of 3 /3
INTERVJU MJESECA: Ivan Calisto/Gartner

INTERVJU MJESECA: Ivan Maglić, Calisto/Gartner · 2018. 9. 19. · INTERVJU MJESECA: Ivan Maglić, Calisto/Gartner . SERVERI Synology NAS H::II-·~q11 RPX5 NAS za -rednje tvrtk NAS

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of INTERVJU MJESECA: Ivan Maglić, Calisto/Gartner · 2018. 9. 19. · INTERVJU MJESECA: Ivan Maglić,...

Page 1: INTERVJU MJESECA: Ivan Maglić, Calisto/Gartner · 2018. 9. 19. · INTERVJU MJESECA: Ivan Maglić, Calisto/Gartner . SERVERI Synology NAS H::II-·~q11 RPX5 NAS za -rednje tvrtk NAS

INTERVJU MJESECA: Ivan Maglić, Calisto/Gartner

Page 2: INTERVJU MJESECA: Ivan Maglić, Calisto/Gartner · 2018. 9. 19. · INTERVJU MJESECA: Ivan Maglić, Calisto/Gartner . SERVERI Synology NAS H::II-·~q11 RPX5 NAS za -rednje tvrtk NAS

SERVERI Synology NAS H::II-·~q11 RPX5

NAS za -rednje tvrtk NAS server iz Synologyja osvježavajuća je kombinacija robu sn og industrijskog dizajna i mogućnosti koje ga čine , atraktivnim svima koji ciljaju na malo jači NAS sa SATA diskovima

• IVAN V ORAS

Tvrtka Synology je gotovo nepoznata kod nas, što ćemo vjerojatno ispra­vit i ovim tekstom. Radi se o tvrtci

osnovanoj 2000. godine II Tajvanu (što je či ni nešto starijom od QNAP-a, ali jz istog mjesta), koja poslovanje temel ji na SATA storage serverima za "rnale i srednje tvrtke" (SMB). Serveri su prvenstveno namijenjeni radu II obliku NAS-a, što znači da koriste Ethernet za priključenje na ostalu infra­st rukturu i defau/tno prolOkoie za mrežne datotečne sustave kao šIo su (IFS (SMB) i NFS. Za one kojima je ipak potrebno nešto što li či na SAN, moguće je koristiti i iSCSI za dijeljenje log ič kih volumena .

Sy no logy LJ ponudi ima neko liko seri­ja proizvoda razl i č i tih veličina i složeno­st i za raz l ičite vrste korisnika. Najmanji su uredaji OiskStation koji su nam ijenjeni

~.

".0'0<,,,,, .. ,,,,,

smještaju na stolu ili s li č nom pr ik lad­nom mjestu pokraj uti č ni ca za napajan je i mrežu. Raspon modela pod ovim naz ivom seže od on ih koj i izgledaju kao danas sa­svim uobi čajen i "sto lni RAlO" uredaji , s mjestima za jedan do četiri d iska (oviSilO o modelu), do masivnog na jvećeg uredaja koji pr ima do 12 diskova i izgleda fanta­st i čno dobro s puno blinkenlightsa.

Ozbi ljnijim korisni ci ma su namijen jeni uredaji s nazivom RackStat ion koji su, kao što im ime objašnjava, namijenjeni ugrad­nji u ormare s opremom. Ova pak obitelj okuplja modele od najmanjeg servera ve­li č in e 1 U s dva diska do najvećeg s deset diskova veli či ne 3,5 i n ča. Iako je teoretski moguće koristit i i d iskove ve li či ne 2,5 in­ča, prema službenim specifikacijama to ne mijen ja sam broj diskova koj i su uk ljučen i pa nije sasvim jasno da li se radi samo o jed nostavnim "ekspanderima" za veličinu diska ili nečem boljem.

Za one kojima treba više prostora, mo­guće jc online, plug & play proši renje po­s to jećeg kapaciteta s do dvije ladice po 12

e eoo1 • , ln • • ,

o •• "-- . .. .. . ..., ... . " ..... ."~~-

" • t;, ! -,_ .. .. _.,._. .. ., Z tt • -. 04,~_ = --; ........ ~ ..... , ................. : ..... ... .. -........... ~--- -

Korisničko sutelje Synologyja je vrlo lijepo i ugodno za korištenje

• KOME JE SERVER NAMIJENJEN? Ureds~ korisnici će biti najzadovoljniji ovim uređajem, Osim Sto RS3411 RPxs može biti datotečni poslUžITelj za općenito korištenje, na njega se može instalirati i oveći broj aplikacija koje uređaj pretvaraju u app/iance za e-mail.print-server. PHP server, MySOL I druge usluge. Vrlo dobra osobina servera le što dozvoljava rast zajedno s potrebama ureda - ako slučajno ponestane prostora na diskovima (recimo intenzivnim korištenjem ugradenog klijenta za BITTorrent), prostor je moguće transparentno proširiti novim ladicama za diskove, •

68 siječani 2012.

di skova, č ime se uz minima lni trud mogu proširiti i postojeći di skovni vo lurneni.

Uredaj na testu je upravo najveći od do­stupnih rack-u ređaj a , RS-34 11 RPxs, koji se od svog brata blizanca RS34 11 xs raz likuje po torne što irna redu ndantno napajanje ("RP"). Ovi proizvodi su namijenjen i po­slovnim korisnicima. Osobito je zanimljivo što svi uredaj i u navedenim obiteljima, bez obzira na ve l ič i nu , dijele prakt i čki isti sof­tver - a upravo je softver ono što razlikuje ove uredaje od drugih s li čni h uređaja.

Zajedništvo Syno logy se ponosi time što oko svoji h

proizvoda stvara "zajednicu" koja doprino­si idejama i dodacima za njihove uredaje. S obz irom da se u ureclaju koristi Linux (što uopće nije iznenactuju će), ovo je vrlo bli sko modelu otvorenog koda. Sam osnov­ni sustav koji je irnplernentiran lluredaju je prošir lj iv i osim što omogu ćuje vel iku koli či nu aplikacija koje su napravljene (ili "blagoslovl/·enell) od mati čne tvrtke, do­zvoljava re at ivna jednostavnu instalaciju

hit ~_ IW/!I

.~"I " I .I~! 1' 1"'1

T, ..... _S.,.. ~J0 1"-32T'"""3 ~

T"'.~""""" I~"" :3

' I/o~

"'lI~l/O r_ II ..... Dod< rs-3

I I' - ~~ ~

26867 1l"Ul .:IOI~ J1a13

~'~ :.~ 1\68Sl' g;>. 711 11816:9 !iJ5Gl 118691 10B281 1186S7 1_ 11em 111151' 111!151, 118716 lIllII' 111151' 118253 11115U 11571)< 1111'>10

o 20 <o oo oo 100 120 1'0 160 liO 2IXI T,ono/.IIM -NII/s.c

f", , .. ,fl

Perfonnanse preko iSCSI-ja vrlo zorno go,ore da je mrežna propusnos! od 1 Gbps danas premala čak i za uredske potrebe. Srecom, podržana je agegacija linko,a

Page 3: INTERVJU MJESECA: Ivan Maglić, Calisto/Gartner · 2018. 9. 19. · INTERVJU MJESECA: Ivan Maglić, Calisto/Gartner . SERVERI Synology NAS H::II-·~q11 RPX5 NAS za -rednje tvrtk NAS

Podržano je dolO diskova u osnovnom uređaju i još do dvije ladi .. s po 12 diskova

dodatn ih ap li kacija. Pristup operacij­skom sustavu nije jako ograničen te korisnici uredaje mogu modifi cira ti po želji uz minimalne poteškoće i poslje­dice. Rezultat ovoga je pojava različi­tih manje ili više kompatibilnih doda­taka na osnovni sustav i li aplikacije.

Korisnici ovih uredaja se okupljaju na službenom forumu (forum.synolo­~om) te nekoliko zasebnih, na ko-jima su dobrodošle tehničke rasprave. Uz sve ovo, dobar odnos s kupcima poboljšava i to što tvrtka redovito izdaje nove inač i ce softvera za većinu uredaja, pa čak i za starije verzije.

Opsežne mogućnosti Synologyjevi serveri definitivno nisu "sa­

mo" glupi NAS server i, nego se radi o vrlo jednostavnim out of the box aplika­cijskim serverirna s doslovno ogromnom količinom dodatnih mogućnosti. Primar­na uloga servera je definitivno storage, ali pohrana podataka nekada i danas nije jednaka. Mogućnosti posluživanja dato­teka protokolima kao što su NFS, ClFS, AppleTalk, WebDAV i FTP te pos luži-

TEHNItKE KARAKTERISTIKE - RS3411RPxs Proizvođač

Izvedba Integorana mreIna sučelja Portovi Diskovi Ugrađeni cache / maksimalni Jedinica napajanja Izmjena diskova bez alata (tool-free) LED za indikaciju greške diska/ven tilatora/napajanja Softver za nadgledanje i upravljanje Cijena servera (bez PDV-a)

Ustupio

Synology Rack-mountable, 2U 4x 1 Gbps 2x Infiniband (za diskavne ladice) 1 Ox SATA 3.5" 2GB / 8GB 2 V V / V / V Synology DiskStation Manager t 8.900 kn (bez diskova) Xenon Forte Zagreb, tel. 0116185-824, www"non-forte.hr

• ŠTO JE ZANIMLJIVO KOD OVOG SERVERA? >- Do 10 diskova veličine 3,5 inča >- InfiniBand za proširenje s do dvije diskavne ladice >- Mogučnost proširenja lOGbit Elhernetom >- Podrška za RAlO O, t , 3, 5, 6, 10, 5+spare >- lznimno lijepo i ugodno korisničko sučelje >- Mogućnosti proširenja uređaja u appliance za velik broj uredskih i kučnih aplikacija •

va nje volumena podataka iSCSI-jem je samo početak. Sljedeća razina je "pametno" posluživa­

nje podataka web-serverom, što uključuje i dinam i čke stranice te posluživanje multi­medijalnih, audio i fotosadržaja putem ra­znih protokola definiranih za ove potrebe: Upnr, DLNA, iTunes, SHOUTea,t i drugi. S ljedeća razina su served za "uredske" zadatke: print-server, mail-server (POP3, IMAP, SMTP), BitTorrent i MySQL. U prak­si ovo znači da uredaj može bili vrlo jed­nostavan appliance za e-mail, ispisivanje na pisač te čak i bazu podataka. Ako tvrtki treba e-mail server, moguće ga je

uključiti pomoću nekoliko klikova mišem. Treba li nekome MySQL baza podataka, Syno logyjev server može biti database appliance.

Na kraju, tu su opc ije koje kombinira­ju sve ove mogućnosti: aplikacije. S opi­sanom jednostavnom konfiguracijom je uredaj moguće pretvoriti u server za blog, forum, poslovni site, CRM, web-shop, site s fotogaler ijom, wikijem ili s rnnogim drugim uslugama. Neke od podržanih aplikaci­ja su WordPress, phpBB, Joomla, Drupal, SugarCRM, Magneto, Moodle, ZenPhoto i MediaWiki.

Važno je napomenuti da sve ovo još uvi­jek uopće ne dotiče mogućnost "dodat­nog" proširivanja uredaja nego je standar­dni dio ponude - sve je unutar licence i ne

zahtijeva posebnu konfiguraciju.

Sve za RAlO S hardverske strane, RS341 1 RPxs sadrži

prilično jak procesor u odnosu na svoju namjenu: Intelov dual-core nespecifiranog modela, ali po karakteristikama zadnje ili predzadnje generacije. Konkretne perfor­manse ovise o diskovima i vrst i RAlO-a, ali tvrtka za maksimalne performanse navodi preko 1 GB/s ukupnog čitanja i 100.000 IOPS-a. Za post izanje ovih rezultata će tre­bati i nešto ja či hardver (10 Gbps Ethernet) s vrlo ograničenim seekanjem podataka.

Podržane su RAlO kombinacije JBOO, O, l, 5, 6, 10 i S+spare. Jedino što nedostaje je 6+spare (redundancija od dva diska + rezervni disk u s lu čaju kvara jednog od ko­rištenih), što je u današnje vrijeme gotovo nužna opcija.

Unutrašnjost storage-ser/era zapravo mje zanimljiva većini korisnika, ai radi se o standardnoj Intelovoj piaHormi

Sučelje koje uredaj nudi korbnicima (i koje se koristi u većin i proizvoda iste tvrtke) je iznimno ugodno za korištenje - čak i LJ

današnje vrijeme jednostavnih web-sučelja, Synologyjevo se ističe po uglačanosti. šteta što nije podržan RAlO 6+spare (jer diskovi danas pretjerano brzo umiru), ali osim to­

ga, uredaj nam je drago preporuč iti. ~

siječan/2012. 69