INTERVJU PROJEKT INTERVJU DRUŠTVO - ziri.si ?T. 1.pdf · INTERVJU PROJEKT INTERVJU DRUŠTVO 6 17 V…

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • INTERVJU PROJEKT DRUTVOINTERVJU

  6

  17

  V ljubiteljski kulturi ljudje elijo izraziti svoje talente, jih razvijati in pokazati ljudem.

  Od zaetka leta v nai obini deluje obinsko redarstvo.

  110-obletnice, ki je bila lani, niso obeleili, so pa zagotovili nadaljevanje organiziranega dela.

  Vzpostavitev irokopasovne infrastrukture bo pripomogla k veji konkurennosti gospodarstva in zboljanju kakovosti ivljenja.

  MAG. STANISLAV BELE, VODJA MEDOBINSKEGA INPEKTORATA IN REDARSTVA

  ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE EBELARJI USTANOVILIEBELARSKO DRUTVO IRK

  METKA DEBELJAK,PREDSEDNICA DPD SVOBODEE DESET LET 15

  9

  TEVILKA 1 LETO 6 NAKLADA: 1800 IZVODOV WWW.ZIRI.SIFEBRUAR 2016

 • 02 STOPINJE Februar 2016 glasilo Obine iri

  irovske

  Urednica Joica Kacin

  SLIKA NA NASLOVNICI foto Joica KacinVida Kajin / Telohi, oljna tehnika

  Avtorica Vida Kajin (1947 Podplee pri Novakih 2012 iri) je bila po osnovni izobrazbi tehnina risarka. Zaposlena je bila v Rudniku urana irovski vrh in v Kladivarju v ireh. Ob delu je zvesto sledila tudi svoji ustvarjalni ilici, sprva preko ivanja, nato pa se je podala e v svet slikarstva. Slikarski talent je nadgrajevala v delavnicah slikarja Mira Kaarja. Slike je razstavljala v Nami v kofji Loki, hotelu Slon v Ljubljani in sodelovala na Ex temporu v Piranu. Drutvo mar je priredilo posthumno razstavo marca 2015 v Galeriji v zvoniku v ireh.

  Maja Justin Jerman

  BELA PRAVLJICA

  irovske STOPINJE

  Glasilo Obine iriLoka cesta 14226 IRI

  Joica Kacin Maja Justin JermanA. Jesenovec, M. Miklavi, A. PraznikSreo Gaber, Rok Preern, Rok KlemeniRok Preernmag. Ana TuekAle KacinMedium, d. o. o., irovnica1800 izvodov

  GLAVNA IN ODGOVORNA UREDNICA:

  POMONICA ODGOVORNE UREDNICE:

  LANI:

  STROKOVNI SODELOVCI:

  OGLASNO TRENJE:

  LEKTORICA:

  OBLIKOVANJE IN RAUNALNIKI PRELOM:

  TISK:

  NAKLADA:

  Glasilo irovske stopinje je vpisano v razvid medijev pod zaporedno t. 1719. Glasilo izhaja

  estkrat letno. Brezplano ga prejmejo vsa gospodinjstva v obini iri. Urednitvo si pridruje

  pravico do krajanja besedil glede na tehnine in materialne monosti ter uredniko politiko.

  Avtorji lankov osebno odgovarjajo za njihovo vsebino. Objavljeno je last glasila. Brez pisnega

  soglasja urednitva je prepovedana reprodukcija, distribucija, predelava ali dajanje avtorskih

  del in njihovih prispevkov. Naslednja tevilka izide aprila 2016.

  Prispevke sprejemamo do 4. aprila 2016.

  jozi.kacin@siol.net T: 031 309 672pr@obcina.ziri.si T: 04 50 50 700

  KAZALO

  04 S SEJE OBINSKEGA SVETA05 OB KULTURNEM PRAZNIKU06 METKA DEBELJAK07 ZAKLAD NA OGLARJEVEM PODSTREJU08 OPREMO POTREBUJEMO ZA INTERVENCIJE09 IZGRADNJA IROKOPASOVNIH OMREIJ10 PRAZNJENJE GREZNIC IN MALIH ISTILNIH NAPRAV11 OBNOVA TRIM STEZE12 STAROSTI PRIJAZNA OBINA 12 ODPRT PRENOVLJEN GRADBENI CENTER 13 M SORA POSLOVNO LETO KONALA USPENO14 OBMOJA PARKIRANJA 15 POGOVOR Z MAG. STANISLAVOM BELETOM16 ZA BOI PLES OB POLNI LUNI17 NOVO DRUTVO OB 111-LETNICI EBELARSTVA18 MO LJUBEZNI RAZSTAVA JOTA SNOJA18 PRAVLJICA ZA LAHKO NO19 KRUHEK, OPRAVIUJEM SE!20 GRADIMO ODNOSE, ZA KATERE JE VREDNO IVETI21 MOTOKROS KLUBU JERNEJLES PRIZNANJA22 IGRA IN IGRAE MALO DRUGAE22 DODATNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTI V VRTCU23 DOBER ODZIV NA SEJMU EZOTERIKA23 ANDRA JEREB LE KORAK OD STOPNIKE23 GAPER KOKALJ DRAVNI PRVAK24 SKAKALO SE JE OD NEKDAJ25 SMUARSKA OLA V NARAVI26 PRVI KORAK JE NAJTEJI26 MANIPULACIJE IN USTVENO IZSILJEVANJE 26 PLESEN V STANOVANJU27 SODOBNI STRES IN BOLEZNI OTROK

  Bela pravljica, pesem Kajetana Kovia, je bila zaradi simbolike stopinj na predlog akademkinje prof. ddr. Marije Stanonik objavljena v prvi tevilki naega glasila. Od takrat ste lahko na zadnji strani Stopinj prebrali e triindvajset lirinih del. Vsa, z izjemo treh (avtorji so udeleenci Literanih veerov ob klekljarskih dnevih), so delo irovskih ustvarjalcev. Enako velja za slikarje, s tem, da je na vseh tiriindvajsetih prvih straneh (do zdaj je bilo izdanih 24 tevilk) slika domaega umetnika. Verjamem, da bomo lahko s takimi objavami nadaljevali e dolgo in da se avtorji e nekaj asa ne bodo ponavljali. Vsem je na zaetku rojstvo, pravi Kajetan Kovi v Beli pravljici. irovske stopinje so se rodile 19. decembra 2011, ko je na estnajstih straneh izla prva tevilka. Po petih letih je obseg priblino za polovico veji. Ni kaj prijetno ni bilo na zaetku, ko smo morali zaradi omejitve prostora zavrniti kar nekaj prispevkov. Danes takih teav ni, vsega pa ni mogoe objaviti. Vasih zaradi tehninih teav (zaradi tiska mora imeti glasilo tevilo strani, ki je deljeno s tiri), drugi zaradi asovne stiske, redkeje pa zaradi elje po objavi, ki ne sodi v glasilo. vsak korak je veno nov. Tudi Stopinje hodijo po svojih poteh. Piemo o nartih in delu obine, dogodkih, gospodarstvu, kulturi, portu, obveamo, seznanjamo, svetujemo, razmiljamo, skupaj z vami potujemo, vabimo na prireditve Vse to, ker ste Stopinje lepo sprejeli in ker jih soustvarjamo skupaj. Kar nekaj asa bi porabila, e bi pretela vse avtorje besedil in fotografij. Med njimi so visoko izobraeni strokovnjaki in uveljavljeni pisci iz irov in drugod ali preprosti obani, ki elijo z nami deliti svoja obutja, dogodke in doivetja. Velik del nosijo tudi sodelavci obinske uprave, oglaajo se predstavniki drutev, zdruenj, podjetij. Prav vsakega smo v urednitvu veseli in prav vsak prispeva, da so Stopinje take, kot so. In neskromno lahko zapiem, da tako obiajni bralci kot poznavalci pohvalijo nae Stopinje. Seveda pride tudi do nerodnosti in napak, a trudimo se, da bi jih bilo im manj.Bogve, kdo je el pred mano, bogve, kdo za mano gre. Stopinje lahko izhajajo najprej po zaslugi obine, njenega vodstva in svetnikov, ki zanje namenjajo sredstva. Sledijo urednitvo in strokovni sodelavci. Vsi so poleg drugih nalog, ki jih imajo, vir informacij o dogodkih, vezni leni pri pridobivanju prispevkov, obenem pa tudi samostojni pisci. Tu so e prizadevni posamezniki. Nikakor pa ne bi lo brez lektorice mag. Anke Tuek, oblikovalca Alea Kacina in tiskarne Medium iz irovnice. Vsi so odlini sodelavci.Seveda ne smem pozabiti bralcev. Ker ste Stopinje sprejeli in ker pravite, da radi prebirate glasilo, delamo in nadaljujemo s polnim elanom. Kriemsvet gredo stopinje, kriemsvet gazi po snegu. Ena izmed njih je moja, nanjo pada, pada sneg. Veraj je zapadlo nekaj snega. Toliko, da smo lahko naredili gazi. Kam peljejo? Pravijo, da moramo naprej. Obinski svet je zaradi poteka mandata staremu urednitvu na februarski seji imenoval nove lane. Nekateri ostajamo (hvala za zaupanje!), drugi so se poslovili. Vsem iskrena hvala, novemu urednitvu pa veliko ustvarjalne moi in volje, da bodo Stopinje e bolje. e naprej bodo poleg urednitva pomagali strokovni sodelavci. e ima kdo veselje do tega dela, se nam lahko pridrui kot stalni sodelavec oziroma obasni pisec ali fotograf. Vsak prispevek, ki bo v skladu z uredniko politiko, bo dobrodoel. Stopinje so in morajo biti glasilo vseh irovcev, in le e jih bomo ustvarjali skupaj in utili z njimi, bodo zares nae in bodo ivele naprej.

 • 03 STOPINJE Februar 2016 glasilo obine iri

  irovske

  eprav smo e dobro zakorakali v novo leto, naj vam v prvih letonjih irovskih stopinjah zaelim zdravo in uspeno leto 2016. Upam, da ste si med prazniki vzeli as za razmislek o vsem, kar vam je prineslo staro leto, ter da ste si zastavili velike cilje in izzive. Ljudje se namre prepogosto ustavljamo pri dogodkih iz preteklosti in iemo krivce za neuspehe. Vse to pa nam jemlje as in energijo, ki bi ju morali nameniti delu ter aktivnostim za doseganje ciljev v prihodnosti.Novo leto je prineslo kar nekaj novosti tudi v nao obino. Kmalu bomo irovci lahko po nakupih odli v Spar. Tovrstna ponudba je zagotovo dobrodola, saj zaostruje konkurenco in iri ponudbo. Upam, da bomo v prihodnje privabili e kaknega ponudnika, ki bo dodatno poveal izbiro ter nam s tem raziril monost nakupov. Na obini skuamo prisluhniti eljam vseh, ki elijo pri nas iriti svojo dejavnost in katerih namen je vianje kakovosti ivljenja. Zavedati pa se moramo, da je potrebno elje posameznikov uskladiti z obinskimi narti, predvsem e gre za posege v prostor, kjer je nartovana ureditev centra irov.V zadnjem mesecu ste na irovskih cestah najbr opazili vozila vrhni-kega medobinskega inpektorata in redarstva. elim si, da bi obani to novost sprejeli pozitivno, saj bomo s pomojo redarjev nedvomno poveali varnost in red. Poleg prometne varnosti ter mirujoega prometa bodo pristojni namre nadzorovali tudi pravilnost odlaganja odpadkov, kurjenje za okolje kodljivih snovi, neprimerno postavljene ograje in grmovja, ki zmanjujejo preglednost v kriiih, in podobno.Po ve mesecev trajajoih trdih pogajanjih z Osnovnim zdravstvom Gorenjske (OZG) in Zdravstvenim domom kofja Loka nam je uspelo ponovno vzpostaviti pediatrino oskrbo v ireh. Kot lan Sveta OZG sem v lanskem letu dosegel, da smo se s pristojnimi zaeli pogovarjati o raziritvi pediatrine oskrbe na podroje kurative. Dogovor smo po tevilnih sestankih tudi dosegli. Zdaj le e akamo na potrditev pediatra, ki bo v ireh kurativno oskrbo izvajal dvakrat tedensko. Za potrebe pediatrine oskrbe bomo uredili tudi ambulanto.Januarja smo se udeleili sestanka s predstavniki Direkcije RS za ceste. Optimistino lahko reem, da lahko izgradnjo dela obvoznice od mosta v Starih ireh do nogometnega igria priakujemo v blinji prihodnosti. Za izgradnjo dela obvoznice ez Raevo v industrijsko cono, do potoka Rakulice, pa smo na obini pripravili e zadnje dokumente, ki smo jih e predali direkciji v pregled in obravnavo. Pogovarjali smo se tudi o rekonstrukciji (odvodnjavanje, utrditev cestia, asfaltacija) regionalne

  SPOTOVANE OBANKE IN OBANI!Podupan Brane Jesenovec

  ceste iriLoga