gezondheidszorg 2011

 • View
  231

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of gezondheidszorg 2011

 • UITGAVENONTWIKKELING GEZONDHEIDSZORG 2011

  Intrakoop

  De inkoopcoperatie van de zorg

  Datum : 2 augustus 2012

  Auteurs : Intrakoop i.s.m. Marlyse-Research

 • Uitgavenontwikkeling gezondheidszorg 2011 1

  Inhoud 1. Inleiding ..................................................................................................................................... 2

  2. Bedrijfslasten ............................................................................................................................ 3

  2.1 Personeelskosten .................................................................................................................... 6

  2.2 Investeringen en afschrijvingen .............................................................................................. 8

  2.3 Overige bedrijfskosten ............................................................................................................ 9

  2.3.1 Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten ..................................................................... 10

  2.3.2 Algemene kosten ........................................................................................................... 12

  2.3.3 Patint- en bewonersgebonden kosten ......................................................................... 13

  2.3.4 Onderhoud en energiekosten ........................................................................................ 15

  2.3.5 Huur en leasing .............................................................................................................. 17

  3. Inkoop ...................................................................................................................................... 18

  4. Resultaat .................................................................................................................................. 23

  5. Solvabiliteit .............................................................................................................................. 26

  5.1 Eigen vermogen / solvabiliteit ............................................................................................... 26

  6. Overig ...................................................................................................................................... 27

  6.1 Ziekteverzuim (Vernet) .......................................................................................................... 27

  6.2 Bestuurders ........................................................................................................................... 29

 • Uitgavenontwikkeling gezondheidszorg 2011 2

  1. Inleiding

  Intrakoop1

  De uiteindelijke analyse op de jaarcijfers is uitgevoerd op basis van 1.204 bruikbare jaarverslagen

  van zorgorganisaties in Nederland over het jaar 2011 met vergelijkende cijfers over 2010.

  348 zorginstellingen maken gebruik van een beperkte jaarverantwoording (geen cijfers beschikbaar).

  Bij de analyse is vooral gebruik gemaakt van DigiMV.

  heeft een analyse uitgevoerd op 1.552 jaarverslagen (bron: CIBG, Ministerie van

  Volksgezondheid, Welzijn en Sport) ten einde de kosten van zorginstellingen in kaart te brengen.

  Zorgaanbieders die niet onder de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) vallen, zijn buiten het bestek

  van deze rapportage gelaten. Bij het beschrijven van de resultaten zal de nadruk slechts beperkt op

  de ZBCs worden gelegd, gezien hun geringe aandeel in de zorgsector (1,3% van de totale omzet).

  De totale uitgaven in de zorg bedragen in 2011 90 mld. (bron: CBS, 2011). De analyse zoals in

  deze rapportage wordt beschreven, beperkt zich tot de volgende instellingssoorten:

  Ziekenhuizen (ZKH), waaronder universitair medische centra, algemene ziekenhuizen en

  categorale ziekenhuizen

  Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT), inclusief jeugdzorg

  Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

  Gehandicaptenzorg (GHZ), inclusief revalidatiecentra

  Zelfstandige behandelcentra (ZBC)

  De hierboven genoemde zorginstellingen vertegenwoordigen met 53,2 mld. het leeuwendeel van

  de zorguitgaven. Overige zorguitgaven, zoals uitgaven aan geneesmiddelen en kosten voor

  huisartsen-, tandartsen- en paramedische praktijken vallen buiten het bestek van deze rapportage.

  Bij interessante verschillen is ook een uitsplitsing gemaakt naar organisatie-omvang (fte), hierbij

  worden de volgende categorien onderscheiden:

  0-50 fte

  51-200 fte

  201-500 fte

  501-1.000 fte

  Meer dan 1.000 fte

  Naast de uitsplitsing naar organisatie-omvang en sector zijn gegevens beschikbaar over aantal

  plaatsen/bedden, aantal clinten en verbijzondering eigen vermogen.

  1 Intrakoop is de organisatie voor kostenbesparing in de zorg. De inkoopcoperatie helpt 571

  zorgorganisaties op circa 5.803 locaties efficinter te werken.

 • Uitgavenontwikkeling gezondheidszorg 2011 3

  2. Bedrijfslasten

  De totale lasten van zorginstellingen stijgen in 2011 met +2,8% naar een totaal van 51,3 mld. De

  bedrijfsopbrengsten stijgen met +3,0% naar een totaal van 53,2 mld. Waar in 2010 de lasten van

  instellingen in de zorgsector nog harder stegen dan de opbrengsten, stijgen in 2011 de

  bedrijfsopbrengsten weer sterker.

  Personeelskosten vormen met 67% de grootste kostenpost voor zorginstellingen, gevolgd door de

  overige bedrijfskosten (=27%) en afschrijvingen (=6%).

  Figuur 1 Verdeling bedrijfslasten (totaal: 51,3 mld.)

  67% 6%

  27%

  Personeelskosten Afschrijving Overige bedrijfskosten

 • Uitgavenontwikkeling gezondheidszorg 2011 4

  Binnen de bedrijfslasten zijn het de afschrijvingen die met een daling van -11,8% een

  kostendrukkend effect hebben. Dit komt doordat veel cure-instellingen investeringen in het

  voorgaande jaar versneld hebben afgeschreven, hetgeen toen resulteerde in tijdelijk hogere

  afschrijvingskosten. Personeelskosten en overige bedrijfskosten groeien met respectievelijk +4,1%

  en +3,6%.

  Figuur 2 Gemiddelde stijgingspercentages bedrijfslasten

  Naar sector

  Van het totaal aan bedrijfslasten in de zorgsector komt 21 mld. (= 41%) voor rekening van de

  ziekenhuizen en 13 mld. (= 25%) voor rekening van VVT-instellingen. De bedrijfslasten van de

  GGZ en gehandicaptenzorg bedragen 9,1 mld. en 7,4 mld. en maken respectievelijk 18% en 14%

  van de totale bedrijfslasten in de sector uit.

  Figuur 3 Verdeling bedrijfslasten naar sector (totaal: 51,3 mld.)

  +3,6%

  +4,1%

  -11,8%

  +2,8%

  -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%

  Bedrijfskosten overig

  Personeelskosten

  Afschrijvingen

  Totaal

  18%

  14%

  25% 1%

  41%

  GGZ GHZ VVT ZBC ZKH

 • Uitgavenontwikkeling gezondheidszorg 2011 5

  Ziekenhuizen laten met +0,4% een geringe stijging van de bedrijfslasten zien in 2011. Bij de overige

  instellingssoorten zijn het vooral de GGZ en gehandicaptenzorg die met +4,7% en +4,8%

  bovengemiddeld stijgen.

  Figuur 4 Gemiddelde stijging bedrijfslasten, uitgesplitst naar instellingssoort,

  referentie: stijging in bedrijfsopbrengsten

  Naar bedrijfsgrootte (fte)

  De 188 grootste instellingen met 1.000 of meer fte (16%) nemen bijna drie kwart (= 71%) van de

  totale bedrijfslasten in de zorgsector voor hun rekening. Onder deze grootste instellingen bevindt

  zich het merendeel van de ziekenhuizen.

  +2,8%

  +4,7%

  +4,8%

  +3,7%

  +21,4%

  +0,4%

  +3,0%

  +4,9%

  +4,9%

  +3,7%

  +22,5%

  +0,7%

  0% 5% 10% 15% 20% 25%

  Totaal

  GGZ

  GHZ

  VVT

  ZBC

  ZKH

  Bedrijfslasten Bedrijfsopbrengsten

 • Uitgavenontwikkeling gezondheidszorg 2011 6

  2.1 Personeelskosten

  Binnen de personeelskosten worden onderscheiden:

  Lonen en salarissen; Sociale lasten; Andere personeelskosten en Personeel niet in loondienst.

  Personeelskosten vormen met 67% de grootste uitgavenpost voor instellingen in de zorgsector en

  stijgen in 2011 met +4,1% naar een totaal van 34,2 mld. De personeelskosten van ziekenhuizen

  liggen gemiddeld op 60% van de totale bedrijfslasten. Bij de care-instellingen ligt dit aandeel

  aanzienlijk hoger op een aandeel tussen 70% (GHZ) en 73% (GGZ).

  De personeelskosten stijgen met +4,1% gemiddeld sterker dan de gerealiseerde bedrijfsopbrengsten

  (+3,0%). Grootste stijger binnen de personeelskosten betreft de kosten van externe inhuur. Nadat in

  2010 deze kosten nog licht daalden, ziet de zorgsector de uitgaven aan personeel niet in loondienst

  gemiddeld stijgen met +7,3% naar 1,8 mld. De overige personeelskosten (o.a. opleidingskosten)

  stijgen met +1,7% het minst. Lonen en salarissen stijgen met +3,9% gemiddeld eveneens minder

  hard dan de totale personeelskosten.

  De zorgsector kent in 2011 circa 600.000 fte. Een fte in de zorg kost gemiddeld in 2011 ruim

  57.000.

  Figuur 5 Verbijzondering personeelskosten (totaal: 34,2 mld.)

  74%

  10%

  7%

  4% 5%

  Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies

  Andere personeelskosten Personeel niet in loondienst

 • Uitgavenontwikkeling gezondheidszorg 2011 7

  Naar sector

  De stijgingen voor de totale personeelskosten zijn met stijgingen rond de +4% bij alle

  instellingsoorten ongeveer gelijk te noemen, waarbij ziekenhuiz