of 11 /11
INTRODUCTI INTRODUCTI ON TO ON TO PHOTOSHOP PHOTOSHOP CS2 CS2 สอนโดย สอนโดย ... ... . . รสุ รุ่มจิตร รสุ รุ่มจิตร

Introduction to photoshop cs2

Embed Size (px)

Text of Introduction to photoshop cs2

Page 1: Introduction to photoshop cs2

IN T R O D U C T IIN T R O D U C T IO N T O O N T O

P H O T O S H O P P H O T O S H O P C S 2C S 2สอนโดยสอนโดย . . . . . . ออ .. รส ุ ร ุ ่มจ ิตร รส ุ ร ุ ่มจ ิตร

Page 2: Introduction to photoshop cs2

ส่วนประกอบต่าง ๆ

ส่วนประกอบต่าง ๆ

ของโปรแกรม

ของโปรแกรม

Photos hop Photos hop • T it le b a r

หร ือแถบชื ่อ เร ื ่อง เป ็น

ต ำำแหน่งท ี ่แสดงชื ่อของ

โปรแกรม• M e n u b a r

หร ือแถบเมนูเป ็นต ำำแหน่ง

แสดงค ำำส ั ่งต ่ำง ๆ ในกำรทำำงำน

• O p t io n b a r เป ็นต ำำแหน่งแสดงรำยละเอ ียดของ

เคร ื ่องม ือ( T o o l ) ที ่ค ุณเล ือกใช้งำนอย ู ่

ในปัจจ ุบ ัน• T o o lb o x

หร ือกล ่องเคร ื ่อง มือ เป ็นต ำำแหน่ง

ท ี ่ เก ็บรวมรวม เคร ื ่องม ือต ่ำง ๆ ของโฟโต้ช ้อป

Page 3: Introduction to photoshop cs2

ส่วนประกอบต่าง ๆ

ส่วนประกอบต่าง ๆ

ของโปรแกรม

ของโปรแกรม

Photos hop Photos hop

• หน้ำต ่ำงเอกสำรเป ็นหน้ำต ่ำงงำนของเรำท ี ่ก ำำล ัง

สร ้ำงอย ู ่• P a l le t t e เป ็น

หน้ำต ่ำงพ ิเศษท ี ่ ช่วยในกำรทำำงำน

สำมำรถเพ ิ ่มหร ือลดได้ตำมควำม

ต้องกำร ( สำมำรถ เล ือกได ้จำกเมนู

w in d o w เล ือก หน้ำต ่ำงท ี ่ต ้องกำร

เล ือกs h o w /h id e )

• แถบสถำนะ เป ็นต ำำแหน่งท ี ่แสดง

ขนำดของไฟล์และรำยละเอ ียดกำรทำำงำนอ ื ่นๆ

Page 4: Introduction to photoshop cs2

มำร ู ้จ ัก มำร ู ้จ ัก Tool Tool ที ่ใช ้ในที ่ใช ้ใน

โปรแกรม โปรแกรมPhotos hop Photos hop กันเถอะก ันเถอะ . . .. . .

Page 5: Introduction to photoshop cs2

Tool Tool ที ่ใช ้ในกำรเล ือก ที ่ใช ้ในกำรเล ือก / / ตัด ตัด/ / เคล ื ่อนย ้ำยเคล ื ่อนย ้ำย

Page 6: Introduction to photoshop cs2

Tool Tool ที ่ใช ้ในกำรพิมพ์ ที ่ใช ้ในกำรพิมพ์ / / เข ียน เข ียน / / วำด วำด

Page 7: Introduction to photoshop cs2

Tool Tool ที ่ใช ้ในกำรตกแต่งท ี ่ใช ้ในกำรตกแต่ง

เป็นการใสส่ใีห้กับรูปภาพเพียงสเีดียว

เคร่ืองมือที่เคร่ืองมือที่ใช้ในการลบใช้ในการลบ

Page 8: Introduction to photoshop cs2

Tool Tool ที ่ใช ้ในกำรไล ่ส ี เข ้ม ที ่ใช ้ในกำรไล ่ส ี เข ้ม สว ่ำง ม ืด สว ่ำง ม ืด

Page 9: Introduction to photoshop cs2

Dot Per Inch คือควำมละเอ ียดหร ือจ ำำนวนจ ุดในพื ้นท ี ่

หนึ ่งตำรำงนิ ้ว โดยในแต่ละจ ุด เรำจะเร ียกว ่ำ พ ิเซล Pixel

ถ้าภาพใดมีจำานวนพิเซลสูง ๆ ภาพน้ันก็จะให้

ความละเอียดและความคมชัดในการพิมพ์

อยา่งไรก็ตามก็กำาหนดจำานวนพิกเซลน้ัน จะต้อง

ขึน้อยู่กับการนำาไปใช้ด้วย เช่น ถ้าต้องการนำา

ไปแสดงผลที่หน้าจอ หรือบน web ก็อาจใช้จำานวนพิเซลประมาณ 72 dpi (Macintosh) หรือ

92 dpi (PC) แต่ถ้าต้องการนำาไปใช้ในการ

พิมพ์อาจจำาเป็นต้องกำาหนดค่าความละเอียดที่

350 dpi เป็นต้น การกำาหนดจำานวน พิกเซล นอกจากมีผลกับความละเอียดแล้ว ขนาดของ

ไฟล์กจ็ะมีผลด้วย

เร ื ่องน่าร ู ้ เก ี ่ยวก ับ เร ื ่องน่าร ู ้ เก ี ่ยวก ับ DPIDPI

Page 10: Introduction to photoshop cs2

โหมดสีโหมดสี

โหมดส ี RGB ค ืออะไร

ย่อมาจาก Red Green Blue แสงสีขาวจากธรรมชาติหรือแสงจากดวงอาทิยต์ เกดิจากการผสมสีของแม่สีสามสีคือ แดง เขียวและนำ้าเงิน ซ่ึงเหมือนกับสีที่ปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ซ่ึงโหมดสี RGB น้ี เหมาะสำาหรับการนำาภาพไปเป็น ฟิล์มสไลด์/เนกาตีฟ

โหมดส ี CMYK ค ืออะไร

ย่อมาจาก Cyan Megenta Yellow Black เป็นลักษณะโหมดสีที่ใช้ในการสิ่งพิมพ์

การปร ับแต ่งโหมดสีใน Photoshopคลกิเมนู Image เลือกเมนู Mode จากน้ันคลิกเลือกโหมดสีได้ตามต้องการ

โหมดสี Index ค ืออะไร

โหมดสีที่เหมาะสำาหรับการทำาภาพบน web โดยจะมีความละเอียดของสีไม่เกิน 256 สี ทุกครั้งที่คุณแปลงภาพจากโหมดสีอื่นๆ มาเป็น Index โปรแกรมจะทำาการตรวจสอบรหัสสีที่ได ้โดยถ้าค่าสีใดไม่มีจะถูกแปลงเป็นสีใกล้เคียงให้อัตโนมัติ ดังน้ันภาพที่ได้จะใหค้วามสวยงามที่ใกล้เคียงของเดิม และทำาให้ไฟล์มีขนาดเล็กลงด้วย

Page 11: Introduction to photoshop cs2

เรามาลงมอืออกแบบกนัเลยดี

กว่า