Internacionalni univerzitet Travnik Nauka i tehnologijaiu- Internacionalni univerzitet Travnik Nauka

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Internacionalni univerzitet Travnik Nauka i tehnologijaiu- Internacionalni univerzitet Travnik Nauka

 • Internacionalni univerzitet Travnik Nauka i tehnologija

 • Internacionalni univerzitet Travnik Nauka i tehnologija

   Saobraćajni fakultet

   Ekonomski fakultet

   Fakultet politehničkih nauka

   Ekološki fakultet

   Pravni fakultet

   Fakultet za medije i komukacije

   Fakultet informacionih tehnologija

  INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK

  INTERNATIONAL UNIVERSITY TRAVNIK

  72270 Travnik

  Bunar bb. - Dolac

  Tel: + 387 30 540 597

  Fax: + 387 30 540 587

  Web: www.iut.edu.ba

  www.iu-travnik.com

  Izdavač:

  Internacionalni univerzitet Travnik u

  Travniku

  72270 Travnik, Bunar bb, Dolac

  Tel: 00387 30 540 597

  Fax: 00387 30 540 587

  Glavni i odgovorni urednik:

  Akademik prof.dr. Ibrahim Jusufranić

  Stručni urednik:

  Lejla Skopljak, MA

  Za izadavača:

  Akademik prof.dr. Ibrahim Jusufranić

  Redakcioni odbor: Prof. dr.sc. Sinan Alispahić

  Prof. dr.sc. Enes Huseinagić

  Prof. dr.sc. Dragan Golijan

  Prof. dr.sc. Asib Alihodžić

  Prof. dr.sc. Krsto Mijanović

  Prof. dr.sc. Miloš Babić

  Prof. dr. sc. Salih Bučuk

  Uređivački savjet:

  Akademik prof. dr. Mladen Bodiroža

  Akademik prof. dr. Cariša Bešić

  Akademik prof. dr. Radomir Biočanin

  Akademik prof. dr. Veselin Drašković

  Akademik prof. dr. Slobodan Nešković

  Prof. dr. sc. Nikola Kuvačić

  Doc. dr. sc. Jasmin Jusufranić

  Doc. dr.sc. Danislav Drašković

  Doc. dr. sc. Remzija Kadrić

  Mr.sc. Sabahudin Hadžialić

  Mirsad Imamović, MA

  Tehnički urednik:

  Merima Delić, MA

  Adis Abazović

  Sekretar redakcije:

  Lejla Skopljak, MA

  Registrovani ISSN 2303-5188

  Štampa: IUT, Travnik

  Tiraž: 200 primjeraka

  Nauka i tehnologija

 • Internacionalni univerzitet Travnik Nauka i tehnologija

 • Internacionalni univerzitet Travnik Nauka i tehnologija

  SADRŢAJ

  Ibrahim Jusufranić, Jasmin Jusufranić -Saobraćajni i ekološki problemi drţava u

  Evropskoj uniji sa posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu

  5

  Mimo Drašković, Slobodan Lakić, Veselin Drašković – Znaĉaj povratne logistike

  za korporativnu društvenu odgovornost

  12

  Pavle Gladović - Primena analize DEA za poboljšanje kvaliteta usluge na mreţe

  linija javnog gradskog transportna putnika: studija sluĉaja grada Niša

  21

  Vuk Bogdanović, Nenad Ruškić, Zoran Papić, Nemanja Garunović – Analiza

  saobraćajnih nezgoda na signalisanim raskrsnicama

  28

  Jasmin Jusufranić – Politika okoliša za odrţivi razvoj 35

  Ivan Račić, Ibrahim Jusufranić, Vuk Bogdanović, Ismira Ahmović–Komparativni

  prikaz metoda procjene emisija stakleniĉkih plinova iz avio i cestovnog

  saobraćaja u Kantonu Sarajevo

  43

  Milan Stanković, Pavle Gladović, Dejan Bogičević–Znaĉaj primene transportnog

  problema u funkciji izbora opitmalnog rešenja

  52

  Vinko Vidučić, Maja Račić, Kristina Sladojević–Model for the traffic at the service

  of sustainablr development of martime tourism in Croatia

  57

  Darijo Šego, Nikica Božić – Analiza prometnih nesreća pješaka u gradu Šibeniku 66

  Abid Drobo, Almedina Hatarić – Primjena inteligentnih transportnih sistema u

  intermodalnom transportu

  72

  Velimir Kolar, Mirsad Imamović, Mario Jurin–Ekološki aspekti optimizacije

  prometnih sustava

  78

  Tanja Milešević, Rade Bičanin, Dragan Nikolić – Savremeno upravljanje vodnim

  sistemima u okviru odrţivog razvoja gradova

  85

  Milica Delibašić – Institucionalna suština konflikta izmeĊu ekonomije i ekologije 94

  Mirsad Nuković – Razvoj tehnologija i tehniĉkih sistema u 21. veku 101

  Remzija Kadrić, Selma Otuzbir, Irma Hodžić–Pravni aspekti ugovora o

  osiguranjuod odgovornosti štete koje upotrebom motornog vozila budu

  priĉinjene trećem licu u Bosni i Hercegovini

  108

 • Internacionalni univerzitet Travnik Nauka i tehnologija

 • Internacionalni univerzitet Travnik Nauka i tehnologija

  6

  SAOBRAĆAJNI I EKOLOŠKI PROBLEMI DRŢAVAUEVROPSKOJ

  UNIJI S POSEBNIMOSVRTOM NABOSNUI HERCEGOVINU

  (Uvodnireferat)

  Akademik prof.dr. IbrahimJusufranić,Internacionalni univerzitet Travnik u Travniku,

  Bunarbb, 72 270Travnik, Bosnai Hercegovina,

  e-mail: rektor@iu-travnik.com

  Dr. JasminJusufranić, Internacionalni univerzitet Travnik u Travniku, Bunarbb, 72

  270Travnik, Bosnai Hercegovina, e-mail: j.jusufranic@gmail.com

  Sažetak:JednaodInicijativaEvropskeunijejeefikasnaupotrebaresursauEvropi,kojaza ciljima

  povećanjeefikasnostiprivrede uupotrebiresursa,povećanjekorištenja energije iz

  obnovljivihizvora,moderniziranjeprevoznog sektoraipromoviranjeenergetskeefikasnosti.

  Samsaobraćajkaoprivrednadjelatnostpredstavljavažandioprivrede:u EU-uonadirektno zapošljava

  oko10miliona ljudiili7% svih zaposlenihipredstavlja oko7%BDP-a,40%

  javnihulaganjaiskoro30%potrošnjeenergije.Uokvirusaobraćajnog sistemadefinišese

  transportnapolitikakaoznačajansegmentodrživog razvoja.Održivirazvoj,asamimtimi održivirazvojsaobraćaja

  zasniva se na principuintegracijske jednakosti.Ukolikonema poštovanjaovog

  principa,tadašteteuživotnojsrediniučinjeneujednoj,prelaze nasljedeću generaciju.

  Ključne riječi:saobraćaj, sigurnost saobraćaja, transportnapolitika, EU, održivi razvoj

  TRAFFIC ANDENVIRONMENTALPROBLEMS OF COUNTRIES IN THE

  EUROPEAN UNION WITH SPECIAL EMPHASISONBOSNIA

  ANDHERZEGOVINA

  (Keynote paper)

  Abstract:One ofthe initiative of theEuropeanUnionistheefficientuse ofresourcesin Europe, which aims to

  increase the efficiency of the economyin the use of resources, increasingtheuseofenergy

  fromrenewablesources,modernizingthetransportsectorand promotionofenergy

  efficiency.Trafficaseconomicactivity isanimportantpartofthe

  economy:intheEUitdirectlyemploysaround10millionpeople,or7%ofallemployeesand representsaround7% of

  GDP,40% of public investmentandalmost30% of energy consumption.Withinthetransport

  system,transportpolicy isdefinedasanimportant componentof sustainable development. Sustainable

  development,and therefore sustainable transportare basedonthe principle of integrationof equality.If there

  isnorespectfor this principle, then thedamageto the environment donein one, moveon to thenext generation.

  Keywords: traffic, trafficsafety, transport policy,theEU, SustainableDevelopment

  mailto:rektor@iu-travnik.com mailto:jusufranic@gmail.com

 • Internacionalni univerzitet Travnik Nauka i tehnologija

  7

  Uvod

  Zbog

  tijesnepovezanostisaţivotomdruštva,saobra

  ćajčinijedinstvenuproblematikusvake

  nacionalne politike. U stvari, nerealna je

  ideja o čvrsto povezanoj

  zajednicibezrazvijenog saobraćaja,

  budućida razvijen

  saobraćajpridonosijačanju jedinstva

  narodaicjelovitosti drţavnog područja.Iztog

  slijedidajesaobraćajnapolitikakrajnjevaţand

  iocjelokupne

  nacionalnepolitike.Saobraćajnisistemsenije

  bitnopromijenioodprve velikenaftnekrize

  prije40godina–

  uprkostehničkomnapretku,prilikamazanapr

  edakuoblikufinansijski isplativijih

  ienergetskiefikasnijihrješenjaičinjenicidasu

  naporipotompitanjupostali sastavnidio

  sektorske politike. Saobraćajje postao

  energetskiefikasniji, alinafta inaftni

  derivatise jošuvijekkoriste za 96%

  saobraćajnihenergetskihpotreba uEU-u.

  Saobraćajje

  postaočišći,alinjegovpovećaniobimznačidao

  stajevelikiizvorbukei lokalnog zagaĎenja

  zraka.

  Saobraćajni sistem nije odrţiv. Ako

  pogledamo 40 godina u budućnost, jasno je

  da se

  saobraćajnemoţenastavitirazvijatinaistinači

  n.

  Akozadrţimoisti pristup,zavisnost

  saobraćajaonaftiidaljebimoglabitimaloispod

  90% 1 ,aobnovljiviizvori energijemoglibi

  samoneznatnopremašiti,za10%,ciljpostavlje

  nza2020.godinu.NivoispuštanjaCO2 iz

  saobraćajaostaobido2050.godinezatrećinu

  višiodnivoaiz1990.godine.Troškovi

  saobraćajnog

  zagušenjaćesedo2050.godinepovećatioko50

  %.Proširitćesejazu dostupnosti izmeĎu

  središnjih i perifernih područja. Nastavit će

  se povećavati socijalni troškovi

  1 Čaki

  akobiseostvarioovajpredviĎenislučaj,došlobidoodreĎ

  enogporastaupotrebebiogorivai električne energijeu

  usporedbistrenutnomsituacijom.

  saobraćajnih nesrećai buke 2 .

  O