Click here to load reader

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Regulatora pracy kot a C.O. z ...kotly- · PDF fileInstrukcja obsługi regulatora TITANIC wersja od 6.4 – 12 – W zależności od sposobu podłączenia instalacji

  • View
    213

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Regulatora pracy kot a C.O. z ...kotly- · PDF fileInstrukcja obsługi...

Instrukcja obsugi regulatora TITANIC wersja od 6.4 12

W zalenoci od sposobu podczenia instalacji C.O., pory roku i zapotrzebowania na ciep wod uytkow moliwe s do ustawienia 4 tryby pra-cy pomp C.O. i C.W.U.

1. Tylko pompa C.O., brak pompy C.W.U.(ust. fabryczne) Pracuje tylko pompa C.O., zaczana jest w temperaturze ustawionej w parametrach serwi-sowych. Parametr Nastawa C.W.U. odpowiedzialny za C.W.U. ustawi na wycz podczas zmiany parametru Nastawa C.W.U nacisn przycisk + i trzyma a na wywie-tlaczu pojawi si napis wycz

2. TRYB ZIMA. Pompa C.O. i pompa C.W.U. Parametr Temperatura zaczenia pompy C.O. ustawi na 35C (najczciej ustawia si warto 35C-45C); Parametr Nastawa C.W.U. odpowiedzialny za C.W.U. ustawi na tak warto do jakiej nagrzewa si ma woda w zasobniku C.W.U. np. 50C. Obie pompy C.O i C.W.U. podczas adowania zasobnika pracuj rwnolegle. Priorytet C.W.U. wyczony parametr Priorytet zasobnika C.W.U. ustawiony na wy-cz.

3. TRYB WIOSNA/JESIE. Priorytet C.W.U. Na czas grzania C.W.U. wyczona zostaje pompa C.O. Parametr Priorytet zasobnika C.W.U. w parametrach serwisowych ustawi na wcz..

4. TRYB LATO. Tylko pompa C.W.U. - kocio wykorzystywany tylko do podgrzewania wody w zasobniku C.W.U. Pracuje tylko pompa C.W.U.. W trybie konfiguracji parametr Temperatura zaczenia pompy C.O ustawi na wycz Podczas zmiany parametru tP nacisn przycisk + i trzyma a na wywietlaczu pojawi si napis wycz. Parametr Nastawa C.W.U. odpowiedzialny za C.W.U. ustawi na tak war-to do jakiej nagrzewa ma si woda w zasobniku C.W.U. np. 50C.

Zmiana trybw pracy pomp BRAK C.W.U>ZIMA>WIOSNA/JESIE> LATO

Stany alarmowe 1. Temp. poza skal - Przekroczony zakres pomiarowy czujnika kota. 2. ar w podajniku -Przegrzanie podajnika. Temperatura podajnika powyej wartoci Czuj-nik kosza lub zadziaa termostat kosza. Zadziaanie alarmu podajnika powoduje: wstrzymanie pracy dmuchawy, zaczenie pomp, zaczenie na okrelony czas podajnika w celu usunicia palcego paliwa z podajnika. Czas / ilo poda przesypywania ustawiany jest przez producenta kota (fabrycznie 5 minut / poda). Jeli po 5 minutach temperatura nie obniy si o 3C to ponownie zostanie zaczony podaj-nik na okrelony czas. Po ustaniu awarii na wywietlaczu przemiennie z temperatur wy-wietlany jest komunikat stanu alarmowego. Kasowanie sygnalizacji alarmu nastpuje po przyciniciu przycisku 3. Aw. czuj. kosza - Nie podczony, le podczony lub uszkodzony czujnik temp. kosza.

W parametrach instalacyjnych wyczy czujnik kosza do momentu zakupu nowego. 4. Aw. czujnika CO - Nie podczony, le podczony lub uszkodzony czujnik temp. kota 5. Aw. czujnika CWU - Nie podczony, le podczony lub uszkodzony czujnik temp.

C.W.U. 6. Brak opau Wygaszenie kota. Kasowanie sygnalizacji 7. Zacicie toka dot. podajnika tokowego. Przekroczony czas: Obieg lub start podajnika 8. Aw. czuj. pogody - Nie podczony, le podczony lub uszkodzony czujnik temp. zewn.

1 Instrukcja obsugi regulatora TITANIC wersja od 6.4

Producent regulatora: Przedsibiorstwo Produkcyjno Handlowo - Usugowe ProND

ul. Dworcowa 6, 63-645 ka Opatowska http://www.prond.pl email: [email protected] tel./fax (062) 7814398 tel. kom. 693864248 lub 609564486

ZAWARTO INSTRUKCJI UYTKOWNIKA: parametry konfiguracyjne i ich opis; parametry serwisowe i ich opis stany alarmowe zmiana trybw pracy pomp (praca bez pompy C.W.U. zima, wiosna/jesie, lato) W INSTRUKCJI SERWISOWEJ I INSTALACYJNEJ ZNAJDUJ SI: dane techniczne, warunki eksploatacyjne, ukad pracy, parametry instalacyjne i ich opis tryb testowania wyj i czujnikw,

Wersja oprogramowania od : 6.04

INSTRUKCJA UYTKOWNIKA Regulatora pracy kota C.O.

z podajnikiem limakowym / tokowym

Instrukcja obsugi regulatora TITANIC wersja od 6.4 2

Zakres zmian parametru

Nastawa fabryczna

producenta regulatora

Nastawa sugerowana producenta

kota

Zakres zmian parametru

1. Nastawa kota 55C 35 90C

2. Czas podawania 12 [s] 5 99 [s]

2. Czas midzy podawaniem 30[s] 5[s] 99[min] 59[s]

3. Wydajno dmuchawy 12 bieg 1 12 [bieg]

4. Czas przedmuchu w stanie podtrzymania

10 [s] wycz... 5 - 59[s]

5. Czas przerwy w podtrzymaniu 5 [min] 1 99 [min]

6. Krotno podawania w pod-trzymaniu

3

0-30

7. Nastawa C.W.U. wycz. 30 - 75C...wycz

8. Podgld temp. C.W.U. 0-100C odczyt temperatury zasobnika CWU

Parametry konfiguracyjne regulatora TITANIC do kota z podajnikiem limakowym

Parametry serwisowe regulatora TITANIC Zakres zmian

parametru Nastawa

fabryczna producenta regulatora

Nastawa sugerowana producenta

kota

Zakres zmian parametru

8. Temperatura zaczenia pompy C.O.

35C 25 - 70C...wycz

9. Czas odczenia pompy C.O. (praca z termostatem pokojowym)

5 [min]

wcz...1 - 30...wycz

[min]

10. Priorytet zasobnika C.W.U. wycz wycz - wcz

11. Obnienie temperatury kota (praca z termostatem pokojowym)

10C 00 - 60C

12. Zegar aktualna godzina 00:00 - 23:59 (godzina:minuty)

13. Dzie tygodnia poniedziaek - niedziela

14. Edycja stref wycz wycz... 01-08

Dziaanie strefy w dni: wycz wycz; robocze; sob/nie; co dzie;

Czas wczenie strefy 00:00 - 23:59 (godzina:minuty)

Korekta C.O. -60 - +60C

Korekta C.W.U. wycz... -45 - +45C

11 Instrukcja obsugi regulatora TITANIC wersja od 6.4

Praca z termostatem pokojowym

Do regulatora TITANIC mona podczy termostat pokojowy dowolnego produ-centa (regulator pokojowy) wyposaony w beznapiciowe wyjcie przekanikowe. Temperatura w pomieszczeniu mniejsza ni nastawiona na termostacie rozwarte styki termostatu pokojowego. regulator realizuje normalny cykl pracy (tak jakby nie byo podczonego termo-

statu); dmuchawa i podajnik pracuj wg odpowiednich nastaw; pompa C.O. pra-cuje powyej temperatury wczenia pompy C.O.;

Temperatura w pomieszczeniu osignita styki termostatu pokojowego zwarte, zawiecona litera T na panelu. nastpuje obnienie temperatury kota o warto ustawion w parametrze

Obnienie temperatury kota pompa C.O. pracuje wg parametru Obnienie temperatury kota . jeli wystpi zapotrzebowanie na ciep wod uytkow (potrzeba zaczenia

pompy adujcej zasobnik C.W.U.) temperatura kota zostanie zwikszona zgod-nie z ustawieniem parametrw Nastawa C.W.U. + Nadwyka CWU

Odczy regulator od napicia. Odkrci pokryw regulatora. Do opisanej zczki Termostat pokojowy w regulatorze TITANIC przykrci 2 yy przewodu. W obudowie znaj-duje si wycicie i naley w tym miejscu przeci naklejk aby mona byo skrci obudow regulatora. Przykrci drug stron przewodw do odpowiednich zczek w termostacie po-kojowym.

Do regulatora TITANIC mona podczy zdalny panel sterujcy PILOT R wyprodu-kowany przez firm PPHU ProND Jeeli zdalny panel pracuje w trybie Sterowanie temp. kota to zapala si literka K na regulatorze TITANIC, a jeeli pracuje w trybie Sterowanie temp. pomieszcze-nia to to zapala si literka P na regulatorze TITANIC. Podczas Sterowania temp. pomieszczenia wystpuj dwa stany: Temperatura w pomieszczeniu mniejsza ni nastawiona na PILOT R regulator realizuje normalny cykl pracy; dmuchawa i podajnik pracuj wg odpo-wiednich nastaw; pompa C.O. pracuje powyej temperatury zaczenia pompy CO; Temperatura w pomieszczeniu osignita nastpuje obnienie temperatury kota wg. opisu w instrukcji obsugi PILOTA R pompa C.O. pracuje wg opisu w instrukcji obsugi PILOTA R jeli wystpi zapotrzebowanie na ciep wod uytkow (potrzeba zaczenia

pompy adujcej zasobnik C.W.U.) temperatura kota zostanie zwikszona zgod-nie z ustawieniem parametrw Nastawa C.W.U. + Nadwyka CWU

W zalenoci od zastosowanego panelu sterujcego dostpne s rne sposoby sterowania regulatorem TITANIC. Szczegowa instrukcja, oraz opis parametrw dostpne s w komplecie ze zdalnym panelem sterujcym. Do podczenia panelu sterujcego naley wykorzysta 4 rodkowe linie wychodzce z regulatora. Podczenie innych linii grozi uszkodzeniem regulatora. Do podczenia naley wykorzysta wtyki RJ12 zacinite na przewodzie telefonicznym 4 yowym okrgym lub paskim. Przewd i wtyki na nim zacinite doczane s do kadego panelu sterujcego. Odkrci obudow regulatora. Do gniazda RJ12 woy kabel z zacinit wtyczk RJ12. Przeoy kabel przez wycicie w tylnej czci regulatora

Praca ze zdalnym panelem sterujcym PILOT R

Instrukcja obsugi regulatora TITANIC wersja od 6.4 10

Panel sterujcy w zalenoci od wyboru temperatury zadanej

W zalenoci od parametru Wybr temperatury zadanej ustawianego w parame-trach instalacyjnych rny wygld rozmieszczania napisw bdzie mia panel steru-jcy:

1. tylko nastawa - regulacja temperatury kota wg ustawionej w parametrze

Nastawa kota wartoci

2. nastawa+strefy - regulacja temperatury kota wg ustawionej w parametrze Nastawa kota wartoci +/ odpowiednio ustawione korekty temperatur w parametrach Korekta C.O. i Korekta C.W.U.o okrelonych godzinach wczenia zmian - Czas wczenie strefy

3. sterowanie pogodowe

- regulacja temperatury kota wg charakterystyki pogodo-wej. Temperatura zadana kota jest wyznaczana na podsta-wie pomiaru temperatury zewntrznej i zaprogramowanej krzywej grzania. Wymagany dodatkowy czujnik temp. ze-wntrznej.

4. ster. pogodowe+strefy

re

Search related