55
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII Proiectul Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01 AUXILIAR CURRICULAR CLASA a XI-a INTREŢINEREA ŞI REPARAREA AUTOMOBILELOR DOMENIU: MECANICĂ NIVEL: 2 CALIFICARE: MECANIC AUTO Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 1 MECI–CNDIPT / UIP

Intretinerea si repararea automobilului.doc

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Intretinerea si repararea automobilului.doc

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

Proiectul Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01

AUXILIAR CURRICULARCLASA a XI-a

INTREŢINEREA ŞI REPARAREA AUTOMOBILELOR

DOMENIU: MECANICĂNIVEL: 2CALIFICARE: MECANIC AUTO

Martie 2009

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

1

MECI–CNDIPT / UIP

Page 2: Intretinerea si repararea automobilului.doc

Autori: ALINA MELNIC – Grup Şcolar Industrial de Transporturi Auto TimişoaraANGELA OSAIN – Grup Şcolar Industrial de Transporturi Auto TimişoaraSIMONA PAVELESCU – Grup Şcolar Industrial de Transporturi Auto TimişoaraGEORGETA BĂRBĂLĂU – Grup Şcolar „Dacia” Bucureşti

Consultanţă tehnică:

ANDREEA CRĂCIUN, expert CNDIPT

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

2

Page 3: Intretinerea si repararea automobilului.doc

CUPRINS

INTRODUCERE.......................................................................................................................4

COMPETENŢE........................................................................................................................ 5

INFORMAŢII UTILE.................................................................................................................6

Informaţii despre specificul agenţilor economici la care se efectuează stagiul de practică........................6

Modalitatea de organizare a practicii:................................................................................................................7

Recomandări privind respectarea normelor de sănătate şi securitate a muncii potrivit modulului............8

INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE DESFĂŞURĂRII PRACTICII..............................10

Jurnalul (caietul) de practică............................................................................................................................ 10

Fişe de observaţie............................................................................................................................................. 11

Fişe de lucru...................................................................................................................................................... 13

Studii de caz....................................................................................................................................................... 16

Proiecte / Miniproiecte...................................................................................................................................... 21

Portofoliul de practică....................................................................................................................................... 23

EVALUARE............................................................................................................................29

BIBLIOGRAFIE......................................................................................................................32

ANEXE...................................................................................................................................33

Anexa 1............................................................................................................................................................... 33

Anexa 2............................................................................................................................................................... 34

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

3

Page 4: Intretinerea si repararea automobilului.doc

INTRODUCEREModulul „Întreţinerea şi repararea automobilului” se studiază în anul de completare

(clasa a XI-a liceu tehnologic – ruta SAM), în vederea asigurării pregătirii de specialitate în

domeniul „Mecanică”, calificarea „mecanic auto”.

Modulul „Întreţinerea şi repararea automobilului” face parte din „Stagiul de pregătire

practică” şi are alocate un număr de 60 ore / an, din care:

laborator tehnologic – 15 ore;

instruire practica – 45 ore;

Scopul acestui modul este de a oferi elevilor cunoştinţe de bază cu privire la

exploatarea, întreţinerea şi repararea automobilului.

În acelaşi timp, sunt asigurate condiţiile necesare dezvoltării unor abilităţi de aplicare a

normelor de tehnica securităţii munci, de prevenire şi stingere a incendiilor specifice

atelierelor de service auto.

Plasarea modulului în stagiul de pregătire practică oferă oportunitatea unor abordări

diferenţiate sau extensii ale conţinuturilor, în funcţie de cerinţele şi resursele agentului

economic la care se realizează pregătirea.

Auxiliarul conţine mai multe exemple pentru instrumentele de lucru necesare

desfăşurării stagiului de pregătire practică şi evaluării:

jurnalul de practică;

fişe de observaţie;

fişe de lucru;

studii de caz;

portofoliu de practică;

îndrumări pentru realizarea şi susţinerea proiectelor.

Pentru fiecare activitate, se oferă informaţii cu privire la scopurile / obiectivele

urmărite, sarcinile de lucru şi criteriile care vor fi aplicate în procesul de evaluare.

Activităţile de învăţare pe care le propunem sunt diverse, sarcinile sunt definite în paşi

mici şi au grad de dificultate progresiv, astfel încât să permită fiecărui elev să lucreze în

ritmul său şi să evolueze până la un nivel maxim al performanţei.

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

4

Page 5: Intretinerea si repararea automobilului.doc

COMPETENŢE

În modulul „Întreţinerea şi repararea automobilului” au fost agregate competenţe

dintr-o unitate de competenţe tehnice specializate:

29.16. Întreţinerea şi repararea automobilului: 1.0 credite29.16.1. Alege mijloacele necesare executării operaţiilor de întreţinere şi reparare a

automobilelor.

29.16.2. Execută operaţii de întreţinere a automobilelor.29.16.3. Execută operaţii de reparare a automobilelor.

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

5

Page 6: Intretinerea si repararea automobilului.doc

INFORMAŢII UTILE

Informaţii despre specificul agenţilor economici la care se efectuează stagiul de practică

Descrierea activităţilor derulate de agentul economic:

Stagiul de practică se va realiza la agenţi economici autorizaţi care desfăşoară

activităţi de testare şi diagnosticare a automobilelor, respectiv de inspecţie tehnică

(întreprinderi constructoare de automobile şi / sau componente auto, ateliere de service auto

şi operatori de transport rutier care deţin ateliere proprii specializate în întreţinerea şi

repararea autovehiculelor sau staţii proprii de inspecţie tehnică).

Descrierea locaţiei unde îşi desfăşoară activitatea agentul economic1:

Departamentul în care se va efectua practica2:

Facilităţile oferite elevilor de către agentul economic 3:

Obligaţiile elevului practicant faţă de agentul economic4:

Modalitatea de organizare a practicii:

1 Se va completa în funcţie de specificul agentului economic, potrivit convenţiei cadru.2 Se va completa în funcţie de specificul agentului economic.3 Se vor completa doar dacă este cazul, în funcţie de specificaţiile convenţiei cadru.4 Se vor completa doar dacă este cazul, în funcţie de specificaţiile convenţiei cadru şi de regulamentele interne

ale şcolii şi agentului economic.

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

6

Page 7: Intretinerea si repararea automobilului.doc

1. Număr de ore alocate modulului: 60 ore, din care

laborator tehnologic: 15 ore

instruire practică: 45 ore

2. Forma de organizare a stagiului de pregătire practică:

pe grupe

cu clasa

3. Calendarul pregătirii pentru modulul „Întreţinerea şi repararea automobilului”:

Săpt5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Săpt. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

În fiecare căsuţă corespunzătoare săptămânilor în care urmează să se desfăşoare

activităţile din cadrul modulului, se va completa, după caz:

IP – pentru activităţile de instruire practică;

LT – pentru activităţile de laborator tehnologic.

4. Cadrele didactice care îndrumă elevul în stagiul de pregătire practică:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

5. Tutorele desemnat din partea agentului economic:

________________________________________________________________

5 în funcţie de calendarul şi structura anului şcolar în curs.

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

7

Page 8: Intretinerea si repararea automobilului.doc

Recomandări privind respectarea normelor de sănătate şi securitate a muncii potrivit modulului

Normele specifice de securitate a muncii sunt reglementări cu aplicabilitate naţională,

care cuprind prevederi minimal obligatorii pentru desfăşurarea principalelor activităţi din

economia naţională în condiţii de securitate a muncii.

Respectarea conţinutului acestor prevederi nu absolvă persoanele juridice sau fizice

de răspunderea ce le revine pentru prevenirea şi asigurarea oricăror altor măsuri de

securitate a muncii, adecvate condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţii respective.

Normele specifice de securitate a muncii fac parte dintr-un sistem unitar de

reglementari privind asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă, sistem compus din:

norme generale de protecţie a muncii, care cuprind prevederi de securitate şi medicină

a muncii general valabile pentru orice activitate;

norme specifice de securitate a muncii, care cuprind prevederi de securitate a muncii

specifice unor anumite activităţi sau grupe de activităţi, detaliind prin acestea

prevederile normelor generale de protecţie a muncii.

Prevederile tuturor acestor norme specifice se aplică cumulativ şi au valabilitate

naţională indiferent de forma de organizare sau proprietate în care se desfăşoară activitatea

pe care o reglementează.

Printre normele specifice activităţilor de întreţinere şi reparare se numără şi

următoarele reguli:

Autovehiculele trebuie să fie introduse în hală cu motorul în funcţiune, având în rezervor

o cantitate de carburant de cel mult 10% din capacitatea acestuia, necesară deplasării

autonome de la un punct de lucru la altul. Fac excepţie autovehiculele care sunt

introduse în hală numai pentru reviziile tehnice periodice.

Autovehiculele trebuie să fie introduse pe linia de întreţinere şi reparare numai după ce

sunt spălate.

Canalul de revizie trebuie menţinut în stare curată, asigurându-se scurgerea apei, a

uleiurilor şi a combustibililor. Introducerea autovehiculelor pe canal se va face cu viteza

de maximum 5 km/h, dirijate din faţă, de la sol, de către conducătorul locului de muncă.

Pentru fiecare tip de autovehicul, verificarea presiunii în pneuri şi ridicarea acesteia la

valorile stabilite (faţă sau spate) trebuie să se facă potrivit prevederilor din tabelul

cuprinzând presiunea admisă. Acest tabel trebuie să fie afişat la locul de muncă.

La umflarea pneurilor se va folosi în mod obligatoriu dispozitivul de protecţie împotriva

săririi cercului de la jantă. În cazul jantelor monobloc sau din mai multe bucăţi nu se

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

8

Page 9: Intretinerea si repararea automobilului.doc

utilizează dispozitiv de protecţie. Compresorul folosit la umflarea pneurilor va fi în stare

bună de funcţionare, dotat şi inscripţionat corespunzător.

Lucrătorul de la rampă care efectuează verificarea trebuie să fie instruit şi autorizat

asupra cunoaşterii caracteristicilor tehnice, funcţionale ale compresoarelor. Mişcarea

autovehiculelor pe rampă trebuie să se facă numai dirijată de persoane cu atribuţii de

serviciu şi numai după ce acestea s-au convins că echipa a ieşit din canalul de revizie şi

s-a îndepărtat de autovehicule, iar sculele şi piesele au fost îndepărtate.

Demontarea autovehiculelor în vederea reparării se va executa în sectoare şi pe posturi

de lucru specializate pentru aceste operaţii.

Subansamblurile rezultate de la demontarea autovehiculelor trebuie depozitate în spaţii

special destinate acestui scop.

Uneltele de lucru utilizate de către muncitori precum şi instalaţiile de ridicat (cricuri,

macarale etc.) vor fi controlate înainte de începerea lucrului.

Se interzice folosirea sculelor decalibrate sau defecte.

Se interzice executarea operaţiilor de demontare a părţilor din autovehicul când acestea

sunt prinse sau / şi susţinute de mijlocul de ridicat.

La demontarea arcurilor se vor folosi cleşti sau scule speciale.

Depresarea bucşelor, inelelor de rulmenţi, cămăşilor etc. se va face numai cu prese şi

dispozitive speciale.

Transportul subansamblurilor demontate, grele sau voluminoase se va face cu mijloace

de transport pe care se va asigura stabilitate acestora în timpul transportului.

La demontarea îmbinărilor nituite trebuie folosite paravane metalice de protecţie

împotriva proiectării de metal sau a aşchiilor de metal rezultate în timpul lucrului.

Demontarea părţilor componente ale instalaţiei electrice de pe autovehicul se va face

numai după decuplarea bateriei de acumulatoare.

Demontarea subansamblurilor de sub cadrul sau caroseria autovehiculului, pe locuri

staţionare, se va executa numai cu autovehiculul aşezat pe capre metalice prevăzute la

partea superioară cu pene de lemn, în bună stare, încât să asigure stabilitate

autovehiculului.

Se interzice desfundarea conductelor de benzină, motorină, încercarea conductelor

pentru aer etc. prin suflare cu gura.

Lucrătorii care fac probe sub presiune vor verifica buna funcţionare a manometrelor de

control, precum şi integritatea garniturilor de etanşare.

Spălarea şi degresarea pieselor mici se va face numai cu detergenţi, în cuve speciale,

amplasate în locuri corespunzătoare (cu avizul organelor P.S.I. din unitate).

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

9

Page 10: Intretinerea si repararea automobilului.doc

INSTRUMENTE DE LUCRU NECESARE DESFĂŞURĂRII PRACTICII

Jurnalul (caietul) de practicăNumele elevului practicant: ________________________________________Calificarea / modulul: _____________________________________________Clasa / grupa / anul şcolar _________________________________________

Data / nr. ore Locaţia Obiectivele

activităţiiDescrierea activităţii

Observaţii*Operaţii realizate Documentaţia utilizată

Mijloace de lucru utilizate

*) Se vor completa observaţiile personale ale elevului practicant în legătură cu activitatea desfăşurată

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

10

Page 11: Intretinerea si repararea automobilului.doc

Fişe de observaţieModel 1

Nume şi prenume Clasa Punct de lucru Data Fişa nr.:

Fişa de observaţie a lucrărilor de întreţinere / reparare_______________________________________

1. Supuneţi atenţiei activităţile de întreţinere şi reparare realizate în atelierele agentului în care se desfăşoară stagiul de practică.

Observaţi cu atenţie modul de lucru, resursele necesare,

2. După încheierea activităţii de observare, completaţi fişa de mai jos:

Locul de desfăşurare al activităţii.

Observaţii legate de respectarea normelor de sănătate şi securitate a

muncii

Care au fost operaţiile

preliminare realizate?

Ce mijloace de lucru s-au utilizat?

Ce probe s-au executat şi care au fost etapele / operaţiile realizate?

Care a fost documentaţia

utilizată?

Observaţii(dificultăţi ce pot

apărea)

Observaţii ale maistrului (tutorelui de practică)

..............................................................................................................................................................................................................................

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

11

Page 12: Intretinerea si repararea automobilului.doc

Model 2Fişă de observaţie la tema .....................................................................................

Elevul Clasa Punct de lucru Data

Sarcina de lucru

Documentaţie tehnică utilizată

Mijloace de lucru necesare

(S.D.V. – uri)

Norme de protecţia muncii /PSI care

trebuiesc respectate

Operaţii pregătitoare

Etapele parcurse

Rezultate obţinute

Verificarea rezultatelor

Observaţii

Observaţii ale maistrului (tutorelui de practică)

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

12

Page 13: Intretinerea si repararea automobilului.doc

Fişe de lucruModel 1

Revizia tehnică de gradul I:

OPERAŢII PRELIMINARE

Pe lângă spălarea autovehiculului se va mai face salubrizarea şi

dezinfectarea sa. În afara lucrărilor de întreţinere zilnică se vor mai

executa lucrări de control, strângere şi reglaje.

Întreţinerea zilnică:

verificarea plinurilor:

verificarea stării şi fixării capacelor şi buşoanelor

verificarea stării şi etanşeităţii:

curăţirea sitei carburatorului (la m.a.s.)

verificarea etanşeităţii elementelor sistemului de

aspiraţie (la m.a.c.)

verificarea stării şi întinderii curelelor de transmisie

ETAPE:

pornirea şi urmărirea funcţionării motorului

verificarea presiunii uleiului motor

verificarea temperaturii lichidului de răcire

verificarea şi curăţirea filtrelor de aer

golirea apei din filtre şi portfiltre de motorină

verificarea funcţionării aparatelor de control

lucrări de ungere (gresare) conform schemei

înlocuirea uleiului din baia de ulei când motorul este cald

înlocuirea elementului de filtrare

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

Atenţie Trecerea prin staţia de spălare este obligatorie pentru toate

autovehiculele la care se execută lucrări de întreţinere, revizii

tehnice, reparaţii.

13

Page 14: Intretinerea si repararea automobilului.doc

Model 2Fişă de lucru MECANISMUL MOTOR Nume:

Clasa: Data: Fişa nr.:

1. Scrieţi denumirile elementelor numerotate (1÷4) şi atribuiţi numere elementelor indicate în figura de mai jos:

1 ………………………. … Bucşă

2 ………………………. … Cuzinet

3 ………………………. … Canal de ungere

4 ………………………. … Suprafaţa de separare

2. Un bolţ de piston cu ajustaj de strângere trebuie montat într-o bielă. Numerotaţi în ordinea corectă operaţiile executate.

… Bolţul este presat într-o mişcare rapidă până la opritor

… Bolţul este răcit

… Pistonul se centrează pe baza de sprijin cu dornul opritor

… Biela încălzită se centrează pe alezajul inferior al bolţului

… Biela se încălzeşte la 280°C ÷ 320°C

… Bolţul răcit se introduce prin gaura de bolţ superioară până în bielă

3. Completaţi tabelul de mai jos, răspunzând cerinţelor:

Denumire Rolul funcţional

4. Ce consecinţă are jocul axial al segmenţilor în canal (conform desenului din figură)?

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.............................................................................

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

14

Page 15: Intretinerea si repararea automobilului.doc

Model 3Fişă de control Montaj Final

VerificatLa intrarea în lucru La terminarea lucrării

RemediatFuncţionează FuncţioneazăDA NU DA NU

1 2 3 4 5 6Faruri: FD. FSLumini de poziţie FS, FD SD, SSLumini semnalizare FS, FD SD, SSLumini avarie FS, FD SD, SSLămpi semnalizare laterale S, DLămpi stop frână SD, SSLampă suplimentară stopLumini nr. înmatriculare SS, SDLumini mers înapoi SS, SDŞtergătoare, diuzeOrnamente exterioareOglinzi exterioareClapetă rezervorAlarmăUşă FS, FD, SD, SS–reglajeÎnchidere centralizatăLumini tablou bordIndicatoare tablou bordCeas bordLumini portbagajLumini hartăSistem audioClaxonBrichetăÎncălzireAer condiţionatLampă plafonierăParasolareGeamuri FS, FD. SD, SSFuncţionare reglaje scauneCenturi de siguranţăAccesorii panouri interioare uşiReglare faruriColiere compartiment motorMotorulFrâna de mânăFrână de serviciu (faţă–spate)

Observaţii: La subansamblele şi comenzile care nu funcţionează (coloana 5) nu s-au făcut intervenţii în timpul reparaţiilor. Acestea se vor remedia cu acceptul clientului, contra cost. Neacceptarea remedierii acestora implică exclusiv răspunderea clientului.

Inventar Seria / marca Intrare Ieşire Elemente lipsăBaterie (serie)Anvelope FS (serie + marca)Anvelope FD (serie + marca)Anvelope SD (serie + marca)Anvelope SS (serie + marca)Roată rezervăAntifurt roţiCricCovor portbagajTrusă sanitarăTrusă sculeTriunghi reflectorizantAccesorii suplimentareAlte obiecte personale

Semnătură client(la intrare)

Semnătură client(la ieşire)

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

15

Page 16: Intretinerea si repararea automobilului.doc

Studii de cazStudiu de caz 1

1 Denumiţi cotele înscrise din figura pneului de mai jos.

Denumirea Unitatea de măsură

AB

C

2 Descrieţi semnificaţiile următoarelor notaţii pe pneuri ţinând seama de elementele de

la punctul 1.

a) 185/70

b) 225/55

c) 135/70

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

3 Identificaţi alte exemple practice

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

16

Page 17: Intretinerea si repararea automobilului.doc

Studiu de caz 2

1. Definiţi rolul instalaţiei de alimentare în funcţionarea automobilului.

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

2. Înscrieţi în dreptunghiurile corespunzătoare denumirile elementelor indicate în figura

de mai jos

3. Precizaţi tipul de motoare la care se utilizează instalaţia de alimentare din figura de

mai sus

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

17

Page 18: Intretinerea si repararea automobilului.doc

Studiu de caz 3

1. Definiţi rolul instalaţiei de răcire în funcţionarea automobilului.

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………….

2. Înscrieţi în dreptunghiurile corespunzătoare denumirile elementelor indicate în figura de

mai jos

3. Enumeraţi trei defecţiuni care pot apărea la instalaţia de răcire

a. .........................................................................................................................................

b. .........................................................................................................................................

c. .........................................................................................................................................

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

18

Page 19: Intretinerea si repararea automobilului.doc

4. Pentru elementul din figură completaţi caracteristicile de mai jos:

a. Denumirea: ......................................................................................................................

b. Rolul: ...............................................................................................................................

c. Locul montajului: .............................................................................................................

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

19

Page 20: Intretinerea si repararea automobilului.doc

Studiu de caz 4

1. Precizaţi trei avantaje ale injecţiei de benzină în funcţionarea automobilului:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

2. Înscrieţi în dreptunghiurile corespunzătoare denumirile elementelor indicate în figura de

mai jos

3. Înscrieţi pentru fiecare cilindru timpul la care se află (admisia, compresiunea, detenta,

evacuarea)

a. .......................

b. .......................

c. .......................

d. .......................

e. .......................

f. .......................

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

20

Page 21: Intretinerea si repararea automobilului.doc

Proiecte / Miniproiecte

Proiectul

Prin această activitate vei putea să aplici competenţele şi cunoştinţele pe care le-ai

dobândit prin parcurgerea modulului, în rezolvarea unor situaţii complexe legate de practica

întreţinerii şi reparării automobilului.

Îţi propunem să te opreşti asupra unuia dintre procesele de întreţinere şi reparare la

care ai participat în timpul stagiului şi să realizezi o cercetare cu privire la:

în urma diagnosticărilor efectuate au rezultat următoarele probleme6: ..........................................................................................................................................

................................................................................................................

alegerea mijloacelor necesare executării operaţiilor de întreţinere / reparare a

automobilelor necesare;

operaţiile de întreţinere / reparare a automobilelor, precizând ordinea operaţiilor,

etapele acestora, precum şi respectarea prescripţiilor privind utilizarea mijloacelor

specifice ;

Se vor preciza şi sursele de informare utilizate.

Termene:

documentare: ________

prelucrarea şi prezentarea informaţiilor (analizare, selectare, comparare,

redactare / reprezentare grafică): ________

predarea proiectului: _________

susţinerea proiectului ________

Proiectul şi susţinerea acestuia vor fi evaluate de către cadrul didactic coordonator şi

tutorele desemnat de partenerul de practică.

Tutore Cadru didactic

____________________ ___________________

6 Situaţia urmează a fi descrisă de tutorele desemnat de partenerul de practică şi cadrul didactic

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

21

Page 22: Intretinerea si repararea automobilului.doc

Miniproiect

Anvelopele constituie un element important al sistemului de rulare; ele se aleg în

funcţie de o serie de caracteristici ale autovehiculelor şi de condiţiile exterioare.

1. Denumiţi elementele numerotate din figura pneului de mai jos, utilizând bibliografia

indicată de profesor sau tutorele de practică.

Legenda

1.2.

3.4.

5.6.

7.8.

9.10.

11.12.

13.14.

15.

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

22

Page 23: Intretinerea si repararea automobilului.doc

2. Adăugaţi observaţii personale cu privire la marcarea pneurilor……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

23

Page 24: Intretinerea si repararea automobilului.doc

Portofoliul de practică

Portofoliul de practică cuprinde:

informaţii cu privire la:

▬ obiectivele educaţionale ce urmează a fi atinse;

▬ competenţele ce urmează a fi obţinute prin stagiul de practică;

▬ modalităţile de derulare a stagiului de practică.

anexe

▬ fişe individuale, întocmite pentru fiecare temă;

▬ fişe de observaţii în care elevul să urmărească diferite aspecte ale procesului

tehnologic;

▬ documentaţii tehnice care pot fi accesibile elevului;

▬ fişe de lucru;

▬ studii de caz;

▬ fişe de evaluare concepute de profesor sau maistrul instructor pentru diferitele

activităţi.

▬ raportul / aprecierea tutorelui cu privire la activitatea desfăşurată de elev

Portofoliul de practică se stabileşte de comun acord între cadrul didactic

responsabil cu instruirea practică a elevului, elevul practicant şi tutorele desemnat de

partenerul de practică.

Portofoliul de practică va urmării detalierea tematicii cadru din programă, în

funcţie de domeniul de activitate şi particularităţile instituţiei în care se va desfăşura

stagiul de practică şi va conţine următoarele informaţii:

1. durata totală a pregătirii practice;

2. calendarul pregătirii;

3. perioada stagiului, timpul de lucru şi orarul (în cazul timpului de lucru parţial, se

vor preciza zilele de practică);

4. adresa unde s-a derulat stagiul de pregătire practică;

5. în cazul în care este necesară deplasarea în afara locului unde este repartizat

practicantul, care sunt locaţiile vizate;

6. condiţiile de primire a elevului în stagiul de practică;

7. modalităţile prin care se asigură complementaritatea între pregătirea dobândită

de elev la scoală şi în întreprindere;

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

24

Page 25: Intretinerea si repararea automobilului.doc

8. numele si prenumele cadrului didactic care asigură supravegherea pedagogică a

practicantului pe perioada stagiului de practică;

9. drepturile şi responsabilităţile cadrului didactic din unitatea de învăţământ –

organizator al practicii, pe perioada stagiului de pregătire practică

10. numele şi prenumele tutorelui desemnat de întreprindere, care va asigura

respectarea condiţiilor de pregătire şi dobândirea de către practicant a

competenţelor profesionale planificate pentru perioada stagiului de pregătire

practică

11. drepturile şi responsabilităţile tutorelui de practică desemnat de partenerul de

practică;

12. unităţile de competenţe şi competenţele care vor fi dobândite pe perioada

stagiului de practică în conformitate cu standardul de pregătire profesională şi

curriculum, modul de pregătire şi activităţile planificate;

13. modalităţi de evaluare a pregătirii profesionale dobândite de practicant pe

perioada stagiului de pregătire practică.

Prin conţinutul său, portofoliul este un instrument de evaluare flexibil, complex,

integrator şi o modalitate de înregistrare a performanţelor şcolare ale elevilor.

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

25

Page 26: Intretinerea si repararea automobilului.doc

Exemplu de portofoliu pentru modulul„Întreţinerea şi repararea automobilului”

1. Durata totală a pregătirii practice: pregătire practică săptămânală: 232 ore, din care:

- 174 ore instruire practică- 58 ore laborator tehnologic

stagiu de pregătire practică: 240 ore, din care:- 180 ore instruire practică (45 – modulul Întreţinerea şi repararea automobilului)- 60 ore laborator tehnologic (15 – modulul Întreţinerea şi repararea automobilului)

2. Calendarul pregătirii practice: 37 săptămâni, din care pregătire practică săptămânală: 29 stagiu de pregătire practică: 7

3. Perioada stagiului, timpul de lucru şi orarul: perioada stagiului: S.... – S....

timpul de lucru: 30 ore / săptămână orar:

ZiuaOra Luni Marţi Miercuri Joi Vineri

Săptămâna:

Săptămâna:

Săptămâna:

Săptămâna:

Ziua Luni Marţi Miercuri Joi Vineri

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

26

Page 27: Intretinerea si repararea automobilului.doc

OraSăptămâna:

Săptămâna:

Săptămâna:

4. Adresa unde se va derula stagiul de pregătire: ....................................................

5. Deplasarea în afara locului unde este repartizat practicantul vizează locaţiile:....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. Condiţii de primire a elevului în stagiul de practică: existenţa acordului în scris al conducerii unităţii şcolare, conducerii unităţii economice, elevului,

părintelui / tutorelui elevului, maistrului instructor şi tutorelui existenţa angajamentului elevului că va respecta programul de lucru; regulamentul intern

partenerului de practică, normele de securitate şi sănătate în munca pentru care a fost instruit înainte şi în timpul stagiului de practică.

existenţa angajamentului elevului de a nu folosi informaţiile la care are acces în timpul stagiului despre partenerul de practica sau clienţii săi pentru a le comunica unui tert sau pentru a le publica, chiar după terminarea stagiului, decât cu acordul respectivului partener de practica;

alte condiţii: ........................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7. Modalităţi prin care se asigură complementaritatea între pregătirea dobândită de

elev la şcoală şi în întreprindere:Formarea unei echipe mixte, formată dintr-un cadru didactic al unităţii de învăţământ şi un

reprezentant al partenerului de practică, care să realizeze: alegerea temelor şi planificarea activităţilor de instruire în conformitate cu:

- standardul de pregătire profesională / curriculum-ul de specialitate pentru calificarea respectivă;- dotarea şi alte nevoi de formare ale partenerului de practică care corespund descriptorilor de

nivel şi calificării în care se formează elevul; anexele portofoliului (fişe individuale, întocmite pentru fiecare temă; fişe de observaţii în care

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

27

Page 28: Intretinerea si repararea automobilului.doc

elevul să urmărească diferite aspecte ale procesului tehnologic; documentaţii tehnice care pot fi accesibile elevului; fişe de lucru; studii de caz; fişe de evaluare).

8. Numele şi prenumele cadrului didactic care asigură supravegherea pedagogică

a practicantului pe perioada stagiului de practică:..........................................................................................................................................................

9. Drepturi şi Responsabilităţi ale cadrului didactic din unitatea de învăţământ –

organizator al practicii, pe perioada stagiului de pregătire practicăCadrul didactic ce asigură supravegherea pedagogică a practicantului are obligaţia:

- să desfăşoare activităţi de educaţie şi formare profesională în conformitate cu specificul grupei de elevi şi cu documentele curriculare în vigoare;

- să vegheze şi să asigure sănătatea şi securitatea elevilor pe tot parcursul programului de formare;

- să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite elevilor şi un comportament responsabil;

- să dovedească respect şi consideraţie în relaţiile cu elevii, cu reprezentanţii partenerului de practică şi cu clienţii acestuia;

- să nu aplice pedepse corporale, agresiuni fizice sau verbale ale elevilor;- să nu desfăşoare acţiuni ce pot afecta imaginea publică, viaţa privată a elevului;- să nu condiţioneze evaluarea sau prestaţia didactică de obţinerea unor avantaje din partea

elevilor sau a părinţilor acestora.Cadrul didactic care asigură supravegherea pedagogică a practicantului are drepturile şi

obligaţiile prevăzute de:- „Statutul personalului didactic”- „Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional” şi „Contractul colectiv de muncă unic la nivel

de ramură – învăţământ”- Regulamentele interne al unităţii de învăţământ şi al partenerului de practică.

10. Numele şi prenumele tutorelui desemnat de întreprindere care va asigura

respectarea condiţiilor de pregătire şi dobândirea de practicant a competenţelor

profesionale planificate pentru perioada stagiului de pregătire practică..........................................................................................................................................................

11. Drepturi şi responsabilităţi ale tutorelui desemnat de partenerul de practică: Tutorele are responsabilitatea:

- să planifice împreună cu cadrul didactic activităţile ce urmează a fi desfăşurate;- să vegheze şi să asigure sănătatea şi securitatea elevilor pe parcursul programului de formare;- să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite

elevilor şi un comportament responsabil;- să dovedească respect şi consideraţie în relaţiile cu elevii şi cu reprezentanţii unităţii şcolare

organizator al practicii; - să îndrume, să monitorizeze şi să evalueze practicantul pe toată perioada stagiului; vor fi

evaluate atât nivelul de dobândire a competenţelor profesionale, cât şi comportamentul şi modalitatea de integrare a practicantului în activitatea partenerului de practică (disciplină, punctualitate, responsabilitate în rezolvarea sarcinilor, respectarea regulamentului de ordine interioară al întreprinderii / instituţiei publice etc.).

- să elaboreze un raport, pe baza evaluării nivelului de dobândire a competenţelor de către practicant.

Tutorele de practică are drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia muncii şi de regulamentul intern al partenerului de practică.

Alte drepturi şi responsabilităţi: ..................................................................................................

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

28

Page 29: Intretinerea si repararea automobilului.doc

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................

12. Definirea unităţilor de competenţe şi a competenţelor care vor fi dobândite în

cadrul modulului Întreţinerea şi repararea automobilului în conformitate cu

standardul de pregătire profesională şi curriculumul aprobate prin OMEdC 4705

şi 4706 / 2005

Unitatea de competenţe Competenţa Mod de

pregătireLoc de muncă Activităţi planificate Obs.

29.16. Întreţinerea şi

repararea automobilului

29.16.1. Alege mijloacele necesare executării

operaţiilor de întreţinere şi reparare a automobilelor.29.16.2. Execută operaţii

de întreţinere a automobilelor

29.16.3. Execută operaţii de reparare a automobilelor

13. Modalităţi de evaluare a pregătirii profesionale dobândite de practicant pe

perioada stagiului de pregătire practică:- evaluarea portofoliului: ..... %- probă scrisă / orală: ....%- elaborarea şi susţinerea proiectului ......%

Cadru didactic Tutore PracticantData:Semnătura:

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

29

Page 30: Intretinerea si repararea automobilului.doc

EVALUAREModel de fişă de evaluare a probelor practice şi orale

Numele şi prenumele elevului: _________________________________________________

Calificarea: _____mecanic auto________________________________________________

Unitatea şcolară: ___________________________________________________________

Partenerul de practică: _______________________________________________________

Tema nr. _______Schimbarea pompei de apă cu reglarea şi verificarea instalaţiei de răcire

Criterii de apreciere a performanţei candidatului pentru executarea lucrării:1) Organizarea locului de muncă.

2) Alegerea corectă a SDV – urilor necesare procesului de lucru

3) Alegerea corectă a tehnologiei de lucru (impus de condiţiile concrete)

4) Urmărirea parcurgerii corecte a procesului tehnologic

5) Verificarea corectitudinii realizării lucrării

Criterii de apreciere a motivării teoretice şi susţinerii orale a lucrării:1) Care sunt criteriile de organizare a locului de muncă

2) Cum determini starea tehnică a radiatorului de răcire

3) Prezintă tehnologia de lucru întâlnită (adaptată condiţiilor) la practică

4) Care sunt normele de protecţie a muncii de prevenire şi stingere a

incendiilor, aplicate la efectuarea lucrării

Numele şi prenumele evaluatorului Funcţia Nota acordată Semnătura

Nota finală: _______________

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

30

Page 31: Intretinerea si repararea automobilului.doc

Model de fişă pentru evaluarea proiectuluiNumele şi prenumele elevului: Calificarea:

Unitatea şcolară: Partenerul de practică:

Criteriul Punctaj Observaţiimaxim autoevaluat acordatAprecierea calităţii proiectului şi a activităţii elevului1. Calitatea documentării 10 p2. Gradul de acoperire a temei 10 p3. Respectarea cerinţele de structură impuse pentru tehnoredactarea lucrării 10 pAprecierea activităţii elevului4. Modul de raportare al activităţile practice întreprinse în cadrul proiectului la

tema proiectului 5p

5. Modul de îndeplinire a sarcinilor de lucru stabilite prin planul proiectului 5p6. Utilizarea corectă şi eficientă a resurselor 5p7. Realizarea corectă a operaţiilor 5p8. Modul de soluţionare a situaţiilor – problemă cu care s-a confruntat elevul în

timpul elaborării proiectului 5p

9. Înregistrarea, prelucrarea şi interpretarea corectă a rezultatelor 5p

10. Respectarea normelor specifice de sănătatea şi securitatea muncii 5pAprecierea prezentării şi susţinerii orale a proiectului11. Claritatea, coerenţa şi fluenţa prezentării, structurarea echilibrată a

prezentării în raport cu tema proiectului şi cu obiectivele acestuia 10 p

12. Corectitudinea răspunsurilor elevului la întrebările evaluatorilor:.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

15p

Punctaj din oficiu 10pPunctaj total

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

31

Page 32: Intretinerea si repararea automobilului.doc

Nota acordată: ________________ Evaluator: ____________________

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

32

Page 33: Intretinerea si repararea automobilului.doc

Model de fişă de evaluare a portofoliului elevului

Numele şi prenumele elevului: _________________________________________________

Calificarea: _____mecanic auto________________________________________________

Unitatea şcolară: ___________________________________________________________

Partenerul de practică: _______________________________________________________

Criteriul Punctaj Observaţiimaxim autoevaluat acordatAprecierea conduitei elevului pe parcursul desfăşurării stagiului (max. 30 p)Conştiinciozitate 5 pRespectarea programului de lucru şi a regulamentului intern al unităţii economice 5 pAtitudine respectuoasă în relaţiile cu personalul şi clienţii partenerului de practică 5 pRespectarea normelor de sănătatea şi securitatea muncii 5 pAsumarea de roluri şi responsabilităţi în cadrul echipelor din care a făcut parte 5 pRespectarea termenelor pentru rezolvarea sarcinilor de lucru 5 pAprecierea modului de rezolvare a sarcinilor de lucru (max. 30 p)Activitatea 1Activitatea 2...Aprecierea produselor realizate pe perioada stagiului de practică (max. 30 p)Activitatea 1Activitatea 2...

Punctaj din oficiu 10pPunctaj total

Numele şi prenumele evaluatorului Funcţia Nota acordată Semnătura

Nota finală: _______________

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

33

Page 34: Intretinerea si repararea automobilului.doc

BIBLIOGRAFIE

1. M. Stratulat, V. Vlasie, Automobilul pe înţelesul tuturor, Editura tehnică, Bucureşti,

1991

2. Corneliu Mondiru, Automobile Dacia, diagnosticare, întreţinere, reparare, Editura

Tehnică, Bucureşti, 1998

3. Gh. Frăţilă, M. Frăţilă, Şt. Samoilă, Automobile, Editura Didactică şi Pedagogică,

Bucureşti, 2003

4. Marian Pavelescu, Simona Pavelescu, Alina Melnic, Lucian Toderaş, Tehnologii în

mecanica motoarelor, Manual pentru Şcoala de arte şi meserii, Editura Didactică şi

Pedagogică, Bucureşti, 2006

5. http://www.wikipedia.org

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

Page 35: Intretinerea si repararea automobilului.doc

ANEXE

Anexa 1

Fişa de rezumat

Titlul modulului: Întreţinerea şi repararea automobiluluiNumele elevului:

Data începerii: Data finalizării:

Competenţa Activitatea de învăţare

Data îndeplinirii(data la care obiectivele

învăţării au fost îndeplinite)

Verificat (semnătura profesorului)

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

Page 36: Intretinerea si repararea automobilului.doc

Anexa 2Fişă de progres

Competenţa Activitatea de învăţare Obiectivele învăţării Realizat

Comentariile elevului*

Comentariile profesorului**

*) De exemplu: ce le-a plăcut referitor la subiectul activităţii; ce anume din subiectul activităţii li s-a părut a constitui o provocare. ce mai trebuie să înveţe referitor la subiectul activităţii. ideile elevilor referitoare la felul în care ar trebui să-şi urmărească obiectivul învăţării.

**) De exemplu: comentarii pozitive referitoare la ariile în care elevul a avut rezultate bune, a demonstrate

entuziasm, s-a implicat total, a colaborat bine cu ceilalţi. ariile de învăţare sau alte aspecte în care este necesară continuarea dezvoltării. ce au stabilit elevul şi profesorul că ar trebui să facă elevul în continuare luând în considerare

ideile elevului despre cum le-ar plăcea să-şi urmeze obiectivele învăţării.

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic