of 24 /24
Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja POVIJEST, GEOGRAFIJA INTEGRACIJA SADRŽAJA IZ GEOGRAFIJE I POVIJESTI UPUTA: Ovaj će ispit trajati 75 minuta. Pozorno pročitaj svaki zadatak i uputu. Želimo ti mnogo uspjeha. Počni s rješavanjem.

INTEGRACIJA SADRŽAJA IZ GEOGRAFIJE I POVIJESTIdokumenti.ncvvo.hr/OS/2008-05-12/pov-geo.pdf · Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja POVIJEST, GEOGRAFIJA INTEGRACIJA

 • Author
  letuong

 • View
  230

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of INTEGRACIJA SADRŽAJA IZ GEOGRAFIJE I POVIJESTIdokumenti.ncvvo.hr/OS/2008-05-12/pov-geo.pdf ·...

 • Nacionalni centar za vanjskovrednovanje obrazovanja

  POVIJEST, GEOGRAFIJAINTEGRACIJA SADRAJA IZ GEOGRAFIJE I POVIJESTI

  UPUTA:

  Ovaj e ispit trajati 75 minuta.Pozorno proitaj svaki zadatak i uputu.elimo ti mnogo uspjeha.Poni s rjeavanjem.

 • PRAZNA STRANICA

 • U sljedeim zadatcima samo je jedan od ponuenih odgovora toan.

  Zaokrui slovo ispred tonoga odgovora.

  1. Koji je od navedenih bogova starih Grka bio bog mora?

  a) Apolonb) Posejdonc) Dionizd) Had

  2. Koji je svetac zatitnik grada Dubrovnika?

  a) sv. Dujamb) sv. Markoc) sv. Vlahod) sv. Vid

  3. Kako se zvao prvi hrvatski vladar, koji je vladao od Drave do Jadranskoga mora?

  a) Branimirb) Tomislavc) Domagojd) Zvonimir

  4. Francuska je vlast u Ilirskim pokrajinama poticala:

  a) modernizaciju uprave, sudstva i kolstvab) politiku i gospodarsku autonomiju Ilirac) tiskanje knjiga iskljuivo na francuskom jezikud) jezinu, kulturnu i politiku autonomiju iliraca

 • 5. Kako se naziva ugovor kojim su hrvatski velikai priznali Kolomana Arpadovia za hrvatskoga kralja?

  a) Vinodolski zakonikb) Pacta Conventac) Istarski razvodd) Zlatna bula

 • U sljedeim zadatcima dopuni reenice rijeima koje nedostaju.

  6. Gospodo! Jo nije prekasno! Ne srljajte kao guske u maglu!,

  reenice su najpoznatijega hrvatskoga politiara prve polovine 20. stoljea

  kojemu je ime i prezime ___________________________________________.

  Godine 1904., zajedno sa svojim bratom, on je utemeljio stranku koja se punim

  imenom zvala _____________________________________________________.

  7. Prepoznaj osobu sa slike. Proitaj reenice ispod slike i dopuni rijeima koje nedostaju.

  Poetkom lipnja 1848. godine hrvatski ban, kojemu je ime i prezime

  __________________________, sazvao je zasjedanje prvoga hrvatskoga

  ___________________________ Sabora.

  8. Za ustupljenu zemlju i steenu zatitu ________________________ su feudalcu trebali davati rentu.

 • 9. Odlukom Hrvatskoga sabora u Cetinu 1527. godine za kralja Kraljevine Hrvatske

  izabran je Ferdinand I. iz _____________________ dinastije .

  Time je Hrvatska ula u _____________________ uniju s novom dravom i tako

  sauvala zasebnost.

  10. U staroj su Grkoj 776. g. pr. Kr. odrane prve _______________________ igre.

 • U sljedeim zadatcima broj iz desnoga stupca upii na odgovarajuu crtu pokraj lijevoga stupca.U desnome je stupcu jedan broj vika.

  11. Povei istaknute osobe iz ranoga srednjega vijeka s njihovim ostvarenjima.

  Konstantin (iril) 1) utemeljitelj islamske vjerePipin Mali 2) osniva Bizantskoga CarstvaMuhamed 3) utemeljitelj crkvenoga redaFranjo Asiki 4) osniva Papinske Drave

  5) tvorac glagoljice

  12. Povei hrvatske preporoditelje s njihovim djelima.

  Ljudevit Gaj 1) DisertacijaPetar Preradovi 2) Zora pucaAntun Mihanovi 3) Rimljanka s lutnjomJanko Drakovi 4) Horvatska domovina

  5) Kratka osnova horvatsko-slavenskog pravopisanja

  13. Povei pojmove s njihovim objanjenjima.

  faizam 1) zloin poinjen s namjerom da se uniti odreeni narod

  imperijalizam 2) idovski nacionalni pokret za stvaranje neovisne drave

  unitarizam 3) diktatorska i osvajaka politika

  genocid 4) prevlast velikih sila u svijetu u drugoj polovini 19. st.

  5) naglaavanje apsolutnog jedinstva

 • 14. Povei znamenitosti s pripadajuim dravama.

  Koloseum 1) Sumersfi nge 2) Atenazigurati 3) Rimsko CarstvoAkropola 4) Sparta

  5) Egipat

  15. Povei rimske careve s njihovim ulogama u povijesnim zbivanjima.

  Oktavijan August 1) spalio Rim

  Dioklecijan 2) izdao Milanski edikt

  Teodozije 3) izgradio carsku palau nedaleko od Salone

  Konstantin Veliki 4) bio prvi rimski car

  5) podijelio Rimsko Carstvo na Zapadno i Istono

 • U sljedeim zadatcima samo je jedan kronoloki redoslijed toan. Upii ga brojevima od 1 do 4 na prazne crte (1 najranije, 4 najkasnije).

  16. Poredaj povijesna razdoblja. ______ srednji vijek ______ suvremeno doba______ stari vijek______ novi vijek

  17. Poredaj dogaaje iz hrvatskoga ranoga srednjega vijeka.

  ______ stvaranje Kraljevstva Hrvatske i Dalmacije ______ doseljenje Hrvata ______ stvaranje zajednice s Ugarskom ______ stvaranje hrvatskih kneevina

  18. Poredaj dogaaje vezane uz Prvi svjetski rat.

  ______ ulazak SADa u rat ______ Londonski ugovor ______ kapitulacija Njemake ______ atentat na nadvojvodu Franju Ferdinanda

  19. Poredaj dinastije u Hrvatskoj prema redoslijedu njihova vladanja..

  ______ Habsburgovci______ Arpadovii______ Trpimirovii______ Anuvinci

 • 20. Poredaj dogaaje vezane uz hrvatski prostor u prvoj polovini 20. st.

  ______ nastanak Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca______ nastanak Banovine Hrvatske______ nastanak Drave Slovenaca, Hrvata i Srba______ nastanak Nezavisne Drave Hrvatske

 • U sljedeim zadatcima samo je jedan od ponuenih odgovora toan. Zaokrui slovo ispred tonoga odgovora.

  1. Uz fi nski, slubeni jezik u Finskoj je:

  a) danskib) norvekic) ruskid) ruski

  2. Koja meu navedenima upanijama ima najveu prosjenu gustou naseljenosti?

  a) Bjelovarsko-bilogorskab) Istarska c) Meimurskad) Splitsko-dalmatinska

  3. Koja drava najvei udio energije dobiva u geotermalnim elektranama?

  a) Danska b) Francuska c) Islandd) Norveka

  4. Koji su gradovi povezani najkraom vezom izmeu Panonske nizine i Jadranskoga mora?

  a) Budimpeta - Osijek - Sarajevo - Ploeb) Budimpeta - Osijek - Sarajevo - Splitc) Budimpeta - Maribor - Zagreb - Splitd) Budimpeta - Varadin - Zagreb - Rijeka

 • 5. Pozvan/pozvana si na sastanak bankara Europske unije u sjedite Europske sredinje banke.U koji e grad krenuti?

  a) u Be na Dunavu b) u Frankfurt na Majni c) u London na Temzid) u Pariz na Seni

  6. Marikultura je uzgoj:

  a) ranoga povrab) morskih organizamac) ljekovitoga biljad) junoga voa

  U sljedeem zadatku samo je jedan kronoloki redoslijed toan. Upii ga brojevima od jedan do etiri na prazne crte (1 najranije, 4 najkasnije).

  7. Poredaj navedene lanice Europske unije prema redoslijedu prijema u lanstvo.

  _____ BELGIJA

  _____ BUGARSKA

  _____ GRKA

  _____ UJEDINJENO KRALJEVSTVO

 • U sljedeim zadatcima na crtu upii odgovarajui pojam ili slovo.

  8. Od est ponuenih pojmova: DELTA, ESTUARIJ, FJORD, KLIF, LAGUNA,RIJAS, odaberi etiri pojma koji su prikazani skicama i upii ih na crte ispod skica.

  a) ______________ b) ______________

  c) ______________ d) ______________

  9. Alpe su nastale pokretom litosfernih ploa koji je prikazan na slici ___ .

  A B C

  10. Na crte u reenici upii odgovarajue glavne strane svijeta.

  Republika Hrvatska nalazi se _________________ od poetnoga meridijana i

  ____________________ od ekvatora.

 • Svakom pojmu iz lijevoga stupca pridrui samo jedan broj (odgovarajui pojam) iz desnoga stupca.Broj iz desnoga stupca upii na odgovarajuu crtu pokraj lijevoga stupca.U desnome je stupcu jedan pojam vika.

  11. Povei rubne toke Hrvatske s odgovarajuim geografskim prostorom.

  najsjevernija tokanajjunija toka

  najistonija tokanajzapadnija toka

  ____________________________

  1) 2)3)4)5)

  KonavleIstraBaranjaMeimurjeSrijem

  12. Povei glavne rijeke s odgovarajuim pritocima.

  pritok Kupe

  pritok Dunavapritok Dravepritok Save

  ____________________________

  1) 2)3)4)5)

  UnaikolaKoranaVukaBednja

  13. Povei drave s odgovarajuim turistikim odreditima.

  panjolskaFrancuska

  Portugaleka

  ____________________________

  1) 2)3)4)5)

  Fatima Tarikovo brdo Lourdes Kanarski otoci Karlovy Vary

 • Sljedee zadatke (od 14. do 19.) rijei uz pomo priloene karte.

  Na prazne crte upii odgovarajuu rije.

  14. Brod je isplovio iz najvee europske morske luke oznaene na karti slovom A. Plovi prema lukama oznaenima na karti slovima B i C.

  a) U kojem se toplinskome pojasu nalazi luka oznaena na karti slovom B?

  _____________________________

  b) Koje je godinje doba 1. listopada u luci oznaenoj na karti slovom C?

  _____________________________

  c) Koji je grad oznaen na karti slovom A?

  _____________________________

 • 15. Grad oznaen na karti slovom A nalazi se na rijeci ________________ .

  16. Najkraa udaljenost izmeu luke B i luke C na karti iznosi 5 centimetara.Karta je izraena u mjerilu 1 : 200 000 000.Izraunaj kolika je zrana udaljenost izmeu tih dviju luka u prirodi.

  Prostor za raunanje

  Zrana udaljenost izmeu luka B i C u prirodi je km.

 • U sljedeim zadatcima samo je jedan od ponuenih odgovora toan. Zaokrui slovo ispred tonoga odgovora.

  17. U luci oznaenoj na karti slovom B brod je ukrcao najvanije izvozne proizvode june i jugoistone Azije. To su:

  a) banane i drvob) aj i ria c) kakao i kavad) penica i govedina

  18. Koje je doba dana u luci oznaenoj na karti slovom C kada je u luci B sedam sati?

  a) jutrob) podnec) veerd) pono

  19. Brod plovi najkraim putem od luke oznaene na karti slovom A prema luci B.Mora ploviti:

  a) uz Korejski poluotokb) uz Krimski poluotokc) uz Malajski poluotokd) uz Sinajski poluotok

 • 20. Sljedei zadatak rijei analizom priloenoga klimatskoga dijagrama.

  1) Koje je godinje doba najvlanije?

  _____________________________

  2) Koliko priblino iznosi godinja temperaturna amplituda?

  _____________________________

  3) Koji je tip klime prikazan na klimatskome dijagramu? Zaokrui slovo uz toan odgovor.

  a) snjeno-umska klima b) sredozemna klima c) stepska klima d) umjereno topla klima

 • U sljedeim zadatcima samo je jedan od ponuenih odgovora toan. Zaokrui slovo ispred tonoga odgovora.

  1. Na jezini i vjerski sastav stanovnitva June Amerike najvie su utjecale europske kolonijalne sile:

  a) Belgija i Francuska b) Nizozemska i Engleskac) Njemaka i Italijad) panjolska i Portugal

  2. Kako glasi naziv reljefne cjeline na kojoj je nastala srednjovjekovna civilizacija Inka?

  a) Ande b) Apalako gorjec) Gvajansko gorjed) Stjenjak

  3 Najvanija posljedica Prve industrijske revolucije bio je proces:

  a) decentralizacije b) nacionalizacijec) tercijarizacijed) urbanizacije

  4. Koja je od navedenih drava jo uvijek monarhija?

  a) Austrija b) Francuskac) panjolskad) Turska

 • Svakom pojmu iz lijevoga stupca pridrui samo jedan broj iz desnoga stupca.Broj iz desnoga stupca upii na odgovarajuu crtu pokraj lijevoga stupca.U desnome je stupcu jedan broj vika.

  5. Povei gradove s odgovarajuim kulturno-povijesnim znamenitostima.

  BeLondon

  ParizRim

  ____________________________

  1) 2)3)4)5)

  Aja Sofi jakatedrala sv. PavlaSchnbrunnPanteonEiffelov toranj

  6. Povei gradove s odgovarajuim povijesno-geografskim obiljejima.

  IstanbulJeruzalem

  MedinaVaranasi

  ____________________________

  1) 2)3)4)5)

  sveti grad triju religija u Jugozapadnoj Azijigrad u koji se sklonio prorok Muhamed 622. godinevjersko sredite Hindusa na rijeci Gangesmjesto roenja Isusa Kristagrad na dvama kontinentima

 • Zadatke 7 i 8 rijei uz pomo priloene karte Hrvatske.

  Na karti su brojevima oznaeni gradovi Hrvatske osnovani u razliitim povijesnim razdobljima.

  BJELOVAR, VINKOVCI, PORE, VIS, KARLOVAC, OSIJEK, PULA, SOLIN, SISAK, VARADINU doba osnivanja gradovi su se zvali: BJELOVAR, CIBALAE, PARENTIUM, ISSA, KARLOVAC, MURSA, POLA, SALONA, SISCIA, VARADIN.

  7. Grad na etiri rijeke, osnovan za obranu od Osmanlija, na karti je oznaen brojem _____.

  8. Grad na rijeci Dravi, osnovan u srednjem vijeku, danas regionalno sredite, na karti je oznaen brojem ____ .

 • Zadatke 9 i 10 rijei uz pomo priloene karte Europe.

  9. Politiki neutralna drava u kojoj su etiri jezika slubena oznaena je na karti brojem _____.

  10. Sredozemna drava ujedinjena u drugoj polovini 19. stoljea, osnivaica Europske zajednice 1957. godine, oznaena je na karti brojem _______ .

  Proitaj sljedee reenice i pravilno ih dopuni pojmovima koji nedostaju.

  11. Tijekom Domovinskoga rata najvea stradanja podnio je grad ________________, pri emu je unitena i luka na rijeci ___________________ .

  12. Jedan od vanijih srednjovjekovnih izvora spoznaja o Dalekome istoku je knjiga Milijun u kojoj su opisani putopisi istraivaa koji se zvao _________________ . U knjizi je opisana najvea dananja dalekoistona drava koja se zove ________________________ .

 • PRAZNA STRANICA

 • PRAZNA STRANICA