39
TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU POLITEHNIČKI SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ, SPECIJALIZACIJA GRADITELJSTVO KOLEGIJ:INVESTICIJSKA POLITIKA INVESTICIJSKA STUDIJA Lounge bar FiumankaIzradilI: Mentori: Damjan Dimitrić Danijel Kušljić Antonio Kljajić Josip Čengija

Investicijska Studija D&K

Embed Size (px)

DESCRIPTION

investicijska studija

Citation preview

 • TEHNIKO VELEUILITE U ZAGREBU

  POLITEHNIKI SPECIJALISTIKI DIPLOMSKI STRUNI STUDIJ, SPECIJALIZACIJA GRADITELJSTVO

  KOLEGIJ:INVESTICIJSKA POLITIKA

  INVESTICIJSKA STUDIJA

  Lounge bar Fiumanka

  IzradilI: Mentori: Damjan Dimitri Danijel Kulji Antonio Kljaji Josip engija

 • TEHNIKO VELEUILITE U ZAGREBU SPECIJALISTIKI DIPLOMSKI STRUNI STUDIJ GRADITELJSTVA

  ________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________

  Damjan Dimitri 0114019980 Antonio Kljaji: 0114018231

  2

  SADRAJ:

  1. PODACI O INVESTICIJSKOM PROJEKTU

  2. ANALIZA TRITA

  3. TEHNIKO TEHNOLOKA ANALIZA

  4. ANALIZA LOKACIJE

  5. ZATITA OVJEKOVE OKOLINE

  6. DINAMIKA REALIZACIJE ULAGANJA

  7. EKONOMSKO FINANCIJSKA ANALIZA

  8. OCJENA INVESTICIJSKOG PROJEKTA

  9. ANALIZA OSJETLJIVOSTI

  10. ZAKLJUAK

 • TEHNIKO VELEUILITE U ZAGREBU SPECIJALISTIKI DIPLOMSKI STRUNI STUDIJ GRADITELJSTVA

  ________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________

  Damjan Dimitri 0114019980 Antonio Kljaji: 0114018231

  3

  TOKA 1:

  PODACI O INVESTICIJSKOM PROJEKTU I OCJENA INVESTITORA

 • TEHNIKO VELEUILITE U ZAGREBU SPECIJALISTIKI DIPLOMSKI STRUNI STUDIJ GRADITELJSTVA

  ________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________

  Damjan Dimitri 0114019980 Antonio Kljaji: 0114018231

  4

  1.1. PODACI O INVESTICIJSKOM PROJEKTU Drutvo Dimitri&Kljaji d.o.o. za ugostiteljstvo i turizam namjerava investirati u lounge bar u centru Rijeke. Investicija bi se realizirala na povoljnoj lokaciji kupnjom poslovnog prostora veliine 150m2 i njegovim preureenjem u klub suvremenog dizajna i sadraja, a prema najviim standardima za ovaj tip ugostiteljskog objekta. U nastavku je prikazana oekivana vrijednost i struktura investicije, te izvora financiranja: Tablica 3. Struktura investicije u osnovna sredstva i izvora financiranja

  Stavka Svota

  Ulaganje u nekretninu-poslovni prostor 760.000

  Uredjenje poslovnog prostora-ukupno 684.000

  Oprema 418.000

  Graevinski radovi 266.000

  UKUPNA INVESTICIJA 1.444.000

  STRUKTURA FINANCIRANJA:

  Vlastita sredstva (35%) 505.400

  Kredit (65%) 938.600

  Ukupno: 1.444.000 Oekuje se da e tijekom 2015. godine, u drugoj polovini godine objekt poeti sa radom, odnosno da e biti dovren u est mjeseci. Investitor je stupio u pregovore sa bankom, te prikuplja dokumente za realizaciju kredita, uz uvjete: 8 godina otplate i 5,5% godinje kamatne stope. Za osiguranje kredita banka e izvriti ovrnu zabiljebu na kupljenoj nekretnini, a za ostatak vrijednosti kredita iznad vrijednosti nekretnine izvrit e zabiljebu da dijelu vrijednosti preostale dugotrajne imovine poduzea. Otplata kredita poinje tei od poetka 2016. godine. U nastavku je prikazan otplatni plan kredita na godinjoj razini:

 • TEHNIKO VELEUILITE U ZAGREBU SPECIJALISTIKI DIPLOMSKI STRUNI STUDIJ GRADITELJSTVA

  ________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________

  Damjan Dimitri 0114019980 Antonio Kljaji: 0114018231

  5

  Anuitet Kamata Otpl.kvota Ostatak duga

  1 148.171,16 51.623,00 96.548,16 842.051,84

  2 148.171,16 46.312,85 101.858,31 740.193,53

  3 148.171,16 40.710,64 107.460,52 632.733,01

  4 148.171,16 34.800,32 113.370,85 519.362,16

  5 148.171,16 28.564,92 119.606,24 399.755,92

  6 148.171,16 21.986,58 126.184,59 273.571,34

  7 148.171,16 15.046,42 133.124,74 140.446,60

  8 148.171,16 7.724,56 140.446,60 (0,00) Lokacijske i sadrajne reference namjeravanog projekta, kao i struktura financiranja investicije i oekivani povoljni uvjeti pridobivanja kredita, upuuju na njegovu poetnu prihvatjivost. 1.2. OCJENA INVESTITORA Drutvo Dimitri&Kljaji d.o.o. ima iskustvo u ugostiteljstvu i turizmu, jer ve pet godina uspjeno vodi dva objekta u zakupu:

  restoran Riva u Fuinama; prostor u vlasnitvu javnog poduzea HACEP d.d. Zagreb

  hotel "Goranka" u Mrzloj Vodici; objekt u vlasnitvu trgovakog drutva "Ambassadors", d.d. iz Zagreba

  U slijedeoj tablici su navedeni podaci o investitoru, Trgovakom drutvu Dimitri&Kljaji d.o.o.:

  Tablica 1. Podaci o poduzeu "Dimitri&Kljaji" d.o.o.

  Sjedite: Rijeka, Riva Boduli 9

  Registracija: Trgovaki sud u Rijeci, br. MBS:152639256

  Podruja djelatnosti:

  usluge smjetaja u objektu hotel "Goranka", 3 zvjezdice, na lokaciji

  Mrzla Vodica, noenje s dorukom, polupansion, puni pansion

  ugostiteljske usluge prehrane i pia u restoranu hotela "Goranka",

  ugostiteljske usluge prehrane i pia u restoranu "Riva", Fuine

  Vlasnika struktura:

  Damjan Dimitri 30%

  eljko Dimitri 30%

  Antonio Kljaji 40%

 • TEHNIKO VELEUILITE U ZAGREBU SPECIJALISTIKI DIPLOMSKI STRUNI STUDIJ GRADITELJSTVA

  ________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________

  Damjan Dimitri 0114019980 Antonio Kljaji: 0114018231

  6

  lanovi Uprave:

  Damjan Dimitri zastupa samostalno i pojedinano

  eljko Dimitri zastupa samostalno i pojedinano

  Antonio Kljaji zastupa samostalno i pojedinano

  Ivan Kljaji otac Antonia Kljajia zastupa samostalno i pojedinano

  Upisani temeljni kapital: 50.000,00 kn

  Investitor ima petogodinje iskustvo u voenju uspjenog poduzea, a u nastavku su prikazani skraeni RDG i Bilanca za 2013. godinu, temeljem ega se mogu analizirati pokazatelji poslovanja i sposobnost za pridobivanje kredita za planiranu investiciju. Tablica 2. Skraena bilanca poduzea "Dimitri&Kljaji" d.o.o.

  Naziv stavke 31.12.2013.

  DUGOTRAJNA IMOVINA 1.698.150

  Materijalna imovina 1.698.150

  Graevinski objekt u pripremi 1.554.632

  Alati, pogonski inventar i transportna sredstva 143.518

  Kratkotrajna imovina 1.269.485

  ZALIHE 260.417

  Sirovine i materijal 260.417

  POTRAIVANJA 255.807

  Potraivanja od kupaca 225.004

  Potraivanja od drave 30.803

  Ostala potraivanja -

  NOVAC 753.261

  PLAENI TROKOVI BUDUEG RAZDOBLJA I

  OBRAUNATI PRIHODI 9.208

  Ukupno aktiva 2.976.843

  Naziv stavke 31.12.2013.

  KAPITAL I REZERVE 1.570.406

  Temeljni kapital 270.000

  Kapitalne rezerve 166.337

  Zadrana dobit / preneseni gubitak 252.772

  Dobit /gubitak tekue godine 881.297

  DUGORONE OBAVEZE 234.000

  KRATKORONE OBAVEZE 1.172.437

  Ukupno pasiva 2.976.843

  PASIVA

  AKTIVA

 • TEHNIKO VELEUILITE U ZAGREBU SPECIJALISTIKI DIPLOMSKI STRUNI STUDIJ GRADITELJSTVA

  ________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________

  Damjan Dimitri 0114019980 Antonio Kljaji: 0114018231

  7

  Analizom bilance utvreno je da kratkotrajna imovina nadmauje kratkorone obveze, to ukazuje na zadovoljavajuu likvidnost poslovanja, te da je udjel obveza u pasivi 47%, to ukazuje na to da poduzee nije prezadueno. Time su ostvarene poetne povoljne pretpostavke za pridobivanje kredita po povoljnijim uvjetima.

  Tablica 3. Skraeni RDG poduzea "Dimitri&Kljaji" d.o.o.

  Stavka 31.12.2013

  Poslovni prihodi 5.678.000

  Financijski prihodi -

  Ostali prihodi -

  Ukupni prihodi 5.678.000

  Poslovni rashodi 4.741.000

  Financijski rashodi 5.000

  Ostali rashodi -

  Ukupni rashodi 4.746.000

  Dobit prije oporezivanja 932.000

  Dobit nakon oporezivanja 881.000 Analizom RDG-a utvreno je da poduzee posluje sa pozitivnim financijskim rezultatom, da profitna mara (neto dobit / ukupni prihodi) iznosi 15,5%, prinos na imovinu (neto dobit / ukupna aktiva) 29,6%, a prinos na vlasniki kapital (neto dobit / kapital i rezerve) ak 56,1% to pokazuje da poduzee dosadanjim poslovanjem potvruje visoku uspjenost. Ako bi ulaganje u namjeravani projekt u poetnim razdobljima i smanjio pokazatelje uspjenosti na razini poduzea, jo uvijek postoji prostor da uspjenost ostane pozitivna.

 • TEHNIKO VELEUILITE U ZAGREBU SPECIJALISTIKI DIPLOMSKI STRUNI STUDIJ GRADITELJSTVA

  ________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________

  Damjan Dimitri 0114019980 Antonio Kljaji: 0114018231

  8

  TOKA 2:

  ANALIZA TRITA

 • TEHNIKO VELEUILITE U ZAGREBU SPECIJALISTIKI DIPLOMSKI STRUNI STUDIJ GRADITELJSTVA

  ________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________

  Damjan Dimitri 0114019980 Antonio Kljaji: 0114018231

  9

  2.1. TRITE NABAVE (dodati: za lounge bar utroak koji meni se oekuje da e se prodavati, za kaffe bar- odreeni postotak na kavu, drugi na obinu cugu) Osnovna sredstva: Poslovni prostor na podruju strogog centra u gradu Rijeci postoji iroki asortiman poslovnih prostora na tritu. Za kupnju poslovnog prostora potrebno je izdvojiti 760.000 kn. Na osnovu izraenog trokovnika predvien je troak ureenja prostora veliine 150m2 u visini od 266.000 kn. Za radove ureenje prostora postoji nekoliko pouzdanih poduzea sa kojima je u prolosti bila uspjena suradnja. Od pristiglih ponuda svih poduzea, za knauferske radove odabrana je tvrtka Sero knauf d.o.o., za zavrne podne i zidne obloge Zadro d.o.o., za druge graevinske radove Neimar d.o.o., za elektroinstalacije elektroinstalacije Valini d.o.o., za strojarske instalacije AMF inenjering d.o.o. Oprema strojevi i oprema za funkcioniranje poslovne djelatnosti je lako dostupna, postoji vie dobavljaa, te nema opasnosti od naglog poveanja cijena, nemogunosti nabave ili slino zbog velikog broja dobavljaa. Potrebno je nabaviti: rotilj za fast food, tosteri za fast food, aparat za palainke, plinska kuhala, mjealica za tijesto, hladnjaci, zamrziva, radni stolovi i sudoperi, perilica sua, aparat za sladoled, helios grijalice, napa, ledomat, kafe aparat. Pronaeni su sljedei dobavljai za opremu: Hladnjaci: Cozum, Panasonic, Krupps, Bosch Pribor za jelo: Villeroy $ Boch, Shott zwiesel, RAK porcelain, Bauscher Rotilji i program za pripremu jela: Dihr, Fimar, Krupps Radni stolovi i sudoperi: Candola, Aristarco Ledomati i aparati za sladoled: Simag, Panasonic, Winterhalter Oekuje se ulaganje u opremu visoke kvalitete u iznosu od 418.000kn. Predmeti rada sirovine, materijali i energenti su takoer lako dostupni.

 • TEHNIKO VELEUILITE U ZAGREBU SPECIJALISTIKI DIPLOMSKI STRUNI STUDIJ GRADITELJSTVA

  ________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________

  Damjan Dimitri 0114019980 Antonio Kljaji: 0114018231

  10

  2.2. TRITE PRODAJE Lokacijske i sadrajne karakteristike namjeravanog projekta mogu raunati na iroko trite prodaje, s obzirom na potrebe za ponuenim sadrajem, te visoku fluktuaciju stanovnitva, osobito mladih na predmetnoj iroj lokaciji. Projekcije prometa koji se moe ostvarivati zasnovane su na realnom predvianju popunjenosti objekta i uobiajenih prosjenih ugostiteljskih mari od oko 100% na nabavnu vrijednost hrane i pia. 2.3. KONKURENCIJA Prethodnim istraivanjem trita utvreno je da u Rijeci postoji potreba za ovom vrstom ugostiteljske ponude, budui da su ugostiteljski objekti u centru uglavnom restorani i kafii. Osim u Hotelu Bonavia i Gradskoj kavani Hamingway, nema objekata koji bi bili prilagoeni vrsti ponude lounge bara, a da nisu orijentirani iskljuivo na veernju i nonu ponudu (noni barovi).

 • TEHNIKO VELEUILITE U ZAGREBU SPECIJALISTIKI DIPLOMSKI STRUNI STUDIJ GRADITELJSTVA

  ________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________

  Damjan Dimitri 0114019980 Antonio Kljaji: 0114018231

  11

  TOKA 3:

  TEHNIKO TEHNOLOKA ANALIZA

 • TEHNIKO VELEUILITE U ZAGREBU SPECIJALISTIKI DIPLOMSKI STRUNI STUDIJ GRADITELJSTVA

  ________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________

  Damjan Dimitri 0114019980 Antonio Kljaji: 0114018231

  12

  3.1. OPIS TEHNIKO- TEHNOLOKOG PROCESA Namjera investitora je opremiti objekt za dnevno i veernje koritenje, uz mogunost konzumacije prikladnih slanih i slatkih jela, uz odgovarajuu diskretnu glazbu, te omoguiti realizaciju razliitih manjih okupljanja, umjetnikih i kulturnih dogadjanja, radionica, prezentacija i sl. Rije je o prostoru srednje veliine, odnosno kapaciteta koji bi zadovoljio upravo takvim zahtijevima koji se ne mogu uklopiti u vee prostore. 3.2. UTROAK SIROVINA, MATERIJALA I ENERGENATA Proraun oekivanog troka na sirovine i materijale i energente: Sirovine i materijali: Mjeseni utroak lounge bara: Oekuje se 70 ljudi dnevno u lounge baru: 40 ljudi dnevno jednostavna brza hrana: 30 ljudi dnevno meni hrana (vie vrsta jela, slate, deserti) Jednostavna hrana: 80 x 11 kn x 30 dana = 16.400 kn Meni: 50 x 18 kn x 30 dana = 27.000 kn Mjeseni utroak kaffe bara: Oekuje se 350 ljudi dnevno u kaffe baru: (70% kava, 30% ostalo) Kava: 245 x 3 kn x 30 dana = 22.050 kn Ostalo: 105 x 6 kn x 30 dana = 18.900 kn Ukupni trokovi predmeta rada: 84.350 kn/mjesec Energenti: Oekuje se mjeseni troak na energente (struja, voda, grijanje) od 10.000 kn

 • TEHNIKO VELEUILITE U ZAGREBU SPECIJALISTIKI DIPLOMSKI STRUNI STUDIJ GRADITELJSTVA

  ________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________

  Damjan Dimitri 0114019980 Antonio Kljaji: 0114018231

  13

  3.3. TEHNIKE KARAKTERISTIKE INVESTCIJSKOG PROJEKTA Tehnike karakteristike ulaganja u prenamjenu poslovnog prostora: Knauferski radovi 40.000 kn Zavrne podne i zidne obloge 126.000 kn Druge graevinske radove 20.000 kn Elektroinstalacije 35.000 kn Strojarske instalacije 5.000 kn Nepredvieni trokovi obnove 10.000 kn Ukupno 236.000 kn Tehnike karakteristike (vrsta opreme) ulaganja u osnovna sredstva:

  RED. BR. NAZIV KOMADA JED. CIJENA

  UKUPNI IZNOS

  1. rotilj za fast food 3 30000 90000 2. tosteri za fast food 3 13000 39000

  3. aparat za palainke 4 4500 18000 4. plinsko kuhalo 2 1000 2000

  5. hladnjak 4 15000 28000

  6. zamrziva 5 20000 45000 7. radni stol 6 5000 30000

  8. sudoper 3 2000 6000

  9. perilica za sue 3 3700 11700 10. aparat za sladoled 2 18000 36000

  11. helios grijalica 10 1500 15500

  12. napa 4 1800 7200

  13. ledomat 2 5000 10000

  14. mjealica za tijesto 3 14000 42000 15. kafe aparat 2 19000 38000

  UK. ULAGANJA 418 000 kn

 • TEHNIKO VELEUILITE U ZAGREBU SPECIJALISTIKI DIPLOMSKI STRUNI STUDIJ GRADITELJSTVA

  ________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________

  Damjan Dimitri 0114019980 Antonio Kljaji: 0114018231

  14

  3.4. ANALIZA LJUDSKIH RESURSA Projekt e zapoljavati tri stalno zaposlena djelatnika, a po potrebi i sezonske zaposlenike, i to dva konobarske struke i jednog kuhara. Dodatna edukacija omoguit e zaposlenicima pripremu pia i hrane koji sainjavaju specifinu ponudu lounge bara. U investicijskoj studiji smo odredili da je bruto troak za plau jednog radnika mjeseno 11.000 kn to znai da na godinjoj razini za radnike imamo bruto troak u iznosu od 396.000 kn.

 • TEHNIKO VELEUILITE U ZAGREBU SPECIJALISTIKI DIPLOMSKI STRUNI STUDIJ GRADITELJSTVA

  ________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________

  Damjan Dimitri 0114019980 Antonio Kljaji: 0114018231

  15

  TOKA 4:

  ANALIZA LOKACIJE

 • TEHNIKO VELEUILITE U ZAGREBU SPECIJALISTIKI DIPLOMSKI STRUNI STUDIJ GRADITELJSTVA

  ________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________

  Damjan Dimitri 0114019980 Antonio Kljaji: 0114018231

  16

  4.1. MAKROLOKACIJA Sjedite investitora kao i samog investicijskog projekta je u samom sreditu grada Rijeke. Rijeka je arite intenzivnog kulturno umjetnikog ivota, s mnotvom kulturnih i prosvjetnih ustanova i kola. U samoj Rijeci je snana koncentracija prometa i raznih uslunih djelatnosti, a Rijeka kao takva je glavno krianje Jadranskog turistikog prometa koji iz srednje Europe ide prema srednjem i junom Jadranu. Zrana luka Rijeka nalazi se na otoku Krku. U oblinjoj okolici Rijeke, na Grobniku nalazi se sportski aerodorm i automotodrom. Rijeka, kao trei po veliini grad u Hrvatskoj, vano je poslovno sredite sa dovoljnim brojem zadovoljavajuih smjetajnih kapaciteta. Domain je brojnim poslovnim i gospodarstvenim zbivanjima, a osim poslovnog turizma, u zadnje vrijeme se sve vie razvija i kongresni turizam. Dodamo li tome Trsat, kao jedno od najveih i najznaajnijih svetita u ovom dijelu hrvatske, jasno je da je Rijeka i jedno od znaajnijih vjerskih sredita u ovom dijelu Europe. Njezin vjerski znaaj dokazuje i posjet Pape Ivana Pavla II u svibnju 2003. godine. Veliki broj posjetitelja Rijeka ugouje svake godine u veljai, kada se ve tradicionalno odrava meunarodno poznati i priznati Rijeki karneval, najvea karnevalska manifestacija u Hrvatskoj. Makrolokacija je dakle izuzetno povoljna za predvienu investicijsku studiju, pogotovo sa stajalita prodaje i distribucije proizvoda lounge bara Fiumanka. 4.2. MIKROLOKACIJA Nakon to je odabrana makrolokacija, pristupa se analizi mikrolokacije koja je za samog investitora interesantnija i vanija. Lounge bar Fiumanka smjeten je u samom sreditu grada Rijeke, u staroj gradskoj jezgri koja u zadnje vrijeme poprima moderne i urbane crte grada, te je u tom pogledu lokacija vrlo atraktivna. Fluktuacija i mobilnost ljudi je u tom dijelu grada izrazito velika, svi centri velikih firmi i razni poslovni uredi, prostori i banke nalaze se u blizini. Osnovne i srednje kole se nalaze u bliem okrugu, ak je u blizini i jedno veliko parkiralite, to je danas naroito vano u ovakvim napuenim sredinama. Prema svemu gore navedenom, smatra se da je lokacija upravo jedna od osnovnih prednosti ovog investicijskog projekta.

 • TEHNIKO VELEUILITE U ZAGREBU SPECIJALISTIKI DIPLOMSKI STRUNI STUDIJ GRADITELJSTVA

  ________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________

  Damjan Dimitri 0114019980 Antonio Kljaji: 0114018231

  17

  TOKA 5:

  ZATITA OVJEKOVE OKOLINE

 • TEHNIKO VELEUILITE U ZAGREBU SPECIJALISTIKI DIPLOMSKI STRUNI STUDIJ GRADITELJSTVA

  ________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________

  Damjan Dimitri 0114019980 Antonio Kljaji: 0114018231

  18

  5. ZATITA OVJEKOVE OKOLINE to se tie lounge bara Fiumanka, sami pogon (kuhinja) nema nikakvih tetnih utjecaja na neposrednu okolinu, ni u smislu kemijskih tvari, ni u smislu nedozvoljene buke. Tehnoloki proces praktiki nema drugih otpadnih tvari, osim uobiajenog kunog otpada. Grijanje pei je na lako lo ulje, koje gotovo potpuno izgara i nema tetnih tvari. Kruti otpad e se odvoziti na oblinji gradski deponij, a sanitarne vode se odvode u gradsku kanalizacijsku mreu. Za zatitu radnika na radu se koriste uobiajena osobna zatitna sredstva kao to su: pregae, kape, rukavice, cipele i drugo. Ostale mjere zatite okolia i zatite na radu nisu potrebne jer ni adaptacija poslovnog prostora, kao ni sama djelatnost i prodaja ne izazivaju nikakve ekoloke probleme.

 • TEHNIKO VELEUILITE U ZAGREBU SPECIJALISTIKI DIPLOMSKI STRUNI STUDIJ GRADITELJSTVA

  ________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________

  Damjan Dimitri 0114019980 Antonio Kljaji: 0114018231

  19

  TOKA 6:

  DINAMIKA REALIZACIJE ULAGANJA

 • TEHNIKO VELEUILITE U ZAGREBU SPECIJALISTIKI DIPLOMSKI STRUNI STUDIJ GRADITELJSTVA

  ________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________

  Damjan Dimitri 0114019980 Antonio Kljaji: 0114018231

  20

  6. DINAMIKA REALIZACIJE ULAGANJA Predvieno je da e se projekt relizirati u prvoj polovini 2015. godine, te da e tada poeti ostvarivati ekonomske koristi. S obzirom da e potrebna financijska sredstva biti osigurana do kraja 2014 godine, za predviene radove na ureenju poslovnog prostora, kao i nabavku opreme bit e dovoljno 6 mjeseci. Zato se u planiranju ekonomskog i financijskog toka za 2015 godinu krenulo sa polovinom godinjeg oekivanog prihoda i rashoda iz poslovanja.

  TROKOVNA STAVKA

  PRIHODOVNA STAVKA

  VRIJEME ODVIJANJA AKTIVNOSTI

  OPIS STAVKE I JED.MJERE

  KVANTIFICIRANI IZNOS STAVKE

  osnivaka ulaganja do 01.01. 2014. Tem. kapital 50.000 kupnja poslovnog prostora

  do 01.02. 2014. 150 m2 760.000

  izrada projektne dokumentacije

  do 01.02. 2014. Zakonski propis 26.000

  nadzor nad izvoenjem do 01.05. 2015. Zakonski propis 5.000 ishoenje dozvola do 01.02. 2014. Zakonski propis 5.000 Financiranje-

  vlastiti kapital kuna 505.400

  Financiranje-kredit

  kuna 938.600

  graenje i ureenje 01.02.14.-01.05.15. ugovoreno 230.000 oprema 01.05.15.-01.06.15. Prema

  pravilniku 418.000

  Odravanje,raunovodstvo i marketing

  01.06.15.-dalje tijekom koritenja

  Kuna/godinje 36.000

  zaposlenici 01.06.15.-dalje tijekom koritenja

  Kuna/godinje 396.000

  reije, energenti 01.06.15.-dalje tijekom koritenja

  Kuna/godinje 120.000

  ienje 01.06.15.-dalje tijekom koritenja

  Kuna/godinje 12.000

  Materijalni trokovi 01.06.15.-dalje tijekom koritenja

  Kuna/godinje 1.012.200

 • TEHNIKO VELEUILITE U ZAGREBU SPECIJALISTIKI DIPLOMSKI STRUNI STUDIJ GRADITELJSTVA

  ________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________

  Damjan Dimitri 0114019980 Antonio Kljaji: 0114018231

  21

  DINAMIKA ULAGANJA

  stalni trokovi za vrijeme trajanja investicijskog projekta

  GODINA 2 0 1 4 2 0 1 5

  MJESEC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  osnivaka ulaganja

  kupnja poslovnog prostora

  izrada projektne dokumentacije

  nadzor nad izvoenjem

  ishoenje dozvola graenje i ureenje

  oprema

  Odravanje, raunovodstvo i marketing

  zaposlenici

  reije, energenti ienje Materijalni trokovi

 • TEHNIKO VELEUILITE U ZAGREBU SPECIJALISTIKI DIPLOMSKI STRUNI STUDIJ GRADITELJSTVA

  ________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________

  Damjan Dimitri 0114019980 Antonio Kljaji: 0114018231

  22

  TOKA 7:

  EKONOMSKO FINANCIJSKA ANALIZA

 • TEHNIKO VELEUILITE U ZAGREBU SPECIJALISTIKI DIPLOMSKI STRUNI STUDIJ GRADITELJSTVA

  ________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________

  Damjan Dimitri 0114019980 Antonio Kljaji: 0114018231

  23

  7.1. PRORAUN ELEMANTA ZA PROVEDBU ANALIZE (Osnovna sredstva, obrtna sredstva, struktura financiranja, prihodi, .) Nabavne vrijednosti osnovnih sredstava se koriste zaanalizu strukture samog projekta. Vlasnici Fiumanka franize sami odluuju o ureenju novog lounge bara jer sve mora biti ureeno po visokim europskim standardima. Za ureenje prostora i nabavku cjelokupne potrebne opreme prema investicijskom projektu se predvia potronja od oko 1.102,000 kn. Proraun ulaganja u OSA prikazan je u slijedeoj tablici:

  RED. BR. NAZIV KOMADA JED. CIJENA

  UKUPNI IZNOS

  1. rotilj za fast food 3 30000 90000 2. tosteri za fast food 3 13000 39000

  3. aparat za palainke 4 4500 18000 4. plinsko kuhalo 2 1000 2000

  5. hladnjak 4 15000 28000

  6. zamrziva 5 20000 45000 7. radni stol 6 5000 30000

  8. sudoper 3 2000 6000

  9. perilica za sue 3 3700 11700 10. aparat za sladoled 2 18000 36000

  11. helios grijalica 10 1500 15500

  12. napa 4 1800 7200

  13. ledomat 2 5000 10000

  14. mjealica za tijesto 3 14000 42000 15. kafe aparat 2 19000 38000

  UK. ULAGANJA 418 000 kn

  Obrtna sredstva sainjavaju ulaganja u namirnice za ugostiteljski dio usluge, bez kojih objekt ne moe zapoeti sa radom, a njihova procjena proizlazi iz procjene materijalnih trokova za namirnice povezane sa ugostiteljskom uslugom. Vrijednost tih namirnica procijenjena je na 84.350 kn mjeseno (t.3.2.), pri emu e se njihova nabavka odvijati na tjednoj razini, to znai da je prosjeno ulaganje u obrtna sredstva mjesenih trokova, te iznosi 21.100 kn. Ova vrijednost uveava ukupno ulaganje u projekt, te e biti financirana vlastitim izvorima.

 • TEHNIKO VELEUILITE U ZAGREBU SPECIJALISTIKI DIPLOMSKI STRUNI STUDIJ GRADITELJSTVA

  ________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________

  Damjan Dimitri 0114019980 Antonio Kljaji: 0114018231

  24

  Ostali elementi potrebni za provedbu ekonomske i financijske analize, a koji su dijelovi ekonomskog, odnosno financijskog toka, odnosno nuni su za njihov izraun, prikazani su u nastavku: Prihodi poslovanja koji su ujedno primici u godinama ostvarivanja ekonomskih koristi projekta procijenjeni su na razini 100%-tne mare na rashodne elemente ugostiteljskog dijela usluge, koji je procijenjen u t.3.2. Ovome su pridodani prihodi na mjesenoj razini od 10.000 kn od komercijalnog ustupanja prostora za razliite radionice i ostale zabavne i kulturne sadraje. Na godinjoj razini prihodi iznose 2.144.400 kn, pri emu prihodi za 2015. godinu iznose polovinu tog iznosa. Materijalne trokove sainjavaju namirnice za ugostiteljski dio usluge, a ija je vrijednost prikazana u t.3.2. i procijenjena na 84.350 kn mjeseno, odnosno na godinjoj razini 1.012.200 kn. Trokove usluga obuhvaa: energija (struja), komunalne usluge (voda i ostale), odravanje, ienje, informatike, raunovodstvene i druge usluge, ija je vrijednost na mjesenoj razini procijenjena na 14.000 kn, odnosno godinje na 168.000 kn. Bruto plae proizlaze iz zapoljavanja tri djelatnika, sa prosjenom mjesenom bruto plaom od 11.000 kn po djelatniku, to na godinjoj razini iznosi 396.000 kn. Obraun amortizacije prikazan je u nastavku:

  NV god.stopa god.amortiz.

  Ostatak vrijednosti na

  kraju 2023g.

  Poslovni prostor 1.026.000,00 5% 51.300,00 589.950,00

  Oprema 418.000,00 25% 104.500,00 -

  1.444.000,00 155.800,00 589.950,00

  Osnovno sredstvo

  Porez na dobit plaa se po stopi od 20% na dobit koju ini razlika izmeu prihoda i rashoda od poslovanja. U financijskom toku prikazani su svi rashodi od poslovanja u godinama kada e projekt ostvarivati ekonomske koristi, bez amortizacije i kamate sadrane u anuitetu kredita. U slijedeoj tablici prikazan je proraun bruto dobiti koju e ostvarivati projekt, kada se uzmu u obzir i ti rashodi. Na osnovi toga mogue je procijeniti porez na dobit i neto dobit projekta:

 • TEHNIKO VELEUILITE U ZAGREBU SPECIJALISTIKI DIPLOMSKI STRUNI STUDIJ GRADITELJSTVA

  ________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________

  Damjan Dimitri 0114019980 Antonio Kljaji: 0114018231

  25

  Godina Prihodi Trokovi poslovanja Kamata na kredit Amortizacija Bruto dobit

  2015 1.072.200,00 788.100,00 - 77.900,00 206.200,00

  2016 2.144.400,00 1.576.200,00 51.623,00 155.800,00 360.777,00

  2017 2.144.400,00 1.576.200,00 46.312,85 155.800,00 366.087,15

  2018 2.144.400,00 1.576.200,00 40.710,64 155.800,00 371.689,36

  2019 2.144.400,00 1.576.200,00 34.800,32 155.800,00 377.599,68

  2020 2.144.400,00 1.576.200,00 28.564,92 155.800,00 383.835,08

  2021 2.144.400,00 1.576.200,00 21.986,58 155.800,00 390.413,42

  2022 2.144.400,00 1.576.200,00 15.046,42 155.800,00 397.353,58

  2023 2.144.400,00 1.576.200,00 7.724,56 155.800,00 404.675,44

  Godina Porez na dobit (20%) Neto dobit

  2015 41.240,00 164.960,00

  2016 72.155,40 288.621,60

  2017 73.217,43 292.869,72

  2018 74.337,87 297.351,48

  2019 75.519,94 302.079,75

  2020 76.767,02 307.068,06

  2021 78.082,68 312.330,74

  2022 79.470,72 317.882,86

  2023 80.935,09 323.740,35 Iz prethodne projekcije se zakljuuje da e projekt u svim godinama ostvarivati pozitivan financijski rezultat, a prosjena neto dobit potrebna za statiku analizu projekta iznosi: 306.694 kn (kumulativ ostvarene neto dobiti u prikazanom razdoblju / 8,5 godina)

 • TEHNIKO VELEUILITE U ZAGREBU SPECIJALISTIKI DIPLOMSKI STRUNI STUDIJ GRADITELJSTVA

  ________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________

  Damjan Dimitri 0114019980 Antonio Kljaji: 0114018231

  26

  7.2. FINANCIJSKI TOK struktura/godina 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023I. PRIMICI 1.465.100 1.072.200 2.144.400 2.144.400 2.144.400 2.144.400 2.144.400 2.144.400 2.144.400 2.144.4001. Ukupni prihod 1.072.200 2.144.400 2.144.400 2.144.400 2.144.400 2.144.400 2.144.400 2.144.400 2.144.4002. Izvori financiranja 1.465.1002.1. Vlastita sredstva 526.5002.1. Krediti 938.6003. Ostatak projekta

  3.1. Osnovna sredstva

  II. IZDACI 1.465.100 829.340 1.796.527 1.797.589 1.798.709 1.799.891 1.801.138 1.802.454 1.803.842 1.805.3064.1. Investicije u osnovna 1.444.000Ulaganje u nekretninu i gra.radovi na 1.026.000Ulaganje u opremu 418.0004.2. Ulaganje u obrtna sredstva 21.1005. Trokovi poslovanja 788.100 1.576.200 1.576.200 1.576.200 1.576.200 1.576.200 1.576.200 1.576.200 1.576.2005.1. Materijalni trokovi 506.100 1.012.200 1.012.200 1.012.200 1.012.200 1.012.200 1.012.200 1.012.200 1.012.2005.2. Trokovi usluga 84.000 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 168.0005.3. Nematerijalni trokovi 0 0 0 0 0 0 0 0 05.4. Bruto plae 198.000 396.000 396.000 396.000 396.000 396.000 396.000 396.000 396.0006. Porez na dobit 41.240 72.155 73.217 74.338 75.520 76.767 78.083 79.471 80.9357. Rezerve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08. Financijske obveze (anuiteti) 0 148.171 148.171 148.171 148.171 148.171 148.171 148.171 148.171

  III. NETO PRIMICI 0 242.860 347.873 346.811 345.691 344.509 343.262 341.946 340.558 339.094IV. KUMULATIV NETO 242.860 590.733 937.545 1.283.236 1.627.745 1.971.007 2.312.953 2.653.511 2.992.605 Financijski tok je definiran za razdoblje do otplate kredita, odnosno do 2023 godine. Iz financijskog toka se vidi da je kumulativ neto primitaka pozitivan u svim godinama, to znai da e projekt poveati likvidnost poslovanja poduzea. 7.3. EKONOMSKI TOK

  struktura/godina 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023

  I. PRIMICI 1.072.200 2.144.400 2.144.400 2.144.400 2.144.400 2.144.400 2.144.400 2.144.400 2.734.350

  1. Ukupni prihod 1.072.200 2.144.400 2.144.400 2.144.400 2.144.400 2.144.400 2.144.400 2.144.400 2.144.400

  2 Ostatak projekta 589.950

  2.1. Osnovna sredstva

  II. IZDACI 1.465.100 829.340 1.648.355 1.649.417 1.650.538 1.651.720 1.652.967 1.654.283 1.655.671 1.657.135

  Investicije 1.465.100

  4. Trokovi poslovanja 0 788.100 1.576.200 1.576.200 1.576.200 1.576.200 1.576.200 1.576.200 1.576.200 1.576.200

  4.1. Materijalni trokovi 0 84.350 168.700 168.700 168.700 168.700 168.700 168.700 168.700 168.700

  4.2. Trokovi usluga 0 84.000 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000

  4.3. Nematerijalni trokovi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  4.4. Bruto plae 0 198.000 396.000 396.000 396.000 396.000 396.000 396.000 396.000 396.000

  5. Porez iz dobiti 0 41.240 72.155 73.217 74.338 75.520 76.767 78.083 79.471 80.935

  6. Rezerve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  III. NETO PRIMICI -1.465.100 242.860 496.045 494.983 493.862 492.680 491.433 490.117 488.729 1.077.215

  III. KUMULATIVNI NETO

  PRIMICI-1.465.100 -1.222.240 -726.195 -231.213 262.649 755.329 1.246.762 1.736.880 2.225.609 3.302.824

  Kumulativni neto primici su pozitivni, to znai da je projekt isplativ.

 • TEHNIKO VELEUILITE U ZAGREBU SPECIJALISTIKI DIPLOMSKI STRUNI STUDIJ GRADITELJSTVA

  ________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________

  Damjan Dimitri 0114019980 Antonio Kljaji: 0114018231

  27

  7.4. RAUN DOBITI I GUBITAKA Godina Prihodi Trokovi

  poslovanja

  Kamata na kredit

  Amortizacija

  Bruto dobit

  Porez na dobit (20%)

  Neto dobit

  2014 -

  1.465.100

  -

  -

  - 1.465.100

  -

  - 1.465.100

  2015 1.072.200

  788.100

  -

  77.900

  206.200

  41.240

  164.960

  2016 2.144.400

  1.576.200

  51.623

  155.800

  360.777

  72.155

  288.622

  2017 2.144.400

  1.576.200

  46.313

  155.800

  366.087

  73.217

  292.870

  2018 2.144.400

  1.576.200

  40.711

  155.800

  371.689

  74.338

  297.351

  2019 2.144.400

  1.576.200

  34.800

  155.800

  377.600

  75.520

  302.080

  2020 2.144.400

  1.576.200

  28.565

  155.800

  383.835

  76.767

  307.068

  2021 2.144.400

  1.576.200

  21.987

  155.800

  390.413

  78.083

  312.331

  2022 2.144.400

  1.576.200

  15.046

  155.800

  397.354

  79.471

  317.883

  2023 2.144.400

  1.576.200

  7.725

  155.800

  404.675

  80.935

  323.740

 • TEHNIKO VELEUILITE U ZAGREBU SPECIJALISTIKI DIPLOMSKI STRUNI STUDIJ GRADITELJSTVA

  ________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________

  Damjan Dimitri 0114019980 Antonio Kljaji: 0114018231

  28

  TOKA 8:

  OCJENA INVESTICIJSKOG PROJEKTA

 • TEHNIKO VELEUILITE U ZAGREBU SPECIJALISTIKI DIPLOMSKI STRUNI STUDIJ GRADITELJSTVA

  ________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________

  Damjan Dimitri 0114019980 Antonio Kljaji: 0114018231

  29

  8.1. STATIKA OCJENA Iz ekonomskog i financijskog toka projekta se vidi njegova visoka isplativost. No, za konanu ocjenu potrebno je izraunati kriterije statike i dinamike ocjene. U nastavku su izraunani odabrani pokazatelji statike ocjene: Rentabilnost s gledita vlasnika procijenjena je iz odnosa prosjene neto dobiti projekta i poetnog vlasnikog ulaganja. Rentabilnost prometa procijenjena je iz odnosa prosjene neto dobiti i prosjenog prihoda. Neto dobit po zaposlenom procijenjena je iz prosjene neto dobiti i prosjenog broja od 3 zaposlenika.

  Rentabilnost s gledita vlasnika =

  prosj.neto dobit = 306.694 = 0,583

  vlastiti kapital 505.400+21.100

  Rentabilnost prometa =

  neto dobit =

  306.694 = 0,143

  ukupni prihod 2.144.400

  Neto dobit po zaposlenom = neto dobit

  = 306.694

  = 102.231 kn broj zaposlenih 3

  Po svim odabranim pokazateljima statike ocjene projekt je isplativ.

 • TEHNIKO VELEUILITE U ZAGREBU SPECIJALISTIKI DIPLOMSKI STRUNI STUDIJ GRADITELJSTVA

  ________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________

  Damjan Dimitri 0114019980 Antonio Kljaji: 0114018231

  30

  8.2. DINAMIKA OCJENA Za dinamiku ocjenu projekta, odnosno izraun razdoblja povrata investicijskog ulaganja, kao i izraun neto sadanje vrijednosti potrebno je procijeniti diskontnu stopu, koja predstavlja prosjean troak kapitala. Kako je cijena tuih izvora financiranja 5,5%, moe se uzeti da je cijena vlasnikih izvora neto via, npr. 6,5%, te se moe poveati diskontna stopa jo i za procijenjenu inflaciju od npr. 2,5% godinje. Konana procjena diskontne stope prikazana je u nastavku:

  udjel cijena ponderirana cijena

  vlasniki kapital 0,35 5,50% 1,9%

  kredit 0,65 6,50% 4,2%

  inflacija 2,5%

  8,65% RAZDOBLJE POVRATA INVESTICIJSKIH ULAGANJA U izraunu razdoblja povrata neto primici iz ekonomskog toka diskontirani su traenom stopom prinosa od 8,65%. Kumulativ neto primitaka pokazuje da se pozitivna vrijednost poinje ostvarivati u petoj godini projekta, odnosno 2019. godine. Izraun je prikazan u nastavku:

  Godina Neto primici Disk.faktori (8,65%) Disk.neto primici Kumulativ neto prim.

  2015-ulag 1.465.100,00 - 1,0000 1.465.100,00 - 1.465.100,00 -

  2015 242.860,00 0,9204 223.525,08 1.241.574,92 -

  2016 496.044,60 0,8471 420.205,05 821.369,87 -

  2017 494.982,57 0,7797 385.923,05 435.446,83 -

  2018 493.862,13 0,7176 354.394,36 81.052,47 -

  2019 492.680,06 0,6605 325.399,09 244.346,63

  2020 491.432,98 0,6079 298.734,87 543.081,49

  2021 490.117,32 0,5595 274.215,46 817.296,95

  2022 488.729,28 0,5149 251.669,46 1.068.966,41

  2023 1.077.214,91 0,4739 510.545,89 1.579.512,30

  Na osnovi udaljenosti zadnje negativne i prve pozitivne vrijednosti kumulativa neto primitaka od nule, tono vrijeme povrata iznosi: 4 godine 3 mjeseca i 9 dana, odnosno investicija vraa uloeno u travnju 2019. godine.

 • TEHNIKO VELEUILITE U ZAGREBU SPECIJALISTIKI DIPLOMSKI STRUNI STUDIJ GRADITELJSTVA

  ________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________

  Damjan Dimitri 0114019980 Antonio Kljaji: 0114018231

  31

  NETO SADANJA VRIJEDNOST Iz prethodne tablice se takoer vidi da je neto sadanja vrijednost projekta 1.579.512,30 kn, to ukazuje na isplativost projekta po navedenom kriteriju. U nastavku je prikazano kretanje kumulativa neto primitaka, iz ega se vidi godina povrata investicije, kao i neto sadanja vrijednost u zadnjoj promatranoj godini:

 • TEHNIKO VELEUILITE U ZAGREBU SPECIJALISTIKI DIPLOMSKI STRUNI STUDIJ GRADITELJSTVA

  ________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________

  Damjan Dimitri 0114019980 Antonio Kljaji: 0114018231

  32

  INTERNA STOPA RENTABILNOSTI Interna stopa rentabilnosti je diskontna stopa koja izjednauje ulaganje u projekt sa neto primicima u razdoblju ostvarivanja ekonomske koristi. Ona je izraunana u excellu pomou funkcije irr primijenjene na neto primitke iz ekonomskog toka i odljev novca pri ulaganju iz financijskog toka. U navedenom projektu iznosi 27,4%, to je znatno vie od traene stope prinosa od 8,65%. Zato je projekt prihvatljiv i po kriteriju interne stope rentabilnosti. U nastavku je prikazan izraun u excell-u:

  Godina Neto primici

  2015-ulag 1.465.100,00 -

  2015 242.860,00

  2016 496.044,60

  2017 494.982,57

  2018 493.862,13

  2019 492.680,06

  2020 491.432,98

  2021 490.117,32

  2022 488.729,28

  2023 1.077.214,91

  irr 27,4% Neto sadanja vrijednost projekta bi uz primjenu diskontne stope od 27,4% iznosila nula.

 • TEHNIKO VELEUILITE U ZAGREBU SPECIJALISTIKI DIPLOMSKI STRUNI STUDIJ GRADITELJSTVA

  ________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________

  Damjan Dimitri 0114019980 Antonio Kljaji: 0114018231

  33

  TOKA 9:

  ANALIZA OSJETLJIVOSTI

 • TEHNIKO VELEUILITE U ZAGREBU SPECIJALISTIKI DIPLOMSKI STRUNI STUDIJ GRADITELJSTVA

  ________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________

  Damjan Dimitri 0114019980 Antonio Kljaji: 0114018231

  34

  9.1. RUBNI UVJETI ANALIZE OSJETLJIVOSTI Kao mogunost izmjena financijskih parametara prodaje i nabave, za promjenu cijene nabave uzeli smo mogunost da plae radnika i obrtnih sredstava porastu, ili da prihodi padnu zbog porezne politike ili drugog razloga zbog kojeg bi neto dobit pala. Dakle, u prvom sluaju uzet e se poveanje izdataka, u drugom sluaju smanjenje prihoda, a u treem sluaju kombinacija poveanja rashoda uz dvostruko smanjenje prihoda. 9.2. OCJENA ELASTINOSTI INVESTICIJSKOG PROJEKTA Na temelju sljedeih analiza sa izmjenama kritinih parametara, ustanovljeno je da je projekt dovoljno elastian da podnese maksimalne realne eventualne promjene na tritu. Analize su u nastavku:

 • TEHNIKO VELEUILITE U ZAGREBU SPECIJALISTIKI DIPLOMSKI STRUNI STUDIJ GRADITELJSTVA

  ________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________

  Damjan Dimitri 0114019980 Antonio Kljaji: 0114018231

  35

  9.3. PROMJENA KRITINOG PARAMETRA br. 1 Poveanje trokova poslovanja: Poveanje 20%:

  struktura/godina 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

  I. PRIMICI 1.465.100 1.072.200 2.144.400 2.144.400 2.144.400 2.144.400 2.144.400 2.144.400 2.144.400 2.144.400

  1. Ukupni prihod 1.072.200 2.144.400 2.144.400 2.144.400 2.144.400 2.144.400 2.144.400 2.144.400 2.144.4002. Izvori financiranja 1.465.1002.1. Vlastita sredstva 526.500

  2.1. Krediti 938.6003. Ostatak projekta

  3.1. Osnovna sredstva

  II. IZDACI 1.465.100 955.436 2.048.719 2.049.781 2.050.901 2.052.083 2.053.330 2.054.646 2.056.034 2.057.4984.1. Inv. u osn. sredstva 1.444.000Ulaganje u nekretninu 1.026.000

  Ulaganje u opremu 418.0004.2. Ulaganje u obrtna sr. 21.1005. Trokovi poslovanja 945.720 1.891.440 1.891.440 1.891.440 1.891.440 1.891.440 1.891.440 1.891.440 1.891.440

  6. Porez na dobit 9.716 9.107 10.169 11.290 12.472 13.719 15.035 16.423 17.8877. Rezerve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08. Fin. obveze (anuiteti) 0 148.171 148.171 148.171 148.171 148.171 148.171 148.171 148.171

  III. NETO PRIMICI 0 116.764 95.681 94.619 93.499 92.317 91.070 89.754 88.366 86.902DISKONTNI FAKTOR 1 1 1 1 1 1 1 1 0DISKONTIRANI NETO PRIMICI 107.468 81.053 73.772 67.095 60.972 55.360 50.217 45.504 41.187

  IV. NSV 107.468 188.521 262.293 329.387 390.360 445.720 495.936 541.440 582.627 Poveanje 28%:

  struktura/godina 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

  I. PRIMICI 1.465.100 1.072.200 2.144.400 2.144.400 2.144.400 2.144.400 2.144.400 2.144.400 2.144.400 2.144.400

  1. Ukupni prihod 1.072.200 2.144.400 2.144.400 2.144.400 2.144.400 2.144.400 2.144.400 2.144.400 2.144.400

  2. Izvori financiranja 1.465.1002.1. Vlastita sredstva 526.5002.1. Krediti 938.600

  3. Ostatak projekta

  3.1. Osnovna sredstva

  II. IZDACI 1.465.100 1.008.768 2.165.707 2.165.707 2.165.707 2.165.707 2.165.707 2.165.707 2.165.707 2.165.7074.1. Inv. u osn. sredstva 1.444.000Ulaganje u nekretninu 1.026.000

  Ulaganje u opremu 418.0004.2. Ulaganje u obrtna sr. 21.100

  5. Trokovi poslovanja 1.008.768 2.017.536 2.017.536 2.017.536 2.017.536 2.017.536 2.017.536 2.017.536 2.017.5366. Porez na dobit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  7. Rezerve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  8. Fin. obveze (anuiteti) 0 148.171 148.171 148.171 148.171 148.171 148.171 148.171 148.171

  III. NETO PRIMICI 0 63.432 -21.307 -21.307 -21.307 -21.307 -21.307 -21.307 -21.307 -21.307DISKONTNI FAKTOR 1 1 1 1 1 1 1 1 0DISKONTIRANI NETO PRIMICI 58.382 -18.050 -16.613 -15.290 -14.073 -12.952 -11.921 -10.972 -10.099IV. NSV 58.382 40.332 23.720 8.430 -5.643 -18.595 -30.516 -41.488 -51.587

 • TEHNIKO VELEUILITE U ZAGREBU SPECIJALISTIKI DIPLOMSKI STRUNI STUDIJ GRADITELJSTVA

  ________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________

  Damjan Dimitri 0114019980 Antonio Kljaji: 0114018231

  36

  9.4. PROMJENA KRITINOG PARAMETRA br. 2 Smanjenje prihoda: Smanjenje 19%:

  struktura/godina 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023I. PRIMICI 1.465.100 868.482 1.736.964 1.736.964 1.736.964 1.736.964 1.736.964 1.736.964 1.736.964 1.736.964

  1. Ukupni prihod 1.072.200 2.144.400 2.144.400 2.144.400 2.144.400 2.144.400 2.144.400 2.144.400 2.144.400

  2. Izvori financiranja 1.465.1002.1. Vlastita sredstva 526.500

  2.1. Krediti 938.600

  3. Ostatak projekta

  3.1. Osnovna sredstva

  II. IZDACI 1.465.100 788.596 1.724.371 1.724.371 1.724.371 1.724.371 1.724.371 1.724.371 1.724.371 1.724.3714.1. Inv. u osn. sredstva 1.444.000Ulaganje u nekretninu 1.026.000

  Ulaganje u opremu 418.0004.2. Ulaganje u obrtna sr. 21.100

  5. Trokovi poslovanja 788.100 1.576.200 1.576.200 1.576.200 1.576.200 1.576.200 1.576.200 1.576.200 1.576.200

  6. Porez na dobit 496 0 0 0 0 0 0 0 07. Rezerve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  8. Fin. obveze (anuiteti) 0 148.171 148.171 148.171 148.171 148.171 148.171 148.171 148.171

  III. NETO PRIMICI 0 79.886 12.593 12.593 12.593 12.593 12.593 12.593 12.593 12.593DISKONTNI FAKTOR 1 1 1 1 1 1 1 1 0DISKONTIRANI NETO PRIMICI 73.526 10.668 9.818 9.037 8.317 7.655 7.046 6.485 5.968

  IV. NSV 73.526 84.193 94.011 103.048 111.365 119.020 126.066 132.550 138.519 Smanjenje 25%:

  struktura/godina 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023I. PRIMICI 1.465.100 804.150 1.608.300 1.608.300 1.608.300 1.608.300 1.608.300 1.608.300 1.608.300 1.608.300

  1. Ukupni prihod 1.072.200 2.144.400 2.144.400 2.144.400 2.144.400 2.144.400 2.144.400 2.144.400 2.144.400

  2. Izvori financiranja 1.465.1002.1. Vlastita sredstva 526.500

  2.1. Krediti 938.600

  3. Ostatak projekta

  3.1. Osnovna sredstva

  II. IZDACI 1.465.100 788.100 1.724.371 1.724.371 1.724.371 1.724.371 1.724.371 1.724.371 1.724.371 1.724.3714.1. Inv. u osn. sredstva 1.444.000Ulaganje u nekretninu 1.026.000

  Ulaganje u opremu 418.0004.2. Ulaganje u obrtna sr. 21.100

  5. Trokovi poslovanja 788.100 1.576.200 1.576.200 1.576.200 1.576.200 1.576.200 1.576.200 1.576.200 1.576.200

  6. Porez na dobit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07. Rezerve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  8. Fin. obveze (anuiteti) 0 148.171 148.171 148.171 148.171 148.171 148.171 148.171 148.171

  III. NETO PRIMICI 0 16.050 -116.071 -116.071 -116.071 -116.071 -116.071 -116.071 -116.071 -116.071DISKONTNI FAKTOR 1 1 1 1 1 1 1 1 0DISKONTIRANI NETO PRIMICI 14.772 -98.325 -90.497 -83.292 -76.661 -70.558 -64.941 -59.770 -55.012

  IV. NSV 14.772 -83.553 -174.050 -257.343 -334.004 -404.562 -469.502 -529.273 -584.285

 • TEHNIKO VELEUILITE U ZAGREBU SPECIJALISTIKI DIPLOMSKI STRUNI STUDIJ GRADITELJSTVA

  ________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________

  Damjan Dimitri 0114019980 Antonio Kljaji: 0114018231

  37

  9.5. PROMJENA SKUPA KRITINIH PARAMETARA SA UZRONO-

  POSLJEDINIM VEZAMA Dvostruko smanjenje prihoda uz poveanje rashoda: Poveanje trokova 8% uz smanjenje prihoda 16%:

  struktura/godina 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

  I. PRIMICI 1.465.100 900.648 1.801.296 1.801.296 1.801.296 1.801.296 1.801.296 1.801.296 1.801.296 1.801.296

  1. Ukupni prihod 1.072.200 2.144.400 2.144.400 2.144.400 2.144.400 2.144.400 2.144.400 2.144.400 2.144.400

  2. Izvori financiranja 1.465.1002.1. Vlastita sredstva 526.5002.1. Krediti 938.600

  3. Ostatak projekta

  3.1. Osnovna sredstva

  II. IZDACI 1.465.100 851.148 1.850.467 1.850.467 1.850.467 1.850.467 1.850.467 1.850.467 1.850.467 1.850.4674.1. Inv. u osn. sredstva 1.444.000Ulaganje u nekretninu 1.026.000

  Ulaganje u opremu 418.0004.2. Ulaganje u obrtna sr. 21.100

  5. Trokovi poslovanja 851.148 1.702.296 1.702.296 1.702.296 1.702.296 1.702.296 1.702.296 1.702.296 1.702.2966. Porez na dobit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  7. Rezerve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  8. Fin. obveze (anuiteti) 0 148.171 148.171 148.171 148.171 148.171 148.171 148.171 148.171

  III. NETO PRIMICI 0 49.500 -49.171 -49.171 -49.171 -49.171 -49.171 -49.171 -49.171 -49.171DISKONTNI FAKTOR 1 1 1 1 1 1 1 1 0DISKONTIRANI NETO PRIMICI 45.559 -41.653 -38.337 -35.285 -32.476 -29.890 -27.511 -25.321 -23.305IV. NSV 45.559 3.906 -34.432 -69.717 -102.193 -132.083 -159.594 -184.914 -208.219

  Poveanje trokova 6% uz smanjenje prihoda 12%:

  struktura/godina 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

  I. PRIMICI 1.465.100 943.536 1.887.072 1.887.072 1.887.072 1.887.072 1.887.072 1.887.072 1.887.072 1.887.072

  1. Ukupni prihod 1.072.200 2.144.400 2.144.400 2.144.400 2.144.400 2.144.400 2.144.400 2.144.400 2.144.400

  2. Izvori financiranja 1.465.1002.1. Vlastita sredstva 526.5002.1. Krediti 938.600

  3. Ostatak projekta

  3.1. Osnovna sredstva

  II. IZDACI 1.465.100 841.436 1.820.719 1.821.781 1.822.901 1.824.083 1.825.330 1.826.646 1.828.034 1.829.4984.1. Inv. u osn. sredstva 1.444.000Ulaganje u nekretninu 1.026.000

  Ulaganje u opremu 418.0004.2. Ulaganje u obrtna sr. 21.100

  5. Trokovi poslovanja 835.386 1.670.772 1.670.772 1.670.772 1.670.772 1.670.772 1.670.772 1.670.772 1.670.7726. Porez na dobit 0 6.050 1.775 2.837 3.958 5.140 6.387 7.703 9.091 10.555

  7. Rezerve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  8. Fin. obveze (anuiteti) 0 148.171 148.171 148.171 148.171 148.171 148.171 148.171 148.171

  III. NETO PRIMICI 0 102.100 66.353 65.291 64.171 62.989 61.742 60.426 59.038 57.574DISKONTNI FAKTOR 1 1 1 1 1 1 1 1 0DISKONTIRANI NETO PRIMICI 93.971 56.209 50.906 46.049 41.602 37.532 33.808 30.401 27.287IV. NSV 93.971 150.180 201.086 247.135 288.737 326.269 360.077 390.478 417.765

 • TEHNIKO VELEUILITE U ZAGREBU SPECIJALISTIKI DIPLOMSKI STRUNI STUDIJ GRADITELJSTVA

  ________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________

  Damjan Dimitri 0114019980 Antonio Kljaji: 0114018231

  38

  TOKA 10:

  ZAKLJUAK

 • TEHNIKO VELEUILITE U ZAGREBU SPECIJALISTIKI DIPLOMSKI STRUNI STUDIJ GRADITELJSTVA

  ________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________

  Damjan Dimitri 0114019980 Antonio Kljaji: 0114018231

  39

  10. ZAKLJUAK Investicijski projekt sastoji se od ulaganja u kupnju poslovnog prostora te preureenje u lounge & kafe bar fiumanka. Ukupna investicija, zajedno sa kupnjom i preureenjem prostora te potrebnom opremom iznosi 1.444.000 kn. Od investicijskog projekta oekuje se povrat uloenih sredstava kroz maksimalno 10 godina, te to vea elastinost projekta na promjene trita. Ekonomski tok pokazao je da u petoj godini trajanja projekta ukupni prihodi nadmauju ukupne rashode. Financijski tok pokazao je da je projekt uz kredit u visini od 938.600 kn sa poekom godinu i pol i vlastita sredstva od 505.400 kn u svakom trenutku likvidan. U izraunu razdoblja povrata neto primici iz ekonomskog toka diskontirani su traenom stopom prinosa od 8,65%. Tono vrijeme povrata iznosi: 4 godine 3 mjeseca i 9 dana, odnosno investicija vraa uloeno u travnju 2019. godine. Statika ocjena projekta: S gledita rentabilnosti vlasnika (0,583) projekt je isplativ. S gledita rentabilnosti prometa (0,143) projekt je isplativ. S gledita neto dobiti po zaposlenom (102.231,00 kn) projekt je isplativ. Dinamika ocjena projekta S gledita neto sadanje vrijednosti (1.579.512,30 kn) projekt je isplativ. S gledita interne stope rentabilnosti (27,4%) projekt je isplativ. rentabilnosti. Prema provedenim ocjenama ulaganje u investicijski projekt je opravdano.