27
INTEGRALI I TEORIJA POLJA - zadaci za veˇ zbu - 1. Izraˇ cunati direktno krivolinijski integral: I = C ydx + x 2 dy + zdz duˇ z preseˇ cne krive povrˇ si: z = x 2 a 2 + y 2 b 2 i x 2 a 2 + y 2 b 2 = x a + y b , orjentisane u pozitivnom smeru ako se posmatra sa z ose za vrednosti z> 2(a b> 0). Reˇ senje. Presek cilindrˇ cne povrˇ si x 2 a 2 + y 2 b 2 = x a + y b i ravni z = 0 je elipsa: ( x a 2 ) 2 a 2 /2 + ( y b 2 ) 2 b 2 /2 =1, ˇ cije su parametarske jednaˇ cine: x = a 2 + a 2 cos t, y = b 2 + b 2 sin t, za t [0, 2π]. Dalje, na osnovu: z = x 2 a 2 + y 2 b 2 nalazimo: z =1+ 1 2 cos t + 1 2 sin t, za t [0, 2π]. Tako dobijena parametarizacija krive C je pozitivna ako se posmatra kriva sa z ose za vrednosti z> 2. Na osnovu parametarskih jednaˇ cina krive C : x = x(t)= a 2 + a 2 cos t, y = y(t)= b 2 + b 2 sin t, z = z (t)=1+ 1 2 cos t + 1 2 sin t, za t [0, 2π] nalazimo odgovaraju´ ce diferencijale: dx = a 2 sin t dt, dy = b 2 cos t dt, dz = 1 2 (sin t + cos t) dt. 1

Integrali & Teorija polja (v2) - Matematikamatematika.etf.bg.ac.rs/ljudi/Branko/Integrali i Teorija polja.pdf · 2. Zadan je krivolinijski integral: I C ydx+zdy +xdz, duˇz zatvorene

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Integrali & Teorija polja (v2) - Matematikamatematika.etf.bg.ac.rs/ljudi/Branko/Integrali i Teorija polja.pdf · 2. Zadan je krivolinijski integral: I C ydx+zdy +xdz, duˇz zatvorene

INTEGRALI I TEORIJA POLJA

- zadaci za vezbu -

1. Izracunati direktno krivolinijski integral:

I =

C

ydx + x2dy + zdz

duz presecne krive povrsi:

z =x2

a2+

y2

b2i

x2

a2+

y2

b2=

x

a+

y

b,

orjentisane u pozitivnom smeru ako se posmatra sa z ose za vrednosti z>2 (a≥b>0).

Resenje. Presek cilindrcne povrsix2

a2+

y2

b2=

x

a+

y

bi ravni z = 0 je elipsa:

(x − a

2

)2

a2/2+

(y − b

2

)2

b2/2= 1,

cije su parametarske jednacine:

x =a

2+

a√2

cos t, y =b

2+

b√2

sin t,

za t∈ [0, 2π]. Dalje, na osnovu: z =x2

a2+

y2

b2nalazimo:

z = 1 +1√2

cos t +1√2

sin t,

za t∈ [0, 2π]. Tako dobijena parametarizacija krive C je pozitivna ako se posmatra krivasa z ose za vrednosti z > 2. Na osnovu parametarskih jednacina krive C:

x = x(t) =a

2+

a√2

cos t,

y = y(t) =b

2+

b√2

sin t,

z = z(t) = 1 +1√2

cos t +1√2

sin t,

za t∈ [0, 2π] nalazimo odgovarajuce diferencijale:

dx = − a√2

sin t dt,

dy =b√2

cos t dt,

dz =1√2(− sin t + cos t) dt.

1

Page 2: Integrali & Teorija polja (v2) - Matematikamatematika.etf.bg.ac.rs/ljudi/Branko/Integrali i Teorija polja.pdf · 2. Zadan je krivolinijski integral: I C ydx+zdy +xdz, duˇz zatvorene

Sveukupno, na osnovu prethodne parametarizacije:

I =

2π∫

0

(( b

2+

b√2

sin t)(

− a√2

sin t)

+(a

2+

a√2

cos t)2( b√

2cos t

)

+(

1 +1√2

cos t +1√2

sin t)( 1√

2(− sin t + cos t)

))

dt

=

2π∫

0

(a2b

2√

2cos3 t +

ba2+ab+2

2cos2 t +

a2b+4

4√

2cos t − ab+2

2√

2sin t − ab+1

2

)

dt

=ba2+ab+2

2π∫

0

cos2 t dt − ab+1

2π∫

0

dt =ba2+ab+2

2· π − ab+1

2· 2π

=ab(a − 1)π

2.

Proverimo prethodni rezultat primenom Stokesove formule. Kontura C dobija se upreseku parabolida: z = x2/a2 + y2/b2 i cilindra: x2/a2 + y2/b2 = x/a + y/b. Primetimoda su funkcije P = P (x, y, z) = y, Q = Q(x, y, z) = x2 i R = R(x, y, z) = z sa neprekidnimparcijalnim izvodima na povrsi paraboloida. Neka je S unutrasnja strana parabolida kojase oslanja na orjentisanu konturu C. Samim tim, prema Stokesovoj formuli:

I =

L

ydx + x2dy + zdz

=

∫ ∫

S

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

dydz dzdx dxdy

∂x

∂y

∂z

y x2 z

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

=

∫ ∫

S

(2x − 1)dxdy.

y

x

z

2

4

6

8

–2

2

–2–11234

Projekcija povrsi S na Oxy ravan je data skupom: Dx,y:(x − a/2)2

a2/2+

(x − b/2)2

b2/2≤ 1.

Samim tim:

I =

∫ ∫

Dx,y

(2x − 1)dxdy.

Uvedimo polarne koordinate: x = a/2 + a/√

2ρ cos ϕ ∧ y = b/2 + b/√

2ρ sin ϕ za

(ρ, ϕ) ∈ D′

= {(ρ, ϕ) | 0 ≤ ρ ≤ 1 ∧ 0 ≤ ϕ ≤ 2π}. Tada je |J | =ab

2ρ. Samim tim

prethodni integral, posle uvod-enja novih promenljivih, ima vrednost:

I =

∫ ∫

D′

(a + a

√2ρ cos ϕ − 1

)ab

2ρ dρ dϕ =

ab

2

2π∫

0

(1∫

0

((a − 1)ρ + a

√2ρ2 cos ϕ

)dρ

)

=ab

2

2π∫

0

(a − 1

2+

a√

2

3cos ϕ

)

dϕ =ab(a − 1)

4

2π∫

0

dϕ =abπ(a − 1)

2.

2

Page 3: Integrali & Teorija polja (v2) - Matematikamatematika.etf.bg.ac.rs/ljudi/Branko/Integrali i Teorija polja.pdf · 2. Zadan je krivolinijski integral: I C ydx+zdy +xdz, duˇz zatvorene

2. Zadan je krivolinijski integral:

C

ydx + zdy + xdz,

duz zatvorene presecne krive C sledecih povrsi: x2 + y2 = r2 i x2 = rz (r>0). Izracunativrednost krivolinijskog integrala ukoliko je kriva C orjetisana pozitivno ako se posmatrasa z ose za z > r.

Resenje. Koristeci se parametarskim jednacinama kruznice x2 + y2 = r2 (u ravni Oxy)zakljucujemo da presecna kriva C u prostoru ima sledece parametarske jednacine:

x = x(ϕ) = r cos ϕ ∧ y = y(ϕ) = r sin ϕ ∧ z = z(ϕ) = r cos2 ϕ,

gde je ϕ ∈ [0, 2π]. Tako dobijena parametarizacija krive C je pozitivna ako se posmatrakriva sa z ose za vrednosti z > r. Sveukupno, na osnovu prethodne parametarizacije:

C

ydx + zdy + xdz =

2π∫

0

(−r2 sin2 ϕ + r2 cos3 ϕ − 2r2 cos2 ϕ sin ϕ) dϕ

= −4r2 ·(

π/2∫

0

sin2 ϕ dϕ)

+ r2 ·(

2π∫

0

cos3 ϕ dϕ)

︸ ︷︷ ︸

=0

− 2r2 ·(

2π∫

0

cos2 ϕ · sin ϕ dϕ)

︸ ︷︷ ︸

=0

= −4r2 · 1

2B(1

2 , 32)

= −r2π.

Primetimo da su funkcije P = P (x, y, z) = y, Q = Q(x, y, z) = z i R = R(x, y, z) = x saneprekidnim parcijalnim izvodima na povrsi S koja se oslanja na orjentisanu konturu C.Samim tim, prema Stokesovoj formuli:

C

ydx + zdy + xdz=

∣∣∣∣∣∣∣∣

dydz dzdx dxdy∂

∂x

∂y

∂zy z x

∣∣∣∣∣∣∣∣

=−∫ ∫

S

dydz + dzdx + dxdy.

Formirajmo tri povrsinska integrala:

J1 = −∫ ∫

S

dydz, J2 = −∫ ∫

S

dzdx, J3 = −∫ ∫

S

dxdy.

Racunajuci prethodne povrsinske integrale, preko odgovarajucih projekcija na koordinatneravni, nalazimo J1 = 0, J2 = 0 i J3 = −r2π. Odatle dobijamo isti rezultat:

C

ydx + zdy + xdz = J1 + J2 + J3 = −r2π.

3

Page 4: Integrali & Teorija polja (v2) - Matematikamatematika.etf.bg.ac.rs/ljudi/Branko/Integrali i Teorija polja.pdf · 2. Zadan je krivolinijski integral: I C ydx+zdy +xdz, duˇz zatvorene

3. Izracunati krivolinijski integral:

I =

L

x2y3dx + dy + zdz

gde je L pozitivno orjetisana kruznica data sa: x2 + y2 = r2 i z = 0, ukoliko se posmatasa pozitivnog dela z-ose (r > 0).

Resenje. Parametarske jednacine kruznice L u ravni z = 0 glase:

x = x(t) = r cos t, y = r sin t, z = 0,

gde je t ∈ [0, 2π]. Tako dobijena parametarizacija kruznice L je pozitivna ako se posmatrasa pozitivnog dela z-ose. Sveukupno, na osnovu prethodne parametarizacije:

I =

L

x2y3dx + dy + zdz=

2π∫

0

((r cos t

)2(r sin t

)3(−r sin t dt)

+(r cos t dt

))

= −r6

2π∫

0

cos2 t sin4 t dt + r

2π∫

0

cos t=−4r6

π/2∫

0

cos2 t sin4 t dt=−4r6 1

2B

(3

2,5

2

)

= −r6π

8.

Proverimo prethodni rezultat Stokesovom formulom. Primetimo da su funkcije P =P (x, y, z) = x2y3, Q = Q(x, y, z) = 1 i R = R(x, y, z) = z sa neprekidnim parcijalnimizvodima na povrsi S koja se oslanja na orjentisanu konturu L. Samim tim, premaStokesovoj formuli:

I =

L

x2y3dx + dy + zdz=

∫ ∫

S

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

dydz dzdx dxdy

∂x

∂y

∂z

x2y3 1 z

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

=−3

∫ ∫

S

x2y2dxdy.

Primetimo da se u ovom zadatku povrs S podudara sa Oxy-projekcijom D = {(x, y)|x2 +y2 ≤ r2}, odatle:

I = −3

∫ ∫

D

x2y2dxdy.

Uvedimo polarne koordinate: x = ρ cos ϕ ∧ y = ρ sin ϕ za (ρ, ϕ) ∈ D′

= {(ρ, ϕ)|0 ≤ ρ ≤r ∧ 0 ≤ ϕ ≤ 2π}. Tada je |J | = ρ. Samim tim prethodni integral, posle uvod-enja novihpromenljivih, ima vrednost:

I = −3

∫ ∫

D′

(ρ cos ϕ)2(ρ sin ϕ)2ρ dρ dϕ = −3

r∫

0

ρ5 dρ

2π∫

0

sin2 ϕ cos2 ϕ dϕ

= −3 · r6

6· 4

π/2∫

0

sin2 ϕ cos2 ϕ dϕ = −r6B(3

2,3

2

)= −r6π

8.

4

Page 5: Integrali & Teorija polja (v2) - Matematikamatematika.etf.bg.ac.rs/ljudi/Branko/Integrali i Teorija polja.pdf · 2. Zadan je krivolinijski integral: I C ydx+zdy +xdz, duˇz zatvorene

4. Izracunati integral:

I =

∫ ∫

D

xy dxdy,

ako je oblast D ogranicena pravama 2x − y = 1, 2x − y = 3, x + y = −2 i x + y = 0.

Resenje. Uvedimo smenu promenljivih:

{u = u(x, y) = 2x − y,v = v(x, y) = x + y.

}

Prethodnom smenom ostvaruje se uzajamno jednoznacno preslikavanje oblasti:

D = {(x, y) | 2x − 3 ≤ y ≤ 2x − 1, −x − 2 ≤ y ≤ −x}

iD1 = {(u, v) | 1 ≤ u ≤ 3, −2 ≤ v ≤ 0}.

Kako je x =1

3(u + v) i y =

1

3(−u + 2v), tada nalazimo: J =

D(x, y)

D(u, v)=

∣∣∣∣∣∣∣

1

3−1

3

1

3

2

3

∣∣∣∣∣∣∣

=1

3.

Samim tim, smenom promenljivih, nalazimo vrednost integrala:

I =

∫ ∫

D

xy dxdy =

∫ ∫

D1

1

9(u + v)(2v − u)|J | dudv

=1

27

3∫

1

(0∫

−2

(u + v)(2v − u) dv)

du = −44

81.

5. Izracunati zapreminu tela ogranicenog povrsima z1 = z1(x, y) = x2 +y2 i z2 =z2(x, y) = x+y.

Resenje. Projekcija preseka povrsi z1 = z1(x, y) i z2 = z2(x, y) predstavlja kruznicu:

(x − 1

2)2 + (y − 1

2)2 =

1

2.

Unutar kruga Dxy : (x − 1

2)2 + (y − 1

2)2 ≤ 1

2ravan z1 = z1(x, y) je iznad parabolida

z2 = z2(x, y). Samim tim trazena zapremina odred-ena je sa:

V =

∫ ∫

Dxy

(

z1(x, y) − z2(x, y))

dxdy

=

∫ ∫

Dxy

(

x + y − x2 − y2)

dxdy

=

∫ ∫

Dxy

(1

2− (x − 1

2)2 − (y − 1

2)2

)

dxdy.

x

y

z

1

2

3

4

–2–1

12

–2

–1

1

2

5

Page 6: Integrali & Teorija polja (v2) - Matematikamatematika.etf.bg.ac.rs/ljudi/Branko/Integrali i Teorija polja.pdf · 2. Zadan je krivolinijski integral: I C ydx+zdy +xdz, duˇz zatvorene

Ako uvedemo polarne koordinate:

x − 1

2= ρ cos ϕ

y − 1

2= ρ sin ϕ

krug Dxy je slika pravougaonika D′

: 0 ≤ ρ ≤ 1/√

2 ∧ 0 ≤ ϕ ≤ 2π. Tada je |J | = ρ.Samim tim, posle uvod-enja smene promenljivih, trazena zapremina data je vrednoscu:

V =

∫ ∫

D′

(1

2− ρ2

)

|J |dρdϕ =

2π∫

0

(1/

√2∫

0

(1

2− ρ2

)ρ dρ

)

dϕ = 2π(ρ2

4− ρ4

4

)1/

√2∣

∣∣∣

ρ=0

8.

6. Izracunati zapreminu tela ogranicenog povrsima:

y2 = x, y2 = 4x, z = 0, x + z = 4.

Resenje. Za y ≥ 0 formirajmo u Oxy ravni skup:

Dx,y = {(x, y) ∈ R2 |

√x≤y≤2

√x ∧ 0≤x≤ 4}

Za funkciju z = z(x, y) = 4 − x trazena zapremina data je integralom:

V = 2

∫ ∫

Dx,y

z dxdy.

Prema tome, trazena zapremina iznosi:

V = 2

∫ ∫

Dx,y

(4 − x) dxdy = 2

4∫

0

(

(4 − x) ·2√

x∫

√x

dy)

dx = 2

4∫

0

(

(4 − x) ·(y)

2√

x∣∣∣∣∣

y=√

x

)

dx =256

15.

7. Izracunati dvostruki integral: I =

∫ ∫

D

dx dy

(1 + x2 + y2)3/2, gde je D = [0, 1] × [0, 1].

Resenje. Ako uvedemo polarne koordinate:

{x = x(ρ, ϕ) = ρ cos ϕ,y = y(ρ, ϕ) = ρ sin ϕ,

}

na osnovu |J | = ρ, dobijamo:

I =

∫ ∫

D′

|J |dρ dϕ

(1 + ρ2)3/2=

∫ ∫

D′

ρdρ dϕ

(1 + ρ2)3/2,

6

Page 7: Integrali & Teorija polja (v2) - Matematikamatematika.etf.bg.ac.rs/ljudi/Branko/Integrali i Teorija polja.pdf · 2. Zadan je krivolinijski integral: I C ydx+zdy +xdz, duˇz zatvorene

gde je D′

oblast u R2 koja se skoro svuda jednoznacno preslikava na oblast D. Odredimo

oblast D′

. Primetimo da se granica oblasti D = [0, 1]×[0, 1] sastoji se od sledecih skupova:

A ={(x, y) | 0 < x ≤ 1 ∧ y = 0

},

B ={(x, y) | x = 1 ∧ 0 ≤ y < 1

},

C ={(x, y) | 0 < x ≤ 1 ∧ y = 1

},

D ={(x, y) | x = 0 ∧ 0 < y ≤ 1

},

O ={(0, 0)

}.

Samim tim, preslikavanju polarnim koordinatama skupovi A, B, C, D i O dobijaju se kaoslike redom sledecih skupova:

A′

={(ϕ, ρ) | 0 < ρ ≤ 1 ∧ ϕ = 0

},

B′

={(ϕ, ρ) | ρ =

1

cos ϕ∧ 0 < ϕ ≤ π

4

},

C ′

={(ϕ, ρ) | ρ =

1

sin ϕ∧ π

4< ϕ ≤ π

2

},

D′

={(ϕ, ρ) | 0 < ρ ≤ 1 ∧ ϕ =

π

2

},

O′

={(ϕ, ρ) | ρ = 0 ∧ 0 ≤ ϕ ≤ π

2

}.

Prethodni skupovi ogranicavaju oblast:

D′

={

(ϕ, ρ) |(0 ≤ ρ ≤ 1

cos ϕ∧ 0 ≤ ϕ ≤ π

4

)∪

(0 ≤ ρ ≤ 1

sin ϕ∧ π

4≤ ϕ ≤ π

2

)}

,

koja se polarnim koordinatama skoro svuda jednoznacno slika na oblast D. Posle odred-i-vanja oblasti D

racunamo vrednost integrala:

I =

∫ ∫

D′

ρdρ dϕ

(1 + ρ2)3/2=

π/4∫

0

(1/ cos ϕ∫

0

ρ

(1 + ρ2)3/2dρ

)

dϕ +

π/2∫

π/4

(1/ sin ϕ∫

0

ρ

(1 + ρ2)3/2dρ

)

=1

2

π/4∫

0

(1/ cos ϕ∫

0

d(1 + ρ2)

(1 + ρ2)3/2

)

dϕ +1

2

π/2∫

π/4

(1/ sin ϕ∫

0

d(1 + ρ2)

(1 + ρ2)3/2

)

dϕ =1

2

π/4∫

0

( 1√

1 + ρ2

1/ cos ϕ∣∣∣∣

ρ=0

)

+1

2

π/2∫

π/4

( 1√

1 + ρ2

1/ sin ϕ∣∣∣∣

ρ=0

)

dϕ =1

2

π/4∫

0

(

1− cos ϕ√

1 + cos2 ϕ

)

dϕ +1

2

π/2∫

π/4

(

1− sinϕ√

1 + sin2 ϕ

)

=1

2

π/4∫

0

dϕ − 1

2

π/4∫

0

d(sin ϕ)√

2 − sin2 ϕ+

1

2

π/2∫

π/4

dϕ − 1

2

π/2∫

π/4

d(cos ϕ)√

2 − cos2 ϕ=

π

2− arcsin

(sinϕ√2

)π/4∣∣∣∣

ϕ=0

+ arcsin(cos ϕ√

2

)π/2∣∣∣∣

ϕ=π/4

2− arcsin

(1

2

)

− arcsin(1

2

)

2− π

3=

π

6.

8. Izracunati povrsinu dela povrsi S : z2 = 2xy odred-ene u prvom oktantu u preseku saravnima: x = 0, y = 0 i x + y = 1.

7

Page 8: Integrali & Teorija polja (v2) - Matematikamatematika.etf.bg.ac.rs/ljudi/Branko/Integrali i Teorija polja.pdf · 2. Zadan je krivolinijski integral: I C ydx+zdy +xdz, duˇz zatvorene

Resenje. U prvom oktantu posmatrajmo funkciju z = z(x, y) =√

2xy. Neka je Ttrougao odred-en u Oxy ravni pravima x = 0, y = 0 i x + y = 1. Tada je povrsina povrsidata formulom:

P =

∫ ∫

S

1 + z′

x(x, y)2 + z′

y(x, y)2 dx dy,

y

x

z

–0.5

1

1.5

2

2.5

3

–2

2

–1123

gde je S deo povrsi odred-en funkcijom z = z(x, y) nad trouglom T . Samim tim izparcijalnih izvoda:

z′

x =

√y√2x

i z′

y =

√x√2y

nalazimo trazenu povrsinu povrsi:

P =

∫ ∫

S

x + y√2xy

dx dy =1√2

∫ ∫

T

(x

1

2 y− 1

2 + x− 1

2 y1

2

)dx dy

=1√2

1∫

0

(1−x∫

0

(x

1

2 y− 1

2 + x− 1

2 y1

2

)dy

)

dx

=√

2

1∫

0

x1

2 (1 − x)1

2 dx +

√2

3

1∫

0

x− 1

2 (1 − x)3

2 dx

=√

2

1∫

0

x3

2−1(1 − x)

3

2−1 dx +

√2

3

1∫

0

x1

2−1(1 − x)

5

2−1 dx

=√

2B(3

2,3

2

)+

√2

3B

(1

2,5

2

)=

π

2√

2.

9. Izracunati povrsinu i zapreminu tela ogranicenog loptom:

x2 + y2 + z2 = 3a2

i paraboloidom:x2 + y2 = 2az,

gde je a > 0.

Resenje. Posmatrano telo se dobija u preseku povrsi gornje polulopte:

(1) z = f1(x, y) =√

3a2 − (x2 + y2)

i paraboloida:

(2) z = f2(x, y) =1

2a(x2 + y2).

Eliminacijom x2+y2 iz (1) i (2) dobijamo kvadratnu jednacinu z2 +2az−3a2 = 0. Buducida je z > 0 zakljucujemo da je presek posmatrana dva tela kruznica: x2 + y2 = 2a2 navisini z = a. Posmatrano telo se projektuje na krug Dxy : x2 + y2 ≤ 2a2.

8

Page 9: Integrali & Teorija polja (v2) - Matematikamatematika.etf.bg.ac.rs/ljudi/Branko/Integrali i Teorija polja.pdf · 2. Zadan je krivolinijski integral: I C ydx+zdy +xdz, duˇz zatvorene

x

y

z

–2

2

4

6

–6 –4 –22 4 6

–6–4

–2

24

6

(i) Odredimo povrsinu tela ogranicenog delom lopte i delom paraboloida. Ako oznacimopovrsinu dela lopte sa P1 tada je:

P1 =

∫ ∫

Dxy

1 +(

∂f1

∂x

)2

+(

∂f1

∂y

)2

dxdy =√

3a

∫ ∫

Dxy

1√

3a2 − x2 − y2dxdy.

Ako oznacimo povrsinu dela paraboloida sa P2 tada je:

P2 =

∫ ∫

Dxy

1 +(

∂f2

∂x

)2

+(

∂f2

∂y

)2

dxdy =1

a

∫ ∫

Dxy

a2 + x2 + y2 dxdy.

Samim tim trazena povrsina celog tela je:

P =√

3a

∫ ∫

Dxy

1√

3a2 − x2 − y2dxdy +

1

a

∫ ∫

Dxy

a2 + x2 + y2 dxdy.

Uvod-enjem polarnih koordinata: x = ρ cos ϕ, y = ρ sin ϕ (|J | = ρ) oblast Dρϕ: 0≤ρ≤√

2a∧ 0≤ϕ ≤ 2π se skoro svuda jednoznacno preslikava na oblast Dxy. Na osnovu toga:

P =√

3a

∫ ∫

Dρϕ

1√

3a2 − ρ2ρ

︸︷︷︸

|J |

dρdϕ +1

a

∫ ∫

Dρϕ

a2 + ρ2 ρ︸︷︷︸

|J |

dρdϕ

=√

3a

2π∫

0

√2a∫

0

ρ√

3a2 − ρ2dρ +

1

a

2π∫

0

√2a∫

0

a2 + ρ2 ρ dρ

= 2√

3πa

(

−√

3a2 − ρ2

)√

2a∣∣∣

0

+2π

a

((a2 + ρ2

)3/2)√

2a∣∣∣

0

= 2√

3πa(− a +

√3a

)+

a

(3√

3a3 − a2)

=16

3a2π.

9

Page 10: Integrali & Teorija polja (v2) - Matematikamatematika.etf.bg.ac.rs/ljudi/Branko/Integrali i Teorija polja.pdf · 2. Zadan je krivolinijski integral: I C ydx+zdy +xdz, duˇz zatvorene

(ii) Odredimo zapreminu µ = µ(V ) tela V ogranicenog delom lopte i delom paraboloida:

µ =

∫ ∫ ∫

V

1 dxdydz =

∫ ∫

Dxy

(

f1(x, y) − f2(x, y))

dxdy

=

∫ ∫

Dxy

(√

3a2 − x2 − y2 − 1

2a(x2 + y2)

)

dxdy.

Uvod-enjem polarnih koordinata: x = ρ cos ϕ, y = ρ sin ϕ (|J | = ρ) oblast Dρϕ: 0≤ρ≤√

2a∧ 0 ≤ ϕ ≤ 2π se skoro svuda jednoznacno preslikava na oblast Dxy. Na osnovu toga:

µ =

∫ ∫

Dρϕ

(√

3a2 − ρ2 − 1

2aρ2

)

ρ︸︷︷︸

|J |

dρdϕ =

2π∫

0

√2a∫

0

(√

3a2 − ρ2 ρ − 1

2aρ3

)

dρdϕ

= 2π

(

− 1

3

(3a2 − ρ2

)3/2 − 1

8aρ4

)√

2a∣∣∣

0

= 2π

((

− a3

3+√

3a3)

− a3

2

)

=a3π

3

(6√

3 − 5).

10. Izracunati povrsinski integral:∫ ∫

S+

x2 dydz + y2 dzdx + z2 dxdy,

gde je S+ spoljasnja strana kupe odred-ene omotacem z2 = x2 + y2, 0≤ z≤h i osnovomx2 + y2 ≤ h2, z = h za fiksirano h > 0.

Resenje. I Nacin. Oznacimo sa V unutrasnjost kupe koju obuhvata povrs S. Funkcije:

P = x2, Q = y2, R = z2 : V −→ R

ispunjavaju uslove za primenu teoreme Ostrogradskog. Samim tim:

I =

∫ ∫

S+

x2 dydz + y2 dzdx + z2 dxdy =

∫ ∫ ∫

V

(2x+2y+2z) dxdydz.

Uvedimo cilidricne koordinate: x = ρ cos ϕ, y = ρ sin ϕ, z = z za vrednosti (ρ, ϕ, z) ∈V1 = {(ρ, ϕ, z) | 0 ≤ ϕ ≤ 2π ∧ ρ ≤ z ≤ h : ρ ∈ [0, h]}. Tada je |J | = ρ. Uvod-enjemcilidricnih koordinata dobijamo:

I =

∫ ∫ ∫

V1

(2ρ cos ϕ + 2ρ sin ϕ + 2z

)ρ dzdρdϕ

= 2

2π∫

0

h∫

0

h∫

ρ

(ρ2(cos ϕ + sin ϕ) + ρz

)dzdρdϕ

= 2

2π∫

0

h∫

0

(ρ2(cos ϕ + sin ϕ)(h − ρ) + ρ

h2 − ρ2

2

)dρdϕ

= 2

2π∫

0

h∫

0

((ρ2h − ρ3)(cos ϕ + sin ϕ) +

h2

2ρ − ρ3

2

)dρdϕ

= 2

2π∫

0

((h4

3− h4

4)(cos ϕ + sin ϕ) +

h4

4− h4

8

)dϕ = 2

2π∫

0

h4

8dϕ =

h4π

2.

10

Page 11: Integrali & Teorija polja (v2) - Matematikamatematika.etf.bg.ac.rs/ljudi/Branko/Integrali i Teorija polja.pdf · 2. Zadan je krivolinijski integral: I C ydx+zdy +xdz, duˇz zatvorene

II Nacin. Integral:

I =

∫ ∫

S+

x2 dydz + y2 dzdx + z2 dxdy,

rastavimo na zbir dva povrsinska integrala:

I1 =

∫ ∫

M−

x2 dydz + y2 dzdx + z2 dxdy

i

I2 =

∫ ∫

B+

x2 dydz + y2 dzdx + z2 dxdy,

gde je M omotac kupe i B baza kupe. Za racunanje prvog integrala uvedimo smenupromenljivih:

x = x(ϕ, ρ) = ρ cos ϕ,y = y(ϕ, ρ) = ρ sin ϕ,z = z(ϕ, ρ) = ρ;

za (ϕ, ρ)∈Dϕρ = [0, 2π] × [0, h]. Tada nalazimo redom parcijalne izvode:

x′

ϕ = −ρ sin ϕ, x′

ρ = cos ϕ,

y′

ϕ = ρ cos ϕ, y′

ρ = sin ϕ,

z′

ϕ = 0, z′

ρ = 1.

Formirajmo odgovarajuce determinante:

A=

∣∣∣∣∣∣

y′

ϕ z′

ϕ

y′

ρ z′

ρ

∣∣∣∣∣∣

=ρ cos ϕ, B=

∣∣∣∣∣∣

z′

ϕ x′

ϕ

z′

ρ x′

ρ

∣∣∣∣∣∣

=ρ sinϕ, C =

∣∣∣∣∣∣

x′

ϕ y′

ϕ

x′

ρ y′

ρ

∣∣∣∣∣∣

=−ρ.

Samim tim, na osnovu polozaja vektora normale povrsine ~n = (A, B, C), zakljucujemo:

I1 =

∫ ∫

M−

x2 dydz + y2 dzdx + z2 dxdy,

=

∫ ∫

Dϕρ

(

(ρ cos ϕ)2 · (ρ cos ϕ)︸ ︷︷ ︸

A

+(ρ sinϕ)2 · (ρ sin ϕ)︸ ︷︷ ︸

B

+(ρ)2 · (−ρ)︸ ︷︷ ︸

C

)

dϕdρ

=

2π∫

0

( h∫

0

ρ3(cos3 ϕ + sin3 ϕ − 1) dρ

)

=h4

4

2π∫

0

(cos3 ϕ + sin3 ϕ − 1) dϕ = −h4π

2.

Sa druge strane za bazu B vazi z = h i odatle ocigledno:

I2 =

∫ ∫

B+

z2 dxdy =

∫ ∫

Bxy

h2 dxdy = h2

∫ ∫

Bxy

1 dxdy = h4π,

gde je Bxy : x2 + y2 ≤ h2. Sveukupno:

I = I1 + I2 =h4π

2.

11

Page 12: Integrali & Teorija polja (v2) - Matematikamatematika.etf.bg.ac.rs/ljudi/Branko/Integrali i Teorija polja.pdf · 2. Zadan je krivolinijski integral: I C ydx+zdy +xdz, duˇz zatvorene

11. Izracunati povrsinski integral:

I =

∫ ∫

S+

y2 dydz + (y2 + x2) dzdx + (y2 + x2 + z2) dxdy,

gde je S+ spoljasnja strana polusfere: x2 + y2 + z2 = 2Rx, z > 0 (za fiksirano R > 0).

Resenje. I Nacin. Primenimo formulu Ostrogradskog. Zatvorimo datu povrs Sdelom ravni:

(S−0 ) (x2 − R)2 + y2 ≤ R2 ∧ z = 0,

uzimajuci za jedinicni vektor normale ~n0 = (0, 0,−1). Buduci da je:∂

∂xy2 +

∂y(x2 +

y2) +∂

∂z(y2 + x2 + z2) = 2y + 2z, saglasno formuli Ostrogradskog, umesto polaznog

povrsinskog integrala I formirajmo:

I1 =∫ ∫

S+∪S−

0

y2 dydz + (y2+x2) dzdx + (y2+x2+z2) dxdy=∫ ∫ ∫

V

(2y+2z) dxdydz,

gde je V ={(x, y, z)∈R3 |0 ≤ z ≤

2Rx − x2 − y2 ∧ (x, y)∈Dxy} i gde je Dxy ={(x, y)∈R

2 | (x − R)2 + y2 ≤ R2}. Dalje, oznacimo:

I2 =

∫ ∫

S−

0

y2 dydz + (y2+x2) dzdx + (y2+x2+z2) dxdy,

pri cemu je S−0 uzeto sa negativne strane dela ravni z = 0. Tada vazi:

I =I1 − I2 =∫ ∫ ∫

V

(2y+2z) dxdydz −∫ ∫

S−

0

y2 dydz + (y2+x2) dzdx + (y2+x2+z2) dxdy

Izracunajmo I1. Uvedimo sferne koordinate:

x = R + ρ cos θ cos ϕ, y = ρ cos θ sin ϕ, z = ρ sin θ

za (ϕ, θ, ρ) ∈ [0, 2π]× [0,π

2]× [0, R]. Tada je |J | = ρ2 cos θ. Uvod-enjem sfernih koordinata

dobijamo:

I1 =

∫ ∫ ∫

V

(2y + 2z) dxdydz =

2π∫

0

π/2∫

0

R∫

0

(

2ρ cos θ sinϕ + 2ρ sin θ)

· ρ2 cos θ dρ dθ dϕ

=

2π∫

0

π/2∫

0

R∫

0

ρ3(

2 sin ϕ cos2 θ + 2 sin θ cos θ)

dρ dθ dϕ

=R4

4

2π∫

0

π/2∫

0

(

2 sinϕ · cos2 θ + 2 sin θ cos θ)

dθ dϕ

=R4

4

2π∫

0

π/2∫

0

(

2 sinϕ · 1 + cos 2θ

2+ 2 sin θ cos θ

)

dθ dϕ

=R4

4

2π∫

0

(

2 sinϕ · θ + sin θ cos θ

2+ 2

sin2 θ

2

)π/2

|θ=0

=R4

4

2π∫

0

2sinϕ + 1

)

dϕ =πR4

2.

12

Page 13: Integrali & Teorija polja (v2) - Matematikamatematika.etf.bg.ac.rs/ljudi/Branko/Integrali i Teorija polja.pdf · 2. Zadan je krivolinijski integral: I C ydx+zdy +xdz, duˇz zatvorene

Izracunajmo I2 (povrsinski integral po S−0 ). Uocimo da vazi:

I2 =

∫ ∫

S−

0

y2 dydz + (y2 + x2) dzdx + (y2 + x2 + z2) dxdy = −∫ ∫

Dxy

(x2 + y2) dxdy,

jer je S−0 uzeto sa negativne strane dela ravni z = 0. Uvedimo polarne koordinate:

x = ρ cos ϕ, y = ρ sin ϕ,

za (ρ, ϕ) ∈ Dρϕ = {(ρ, ϕ) ∈ R2 | 0 ≤ ρ ≤ 2R cos ϕ ∧ −π

2≤ ϕ ≤ π

2}. Tada je |J | = ρ.

Uvod-enjem polarnih koordinata dobijamo:

I2 = −∫ ∫

Dρϕ

(ρ2)ρ dρdϕ = −∫ ∫

Dρϕ

ρ3 dρdϕ = −π/2∫

−π/2

((2R cos ϕ)∫

0

ρ3 dρ)

= −4R4

π/2∫

−π/2

cos4 ϕ dϕ = −8R4

π/2∫

0

cos4 ϕ sin0 ϕ dϕ

= −4R4 · B(4 + 1

2,0 + 1

2

)

= −4R4 · 3π

8= −3πR4

2.

Sveukupno: I = I1 − I2 =πR4

2−

(

− 3πR4

2

)

= 2πR4.

II Nacin. Zadatak mozemo resiti i smenom promenljivih:

x = x(ϕ, θ) = R + R cos θ cos ϕ,y = y(ϕ, θ) = R cos θ sin ϕ,z = z(ϕ, θ) = R sin θ;

za (ϕ, θ)∈Dϕ,θ = [0, 2π] × [0, π/2]. Tada nalazimo redom parcijalne izvode:

x′

ϕ = −R sin ϕ cos θ, x′

θ = −R cos ϕ sin θ,

y′

ϕ = R cos ϕ cos θ, y′

θ = −R sin ϕ sin θ,

z′

ϕ = 0, z′

θ = R cos θ.

Formirajmo odgovarajuce determinante:

A=

∣∣∣∣∣∣

y′

ϕ z′

ϕ

y′

θ z′

θ

∣∣∣∣∣∣

=R2 cos ϕ cos2 θ, B=

∣∣∣∣∣∣

z′

ϕ x′

ϕ

z′

θ x′

θ

∣∣∣∣∣∣

=R2 sinϕ cos2 θ, C =

∣∣∣∣∣∣

x′

ϕ y′

ϕ

x′

θ y′

θ

∣∣∣∣∣∣

=R2 cos θ sin θ.

Samim tim, na osnovu polozaja vektora normale povrsine ~n = (A,B,C), zakljucujemo:

I =

∫ ∫

S

y2 dydz + (y2 + x2) dzdx + (y2 + x2 + z2) dxdy

=

∫ ∫

Dϕθ

([

(R sinϕ cos θ)2 · (R2 cos ϕ cos2 θ)︸ ︷︷ ︸

A

]

+[(

(R sinϕ cos θ)2 + (R+R cos ϕ cos θ)2)

· (R2 sinϕ cos2 θ)︸ ︷︷ ︸

B

]

+[(

(R sinϕ cos θ)2 + (R+R cos ϕ cos θ)2 + (R sin θ)2)

· (R2 cos θ sin θ)︸ ︷︷ ︸

C

])

dϕdθ

13

Page 14: Integrali & Teorija polja (v2) - Matematikamatematika.etf.bg.ac.rs/ljudi/Branko/Integrali i Teorija polja.pdf · 2. Zadan je krivolinijski integral: I C ydx+zdy +xdz, duˇz zatvorene

Odatle, racunamo vrednost trazenog integrala:

I = R4

π/2∫

0

( 2π∫

0

([

sin2 ϕ cos ϕ cos4 θ]

+[

sin3 ϕ cos4 θ + sinϕ cos2 θ + 2 sin ϕ cos ϕ cos3 θ

+ sinϕ cos2 ϕ cos4 θ]

+[

sin2 ϕ sin θ cos3 θ + sin θ cos θ + 2 cosϕ sin θ cos2 θ + cos2 ϕ sin θ cos3 θ

+ sin3 θ cos θ])

)

dθ = 2R4π

π/2∫

0

(

sin θ cos3 θ + sin θ cos θ + sin3 θ cos θ)

=(

B(1, 2) + B(1, 1) + B(2, 1))

πR4 = 2πR4.

12. Neka je data je kriva koordinatama:

x = a cos2 t, y = a sin t cos t, z = a sin t

za a > 0 i t ∈ [0, 2π]. Pokazati da ova kriva lezi u preseku jedne sfere i jednog cilin-dra i odrediti jednacine tih povrsi. Odrediti povrsinu koju cilindar iseca na lopti iznadravni Oxy i odredti zapreminu tela ogranicenog loptom, cilindrom i ravni Oxy u gornjempoluprostoru.

Resenje. (i) Vazi:

x2 + y2 + z2 = a2 cos4 t + a2 sin2 t cos2 t + a2 sin2 t= a2 cos2 t · (cos2 t + sin2 t) + a2 sin2 t = a2

ix2 + y2 = a2 cos4 t + a2 sin2 t cos2 t

= a2 cos2 t · (cos2 t + sin2 t) = a2 cos2 t = ax.

Samim tim posmatrana kriva nalazi se u preseku sfere: x2 + y2 + z2 = a2 i cilindra:(x − a/2)2 + y2 = (a/2)2.

–2

0

2

–2

2

–2

2

(ii) Povrs ciju povrsinu racunamo odred-ena je jednacinom gornje polusfere: z = z(x, y) =√

a2 − x2 − y2 za (x, y) ∈ D = {(x, y) | (x − a/2)2 + y2 ≤ (a/2)2}. Trazena povrsina seracuna po obrascu:

P =

∫ ∫

D

1 + z′

x2(x, y) + z′

y2(x, y) dx dy,

14

Page 15: Integrali & Teorija polja (v2) - Matematikamatematika.etf.bg.ac.rs/ljudi/Branko/Integrali i Teorija polja.pdf · 2. Zadan je krivolinijski integral: I C ydx+zdy +xdz, duˇz zatvorene

gde je:

z′

x = − x√

a2 − x2 − y2, z

y = − y√

a2 − x2 − y2.

Samim tim trazena povrsina data je integralom:

P =

∫ ∫

D

a dxdy√

a2 − (x2 + y2).

Uvedimo polarne koordinate:

(∗) x = aρ cos ϕ ∧ y = aρ sin ϕ

za (ρ, ϕ) ∈ D1 = {(ρ, ϕ) | 0 ≤ ρ ≤ cos ϕ ∧ −π/2 ≤ ϕ ≤ π/2}. Tada je |J | = a2ρ. Odatleprethodni integral, posle uvod-enja novih promenljivih, ima vrednost:

P =

∫ ∫

D1

|J | dρ dϕ√

1 − ρ2= 2a2

π/2∫

0

cos ϕ∫

0

ρ dρ√

1 − ρ2dϕ = 2a2

π/2∫

0

(

−√

1 − ρ2)cos ϕ∣

∣∣

ρ=0

= 2a2

π/2∫

0

(

1 − sin ϕ)

dϕ = 2a2(π

2− 1

)

= (π − 2) · a2.

(iii) Pri prethodno uvedenim oznakama trazena zapremina se racuna pomocu formule:

V =

∫ ∫

D

a2 − (x2 + y2) dxdy.

Tada, prelaskom na polarne koordinate (∗), nalazimo:

V = a

∫ ∫

D1

1 − ρ2 |J | dρ dϕ = 2a3

π/2∫

0

(cos ϕ∫

0

1 − ρ2 ρ dρ)

= −a3

π/2∫

0

(cos ϕ∫

0

1 − ρ2 d(1 − ρ2))

dϕ = −2a3

3

π/2∫

0

(

(1 − ρ2)3/2) cos ϕ∣

∣∣

ρ=0

= −2a3

3

π/2∫

0

(sin3 ϕ − 1) dϕ =2a3

3

π/2∫

0

dϕ − 2a3

π/2∫

0

cos0 ϕ sin3 ϕ dϕ

=a3π

3− 2a3

3· 1

2B

(0+1

2,3+1

2

)=

3− 4

9

)

· a3.

13. Izracunati:

I =

∫ ∫

S+

( dydz

x+

dzdx

y+

dxdy

z

)

,

gde je S+ spoljasnja strana jedinicne sfere.

Resenje. I Nacin. Zadatak mozemo resiti smenom promenljivih:

x = x(ϕ, θ) = cos θ cos ϕ,y = y(ϕ, θ) = cos θ sin ϕ,z = z(ϕ, θ) = sin θ;

15

Page 16: Integrali & Teorija polja (v2) - Matematikamatematika.etf.bg.ac.rs/ljudi/Branko/Integrali i Teorija polja.pdf · 2. Zadan je krivolinijski integral: I C ydx+zdy +xdz, duˇz zatvorene

za (ϕ, θ)∈Dϕθ = [0, 2π] × [−π/2, π/2]. Tada nalazimo redom parcijalne izvode:

x′

ϕ = − sin ϕ cos θ, x′

θ = − cos ϕ sin θ,

y′

ϕ = cos ϕ cos θ, y′

θ = − sin ϕ sin θ,

z′

ϕ = 0; z′

θ = cos θ.

Formirajmo odgovarajuce determinante:

A=

∣∣∣∣∣∣

y′

ϕ z′

ϕ

y′

θ z′

θ

∣∣∣∣∣∣

=cos ϕ cos2 θ, B=

∣∣∣∣∣∣

z′

ϕ x′

ϕ

z′

θ x′

θ

∣∣∣∣∣∣

=sinϕ cos2 θ, C =

∣∣∣∣∣∣

x′

ϕ y′

ϕ

x′

θ y′

θ

∣∣∣∣∣∣

=cos θ sin θ.

Samim tim, na osnovu polozaja vektora normale povrsine ~n = (A, B, C), zakljucujemo:

I =

∫ ∫

S+

1

xdydz +

1

ydzdx +

1

zdxdy

=

∫ ∫

Dϕθ

([ 1

cos θ cos ϕ· cos ϕ cos2 θ︸ ︷︷ ︸

A

]

+[ 1

cos θ sinϕ· sinϕ cos2 θ︸ ︷︷ ︸

B

]

+[ 1

sin θ· cos θ sin θ︸ ︷︷ ︸

C

])

dϕ dθ

=

∫ ∫

Dϕθ

(

cos θ + cos θ + cos θ

)

dϕ dθ = 3 ·2π∫

0

dϕ ·π/2∫

−π/2

cos θ dθ = 12π.

II Nacin. Izvrsimo dekompoziciju:

I = I1 + I2 + I3,

gde je:

I1 =

∫ ∫

S+

dydz

x, I2 =

∫ ∫

S+

dzdx

y, I3 =

∫ ∫

S+

dxdy

z.

Evidetno je da vazi: I1 = I2 = I3 i odatle I = 3I3. Izracunajmo integral I3. Formirajmofunkcije:

z1 = z1(x, y) =√

1−x2−y2, z2 = z2(x, y) = −√

1−x2−y2 : Dxy −→ R

sa domenom Dxy = {(x, y) ∈ R2 |x2+y2 ≤ 1}. Oznacimo sa S1 gornju polusferu i sa S2

donju polusferu. Tada vazi:

I3 =

∫ ∫

S+

dxdy

z=

∫ ∫

S+

1

dxdy

z+

∫ ∫

S−

2

dxdy

z= 2

∫ ∫

S+

1

dxdy

z,

jer vazi: ∫ ∫

S−

2

dxdy

z= −

∫ ∫

Dxy

dxdy

z2(x, y)=

∫ ∫

Dxy

dxdy

z1(x, y)=

∫ ∫

S+

1

dxdy

z.

Samim tim:

I = 3I3 = 6

∫ ∫

Dxy

dxdy√

1 − x2 − y2.

16

Page 17: Integrali & Teorija polja (v2) - Matematikamatematika.etf.bg.ac.rs/ljudi/Branko/Integrali i Teorija polja.pdf · 2. Zadan je krivolinijski integral: I C ydx+zdy +xdz, duˇz zatvorene

Uvedimo polarne koordinate x = ρ cos ϕ ∧ y = ρ sin ϕ za vrednosti (ρ, ϕ) ∈ Dϕρ ={(ρ, ϕ) | 0 ≤ ρ ≤ 1 ∧ 0 ≤ ϕ ≤ 2π}. Tada je |J | = ρ. Samim tim prethodni integral, posleuvod-enja novih promenljivih, ima vrednost:

I = 6

∫ ∫

Dϕρ

|J | dϕ dρ√

1 − ρ2= 6 ·

2π∫

0

dϕ ·1∫

0

ρ√

1 − ρ2= 6 · 2π ·

(

−√

1 − ρ2) 1∣

∣∣

0

= 12π.

Napomena. Funkcije:

P (x, y, z) =1

x, Q(x, y, z) =

1

y, R(x, y, z) =

1

z: R3\{Ox ∪ Oy ∪ Oz} −→ R

u unutrasnjosti jedinicne sfere ne ispunjavaju uslov za primenu teoreme Ostrograd-

skog.

14. Neka su date redom funkcije f : R3 −→ R i ~f : R

3 −→ R3. Ako je ~r radijus vektor

i ∆=∂2

∂x2+

∂2

∂y2+

∂2

∂z2– Laplaceov operator dokazati da vaze sledece jednakosti:

∆(x · f) = 2∂f

∂x+ x · ∆(f),

grad(f) =1

2

(

∆(~r · f) − ~r · ∆(f))

,

div(~f) =1

2

(

∆(~r ◦ ~f) − ~r ◦ ∆(~f))

,

rot(~f) =1

2

(

∆(~r × ~f) − ~r × ∆(~f))

.

Resenje. 10. Dokazacemo prvu jednakost i na osnovu nje dokazujemo da vaze i os-

tale tri jednakosti. Napomenimo da se sve navedene jednakosti mogu direktno dokazatiizracunavanjem obe strane navedenih jednakosti. Za skalarnu funkciju f vazi jednakost:

(∗) ∆(x · f) = 2∂f

∂x+ x · ∆(f).

Zaista:

∆(x · f

)=

( ∂2

∂x2+

∂2

∂y2+

∂2

∂z2

)

(x · f) =∂

∂x

(

f + x∂f

∂x

)

+ x∂2f

∂y2+ x

∂2f

∂z2= 2

∂f

∂x+ x ·∆(f).

20. Vazi:

∆(~r · f(~r)

)=

(∆(xf), ∆(yf), ∆(zf)

)

=(∗)

(2∂f

∂x+ x · ∆(f), 2

∂f

∂y+ y · ∆(f), 2

∂f

∂z+ z · ∆(f)

)

= 2(∂f

∂x,∂f

∂y,∂f

∂z

)+

(x, y, z

)· ∆(f(~r)) = 2grad(f(~r)) + ~r · ∆(f(~r)).

Odatle sleduje jednakost:

grad(f) =1

2

(

∆(~r · f) − ~r · ∆(f))

.

17

Page 18: Integrali & Teorija polja (v2) - Matematikamatematika.etf.bg.ac.rs/ljudi/Branko/Integrali i Teorija polja.pdf · 2. Zadan je krivolinijski integral: I C ydx+zdy +xdz, duˇz zatvorene

30. Vazi:

∆(~r ◦ ~f(~r)

)= ∆

(xf1 + yf2 + zf3

)= ∆

(xf1

)+ ∆

(yf2

)+ ∆

(zf3

)

=(∗)

(2∂f1

∂x+ x∆(f1)

)+

(2∂f2

∂y+ y∆(f2)

)+

(2∂f3

∂z+ z∆(f3)

)

= 2(∂f1

∂x+

∂f2

∂y+

∂f3

∂z

)+

(x, y, z

)◦

(∆(f1), ∆(f2), ∆(f3)

)

= 2div(~f(~r)) + ~r ◦ ∆(~f(~r)).

Odatle sleduje jednakost:

div(~f) =1

2

(

∆(~r ◦ ~f) − ~r ◦ ∆(~f))

.

40. Vazi:

∆(~r × ~f(~r)) = ∆(

∣∣∣∣∣∣

~i ~j ~kx y zf1 f2 f3

∣∣∣∣∣∣

)

= ∆(yf3 − zf2, zf1 − xf3, xf2 − yf1

)

=(∆(yf3) − ∆(zf2), ∆(zf1) − ∆(xf3), ∆(xf2) − ∆(yf1)

)

=(∗)

(2∂f3

∂y+ y∆(f3) − 2

∂f2

∂z− z∆(f2), 2

∂f1

∂z+ z∆(f1)

−2∂f3

∂x− x∆(f3), 2

∂f2

∂x+ x∆(f2) − 2

∂f1

∂y− y∆(fz)

)

= 2( ∂f3

∂y− ∂f2

∂z,∂f1

∂z− ∂f3

∂x,∂f2

∂x− ∂f1

∂y

)

+(

y∆(f3) − z∆(f2), z∆(f1) − x∆(f3), x∆(f2) − y∆(f1),)

= 2rot(~f(~r)) +

∣∣∣∣∣∣

~i ~j ~kx y z

∆(f1) ∆(f2) ∆(f3)

∣∣∣∣∣∣

= 2rot(~f(~r)) + ~r × ∆(~f(~r)).

Odatle sleduje jednakost:

rot(~f) =1

2

(

∆(~r × ~f) − ~r × ∆(~f))

.

15. Neka funkcije g, h : R3 −→ R ispunjavaju:

∆ g(x, y, z) = 0 i ∆ h(x, y, z) = 0,

gde je ∆=∂2

∂x2+

∂2

∂y2+

∂2

∂z2– Laplaceov operator. Za funkciju f : R

3 −→ R datu sa:

f(x, y, z) = g(x, y, z) + (x2+y2+z2)h(x, y, z)

izracunati ∆ ∆ f(x, y, z).

Resenje. Na osnovu ∆ g(x, y, z) = 0 nalazimo:

∆f(x, y, z) =(

∂2

∂x2+

∂2

∂y2+

∂2

∂z2

)(

g(x, y, z) + (x2+y2+z2)h(x, y, z))

= . . . =

= 6h(x, y, z) + 4x∂

∂xh(x, y, z) + 4y

∂yh(x, y, z) + 4z

∂zh(x, y, z).

Odatle, na osnovu ∆ h(x, y, z) = 0 nalazimo: ∆ ∆ f(x, y, z) = 0.

18

Page 19: Integrali & Teorija polja (v2) - Matematikamatematika.etf.bg.ac.rs/ljudi/Branko/Integrali i Teorija polja.pdf · 2. Zadan je krivolinijski integral: I C ydx+zdy +xdz, duˇz zatvorene

16. Neka je f : R −→ R cetiri puta fierencijabilna funkcija i r = |~r| – intezitet radijus

vektora u R3. Ako je ∆=

∂2

∂x2+

∂2

∂y2+

∂2

∂z2– Laplaceov operator dokazati jednakosti:

a)∂2

∂x2f(r) =

r2 − x2

r3

df(r)

dr+

x2

r2

d2f(r)

dr2,

b) ∆f(r) =2

r

df(r)

dr+

d2f(r)

dr2,

c) ∆2f(r) =4

r

d3f(r)

dr3+

d4f(r)

dr4.

Resenje. a) Za slozenu funkciju u = f(r), gde je r =√

x2 + y2 + z2, nalazimo parcijalniizvod prvog reda:

∂f(r)

∂x=

df

dr· ∂f(r)

∂x= f

(r) · x

r.

Odatle nalazimo trazeni parcijalni izvod drugog reda:

∂2f(r)

∂x2=

∂x

(

f′

(r) · x

r

)

=∂

∂x

(

f′

(r))

· x

r+ f

(r) · ∂

∂x

(x

r

)

=(

f′′

(r) · x

r

)

· x

r+ f

(r) ·(r − x2/r

r2

)

=r2 − x2

r3f

(r) +x2

r2f

′′

(r).

b) Na osnovu dokazane jednakosti pod a) zakljucujemo:

∂2f(r)

∂x2=

r2 − x2

r3f

(r) +x2

r2f

′′

(r),

∂2f(r)

∂y2=

r2 − y2

r3f

(r) +y2

r2f

′′

(r),

∂2f(r)

∂z2=

r2 − z2

r3f

(r) +z2

r2f

′′

(r).

Sabiranjem prethodne tri jednakosti dobijamo trazenu jednakost:

∆f(r) =∂2f(r)

∂x2+

∂2f(r)

∂y2+

∂2f(r)

∂z2=

2

r

df(r)

dr+

d2f(r)

dr2.

c) I Nacin. Na osnovu dokazane jednakosti pod b) zakljucujemo:

∆2f(r) = ∆(∆f(r)

)= ∆

(2

r

df(r))

dr+

d2(f(r))

dr2

)

= ∆(2

r

df(r)

dr

)

+ ∆(d2f(r)

dr2

)

=2

r

d

dr

(2

r

df

dr

)

+d2

dr2

(2

r

df

dr

)

+ ∆(d2f(r)

dr2

)

=2

r

(

− 2

r2

df

dr+

2

r

d2f

dr2

)

+d

dr

(

− 2

r2

df

dr+

2

r

d2f

dr2

)

+ ∆(d2f(r)

dr2

)

=(

− 4

r3

df

dr+

4

r2

d2f

dr2

)

+( 4

r3

df

dr− 2

r2

d2f

dr2− 2

r2

df 2

dr2+

2

r

d3f

dr3

)

+ ∆(d2f(r)

dr2

)

=2

r

d3f(r)

dr3+ ∆

(d2f(r)

dr2

)

=2

r

d3f(r)

dr3+

(2

r

d

dr

(d2f(r)

dr2

)

+d2

dr2

(d2f(r)

dr2

))

=4

r

d3f(r)

dr3+

d4f(r)

dr4.

19

Page 20: Integrali & Teorija polja (v2) - Matematikamatematika.etf.bg.ac.rs/ljudi/Branko/Integrali i Teorija polja.pdf · 2. Zadan je krivolinijski integral: I C ydx+zdy +xdz, duˇz zatvorene

II Nacin. Na osnovu dokazane jednakosti pod b) zakljucujemo:

∆2f(r) = ∆(∆f(r)

)=

2

r

d(∆f(r))

dr+

d2(∆f(r))

dr2

=2

r

d

dr

(2

r

df(r)

dr+

d2f(r)

dr2

)

+d2

dr2

(2

r

df(r)

dr+

d2f(r)

dr2

)

=2

r

(

− 2

r2

df(r)

dr+

2

r

d2f(r)

dr2+

d3f(r)

dr3

)

+d

dr

(

− 2

r2

df(r)

dr+

2

r

d2f(r)

dr2+

d3f(r)

dr3

)

=(

− 4

r3

df(r)

dr+

4

r2

d2f(r)

dr2+

2

r

d3f(r)

dr3

)

+d

dr

(

− 2

r2

df(r)

dr+

2

r

d2f(r)

dr2+

d3f(r)

dr3

)

=(

− 4

r3

df(r)

dr+

4

r2

d2f(r)

dr2+

2

r

d3f(r)

dr3

)

+( 4

r3

df(r)

dr− 4

r2

d2f(r)

dr2+

2

r

d3f(r)

dr3+

d4f(r)

dr4

)

=4

r

d3f(r)

dr3+

d4f(r)

dr4.

17. Pokazati da je vektorsko polje:

~f =(2x + y + z, x + 2y + z, x + y + 2z

)

potencijalno i naci njegov potencijal.

Resenje. Neposredno se proverava da za svako (x, y, z) ∈ R3 vazi:

rot ~f = ~0 i div ~f = 6 (6= 0).

Samim tim vektorsko polje ~f je potencijalno. Dalje, za prethodno potencijalno polje~f : R3 −→ R, potencijal jeste svaka funkcija g : R3 −→ R takva da vazi:

grad g = ~f.

Prethodna jednakost dovodi do sistema:

(1)∂g

∂x= 2x + y + z,

(2)∂g

∂y= x + 2y + z,

(3)∂g

∂z= x + y + 2z.

20

Page 21: Integrali & Teorija polja (v2) - Matematikamatematika.etf.bg.ac.rs/ljudi/Branko/Integrali i Teorija polja.pdf · 2. Zadan je krivolinijski integral: I C ydx+zdy +xdz, duˇz zatvorene

Iz jednacine (1) dobijalmo:

(4) g = x2 + xy + zx + a(y, z),

za neku funkciju a = a(y, z) : R2 −→ R. Dalje, iz jednacina (2) i (4) dobijamo sledecu

jednakost:∂a

∂y= 2y + z i odatle:

(5) a(y, z) = y2 + yz + b(z),

za neku funkciju b = b(z) : R −→ R. Iz jednacina (4) i (5) dobijamo:

(6) g = x2 + y2 + xy + yz + zx + b(z).

Konacno, iz jednacina (3) i (6) dobijamo diferencijalnu jednacinu:

(7) b′

(z) − 2z = 0,

sa opstim resenjem:

(8) b(z) = z2 + C,

gde je C neka konstanta. Sveukupno, funkcija potencijala je oblika:

g = x2 + y2 + z2 + xy + yz + zx + C.

18. Pokazati da vrednost integrala

J =

AB

(x4 + 4xy3)dx + (6x2y2 − 5y4)dy

ne zavisi od krive koja spaja tacke A(0, 0) i B(α, β) (α, β ∈R). Izracunati vrednost togintegrala.

Resenje. Za funkcije P = P (x, y) = x4 + 4xy3, Q = Q(x, y) = 6x2y2 − 5y4 : R2 −→ R

ispunjen je uslov za nezavisnost krivolinijskog integrala od puta integracije:

∂P

∂y= 12xy2 =

∂Q

∂x.

Na osnovu:

(x4 + 4xy3) dx + (6x2y2 − 5y4) dy = d(1

5x5 + 2 x2y3 − y5

)

nalazimo vrednost integrala:

J =

AB

(x4 + 4xy3) dx + (6x2y2 − 5y4) dy

=( 1

5x5 + 2 x2y3 − y5

)(α,β)

|(0,0)

=1

5α5 + 2 α2β3 − β5.

21

Page 22: Integrali & Teorija polja (v2) - Matematikamatematika.etf.bg.ac.rs/ljudi/Branko/Integrali i Teorija polja.pdf · 2. Zadan je krivolinijski integral: I C ydx+zdy +xdz, duˇz zatvorene

19. Data su skalarna polja f = xyz, g = xy + yz + zx. 10. Formirati vektorska polja

~a = gradf ,~b = gradg i ispitati prirodu vektorskog polja ~a×~b. 20. Izracunati

C

(~a ×~b) · d~r,

gde je C duz koja spaja tacke O(0, 0, 0) i B(1, 2, 3).

Resenje. 10. Vazi ~a = grad f = (yz, zx, xy) i ~b = div g = (y + z, z +x, x+ y). Na osnovu

toga formiramo vektorsko polje:

~a ×~b =

∣∣∣∣∣∣

~i ~j ~kyz zx xy

y + z z + x x + y

∣∣∣∣∣∣

= x2(z − y)~i + y2(x − z)~j + z2(y − x)~k.

Odatle se proverava: div(~a×~b) = 0 i rot(~a×~b) = (y2 + z2)~i+ (z2 +x2)~j + (x2 + y2)~k 6= ~0.

Samim tim polje ~a ×~b jeste solenoidno.

20. Duz OB se moze prikazati u obliku x = t, y = 2t, z = 3t, gde je t ∈ [0, 1]. Cirkulacija

vektora ~a ×~b po duzi OB iznosi:

C

(~a ×~b) · d~r =

C

x2(z − y)dx + y2(x − z)dy + z2(y − x)dz = 12

1∫

0

t3dt = 3.

20. U prostoru R3 dato je vektorsko polje ~a = f(~b ◦ ~r) · (~b × ~r), gde je f : R −→ R

diferencijabilna funkcija i gde je ~b potencijalno polje sa potencijalom u(x, y, z) = x2/2 +

yz−xz. Pokazati da je vektorsko polje ~a solenoidno. Ako je f(~b◦~r) = ~b◦~r, naci cirkulacijuvektora ~a duz pozitivno orjetisane krive koja pripada ravni Oxy i sastoji se od segmenta[0, 1] sa x ose, cetvrtine kruga x2 +y2 = 1 koji pripada prvom kavadrantu i segmenta [0, 1]sa y ose.

Resenje. (i) Polje ~b je potencijalno sa potencijalom u = u(x, y, z) = x2/2 + yz − xz.

Odatle ~b = grad u = (x − z, z, y − x). Direktno nalazimo skalarni proizvod:

~b ◦ ~r =(x−z, z, y−x

)◦

(x, y, z

)= x2 − 2xz + 2yz

i vektorski proizvod:

~b × ~r =(x−z, z, y−x

(x, y, z

)=

∣∣∣∣∣∣

~i ~j ~kx−z z y−x

x y z

∣∣∣∣∣∣

=(z2 − y2 + xy, xy − x2 − xz + z2, xy − yz − xz

).

Na osnovu prethodnog dobijamo trazeno vektorsko polje:

~a = f(~b ◦ ~r) · (~b × ~r)

= f(x2−2xz+2yz) · (z2−y2+xy, xy−x2−xz+z2, xy−yz−xz),

gde je f : R −→ R proizvoljna diferencijabilna funkcija.

22

Page 23: Integrali & Teorija polja (v2) - Matematikamatematika.etf.bg.ac.rs/ljudi/Branko/Integrali i Teorija polja.pdf · 2. Zadan je krivolinijski integral: I C ydx+zdy +xdz, duˇz zatvorene

(ii) Ako uvedemo pomocnu funkciju u = x2 − 2xz + 2yz, tada vazi:

div ~a =

(

f′

(u) (2x − 2z)︸ ︷︷ ︸

u′

x

·(z2 − y2 + xy) + y · f(u)

)

+

(

f′

(u) (2z)︸︷︷︸

u′

y

·(xy − x2 − xz + z2) + x · f(u)

)

+

(

f′

(u) (2y − 2x)︸ ︷︷ ︸

u′

z

·(xy − yz − xz) + (−y − x) · f(u)

)

= f′

(u)(

(2x−2z)(z2−y2+xy)+(2z)(xy−x2−xz+z2)+(2y−2x)(xy−yz−xz))

+(

y+x−y−x)

·f(u)

= f′

(u)((

2xz2−2xy2+2x2y−2z3+2zy2−2xyz)

+(2xyz−2x2z−2xz2+2z3

)

+(2xy2−2y2z−2xyz−2x2y+2xyz+2x2z

))

= 0

Na slican nacin moze se pokazati da je rot ~a 6= ~0, pri tom za dokaz prethodnog tvrd-enjadovoljno je dokazati da bar po jednoj kordinati funkcija rotora nije jednaka nuli. Odatlesleduje zakljucak da je vektorsko polje ~a solenoidno. Napomenimo da do prethodnogrezultata mozemo doci i primenom simbolickog racuna.

(iii) Specijalno za f(t) = t imamo vektorsko polje:

~a = (x2 − 2xz + 2yz) · (z2 − y2 + xy, xy − x2 − xz + z2, xy − yz − xz)

koje u ravni z = 0 odred-uje vektorsko polje: ~a = (x2) · (xy − y2, xy − x2, xy). Odatle,cirkulacija je data integralom:

I =

L

~a ◦ d~r =

L

(x3y − x2y2, x3y − x4, x3y) ◦ (dx, dy, dz),

odnosno:

I =

L

(x3y − x2y2)dx + (x3y − x4)dy.

Oznacimo sa D oblast koju obuhvata pozitivno orjetisana kontura L koja pripada ravniOxy i sastoji se od segmenta [0, 1] sa x ose, cetvrtine kruga x2 + y2 = 1 koji pripadaprvom kvadrantu i segmentu [0, 1] sa y ose. Funkcije:

P (x, y) = x3 − x2y2, Q(x, y) = x3y − x4 : D∩

R2

−→ R

ispunjavaju uslove za primenu Greenove formule. Samim tim:

I =

∫ ∫

D

(∂Q

∂x− ∂P

∂y

)

dx dy = 5

∫ ∫

D

(

x2y − x3)

dx dy.

Prelaskom na polarne koordinate: {x = ρ sin ϕ, y = ρ cos ϕ} (|J | = ρ), vrednost cirku-

23

Page 24: Integrali & Teorija polja (v2) - Matematikamatematika.etf.bg.ac.rs/ljudi/Branko/Integrali i Teorija polja.pdf · 2. Zadan je krivolinijski integral: I C ydx+zdy +xdz, duˇz zatvorene

lacije duz pozitivno orjetisane krive L je data integralom:

I = 5

π/2∫

0

1∫

0

(ρ3 cos2 ϕ sin ϕ − ρ3 cos3 ϕ

)ρ dϕ dρ

= 5

π/2∫

0

(cos2 ϕ sin ϕ − cos3 ϕ sin0 ϕ

)dϕ

1∫

0

ρ4 dρ

= 5(

1

2B

(2+1

2,1+1

2

) − 1

2B

(3+1

2,0+1

2

))1

5= −1

3.

21. Izracunati fluks vektora ~f = (x,−y2, x2 + z2 − 1) iznutra povrsi elipsoida:

x2

9+

y2

4+ z2 = 1.

Resenje. Fluks vektora kroz povrs iznutra te povrsi (koji uvire u povrs) racuna se poformuli:

Φ =

∫ ∫

S−

(x,−y2, x2 + z2 − 1) ◦ (dydz, dzdx, dxdy)

=

∫ ∫

S−

x dydz − y2 dzdx + (x2 + z2 − 1) dxdy,

gde je S elipsoidx2

32+

y2

22+

y2

12= 1. Kako su ispunjeni uslovi za primenu teoreme

Ostrogradskog, tada vazi:

Φ = −∫ ∫

S+

x dydz − y2 dzdx + (x2+z2−1) dxdy = −∫ ∫ ∫

V

(1−2y+2z

)dxdydz,

gde je V unutrasnjost elipsoidax2

32+

y2

22+

y2

12≤ 1. Uvod-enjem uopsetnih sfernih koordinata:

x = 3ρ cos θ cos ϕ, y = 2ρ cos θ sin ϕ, z = ρ sin θ (sa vrednoscu |J | = 6ρ2 cos θ) oblast V1:0≤ρ≤1 ∧ −π/2≤θ≤π/2 ∧ 0≤ϕ≤2π se skoro svuda jednoznacno preslikava na oblast V .Na osnovu toga:

Φ = −∫ ∫ ∫

V1

(

1 − 2 (2ρ cos θ sin ϕ)︸ ︷︷ ︸

y

+2 (ρ sin θ)︸ ︷︷ ︸

z

)

6ρ2 cos θ︸ ︷︷ ︸

|J |

dρdθdϕ

= −6

2π∫

0

π/2∫

−π/2

1∫

0

(

ρ2 cos θ−4ρ3 cos2 θ sin ϕ+2ρ3 cos θ sin θ)

dρdθdϕ

= −6

2π∫

0

π/2∫

−π/2

(1

3cos θ−4

1

4cos2 θ sin ϕ+2

1

4cos θ sin θ

)

dθdϕ

= −6

π/2∫

−π/2

(2π

3cos θ−cos2 θ

2π∫

0

sin ϕdϕ+π cos θ sin θ)

= −6

π/2∫

−π/2

3cos θ dθ = −8π.

24

Page 25: Integrali & Teorija polja (v2) - Matematikamatematika.etf.bg.ac.rs/ljudi/Branko/Integrali i Teorija polja.pdf · 2. Zadan je krivolinijski integral: I C ydx+zdy +xdz, duˇz zatvorene

22. Neka je f :R −→ R bar dva puta neprekidno diferencijabilna funkcija. Dokazati:

a) ∆f(r) =2

rf

(r)+f′′

(r), gde je ∆ =∂2

∂x2+

∂2

∂y2+

∂2

∂z2– Laplaceov operator

i gde je r = |~r| – intezitet radijus vektora u R3.

b) Za vektorsko polje: ~a = rn gradf(r) (n ≥ 2) odrediti funkciju f(r) tako daje polje ~a Laplaceovo i da pri tom vazi: f(1) = α i f

(1) = β za α, β ∈ R.

Resenje. I Nacin. Zadatak se moze uraditi i direktnim racunom po koordinatama.

a) Vazi:

∆ f(r) =(

∂2f

∂x2+

∂2f

∂y2+

∂2f

∂z2

)

f(r) =∂

∂x

(∂f

∂r· ∂r

∂x

)

+∂

∂y

(∂f

∂r· ∂r

∂y

)

+∂

∂z

(∂f

∂r· ∂r

∂z

)

=∂

∂x

(

f′ · x

r

)

+∂

∂y

(

f′ · y

r

)

+∂

∂z

(

f′ · z

r

)

=(

∂f′

∂x

x

r+f

′ y2 + z2

r3

)

+(

∂f′

∂y

y

r

+ f′ x2 + z2

r3

)

+(

∂f′

∂z

z

r+f

′ x2 + y2

r3

)

= f′ 2r2

r3+f

′′

(x

r

)2

+f′′

(y

r

)2

+f′′

(z

r

)2

=2

rf

(r) + f′′

(r).

b) Vektorsko polje ~a dato je sa vektorom:

~a = rn · grad(f(r)

)=

(

rn ∂f

∂x

)

~i +(

rn ∂f

∂y

)

~j +(

rn ∂f

∂z

)

~k.

Rotor vektorskog polja ~a koordinatno racunat iznosi:

rot ~a =

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

~i ~j ~k

∂x

∂y

∂z(

rn ∂f

∂x

) (

rn ∂f

∂y

) (

rn ∂f

∂z

)

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

=(

∂y

(rn · ∂f

∂z

)− ∂

∂z

(rn · ∂f

∂y

))

~i

+(

∂z

(rn · ∂f

∂x

)− ∂

∂x

(rn · ∂f

∂z

))

~j +(

∂x

(rn · ∂f

∂y

)− ∂

∂y

(rn · ∂f

∂x

))

~k

=(

nrn−1 ∂r

∂y· f ′

(r)∂r

∂z+ rn ∂2f

∂y∂z− nrn−1 ∂r

∂z· f ′

(r)∂r

∂y− rn ∂2f

∂z∂y

)

~i

+(

nrn−1 ∂r

∂z· f ′

(r)∂r

∂x+ rn ∂2f

∂z∂x− nrn−1 ∂r

∂x· f ′

(r)∂r

∂z− rn ∂2f

∂x∂z

)

~j

+(

nrn−1 ∂r

∂x· f ′

(r)∂r

∂y+ rn ∂2f

∂x∂y− nrn−1 ∂r

∂y· f ′

(r)∂r

∂x− rn ∂2f

∂y∂x

)

~k = ~0.

Divergencija vektorskog polja ~a koordinatno racunata iznosi:

div ~a =∂

∂x

(

rn · ∂f

∂x

)

+∂

∂y

(

rn · ∂f

∂y

)

+∂

∂x

(

rn · ∂f

∂x

)

= nrn−1 ∂r

∂x· ∂f

∂x+ rn ∂2f

∂x2+ nrn−1 ∂r

∂y· ∂f

∂y+ rn ∂2f

∂y2+ nrn−1 ∂r

∂z· ∂f

∂z+ rn ∂2f

∂z2

= nrn−1 ∂f

∂r

((∂r

∂x

)2+

(∂r

∂y

)2+

(∂r

∂z

)2)

+ rn(

∂2f

∂x2+

∂2f

∂y2+

∂2f

∂z2

)

= nrn−1 · f ′

(r) + rn · ∆f(r) =a)

nrn−1 · f ′

(r) + rn ·(2

rf

(r) + f′′

(r))

= (n + 2)rn−1 · f ′

(r) + rn · f ′′

(r).

25

Page 26: Integrali & Teorija polja (v2) - Matematikamatematika.etf.bg.ac.rs/ljudi/Branko/Integrali i Teorija polja.pdf · 2. Zadan je krivolinijski integral: I C ydx+zdy +xdz, duˇz zatvorene

Ispitajmo kad je vektorsko polje ~a = rngrad f(r) Laplaceovo, tj. kad vazi:

rot ~a = ~0 ∧ div ~a = 0 ⇐⇒ (n + 2)rn−1 · f ′

(r) + rn · f ′′

(r) = 0 (∗)

Trivijalno resenje diferencijalne jednacine (∗) jeste konstantna funkcija f(r) = c, gde je cneka konstanta. Primetio da ako je ispunjeno α 6= c ∨ β 6= 0, tada trivijalno resenje nezadovoljava postavljene pocetne uslove. Dalje, pod pretpostavkom da f nije konstantnafunkcija i da r 6= 0, vazi:

div ~a = 0 ⇐⇒ (n + 2)rn−1 · f ′

(r) + rn · f ′′

(r) = 0 ⇐⇒ f′′

(r)

f ′(r)= −(n + 2)

r

⇐⇒ f′

(r) =c1

rn+2⇐⇒ f(r) = − c1

(n + 1)rn+1+ c2,

za neke konstante c1, c2∈R. Iz pocetnih uslova dobijamo:

f(1) = − c1

n + 1+ c2 = α ∧ f

(1) = c1 = β.

Odatle nalazimo: c1 = β i c2 = α +β

n + 1. Samim tim, trazena funkcija f data je u

obliku:

f(r) = − β

(n + 1)rn+1+ α +

β

n + 1(r 6= 0).

II Nacin. a) Primenenom simbolickog racuna nad vektorima vazi:

∆(f(r)

)= div

(grad(f(r))

)= div

(f

(r) · grad(r))

= div(f

(r) · ~r0

)

= f′

(r) · div(~r0) + ~r0 ◦ grad(f

(r))

= f′

(r) · 2

r+ ~r0 ◦

(f

′′

(r) · grad(r)︸ ︷︷ ︸

=~r0

)

=2

rf

(r) + f′′

(r).

b) Primenom simbolickog racuna rotor vektorskog polja ~a = rngrad f(r) iznosi:

rot ~a=rot(rngradf(r)

)=rn rot grad

︸ ︷︷ ︸

=~0

f(r)−gradf(r)×grad(rn)=−f′

(r)~r0×nrn−1~r0 =~0.

Primenom simbolickog racuna divergencija vektorskog polja ~a = rngrad f(r) iznosi:

div ~a = div(rngrad f(r)

)= rn div grad

︸ ︷︷ ︸

=∆

f(r) + grad(rn) ◦ grad f(r)

= rn · ∆f(r) +(nrn−1 · ~r0

)◦

(f

(r) · ~r0

)

=a)

nrn−1 · f ′

(r) + rn ·(2

rf

(r) + f′′

(r))

= (n + 2)rn−1 · f ′

(r) + rn · f ′′

(r).

Dalje, nepoznata funkcija f(r) odred-uje se na isti nacin kao u prethodnom resenju.

23. U prostoru R3 dato je vektorsko polje ~a(~r)=rn ·~r, gde je ~r vektor polozaja, r = |~r| i

n ∈ N . Dokazati da je ~a potencijalno polje i odrediti potencijal tog polja. Odrediti flukspolja ~a kroz spoljasnju povrs polusfere x2 + y2 + z2 =R2, z > 0 (R > 0).

26

Page 27: Integrali & Teorija polja (v2) - Matematikamatematika.etf.bg.ac.rs/ljudi/Branko/Integrali i Teorija polja.pdf · 2. Zadan je krivolinijski integral: I C ydx+zdy +xdz, duˇz zatvorene

Resenje. Primenom simbolickog racuna nad vektorskim poljem ~a(~r)=rn · ~r dobijamo:

rot(rn · ~r)=rn · rot(~r) − ~r × grad(rn)=−~r × grad(rn)=−~r × (nrn−2 · ~r)=~0.

idiv(rn · ~r)=rn · div(~r) + ~r ◦ grad(rn)=rn3 + ~r ◦ (nrn−2 · ~r)=(n + 3)rn 6= 0.

Samim tim polje ~a = ~a(~r) je potencijalno. S obzirom da je grad(rn) = nrn−2 · ~r, za-kljucujemo da je potencijal polja ~a dat funkcijom:

g~a(~r) =rn+2

n + 2.

Na polusferi S je d~σ = ~r0dσ, pa je fluks vektora ~a:

Φ~a =∫

S

~a ◦ d~σ =∫∫

S

(rn~r) ◦ ~r0dσ =∫∫

S

rn+1dσ =∫∫

S

Rn+1dσ

= Rn+1∫∫

S

dσ = Rn+1 · P (S) = Rn+1 · (2πR2) = 2πRn+3.

27