Click here to load reader

Integrisana kola sa mešovitim signalimaIntegrisana kola sa ...leda.elfak.ni.ac.rs/education/PEK_stari/literatura... Integrisana kola sa meIntegrisana kola sa mešovitim signalimaovitim

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Integrisana kola sa mešovitim signalimaIntegrisana kola sa...

 • Integrisana kola sa mešovitim signalimaIntegrisana kola sa mešovitim signalima

  Prof. Dr Predrag Petković,o . ed ag e ov ć, Dejan Mirković

  Katedra za elektroniku Elektronski fakultet Niš

  1

  LEDA - Laboratory for Electronic Design Automation http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  Integrisana kola sa mešovitim signalimaIntegrisana kola sa mešovitim signalima

  Sadržaj: I Uvod - osnovni pojmoviI. Uvod - osnovni pojmovi II. Lejaut analognih modula IIa Projektovanje CMOS operacionogIIa Projektovanje CMOS operacionog

  pojačavača III. Projektovanje modula sa mešovitim

  signalima IV. Planiranje rasporeda modula V VHDL AMSV. VHDL - AMS

  2

  LEDA - Laboratory for Electronic Design Automation http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  Integrisana kola sa mešovitim signalimaIntegrisana kola sa mešovitim signalima

  Sadržaj: IIa Projektovanje CMOS operacionog

  pojačavačap j 2.4 Struktura CMOS operacionog pojačavača 2.5 Faze projektovanja CMOS OpAmpap j j p p 2.6 Projektovanje dvostepenog CMOS

  operacionog pojačavača 2.7 Kompenzacija OpAmpa 2.8 PSRR

  3

  LEDA - Laboratory for Electronic Design Automation http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  Lejaut analognih modula

  2 4 Struktura CMOS operacionog pojačava

  Lejaut analognih modula

  2.4. Struktura CMOS operacionog pojačava .

  K lKolo za kompenzaciju

  Diferencijalni transkonduktansni

  pojačavač

  Izlazni bafer

  Pojačavački stepen

  pojačavač

  Kolo za polarizaciju

  LEDA - Laboratory for Electronic Design Automation http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  4

 • Lejaut analognih modula

  2 7 Kompenzacija kod CMOS OpAmp

  Lejaut analognih modula

  2.7. Kompenzacija kod CMOS OpAmp OpAmp se ne koristi bez povratne sprege.

  Važno je obezbediti da vraćeni signal ne bude u fazi sa ulaznim signalom.

  Ukoliko se to desi na DC, pojačavač će ući u pozitivno ili negativno zasićenje.p g j

  Ukoliko se dogodi pri drugoj frekvenciji, pojačavač će oscilovati.će oscilovati.

  LEDA - Laboratory for Electronic Design Automation http://leda.elfak.ni.ac.rs/ 23.03.2011. 5

  Lejaut analognih modula Opterećenje

  Vi (s)V l (s) + V (s)

  Lejaut analognih modula

  V (s)

  Viz(s)

  Vul (s)=0

  Vul (s) + Vr (s)

  Vr (s)

  B(s)Opšta struktura oscilatora

  A(s)(s)(s)A iz == V

  Kolo povratne spregeB(s)Opšta struktura oscilatora

  Za B(s)A(s)=1 )( )(

  ∞→= V

  sV rA

  iz(s)

  B(s)A(s)1(s) (s)rA

  ul − ==

  V

  Za B(s)A(s) 1 )(sVr ul B(s)A(s)=1 Barkhauzenov kriterijum oscilovanja

  Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija 6

  Lejaut analognih modula

  2 7 Kompenzacija kod CMOS OpAmp

  Lejaut analognih modula

  2.7. Kompenzacija kod CMOS OpAmp Uslov

  1dB dB =))A(jB(j oo ωω

  Odnosno [ ] odBdB 0=− ))A(jB(jArg ωω[ ]dBdB 0))A(jB(jArg oo ωω

  [ ] o0>))A(jB(jA [ ] o0>− ))A(jB(jArg ωω

  Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija 7

  Lejaut analognih modula

  2 7 Kompenzacija kod CMOS OpAmp

  Lejaut analognih modula

  2.7. Kompenzacija kod CMOS OpAmp Uslov stabilnosti je da

  dB 0log20 dBdB =))A(jB(j ωω

  pre nego što [ ] o0=− ))A(jB(jArg ωω

  mera stabilnosti je margina faze

  [ ] 0))A(jB(jArg oo ωω

  [ ][ ]))A(jB(jArg ooM dB dB ωωφ −= Veličina faze pri ω0 dB

  Oscilatori prostoperiodičnih oscilacija 8

 • Lejaut analognih modula

  2 7 Kompenzacija kod CMOS OpAmp

  Lejaut analognih modula

  2.7. Kompenzacija kod CMOS OpAmp

  Margina faze

  LEDA - Laboratory for Electronic Design Automation http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  9

  Lejaut analognih modula

  2 7 Kompenzacija kod CMOS OpAmp

  Lejaut analognih modula

  2.7. Kompenzacija kod CMOS OpAmp Postoji veza između margine faze i premašenja u

  d i i l f k ij kodzivu na impulsnu funkciju u vremenskom domenu.

  LEDA - Laboratory for Electronic Design Automation http://leda.elfak.ni.ac.rs/ 23.03.2011. 10

  Lejaut analognih modula

  2 7 Kompenzacija kod CMOS OpAmp

  Lejaut analognih modula

  2.7. Kompenzacija kod CMOS OpAmp

  Grafički prikazGrafički prikaz relacije između premašenja ipremašenja i margine faze u slučaju funkcijeslučaju funkcije drugog reda.

  LEDA - Laboratory for Electronic Design Automation http://leda.elfak.ni.ac.rs/

  11

  Lejaut analognih modula

  2 7 Kompenzacija kod CMOS OpAmp

  Lejaut analognih modula

  2.7. Kompenzacija kod CMOS OpAmp Malosignalni model nekompenzovanog pojačavača

  d ddrugog reda

  LEDA - Laboratory for Electronic Design Automation http://leda.elfak.ni.ac.rs/ 23.03.2011. 12

 • Lejaut analognih modula

  2 7 Kompenzacija kod CMOS OpAmp

  Lejaut analognih modula

  2.7. Kompenzacija kod CMOS OpAmp Pojačavača drugog reda bez kompenzacije

  gds2+gds4=GI; CI≈Cds2+Cds4;

  gmI=gm2 =gm1;

  gds6+gds7=GII; CII≈CL; g =g

  LEDA - Laboratory for Electronic Design Automation http://leda.elfak.ni.ac.rs/ 23.03.2011.

  CII≈CL; gmII=gm6

  13

  Lejaut analognih modula

  2 7 Kompenzacija kod CMOS OpAmp

  Lejaut analognih modula

  2.7. Kompenzacija kod CMOS OpAmp Frekvencijske karakteristike nekompenzovanog

  j č č d d t j tljipojačavača drugog reda u zatvorenoj petlji sa vrlo nepovoljnom povratnom spregom B=1: Polovi su daleko od 0 i međusobno (relativno) blizu. Margina faze veoma mala – neophodna kompenzacijap j

  LEDA - Laboratory for Electronic Design Automation http://leda.elfak.ni.ac.rs/ 23.03.2011. 14

  Lejaut analognih modula

  2 7 Kompenzacija kod CMOS OpAmp

  Lejaut analognih modula

  2.7. Kompenzacija kod CMOS OpAmp 2.7.1 Milerova kompenzacija

  Kondenzator između izlaza i ulaza drugog stepena.

  LEDA - Laboratory for Electronic Design Automation http://leda.elfak.ni.ac.rs/ 23.03.2011. 15

  Lejaut analognih modula

  2 7 Kompenzacija kod CMOS OpAmp

  Lejaut analognih modula

  2.7. Kompenzacija kod CMOS OpAmp Malosignalni model kompenzovanog pojačavača

  d ddrugog reda

  LEDA - Laboratory for Electronic Design Automation http://leda.elfak.ni.ac.rs/ 23.03.2011. 16

 • Lejaut analognih modula

  2 7 Kompenzacija kod CMOS OpAmp

  Lejaut analognih modula

  2.7. Kompenzacija kod CMOS OpAmp Malosignalni model kompenzovanog pojačavača

  d ddrugog reda

  )/1)(/1( )/1(

  )( )(

  21 psps zsA

  sV sV o

  in

  o

  −− −

  = ))(()( 21 ppin

  LEDA - Laboratory for Electronic Design Automation http://leda.elfak.ni.ac.rs/ 23.03.2011. 17

  Lejaut analognih modula

  2 7 Kompenzacija kod CMOS OpAmp

  Lejaut analognih modula

  2.7. Kompenzacija kod CMOS OpAmp Malosignalni model kompenzovanog pojačavača

  d ddrugog reda )/1()( zsAsV oo −=

  )/1)(/1()( 21 pspssVin −−

  11− II Cg− 11 '

  11 p RgCRRg

  p ImIIcIIImII

  =≅ cIcIIIII

  cmII

  CCCCCC Cgp ++

  ≅2

  Za CII>>CI i Cc>> CI 22 ')( pRg

  C gp IImII

  II

  mII = −

  LEDA - Laboratory for Electronic Design Automation http://leda.elfak.ni.ac.rs/ 23.03.2011. 18

  Lejaut analognih modula

  2 7 Kompenzacija kod CMOS OpAmp

  Lejaut analognih modula

  2.7. Kompenzacija kod CMOS OpAmp Malosignalni model kompenzovanog pojačavača

  d ddrugog reda

  )/1()( zsAsV − )/1)(/1(

  )/1( )( )(

  21

  1

  psps zsA

  sV sV o

  in

  o

  −− =

  LEDA - Laboratory for Electronic Design Automation http://leda.elfak.ni.ac.rs/ 23.03.2011. 19

  Lejaut analognih modula

  2 7 Kompenzacija kod CMOS OpAmp

  Lejaut analognih modula

  2.7. Kompenzacija kod CMOS OpAmp Malosignalni model kompenzovanog pojačavača

  d ddrugog reda

  LEDA - Laboratory for Electronic Design Automation http://leda.elfak.ni.ac.rs/ 23.03.2011. 20

 • Lejaut analognih modula

  2 7 Kompenzacija kod CMOS OpAmp

  Lejaut analognih modula

  2.7. Kompenzacija kod CMOS OpAmp Malosignalni model kompenzovanog pojačavača

  d d

  Bez kompenzacije

  drugog redaKompenzovan

  Bez kompenzacije

  Margina faze Kompenzovan

  LEDA - Laboratory for Electronic Design Automation http://leda.elfak.ni.ac.rs/ 23.03.2011. 21

  Lejaut analognih modula

  2 7 Kompenzacija kod CMOS OpAmp

  Lejaut analognih modula

  2.7. Kompenzacija kod CMOS OpAmp Zadatak kola za kompenzovanje jeste da drugi pol

  i št d lj d k di t č tkpomeri što dalje od koordinatnog početka, odnosno da bude na frekvencijama većim od GB i t k b b di ć i f ti iGB i tako obezbedi veću marginu faze, a time i stabilnost.

  LEDA - Laboratory for Electronic Design Automation http://leda.elfak.ni.ac.rs/ 23.03.2011. 22

  Lejaut analognih modula

  2 7 Kompenzacija kod CMOS OpAmp

  Lejaut analognih modula

  2.7. Kompenzacija kod CMOS OpAmp Uticaj Cc ? Preslikava se na ulaz drugog stepena, shodno

  Milerovoj teoremi:

  II

  IImIIceq

  gC RgCC =

  II

  mIIc eq G

  gCC =

  )( 76 6

  dsds

  mc eq gg

  gCC +

  =

  LEDA - Laboratory for Electronic Design Automation http://leda

Search related