Click here to load reader

INTELIGENTNÍ STABILIZÁTOR A REGULÁTOR VÝKONU PRO · PDF file INTELIGENTNÍ STABILIZÁTOR A REGULÁTOR VÝKONU PRO ŘÍZENÍ KOMBINOVANÝCH OKRUHŮ Modelová řada: COMBIWOX Dnešní

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of INTELIGENTNÍ STABILIZÁTOR A REGULÁTOR VÝKONU PRO · PDF file...

 • INTELIGENTNÍ STABILIZÁTOR A REGULÁTOR VÝKONU PRO ŘÍZENÍ KOMBINOVANÝCH OKRUHŮ Modelová řada: COMBIWOX

  Dnešní doba klade stále větší důraz na úspory elektrické energie. Společnost CAUTUM s.r.o. je výrobcem a dodava- telem technologických zařízení COMBIWOX a zároveň se podílí na celkovém vývoji těchto typů technologií ve spo- lupráci s mnoha univerzitami a zahraničními společnostmi jak v  EU, tak i mimo něj. Naše prezentovaná technologie přináší prokazatelnou a významnou úsporu všude tam, kde jsou v  kombinovaných okruzích používány běžné spotře- biče a zařízení. Jedná se tedy především o veškeré běžně a každodenně používané spotřebiče ať už ve veřejných či soukromých sektorech (např. municipalitní objekty, školy, školky, úřady, ČOV, hotely, penzióny, aquaparky, čerpa- cí stanice, výrobní haly, obchodní pasáže, sportovní haly a další administrativní a technické budovy).

  Ptáte se sami sebe jak to funguje? Co se za tím skrývá?

  Pak se Vám pokusíme v  krátkosti vysvětlit, na jakých principech naše zařízení pracuje a co vše je bráno v úvahu při dosahování úspor. Především je potřeba říct, že naše technologie pracuje na vysoce sofistikovaném a efektivním, optimalizovaném způsobu řízení souběhu proudu a napětí v součinnosti s řízením celkového výkonu.

  Zařízení COMBIWOX značky ENWOX je špičková moder- ní - technologie, která aktivně sleduje a zlepšuje účinnost průběžně dodávané energie do kombinovaných okruhů. Zvyšuje neustále kolísající účiník, aktivně filtruje harmonické zkreslení THD a chrání okruhy proti vzniklým přechodovým jevům – rázům při dodávce elektrické energie ve Vašich ob- jektech.

  Technologie COMBIWOX je založena na principu in- teligentní stabilizaci a regulaci výkonu pomocí vlečné regulace proudu, která je složená ze dvou vysoce vý- konných částí, kde každá část má své nezávislé funkce, vlastnosti a oblast aplikovatelnosti.

  1. První integrovanou částí technologie je hlavní řídící jed- notka CUX, která je nezbytná pro komplexní fungování cel- kového systému kombinovaných okruhů. Má integrovanou speciální 32bitovou řídící jednotku, bez které by nebylo mož- no správně vyhodnocovat/analyzovat a následně efektivně řídit výstupní výkon do kombinovaného okruhu.

  2. Druhou integrovanou částí systému je soustava aktiv- ních filtrů AFX, které jsou zapojené tak aby co nejlépe eli- minovaly nežádoucí jevy v  soustavě a zároveň regulovaly dynamicky samotný výkon s rychlostí přepnutí výkonového stupně do 3ms. Tyto integrované AFX filtry jsou řízeny sa- mostatnou vysoce výkonnou jednotku s 32bitovým proce- sorem. Tím je zajištěno, že dynamické regulaci výkonu se v závislostech na změnách zátěží dociluje v co nejpřesnějších a nejrychlejších intervalech.

  Technologie COMBIWOX je schopna dosáhnout úspo- ry elektrické energie 10 až 26%.

  Každá výkonná jednotka COMBIWOX je dodávaná s univerzálně nastavenými parametry, které je, při sa- motné instalaci, možno ještě upravit v řídícím systému, dle skutečných zátěží v objektu zákazníka. Přesnou ana- lýzou problémů a průběhů, kterým na svých el. okruzích zákazník čelí, je možné předem definovat potřebný vý- kon instalovaných AFX filtrů. Díky tomuto mimořádné- mu přístupu a mnohaleté praxi můžeme garantovat vý- sledek, který dokazují instalace pro významné světové spo lečnosti.

  POWER UNIT

  CPU

  AFX

  CUX

  L1 L2 L3 N PE

  L1 L2 L3 N PE

  32 bit CONTROL

  UNIT

  IN TE

  RF AC

  E

  MEMORY SLOT

  REAL TIME PROCESSING

  32 bit

  t < 3mS

  CO M

  M U

  N IC

  AT IO

  N U

  N IT

  SERVICE PORT

  COM. PORT

  SYNCHRO PORT

  I/O

  1024 A/D

  www.enwox.cz

 • Pro zvýšení životnosti Vašich zařízení jsou důležité tři věci:

  Špatný účiník (Power Factor) V  současné době je často skloňovaným pojmem. Účiník

  je vyjádřen číslem, kdy ideální stav nabývá hodnoty 1 a čís- lo jakékoliv nižší je nežádoucí. Účiník 1 znamená, že zátěže v našem obvodu jsou dokonale vyvážené a elektrická rozvod- ná síť pracuje s nejvyšší efektivitou. Špatný účiník způsobuje nežádoucí tepelné ztráty ve vedení a tím i zvýšenou spotřebu elektrické energie. Účiník ovlivňují zejména točivé elektrické stroje, jako jsou motory, ale i osvětlovací tělesa a moderní elektronika mohou v  případě většího nasazení způsobit zá- sadní změnu účiníku ve Vašem elektrickém okruhu. V přípa- dě, že Vaše spotřebiče nejsou schopny účiník korigovat, je potřeba použít externí zařízení jako například kompenzátor, nebo některé zařízení z řady ENWOX.

  Nelinearity a zkreslení THD Řešení kvality energie v okruhu zákazníka není vůbec snadná

  záležitost a je na ní v dnešní době kladen velký důraz. Pohled laika na monitor osciloskopu prozradí pouze viditelnou obálku sinusového napětí. V případě podrobení tohoto obrazu pokro- čilým matematickým metodám bychom nalezli množství neli- nearit na mnoha frekvencích, které jsou odlišné od základního kmitočtu 50Hz. Tyto se označují jako harmonické frekvence a jejich dopad na celkový vzhled sinusové vlny je vyjádřen hodno- tou THD (total harmonic distortion), česky zkreslením. Zkreslení je způsobeno vesměs moderní elektronikou, jako jsou televize, počítače, IT vybavení, elektronické předřadníky, frekvenční mě- niče motorů apod. Výrobci jsou samozřejmě nuceni omezit toto rušení na minimum, ale průnik nekvalitního zboží na naše trhy způsobuje čím dál větší problémy s kvalitou dodávané energie. Zásadní nevýhodou je i to, že není běžně možné se proti tomuto jevu bránit. Rušení může způsobovat nedaleká továrna, nebo i soused provozující nevhodné zařízení. Jedinou možností, jak účinně potlačit nežádoucí rušení je použití L/C filtrů, například takových, jaké jsou v zařízeních ENWOX.

  Stabilita sítě Stabilita síťového napětí je velmi důležitý parametr při po-

  suzování kvality sítě. Jakékoliv výkyvy směrem nahoru či dolů jsou v zásadě nežádoucí a kladou zvýšené nároky na elektro- nické součástky spínaných zdrojů osazených v  elektronice. Zažitá „pravda“, že v „zásuvce“ je 230V je v dnešní době spíše vzácností. V drtivé většině případů je napětí v obvodu většinu času nad touto hranicí. Platí přitom, že zvýšené napětí má horší vliv na spotřebiče uživatele, než napětí nižší. Kolísání síťového napětí je způsobeno změnou celkového zatížení rozvodné sítě. Je třeba si uvědomit, že jakýkoliv el. okruh je společný se všemi ostatními v dané lokalitě. Jakékoliv fluktuace jsou tedy přene- seny i na ostatní uživatele v okruhu a velmi často vznikají tzv. přechodové děje. Ty jsou způsobeny připínáním spotřebičů s velkým odběrem, popř. připojením kapacitních, nebo indukč- ních zátěží. Tyto děje jsou sice krátkodobé, ale velmi intenzivní. Mohou krátkodobě zvýšit napětí v okruhu až o několik desítek voltů. Výsledkem jsou častější opravy spotřebičů popř. problé- my se žárovkami a ostatními osvětlovacími tělesy.

  Naše technologie COMBIWOX využívá systém IPP „Inte- ligent Power Path“ – Jedná se o princip snižování množství energie odebírané z  rozvodné napájecí sítě zachycením energie, která by byla jinak ztracena nebo vyplýtvána in- dukčními a odporovými spotřebiči ve Vašich el. okruzích. Součástí tohoto principu je velmi důležitá část využívání „Systému dynamického vyvažování reaktancí, který je integrován do jednotky CUX a také „Správné vyvažování napěťové a proudové úrovně v el. okruzích“, který je in- tegrován do výkonných aktivních filtrů AFX. Technologie značky ENWOX používá ve svých jednotkách systém vyvá- žení vstupních a výstupních hodnot na základě, kterých dochází k  reverznímu toku zachycené energie zpět do okruhu, čímž snižuje nutnost jejího odběru ze sítě dodava- tele. Pokud snížíte požadavek na výdej ze sítě, spotřebová- váte méně elektrické energie.

  Systém s dynamickým vyvažováním reaktancí:

  Každý elektrický spotřebič spotřebovává elektrickou ener- gii. Spotřeba samotná je důsledkem odporového, indukčního a kapacitního charakteru zátěže. Ideální spotřebič se chová jako ideální odporová zátěž. V tu chvíli spotřebovává pouze činný výkon, který se bezezbytku mění v práci. Bohužel re- álné, každodenní spotřebiče vykazují i imaginární složky vý- konu, přesněji induktivní induktanci a kapacitní kapacitanci. Většinou jsou spotřebiče spíše indukčního charakteru (moto- ry, rotační stroje apod.). Tato imaginární složka energie slouží k vytváření magnetického pole. Tato imaginární složka však proudí neustále v síti mezi spotřebičem a zdrojem elektrické energie a  tím dochází ke zbytečnému zatěžování elektrické rozvodné sítě a zhoršování jejího účiníku.

  V případě, že není sladěn charakter zátěže v jakémkoliv elektrickém obvodu, mů