Click here to load reader

Integraci muslimů do Česka

 • View
  219

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Studie o integraci muslimů do české společnosti

Text of Integraci muslimů do Česka

 • VZKUMN ZPRVA

  INTEGRAN PROCES MUSLIM V ESK REPUBLICE PILOTN

  PROJEKT

  Daniel Topinka (ed.)

  Objednatel:esk republika - Ministerstvo vnitra, Odbor bezpenostn politiky, Nad tolou 936/3, 170 34 Praha 7, P.O.Box 21/OBP

  Zhotovitel: VeryVision, s.r.o., Dlouh 194/3, 702 00 Ostrava Moravsk Ostrava, [email protected]

  2006/2007

 • OBSAH

  I. VOD ........................................................................................................4

  O vzkumuIslm a reislamizaceIslm v EvropO zadavateli

  II. VZKUMN CLE......................................................................................22

  Cle vzkumuVzkumn otzkyZdvodnn vzkumu Klov koncept (integrace, inkluze a identita)Teoretick rmec - integrace

  III. METODY A TECHNIKY VZKUMU..................................................... 29

  Historie vzkumuVzkumn strategiePopis sledovanch ppad

  IV. MUSLIMOV V ESK REPUBLICE.................................................... 39

  Sociln a historick kontext Muslimov dnes

  V. INTEGRACE, SEPARACE, MARGINALIZACE, ASIMILACE?............ 51

  tyi pbhyMarginalizace a separaceAsimilace a semiasimilaceIntegrace

  VI. SPOLU A ZVL....................................................................................63

  IslmZsady a pravidlaVzdln a rodinaJdro a ti ostatnInterakce s eskm prostedmUznn

  Muslimsk komunita v Evropsk Unii a esk RepubliceDruh generace muslim

  2

 • VII. DISKUSE A DOPORUEN....................................................................91

  VIII. PLOHA.................................................................................................96

  3

 • I. VOD

  O vzkumu

  Vzkum se zabv integranm procesem muslim do esk spolenosti. Vzniknul

  na zklad objednvky ze strany Ministerstva vnitra R. Muslimov se na eskm

  zem vyskytovali v minulosti sporadicky a ptomnost islmu nemla na spolenost

  tm dn vliv. Povdom o islmu se utvelo zprostedkovan a nezakldalo se

  na pmch zkuenostech a kontaktech, a to navzdory tomu, e byl islm v Evrop

  ptomen a ovlivoval chod evropskch djin a do dnench dn. esk

  zprostedkovan zkuenost s islmem souvis pedevm s piblin ptisetletou

  ptomnost Turk na Balkn a ve stedn Evrop. Stedovk kontakty s islmem

  byly ojedinl a novovk zkuenost se utvela v kontextu politickho soupeen

  habsbursk monarchie s osmanskou . Pm kontakty tv v tv nahrazovaly

  obavy z tureckho nebezpe (Beka, Mendel, 1998).

  Prvn nezprostedkovan kontakty s muslimy z Balknu souvisely s jejich

  usazovnm se v RakouskuUhersku po anektovn Bosny a Hercegoviny.

  Po rozpadu monarchie se stali balknt muslimov soust nov vznikl

  eskoslovensk republiky. Muslimskou ptomnost obohatila tak nepoetn

  imigrace ze Sovtskho svazu (pevn erkesov a Tatai) a z Albnie (studenti).

  Muslimsk obec se na zem eskoslovensk republiky utvela od poloviny

  tictch let. Vedle migrujcch muslim obec poetn posilovali i nkte

  eskoslovent konvertit (Beka, Mendel, 1998). V dob svho zaloen

  (1934/1935) mla muslimsk nboensk obec asi 700 len (Beka, Mendel,

  1998). Obdob po druh svtov vlce znamenalo pro muslimskou obec dobu

  tlumu a neinnosti. Po roce 1989 dolo v esk republice k oiven aktivit

  muslim a obnoven innosti muslimsk obce. Na valn hromad, kter se konala

  30. kvtna 1992, zaznlo: Muslimov se u ns setkvaj s adou pot pi jednn s ady a

  zamstnavateli, pi prosazovn svch prv na dstojn, klidn a svobodn ivot a vykonvn 4

 • obad (Beka, Mendel, 1998, s. 179). Muslimsk obec se zaala nov etablovat,

  piem hledala nvaznost na dvj psoben obce v pedvlenm obdob.

  Polistopadov obdob ve vztahu k rozvoji muslimsk obce charakterizuj dv

  zsadn zmny. V prv ad muslimov zaloili nkolik vlastnch organizac. Ty byly

  asem registrovny a zskaly prvn status. Po nkolikaletch prtazch

  zskalo registraci i sted muslimskch obc v R, je mlo plnit lohu zasteujc

  organizace. Muslimm se podailo vybudovat institucionln, organizan a kulturn

  zzem svch sdruen a organizac. V roce 1998 bylo v R piblin 600

  angaovanch muslim, piem desetinu z nich mli tvoit etnit ei a zbytek

  cizinci (Beka, Mendel, 1998). Druhou vznamnou zmnu, kter vedla k rozvoji

  muslimsk obce, zapinila imigrace. Poet imigrant od roku 1989 trvale narstal

  a imigrace, jej soust byli tak muslimov, ovlivnila strukturu muslimsk

  komunity v esku, ale i dn uvnit n. Islm do esk republiky importovali

  uprchlci, turist, obchodnci, studenti a dal migrujc. V ase roste poet cizinc,

  kte jsou muslimy z tzv. tetch zem s povolenm k dlouhodobmu i trvalmu

  pobytu, azylant, kterm byl v esku piznn azyl a tak tch, kte zskali

  obanstv. Objevuj se i et konvertit. Tak ei maj vce pleitost se

  s islmem bleji seznmit prostednictvm mdi, studijnch i turistickch cest,

  literatury apod.

  Migrujc muslimov se v esk republice trvale usazuj, a proto se d oekvat, e

  se islm stane nedlnou soust ivota esk spolenosti. Zde narme na jedno

  ale budou muslimov soust spolenosti nebo budou t nkde na okraji

  v jejm stnu? O ivot muslim v esk republice toho nen pli mnoho znmo,

  o islmu si nemysl nic dobrho ti tvrtiny ech, edest procent z nj m strach.

  Povdom o islmu a jeho relich je velmi mal.1 Veejn mnn o muslimech se

  utv pod vlivem mdi, kter produkuj stereotypn obraz islmu. Vzhledem

  1 Tyto daje pochz z przkumu agentury STEM pro Hospodsk noviny z roku 2006. Z przkumu dle vyplynulo, e ei maj zkladn neznalosti, nap. 11 % respondent bylo pesvdeno, e zakladatelem islmu je Buddha, respektive Abrahm.

  5

 • k absenci historick zkuenosti s islmem nememe bt pekvapeni, e mediln

  obraz pedstavuje muslimy jako cizince, zdrazuje jejich odlinost a vnm je

  pedevm jako nositele potenciln hrozby (Kkov, 2006).

  Jak ij muslimov v esku je proto otzkou, kter doposud ek na sv

  zodpovzen. Clem tto pilotn studie je alespo zsti zacelit tuto mezeru a tzat

  se, zda-li se muslimov stanou soust esk spolenosti, nebo si vytvo vlastn

  paraleln svt. Tento vzkum si klade za cl zachytit alespo v hlavnch rysech, zda a

  jakm zpsobem se muslimov do esk spolenosti zaleuj. Jeho

  prostednictvm hledme odpovdi na otzky, jak se muslimm v esku ije, jestli

  se do spolenosti zaleuj a co se bhem tohoto procesu odehrv, jak probh

  proces integrace a ppadn co mu brn. Rovn ns zajmalo2, co si o procesu

  integrace muslimov mysl a jestli vbec maj zjem stt se integrln st

  spolenosti. Zamili jsme se na souasnou komunitu muslim, kter se li od t

  pedvlen, ale i od komunity, kter se zaala utvet potkem 90. let 20. stolet.

  Zkouman komunita je komunitou prvn dekdy 21. stolet a je siln ovlivnna

  pchodem imigrant ze zem, kter jsou islmsk nebo v nich alespo islm hraje

  dleitou roli.

  O em tato vzkumn zprva nepojednv? Nezabv se islmem a jeho reliemi,

  s nimi se ten me obeznmit prostednictvm dnes ji pomrn rozshl esky

  psan literatury o islmu. Tituly, s nimi jsme pracovali, jsou ostatn uvedeny

  v ploze. V vodu se jen strun zmiujeme o islmu a jeho souasn roli a tak

  o vybranch relich, kter maj vztah k pedmtu vzkumu.

  2 Rozhodli jsme se text pst v mnonm sle (plural maiestaticus), take tene oslovujeme z perspektivy my (zjistili jsme, podili jsme atd.). Rozhodli jsme se tak z dvodu, e se na vzkumn sti podlel cel tm, je ovlivoval zvren znn textu a podlel se na een vzkumu. Tak jsme nechtli, aby text vyznl pro tene pli neosobn.

  6

 • Islm a reislamizace

  Dve ne se budeme vnovat vzkumnm clm a vzkumu samotnmu, zamme

  se na krtk pehled informac o islmu. Nejedn se o vyerpvajc souhrn toho, co

  bylo o islmu napsno. vodn kapitola slou spe k zkladn orientaci v tmatu,

  piem v n uvdme skutenosti, kter souvis s vzkumnm tmatem. Hlavnm

  clem prce bylo uskutenit vzkum, nikoliv sumarizovat odborn poznatky

  o aktulnm dn. Islm je univerzalistick nboenstv, kter m sv stoupence

  nejen v zemch, odkud vzeel, ale i v Evrop, Africe, Severn a Jin Americe.

  Pevld na Stednm Vchod, v Mal Asii, v kavkazsk oblasti, na severu

  indickho subkontinentu, v jin Asii a Indonsii, severn a vchodn Africe.

  Muslim je na svt 1,2 miliardy a tvo tm ptinu lidstva. Svou univerzalitou

  islm snadno pekrauje hranice nrodnch stt a tm, e zahrnuje velmi rznorod

  stty, nrody a etnika, je utven mnohmi nearabskmi prvky.

  Geopolitick lenn svta z perspektivy islmu rozliuje dr al-islm (dm islmu)

  od dr al-harb (dm vlky). Islmsk prvo rozliuje zem, kde plat islmsk

  zkony, od zem, kter je pod nadvldou nevcch a m bt potencilnm clem

  dihdu. Oznaen dr al-harb (dm vlky) nebo dr al-kufr dnes nahrazuje mn

  problematick oznaen dr al-ahd (dm dohody). V tto souvislosti se objevily

  i nzory, e by Francie s pti miliony muslimy mohla bt oznaena za dr al-islm

  spe ne nkter mlo lidnat stteky Orientu (Islm v Evrop, 2006).

  Univerzalita islmu je dna platnost boskho zkona ara. ara je aplikovna na

  vechny oblasti lidskho ivota. Neoddluje od sebe zkon nboensk a svtsk.

  Uruje sprvn zpsob chovn a obsahuje soubor norem, kter jsou nvodem

  k tomu, jak bt sprvnm muslimem. Systm pravidel zahrnuje vztah lovka

  k Bohu (ibdt), sfru sociln interakce (mumalt) a sfru zkaz, tresty za

  pestupky (ukbt). Ve vztahu lovka k Bohu m zsadn vznam pt povinnost,

  kter jsou oznaeny za pile islmu (arkn ad-dn). Jsou to zkladn znaky

  7

 • pslunosti k islmu a tvo je vyznn vry (ahda), modlitba (salt), nboensk

  da (zakt), pst v msci ramadnu (sawm) a pou do Mekky (hadd). Nkdy je do

  souboru jet azen dihd, svat boj. Dodrovat Bo zkon pedstavuje ctt

  zkony sttu a zrove bezpen kret po pm stezce k Bohu. O obsah, aktuln

  hodnotu a vztah Boho zkona k souasnmu ivotu, se vede ada diskus. ara

  prostupuje vekerm ivotem muslim a je soustavou zkon a kvalifikac vztah

  a in i zdrojem morlky.

  Prvn systm rozliuje pt td lidskch in. Za prv to jsou iny povinn podle

  Kornu, individuln i kolektivn (fard, wdib). Jejich poruen je trestnm inem

  ped Bohem a zkonem. Do druh kategorie spadaj iny doporuen na zklad

  hadth (soubor vrok a in proroka Muhammada a prvnch stoupenc obce

  vcch), kter nemaj bt bezdvodn opomjeny (sunna, mustahabb, mandb). Tet

  iny jsou indiferentn, nepikzan, ale ani nezakzan (mubh). tvrt kategorie

  in jsou zavrenhodn, kterm je teba se vyhnout, i kdy nejsou trestn (makrh).

  Do pt kategorie spadaj iny zakzan, jen jsou hn a podlhaj trestu (harm).

  Bt muslimem souasn znamen patit do obce vcch (umma). Umma arabja je

  pravovrnou obc, kter Bh seslal svou zvst v arabtin. Umma islmja se stala

  zkladem spoleenskho uspodn, obc vcch muslim. Jej univerzalita

  nahradila klanovou a kmenovou rozttnost modelem jednotn obce, kter

  zahrnuje formln rovn lidsk bytosti vc v jedinho Boha. Umma ji v Kornu

  pekrvala kmenovou a etnickou pslunost a stejn je tomu i dnes, kdy se

  prezentuje jako celosvtov komunita islmskch vcch, kter se rozprostr nad

  jednotlivmi stty. Islm nem crkev ani formln instituci knstv i mnistv.

  Pramen to z poprn prostednictv mezi lovkem a Bohem. Pesto je teba

  organizovat zleitosti spojen s vroukou, bohoslubou, prvem, vzdlvnm

  atd., co vykonv velmi voln eeno vrstva duchovenstva. Nejobecnj oznaen

  vychz ze statusu vzdlanch znalc uen (ulam). Ulam jsou prvn a teologicky

  8

 • vzdlan mui, kte duchovn usmruj obec, jsou autoritami a maj prvo

  interpretovat svat texty. Imm je ven pedstavitel muslimsk obce, kter stoj

  v ele pi spolen modlitb v meit nebo jinde na rituln istm mst.

  Islm je nejen nboenstvm, ale souasn i zpsobem organizovn socilnho

  du. Svt islmu nezn psn oddlen nboenstv od sttu. Islm hraje

  vznamnou roli v kadodennm ivot muslim a souasn je politickm prvkem.

  Stle astji je mon z ad muslim slyet, e stoj morln ve ne spolenost

  Zpadu, kter je materialisticky zaloen, individualistick a konzumn. Z ad

  nkterch ochrnc lidskch prv, politik i novin zase zaznv kritika

  nkterch muslimskch zem a pedstavitel islmu, je jsou obviovni z tlaku

  en, sklonu k nsil a tvrdosti trestnho prva. Pohledy na islm jsou vce i mn

  sofistikovan. Nejastj debaty o islmu se tkaj omezenho potu kulturnch

  aspekt, kter vyvstvaj v rmci tzv. sociokulturnho stetu. Pat sem konfrontace

  hodnot a idej, prosazovn individulnch prv ve veejnm diskurzu a spor

  o symbolick msta (Marchal, Allievi, Dassetto, Nielsen, 2005). Odprc

  muslimsk ptomnosti je mnoho, v politice se jedn o krajn pravicov strany,

  jejich volii se rekrutuj ze spoleenskch vrstev, u nich dolo k siln

  etnocentrick reakci na pobyt muslim v zemi (Lesthaeghe, 2000). O nco

  sofistikovanj odezvy kritizuj absenci vle po integraci, izolovanost muslimskch

  komunit, projevy vzdoru vi spolenosti a jejm institucm i vznik paraleln do

  sebe uzaven spolenosti (Laqueur, 2006).

  Vyknout o islmu obecn soudy je velmi obtn, protoe v sob islm zahrnuje

  mnoho rovn a realit. Jako v kadm nboenstv i zde existuje rozdl mezi

  normativn a itou formou. Islm vstoupil pi sv expanzi na nov zem, kde byl

  siln ovlivnn mstnmi skutenostmi. Synkreze s pvodnmi kulturami vytvoily

  nov formy religiozity s mn konformnmi prvky. V islmu existuj rozdly mezi

  idelem a skutenost, co se projevuje kupkladu v rozdlech mezi normativnm

  a itm nboenstvm, mezi oficilnm (legalistickm) islmem a nekonformnmi

  9

 • podobami islmu. Islm se dl na dva hlavn proudy, ktermi jsou sunna a a.

  Ty se dle dl na adu kol, sekt i hnut.

  Islmsk svt byl v 19. stolet zasaen hospodskmi, politickmi a socilnmi

  zmnami, za nimi lze nalzt evropskou expanzi a modernizan vlivy. Reformist

  devatenctho stolet vystoupili s modernizanmi projekty a usilovali

  o modernizaci islmu. Inspirovat se liberln modernitou pro n znamenalo

  pijmout za svou pedstavu existence centralizovanho nrodnho sttu

  s autonomn trn ekonomikou, je je neutrln v eticko-nboenskch otzkch.

  S modernizac se do ela nkterch stt dostaly sekularizovan vojensk elity.

  Reakce na sebe nedala dlouho ekat a tak se objevil obrodn nvrat k pravmu

  islmu pedk, kter ml elit rozpnajc se Evrop. Pedstavitel obrody vili

  v monost sklouben islmu s nktermi prvky evropsk modernity.

  Nacionalist, socialist a marxist v islmskm svt ale neuspli. Na jejich msta

  s novm projektem nastoupili od konce 60. let minulho stolet islamistin

  pokraovatel, ti ji neoplvali optimistickou a pokrokskou viz (Bara, 2001).

  Islamismus nezape svj pvod v modernizaci. Je politickm hnutm, kter usiluje

  o programovou reislamizaci spolenosti a deklaruje svou antimodern a antizpadn

  orientaci. Oproti diferencujc modernit islamismus prosazuje znovusjednocen

  etiky, ekonomiky a politiky do jednoho celku. Islamist pichz s alternativnm

  socilnm projektem, kter poaduje nhradu zkaenho byrokratickho vldnut

  vldou Bo, ustaven skuten rovnosti, pekonn sociln pasti vyprodukovan

  kapitalismem a ustaven jednotn univerzln ummy, kter namsto teritoriln

  rozdroben ummy ustav velidsk spoleenstv vcch. Umma sjednocuje politiku,

  ekonomiku a kulturu a svtsk instituce povauje za pouh prostedek na cest

  k vnosti. Smysl ivota, organizace nsil, vroba a rozdlovn statk a slueb se

  m pekrvat (Bara, 2001).

  10

 • Islamismus reaguje na modernitu na masivn urbanizaci, zajitn pstupu ke

  vzdln, medializaci, vdu a techniku a dal modernizan procesy.

  Je prodlouenou rukou modernistickho fundamentalismu, kter se pokusil

  ospravedlnit projekt modernizace prostednictvm vzvy k nvratu k pedkm.

  Islamismus vyvauje nkdy a nekritick pejmn zpadnho zpsobu ivota

  a hodnot elitami zem, kter se asem zdiskreditovaly. Je emancipan odezvou na

  kulturn odcizen a potebou vyrovnat se s kolonizac, dekolonizac a nadvldou

  Zpadu v poslednch dvou staletch. Bernard Lewis, kter se zabv vlivy Zpadu

  na Stedn vchod, sleduje reakce islmskho svta na nespch ve srovnn se

  Zpadem. Pe o rostouc sklenosti a pekypujcm hnvu, kter z hledn

  odpovd na tyto otzky vyvraj (Lewis, 2003). Reformn a revolun moderniztoi

  nedoshli uspokojivch vsledk. Namsto slibovanho blahobytu se nkter

  muslimsk zem potkaj s platkstvm, klientelismem, socilnmi

  a ekonomickmi problmy a autokratickm zenm stt. Reakc na modernitu je

  nespoetn a nabyly mnohch podob. Jedna z nich vak pout nejvt pozornost

  zpadnch spolenost jedn se o radikln islamismus, kter sleduje naplnn

  souladu ivota se zkonem a pvodnm idelem.

  Bara se zmiuje o petrvvajc vnitn fragmentaci islmskch spolenost, v nich

  se navzdory modernizanm procesm udruj pedmodern vztahy. Spolenost je

  roztpena na vldnouc elity a irok masy, kter se nepodl na relativnch

  vdobytcch modernizace (Bara, 2001). Po generaci, kter nenaplnila oekvn

  nrodn-osvobozeneckch a socialistickch hnut, dnes nastupuje generace dt

  islamist. Ta se potk s novmi problmy. Nesdl rurln d svch rodi, naopak

  je sit s mstskm prostedm, vzdlan, ale nenachz pro sebe spoleensk

  uplatnn. Je konfrontovna s nezamstnanost, represivn morlkou, odmtavm

  socilnm dem a nenaplnnmi aspiracemi. Pispv k rozvoji sociln dynamiky.

  Pedstavuje hledn nov alternativy, kter je morln a politicky pijateln.

  Pijatelnost tto sociln-politick alternativy je inspirovna tzv. pvodnmi zdroji

  islmu - individuln i kolektivn ivot se maj dit islmem. Reislamizace m dva

  11

 • smry. Zezdola je vedena prostednictvm misijnch a sociln-charitativnch

  innost, seshora zase uchopenm a vyuitm mocenskch prostedk sttu.

  Svtu islmu je pitno, e se neum vyrovnat s vlastnmi pocity zklamn

  a hledn vinka souasnho neuspokojivho stavu. dajn absence vize, neeen

  kadodennch problm, klientelismus, vudyptomn korupce, rozshl

  byrokracie, demografick exploze, nezamstnanost a chudoba, nejednotnost

  a absence vrohodnch mluvch, slabost stt, reislamizace, jsou nktermi

  zpadnmi komenttory pokldny za znaky slabosti a nestability islmskho svta.

  Z islmskho svta zase zaznv kritika uritho typu modernizace, co je na

  Zpad pokldno jako odmtn princip modern spolenosti, co vede k apriorn

  nedve vi svtu islmu. Na druh stran se tento svt vymezuje vi hodnotm

  zpadnch spolenost a in tak v posledn dob velmi hlasit.

  Ernest Gellner si ve svch vahch o obansk spolenosti bere islm za pklad

  spoleenskho du, ktermu se zejm nedostv kapacity pro poskytovn politicky

  rovnocennch instituc nebo sdruen, kter je atomizovn, ale nen v nm mnoho

  individualistickho, a kter efektivn funguje bez intelektulnho pluralismu (Kellner, 1997,

  s. 30). Gellner srovnv vvoj v Evrop, kde dolo k posunu od komunit ke

  spolenosti, s islmem, kde umma zstv v centru, lokln komunity na periferii a

  dochz k nboenskmu soupeen komunit na nich rovnch sociln

  hierarchie. V islmu byla komunita i spolenost ptomna souasn komunita na

  okraji, spolenost v centru. Kellner islm oznauje za pedmodern nboenstv,

  kter t z podmnek nastolench industrializac a vyznauje se orientac na

  pravidla a puritnstv, regulace, odporem vi sekularizaci a snahou ovldat

  politick zzen.

  Gellner vychzel z pedpokladu, e modern spolenost je sekularizovan a je v n

  oddleno nboenstv od politiky. V sedmdestch letech vak dolo

  k neoekvanmu obratu. Nboenstv se zaalo znovu obracet ke spoleenskm a

  12

 • politickm clm. Gilles Kepel pe o zrodu novho nboenskho diskurzu, kter

  chce vrtit spolenosti posvtn zklad, v ppad poteby i tuto spolenost zmnit.

  Vedle druh evangelizace Evropy se objevila i tendence islamizace modernosti.

  Ob reaguj na diskvalifikaci modernity, na jej anomii, absenci celkovho projektu,

  nzkou solidaritu a nov typy zkosti (Kepel, 1996). Podle Kepela nedokzaly

  mocensk elity coby nositel modernity islmskho svta 60. let, kter vynesla

  vzhru dekolonizace, reagovat na ekonomick nesnze v kontextu demografick

  exploze. Trn mechanismus omezovala rozshl korupce a feudln mechanismy.

  Rozshl urbanizace vytvoila poetnou mladou generaci na nedostaten

  integrovanch mstskch pedmstch. Neeen socilnch otzek naruilo sociln

  soudrnost zejmna mezi vldnoucmi elitami a obyvatelstvem.

  Od poloviny 70. let do poped vystupuj reislamizan hnut, je pat k nov etap

  islmu. Reislamizace vychz hlavn zdola a spov v kontrole spolenosti st

  meit a pietistickch sdruen. Islamizace shora vychz z pesvden, e nastal

  as pevzt moc. Toto pesvden legitimizuje nsil i strategick manvrovn

  v politickch hrch. Slab stt nen schopen elit socilnm problmm, kter

  vyvolala migrace z venkova do mst. Vyvinuly se paraleln st solidarity etnick,

  rodov, krajov, ale pedevm nboensk. Meity, se svmi charitativnmi

  i vukovmi sdruenmi, vytvej sociln struktury spoleenstv. Slou tm

  socilnm vrstvm, kter stoj stranou vdobytk modernosti a blahobytu. Novmi

  aktivisty jsou studenti laickch modernch fakult se sklonem k aplikovan vd,

  kte tou a hlavn interpretuj svat texty bez ohledu na vklady ulam (Kepel,

  1996).

  Je zejm, e modernizace vyvolala v muslimskm svt adu zmn, kter souvis

  s promnami spolenosti. Modernizace vedla k nespokojenosti uritch socilnch

  vrstev, jejich identita byla procesy modernizace nejvce zpochybnna. Vedla

  k tomu, e se v rmci reislamizanch hnut zrodil tzv. islmsk rozchod (uzla,

  mustafa). Mn se jm rozchod s okoln spolenost, kdy je teba si postupn odvykat

  13

 • bezbonmu okol. Konenm clem je v rmci kadodennho ivota a jednn

  nvrat k islmu a vytvoen chrnnho prostoru prostednictvm komunitrnch

  st. Nabz obnovu identity v nevyzpytatelnm, zkaenm a odcizenm svt.

  Touto vzvou u nebyli osloveni jen studenti univerzit, ale podstatn ir sociln

  a mn vzdlan spektrum. Pvodn komunitsk st se zaaly angaovat

  i politicky. Okoln zkaen svt je dhilja, kdy se spolenost nechov v souladu

  s Bo zvst, nebo ji odmt nebo nechpe. Jedn se o neospravedlniteln stav,

  kdy lid ij ve vdomm bludu a pitom se podizuj bezvreckm reimm.

  Zsadn zmnou reagujc na modernizaci je reislamizan sil, kter si klade za cl

  reislamizovat spolenost v muslimskch zemch a it islm ve svt a do konen

  pemny lidstva v ummu. Kepel tvrd, e tato hnut, kter hovo a oivuj

  nboensk jazyk, pichz s novm projektem pemny spolenosti. Nejsou vlastn

  jen islmu, ale i kesanstv a idovstv. Odmtaj laickost a samotn zklady

  sekulrn modernosti. Ve svm celku neuznvaj legitimnost sekulrn obce tedy

  i sttu. Proces komunitarizace poskytuje pevn orientan body populacm, kter

  hledaj nov vymezen socilnch identit, kter byly zproblematizovan napklad

  migrac nebo nestlost okolnho svta (Kepel, 1996).

  S jinou velmi kontroverzn interpretac a vnmnm dn v soudobm islmskm

  svt piel Samuel Huntington. Podle nj bude stednm motivem

  a nejnebezpenjm rozmrem rodc se globln politiky konflikt mezi rznmi

  civilizanmi skupinami (Huntington, 1997). Reflektuje rozpad bipolrnho svta

  studen vlky a pichz s viz multipolrnho svta rozdlenho kulturnmi liniemi.

  Neptelstv propukaj na zlomovch linich mezi hlavnmi svtovmi civilizacemi.

  Dve definovan typy konflikt (stratifikan, ekonomick, majetkov) maj bt

  nahrazeny konfliktem rznch kulturnch entit. Pinou jsou kulturn rozdly,

  ponejvce dan nboenstvm. Sekularizace selhala a Zpad ztrc svou moc. Moc je

  distribuovna mezi vce centry a konflikty politickch ideologi nahrazuje stet

  kultur a nboenstv. Dolo k obrod Asie a islmu (s islmskch organizac

  poskytuj kompletn obansk servis). Islm vstoupil na univerzity, oslovil vnuky a

  14

 • vnuky prvn sekulrn generace, obrodil se v mstsk stedn td, jej ady rozili

  nedvn mstt pisthovalci (sociln zabezpeen poskytly islmsk organizace).

  Politick dsledky m kombinace poetnosti a spoleensk mobilizace. Civilizace

  jsou podle Huntingtona strukturovny islm, Latinsk Amerika a Afrika

  postrdaj stedn stty. V ppad absence stednho sttu se d vyjednv

  obtnji. Intercivilizan konflikty maj dvoj podobu: hranin konflikty mezi stty

  odlinch civilizac a pak konflikty mezi odlinmi skupinami uvnit jednoho sttu.

  Konflikty jsou astj tam, kde hrani muslimov s nemuslimy. Promchn

  muslim s obyvateli Zpadu vytvoilo u obou skupin nov smysl pro vlastn

  identitu a pro jej odlinost od identity toho druhho. Jak bude vypadat multipolrn

  a multicivilizan svt? Pedevm pjde o konflikt mezi Zpadem a jeho nepteli.

  Problmy se souitm maj podle Huntigtona pedevm muslimov. Hranice

  islmu je hranicemi krvavmi a stejn je i jeho vnitek. Muslimm Huntington

  pit tak odmtn zpadn spolenosti a odpor vi asimilaci.

  Huntington reaguje na znik bipolrnho dajn stabilnho svta a nahrazuje ho

  paradigmatem mnohosti vzjemn nesluitelnch a soupecch civilizac.

  Je nespokojen s univerzalismem, s evoluc, s multikulturalismem. Jdrem civilizac

  a stavu svta je nevykoeniteln kulturn identita pevn spovajc

  na antropologick konstant nboenstv. Krv potsnn hranice

  mrumilovnch nemuslimskch soused upozoruj na novodob barbarstv

  islmskch skupin, kter lskypln poskytuj vykoennm migrantm pi, aby

  populanm nrstem vytvoili bojeschopn jednotky ideologickho protiplu

  zmrajcho Zpadu. Huntingtonv redukcionismus nerespektuje mnohotvrnost a

  vcerozmrnost kad civilizace, tedy i t, kterou si vybral za neptele. Opomj

  dialog, multikulturalismus ho ds. Jeho zpsob prce je kombinac fakt

  vytrench z irch kontext (nboensk obnova, obrat k tradicm v druh

  generaci, vznam nboenskch st pro novodob migranty, vdom stednch

  vrstev, dopady modernizace) se zjednoduujcmi daji zahrnutch do snadno

  pochopitelnho xenofobnho schmatu du (tvrd, e mezi prvnmi civilizacemi

  15

 • nedochzelo k dnm kontaktm, opomj nerovnomrnou distribuci moci a

  majetku v tetm svt, prezentuje jen jednu spoleenskou vrstvu zem tetho

  svta). Spe ne analzy se dokme pehlednho socilnho mtu. Na souasn

  svt nahl stejn jako student, kter si vytvoil pedstavu o stedovkm svt

  studiem knih o vvoji papestv. S pisthovalci si doke spojit jen dv monosti

  jejich omezen nebo asimilaci. Nezn muslima, kter by vychvaloval zpadn

  hodnoty a instituce. Muslimov jen zdrazuj rozdly a vlastn nadazenost.

  Na pkladu Huntingtona, jeho stet civilizac se stal soust mnohch politickch

  rtorik a pedmtem zjmu politickch analytik, se ukazuje, jak zjednoduujc

  zvry spojen s hlednm novho neptele komplikuj porozumn souasnmu

  dn. Navc se zjednoduujc vize d v sociologii znmou definic situace: situace

  definovan jako reln se stv relnou ve svch dsledcch. A tak jsou mdia pi

  hledn dkaznho materilu pomrn spn. Islm je v nich prezentovn jako

  zaostal nboenstv, kter je konzervativn a archaick a odmt vyspl svt.

  Vzpr se zaazen do tzv. vysplho svta a jen obtn si nachz svou pozici mezi

  ostatnmi nboenstvmi, kter se integruj do multikulturn kosmopolitn civilizace.

  Existuje hlubok propast mezi medilnm obrazem muslim a realitou jejich ivota.

  Mediln konstruovan obraz je realit ivota vzdlen a d se vce informovnm

  o konfliktech, terorismu a podivn jinakosti, ne o bnm ivot muslim.

  Islm v Evrop

  Historie islmu je pozoruhodn a z ve uvedenho textu je zejm, e nen u svho

  konce. Jednou z novch kapitol je ptomnost islmu v Evrop. I kdy meme

  tuto novost zpochybnit Evropa a islm k sob neodmysliteln pat a islm byl

  v Evrop ptomn v minulosti a je i dnes. Muslimov do Evropy pichz a trvale

  se zabydluj mimo dr al-islm. Evropsk stty jsou konfrontovny s roziujcmi se

  muslimskmi komunitami, jejich ady zvtuj i evropt konvertit (Roald, 2004).

  16

 • Na souasn ptomnosti islmu v Evrop se podlely dva rzn procesy. Prvn je

  vsledkem tatarsk a osmansk expanze, jejm rezulttem jsou poetn muslimsk

  komunity na Balkn a v postsovtskch republikch. Druh proces souvis

  s imigrac do zpadn Evropy, kter smovala do Evropy od 60. let 20. stolet.

  Existuj pouze odhady, kolik asi me v Evrop muslim bt. Pesn statistiky

  neexistuj a uvdn poty jsou jen orientan (Marchal, Allievi, Dassetto, Nielsen,

  2003).

  Islm je ptomen v ad evropskch zem, zejmna v Belgii, Dnsku, Francii,

  Finsku, Itlii, Irsku, Lucembursku, Holandsku, Nmecku, Portugalsku, Rakousku,

  ecku, Velk Britnii, panlsku a vdsku. Odhady potu muslim v Evrop se

  pohybuj v rozmez 11 15 milion muslim. Nejvce muslim je ve Francii (kolem

  5 milion), v Nmecku (kolem 3 milion) a Velk Britnii (kolem 1,5 milion). Na

  zem Rusk federace se hovo a o 21 milionech. V pepotu podle zastoupen

  muslim v jednotlivch evropskch zemch na pednm mst nalzme Bulharsko,

  Francii, Nizozem, vcarsko, Nmecko, Rakousko, ecko, Belgii, vdsko,

  Dnsko a Velkou Britnii. Islm se stal soust kadodennho ivota evropskch

  zem. Zpadn spolenosti hledaj vhodn formy souit s muslimy, aby nedolo

  k zvanm spoleenskm problmm, za nimi je poteba hledat ohroen sociln

  soudrnosti. V tomto ohledu mohou nastat dv alternativy souit - bu se

  muslimov uzavou do ghett nebo se budou integrovat. Druhou alternativu

  reprezentuje tzv. euroislm3, kter m bt integrovan do evropsk spolenosti,

  sdlet hlavn hodnoty spolen se zpadnmi spolenostmi a akceptovat individuln

  lidsk prva.

  3 Euroislm je evropsk varianta islmu, kter si klade za cl vytvoit verzi islmu sluitelnou s evropskmi tradicemi a ivotnmi podmnkami v Evrop. Reaguje na postupn modernizan promny uvnit muslimskch komunit, je hledaj cestu smru mezi vrou a ivotem v modernch spolenostech. Je liberln formou islmu, kter se hls k participaci na spoleenskm a politickm ivot. Vznamnm hlasatelem euroislmu se stal Triq Ramadn. Euroislm je v Evrop pijmn bu jako mon vchodisko pro udren soudrnosti spolenost a snahu o zalenn muslim do spolenosti nebo jako pli idealizovan reformn smr skupiny muslimskch intelektul.

  17

 • G. Kepel upozoruje na rznorod vlivy, kterm je muslimsk populace v Evrop

  vystavena. Tot lze tvrdit i o evropskm obyvatelstvu, kterho se muslimsk

  ptomnost tk m dl tm vce. Druh generace muslim se ji narodila v Evrop,

  navtvovala evropsk koly, nauila se jazyk, pizpsobila se spoleenskm

  zvyklostem. Kolem tto generace se rozpoutala velk diskuse stane se nositelem

  modernosti, kterou si osvojovala v rmci vzdlvacch systm nebo generac, kter

  perspektivu modernosti zcela odmt? Nov se tak objevuje fenomn konverze,

  kter poukazuje na diferencovanost nabdky islmu. Kepel pe o dnenm zpasu

  o Evropu, o zpolen o podobu evropskho islmu. V zvru sv knihy Vlka

  v srdci islmu vyzv k zajitn pln asti mladch lid muslimskho pvodu na

  obanskm ivot (Kepel, 2006).

  Posuzovat islm v Evrop pedpokld zohlednit kontexty jednotlivch nrodnch

  stt. Nrodn stty vytv odlin podmnky, kter ovlivuj proces integrace.

  V tchto souvislostech je obtn integran procesy srovnvat proces ovlivuj

  okolnosti pchodu do zem, nastaven imigranch a integranch politik, typ

  migrace, historick okolnosti nap. souvislost s dekolonizac, nrodn integran

  modely, sociln systmy hostitelskch zem, trh prce, mra pijet mstnmi

  populacemi, islamofobie, ale i pedstavy o zaleovn, aspirace, ivotn cle,

  sociln postaven, vzdln, spch v ivot a procesy rekonstrukce vyvolan

  uvnit etnickch komunit bhem zabydlovn. Spolupsobcch faktor je velk

  mnostv a jejich souhra me vst k naprosto rozdlnm vsledkm integrace.

  Tat etnick komunita me bhem svho vvoje projt odlinm procesem,

  nap. fragmentarizace, kter se nemus liit jen stt od sttu, ale tak regionln. Jak

  ukazuj vsledky sociologickch przkum v Belgii, tradin integran model mus

  bt v ppad muslim rozen o nkter specifick dimenze, mezi n pat

  transnacionalismus a vnitn rekonstrukce komunit (Lesthaeghe, 2000).

  Dosavadn zkuenosti neukazuj, kter z model integrace je spnj. Ve vech

  nrodnch sttech komunity muslim podlhaj fragmentarizaci a tyto fragmenty, a

  18

 • u je potom ozname jakkoliv, se vyvj a reaguj na okoln podnty pichzejc

  z regionln, nrodn, evropsk i jin rovn. Euroislm je odlin tak tm, e

  pivedl na svt novou generaci muslim, kter z sti prola sekularizovanm

  kolstvm a nepoznala realitu zem, z nich pochz jejich rodie i prarodie. Jejich

  identita je konstruovna za jinch okolnost, ne u generac, kter byly socializovny

  v zemch pvodu. V evropskch sttech nejsou vzcnost rzn sdruen, nadace,

  rady, instituty a federace muslim, jejich aktivity zce souvis s meitami. Velk

  poet muslim zstv mimo psoben tchto organizac. Uvnit komunit dochz

  k nzorovm stetm, v jejich pozad jsou etnick rozdly. Pesto je za jdro

  identity povaovn islm. V 80. letech 20. stolet tomu tak jet nebylo identita

  byla vymezena jako nrodn nebo stavovsko-tdn (Kropek, 1999). Komunity

  muslim jsou pod rozlinmi tlaky. Ty pichz z jejich domoviny, od islamist,

  od mstn populace, mdi, existuj i vnitn komunitn tenze, o nich se okol

  mlokdy nco bliho dozv (Lesthaeghe, 2000).

  Ptomnost islmu vyvolv u sti mstnch populac obavy. Koncem minulho

  stolet se utvoil diskurz, kter je vi muslimm negativn naladn a produkuje

  vhradn vpovdi, kter ztotouj islm a jeho reprezentanty s nsilm i

  terorismem. Tento diskurz, kter poslil o dal vpovdi po roce 2001, me sm

  o sob znamenat velk problm pro integraci muslim, kte jsou primrn

  nahleni jako neptel du. Koncem 80. let 20. stolet se objevuje termn

  islamofobie. 4 Jak z nzvu vyplv, pokrv spektrum pezravch a nenvistnch

  reakc a nlad vi muslimm a obav z hrozeb, kter plynou z jejich ptomnosti.

  Islm a muslimov jsou vnmni skrze pedsudky a stereotypy.

  Islamofobi se zabvaj zprvy, kter vychz z prosted organizac zabvajcch se

  bojem s rasovou diskriminac. Podle zprvy Evropskho stediska pro sledovn

  rasismu a xenofobie (Muslims in the European Union. Discrimination and

  4 Termn islamofobie nen zcela jednoznan definovn a interpretovn. Obecn se jedn o soubor pedsudk a obav z islmu a muslim, provzen manifestnmi projevy diskriminace, intolerance i rasismu.

  19

 • Islamofobia, 2006) se evropt muslimov setkvaj s diskriminac v oblasti

  zamstnvn, bydlen a vzdlvn. Diskriminaci lze pipsat islamofobnm

  postojm, i rasistick a xenofobi nesnenlivosti. Muslimov jsou vystaveni

  islamofobnm projevm a zejmna mlad muslimov se potkaj s pekkami

  v oblasti sociln mobility. Zprva rovn pin strunou informaci o muslimsk

  populaci v Evrop. Ta m zahrnovat 3,5 % celkov populace EU, tj. 13 milion

  muslim. Muslimov tvo druhou nejvt nboenskou skupinu, kter je

  rozmanitou sms rznch etnik, jazyk, sekulrnch i nboenskch trend a

  kulturnch tradic. Zprvu doprovz dal text, kter pedstavuje vnmn

  islamofobie z perspektivy muslim (Perceptions of Discrimination and

  Islamophobia. Voices from Members of Muslim Communities in the European

  Union, 2006).

  Obrazu islmu tak neprospv c se kritika multikulturalismu pranujc

  zmrn podporovn etnickch a kulturnch odlinost. Doposud jsme se zabvali

  islamofobi a pekkami, kter jsou muslimm kladeny ze strany vtinovch

  spolenost. Na druhou stranu musme tak zmnit, e zjem nkterch fragment

  komunit o zalenn do hlavnho proudu spolenosti je miziv. Ostatn pro se

  maj stt kandidti integrace soust spolenosti, jej hodnoty a standardy pro n

  nejsou akceptovateln? Kde tedy m bt pekonna rznost zjm a jakm

  zpsobem maj bt sociln akti motivovni k akceptovn spolenho zjmu?

  To jsou otzky, na n bude hledat odpov nae budoucnost.

  Pocity ztrty sociln soudrnosti pramen z rozarovn jak pijmat imigranty a

  jejich kulturu, kdy oni sami odmtaj principy spolenosti? Jak integrovat ty, kte

  o integraci neprojevuj zjem, ani bychom se sami nedezintegrovali? Sartori ve sv

  eseji o multietnick spolenosti pe, e islmsk pisthovalec je nm nejvce ciz,

  proto i nejhe integrovateln (Sartori, 2005). By s jeho tvrzenmi o islmu

  nesouhlasme, tak dv poznmky o muslimskch pisthovalcch stoj za zmnku.

  Samotn vnmn cizosti islmu je integraci na pekku a m za nsledek

  20

 • petrvvn muslim mimo spolenost. Nelze oekvat, e se muslimov a jin

  imigranti budou do spolenosti zaleovat pln. Otzkou spe je, jak m vypadat

  zalenn sten, kter nebude ani jedna ze stran povaovat za ohroen i ztrtu.

  Tma integrace muslim nebo-li jejich zaleovn do spolenosti reaguje na

  obtn proces svn muslim s evropskou populac, kter m rzn podoby.

  O zadavateli

  Zadavatelem vzkumu je Ministerstvo vnitra R. Se zadavatelem jsme se shodli, e

  se bude jednat o vzkum pilotnho charakteru, kter uke, jak jsou limity

  vzkumu, pekky, ale i dal monosti ve vzkumn oblasti. Vzkumy tohoto typu

  se v ad evropskch zem realizuj v dlouhodobch horizontech a maj i podobu

  kvantitativnch studi. N vzkum se zamil na popis integranho procesu

  muslim, kte ij v esk republice a vce i mn se zaleuj do ivota

  spolenosti. Komunikan partnery, s nimi jsme vedli rozhovory, jsme seznmili

  s vzkumnm zmrem a tak lohou zadavatele. Domnvali jsme se, e samotn

  zadavatel me pedstavovat pro realizaci vzkumu komplikaci. Ukzalo se vak, e

  obavy naich konverzanch partner smovaly do oblasti monch

  dezinterpretac a rekontextualizace jejich vpovd s monm negativnm dopadem

  na ivot muslim v esk republice.

  Pi psan vzkumnho nvrhu jsme zvaovali, zda-li se i nae prce neme stt

  zdrojem en negativnho obrazu islmu nebo jinak zneuitelnou vi muslimm.

  Pravdpodobn neovlivnme, kdy nkdo vyjme jistou st textu

  a reinterpretuje ji. Ped zapoetm vzkumu jsme oslovili vybran pedstavitele

  muslimsk komunity v esku, abychom je s vzkumem rmcov obeznmili.

  Pokldali jsme za sprvn zskat jejich podmnen souhlas ke zpracovn takovto

  zprvy o muslimech. Informovali jsme je o elu a postupech vzkumu, nkdy

  osobn, jindy prostednictvm dopisu.

  21

 • II. VZKUMN CLE

  Cle vzkumu

  Vzkum se zamuje na deskripci integranho procesu muslimsk komunity

  na zem R. Vzkumnm tmatem je proces integrace muslim, kter sleduje

  mru a zpsoby zalenn jednotlivc i skupin do esk spolenosti. Integrace je aktem nebo procesem zaleovn se jedince do spolenosti jako rovnho. Proces

  integrace je postupn, vyvj se a ovlivuje jak okoln spolenost, tak i samotn

  aktry zaleovn.

  Clem vzkumu je poskytnout zkladn informaci o prbhu a stavu zaleovn

  muslim do esk spolenosti. Vzkum m posoudit, jakmi cestami se integrace

  ubr a popsat hlavn pekky zaleovn muslim do hlavnho proudu

  spolenosti. Zachyceny budou problematick momenty integrace, kter mohou

  vst k obtm ve vzjemnm souit muslim s vtinovou spolenost

  a v budoucnosti naruovat sociln soudrnost i stit v problematick formy

  souit. Vzkum posoud, s jakmi pekkami se pi integraci muslimov potkaj

  a k jakmu modelu souit komunita smuje (separace, integrace, marginalizace).

  Integrace je proces, kter je ovlivovn celkovm kontextem danho nrodnho

  sttu. Proto lze oekvat, e bude mt v R svj specifick prbh. Pope, jak

  sv postaven v rmci esk spolenosti muslimov vnmaj a zam se na

  vznamn okolnosti, kter integraci ovlivuj (nap. pstup spolenosti a okol,

  islamofobie, vztah k hostitelskmu prosted, udrovn kontakt s domovinou,

  uplatnn se, participace na veejnm ivot, ivotn cle a perspektivy, pocit

  bezpe, pedstavy o zabydlen se a trvalosti pobytu atd.).

  22

 • Vzkumn otzky

  Hlavn vzkumn otzky, na kter hledme odpovdi, se tkaj nsledujcch sedmi

  okruh:

  Jak se muslimm v esku ije?

  Jakm zpsobem se muslimov do spolenosti zaleuj? Zaleuj se vbec?

  Jak proces zaleovn probh?

  Jak jsou hlavn pekky integrace, kter znesnaduj jejich zaleovn do

  spolenosti?

  Jak muslimov hodnot sv interakce s eskm prostedm?

  Jak muslimov vnmaj sv postaven a situaci z perspektivy individua

  a komunity?

  Maj zjem se integrovat? A jak si svou integraci pedstavuj?

  Zdvodnn vzkumu

  Vzkum se zabv tmatem, kter je vysoce aktuln. Pin informace o prbhu a

  stavu zaleovn muslim do esk spolenosti. Pispv k plnn Koncepce

  integrace cizinc na zem R, mezi kter pat piblen postaven cizinc

  obanm, ochrana pstupu k prvm a svobodm a vytven podmnek pro jejich

  integraci.5 Vzkum pin informace o oblasti, kter je mlo probdan. M pilotn

  charakter a poskytuje sttnm orgnm pleitost se s danou problematikou

  obeznmit a zskat rmcovou pedstavu o integraci muslim do esk spolenosti.

  Dosavadnch poznatk o muslimech v esk republice je velmi mlo. Nejucelenji

  se ptomnosti islmu na eskm zem vnuje publikace J. Beky a M. Mendla

  Islm a esk zem (Beka, Mendel, 1998). Zvren kapitola knihy sleduje

  muslimskou komunitu do roku 1997. Kkov pe, e pi absenci osobn

  5 Koncepce integrace cizinc na zem R. Schvleno usnesenm vldy R ze dne 11. prosince 2000 . 1266. 23

 • zkuenosti nemaj oban monost konfrontovat informace s nim jinm, ne

  s mediln konstruovanm obrazem islmu. Jak mediln obraz je? Informacm

  o muslimech a islmu je vnovn v mdich mal prostor. Mdia produkuj

  stereotypn obraz, kter nepispv k itelnosti esk muslimsk komunity.

  Muslimov se dostvaj do zornho hlu zprostedkovan, nejastji v souvislosti

  s konfliktem i prostednictvm vztahu ech k nim. Muslimov jsou prezentovni

  jako cizinci a nositel odlinost, kter jsou vnmny negativn. Kulturn

  a nboensk tradice v rmci bnho ivota je reflektovna minimln (Kkov,

  2006). Tato zjitn jsou pro n vzkum dleit, protoe v mnohm objasuj

  averzi muslim vi zpsobu jejich prezentace v mdich, a tak vi obsahm

  medilnch sdlen. Muslimov nejsou spokojeni s tm, co se o nich pe a jak

  informace se o nich . V muslimsk komunit se objevuj snahy o zizovn

  vlastnch mdi, zejmna internetovch strnek, je maj pinet alternativn

  zpravodajstv.6 Vlastn muslimsk mdia sehrvaj vznamnou roli pi vytven

  a konstruovn obrazu komunity, produkovn kolektivn imaginace a tak zpsobu

  udrovn kontaktu s ostatnmi muslimy (Marchal, Allievi, Dassetto, Nielsen,

  2005). Konstruuj tak vlastn obraz a vnmn zpadn spolenosti.

  Klov koncept (integrace, inkluze a identita)

  Klovm konceptem naeho vzkumu je koncept integrace. Na jedn stran je

  integrace procesem, kter je vnmn jako proces zajitn vnitn soudrnosti,

  udrovn spolenosti. Jin hel pohledu vak povauje integraci za proces

  pijmn novch prvk, kter se zaleuj do stvajcho sociokulturnho kontextu.

  Integrace chpan ve smyslu vztahu st a celku evokuje celkem ti mon vztahy:

  sti mohou bt identick (maj spolenou esenci), celek me bt kognitivn

  strukturovn nebo sti nesdl vbec dn atribut celku (izolace) (Holzner, 1967).

  Takto pojat strukturln integrace je procesem objevovn nebo vynoovn se

  celku. V prvnm ppad je vztah dvn do souvislosti se ztrtou identity a asimilac,

  6 Nap. http://muslimskelisty.cz24

 • v druhm je stupnm kognitivnho pizpsoben a ve tetm variuj rzn stupn

  nezvislosti sti na celku.

  Koncept integrace se pekrv s konceptem inkluze. Integrace pedpokld, e

  imigranti pichzej do stvajcho socilnho, ekonomickho a kulturnho systmu a

  neodvratn nastupuj smrovn k asimilaci. Nedostatek integrace nebo pote

  v tomto smrovn jsou hrozbou pro sociln stabilitu. Integrace se tak d zahrnout

  i do empirickho rmce a sledovat prostednictvm internch a externch faktor

  (Alexander, 1988). Extern faktor je dn ekonomickm, politickm, integrativnm a

  nboenskm subsystmem spolenosti. Intern faktor se dotk dobrovolnosti

  aktr a etnickch specifik. Integrace je mena tm, do jak mry se ti, kte

  doposud stli zcela mimo systm, dok vzdt svch primordilnch (etnickch)

  charakteristik a piblit se tak celku.

  Koncept integrace uvd tyi mon vsledky procesu zaleovn do spolenosti

  marginalizaci, separaci, asimilaci a integraci (Lesthaeghe, 2000). Marginalizace

  souvis se ztrtou etnicity, ale i nespnou konvergenc se spolenost. Asimilace je

  situac, kdy je etnicita oputna a dochz ke splynut s celkem. Separace se

  vyznauje odmtnm hostitelsk spolenosti a ulpvnm na sv etnicit. Integrace

  je povaovna za jaksi pijateln kompromis, kdy dochz ke konvergenci

  s modern spolenost, ale za souasnho udrovn etnicity.

  Vychzme ze zkladn teze socilnho konstruktivismu, kter tvrd, e sociln

  realitu konstruujeme v dialektickm procesu mezi jedincem a spolenost. Identita

  je jev, kter z tohoto procesu vznik. Konstruktivistick perspektiva je oteven

  vi hledn odpovd na prbh a stav integrace muslim v esku. Rovn se

  dotk toho, jak jsou konstruovny sociln identity a co je jejich soust. Identita

  je jednota vnitnho psychickho ivota a jednn. Je umstnm ve svt, mt

  identitu znamen i mt sv msto ve svt. Identita je vdy identitou sociln a je

  vyjednvna.

  25

 • Teoretick rmec integrace

  Integrace je aktem nebo procesem zalenn se jako rovnho do spolenosti nebo seskupen individu nebo rznch skupin. Integrovat znamen spojit se s nm

  jinm i zalenit do irho celku. Vztahuje se k existenci strukturovanho celku, jeho

  sti jsou ve funknm spojen. Spoleensk integrace pedstavuje kontinuln proces sjednocovn

  element spoleensk struktury a proces, kter se v n odehrvaj, ve vyven funkn celek

  smujc k dosaen koheze, konsenzu, stability, replikace a monosti dalho rstu, a tm

  i k zachovn ivotaschopnosti danho spoleenskho systmu (Horkov, 1997).

  V konsensulnch teorich integrace pedstavuje zpsob dosaen socilnho du,

  sociln systmy jsou integrovan a d je zaloen na minimlnm konsensu ohledn

  zkladnch hodnot.7

  Tma integrace se objevuje tam, kde je naruovn d, kde se hled konsensus

  ohledn zjm, e se konflikt nebo dochz k naruen hladkho prbhu

  kadodennosti. Pojem integrace pokrv irokou oblast, proto je tak iroce

  vymezen. Zahrnuje oblast sociln, kulturn i prostorovou. Rakout sociologov

  a etnologov povauj integraci jako oznaen spoleenskho procesu, kter je

  charakterizovn do vysok mry jako harmonick, bezkonfliktn spojovn rznch element

  (Kohlbacher, Mayer, Reeger, 2001, s. 126). Rznmi elementy maj na mysli role,

  skupiny, organizace. Dle je integrace oznaen procesu zaazen se nebo pizpsoben se

  osob a skupin veobecn zvaznm hodnotm a normm chovn (Kohlbacher, Mayer,

  Reeger, 2001, s. 126). Integraci lze odstupovat podle mry od sten a po

  plnou. Protoe se jedn o proces pizpsoben se existujcmu systmu norem

  a dotk se oblasti sociln kontroly, vyvolv tak protisly, kter psob

  dezintegran. Integrace imigrant je mnohostrannm procesem, kter se d

  sledovat ve dvou dimenzch. Prvn je integrace do spolenosti z pohledu

  makrostruktur, druh je integrace v kontextu kadodenn sociln interakce.

  7 Durkheim se vnoval mechanismm, pomoc nich udruje spolenost svou integritu. Ohroen integrity definoval jako nedouc anomick stav, zmiuje se tak o morln integraci prostednictvm sdlench hodnot, norem a povinnost.

  26

 • Integrace imigrant je povaovna za sociln problm, a to z dvodu ptomnosti

  mnohostrannch a etnch konfliktnch situac.

  Na rovni makrostruktur lze integraci imigrant rozliit na:

  sociln (vetn sdeln), kter zahrnuje oblast bydlen, trvalho usdlen, dlku

  pobytu, kvalitu a msto bydlen, prostorovou mobilitu, zdravotn pi, sociln

  zabezpeen a sjednocovn rodin;

  kulturn, kter se tk oblasti jazyka, komunikace, vzdlvn a udrovn tradic,

  nboenstv a etnicity;

  ekonomickou, kter se vztahuje k trhu prce, pstupu na nj a ekonomickho

  postaven;

  politickou, kterou tvo volebn prvo, pstup k veejnm slubm, participace

  na rozhodovn a formy veejnho sebevyjden.

  Proces integrace je nahlen jako postupn, existuje nkolik typ jeho rozfzovn,

  kterm nelze upt jistou schmatickou strohost. Jeden pklad za vechny: za prvn

  fzi bv oznaovno pizpsoben jako zkladn peit, za druhou fzi adaptace

  jako pijet nezbytnch prvk nov kultury, za tet fzi integrace jako sblen

  v integrovan celek s pevahou domc kultury a tvrtou fzi asimilace jako

  sten i pln splynut s vtinovou kulturou. Lesthaeghe koriguje tento tradin

  model integrace s tm, e je nezbytn rozumt integranmu procesu v loklnch

  kontextech. Integrace je procesem, kdy jsou v jistch domnch zachovvny

  etnick a kulturn rysy za souasn konvergence a kontaktu s podstatou modern

  pijmajc spolenosti. Rzn mra kombinace a absence tchto dvou faktor pak

  vede k asimilaci, separaci i marginalizaci imigrant (Lesthaeghe, 2000). V jeho

  modelu je integrace nahlena tak procesuln, ale pchoz nejsou ochuzen

  o svou primrn nezpochybnitelnost za souasnho rozvinut pocitu sounleitosti,

  by o nco sloitj, jak dokld pklad vzniku tzv. dvoj loajality k zemi pvodu

  i zemi pijmajc.

  27

 • Pi vymezen integrace budeme vychzet ze dvou pstup. Berger s Luckmannem

  se zmiuj o dvou realitch, kdy ta pvodn je nahrazovna realitou novou.

  Postupn dochz k transformaci svta dvjho, k jeho upozadn

  a demontovn, piem na jeho msto nastupuje svt nov akceptovan

  a vrohodn reality (Berger, Luckmann, 1999). Lesthaeghe dv tmto realitm

  konkrtn obsah a nzev, piem ponechv monost uzaven kompromisu mezi

  obma realitami. Etnick a kulturn rysy mohou bt zachovny i za souasn

  konvergence a ztotonnm se s pijmajc spolenost (Lesthaeghe, 2000).

  28

 • III. METODY A TECHNIKY VZKUMU

  Historie vzkumu

  Vzkum jsme zahjili 1. srpna 2006 a na zklad dohody se zadavatelem rozdlili

  do dvou etap pilotn a realizan. V pilotn fzi jsme se zavzali oslovit deset

  konverzanch partner, kte pochzeli z rznch mst esk republiky a patili

  mezi osobnosti a reprezentanty komunity. Snaili jsme se rozhovory uskutenit

  v jejich znmm a dvrnm prosted zejmna v domcm prosted. Vbr

  naich konverzanch partner jsme provedli tak, aby varioval podle struktury

  muslimsk komunity. Zvaovali jsme mon riziko zkreslen, kter plyne z osloven

  partner, kte maj veejn charakter, ppadn se stylizuj do role mluvch sti

  komunity.

  Soust realizace prvn tj. pilotn fze bylo vyhodnocen, zda je zvolen postup

  efektivn a vede k vsledkm. Tato fze mla ukzat, zda-li je dal vzkum

  realizovateln a je mon v nm pokraovat. V navazujc tj. realizan fzi projektu

  jsme konverzan partnery podali, aby tazateli poskytli dal kontakt (metoda

  snhov koule). V prvn vln jsme mli podit dalch deset rozhovor. Nov

  osloven byli tak podni o dva kontakty, tzv. druh vlny. Celkem jsme

  v realizan fzi mli uskutenit minimln 35 rozhovor.

  Po prvn etap projektu, kter probhla v msci srpnu a z, jsme vypracovali

  pilotn zprvu. Bhem prvnch dvou tdn jsme vyhotovili pehled aktivn

  psobcch muslimskch organizac v R, zajistili kontakty na jejich pedstavitele

  a zskali spolupracovnky na vzkumu. Na zklad naich prvnch zjitn jsme

  vybrali dva velmi zkuen tazatele a ty jsme pipravili na vstup do ternu. Tazatel

  byli vybrni podle poteb vzkumu na zklad tchto kritri: museli mt za sebou

  del zkuenost z pobytu v muslimskch zemch, bt vybaveni sociokulturnmi

  kompetencemi, orientovat se v relich islmu, bt dobe jazykov vybaveni 29

 • (znalost minimln dvou jazyk z vbru - francouztina, anglitina, rutina a

  arabtina), umt vst rozhovor s muslimy a pohybovat se v jejich prosted.

  Tazatelem byl mu a ena. Vykolili jsme je a pipravili jsme pro n manul, jeho

  soust bylo, jakm zpsobem pedstavit vzkumn projekt, jak zskat a vysvtlit

  informovan souhlas s rozhovorem, jak pracovat s doplkovmi etnografickmi

  technikami, jak sprvn realizovat rozhovory a jak se pohybovat v ternu. Pi

  pedstavovn projektu tazatel krtce projekt uvedli, sdlili konverzanm

  partnerm, kdo vzkum realizuje a pro koho. Byl jim vysvtlen el vzkumu a byli

  podni o pravdiv zodpovzen otzek. Tazatel tak objasnili smysl

  informovanho souhlasu a vysvtlili, za jakch podmnek je rozhovor uskuteovn

  a jak jsou prva a povinnosti vech t zastnnch stran dohody tazatele,

  zpracovatele projektu a astnka vzkumu. Zavzali jsme se respektovat a chrnit

  soukrom a identitu konverzanch partner, nikde neuvdt jejich osobn daje i

  identitu, anonymizovat rozhovory, dbt etickch pravidel, neposkytovat rozhovory,

  kter slou jen pro ely vzkumnho projektu, dn neoprvnn osob a

  zabezpeit daje proti monmu zneuit. Souasn jsme konverzan partnery

  pouili o monosti kdykoliv rozhovor ukonit nebo peruit. Tto monosti nikdo

  z partner nevyuil. Nai partnei projevili velk zjem o vsledky vzkumu a pli

  si s nm bt obeznmeni.

  Soubn jsme zaali kontaktovat vybran pedstavitele muslimsk komunity.

  Pokldali jsme za dleit je seznmit se zmry vzkumu a rmcov i jeho

  realizac. Soubn byli podn o koment k nvrhu vzkumu a ppadnou

  spoluprci. Podstatnou informac bylo sdlen, e bude obtn nalzt a pesvdit

  muslimy k rozhovorm. Pinou mla bt nedvra, k n pispv nevhodn

  chovn novin, kte se podl na vytven negativnho obrazu o islmu

  v eskch mdich a sna se pouvat neetickch postup pi snaze zskat jejich

  vpovdi (nap. skryt kamera, nepovolen fotografovn, tajn nahrvn

  rozhovor). Muslimov se mli podle reprezentant komunity tak obvat

  z pekroucen a pozmnn obsahu toho, co sdlili. Z tto informace jsme

  30

 • vyvodili, e musme dbt na maximln dvryhodnost projektu, zdrazovn

  etickch pravidel a informovn o projektu. Dvryhodnost jsme tak poslili

  informativnm souhlasem, kter objasuje pravidla a podmnky, za kterch je

  rozhovor poskytovn. Hovoili jsme se zstupci sted muslimskch obc v R,

  Muslimsk unie, Islmsk nadace v Brn a Liberlnch muslim. Dle jsme

  kontaktovali Islmskou komunitu eskch sester. Kontaktnmi msty byly meity,

  modlitebny a webov strnky. Z tchto prosted jsme zskali kontakty na prvn

  konverzan partnery. Mimoto jsme nkolik kontakt zskali z prosted nevldnch

  neziskovch organizac. Tato fze nm zabrala a ti tdny, protoe jsme se museli

  pizpsobit programu reprezentant muslim.

  Na etapu zajiovn kontakt navzaly samotn rozhovory. Tazatel oslovovali

  potenciln konverzan partnery, na kter jsme zskali kontakt. Telefonicky vzkum

  krtce pedstavili a podali o setkn a tak pedbn souhlas s rozhovorem.

  Na schzce potom objasnili el vzkumu a podmnky, za kterch se rozhovor

  uskuten. Celkem jsme zskali dvanct rozhovor, a to v prbhu druhho a

  ptho tdne projektu. Tazatel se as od asu setkvali s odmtnutm rozhovoru

  na poslednch chvli, kdy se tazatel dostavil na smluven msto a bylo mu

  telefonicky oznmeno, e z jistch dvod se neme dohodnut rozhovor konat.

  Rozhodnut naich konverzanch partner jsme respektovali. Musme potvrdit, e

  jsme museli pi poizovn rozhovor s muslimy pekonvat adu pekek.. Setkali

  jsme se s odmtnm, kter osloven muslimov odvodovali soukrommi

  pohnutkami, zaneprzdnnm nebo obavami, jeden z muslim k tomu dodal: vak

  vte, jak je doba. Rozsah rozhovor se vrazn li, prmrn trval jeden

  rozhovor krtce pes jednu hodinu. Tento as zahrnuje pouze dobu nahrvky,

  nen v nm zapotn as potebn k zajitn kontaktu, zskn svolen

  k rozhovoru, objasnn pravidel a tak as strven diskusemi ped a po rozhovoru

  mimo nahrvku.

  31

 • Rozhovory jsme v pilotn fzi, a na jeden, zaznamenali na diktafon a pepsali. Na

  pepisovn se podlelo celkem est osob. Ty byly vykoleny ohledn zpsobu

  pepisovn a techniky transkripce, jejm clem je oznait npadn pznaky

  promluvy jako pomlky, zdraznn, nerozhodnost, vhn apod. Pepisy byly

  pozeny tak, aby byly co nejvrnj a doslovn. Pozen pepis trvalo

  nkolikansobn dle ne u bnho pepisovn mluven etiny.

  Na zklad prvnch rozhovor jsme korigovali sadu otzek reagovali jsme na

  nkter drobn nepochopen otzek a dospli k sad otzek, kter zaruuje

  bezproblmov prbh rozhovor a je srozumiteln komunikanm partnerm.

  Otzky jsme formulovali tak, aby mly vztah k vzkumnmu cli a souasn vedly

  k spnmu dokonen rozhovoru.

  Prbh rozhovor v pilotn fzi ovlivnily nkter okolnosti, kter jsme nemohli

  pedpokldat. V prv ad se jednalo o velmi zdlouhav zskvn kontakt na

  muslimy, ochotnch s nmi hovoit. Vliv na rozhovory mly dv hrozby

  teroristickch tok. Prvn chystan na Spojen stty americk, kdy byla

  prostednictvm mdi informovna veejnost o chystanch nosech letadel

  smujcch z Velk Britnie do USA. Na nich se mli podlet britt muslimov.

  Druh hrozba, kter se tentokrt dotkla pmo esk republiky, byla avizovan na

  tiskov konferenci ministra vnitra a policejnho prezidenta na konci z. Na ni

  navzala rozshl bezpenost opaten v Praze a na jinch mstech. Pedpokldali

  jsme, e tato hrozba, o kter ministr vnitra prohlsil, e je to poprv, co R el tak

  konkrtnmu nebezpe teroristickho inu, by mohla zsadn ovlivnit dal prbh

  vzkumu. Natst se tak nestalo.

  Zskan pepisy rozhovor byly spolen s vsledky etnografickch metod

  analyzovny v kvalitativnm software a to za pouit pstupu zakotven teorie

  (Grounded Theory), jak ji formulovali Strauss a Corbinov (Strauss, Corbinov,

  1999).

  32

 • Po ukonen pilotn fze jsme vypracovali zprvu, v kter jsme shrnuli dosavadn

  vsledky. Pilotn studie mla za cl ukzat, zda-li jsme dobe zvolili vzkumn rmec

  studie a vzkumn otzky. Popisovala prbh pilote, vsledky a zskan

  zkuenosti. Dosaen vsledky byly v pilotn fzi pouze orientan. Z pilotn studie

  vyplynulo, e byl vzkumn rmec zvolen vhodn, a e ho bylo mon vyut pro

  dal vzkumnou prci. Ukzalo se, e hlavnm nedostatkem je proveditelnost

  vzkumu v krtkm ase. Sbr dat v ternu je velmi nronou innost, v tomto

  smru jsme postupovali podle harmonogramu prac za dodren etickch postup.

  Pedbn vsledky se zdly bt zajmav, proto jsme navrhli navzat druhou fz

  vzkumu. V dal fzi jsme se zamili na muslimy z turkick subcivilizace 8, a tak

  na ppady mn praktikujcch muslim. V jnu a listopadu 2006 jsme kontaktovali

  dal konverzan partnery a poizovali dal rozhovory. Oproti pedchoz fzi jsme

  navili poet tazatel na est. Nroky na tazatele kladlo veden rozhovor

  s muslimy, kte umli esky jen trochu. V druh fzi se nm dailo rozhovory

  zskvat o nco rychleji. Domnvme se, e k tomu pispla dvryhodnost

  zvolenho postupu a tak rozen zpsobu zskvn kontakt i z prosted,

  v nm byli nai tazatel znmi. Nepodailo se zskat souhlas k nahrvce od vech

  konverzanch partner, ze tvrtiny rozhovor museli tazatel podit psemn

  zznam. Celkov jsme pro zvrenou analzu zskali 40 rozhovor, v prbhu

  analzy byl jeden z nich vyazen.

  Vzkumn strategie

  Jak jsme ji uvedli, vzkum je koncipovn jako pilot, kter m popsat aktuln

  stav integrace muslimsk komunity. Vzkumy v oblasti integrace vyaduj

  dlouhodob a systematick pstup, kter je schopen zachytit vvoj a smovn

  integranho procesu. Tento vzkum je krtkodobou sondou, kter by mla pinst

  informace o monostech dalch vzkum, ale tak informovat o limitech 8 V naem ppad se jednalo o muslimy z tchto zem: Albnie, zerbjdn, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, na, Gruzie, Chorvatsko, Kazachstn, Kyrgyzstn, Makedonie, Mongolsko, Rusko.

  33

 • a potch, s ktermi se vzkum potkal. Kvantitativn vzkum, kter je zaloen na

  statistickm zpracovn zskanch dat, nelze zatm v tto oblasti aplikovat.

  Proto jsme navrhli vzkum kvalitativn, kter je zaloen na porozumn

  zkoumanmu jevu. Umouje sestavit komplexn obraz provan reality

  zkoumanch jedinc, a tak informovat o jejich nzorech. Je flexibiln, doke

  reagovat na informace, kter jsou zskvan v pirozenm prosted zkoumanch.

  Kvalitativn vzkum je pro zkoumn procesu integrace vhodn, protoe umouje

  reflektovat kadodennost jedinc a skupin. Vyaduje vak dkladnou ppravu

  rozhovor a zejmna ppravu tazatel, zajitn vstupu do prosted komunity,

  obeznmen se s tmto prostedm, nalezen vhodnch konverzanch partner,

  uskutenn rozhovor, cyklick nvraty tazatel za partnery, pepis rozhovor

  a jejich potaovou analzu. Vzkum jsme koncipovali a vedli tak, aby na nj

  mohly navzat dal, a aby nepinesl komplikace pro opakovan vzkum

  i zadavatele. Respektovali jsme etick pravidla a chrnili soukrom konverzanch

  partner.

  Pedmtem vzkumu jsou muslimov. Koho jsme za muslima v naem vzkumu

  povaovali? Muslim byl pro ns ten, kdo odevzdv svj osud do vle Bo. Mezi

  muslimy existuj velk rozdly, kter se promtaj do vce i mn intenzivnho

  respektovn a dodrovn norem a pravidel islmu. Religionistika a sociologie

  nboenstv v rmci svho kritickho vzkumu zjistily, e skuten chovn vcch

  je idelu vce i mn vzdleno a ne vdy je v souladu s existujcmi normami.

  Tento rozdl je patrn i mezi muslimy. V jejich adch nalzme ty, kte byli

  v prosted islmu socializovni, ale po mnoha destkch let pobytu mimo sv zem

  opout tradin vru, jin se zase vzdvaj dodrovn norem, kter povauj za

  psn, dle v v Boha, ale nepln nkter povinnosti islmu. Tuto skupinu

  budeme dle oznaovat za nepraktikujc muslimy. Vedle nich dle nalezneme i ty,

  kte naopak striktn dbaj na dodrovn pravidel a norem a jsou dobrmi

  muslimy. Jak tedy poznat muslima? Rozhodnut jsme ponechali na naich

  34

 • oslovovanch partnerech, kter jsme podali, aby nm sdlili, jestli se za muslimy

  povauj nebo ne. Ten, kdo se za muslima oznail, toho jsme za muslima

  povaovali. Jak jsme ji naznaili ve, rozliovali jsme ale dv roviny praktikujc

  a nepraktikujc.

  Jak ukazuj statistiky, kterm se budeme dle vnovat, muslimsk komunita je

  v esk republice znan heterogenn a rozptlen. Muslimov bvaj asto

  oznaovni za transmigranty, kte obvaj prostor nadnrodnch socilnch st. Ty

  se mohou vzjemn prostupovat a prolnat (Allievi, Nielesen, 2003).

  Pi vbru jsme pouili metodu snhov koule (Snowball Sampling), kter

  umouje vstup do neznmho, uzavenho a obtn pstupnho prosted.

  Vbr metodou snhov koule se spn vyuv ke studiu skrytch populac,

  k nim se je mon dostat tradinmi metodami jen velmi obtn. I pro tuto

  metodu plat, e neexistuje pesn ablona, jak ji uplatovat. Kad studie se mus

  pizpsobit mstnm podmnkm a mus reagovat na specifick situace, pekky a

  podnty, kter vyvstvaj v prbhu vzkumnho procesu. Metoda je zaloena na

  zskvn novch ppad na zklad postupnho oznaovn dalch ppad tmi

  znmmi. Vlastn vbr zan nalezenm ppad, kter spluj dan kritria. S tmi

  jsou provedeny rozhovory v jejich zvru jsou podni o dal kontakty na

  jedince, kte tato kritria spluj tak. S tmito kandidty se provede rozhovor a

  cel proces se opakuje (Miovsk, 2003).

  Pi stanoven vbrov struktury je teba dbt na vhodn vbr tzv. vchozch

  bod nult vlny. V naem ppad jsme zvolili v tto nult fzi reprezentanty, kte

  odpovdali pomrnmu zastoupen muslim podle sttn pslunosti v esk

  republice. Prv tuto nultou fzi jsme nazvali pilotn, kter nm mla ukzat, zda-li

  je vbec vzkum provediteln. Reprezentanti byli vybrni tak, e je doporuili

  zstupci muslimsk obce a souasn splovali dan kritria. Jejich vbr byl

  proveden tak, aby co nejlpe koproval heterogenn sloen muslimsk komunity.

  35

 • inili jsme to ale s vdomm, e budou asto prezentovat oficiln nzory a

  postoje, nebo se vesms bude jednat o dobr muslimy, kte jsou uznvanmi

  osobnostmi sv komunity.

  V prvn vln, kter navazuje na nultou, jsme pedpokldali, e zskme od kadho

  reprezentanta dal kontakt. Od tohoto kontaktu pak zase dal dva. Celkem jsme

  tmto zpsobem zamleli zskat 40 rozhovor. Jedn se vak o ideln model co

  si pot v ppad, e nkter z kontakt rozhovor odmtne, kontakt na nj

  nefunguje nebo je zrovna zaneprzdnn? V tomto ppad se pistupuje k doplnn

  tzv. nhradnm kandidtem.

  Podle jakch kritri jsme vybrali reprezentanty nult vlny? Pedmtem vzkumu

  byli muslimov, kte jsou imigranty (pobvaj na zem R dle ne jeden rok).

  Jednalo se o muslimy pochzejc z rznch geografickch oblast, kte jsou

  naturalizovan nebo nenaturalizovan. Mezi kritria pat:

  geografick identita a pomrn zastoupen muslim v R (vbr podle kvt

  a geografickho lenn islmskho svta oblasti pvodu a poetnho

  zastoupen v R),

  doba a forma pobytu (muslimov, kte jsou obany tetch zem s povolenm

  k dlouhodobmu pobytu, s povolenm k trvalmu pobytu, azylanti a ti, kte

  zskali obanstv),

  gender (zastoupeni mui i eny),

  pokud mono i generan hledisko (pokusili jsme se vyhledvat leny rodin

  s ohledem na specifikum druh generace a dynamitj procesy dky stetvn

  se mnostv podnt),

  deklarovn svho muslimstv (symbolizace statusu ukazuje svm jednnm

  a nzorov se hls ke svmu muslimstv).

  36

 • Hlavn technikou byly hloubkov polostandardizovan rozhovory s pedem

  vybranmi konverzanmi partnery, kte odpovdaj ve uvedenm vbrovm

  kritrim.

  Vedle rozhovor jsme pouili jet dv doplkov etnografick techniky -

  pozorovn a mentln (kognitivn) mapy. Pozorovn jsme nemohli provdt

  v delm asovm horizontu a tkalo se tak spe asovho seku, kter byl spojen

  se zajiovnm kontaktu, domlouvnm rozhovoru a toho, co se dlo ped,

  v prbhu a po ukonen rozhovoru. Tazatel ve svch ternnch poznmkch

  uvdli prvotn imprese z rozhovor. Mentln mapy jsou technikou, kter

  prostednictvm znzorovn mylenek a pedstav vizualizuje obraz svta, jak je

  subjektivn nazrn a sociln konstruovn. Mentln mapy ukazuj, co povauje

  konverzan partner za stedn a vznamn. Dle odhaluje, jak vztahy jsou mezi

  jednotlivmi vyznaenmi elementy. Tazatel podle situace volili dv zadn pro

  nae partnery, kter mla vst k externalizaci kognitivnch map bu mli partnei

  nakreslit mapu svho okol (nevymezovali jsme, co okol znamen) nebo esk

  republiky a zaznamenat na n vznamn msta a dleit body. Ppadn mohli

  nakreslit vznamn body jejich souasnho ivota.

  Popis sledovanch ppad

  Celkem se nm podailo uskutenit 40 rozhovor s muslimy. Jeden z rozhovor

  jsme v prbhu analzy po prodiskutovn s tazatelem vyadili. Celkem se

  rozhovor zastnilo 44 muslim. Nkter rozhovory probhly soubn

  s manelskm prem nebo do nj aktivn vstupoval dal pbuzn. Hovoili jsme

  s 27 mui a 17 enami.

  Rozhovory byly pozeny v Hradci Krlov, Praze, Olomouci, Havov, Brn,

  Ostrav, Bruntle, Chomutov, dle v okol Prahy a Teplic. Vyuili jsme kontakt

  z prosted muslimsk obce a tak nevldnch neziskovch organizac. Konverzan

  37

 • partnei pochzeli z devatencti zem: z Jemenu, Srie, Palestiny, Jordnska,

  Sadsk Arbie, Irku, Sdnu, Guineje, Maroka, Alru, Makedonie, Kosova,

  eenska, Dagestnu, zerbajdnu, Turkmenistnu, Kyrgyzstnu, Kazachstnu a

  Turecka. Vtina rozhovor se odehrla v domcm prosted konverzanch

  partner, zbvajc v prosted pracovnm a v kavrnch.

  Podailo se nm oslovit partnery, kte jsou njakm zpsobem zaangaovan

  v muslimsk komunit. Za angaovanost jsme pokldali vykonvn prospn

  innosti ve prospch komunity (podnikn, podn kulturnch akc, obeznamovn

  s vlastn kulturou formou pednek, poradenstv, zakldn muslimskch

  organizac, ast v organizacch). V druh fzi jsme vyhledvali muslimy, kte se

  naopak pli neangauj a pat astji k turkick sunnitsk subcivilizaci.

  38

 • IV. MUSLIMOV V ESK REPUBLICE

  Sociln a historick kontext

  Muslimsk obec byla v esku po druh svtov vlce jako celek nevznamn a

  nepoutala na sebe dnou pozornost. Nedosahovala dvj aktivity a masovosti

  akc, zmnila se na voln zjmov sdruen jednotlivc (Beka, Mendel, 1998).

  K obnov innosti muslimsk obce dolo po listopadu 1989, kdy se muslimov

  zamili na vytven organizanho zzem. Zaali zakldat vlastn organizace

  s prvn subjektivitou.

  Z aktivn psobcch organizac jmenujme tyto:

  sted muslimskch obc zasteuje Islmskou nadaci v Praze, Islmskou

  nadaci v Brn, Islmsk centrum v Praze, Islmsk centrum v Teplicch

  Muslimsk unie

  Liga eskch muslim

  Islmsk svaz klub ptel islmsk kultury

  Svaz muslimskch student

  Liberln muslimov

  Islmsk komunita eskch sester

  V polistopadovm obdob vznik Islmsk nadace v Praze, kter je neziskovou

  organizac, sousteujc se na naplovn poteb muslim z Prahy a okol. Jej

  innost se zamuje na ti oblasti: provoz Islmskho centra (meity), charitativn

  innost a osvtovou innost. V ele Islmsk nadace v Praze stoj volen sprvn

  rada, kter zabezpeuje pstupnost meity pro muslimy i nemuslimy, pravideln

  pten bohosluby, provoz knihovny, pednky a jin programy, program

  v msci ramadnu, oslavu muslimskch svtk, rituly, rady v nboenskch

  otzkch a oznamovn modlitebnch as. Charitativn innost se zamuje na 39

 • shromaovn finannch prostedk od muslim (da a almuna), kter jsou

  vyuity na sociln pomoc muslimm (uvd se i hrada lkaskch zkrok,

  neplacench pojiovnou, ubytovn potebnch, nutn cestovn nklady atd.). Dle

  nadace podporuje muslimy v azylovch zazench a vzench. V rmci osvty si

  klade za cl pravdiv informovat o islmu a reprezentovat muslimskou komunitu na

  veejnosti. Osvta je zamena do ad muslim i nemuslimsk veejnosti. Islmsk

  nadace vznikla na potku 90. let minulho stolet. V roce 1992 po nkolikerm

  sthovn msta ptench bohoslueb zaaly bt trvale pronajmny prostory

  v Praze Kri, a to prostednictvm Svazu muslimskch student, kter byl

  registrovn krtce ped nadac. Od roku 1993 muslimskou modlitebnu spravuje

  pmo Islmsk nadace (registrovna pod nzvem Nadace pro zzen a provoz

  islmskho centra v Praze). Dodnes zce spolupracuje se Svazem muslimskch

  student. V roce 1996 zskala Nadace pozemek v Praze 9 Kyjch s dvoupodlan

  budovou, dve slouc jako mlkrensk provoz. Rekonstrukce budovy byla

  dokonena na jae roku 1999 a provoz novho islmskho centra byl slavnostn

  zahjen 7. kvtna 1999 pten bohoslubou.

  Potkem 90. let se zaala tak utvet Islmsk nadace v Brn. V roce 1995

  zakoupila nadace pozemek na Vdesk ulici a podala dost o povolen stavby

  meity. Pvodn nvrh stavby byl mstnmi orgny odmtnut a Rada mstsk sti

  Brno sted stavbu meity po prtazch povolila v lednu 1997, ale za podmnek, e

  nebude nst vrazn vnj architektonick prvky vetn minaretu. V roce 1998

  byla meita otevena. Samotn Islmsk nadace v Brn byla zaregistrovna ke dni

  31. prosince 1998, piem navzala na dvj psoben organizace.

  sted muslimskch nboenskch obc v R muselo projt sloitm registranm

  procesem, kter byl sloitj ne v ppad nadac i obanskch sdruen. V roce

  1991, kdy bylo ustaveno sted muslimskch nboenskch obc, nebyla

  muslimsk obec uvedena na seznamu registrovanch crkv a nboenskch

  spolenost. V kvtnu 1991 probhla ustavujc schze sted muslimskch

  nboenskch obc v SFR a byly schvleny stanovy. Mezi cli organizace se

  40

 • objevilo zaloen muslimskho nakladatelstv, obnoven matriky a pprava

  vstavby meity. V roce 1992 bylo sted vyzvno k pedloen 10 tisc podpis

  zletilch stoupenc, co bylo stedm odmtnuto. V beznu 1996 odbor crkv

  pozastavil zen ve vci registrace. Zkon o svobod nboenskho vyznn a

  postaven crkv a nboenskch spolenost (schvlen vldou 25. dubna 2001)

  vyeil situaci, kdy vzhledem k poadovanmu potu 10 tisc zletilch vcch

  s trvalm pobytem na zem esk republiky u tch nboenskch sdruen, kter

  nejsou leny Svtov rady crkv, se nemohly stt prvnmi osobami crkve a

  nboensk spolenosti s menm potem vcch. Zkon nov pinesl

  dvojstupovou registraci. Pro prvn stupe postauje pedloit 300 podpis

  vcch s osobnmi daji. Organizace tak m zajitnu prvn subjektivitu, ovem

  bez dalch zvltnch prv, mezi n se pot finann podpora sttu, pstup do

  vznic, zaloen crkevnch kol i nemocnic. Tmi disponuj a nboensk

  subjekty akreditovan druhm stupnm registrace. Na tento pak mus nov

  registrovan nboensk organizace ekat deset let od schvlen prvnho stupn

  registrace a pedloit poet podpis, rovnajcch se dvma promile potu obyvatel

  esk republiky, tj. piblin 20 tisc zletilch vcch ijcch v esk republice.

  V beznu 2004 si sted muslimskch obc podalo dost o registraci prvnho

  stupn u ministerstva kultury a zatkem z 2004 byla dost kladn vyzena.

  Jet tho roku se rozvila diskuse kolem podntu ke zruen registrace

  nboensk spolenosti sted muslimskch obc, kter podala pekladatelka Olga

  Ryantov Ministerstvu kultury. Podle nzoru autorky podntu k pezkoumn

  registrace je islm ideologi zjevn propagujc nsil a svat vlky a potlaujc prva

  en a dalch oban ijcch ve svobodn spolenosti. Tento podnt byl

  ministerstvem zamtnut. Muslimsk obec tento krok povaovala za projev

  islamofobie v esku. sted zskalo prvn subjektivitu a stalo se zasteujc

  organizac muslim v R.

  41

 • Z dalch organizac se zmnme jet o Veobecnm svazu muslimskch student

  v R. Svaz psob hlavn v univerzitnch mstech a sdruuje studenty z islmskch

  zem. Svaz zaal fungovat v Praze v roce 1991 z podntu ing. arch. Muhammada

  Abbse al-Mutsima ze Sdnu. Veobecn svaz muslimskch student sdl

  v prostorch prask meity.

  V roce 2000 byla zaregistrovna Muslimsk unie. Za cl si klade en objektivnch

  informac o islmu a podporu vzdlvac innosti v oblasti kultury. Dle podporu

  sociln slabch, nemocnch, ivelnmi pohromami i jinak postiench muslim a

  pomoc pi zajiovn provoznho zzem pro ivot muslim v esk republice.

  Za zmnku stoj tak Islmsk komunita eskch sester, kter psob ve webovm

  prosted. Komunita sdruuje esk a slovensk muslimky s clem vytvoit

  komunitu sester, kter m sbliovat, seznamovat s islmem a vytvoit diskusn

  frum. Mum je vstup do diskus odepen.

  Muslimov dnes

  Co je o muslimech ijcch v esk republice znmo? Muslimov pitahuj

  pozornost esk spolenosti, a to zejmna dky udlostem, kter se odehrvaj

  mimo eskou republiku. Bhem procesu registrace se objevovaly argumenty proti

  oficilnmu zzen muslimskch organizac. Mezi nimi byly takov, e islm nebyl a

  nen soust historickho a kulturnho kontextu, a e je nesluiteln se zpadnm

  pojetm demokracie a lidskch prv. Vstavba a pokusy o zizovn meit se

  setkvaly s odporem mstnho obyvatelstva, ale tak nkterch kesanskch crkv.

  Komunita muslim prola od roku 1990 fz etablovn na veejnosti a ustavenm

  vlastnch organizac. Zasteujc organizac se stalo sted muslimskch obc

  v R, kter je ostatnmi organizacemi uznvno za autoritu. Mezi zstupci

  organizac figuruj cizinci i et konvertit. Odhady potu praktikujcch muslim

  se pohybuj kolem 600 osob, piem asi desetinu tvo et konvertit (Beka, 42

 • Mendel, 1998). Odhady potu muslim za posledn roky rostou nboenskho

  ivota se m podle naich konverzanch partner astnit kolem 2 000 vcch,

  eskch konvertit je mezi 200 300.

  Ji jsme zmnili, e muslimov el pozornosti mdi. Ta produkuj stereotypn

  obraz, kter k itelnosti esk muslimsk komunity nepispv. Muslimov jsou

  pedstavovni zprostedkovan, vesms ve spojen s njakm konfliktem nebo

  prostednictvm vztahu ech k nim. Jsou vykresleni jako cizinci, jejich odlinosti

  psob negativn. Bn ivot je reflektovna minimln (Kkov, 2006).

  Na internetu nalezneme nkolik webovch strnek, kter se vnuj islmu. Jedn se

  o strnky, kter jsou ladny islamofobn a jsou primrn zameny na kritiku

  islmu (pravdaoislamu.cz, euarabia.cz). Autoi strnek si kladou za cl zpstupnit

  veejnosti informace o islmu, kter je oznaen za hrozbu demokracie, svobody

  jednotlivce a celosvtov problm.

  Po roce 1989 se sloen muslimsk komunity odvjelo zejmna v zvislosti na

  prbhu imigrace do R. Hlavn st heterogenn islmsk obce ustavili Arabov a

  jin muslimov, kte k nm pijdli na vysokokolsk studia. Mnoz z nich se

  v esku usadili natrvalo (Kropek, 2006). Poty muslim tak roziovali adatel

  o azyl nebo osoby na doasnm toiti (nyn institut doasn ochrany). Jmenujme

  alespo muslimy z Afghnistnu, ze zem bvalho Sovtskho svazu, z Bosny

  a Hercegoviny a Kosova.

  Pokud chceme pouvat pojem komunita, musme si poloit otzku, zda-li

  muslimov v esku njakou komunitu tvo. Komunita, t pospolitost nebo

  spoleenstv, je sociln tvar, kter charakterizuj zvltn typy socilnch vazeb

  uvnit, mezi leny a jej specifick postaven navenek, v rmci irho socilnho

  prosted. Muslimov maj v esku specifick postaven navenek, kter je

  zapinno jejich odlinost a okrajovm kulturn - historickm podlem na esk

  spolenosti. O zvltnm typu socilnch vazeb meme tak hovoit, zejmna

  43

 • s ohledem na pslunost muslim k univerzln obci vcch (umma) nebo

  mezietnick solidarit. Univerzalita tto obce pekrv regionln a etnick identity.

  Tato pslunost ale me bt provna rzn intenzivn. Nepraktikujc

  muslimov, kte striktn nedodruj Bo zkon a nejsou sprvnmi muslimy,

  nemus jednat s ostatnmi solidrn nebo dospvat ke vzjemnmu porozumn.

  Pokud meme v prvm ppad bt pesvdeni o komunit muslim, v ppad

  druhm ji trochu pochybujeme komunita je fragmentarizovna do nkolika

  skupin, kter se li jazykem, pedstavami, zvyklostmi, a tak nzory a cli. Pesto

  z analzy rozhovor vyplynulo, e se i nepraktikujc muslimov vyrovnvaj se

  svou islmskou identitou a nemohou se j tak snadno vzdt. Komunita se dle

  vyznauje sdlenou duchovn jednotou a pevahou sjednocujcch prvk nad tmi,

  kter jsou oddlujc. Do poped se dostv pirozenost existence komunity

  (Bauman, 1996). Navc pouto s ostatnmi leny komunity posiluj okolnosti

  imigrace a pobyt v novm prosted.

  O komunit se d hovoit v ppad, e lenov na sebe nahl jako na podobn.

  Komunita oznauje zpsob organizace ivota, porozumn lokalit, kde ij

  a kvalit socilnch vztah. Komunita je zdrojem kolektivn identity (Jenkins, 1996).

  Cohen pe, e komunitn lenstv zle na symbolick konstrukci, vznamu

  podobnosti a detnku solidarity (Cohen, 2000). Podobnost je soust imaginace.

  Komunita je symbolickm konstruktem se symbolickmi hranicemi.

  Z dosavadnho pozorovn vyvozujeme, e muslimskou komunitu lze povaovat za

  vnitn heterogenn, a to ve dvou ohledech. Pokud vezmeme v vahu, e se

  komunita skld z muslim praktikujcch a muslim, kte se dobrmu

  muslimstv o nco vzdlili, pak meme do centra komunity umstit prv muslimy

  praktikujc. Praktikujc muslimov se podl na aktivitch ve prospch muslimsk

  obce, jsou aktivn, zapojuj se do organizovanch forem ivota a tvo jdro

  komunity. Vesms se sousteuj kolem meit a modliteben. Mezi aktivnmi

  muslimy nalzme esk konvertity, i cizince. Smrem navenek maj organizace

  44

 • snahu vytvet pozitivn obraz o muslimech v esku a islmu obecn. Pokud

  budeme postupovat smrem od tohoto pomyslnho centra k okraji komunity, tak

  druhou skupinu tvo ti, kte se za muslimy stle povauj, nicmn ji nejsou

  praktikujcmi muslimy, nebo pochybuj, zda-li se jet maj za muslimy povaovat.

  Do tohoto fragmentu pat muslimov, kte jsou v esku usazeni ji del dobu a

  jsou prostorov rozptleni. asto se ani nestkaj s ostatnmi muslimy, nemaj

  pevn vazby na komunitu, nanejv nepravideln na pslunky tho etnika.

  K tomu, e je komunita muslim znan heterogenn, pispv vznamnou mrou

  imigrace do R. Komunita netvo organizan a institucionln homogenn

  pospolitost, protoe se rozrst prostednictvm imigrace. Nov pchoz imigranti

  jsou pinou dynamickho rozvoje komunity a tak nkterch tenz, s nimi se

  mus ji zaveden muslimov vyrovnvat. Nov pchoz do komunity pin

  zvyklosti svch zem a mnohdy se sloitji adaptuj do prosted ji vyjednanch

  pravidel a zvyklost. Zaveden muslimov si jsou vdomi toho, e adaptan

  proces je u nov pchozch nron, nkdy ulpvaj na svch tradicch a podle slov

  jednoho muslima se v potcch pobytu neohlej na eskou realitu, ani se v n

  nevyznaj. Dalm prvkem, kter ovlivuje postaven komunity a procesy

  vyjednvn s okolm, je skutenost, e praktikujc muslimov, kte v esku

  pobvaj dle, jsou vysokokolsky vzdlan lid, mezi nimi nalzme inenry,

  lkae, architekty atd. Tato elita se vypodv s prvky, kter pin do ivota

  komunity nov imigranti.

  Heterogenitu muslimsk komunity odvodme z dostupnch statickch daj.

  Souasn se pokusme odhadnout poet muslim ijcch v R. Tento pehled nm

  souasn poslou pro stanoven kvt pro vbr konverzanch partner

  tzv. vchozch bod reprezentant, kte odpovdaj pomrnmu zastoupen

  muslim podle sttn pslunosti v esk republice. Vychzeli jsme pitom z daj

  eskho statistickho adu a zohlednili koncepci jejich vbru a zpracovn

  45

 • statistickch daj. 9 Bylo teba zvolit jednu z perspektiv lenn islmskho svta.

  Rozhodli jsme se vyjt z geografickho lenn. Baar klasifikuje panislmskou

  geokulturn civilizan sfru do celkem pti subcivilizac arabsk sunnitsk,

  turkick sunnitsk, persk itsk, indorijsk sunnitsk a indomalajsk sunnitsk

  (Baar, 2002). Zjiovali jsme, jak jsou jednotliv sttn pslunosti z tchto

  subcivilizac zastoupeny mezi souasnmi imigranty. Ze statistik eskho

  statistickho adu jsme zjiovali, kolika cizincm bylo ke dni 31.12. 2005 udleno

  povolen k trvalmu pobytu, pechodnmu (dlouhodobmu) pobytu, udlen azyl a

  nabyt sttnho obanstv v letech 2001 2005.10 Souet tchto poloek nm dal

  celkov poet imigrant podle sttn pslunosti. Ne vichni sttn pslunci

  z danho sttu ale museli bt muslimy. Napklad v Albnii je zastoupen muslim

  v populaci 70 %. Pedpokldali jsme, e z deseti oban Albnie, kte jsou v R

  imigranty, je pravdpodobn, e sedm z nich budou muslimov. Museli jsme tak

  zjistit poty procentuln zastoupen muslim ve sttech, z kterch imigranti

  pochz. Zde je dal obt odhadovan poty muslim se velmi li a zdroje,

  z kterch jsme erpali, v nkterch ppadech uvdly odlin daje v du i destek

  procent, co mohlo vst k dalmu zkreslen v naem odhadu. Tak statistiky

  cizinc na zem R obsahuj nkter nepesnosti pramenc z rznosti zdroj a

  metodickch pstup. V prvnm sloupci tabulky Projekce potu muslim v R

  podle geografickho lenn svta islmu uvdme lenn podle pti subcivilizac,

  v druhm sloupci jsou uvedeny stty pslun k subcivilizacm. V dalch sloupcch

  jsou uvedeny poty osob s udlenm trvalm pobytem, s dlouhodobm pobytem,

  s azylem a obanstvm. Souet osob podle tchto druh pobyt na zem R

  umonil urit pomrn zastoupen jednotlivch subcivilizac v R.

  9 Koncepce vbru a zpracovn statistickch daj spojench s migrac a integrac cizinc na zem esk republiky. Praha, S 2006. 10 Pi uvdn potu udlench sttnch obanstv jsme zahrnuli pouze obdob 2001 2005. Evidence zskn sttnho obanstv je v gesci Ministerstva vnitra R odboru veobecn sprvy (OVS). Sleduje se jmno a pjmen, datum narozen, pvodn obanstv, zkonn dvod piznn sttnho obanstv aj. Bohuel jsou daje k dispozici a od roku 2001. Odbor veobecn sprvy Ministerstva vnitra vedl evidenci pidlench sttnch obanstv t v letech pedchozch, ovem v paprov podob, kter se zejmna v dob po rozdlen SFR projevila jako nevhodn. st spis byla tak zasaena povodnmi. Za obdob let 1993 - 2000 je k dispozici pouze celkov daj o potu slovenskch sttnch oba