of 16/16
1 Inventaris van het Archief van de parochie van de H. Martinus te Pannerden Kerk: 1797 CA. 1965. Armen 1855 1967. 1976, 1988. INLEIDING. I. ARCHIEF VAN PASTOOR EN KERKBESTUUR. A. De Pastoor. 1. Zielzorg. 2. Bezittingen, inkomsten en verplichtingen. 3. Diversen. B. Het Kerkbestuur. 1. Algemeen. 2. Kerkgebouw, Kerkinventaris en verdere eigendommen. 3. Bezittingen, inkomsten en verlichtingen. 4. Financieel beheer. C. Diversen. 1. Onderwijs. 2. Broederschappen. 3. Aanhangsel. 4. Stukken waarvan de samenhang met het archief niet blijkt. II. ARCHIEF VAN HET ARMBESTUUR. 1. Algemeen. 2. Bezittingen, inkomsten en verplichtingen. 3. Financieel beheer. Bijlage: Lijst van Pastoors.

Inventaris van het Archief van de parochie van de H. Martinus te … · 2019. 1. 7. · N.B. Het betreft: a. Buisleiding langs het kerkeland in het Neerveld, 1895; b. Buisleiding

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Inventaris van het Archief van de parochie van de H. Martinus te … · 2019. 1. 7. · N.B. Het...

 • 1

  Inventaris van het Archief van de parochie van de H. Martinus te Pannerden

  Kerk: 1797 – CA. 1965.

  Armen 1855 – 1967. 1976, 1988. INLEIDING. I. ARCHIEF VAN PASTOOR EN KERKBESTUUR. A. De Pastoor. 1. Zielzorg. 2. Bezittingen, inkomsten en verplichtingen. 3. Diversen. B. Het Kerkbestuur. 1. Algemeen. 2. Kerkgebouw, Kerkinventaris en verdere eigendommen. 3. Bezittingen, inkomsten en verlichtingen. 4. Financieel beheer. C. Diversen. 1. Onderwijs. 2. Broederschappen. 3. Aanhangsel. 4. Stukken waarvan de samenhang met het archief niet blijkt. II. ARCHIEF VAN HET ARMBESTUUR. 1. Algemeen. 2. Bezittingen, inkomsten en verplichtingen. 3. Financieel beheer. Bijlage: Lijst van Pastoors.

 • 2

  INLEIDING. De sporadische middeleeuwse bronnen maken duidelijk, dat omstreeks 1000 het Christendom hier al vaste voet had gekregen en dat er in Pannerden een Kerk stond. Tijdens de reformatie ging het kerkgebouw weliswaar in Protestantse handen over, maar de overgrote meerderheid der bevolking bleef Katholiek. Deze Pannerdense Katholieken waren sindsdien aangewezen op de tot Kleef behorende plaatsen Hulhuizen, Bimmen en Keeken, alsook op de kapel van Huis Aerdt. In de achttiende eeuw is er daarnaast sprake van een schuurkerk op de Pannerdense Waard. De heroprichting van de statie Pannerden dateert van 1797. Dit is tevens het beginjaar van het kerkarchief. In 1975 werd het kerkarchief door het Streekarchivariaat in bewaring genomen, in 1976 gevolgd door het archief van het Armbestuur, waarvan als gevolg van brand veel verloren was gegaan. In 1987 kon een aanzienlijk archiefgedeelte, dat in 1961 bij een pastoorswisseling afgedwaald was, weer aan het bestand worden toegevoegd. Aangezien de bestaande nummering reeds tien jaar in gebruik was, diende deze gehandhaafd te blijven. De aanwinsten werden ofwel aan de bestaande eenheden toegevoegd, ofwel kregen interpolatienummers. Zevenaar, november 1988. J.Th.M. Giesen.

 • 3

  I. ARCHIEF VAN PASTOOR EN KERKBESTUUR A. De Pastoor 1. Zielzorg 1. Register van inschrijving der

  - Dopen (kopie), 1797 april – 1815 maart; - Dopen, 1815 juni – 1874 november; - Huwelijken (kopie), 1797 april – 1811 januari; - Huwelijken, 1815 mei – 1874 juli;

  - Overlijdens, 1815 mei – 1874 september 1. 1 deel.

  1a. Doopboek, 1874 oktober 28 – 1925 september 8.

  1 deel. 1b. Doopboek, 1925 september 16 – 1943 mei 18.

  1 deel. 2. Trouwboek, 1874 oktober - 1959 oktober.

  1 deel. 3. Register van katholieke huisgezinnen, 1815 – ca. 1845.

  1 deel. N.B. Bevat tevens:

  - aantekeningen van hetgeen in de kerk moet worden bekendgemaakt, 1832 (p. II); - notities, voornamelijk over weersgesteldheid en oogst, 1815 – 1830 (p. XXVII); - extract uit relevé der ongebouwde eigendommen van kerk, pastorie, armen en kosterij, 1816 (p. XXXII); - notities over troebelen tussen protestanten en katholieken over het bezit der pastoriegoederen, 1795 – 1831 (p. XXXIII); - notities over inkomsten en uitgaven van het armbestuur, 1835 – 1837 (p. XLIII); - opgave van kadastrale ligging en grootte van onroerende goederen in eigendom bij R.K. Kerk, kosterij, vicarie, gilde en R.K. armen van Pannerden, z.j. (p. XLIV); - afschriften van in- en uitgaande correspondentie van de pastoor, 1824 – 1836 (p. XLIV).

  4. Stuk, houdende opgave der katholieke gezinnen, met getal der gezinsleden en

  non-communicanten, 1835. 1 stuk.

  4a. Kaartsysteem van parochianen, 1928 – 1942.

  1 pak. 4b. Parochiestatistiek, 1926 – 1937.

  1 omslag. 5. Register van eerste en plechtige communicanten, 1875 – 1959, en van vormelingen, 1875 –

  1915. 1 deel.

 • 4

  5a. Register van vormelingen, 1915 – 1969. 1 deel.

  6. Stukken betreffende doop, vormsel, huwelijksafkondiging en huwelijk van individuele

  personen, 1845 – 1877, 1921 – 1935. 1 pak.

  6a. Stukken betreffende dispensaties, 1890 – 1932.

  1 omslag. 7. Correspondentie van de pastoor, 1834 – 1948 en z.d.

  1 pak. 8. Ingekomen rondschrijven van de aartsbisschop, 1855 – 1889.

  1 omslag. 8a. Ingekomen stukken van de kerkelijke overheid betreffende de oorlogsomstandigheden, 1940

  – 1944. 1 omslag.

  9. Akte van instelling van het Veertigurengebed in de parochiekerk van Pannerden. 1857.

  1 stuk. N.B. Toestemming tot deze instelling wordt gevraagd in een brief aan de aartsbisschop d.d. 2 januari 1857, in nr. 33.

  10. Echtheidsoorkonde, behorende bij de relikwie van de H. Martinus, uitgegeven door Frater

  Ephrem, abt van het Trappistenklooster De Olijfberg, 1874 1 stuk.

  11. Testimonium van inwijding van een altaar, 1945.

  1 stuk. 11a.- 21. Afkondigingsboeken, 1879 – 1962.

  14 delen en 1 omslag. 11a. 1879 – 1881. 11b. 1882 – 1886 juli. 11c. 1889 april – 1896 juni. 11d. 1912 december – 1917 augustus. 11e. 1917 augustus – 1921 oktober. 12. 1921 november – 1928 december. 13. 1828 december – 1928 december. 14. 1940 februari – 1945 juni.

  1 omslag. N.B. Niet compleet: slechts enkele losse notities.

  15. 1945 – 1948. 16. 1948 oktober – 1950 september. 17. 1950 september – 1955 juli. 18. 1955 juli – 1957 november. 19. 1957 november – 1960 april. 20. 1960 april – 1961 mei. 21. 1961 mei – 1962 april.

 • 5

  21a. Zielenboek, ca. 1880 – 1890. 1 deeltje.

  N.B. Inliggend een overzicht van liturgische gebruiken door het jaar, alsmede van taxa.

  21b. Intentieboek, 1881 – 1897.

  1 deel. 21c. Intentieboek, 1935 – 1939.

  1 deel. 2. BEZITTINGEN, INKOMSTEN EN VERPLICHTINGEN. 22. Register van pastorie-inkomsten, 1834 – 1882.

  1 deel. 22a. Stukken betreffende de inkomsten van de pastoor en de opbrengst der pastoriegoederen,

  19e eeuw. 2 stukken.

  22b. Stukken betreffende fundaties en legaten, 1835 – 1962 en z.j.

  1 pak. 23- 23a.Fundatieregister, 1916 – 1962.

  N.B. Betreft tevens het kerkbestuur.

  23. 1916 – 1926. 1 katern. 23a. 1913 – 1932. 1 deel.

  23b. Lijst der taxa voor huwelijks- en uitvaartmissen, 1936.

  1 stuk. 3. DIVERSEN 24. Registrum memoriale, (1855), 1874 – 1964.

  1 deel. N.B. Bevat de volgende hoofdstukken.

  I. Geschiedenis van pastorie en kerk; afschrift van de stichtingsakte der parochie (1854); lijst van bijzondere bijdragen voor de bouw der nieuwe kerk (1875 – 1877); lijst van schenkingen aan de kerk (1876 – 1964). II. Ontbreekt. III. Namen der pastoors en kapelaans, 1797 – 1964 (p. 25). IV. Fundaties, 1821 – 1913 (p. 31). V. Gefundeerde missen, 1874 – 1889 (p. 47).

 • 6

  VI. Aflaatbrieven, geprivilegieerde altaren, broederschappen enz., 1855 – 1929 (p. 71). VII. Parochiestatistiek, 1874 – 1926 (p. 83). VIII. Vaste inkomsten der kerkekas; jaarlijks honorarium van pastoor en Kapelaan, 1815 – 1889 (p 85). IX. Gedenkwaardige feiten die in de parochie hebben plaatsgevonden, 1874 – 1948 (kerkwijding; missies, jubilea, tridua, visitaties van bisschop en deken; kroniek der belangrijkste gebeurtenissen) (p. 89).

  25. Stukken, houdende dagboeknotities van de hand van pastoor Godschalk over weerkundige,

  kerkelijke en politieke onderwerpen, 1830 – 1845. 1 omslag.

  26. Stukken betreffende het 40-, 50-, en 60- jarig priesterfeest van pastoor Brugman, 1938, 1948,

  1958. 1 omslag.

  27. Correspondentie betreffende archiefonderzoek inzake Pannerdense vicarieën, 1876 – 1880.

  1 omslag. 28. Stukken betreffende Pannerdense vicariegoederen, 1878 – 1880 en z.j.

  1 omslag. B. HET KERKBESTUUR 1. Algemeen 29. Register der notulen van het kerkbestuur, 1816 maart 18 – 1822 april 14, alsmede van een

  gecombineerde vergadering van kerk- en armbestuur, 1838 november 25. 1 deel. N.B. Bevat tevens o.m.:

  - “Reglement voor het kerkmeesterschap der Roomsch Catalijke Gemeente te Pannerden”, 1816 febr. 12 (p. 1); - “Korte schets over de Pastorie-goederen van Pannerden, hoe de Catolijke dezelve onder zich hebben gekregen, eenen tijdlang behouden, en eindelijk hen ontnomen zijn (p. 53 0; - Uiteenzetting over de zaak Heukelumshof (p. 87); - Afschriften door pastoor Godschalk van in- en uitgaande correspondentie van de pastoor aangaande het functioneren van het kerkbestuur, 1835 – 1843 (p. 90); - Ledenlijst van de Broederschap van de Levende Rozenkrans, de Broederschap van het Geestelijk Verbond en de Broederschap van de H. Geest, ca. 1847 – 1848 (p. 362).

  30. Register der notulen van het kerk- en armbestuur, 1900 september 4 – 1924 december 16.

  1 deel. 31. Register der notulen van het kerkbestuur, 1925 januari 13 – 1955 maart 1.

  1 deel.

  N.B. Met, evenals in nr. 39 enige ingeplakte en inliggende correspondentie.

 • 7

  32. Akte van oprichting van de parochie en van het kerkbestuur, benevens huishoudelijk reglement ter uitvoering van art. 6 van het Algemeen Reglement voor het Parochiaal Kerkbestuur, 1854. 1 omslag.

  32a. Stukken betreffende benoeming en ontslag van kerkmeesters, 1876 – 1935.

  1 pak. 32b. Indicateur van ingekomen en uitgaande stukken, 1815 – 1857.

  1 deel.

  N.B. betreft ook zaken aangaande de zielzorg. In de jaren 1845 – 1857 slechts summier bijgehouden.

  33. Brieven van de pastoor aan de aartsbisschop, door deze met apostille geretourneerde, 1857

  – 1881. 1 omslag.

  33a. Ingekomen stukken van het kerkbestuur, 1903 – 1942.

  1 pak. 33b. Stukken betreffende de koster, 1880 – 1925.

  1 omslag. 33c. Wekelijkse werklijstjes van de koster, 1965 maart 29 – 1966 december 31.

  1 omslag. 33d. Stukken betreffende ziekte- en invaliditeitsverzekering, 1925 – 1941.

  1 omslag. 33e. Stukken betreffende salarissen en sociale lasten, 1954 – 1961.

  1 omslag. 33f. Stukken betreffende het parochiële comité der St. Radboudstichting tot instandhouding der

  R.K. Universiteit, 1906 – 1931. 1 omslag.

  2. Kerkgebouw, kerkinventaris en voor de dienst bestemde eigendommen 34. Stukken betreffende kerkinrichting, paramenten en liturgische benodigdheden, 1826 – 1877,

  1927 – 1965. 1 omslag.

  35. Akte, waarbij de vice-superior der Hollandse Zending aan pastoor Brouwer toestemming

  verleent, een kruiweg in de kerk op te richten, 1847. 1 stuk.

  N.B. Voor de tekst van een soortgelijke akte uit 1882 zie het “regisstrum memoriale” (inv. nr. 24), p 76.

 • 8

  36a. Expertise van de schade, door watersnood toegebracht aan kerk, pastorie, klooster, bewaar- en naaischool, lagere school en onderwijzerswoning, 1926.

  1 stuk. 36b. Stukken betreffende herstel van oorlogsschade aan gebouwen en inventaris, 1945 – 1955.

  1 pak. 36c. Stukken betreffende de verwarming van de kerk, 1931 – 1932.

  1 pak. 37. Stukken betreffende het orgel, 1930 – 1961 en z.j.

  1 omslag. 37a. Inventarissen van kerkkoormeubilair en kerkmuziek, 1902 en z.j.

  1 omslag. 37b. Stukken betreffende kerkklokken en torenuurwerk, 19488 – 1960.

  1 omslag. 38. Stukken betreffende verbouwing, uitbreiding, herstel en onderhoud van kerk, pastorie en

  andere gebouwen in eigendom bij het kerkbestuur, 1915 – 1941, 1957. 1 omslag.

  38a. Stukken betreffende de bouw van de pastorie, 1891, 1962 – 1968.

  1 pak. 38b. Inschrijvingsbiljetten betreffende de levering van steenkolen, 1923 – 1939.

  1 omslag. 38c. Stukken betreffende het kerkhof, 1897 – 1956.

  1 omslag. 3. Bezittingen, Inkomsten en Verplichtingen. 39. Testamenten en andere stukken betreffende fundatie en legaten aan de kerk, kerk en armen,

  bijzondere fondsen, 1822 – 1963. 1 pak.

  N.B. De Bisschoppelijke en Koninklijke goedkeuringen zijn bij deze stukken gevoegd. Vergelijk voor fundaties ook de nrs. 22b, 23 en 23a.

  40. Stukken betreffende de gerechtelijke ontruiming van een perceel kerkegrond, waarop Karel

  Holtus een tot bouwval geworden huis in eigendom bezat, 1900 – 1901, met retroacta van 1866. 1 omslag.

  40a. Stukken betreffende de kosterswoning, 1868 – 1962 en z.j.

  1 omslag. 41. Eigendomsbewijzen van onroerende goederen, t.w.

  - B 639, 463 (Jan Hoelenstede: herenhuis c.a.), herenhuis c.a.), 1900, 1903, met

 • 9

  retroactum uit 1873; - B 617 (weiland), 1904; - B 667, 1089 (huis, erf en tuin), 1952; - 3.60 are uit B 411, 1963.

  1 omslag. 42. Stukken betreffende pacht, erfpacht en verhuring, 1894 – 1963.

  1 pak. 42a,b. Pacht- en hypotheekregisters, 1907 – 1938.

  2 deeltjes.

  42a. 1907 – 1922. 42b. ca. 1923 – 1938.

  42c. Stukken betreffende de bankenverpachting, 1924 – 1956.

  1 omslag. 42d. Stukken betreffende brandverzekering, 1851 – 1966.

  1 omslag. 43. Stukken betreffende aan- en verkoop en ruiling van grond, 1925 – 1964.

  1 pak. 43a. Stukken betreffende zakelijke rechten, 1895 – 1950.

  1 omslag. N.B. Het betreft:

  a. Buisleiding langs het kerkeland in het Neerveld, 1895; b. Buisleiding ter afwatering van het schoolplein, 1923; c. Buisleiding ter afwatering van het terrein van de Maria Magdalenastichting, 1927; d. Elektriciteitskabel langs het pad bij de kosterswoning 1927 – 1929; e. Telefoonkabel door de percelen B 531 en 532, 1950.

  4. Financieel beheer 43b. Begrotingen, 1888, 189, 1939 – 1944, 1946 – 1952, 1954, 1955, 1960 – 1964.

  1 pak. 43c. Bijlagen bij de begrotingen, 1945 – 1954.

  1 omslag. 43d. Balansen en rekeningen, 1927, 1939 – 1962.

  1 pak. 43e -43i. Bijlagen bij de rekeningen, 1862 – 1953.

  3 omslagen, 2 pakken

  43e. 1862-1881 1 omslag. 43f. 1912 – 1936.

 • 10

  1 omslag. 43g. 1939 – 1942. 1 pak.

  43h. 1946 – 1949. 1 pak. 43i. 1950 – 1953. 1 omslag.

  44. Hypotheekakten ten behoeve van het kerkbestuur, 1842 – 1951.

  1 pak. 44a. Stukken betreffende geldbelegging met hypothecair onderpand, 1903 – 1965. 45. Stukken betreffende een geldlening door het kerkbestuur aan akrel Holtus, 1889.

  1 omslag. 45a. Stukken betreffende geldbelegging in effecten en andere spaarvormen, 1878 – 1965.

  1 pak. 46. Stukken betreffende een proces van jhr. R.E.L.M. de Kuyper te Brussel contra R.K. parochie

  van Pannerden inzake hypothecaire geldlening, 1921 – 1924. 1 omslag.

  47. Kasboek van de penningmeester van het Kerkbestuur, 1898 – 1933 januari, alsmede van de

  penningmeester van het kapelaanfonds, 1905 – 1928. 1 deel.

  48. Kasboek van de kerkekas, 1933 – 1959.

  1 deel. 49- 50. Tabellarisch register van inkomsten der kerkekas, 1938 – 1947.

  2 delen.

  49. 1938 – 1944. 50. 1945 – 1947.

  51- 52. Tabellarisch register van uitgaven der kerkekas, 1938 – 1947.

  2 delen. 51. 1938 – 1943 juli 12. 52. 1943 juli 12 – 1947.

  52a – b. Tabellarisch kas/bank/giroboek, 1959 – 1966.

  2 delen.

  52a. 1959 – 1963. 52b. 1964 – 1966.

  53. Stukken betreffende diverse belastingen, 1903 – 1938, 1959.

  1 omslag.

 • 11

  54. Notities van financiële aard, 1825 – 1878, alsmede bankgiro – afschriften, rekening – courantafschriften en couponnota’s voor:

  a. Kerk, 1920, 1955 – 1957; b. Kerk, fundatie pastoor Brugman, 1955 – 1957; c. Kerk, fonds rechtsherstel, 1956 – 1957.

  1 omslag. 55. Aantekeningen betreffende kasopnemingen, 1916, 1925 en z.j.

  1 omslag. 55a. Stukken betreffende de geldzuivering, 1948.

  1 omslag. C. DIVERSEN 1. ONDERWIJS 56. Stukken betreffende de mogelijke vestiging van een zustercongregatie te Pannerden, 1903 –

  1919. 1 omslag.

  57. Stukken betreffende de vestiging der Zusters van Barmhartigheid te Pannerden, 1923 – 1925.

  1 omslag. 57a. Stukken betreffende de bouw van het zustersklooster annex naai- en breischool, 1916, 1925,

  1936. 1 omslag.

  57b. Stukken betreffende het onderwijs, 1914 – 1943.

  1 pak. 57c. Jaarrekening schoolbestuur 1962 en accountantsrapporten 1963 en 1964.

  1 omslag. 57d. Stukken betreffende bouw, inrichting en onderhoud van scholen en onderwijzerswoningen,

  1920 – 1935. 57e. Rekening en verantwoording van het fonds van het Maria Magdalena Gesticht, 1939 – 1946.

  1 omslag. 58. Kasboek van de penningmeester van het R.K. Kerkbestuur, houdende inkomsten en uitgaven

  van het fonds tot oprichting van een zustersschool te Pannerden, 1903 – 1947. 1 deel.

  2. BROEDERSCHAPPEN 59. Ingekomen stukken van de aartspriester in Gelderland betreffende de Broederschap van de

  H. Geest, 1835 – 1836. 1 omslag.

 • 12

  60. Akte, waarbij pastoor Brouwer en diens ambtsopvolgers aangesteld worden tot moderator van de Broederschap van de Levende Rozenkrans, afd. Pannerden, 1846. 1 stuk.

  61. Oprichtingsakte van de Broederschappen van het Allerheiligst Sacrament en van een zalige

  dood, 1874. 2 stukken.

  62. Register der Broederschappen, 1874 – ca. 1924, en der Derde Orde van St. Franciscus, 1892 –

  1913. 1 deel.

  N.B. Zie ook het “registrum memoriale” (inv. nr. 24), hoofdstuk VI. 3. AANHANGSEL 63. Notities en persartikelen betreffende de kerkelijke geschiedenis van Pannerden.

  1 omslag. 4. STUKKEN WAARVAN DE SAMENHANG MET HET ARCHIEF NIET BLIJKT 63a. Akte van transport door W. Jansen van een stukje bouw- en onland op de Pannerdense

  Waard, 1833. 1 stuk.

  64. Grosse ener hypothecaire schuldbekentenis ten behoeve van Th.J. Menting en ten laste van

  C. Jansen – Drost, 1908. 1 omslag.

  II. ARCHIEF VAN HET ARMBESTUUR 1. Algemeen 65. Oprichtingsakte van het R.K. Armbestuur te Pannerden, 1855.

  1 stuk. 66. Algemeen reglement voor de parochiale armbesturen in het Aartsbisdom Utrecht, 1947.

  N.B. Gedrukt. 1 deeltje.

  67. Brochure “Plaats en taak van de katholieke Armbesturen in de moderne maatschappij”, 1964.

  N.B. Gedrukt. 1 deeltje.

  68. Stukken betreffende de benoeming van armmeesters, 1899 – 1919, 1947 – 1961.

  1 omslag. 69. Minuutopgaven voor de statistiek van de onderstand door het Armbestuur, 1954 – 1963.

  1 omslag.

 • 13

  69a. Statuten der vereniging “Doktersfonds St. Josef”, gevestigd te Pannerden, 1928.

  1 stuk. 70- 75. Ingekomen stukken, 1944 – 1967.

  6 omslagen.

  70. 1944 – 1948. 71. 1949 – 1952, 1954. 72. 1957 – 1958. 73. 1965. 74. 1966. 75. 1967.

  2. Bezittingen, inkomsten en verplichtingen 76. Concepten en afschriften van inventarissen der bezittingen van het Armbestuur, 1925, ca.

  1950, 1958. 1 omslag.

  77. Testamenten ten gunste van het Armbestuur, 1922 – 1925.

  1 omslag. 78. Stukken betreffende de verkoop van grond, 1946 – 1953.

  1 omslag. 79. Grosse ener akte van verhuur door het Armbestuur van huisjes en bouwland, 1928.

  1 stuk. 79a. Enkele stukken, hoofdzakelijk van financiële aard, 1859 – ca. 1933.

  1 omslag. 80. Stukken, ingekomen van de Huuradviescommissie, betreffende betalingsverplichtingen van

  een huurder, 1955. 1 omslag.

  81. Pachtovereenkomsten ingaande 1 november 1966.

  1 omslag. 82. Polis van het waarborggenootschap “Renovatum” voor het Armbestuur te Pannerden

  wegens verzekering van opstallen tegen oorlogsschade, 1943. 1 stuk.

  83. Brandverzekeringspolissen, 1947 – 1960.

  1 omslag. 3. Financieel beheer 83a. Begrotingen, 1930 – 1936, 1938, 1941 – 1943, 1954.

  1 omslag.

 • 14

  84. Armenrekeningen over 1930 – 1942, 1947, 1952, 1954 – 1958, 1960, 1962.

  1 pak. 85- 92. Bijlagen bij de rekeningen, 1960 – 1967.

  8 omslagen.

  85. 1960. 86. 1961. 87. 1962. 88. 1963. 89. 1964. 90. 1965. 91. 1966. 92. 1967.

  93-101. Bankbescheiden betreffende de rekening-courant, 1947, 1960 – 1967.

  9 omslagen.

  93. 1947. 94. 1960. 95. 1961. 96. 1962. 97. 1963. 98. 1964. 99. 1965. 100. 1966. 101. 1967.

  102. Opgeheven spaarbankboekje van het Armbestuur, 1934 – 1966.

  1 deeltje. 103. Hypotheekakten ten behoeve van het Armbestuur, 1923 – 1929.

  1 omslag. 104. Schuldbekentenis van de stichting Katholieke Jeugdraad Pannerden aan de parochiële

  Caritasvereniging Pannerden, 1966. 1 stuk.

  105. Schuldbekentenis in verband met geldlening van het R.K. Armbestuur aan het R.K.

  Schoolbestuur der St. Aloysiusschool te Pannerden, 1967. 1 stuk.

  106. Grootboek, ca. 1870 – 1938.

  1 deel. 107. Kasboek, 1930 – 1939.

  1 deel. 108. Tabellarisch kasboek, 1937 – 1944.

  1 deel.

 • 15

  N.B. T/m 1940 ontbreken data en omschrijvingen. 109. Tabellarisch kasboek, 1946 – 1958.

  1 deel.

 • 16

  LIJST VAN PASTOORS 1797 – 1808, Adrianus Jansen. 1808 – 1815, Gerardus Tenhomberg. 1815 – 1845, Joannes Ant. Godschalk. 1846 – 1848, Theodorus Brouwer. 1848 – 1874, Joannes Fred. Schlosser. 1874 – 1889, Joannes Nic. Wagenberg. 1889 – 1924, Felix Roelofs. 1925 – 1959, Hermanus Ant. Alb. Brugman. 1959 – 1961, Theodorus Scholten. 1962 – 1964, Matheus Alph. M. Paanakker. 1964 – 1986, Frans Theod. Effing. 1987 – Bernardus Herm. M. Schrijver.