� �������� ����&���������� ��������� �������� � ������ � ������ � ���� ���� ����������� "��������#� ��� �� �������������� ������ ��� ��� ������ � ���� ��� ���� ���������� ����&�� ���� ����������������������� �������������������������� ��������������������������������� ���������������&����������� ������

,�������� ������������,#������#���������� "�#� ����������#�����������"*#�������������� ��� ���"(#���� ����������� ��� ���"6# �������������������������������� �"O#�$��������������������������������� �����������������������������������",#�����������������"4�#� ��������������&�� �� ������ "� #� ������� �������� "L#$ � ������� ���������������������� ���������� ��������0 ������������������������1 ������0���������� ����������� ���"������������������ �������� ���$�������$ � ������������������������ ������"4

�# � ��� ����������������������������$�L2

,�� �� ������������ ������������������������������������(���6����&��������������������. �� ��������������� ���� ������������������������������ ������"���������&����������������&��������#2

��<�,"�>*#�."(>6#�4��

(�� �� ���� � ��� ���� ��� ������� ���������� � ��������� ���� ��� �������� ��������������2� ���������� ���������� �� ��������-� ������������ �������� �� ���������� �� ������� �������� "��� ����#� ������� ��������� ,����� ������ � ���� ��� �������� ��� ������ ������ "����� ��,� �����#��������������������������������������� �������������� ������� �� ���� ��� ��� ���� � �������� ��� ��� �� ����� ����� ��������"����� ������������ �� ��������#�

P

P

Universitatea Spiru Haret

Page 102: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

��

E#�, ����� ��� ���� ������������ ����������� ������� ������� ���������������������������������������������������������� ���������������������2

�#�������������������� �� ����������� �������������������������-������.�������������� ������������������������������ �������������������������������������������������� �������������������.������������ ����������� ���������� �������2����� �������� ��� ������������������������������� ����������������������3��������������������������������������� ���������������� �������������������� ������������������� �� � ������ ����� ��� �������� ��������� ������ ��� ���� ���� $������� ��+������ ������ ������ ��/�������� ���������������� ������������� � ����� � � ��������� ���������������������� ������������� ������������������ �������������������������������������������� �� ������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������ ��������������� ��� ��������� +�� ��������� ��� ������ ��� ����� ����� � ��� ��������������������� ������������� �� ����������� ����� ��� ������������������ � ����� �� �������� ��� ������ ������� ��� ������� ��� ��������� ������%����� ������������ ������������ ����������������� ������� �������� ��������� ����� ����������������������"� � ������#�

�#(�� ���� ������ ��� ��� �������� �� ��� �� ���� ������������������ ������������������������� �����

J����� ������������ ��������� � ��� ������ � � ������ ��������������������� ������������������������������������������� ���������������� ���������������������������������������������������� ������ ������������ ��� ���� ��������� ���� ����������������������� ���,������� ��������� ����������� 7������� ��������������� ��������������������������������������������������� �� ��� ������ ���� ����� � ���� �� ��� ������� ����� ����� ������������ "��������#� �� �������� "������ � ������# � ����&�� ��������������������������������������������������������������%����������������� ��� �������� ��� � ��������� ��� ��������� ������� ��/�������������� ��������������������������������������������������������������������������� �������������������������

����������� ������������ �������� ���� ������ ����� ��������� ������������ ���������#����������� �� ��������� �������� ������������+����� ������� ����������� ��������������������������������� ������ ��� ���������� ������� ���������� ��� �� ������� � ��� �����������,��� ������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ����� �������������� ����������������������������� ����� ���������������������� ��

Universitatea Spiru Haret

Page 103: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

��

��� ���������������������� ���������������������� ������������������������������������� �������� ���� ��������������������/������������������������������������������� ���������

�#3�� ��� ������ ������� ��� �� ������� � ��� ��� ������������������������������������������������������� �� ��������

.������� �������������� ������������������������������� ��� ���� ��� ����'������������������������������������ ����������������������������������� ������ ����������� ������������������������+�������������� � �������������������������������������������� ��������������� �������� ��� ����� � �������� � ��� �������������� ��� �� ����� "�����#���� ������"��������#��%����������� ��������������������������������������������������������������������������������������"������������������������������� ����������������&�������������������������� ���# ���������������������� ����� ������������������������������������������ �� ����������� �������� �� ������������������������������������� ���������������� ������ ��� �����!�������

+������������������ �������������������� ������������� � ��������� ����������������������������,������� ��������� �������������������������������� ����� ������������������ ��������"������� ������ ����� ���������������� ������ �������#��+���&��������� ������ ��� ����������� � ��� ����� ��� �������� �������� � ��� ����������� : ����������������������� ������ ��������������������� ���� ���

(���� ����������������� �����������& ������� ����� ������� ������������������� �������� ������������ ��� ������ &����� ��� �������������������������,��� �������������������������"����������#��� ������������������ ������ ������������� ������������ ���������������&�������������������������� ������� ������������������������������� ����$����� ������������������������� ��� ����� ������ �����������������������������

%������������������������������������������"������������� � ��������������� �������������������� �����������#��������� ������������������������ ��������������� ����������$�����������"������������� �� ������#� ��������� "����� �� ��� �� � ��� �����# � �� ����� ����������������������������� ���� ���������������+��������� ����� � ��� �� ���� �������� �������� ��� ��������� �� �������� � ���������������������������� ������������������������������

�������������� ���� ������������������������������������ ���������� ��������� � �������� ��������� !�� �������� �� ���������� +������ ��� ������� ������� ������� � ��� ������ �� ��������� � ������� �������������� �� �������� � ��� ������� ������ ������������ ��� �������������������� ����������������������

Universitatea Spiru Haret

Page 104: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

��

M+����� ������������������������������ ������������ ����

��������� ������������������������$���������� ���� ������������������������ ����������$� ������ ���������������� ��� ���� �������� ���� ������ !����� ����� ��� �� ��� �� � ����� ���������� ������ � ��� ������������������������� � ���������������������� ������������� ��������:��������������������� ��������������&��� ������������������ ������ ������� ����������� ����������� 0�,���� ����� ��� ���������������������� ����������� ���"��@8#2

.�������������������� ��������������������������������������� ��� ������� ��������� � ������� �� ��������� ��� ��� ������� ������ ������������������������������������������������������������� ����� � ��� ������ ��� ����� ��� ����������� ��� ����� ������������ ��������������� ���������������������������� ������������ �������������������� ������� ������������������������������������� ������� �������� ������������������������������ ������������������������ ����������� � ��������� ����������������� �������������������������� ����������� �� �������������������������� ������������������������ ���������

��� ����������� � ������� ������������ �� �������� ��� ��� ���� ����������� ������������������������������������������ ����������� ����������� ���������� � ���������� ���"����������������� ������������������������������ �������������#����� ����� ���������"����������������&�����������# � ��������������������������� ������������ � ������� ������� ������ ����������������������������������������� ��������������������������������������������������������������+������������������ ��������� ��������$������������������������������������������� ��� ���� �� ������������ �����������$ ����� � �������������������������� � ����������������������������������� �� ��������� ������������������������������������� ��� ����� ��������������� ����������������� �����!��������������������������������������������������������������������������������������� ������ ��� ���������������� ������ � ����������������������������������������� ���������������� ��

Universitatea Spiru Haret

Page 105: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

��

*��

@8

Universitatea Spiru Haret

Page 106: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

���

�������������������� �� ��������������� ��

��� ������ ����� �� �������� ������ ���������������������� ��� ����������������������������������������������������� ����������� ���������������� ��������� ���������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������� �������������� �� ������������ �� ��������� ������� ����� ������� ���������������������������������������������������� ���������������� ������������������������ ������������������������������������������� ������ ������� ������� �� ������� �� ����� ������������ ��� ��������������� �� ������ ������� ������������ �� ��������� ���������������� �������� ������ ����� ���� ��������� ��������� �������������� �������������������

!������ �������������������������� ������������� ������������������������ ��� �� ������� ������� �������� ������� "��� ��������� ��� ���������������#�� ��� ���� ��������� ��� ��������� ���������� ������������ �������� ������ ���� ��� ����� ��������� ��������� ����� ���� �������� �������� �������������������������

������������������������������������ ��� ��!�"���������#��������������!�

$���� ��%����#�������!�� �����

����$� ��������������������������������� ��������������������������������� �������� ��������� ������ ����������������������������������� ��%� ����&������'�(���)������������������ �������������������� ��� ����� �$� �� ����������� ��� ����� ������� ������ ����� ��������������� ����� "����������#� ��� �� ��������� �������� ���� �������������������������������������������������������������������� ������������������" ���������������#���������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������� ������ ����������������������� �

Universitatea Spiru Haret

Page 107: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

���

������������������������������� � �����������������������"��������������$� *������������������������������������������������������������� �������$� ��������� ���������������������������������������������������������#�

&������'�(�� ����� ����� ��� �������� ������������� ��� �������� ������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������� ������������������ ���� ����� ������� �� ������������ ��������� ��� ���������� ����������� ��� ������+����� �� �������� �������� ������ �������� �������������� �����������������������������,�������������������������������� ��������������������������������������������������

-����� � ��������� ��&������'�(��� �������� � ���� ��� �������� ������������������������������� ������������������������ �������������������������������������.���������������������.��������� ������������������� ��� ������������ ������� ������ ������������������!����������������� ������������������������������ ��������.������ ����������� ����������������������������� �������������������������������!��� ����������������������������������������� ����������������� ����� �� ����� ��������� ���������� ����*�� ������������� ������������� ������� ��� ����� ��� �������� ����� ���� �� ����������� ��� ����� ���.�������������������������������������������������������� �������� ������������ ���������� ��� ������ �� ����������� ��� ����� �������������� ������������������������������������������������������������� ����� ������������� ���������� ������

/������������ �������������������������������� ��&������'�(����������������������� ������������������������������������������������������������������ ���� ������������������ ������ ����������������� �������������������������������������������� ��������������������� �� ������ ���� ����������� �� ������������ ������� ������ �����������������������������������������������������������������������������.���������������� ���������

0��������������������� �������������������������������������� �������������������������������������������������"1���������2��3������%���������#�

1���� ����������������������������������������������������������� �������������������������������� ������������������������� ������� �������� �������������������� ��������4���������������������������������!��� ������������������� ��� �������������������������� �� �������� �������4������������������������������5���������������������������������5�������������������������������5������������������������������������������� ���������������������������"�������������������������������������������#����������������������������������"�������������������������������

Universitatea Spiru Haret

Page 108: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

���

���������������������$� � ������������������������������������������*�����������������#������������������������ �����.����������.���� �������������� ���������������������������������������������� ������������� ������������� ��� �������� �� ������������� ��� ������� ����������*���������� ��� �������������������� �� ��� �*���������� ��� ������������� ��������������������������

2���3������������$� ��������������� ������������������������������ ������$� �� ��� �������� ��������� ���������� ����������� ��� ������������������ ��������������������������������������������� ������������� ���������������"��� ���#���� ������������$� ���������������� ���������������������4��������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������3�������������� ���������������������� �������������4����������� ��������"��������������� ��������������������������������#5�������������������������"�������#�������������� ��� ��������� ���������������5����������� ������������"��������������������������� ���� �� ���� �����#5�������������������"����� �������������������������������������� �������� ������������������������� ���� ����������������� ���������$�����#��,�����������������������������������������3����� ����������������������������������������������$� ���������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������"������������������������ �������������� �� �������������������������������������������� �������������������*��������#�

%����������������������� ����������������������������������������������������������������� ��������������������� ���� ������������$� ��������� ����������������������������� ���.���� ���������������������3��������!�(.��������$���� ����������������������������������������������� �� �������� �������� �������� �� �������� �� ��������� ����� ����������� �������������������������� ��������������������������������������������������.�������������������� �������������������������������������������� ��������������� ��������� ������������4������������� ���������������������� � ���������������� ������������������� ������� ���������������� ������������������� ���������

!�������������������� �� ���� ����� ������� ��� ��� ��������4������� ������������������ ������������ ������������������������ ��"������� ����������������������������� ��� ��������������#�� ������������������� �������������� ����������� �� �������4� ��������� ���� ��������� ���� ���� ��� ���������� �� ��� ��������� �5�������� ���� ���������������� �� ������������������ �5�������� ���� ������� ��������� �� �� ���������%��������������������������������������������������

Universitatea Spiru Haret

Page 109: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

���

�� ���� ����� ���������� �������� ��������� ��� ���������� �� �������������������������������������������������������*����������������������

-��������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������!�� ����������������� ��������������������������������������" ������� ����������� �� ���#� ��� ��� ��� �������� �� �� ������������������� �� ���� ��������� ��������� " ��� ����� �������������������#�������������������� �������������������������������������������������������������

!�������������.���� �.�������������������"���������������������������������������#������������������������������������������ �������������������������������������������������������������������������/������������������������"�������.������� ���������������������������������#��������� ������ ��������� "������������������#� ������������ "������������������������������#���������������������������������� ����������������������� ��������������������������������������������������������������� "�.���� ���� ��������������� ������*������� ����� ���������� ���������������������������������������������� ��������#�

%��������������������������� ��� �������������������������������������������������� ������������������.������������������������$� ��������������� ��������������������������������� ��� ������������������������������������������������ ������������� ����� ����������������6��������������������������������������������������������������������������� �������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������

������������������������� ����� ���������� ���� ���������������������� �� �������� �� ������� ������������ ��� ��� � ���� ������������ �������� ��������������������������������������������������� "��� ��� �������������� ��� �� ������� �������� �����#� �

������������ ����� ����� ���� ��� �� ��������� ������������� ��� ����������������������������� �������������������������������� ����������������������������� �������������������������� �!��������������� "����� ������������������������ �������������������� ���� �� ������������������������������������������� �������������������������������������������������� ������ ������� �������� ����� ����� ��� ���� ����������� ��� ������������� ����������#������������������������$���������������������������������������������%�&�������������������� ������������������������ ����������������� ����������������������������������������������������������������������$�������������'�� �� ��������������������� ������������������� �������� �� ������ ��������%� (��������� ����������� ���� �� �������� ���� ��������� ��������� ������� ��������� ��� ������� ��� �$���� �� �������������� �� ��������� �� ��� ������������� ������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������%

Universitatea Spiru Haret

Page 110: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

���

�� �� �������� �� �������� ������ ������ !����*�� ���������������������������������������������������������������������������������������������� ������

���������!�������!���������������&���������������������������

!����������������������� ������������������ ���������������� ���� ����� � �������� �� ������� ������������ ������ ��������������������������������������������������� ��������������������������� ����� ��� ���������� ��������� ��������� ���� �������� ����������������������������� �����������������������������������������

!������ ��� ������ ��������� ������ ���������� �������� ���� �������������� ������������4��������������������������������������* �������������� �������� ������ ���������� ������� ��� ����������� �������� �������������� ��� ��������� ��� �������� ��� ��������������� ������5� �� ��������������*���������� ������ ������� ������5� ����������� ��� ����������� ����������*���������������������5� ����������������������� ��������$� �����������������������������������

����� ����� ��$� ������������ ������������������ ���������������������� ���������������������������������� ��������� "��������#����������.����������������.����������������������������������������� ������������������������������������������������������ �� ��������� !�� �� ����� ����� ��� ����������� ������������������������ ������ ������ ������ ������� ��������� ������� ������������������������������������������������������" ������������������ ��7����8����7�������8���������� �������������������������� �� 7�������8� ��� 7��� ����8#�� ������ ��� ��������� ������������������ ������������������������� ���������������������������" ����������������� ���������������������������������������� ��� 7���������� ���������8� �� �������#� ����*�� �����������������������

�������� �� �� ������ �� ������������ ����������� ��� ������������������������������������������������������������������������ ��� ��������� ��������� ��� ����� ����� �������� ����� ��� ���������������� �� ����� ������ ����������� ��� ��� ����� ������������ ������������� ��� ������ ������ ������� ������� ��� ������ ������� �� ���� ��� �� ��� ������ ������ ��� ����� ���������� �� ������� ���������������������������� ������������������" ��������������������2������������� �� ���� ��������#� ����� �������������� ����������,�����

Universitatea Spiru Haret

Page 111: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

���

� ������ �������� � ����������������� �������������� � ������������� ������"��������#�

���������� �� ���������� ��� ������ ������� ������� ������ ���� ����������������������������������"��������������#�������������������������"����������������#������������������������"��������������������������������#����������� ���������������������������������������������������

,�� ������������������������������������������������ ���������������.������ ��������������������������� ��������������������� ���� ���� �������������������������������������� �����������������������%������ ������������������� ������������������� ���������"�������������� �������#��������������������� ���������������������������

!��������� ��������������� ����������*����������������������������������������������� �������� ����������� �������������������������� ������ �������� ����������� ���������� �� ����������� ������������������,��������������������������������������������������������������� ���� ��$� ���� �������� ������ ��� ���������� �������������������������� �����4

������������������ ������������������"��� �������������#5������������������ ���������� ���������"�����*�������#5������������������ �����������������"���������*� ������#�,������ ������ �� �������� �� ������� ��� ���� �������� ����� ��

������������������ ���������� ������������������"�����������������������#��!������������������������ ���������������������������4

�������������������" ��������������� ����� ����#5��������������������������������"������������ ���������������������#5������������� ������������"������������������������������������� �

�������������������������� ����� ���������������$���� ���������#�%������������������ ������������ �����������������������������

����� ��� ����������� ������������������� �� ������������� ������������������ �� ����������� ������� ����������� �� �����������������������"��������� ��������� �����������������#�

,������� ���������� �� ��� ���� ������� ��� ��������������������������

���������������������"������ ����� ����#5�����������������"������������������������������������������#5����������������������������������" �����������������������������

��� �������������������������������������������#�%������ ��������� ��� ������ ������� ��� ������ ���������� ��

�������� ������� ��������� �� ������������� 4� ��������������������������������������������������������.�����������.��������� �

Universitatea Spiru Haret

Page 112: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

���

��� �������������������������*����������"������������������������������������������������ ����� ����#5����������������������� ������������ �������� �����������*��.����� "������� ���� �������������#����� � �������� ��.����*��� ������ "��� ��� ������ ����� ��.����� ����.������� ��� ��������������� ����������� ��������� �������� ����������� ���������#�

!���������������������������������������������������������� �� ���������� ����������� ��� �������� ��������,�������� �� ��$��������� ������ ������ ������� ������������� ������������������������ ��� ���� ����������� ����������� ��������������� ���.���� ����� �������� ��������������������������������������������������������������������������������������

��� ������������ �������� �� ��������� ������������ ������ ���������� ������������ ��������� ��� �������� �������� �������� ������������������

����������������������������������������������������������������"��������#������������������������� ��������� �������������������������������������������������!������������������������������"�������������� ��.����*��� �����#� ����������� ������ �� ������� ������������������ ������������9������������������������������������������������������������ ������������� ���������������� *����� ���������������������������������������

:�� ����� �������� ����� �� ��������� �������� ������ ����������� ����������� ����� "�������� ����������� �������#�� �����������������������������,������������������������������������������������ ��� ������� ��������������������� �� ����������������������������������� ��� ������� ���������� ��� ������������� �� ������� ���������� ����������������" ���������������� ����������#����$� *������������������ ������� ��������� ��� ������� ����� ��� ��������� �� ������������������������������������,��������� �������������� ��������� �������� ��������������� �������������������.���������������������������������������������������� ���������������$�������������������������������������������������������������� �������������������� ������������������������������!���������������������*��������������������������������������� ����*������������"������������ ����������#��������� ��������������� ��� ������� �� ������� �� ��� ����� ��� ������������������������������ ��� �������� ������� ������ ����� ������������ ������� ���� �����������������������������������!�����������

Universitatea Spiru Haret

Page 113: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

���

�������� !���������!�������������������������$�� ��&����!�����#������'����������#���

%����� ������� �������� ��� �������� �������� ������� "��������������������������� ������������������������������������������#������������ ������������" ���� ���������������������������������#������������������� ����������� �����������" ����������� �������� ������������������#���� ������������ ������������������������������������������������� ���� ��� ���� ��� ����� ������ ������ ��������� ����� ������������������������������������������ �����������������������������������������������������)������������������������������������� �.������������������ ���� ���� ����������� �� �������� ������������� ���������� ��� ����� �� ������ ����� ��������� ������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �������������������������������,���������������$������ �����������������������������������������

!����������������������� ���������������������������������������������������������������� ������������������!�������� ���������� ����������������������������� ������������������������������������ �� ��� �������� ������ ������ ������ �������� �� ����������������������"������������������������#���������������� ������������������������ ������� �������������������������� ���������� �����������"�������������������������������������������������������$��������� �����������$������������� ����������������������������

;�������������������������������������� ���������������������������������������������������������� �������������������%�� ���������������������"������ ��2���������������������������#� ����������������� ����� ���������������������������������������������� ����� ��������� �������� �� ��� �� �������� ��� ���������� ����������� ��������������������������� �������� �� ������������������ ��������������������������������������������������������� � ����� ��������������������������� ���.���������������������������!����������������"���������������������������#�������������������� �������������������������� ��������������������� ���������������� ��������������� ��� ����� ����4������������������������������������������������������������������������ ����������

:�������� ������� �� ����� ���� �� ���������� � �� ��� ��������������� ��� �� ����������������� ������������� �� ���������������������� ����� �� ��� ������� ���� �� ������ ��� ���������������� ���������������������� ����������������,����������� �������������������������� �������� ���������� ������ ������� ������� ��������� ��� ������� �

Universitatea Spiru Haret

Page 114: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

��

������������������������ ����� ������ ������������������������������� ����� �� ������ �������� ������ ��� ��� ������ ���� ��� �� ����� ������ �������� ������ �����������������

,������ ���������� �����������������������������$������������������� ��� �� ������� "�� ���������/���������������� ��� ������ ���� ����������������������� ���������� ������ ������� ������������ ������������������������������������������������������������������ ��������������������������� ������������������� ������������������� ���������������������������������������������������������������������������� ���������"��� �����������#������������� �����������������������������������������������������������������

��������������� ���������������������������� �������� ��������� ����������������������������������������������������� ���������������������������*������������������������������������������������������������� ����� ��������������������������������������������������� ����� �����

/���� �������������������������������� ����� ������� ����� ����� ������ ����� �� ����������������� ���������������������� ���������������������������������������������������� ������������ ��������������������������$�������� ���������������*�������������������� �� ���������� ������� ��� �� ������ " �� 7������ ���� ����8#�� ��� ������� ��� ������������� ����� �� ����������� ��� �������������������������,���������� ��$� ����������*������������������������� ������������� ��������������� ������-����������$�����������������������������.���������������������������������������������������.������������ ��������� ������������� ����� ������������������������������������������������ ����� ������ ������$������������������� ����������������������������� ���������������� ������+������ ������� ������������ ��������� �� ����������� ������ �� ������������������������*� ���������� ������������������������ ������

����������� ������������������������������ ��������� ��������� ������ ��� ��������������������������� "��������������� �������������������/������������� ���������� ������������������� ����� ����������������$����������������������$���������������������������������������������.��������������� ������������������������������������������������� ��������� ��� ������ �������� �������������������*������������*������������ ���$� *�������

;�� ��� ���������� ��� ������ ��������� ������� ��� �� ������������������������� ����������������� ���������� ��������� "�� ����������� �������,����������� ������������������ ���������������������������������� ����������������������������������� �������������� ������������������������������������������$���� ������� ����������� ��������������������������

Universitatea Spiru Haret

Page 115: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

��

!���������� ����� ������� ������ ��� ����� "��������#� �� ��������������� �������������������������7��� ����8������������������� ������������������������������������ ��7�������������� �����8������������������������������ ������������������������������������� ������������������������ ����*���������������������������������"����� �������� �� ������� �������� �����#�� ���� ��� �� ���������� ���������� ����������������������������� ����.������������������������������� �������*���������� ����� ���� ���������� ������� "�����������������������#��,������������ ���������7��� �����8������� ������������������� ������������������������ �����������

����������������� ������������������������������������������������������ ���������������������������������*������������������������� ����������������������� ����� �������� � ����� �������������� ������������������������� ��������������������� ������� �������������� ���������������������� ���������� ���������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������6��������������������������������������������������������������� �����������

-���� �� ������ ��������� ���������� ��� ���������� �� �� ������ �������� ����������������������������� ���������� ����������������������� ���������� ������������������������������������������������������������������� ��7����8�������������� ����������������$� ��� ������ ������������ �� ����������� ��� ���������� ������ ��� ������� ��������� �� ������� �������������� ��� ���� ��������� ���������� ������������������� ��7����8�"��������#��� �������� ����������������������$� �����������������������������������

���������������� ����� �������!� ������������������������'

+�$� ���������������������������� ���������������������������� ���������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������������������������� ��������������*������������������������������������������������4

�������������������4����������� "��� ������ ��� ������ ��������������� ��� ������������ �� ��� ����� �� ��������#� ��� ���������� " ������������������������ ������������������������#5

��)����������������� � ������������ �������� �������� �������*� ������� ��� ��������� ������������� ������������������� ������� ��������%�+������ ������������������������������������������������ ����������������%�,�������������������������������-�����- ������������������������� ��������������������������������������� ���������� �����������"� ������������������"����� ��������� �%

Universitatea Spiru Haret

Page 116: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

���

����������� ������������4���� ���� �������� "�� ������������� ������������ ����������������$� ����������������������������5���� �������"������������������� ����������� ������� ���������$� ��������������������� ���5�������� ���������������� ��������������������������������$� ��� ������ ��������� �������� ��� �� ������������5� ��� ���������������� ��������� ���������" ������������������������������������������ �� ����������� �� ������������� ���������� ��� ������#5� �� ����������� � ����������������������������������������������������������������5

����������� �� �������������4���� �� ������� "�� ������������������������������ �������������������������� ������5���� ������������������������� ��� ������� ���������� ��������������� ���������� ������ ������������ ����5����� �������� ������� "�� ��� ���������� "�� �������� �����������������������"��������� ������������������� ���������������� ��� ��������������#�

%������������������ ������������������� �������������������*������ ��������������������� ����*��������� ���������� ������"�������������������#������������� "���������� ������ ��� � �������#� ��� �������� " ������������ ������������������ ��������#��������������������������������������� ��������� ��� ���������� "��������� ���������#�� ��������� ������������ "��������� � ��������#�� ���������� ��� �������� "������������������#�� ���������� �� ���������� ��� ����� ���� �� ��������� ������"������������������#��!������������ ������������������������������.����$������� ��$� ����������������������������������� �����������������"����� ���������������������������������$� *�������������������#����������!���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������� �����������������������������������������������������

<��#$������ ��������������������� ������� �����������%����������������������&

���+���������������$���������������������� ������������������������������������������������������������� ��� �������.����������������������������������������������������������������� ��������������������������� ������������������"������������������������������������������������ ������ ��������������� ��������������� ����� �������������#��� ������� ������������ �������� ��������������/�� ��������������������������������������� ������������� �� ������������������������������� �����������������������������������������$� ������������������������������������������������������������������������������ �����������������������������������������������!���������������������������������������������������������� ���� ��.����$���� ���������������������������� �����������������������������������������

Universitatea Spiru Haret

Page 117: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

���

6�.����������������������������������������������������������������������������������*����������������������������������������������� ������������������������������ ���������������������������������������������������������������� ��������������������������� ���������������������������� ������� �����������������������$������������$��������������

��� ��� ����� ��� ��������� ������������������� �������� �� ������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������"��������������������������������������#��������������������������� �������������������������� �����������������������������������5����� ����������������������������������� ��������������������������� ����������������������������������������������� ��� ������ �������� �������� ������� ��������� ��� �����������������������������������������������������������

!���������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������� ���������������� ������������������������� ��������������������� ����������������������������������������������������������������

���/$����� �������� ��� ����� ��� ��� ����������������� ��������������������������������������������������)��������������� ������������������������������������������������������"��� ����������� ������������������������������������ ��������������������������������#��)���������������������������������������������������������������������������������� ����������������� ���������������������� ������������������������� ���� ��$� �����������������������������������������������������������������������������4�������������������������������������$�������� ��$� ������������������������� �����������������������������������=�����*������������������������� ��$� �������������������������� �����"������������� ��������� �*�������������������������������������#�� ������ ������������������������������������������������ ��� ����� ������� ��� ���������������������������� ����������������������������������������,����������������������� ������������� ������������������������������������������������� �������������� ������������������ ���� ��������������������������������������������������������������������������������� �������� �������������������������������������������������������������� ���� ��������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������)������ �������������������������������������������������������������������������� ���������������������������� ������������������� ������������������������������������������������������������������� ���������������������������� ���������������������.�������"������$������������ ���������������������������������� �������������������#�

Universitatea Spiru Haret

Page 118: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

���

,�� ���������������������������"������������������������������������ �� ����������� �� ����������� �� ���������� ������������� ��������������� �� �������� �������� �� ������ ���������� ������� ������������� �������������������������������������� ����������������

>��#$������ ���������������������������������� �����������������%�������"���������&'

������������ ���������� ������������������������������������������ ������������������������$�����������������������"������������ ���������#� ������� ������� ������� ��� ��� ������ ����� �� ���������������������������������������������������$��������������� �������������������"���������� ������� ���� ��.����$�������������������� ������������ ������������������������������

:�� ����� �� ������� ����� ����������� �� ������ �������� ������������ ��� ���� ������ ��� ���������� ������ ��� ���������������������� ��� ��� ���������������������� ��� �� ���������� ���������� ������ ����������*� ��������������� ������������������������������������� ������������������������ ������������ ���������� �������������������������� �����������������$� ������������ �������������������������������������������������� ����������������������������������� ����������������� �������"��������������� ��������������#������� ����������������������������������������������/�������� ���������������������� ����� �������������������� ������������������������������������������������!����$� ������������������������ ����������������������.���� ���������������� �� ����� �� �������������� ����� ���������������� ����� ����������������������� ������������������������ ������ ����������� ����� ������������������������������� ���� �����������������������������������*������������� ���� ���������������������������������������������������������������������� ������� ������� ����������������������������������� ����� ������������������������ ������� ��� ������� �����.�������� ������ ��� ������������������� ����������������$���������������������� ��������� �� �������������������������������������������"������������ ������� �������������������#������������� ��� ������������ ������� ����� ������������� ������� ��� ����������������������������������� ���������$����,������������������� ����� �����"������������������������������������������ ������������������ ����� ���������������������� ���� �������������������#������������������"����� �������������#��������������������������

��.������� ��� ���������� ����������� ������� ��������� ���������������� �-�������������������/�������������������!������������� ��-�������/������-������������������ �������������� ����� ������� �-������� ������ � ���������� �� �������� ��� �� ���������� ��������������������������� ���������������%

Universitatea Spiru Haret

Page 119: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

���

��������������� ����������������� �� ������������ ��� �������� ��� ������������������� ������� ��� �� ���� �� ������� �� ������� �� ��������������������"�������������"����������#�

0���������� ������� ��������� �� ������������ �� ��� ����� �� ����������������� ���������������������������������������.����$���������������������� ����� ��� ����������� �������� ������ �� ������� ������"��� ����*���������������������������*������������������*� ������#����������������������������� ���������������������������������!���� ����������������������������������������������� �������������������� ��� ����"����������� ����� ����#������������������$�������������������������� ����������������� ��������������������������������������������������������������������������������������"������������ �������������� �����������#���� ������������������������������������������ ������������ ����� ������$�������������������� ������������� ��������������������������������������������������"���������������#���������������� ��������������� ��������� ��������"����������������������������#�

?,�$� ������ ������������������������� �������������������������

� ����������������� ������������������������������������������������� ��������������� ����������������������������������������������������������������� �������� ������������������������������������������ ��������������� ���$������ �������������������������������������������������������� � ���������������� ��������������������������������������������.���� ���������"�����<@#�

,������������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������� ��������������������������� �������������������

!������������������������������*� ����������������������������$�����������������������������������7��� ��8���������������������$������������������������������������7��� ��8���������������� ����� ����������������������� ����� ������,��������������������������������������������� �������� ������������������������������������������� *�������������������������� �������������.���� ��������������� ����������������������������������������������������������������

��.����� ����������������������������������/����-�� ���/�������������������������������� �� ����������� ���� ��� �� �� ����������������������������������� �������� �������������������������������������������������������� ������������������ ������������������������������������������������������������������� �������������������� �������������%

Universitatea Spiru Haret

Page 120: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

���

-����<@

�� ����������

�������� ��������

������ ����������

����������������� �����������

����� ���������!�� ��"�����������������

�������

����"�������#$��%�"��� ��"���

�������� ����������#

�������� ���!������#$�&����%��

'(�)����*

������$'������

����(����*$)�����*

)�����+�)���(���(��� � � ��

�(�(��+��'(,� ����(����������()�'(�)�� �

�(���'�(��(�

������� ��

�(*����

�� ����������

���������( �����"�� ��"����

��(�)��-�)(.����(��)('��(���(+����/(� ���(

���

��/�(�(�+�'(,� ����(����(��(

)��0����� �+��)����)��(

Universitatea Spiru Haret

Page 121: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

���

!������������������������ ����.�����������������������������������������"���������$� ����������#���������� �������������������������������� ����� �� ������� ������� ����������� "���� ��� ������ ����� ������ �������������������������*����������������������������������������������#��������������������������������������������������������������������������������������������������"����������� ������������������������������������������� ������� ���� ��������������������������������������#�

������������ ��������������������������������� ������������������������������������� ����� ������ �������������������������������������� �������������������������������������������������������������������$� ��� ������ ���������������� ������ ������������������� ��� ��������������4� ������� ��.����� ��������� ������� ����������� ��� ������������������"����� �������������������������������������������������������#�

��� ��� ��������� ������������ ���������� ��� �� ��� ������ �������������������������������������������� ����������������������� ��������"�������������������������#�������������������� ���� ���� ����������

2������������� ��� ������ ��������� �� ����������� ���������� �� ������������������� ���� ��� ����������� ��� ����� "���������� ��� ������������������������������ ����������������������������������������������������� ��� �� ���������� �� �� ��� �� ��� ����������5� ��������������������������������������������#�

�������������� �� ������������������� ��������������� ���� ������������������������������"������� ���������������������#������� ����������������������������������������������������������*���� ������ ������������������������������������������������������� ������������������ �� ��� ����������������������������������������������������)������������ ����� ���� ������������������������ ������������������ ��������������������� ��������������������������������������������"���.��������������������������� ����������������#������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������9������� ��������� ������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������� ��������������������������������

-������� ������������� �������������������� ��������������������������������������������������������������������� �������$� *��������������������������������������������� ���������������������� ��������������� ��������������� �� ������������

Universitatea Spiru Haret

Page 122: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

���

��

����������������� ��������������� ��

������������������������ �������������� ��� �������� �������� �������������� ����������� ��������������������� ������������������� �� � �������� �������������������������������������������������������� ������� �� �� ������� � ��� ���� ��� � �������� ����� ������������ ���������� ����������������� �� ��������� ����������� ���

������������������ ������� ��������� ������ ��� ����������� ��� �������������������������������������� ���� ���������� ��� �� � �� � ��������� ���� ��������� ��� ������ �������� ���������� �� � �� � ��� ��� ��� � ���� ��� ������������������ ������� �������� ���� ������������������������������� ��������������������������������������������������������������� ��������� ����������������� ��������������������� ���������������� �� �� ��������� ����� ��� ���� ������� �� �� ��������� �� ������� ��������������������������������������� ���

!���������� ������� � � ���� ��� � ���� �� ��������� ����� ����������������������������������� �������� ��������������� ��������� ������ ������ �� ������ ���� ��� �������������������� ����� ������ ������� � ��� �� ������ ���������� �� ��������� ����� ��� ����� � ������������������������������� ���������� ������������������������������������ ������ �����

"�������������������� ���#����������������� ����� �����������$����%������������� �� � ������� � ���������� ��� ������������������ �� ���������� � ������ � ��� ����&� ��� � � ��� ������������������� ������ ������� ���������������� �� ������������������ ����� ��� ��� ������ � ��� �� ������ ����������� ��� ���������� � ����� �� ����� ����� ���� ������������������� ��� ������ �������������� ������������������������������������������������������ ������������������������ ������� ��������������������� ��������� � �������� �����

Universitatea Spiru Haret

Page 123: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

���

����� ������ ����� �� ��������� ������� �������������� ����������� ����� � ��������� ������������������ ���������� ������������������� ������������ ���� � ��������� � ������ !����� ����� ���������� � ��������� ���� ��� ���������� ���� ����� ������ ����� ����������� � ������������ ������ ������������� ����� ������'������������ ����� �������'������������ ������������ �������������������� ����������������� ����� ������ ������ ��� ������� ����������� ������������������������������������� ���������������� ����� ���������'������� ����� �� � ���� ��� �� ���� ���������� �� � � �����(������ � �������������������� ��������� ��������������������������� � ����� �������������������� ������������������ ��������������������� ������������ ����������� �� � ����� ��� ������� )�� ������� �� ������ ���������������� ���������������������������������������������������������

���������� � ����������������������� �� ��������� ������� ����� ������ ��� �������� � ������ ���� ��� ��� ��������� � ��������� ����� ����������� ���� ������� � ��� ����� )������� �� �������� � ��������� ����'������������� �������������������������������������������������� ��� ��� ��������������������������������� ���������������������� ��� � ������ �������� � ������� ��� ���� ��� �� �������� ���� ������� ����� ���� ����� ���������������� �������

�������� ������ ������ �� �������������� ��� � �������������������� �������������������������������#� ��&���������� ���� ���� ������������� ����������� ����� ����� ���������������������� ������ ����� ������ ���� ����������������� ���� ������������������������������������ ������������ ��������� ����%������������������������� ��������������� ���������������� ������ ��� ������� ��� ��������� ��� ����������� �� ���� ���� ��� ������� �� ���� ���� ������ �������

)�� ����� ���� ��� �� ������� ��� ��������� � ��������� ����������� ������ ���������������������������� � � ����������������������������������� ��� ��� �������������������� ��������� ���������� ����� ������� �������� ��� ��������� ����������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������������������������

�������������������������������� �!������

������ ���������������������������� �������" ������� ��������� ����� ����������� ���� ��������������� ��� �������� �������������� �� ���� �� ��������� ����� ���� ����� ���� � � ���������� ��� ���� ������� ������� �������� ������ ���� ���� ����� � ��� ��������

Universitatea Spiru Haret

Page 124: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

���

������ �����������������������*� ����#'�����������&��� ����� ��������� ��� � ����� ��� � ���� ������� ����� �������� ������ ���� ���� ���������������� ����������� ��������� ���������������������� �������������������������������� �������������*� ��������������*� ���#���������������������� � �������� ���&�������������� �������� �� ��� ��������� � �������' � ���������� � ������������������ ���� ������������������������������ ������������������������������ �� ����� ���������������������������������������� ������������ ��������� ���%���������*� �������� �������������������������������� ������ ����� ������� ��� ��� ����� ��� ��� ������ � ���� � ��� ��� �� ������� � ������ ��� ��� �������������������������'��� ��������� �������� ������������ ��������� ������� ��� ���������� ��������� ��� ������������ �� ������� �����������#���� ����������� ���� &�

������� ����������������������� ��������������� ����� �������� ������������� �� �� �������� �� ������������� �� ��� ��� ��� ����� � ������� �������������������������������������������������� ��������� ���������� ������ ����� � ����� ������� �������������������������� ������ �������������� ����������������� ����������� ��������������� ��� ����� ������ ������� ����� ������������������������ �� ����������������������� ���� ���������������� ��������� ���������� � ��������� ����������������������������� �������������� ��������� �� ���������� ��������� ���������� ���������������������������������� � ���������� ��� ������������������� ����������������� ������������������ ������������������������������� ��� ����� ��

"��������� ��������� �������� ���������������������������������������� ���� � ��������� ���� ���� ���������� ���� ���� �� ���������� � ����� �� � �������� � ���� � ������� ��� ������ ��� �������������� ���������� ���������� ���������������* ������������ ����� ��������� ������� ��"� ������������ ������� ��������������������� ���������� ����������������������� �� ������ ����������������� ��� �� ��������� �� � �������� ���� ����� � � �� ���� ����� �� �������������� ��� �����������������������

������ ��� ������� ��� ���������� ������ ��������� ��� ������������������������ ����� ������� "���������� ��������� ������*� ���� ���������� ����������� ��������������������������� ������������������������ �������������������������� ����������������� ����������������� ���

+��������������������������������������� ���� ������������������ ��������,���� ���������������� �������������+�������� ����������� ��������������������������� ����������������� ����������������� ������������������������������ ���� �������������������

Universitatea Spiru Haret

Page 125: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

���

�������������� �� ������ ������ �������� ��� ��������� ��� #������������������� � �������������� ���������������������������&������������ ���� ����� � ����� ��� ��� �� � ����� #����������������������� ��� � ������� � ������ ��� ���������&�� ��������� ��� ���*� ������������ ������������� ����� ����������+���������� ����#�� ����&�������� ����������������� �������������������� � ���� ����������������������� ����������*����������� ������� ������������������� ����������������-������������ ������������������� ��� ��� ��� ������ ����*� ��� ��������� ����� ��������� � ��� �� � ����� ������������������ ������ ���� ��������� �����������"� �� ����� �������������������������������������������������������������� �� ������� ��������� ��������� ��������������� �� � �� ������������������� ���� ��������� ������������� ��� ���������������������������������������������� �������������� ���� ��������� �������� ������������������ �������� ��� ������������������������ �

)������������� �������������� ����������� �������������� ����� ��� ��� ��� ������ ������ �� ������ ���� ��� )��������� ��������� ����� ��������������������� ��������������� ��������� �������� ��������������������� ��������������������������������� ����� ���� ���� ����� � ����� ��� ����� ����� ���������� �� ���� ��������� ������.�������������������������� �������� �� ��� ������� � ��������� ����� ��� ��� �� � ��� �� ������ ������� ���� �������������������������������� ������������������� ��������������������� ���������

��������������� ������������������� ������ ����������������� �� ����� ��� �� ������ �� �� � ��� ���� ������������������������� �������������� ��� ��������������������������� ������ �������� ��' ����� ����������������������� ������������������� ��������������������� ����������������������������������� ���� �������� �������� ����� ��� �������� ����������� ��������� ������ ��������� �� ������������� ������������������ ���������������� �� ��������� ����������������� ��� ���������������� ����� ���� �������� ���

!���� ���������� � ��� �� � �������� � ������ ���������� ��������� ���� ������� ��� � �������� �������� ��� ���� �� ������ ������� ����������������� ��� � ���������� ������ ��������� ������������������ ��� �������� ��� ������������������������ ������ ���������� � ���� � ������� ��� ������ �� � ���������� ��� ������������� ������ ������������������������ ����������������� ������������������ ����������������������������������� ��������� ���������������� ���� ����������� ���������������������������������� �������� ���� ����� ���������� ��� �������������������������� �

Universitatea Spiru Haret

Page 126: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

���

!���������*� ������������������������� �������������� ��� ������� �������������� ���������� ������������������������ ��������������� �� ��������� ����������� ������������������������ �������� ���������������������������� ����������� ������� ���� ���������������������,������� ������������� ����������� #� ��������� ��������� ������������ ���������������������������������%��������������������������������� �� �������������������������� ���� ������ ������ ������ �������� � �� ��� ����� ��� ��� ����� �������������������� ��������������&-���������������� ����#���������������������� ������������������� ������ ��������������������,����������������������������������� ������ ����� ������������������� �������&-�������������������������#������������������������������������� ����� �� ������� �������� ������������ �� ��� ����� ��� ��� � ��� ������� �� ���� *���������� ��� �������� � ������������������������������'� �������� ������������������������������������ ������������&-����������������������������#����������������������������� ����������� ����� � ��� ����� ���� � ����� �� ������������������������������������������ ����������� ����� ������������������������� ���������������� ���������������� ���������������� ����������� ����� ����� �� �������&-��������������������� ����� ������ ������ ���������� ������ ��� ������ ��� �������������� ��

������� ����� �������������������������� ��������� ������� ����������������������������������������������������������������������� ��� �������������� ����������������������������������� ���������� ������������������� ������� ����������� ����������� ��������� ���-� ��������� �� ���������� ������ ��������������������������������������������� �������������� ����������� ��� ������������ ���������� � �� ��� ������� � �������� �� � ������ � ����� �� ������� �������������-� ������� �������� ������������� ������������������� ��������� ������ ��� ������������������������������������������������� �������� �������������������������������������������� ����� ������������� ������������ � ���� ����� ������������������������������������������ ����������������� ���� ������������������������������������ �������������� ��� �������������������� ����������

/������������ ������� ����������������� ������������#�������������� ������ ��������� ������� ��� ������������&��� ��������������� ����� ��������� ���������������������� � ������������������������������� ����-�������������� � ������������ ������ � ������������������������� ��� ����������� ����������������������������� �����������#������������������������������ �� �� ���

Universitatea Spiru Haret

Page 127: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

���

����� ��������� ����&�������������������� ��� ����������������� ���� �������������������*� ����� ���� ��������������� ��������� �� �� ��������� �������������������� ������������ �� ���

"��� ������� ���������� �� ������ �� ���������� ����� ���������� ����� ������������������������� ���������������������� ������������������������� ���� �������������������������� ��� ����� ������������ ������������ ��� ����������������������*� ����������� ��������� ���� ����� #������� �� �� ���� � ��� � ����� &������� ������ ����� ����������������������������������������� �������� ������ ����� ����� ����������� ��������� ���� ������� ������� �� ����������������������������� ������������� ����������� ��� ��������� ������������������*� ������������ ���������� ����� �������������� ����� ����� ���������������������������

���!������������� �������������� ��������� ��� ���������� ������������ ��� ������� ������� �� ��� ������������ ����������� ������� �� ���� ������������ ��������� ��� �� �� �������� ���� ��� � �������������� ����������������������������������������������������������������������������������������� ������������������� � ���������������� ����������� �� �������������������&��� ������������������������������ ����� ������ ��� �������� � ��������� ��� �� ������ ��������������������� ������� �� ����������������������������� ������������������������������������������ ��� ����������������������� ������� ������� ��������� ��� �����

)���������������������������������� ��������� ����� ������ ���� ����������������#������� ������������� ����&������������� ����������� ����� ��� �� ����� ��� ������ ����� �� ���� �� ����� ���� � �� ��������� ����

0&� "������ ��� �������������� ����� ���������� ��������� ���� ����������� �����#������ �������������� ����������� ������������������������������� �����������&�������������������� �������������� �� � �������� � ������� ���� ���� ��������� ����� �� ����*� ��� ���������� ����������� ������������������ ������������������������������ ��������� �������������� ����� �� ��� ����������������������)������������������������������������� ���� ������ ��� ������� �������������������������������� ���������������������������� ���������� ��� �� �� ����� ����� ������������ #��� ���� ��� � �������� ���&�� � ����������� ����� ���������������� ��� ��������� ��� ������ �������������� �������� ��� ������ �'��� ������������� ������������������������ ��������� �������������������� ���������� ���������� �������(������� ���������������������������� ������ ���� � ��-�������� ������� ����������������� ������� ��������� ����� ��

Universitatea Spiru Haret

Page 128: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

���

�������������� ������ ������������������������������������������������� ����� �����

/����������� ������������������������������ � ������������ ��� ��������� ���������� �������,��������������������������#������������������������ ��$�������������������� ������������������������������������� ������ ����� ����$��� ���� ������ ������ %� ��� ���� ��� � �������� ��� ����%������������������������������������������������ �� ����������������� ��� ���������������������� ��������������������� ������������ ������������� ����

(����� �������������������� ��������� ������������������������ ��� �� �������� �����������������$�������������������� ��������� ���������������������� ������� ������������ ����� ����������� �������������� �������������������������#�����������������������������������&����� ������� ������������ � ������������������������������� ���� �������� �������������������� ���� ���������� ������������ ������������������� �������� ������������� �� ������������ ������������������ ��������� ���������������������������� ��������������� ��� ����������������� ����������������� ������������������������������������������������������ ����������������� ��� �������� ���������������������������������#��� ���������������������������������� ����� ������������� ��� ��������&�� ����*���� ��� �������� ��������� �������������� #��� ����� ��� �������� �&������ ��� ���� ������������ ��� �� ��������� �������������������������� �������� ��� ��������

)��� �������������������� ������������ �������� ����������������� �������� ������ ��� ��� ������� �� �� �� ��� ����������� ��� �� � ���������������������������������������������� ����� ��������������� ��������� � ��� �� � ������ ���� ����������������� ���� ��������� ��������������������������������������������'����������������������������������� �������� �����$��� ����������������� ���������� ������������� ��� ��� ����������� ������ ����������� �� �����' ����� �� �� ���������� ���������� �������������������������� ��������� �����������������������������

!� ������ ���������� ����������� �� ��� � ���� ��� ����� ����������������� ���� ��� ������� �������� ���������� ��� ���������� � ����������� ������������������������������������������������� ���������� ����� � ����������������������� ������������������������������ ��� � �������� �� ������� � ��� ���� ��������� ���������� � ������������ ����� ����������� ���� ��������� �������������� ��������������������������� ���� ������� � ���������� ��������������� ��������%������������������������������������������ ���������������� ��� �������� �� ����������������������%���������������������������� ������� ������� �������������� ����� ��������

Universitatea Spiru Haret

Page 129: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

��

1��%���� ������������������������� ��������� ��������������� ������������� ����������������� ���������������������������� ����� ����������� ���� ������������� ��������� ������������������������������������ ����� ���������� ���������� �������������� ������� ������������������ ������ ����� ����� ������������������� ������������������ �����������

(�������������� ����������������� �������������������������������� ����*� ����������������� ����������� �� ����� ���� ���� �������������������������������������������������������������������������������������� ����� ������"��������������,������ �����������#����������������� ������� ������������ �������������������� �����&-������ ��� ������� #���������� �� ������� �� ������ ������������������������������������ ������� �� ��������������������������� � ������� �������� ��� ����&-������ ��������������������� ��� ������ ��������� ���� )�� ���������� ��������� ����� �� � ������������� ����� �������� ��� �������������������� ���������� )�� ��������� �������������� ������� ���������� ���*� ����� �������������������������������������������� ��������#���� ��������������� ���&�

(������������ �������������� ���������������������������*���������������� �� �� �������� ��� �� �������� ��� �'���� �� ������� ����������� ��������������� � ������������������������������������������!������������� ���� �� �������� ��������� ����� ������������ ������ �� �������� ���� � � ����� ��� �� � ����� �� �� �� ������� � ������������� ��� ������ ���������%��������������%��� ����������� �������������������������������������

(������������ ������� ��� ���� �������� �� ������ �� ������ ���������� �����#�������&�������������������������������������������� ��� � ������� ������� �� � ��������� )�� � �������� ��� ���� ���������� � ������ � �� �� ������ ������ �������� � ��������� ���������������������������������������������� ��������� ������������������������������������������ ���������� �� ��������������������� ������ ������������������������ �������� ���������� ��������������� ������%����� ��������%�� � ������ ���������� ���������

!����������������� ������������ ������������������������������������������������ ���������� ���������������������� ������������ ������� ������ ���� �� �� ��� ��� �������� #� � ����� ���������� � ���&����������������� ��������������������������������������� ����������'������ ������������������� ���������������������������������������������������� ������ � ������� ����������� ������� �����������*� ��������������� ��� ��������������������������������� ��� ��������� ����� �� ��������� ��� ����� �� ���'���� ��

Universitatea Spiru Haret

Page 130: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

��

��'������������ ������������ ��������������������������������#�� ����&���� �� ���������� ���������� ������ ������

�������������������� ������ ������� ��� ��������� ���� ������ ��� ����������� �� ������������ ��������� ������������ ���� ������� ��� ����������������������������� ��� ������� �� ����������� ���� ������� � �������������������������� ��� �������� ������������

�� ������������ ���� ���� ������ ���� �� ����������� ��� ��������������� ������������ ��������������������*����������������������������������������������������������������������������� ������ ��� ������� ������������ �� ���� � � �������� ��� ������� ����������� � ����� �� � ��� (� ������ �������� �� ������� ��� �� ������������ �� ��� ��� ���������� ��� ��������� #�� ��� ������*� ���������� ���&� ��� ����� �������� ������� � ��� ��� �������� � ������� ��� �������� ��� ����

��������������"��������#��������������������� �!������

0&�&��������������������������� ����������������������������� � ��������� ���� ��� ��� ����������� ��� ������ ������ ���� ����� ��� � ������������ ��� �������� ��������� �������������� �� ����������������.������������������������������ � ������������ ������������������ ��������������� ����� ���������� ���� ��� ����������������� ������������������������������ ��������� ���,

���'����������������������� �������������%�� ����� ����������*� ���������������� ������ �������������� ������������������*� ��� ���� ������������ �����������������*� �������'������� �������� �����#�� ������� ��� �� ��� � � ���&�� )�� ������� �� �� � ���� � ����� ����� ������ ��� ����� �������������������������������������������������������� �������� ������� ������������ ���������� ������� )�� ������ ��������� �������������� ������'������ �������������������������������������������������������������������������� ������������������������������� ������������������������ �������������������-

���%���� ������ ������� ������������������������ ��� �������� ����� �� ����� �� �� �����������*� ����%� ���������������� �������������������������%�� ��������� ��������������������� �'� � �������� ����� �� ��� ����������������������������� ������ ���������������������������������������������������� ����� ��������� ���� ��������������� ��������� �-

���)������������������������� ���������������� �� ��������� ���������*� ����������� �� ��� ���������������� ���� ��������� ������ ���������������� ��������������� �����������������������*� ������������� ������ ���

Universitatea Spiru Haret

Page 131: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

���

�������������� ��� ��������������������� ��������������������������������������� ���� ��� ��������� ���������� ���� ���� �� ���� � ������ �� � ��� ���������������� ����� ���������� �������� ����� �� � � ��� ���� ��� ����� ������ ������������������ �� ����� ���������� �� ������� ��� ���� ��������� ��� ���������� ������ �������������������������� ��� ��������� �� ���������� ��������� ������� ������� ������ � ������������������������ ����������������� ������������������������������ ����� �� � ����� � ��������� ��� ������������������������������� ������������ � �������� � �������������������� ��������� ������������������� �����!������������������ ��������������������� ��� ������������������������� ����� ��� ��� �������������������� ���������� � ������ � �������� � ��� ���� ���� ������ ������������ �� ���� ����� ��� ���� � ��� ��� �� �� �� ������� ��� ���������������"��"���� �������""� ���������������� �

��������� ������� ��� ��� ������ ��� ��� �� ��������������� ������������ ���������� �� �� ����� � �������� ����������� ��� ��� ����� ������������������ ���������������� ���������� ������� ����� ���������������� ��������������������� ��� ������� � ������� ������ )������������� ��������� ����� � ������������������ ������ � �������������������������������,����� ���������� ������������������������������������ ��������������������������������������� �� ���������-

���%���� ������������� ���������� ��$������������������������� ��� ����������������������������������������������������������������� �� ������ � ��� ���� ����� �� ���������� ����� � ��� � ��������� �������� � �������� ������)����������������������� �������� ���������# ������������� ����� ����&� �������� ��������-

��%���� ������������� ������������������*� ��������������������� ������������ ���������� ��������� ��������/���������������������� ������ ����� ��� � ������ ���� ������ �� ����� ��� ��������������������������2������������ ��� � ������������� ����������� ��� ��������������� ���� ������ ���� ����� ��������� %� �� ������ %� �� ��� ����� ��������� �������������������� ������ ���������������� ����

���%���� ��� ��� ������� ��� ����������� ������*� ���� ���������������� ���������� �������������������������� �������� ����� ���������� ��������� ���� �������� ������ ���� ��� ������� �� �������� ������������� ����������� �� ������� ��� � ���� ��� ������ #������������ ������ � �������� �������������� ��� ���� ��� � ���&�� �������������������� ���������������

���)������������� � ��������� ��������������������� �������� �������� �� ������� ������� #�������� �� ����� �������� �� ������� ����� ��� ������ ����� ��� ����� *����� �����&�� ��� � ��� ������������������� �����#���������%��������������������������� ������������ ������������������ ������ ��*������������� ������������������� ������

Universitatea Spiru Haret

Page 132: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

���

3 ������������������� �� ��������� ��������������� ������������������������ ������ �� ����������� � ���� ������ ��� �� �������� ��������������������������%������������ ���������������������������� ����������*� ����������������� ������������������#� � ����&����������%��� ���������������������� ��������� ���������������*���������������������������� ������ ������ ��� ��*��������� �����������������������������#������������*� ����� ����������������������� ���������� ��������

������ ����������� ��������� ���� ��� �������� ������ �������, ���������������������� ��������������� ���������������������� � ����������������������������� ����#� ������������������� �������� ����������� ����&-��� ���� ��������� ��������� �������������������� �������#� ���'������������&�������������������������������������� ������� ���������������������������#��������,����������������������������� ��%��������������� ���������� &-� ������� ������������ �� ����� #��������,� ���������� � �������� ��� �������������� ���������� �����&-���������������� ������������������ ��%�������������������������� �#�� ������������������ ��������������������� � ���� � � ���� ��� �� ������� � � ���� ��� � ������ ���������� ����� ������� ��� �������&������������������������������ ���,�������������*����� ������� �������������� �������� ������� �������������������������������������������

����� ������ �����' ����� ��� �� ��������� ������� ����������� ��������� �������� �������������������� ��������� ���� ������������������������������� ������� ���������������������������������������������� ������ �������������������� ��� ����� ����� � ��� ������ �� ��������� ��������� ���,����������������������������������������*�������������������������������������������������������������� ������������������������ ���������������������������������������������������%� ���������������%������������������������������� � ������������������'���� ���� ��� �� ��� ���������� ���� � ������� ����� ��������� ��������� ������������4������������������������������������������������������ �������������� ����������������������� ���� ����������� ������������������������������������ ����������������

"���������� ��������� ��������������� ���� ���� ��� ��� � ������������������� ����������������������� �������������� ����* ����������� ����� ������������������������� ������������������������������������� ��������� ���� ��� � ��������� �� �� ���� �������� ��� ������ �� ������������ ������ ���� ��������� ����������� ������������ � ���������� ����� � ��� � ����� ������ ������������ � ������������� ��������� ��� ���� ���� ��� ���� ���� ������� ������ ��� ����� ������ ���������������������� ���������� ������������� �����������������

Universitatea Spiru Haret

Page 133: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

���

������������ ��� ������������ ������ ��� � ���� ' ����� ��� ��� �������������� � ���� ��������� ������������������ ���������� ����������� ���������������������� ��������������� ������

(������������ ��� ������������ ������������������������ ��� ���������� ���������� ����������������������������������������������������������� ��������� ��������� ������������ �������������������� ��� ���� �� �� ���� ����� ����� ��� ���� ��������� ����������� ������ ���������������������������������' ����� ������� ������� �������������� ������ ������������ ���� ���� �������� ��*������� ��� �������������'����������* ������ �������������������������� �����

"��������������������������������� ��������������� ���������� �� �������������� ������������ �����#������������������������������������ ������������������ �� ���������������������� �������������������� ����� ����� ������ �� � � ����� ��� ����� �������� �� � ������������������������������������������������������������ ���������� �������������������� ��������������� ���������� ��������� ���� *��������5������������ *������ ���� ������ ������ ��� ������������ ������ ���������������������������� ��������������� ��� ������������ ���������������������� �� �������������������������������������������� ���������������� �������������������#������ �������&������������� �������������������������������������)����'������ ������������ ������������������*������������������������������� ����*����� ������������������������������������� ������������������ ������ �������������� �������� ��� �����������������

� �������������������������*������������� ������������������ ������������������������������� ����������� �������������������������� ������ ���������������� ������������� ��� ����������� ���������*���������������� ���������������������������������� �������������� ������ ������������������������������������� ���������������� ��� ��� �� ���������������*�������-���������� �������� ��������������������������������������������� ��*���������� ���������������������������������������������������!��������������� ��� ��� �������� �������������� ��������������� ������ ���� ��� ����� �� �� ������ ���������� ��������� ������ �� ���-���������������� ������ ������� ��� ������������������������������������������������������ � ������������������*� ���������������� �*�������%� ���������������� ��� ������� � ��� ������ ������ ����������� ��������� ����� �������� ����

1&�����������������������������)�������������������� �� ��������� ��� � ����� ��������������������������� �����-���������� �� �������� ����������� � ��� ������� �� ����� ��������� ����� ����������� � ������������������������������������� ���������� �����

Universitatea Spiru Haret

Page 134: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

���

��������������������� ������������������� �������������������������� ������������(� ������� ������ ����� ����� ������ ��������� ������� ��� �� ����� ����������� ��� ������������ ��� ������� �� �� � ����������� ��� ������������������������������������������� ����������������������� ���,��������������� ������������������������� ���������������������������������-����� ������������� ����*������-�����������������������������-�������������������������������������� ���������� ������� ��� �����-� � ���� � ������� ����������� ��� ����������� � �����������������������-����� ���� ��������� ���������������������������� �#����������������� �� �� ������� ����������� ������������ � � ��� � �������� ����� ��������������� �� �� � ������������� �������� ������������������������������ ����������&-�������� ����������������������� ��������������� ������ ������� �����

"��� �� ��� ������ ����� ������������ ��� ������������ ���� ���� ������������������������� ����������������������� ��������������� ��������� �������������������������������������������������������������� ������ ����� �������� � ����� ���� ����� ����� #���� ���� ��� ����� �� ��������� ��� ����������� ��������� �����&� ��� �������� ��� � ������������������ ������������� ��������� ������� �� ��������������� ����� ������� �������� ���� ��� �� ����� ������� � ��� ���� ���������������� �������������� ��� �����

"�������������������� ������ �� ������������������ ������������ ������� ��� ��� ������������������������������������������ ���� ��� �� ����������� ������� ��� � ���� � � ��� � �������� ����� ���������������� ���� ������ ����������� �� ��� �� ����������� �� � � ��� �������������������������� ������������������� ����-���������������������� �� ��� ��� �� ����������� ����������� ���� ��������������� �� ���������������������� ����� ����������� ���������������� ������ ��������������������%������� ������� ���� ����-����� ������������������ ��������������������#���������������&����������������������������������� ���� ����� ������ ����� �� �� �������� ������� ���������� � � ����� #��� ��������������������������� �� �� �� �������������� ���� ����� ����&� ������������������������������� ������-����������������������� ������� �������������������������������*�������������������������������������������������*������������������������� ���������'���������� ���������� � ���� � ���� �� �� �'�� ��� ���������� ����� � ��� �������#����������������������������������������������������������������������� ���� ��� �� ��&� ��� ���� �� � �������� ���� ��� �� ��������������������� ��� ����� �������� ������ ������

���)�������� ���������� )�� � �������� ��� ���� �������� ��� ������� ��������� ��������������������������������������� ���������������

Universitatea Spiru Haret

Page 135: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

���

���� ������������������������������� ������������������������ ������������� ��������� ������� �� ������������������ ��� ���������������������������� ���� ����� ������ ����������������������������������� ������������������ ��� ����������������������������������������� ���������������������������� ���� �������������������� �������

!������� ������ �� ������� � ��������� ����� �� �������� ��� ��� �������� ������������ ��� ����� �� ����-� ������ ������� ������ ���� �������������������� �������������� ����� ����� ��������� ������������ ���������������� ����� ���������������%���� ����������������������� �������������������� ��������������������*����������������� ��������������������(������������������#��������������������� ��� �� ���� ���� � ����� ����� ������ ���� ������ ��� ������&� �������� ������,� ���*� ���� #��� � �������� ��� ���� ��� ������ ��� �������&-���*� ���� #��� � �������� ��� ���� �� ��� ������ �� ��� ��������� ���� � � ���� � ����� ��� �������� �� ������� ������������ �������� ����� �������������������� ��� �&�

"��� ����� ������ �� �������� � #��� ������� � ����� ��� ��������� ������� ��� ���� ������ ����� ������� �� ���&� ������������������������������������������� ��������� ������� ����������������������������������� �����

���*����� ��������������������� �������������������������������������)������������ ��������� ������������ ������������� � ����������� �������� ������ ��������� ��� ��� �� ������ �� �������������� ����������� ������������������ ���� ���������� ���������������������������������� ��� ���� ��� ������ �������������� ������ ������� ������������ ����������������������������������������������� ���������� ���������������������������������������������������������� ���������������������������� ��������������������� �������������������������������������������� �� ������#����������������������������������� �������&�

�����,�������������� ���� ��������� �������� ����������� ��������������������������� ������������������*� ��������� �������������������� ����,�� ��������������%������ �������# �����&������ ��� �� ��������������������������� ���� ������������������������� ��������������������������� ���������������� ������������������������ ������������-�� �����#��������%������ �������������������� ����������� �������������������������������#*������&��������������� ��������������� ��������� ��� �� ���������������� *��������������� ����-�� ���������� %������������� �������������������������������������#������������������������������������������ ��������������� ���&-�� ����������������������������%��� �������������������� �������� � ��������������

Universitatea Spiru Haret

Page 136: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

���

��� �� � �� ���� �������� �� �� ���� ������� ����������� �� ��� ����������� �� ����� ������'�������� ���������������������� ��������������������������� ������� ���� #�� ������� ��� ������� �� ������� ��������� ��� �������������������� ��������� ���&-�� ������������+���������%��� ������ ��� ������������ ������������ �������� ����������� ������������������������������ ���� ����������������� ������������������������������� � ���������� ���� �� ���� �� ������������������� �������-� ����������������+����� ������%������ ��������� ����� ��� ������� �����#� � ������ ��������������������������� �����&�������������� ���������� ����� ������������������ ����� �����

)����'������������ ����������������������� ������������������������*� ��������� ��������������������� ����,�� ��������������%����� ����������������������� ����������� ����������������������������#����������������������� ��� ��� �������������������&���������������� �� ������������������ ��� �� �������� ������������������ ��������#�� ���� ������������� �� ���� ����������� ��������� ������������������������� ����������������������������&-�� �����������+��������� #��� ���� ���� ����� �� � ���&� %� ��� ���� ��������������������� �������� ������������� ��� ��� ��� ��������� �� ��������� ��� ������� ������� #�������&� ���*� ����-�� ��������� %� �������� ����� #��� � �������� �� �� � ��� � ���� ���� ���'������ ��������� �� ���������� � ����� ��� �����&� ������ � ��� ��� ��� �� ��������� � ����� ������� #��� �������� ��� ���� ����� ��������������� � ����������� ��� ������ ����� ���� �������� � ���� ���������� ���������������������� �����������&���������������������� �������� �������� ����� �� ����������� ��� ������ ��� ���� ����� ��� �� ��� �� �� ��� ��� � ������� ��� �� �� �� ������������ �������������� ������ ��� � ������� ������

���� ���������������� ��������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��#�������� �&���������������������������� �������� ������ ��������������������*� ��������������������� ������ ��������������� ������ � �����*����������������������� ����������*� �������������������������� � �������� ��������������������������������������������� ���������������� ������������������������� ���������������� ������������� ������������%����������������������� ������������� ���������������������������

�������������� ������������������������������ ����������������� ������������������������������� ������������������ ������������ ��������� �������� ��� � �������� � ������ �� � ������� ��� �� ������������������������������� ���� ����� ����� ������ � ������ ���������������������� ����������

Universitatea Spiru Haret

Page 137: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

���

����������������������������� �!�����������$��%��!���������

6�������������������� ��������������������������� ������ ������������� ������������� ����������������� ��������� �������� ������ �������������� ������ ������������������������� ���� ������������������� �� � ��������*� ��� �������� ���� ���� ���� ���� ������� # �����&����� ���������������#����������������� �����&����� ����� ����� �#��� �������&�

��������������� ���#�������������������&����������#�������������� ������ �������� ������������� � �� �� ������ ���&�� ���������������� ������ ���������� �������� ���������� ���� ������ �������������� ����������� ������ ��� �������������������������������������������������� �������� ����������� �������������������� �������� �'���� � ��������� ������ ���������� ��� � ���� �� ����������#� � ����� ������� *�������� ������������ �� �� �� �������� �����������������������������������������������&�������������������� �����������#���������� �������������&� ��������� ����� ��� ��������������� ��������� ������*� ���,� ��������� ����� �� ����� ���� ����� � ������ �����-� ���������� � �� ���������� ��� �� ������� ��� �������������-�� ����������'������������ ���������� ����������������� � ������� �� ��������� ��� ���������� � ��� ����-� ������ ������ �� ���� ������ ��� ��� � ���� � ��� ��� �� �������������� ����������� ��� ���� ��������� ������������������� ���-�� � ���������� �������� ������������� �������������� �� ������� ��� ���� �������� ����� ��� ���������� �� ������ �������������� ��������� ���-� ����������� ��� ��������� ���� ������������������� ������ ���������� ���� ���� ����� ������������� ���� �������� ��� � ������ �� �� ����*�� ��� � ��� ��� �������� ���� � ����� ����� �� ������������������������ ����������������������� �������������������������������� ������� ��������� ����� ���� ������� ����� �� ���������� ��������� ���� #������ ���� � ����������� ���� ����������������� ��������� ������������������������ ����������� ������������������������� ������&�

������������������������� ��������#��������������� ��������������������� ��� ��������� ��� ������� ���������� � ������� ������*� ����� ������� ������ ������� ���� ���� ���� � ������ ����� ��� ������ ��������������

(��������*� �����������������������������,� ��� ��������������������� � ������ ����������������-���������� ��������������������������������� ��� ����-�������������� �������� ������ �

Universitatea Spiru Haret

Page 138: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

���

������ ����������� ��������� ���� ��� ������� �� ������� � ����-� ����������� ���������������� �� ��������� ��������������������

�������������������� �������������������������������������������� ��� ����� /������������ ����������� ��������� ����� ��� ������� ����� ��������� � ����� ��� ������ �� ��� �������� �� � ���� ������ �� � ����� ������ ����������������� ��������������� �������� ��������������������������������� ��� ������� � ������ ������������ � ����� ��� ������������������������������������������������������� ���������� ���� ���(������ ���������������� ��������������������������������������� � ����� �������� ���� ������ �� � ����� ��� ���� ������ ����� #���������������� ����������� ��� � �����&�� ��� �����#���� ���� ���� �� ����� ���� �� ������� �� � �� � ������ �� �� ������ �������������������������������������������������������� �����*� ����� ��������� ��� �� �� � �������� #����� ����������� ��� � �������� ��������� ���� � ���� � ���� �� ��� ������� �������� � ��������&��������������������� ��������� ������������������������ ������������� �� ������������������������������� �������������� ������������������� �������� ������� � ���� � ���� �� ������� ��� ���� ����� ��������� ��������� ��� �������������������������������� ����������������� ����������

��� � ��� ������� ����������� ��������� ���� #��� ��� ��������������&��������� ����������������������������������������������������������������������������������������������� ��������%������������������������������� ��� �������� ������������� ����������������� ������� ������������������� ����������������������� ���������� ����� ��� ����������� � �������� ��� ����������� �� �������������������������� ������������ ��������

)�� ������� ����� ��� �� ��� � ��'��� ��� ���������� ��������� ���� ���%� ��� ������� � ������� ��� ���� ��� � ����� %� ������������ ���������!��� ����������� �������������������������� ������������������*� ����� ����������������������� ������������� ������ ������������������������������� ������ ����������������� ������������������������������� ������������������������������������� ��������� �������� � ����� ��� ���� ���������� ������� �� ������������������������������������������������������ ���������#���������� ���������������� ����������� � ����&������������������� ��� ���������� ��� ���� ����� ��������� ������� ��� � � ������ ��#���������������� ����� ��� ���������� � ���&�

�� ������ #���� ����� ������ ��� ����������� ���� ��� � ��������� ������&�������� ���������� � �������������������������������������� �������������������������������������������� �� ��������� ���

Universitatea Spiru Haret

Page 139: Ion Tudosescu - Actiunea sociala eficienta

��

��� ���������� ����� ����������� ��� ����������� ��������� ������������� ������� ��������� ����������������������������� ���� ��� ��������� ����� �������� �� � �������� ����� ������� �����* ����������������� �� ������ ��� �������� )�� ������� �� ������ ����� ��������� ��������� ���� #������ ��� ���&���������� �������� �� �� ����������������������������������������� ������� ����� ������������� ��������� ���� ��������� ��������� ���� �'���� ����������� � ����� ��� ��������� ��� �����#��������� ����&�������������������������'���� ������������������ ��������� ������������� ��������

��� ����� ���������� ����� ������ ��������� �������� �� � ����������������������������� ���������������� ��������� ����������� ����� ����� ������ �� �*���� �� ��� ��� ��� �������� ��������� ���� �� ��������� ����� ��� ��� �� ����� ����������� ������� ��� �� � ����� ��������'���� ����������� �����������'������������ ���� ������

)�������� ����� �������� � ����� ��� ����������� ��������� ���� ����������%������������ �����%��� �������������������������� �������� �������������*� ������������������������ ��������������������������������� � �������������������� ������!��� �����#� ������������*� ��� �� ����� ������� �� ������� � ������� �� ��������&������������� ������� ���������� ������� �� � ������ ���� ��� ����� ��