Click here to load reader

Instrukcja użytkowania - TRADMATIKprzez podłączenie jednego lub dwóch sterowników EKC 331(T) spełniających rolę modułów przekaźnikowych i wykorzystujących sygnał z wyjścia

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Instrukcja użytkowania - TRADMATIKprzez podłączenie jednego lub dwóch sterowników EKC 331(T)...

 • REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

  Regulator wydajnościEKC 531D1 (wersja1.3x)

  Instrukcja użytkowania

 • � Instrukcjaużytkowania RS8DD649 © Danfoss 11-�006 EKC531D1

  Wprowadzenie

  ZastosowanieRegulatormożebyćzastosowanydosterowaniawydajnościązespołusprężareki/lubskraplaczapracującychwukładachchłod-niczych.Ilośćobsługiwanychsprężarekiwentylatorówzależyodaplikacji.Sterownikjestwyposażonyw8wyjśćprzekaźnikowych.Dodatkowestopniewydajnościmożnauzyskaćkorzystajączze-wnętrznegomodułuprzekaźnikowegoZalety• Opatentowanyalgorytmregulacjizestrefąneutralną.• Obsługujewielemożliwychkombinacjisprężarekistopniwydaj-

  nościskraplacza• Cyklicznelubsekwencyjnesterowaniapracąurządzeń.• Możliwośćoptymalizacjiciśnieniaparowaniawprzypadkupracy

  wsystemiesterowaniaADAP-KOOL®RegulacjaRegulacjawydajnościsprężarekiskraplaczaodbywasięnapod-stawiepomiarusygnałówzprzetwornikówciśnieniaumieszczo-nychpostroniessawnejitłocznejzespołu.Dodatkowosterownikmożebraćpoduwagętemperaturępowietrzazmierzonączujni-kiemtemperaturynawlociedoskraplacza.Każdyzprzetworni-kówciśnieniamożebyćzastąpionyczujnikiemtemperatury(jeśliaplikacjategowymaga–np.wukładachpośrednich).Funkcje• Wyjściaprzekaźnikowesterującepracąsprężarekiwentylatorów

  skraplacza• Wyjścieanalogowe(napięciowe)doregulacjiwydajnościskra-

  placza• Wejściacyfrowedomonitorowaniaobwodówzabezpieczeń• Wejściacyfrowesygnałówalarmowych• Wejściacyfrowesygnałukorekcjinastaw(lubsygnałówalarmo-

  wych)• Przekaźnikalarmowy• Wejściezewnętrznegosygnałustartu/zatrzymaniasterowania

  (wyłącznikgłówny)• Opcjonalnemodułykomunikacjiumożliwiającepracęwrozbu-

  dowanychsystemachsterowaniaObsługaDowprowadzanianastawsłużąprzyciskizewnętrznegowyświet-laczaEKA164lub165,którymożebyćodłączonypozaprogramo-waniusterownika.NastawmożnarównieżdokonywaćzpoziomujednostkinadrzędnejsystemusterowaniasystemuADAP-KOOLwykorzystującmożliwościkomunikacyjnesterownika.Możliwości konfiguracjiSterownikjestwyposażonywdziesięćwyjśćprzekaźnikowych.Dwaznichzostałyzarezerwowaneodpowiedniodosygnalizacjialarmówifunkcjistart/stopprzetwornicyAKD.Przekaźnikionajniższychnumerach(poczynającodDO1,DO�,i.t.d.)służąwpierwszejkolejnościdosterowaniawydajnościązespołusprężarkowego.Niewykorzystanewtensposóbprze-kaźnikimogąsterowaćpracąwentylatorówskraplacza.Możliwejestdalszezwiększenieliczbystopniwydajnościomaksymalnie8przezpodłączeniejednegolubdwóchsterownikówEKC331(T)spełniającychrolęmodułówprzekaźnikowychiwykorzystującychsygnałzwyjściaanalogowegoEKC531D1.Możliwajestrównieżpłynnaregulacjaprędkościobrotowejwentylatorówskraplaczapoprzezprzetwornicęczęstotliwościsterowanąsygnałemzwyj-ściaanalogowego.Jeśliprzekaźnikialarmui„AKDstart/stop”niesąwykorzystywane,wszystkie10przekaźnikówmożebyćwykorzystanychdosterowa-niasprężarkamiiskraplaczem(aleniewięcejniż8dosterowaniasprężarkami).Zmianyprzeznaczeniaw.w.przekaźnikówmożnadokonaćjedyniezpoziomuprogramuAKM(wmenu„ForDanfossOnly”).

  Wyjściaprzekaźnikowekonfigurowaćmożnadoróżnychaplikacji–patrzprzeglądnastr.10

 • EKC531D1 Instrukcjaużytkowania RS8DD649 © Danfoss 11-�006 3

  Załączanie cykliczneWtymtrybiewyjściasązałączanewtakisposóbbysumarycz-nyczaspracyposzczególnychprzekaźnikówbyłwyrównany.Przykażdymzałączeniusterowniksprawdzalicznikiczasupracywszystkichwyjśćizałączaprzekaźnikonajkrótszymczasiepracy.Przyzmniejszaniuwydajnościsterownikwyłączazkoleiprzekaź-nikonajdłuższymsumarycznymczasiepracy.

  Wprzypadkusterowaniadwomasprężarkami,każdazjednymstopniemregulacjiwydajnościrealizowanymprzezodciążaniecylindrów,możnawykorzystaćfunkcjęopisanąponiżej:Wyjścia1i3załączająsilnikisprężarekWyjścia�i4załączającewkizaworówodciążających.Sterownikbędzietakdobierałczaspracywyjść1i3bybyłyonewyrównane.

  Rx=dowolnyprzekaźnikh= liczba godzinliczbagodzin

  C=sprężarka,L=odciążenie

  DziałanieRegulacja wydajności sprężarekIlośćzałączonychwyjśćjestdobierananapodstawiewartościzadanejisygnałuzpodłączonegoprzetwornikaciśnienia(lubczujnikatemperatury).WokółwartościzadanejokreślonajeststrefaneutralnaNZ,wewnątrzktórejkolejnestopniewydajnościniebędązałączaneaniwyłączane.Przyzmianieciśnienia(temperatury)dowartościleżącejpozastrefąneutralnąwzakreskowanychobszarachnazwanych+Zonei–Zone,poupływieokreślonegoczasuopóźnieniasterownikzałączylubwyłączykolejnestopniewydajnościoilemierzonysygnałoddalasięodnastawy.Jeśliciśnienie(temperatura)zbliżasięlubwrócidoobszarustrefyneutralnejwydajnośćniebędziezmieniana.Jeśliciśnienie(temperatura)zmienisiędowartościleżącejpozazakreskowanymobszarem,wstrefieoznaczonej++Zone/--Zone,załączanieiwyłączaniekolejnychstopnibędzieodbywałosięniecoszybciejiniezależnieodkierunkuzmiansygnału.Ponadto,abyzapewnićprawidłowąregulacjęprzyniewielkichobciąże-niachzespołu,sterownikstopnioworozszerzastrefęneutralnądlaobciążeńponiżej50%.Maksymalnerozszerzeniestrefyneutralnejnastępujeprzyobciązeniu0%iwynosiwtedypołowęnastawyNZ.Kolejnośćzałączaniaposzczególnychstopni:dowyborusekwen-cyjnie(wgustalonejkolejności),cyklicznie(zwyrównaniemczasupracy),wtrybiebinarnym(zestawianieodpowiedniejkombinacjisprężarekróżnej,narastającejwydajności)lubwtrybie„Mi-x&Match”(wgdowolnej,zdefiniowanejprzezużytkownikakombi-nacjiprzekaźnikówdlakażdegostopniawydajności).

  Załączanie sekwencyjneWtymtrybieposzczególnewyjściasązałączanekolejno–prze-kaźniknr1,przekaźniknr�itd.Wyłączanieodbywasięwodwrotnejkolejności.,tzn.wyjściezałą-czonejakoostatniejestwyłączanejakopierwsze.

 • 4 Instrukcjaużytkowania RS8DD649 © Danfoss 11-�006 EKC531D1

  Przegląd funkcjiFunkcja Para-

  metrParametr przy obsłudze zdalnej (AKM/AKMonitor)

  WyświetlaczJeślipodłączonesądwawyświetlacze:EKA16�(zprzyciskamidoprogramowania)będziepokazywałciśnienieparowaniaPoEKA161będziepokazywałciśnienieskraplaniaPkObydwiewartościbędąpokazywanewprzeliczeniunajednostkitemperaturylubwbarach

  P0°ClubP0bPc°ClubPcb

  Regulacja Po - sprężarki Compressor controlNastawa PoRegulacjajestopartanazadanejwartościr�3,któramożebyćzmodyfikowanapara-metremr13lub,wrozbudowanychsystemachztransmisjądanych,wskuteksygnałuzjednostkinadrzędnej(funkcjasterującaMasterGateway)

  r�3 P0SetPoint°C/P0SetPointb

  Korekcja nastawy PoNastawamożebyćzmienionaoustalonąwartość,gdypojawisięsygnałnawejściucyfrowymDI4lubwskutekzałączeniafunkcji„Trybpracynocnej”(parametrr�7)(PatrzrównieżopisdziałaniawejściaDI4)

  r13 Nightoffset

  Załączenie korekcji Po (Tryb pracy nocnej)OFF:korekcjawartościzadanejniejestuwzględnianaON: korekcjawartościzadanejjestuwzględniana

  r�7 NightSetBack

  Odczyt obowiązującej aktualnie wartości nastawy Po r�4 P0ref.°C/P0ref.b

  Ograniczenie zakresu nastawZakresnastawregulatoramożezostaćograniczonytak,byniemożliwebyłoprzypad-kowewprowadzeniewartościzbytniskiejlubzbytwysokiej,comogłobydoprowadzićdonieprawidłowościdziałanialubawariiurządzenia.Nastawa(równieżpouwzględ-nieniukorekcji)możezawieraćsiętylkopomiędzypodanymniżejwartościami.MaksymalnadopuszczalnanastawaPo r�5 P0RefMax°CMinimalnadopuszczalnanastawaPo r�6 P0RefMin°CStrefa neutralnaStrefaneutralnawokółnastawy.Patrzstrona3

  r01 Neutralzone

  Korekcja sygnału z wejścia PoMożliwejestwprowadzeniekorekcjisygnałumierzonegonawejściuPo

  r04 AdjustSensor

  JednostkiMożliwejestokreśleniejednostkitemperaturywjakiejregulatorwyświetlawartości(zarównotemperaturyjakiprzeliczonychnatemperaturęciśnień):°Club°F0:oznacza°C,1:oznacza°F

  r05 WprogramieAKMniezależnieodnastawyparametrur05wartościwy-świetlanesązawszew°C))

  Załączenie/wyłączenie sterowaniaZmianategoparametrupowodujezałączenielubwyłączenieregulacji.Funkcjętęmożnarównieżzrealizowaćpodłączajączewnętrznywłącznikdowejścia„ONinput”

  r1� MainSwitch

  Regulacja Pk - skraplacz Condenser controlNastawa PkRegulacjajestopartanazadanejwartościr�8,któramożebyćzmodyfikowanapara-metremr34lub,wrozbudowanychsystemachztransmisjądanych,wskuteksygnałuzjednostkinadrzędnej(funkcjasterującaMasterGateway)

  r�8 SetPoint°C

  Korekcja nastawy PkNastawamożebyćzmienionaoustalonąwartość,gdypojawisięsygnałnawejściucyfrowymDI5.(PatrzrównieżopisdziałaniawejściaDI5)

  r34 Press.offset

  Zmienna wartość zadana ciśnienia skraplania (Pk) Sterowanieprzyr33=1(lub�,jeślinastawaciśnieniamasięzmieniaćwgtemperaturyzewnętrznej)dajenajlepszerezultaty,jeśliukładchłodniczypracujewstanierówno-wagi.Natomiast,jeśliwukładziewystępujądużewahaniaobciążenia,azespółspręża-rekpracujeczęstozmałąwydajnością,lepsząregulacjęciśnieniaskraplaniazapewniustawienier33=3(lub4,jeślinastawazmiennawgtemperaturyzewnętrznej).Ogólniemożnaprzyjąć,żeustawienia3i4sąpreferowaneoiledopuszczalnyjestpewienwzrostciśnieniaskraplaniaprzydużychobciążeniachzespołu.1: Wartośćzadanastała.Regulacjanapodstawienastawy.PojawieniesięsygnałunawejściuDI5spowodujeuwzględnieniekorekcjiwgr34.�:Uwzględnianiajesttemperaturazewnętrza,mierzonaczujnikiemSc3.Jeślitem-peraturazewnętrznaspadnieo1K,wartośćzadanarównieżulegniezmniejszeniuo1K.Dlawartości1i�parametrur33regulacjaodbywasięwtrybiePI.JednakżejeśliregulacjajestniestabilnamożliwejestwyłączenieczłonucałkującegoI–pozostajewtedyregulacjaproporcjonalna.3:jakdla1alewtrybieproporcjonalnym(P)4:jakdla�alewtrybieproporcjonalnym(P)

  r33 Pcmode

  OdczytobowiązującejaktualniewartościnastawyPk r�9 Condref.°C

 • EKC531D1 Instrukcjaużytkowania RS8DD649 © Danfoss 11-�006 5

  Ograniczenie zakresu nastawZakresnastawregulatoramożezostaćograniczonytak,byniemożliwebyłoprzypad-kowewprowadzeniewartościzbytniskiejlubzbytwysokiej,comogłobydoprowadzićdonieprawidłowościdziałanialubawariiurządzenia.Nastawa(równieżpouwzględ-nieniukorekty)możezawieraćsiętylkopomiędzypodanymniżejwartościami.MaksymalnadopuszczalnanastawaPk r30 PcRefMax°CMinimalnadopuszczalnanastawaPk r31 PcRefMin°CKorekcja sygnału z wejścia PkMożliwejestwprowadzeniekorekcjipomiaruciśnienia.

  r3� AdjustSensor

  Różnica temperatur Dim tmŚredniaróżnicatemperaturdlaskraplaczaprzymaksymalnymobciążeniu.Jesttoróżnicamiędzytemperaturąskraplaniaitemperaturąpowietrzazewnętrznego.

  r35 DimtmK

  Różnica temperatur Min tmŚredniaróżnicatemperaturdlaskraplaczaprzyminimalnejwydajnościzespołusprężarek.Jesttoróżnicamiędzytemperaturąskraplaniaitemperaturąpowietrzazewnętrznego.

  r56 MintmK

  Odczyt ciśnienia P0Odczytwartościzmierzonejprzetwornikiemciśnienia.Jesttowartośćregulowana,oilesterownikpracujewgpomiaruciśnienia.Jesttowartośćbranapoduwagęprzezfunkcjęzabezpieczającą,przeciwzamrożenio-wą,oilesterownikpracujewgpomiaruczujnikiemtemperatury.

  r57 P0°C/P0b

  Odczyt temperatury regulowanejOdczytwartościtemperaturyprzeliczonejzpomiaruciśnieniaPolubzmierzonejczujnikiemtemperaturywzależnościodustawieniaparametruo81.

  r58 Comp.CtrlSens

  Regulacja wydajności sprężarek Compressor pack config.Czas pracyAbyuniknąćkrótkichcyklipracyurządzenianależyokreślićparametryzwiązanezzałączaniemwyjśćprzekaźnikowych.Minimalnyczasstanuzałączeniawyjśćprzekaźnikowych.Niedotyczywyjśćsterującychzaworamiodciążającymilubwentylatorami.

  c01 Min.ONtime

  Minimalnyczaspomiędzykolejnymizałączeniamitegosamegowyjściaprzekaźniko-wego.Niedotyczywyjśćsterującychzaworamiodciążającymi(wentylatorami).

  c07 MinRecyTime

  Konfiguracja strefy neutralnejSzerokośćstrefy+Zone c10 +ZoneKOpóźnieniezałączeńwyjśćwstrefie+Zone c11 +ZonemOpóźnieniezałączeńwyjśćpowyżejstrefy+Zone c1� ++Zonem

  Szerokośćstrefy-Zone c13 -ZoneKOpóźnieniewyłączaniawyjśćwstrefie-Zone c14 -ZonemOpóźnieniewyłączaniawyjśćponiżejstrefy-Zone c15 --ZonemLimit ciśnienia odessania (funkcja „Pump down”)Funkcjatapozwalanapracęostatniegopracującegostopniaregulacjisprężarekdomomentuosiągnięciawartościparametruc33,atymsamymodessanieukładuprzedcałkowitymwyłączeniemsprężarek.Wartośćtapowinnabyćustawionawzakre-sieponiżejstrefyregulacjiipowyżejnastawyalarmowejA11.Ponownezałączeniesprężareknastąpidopieropowzrościeciśnieniapowyżejstrefyneutralnej.Dlanastawfabrycznychfunkcjatajestwyłączona(c33=Off).

  c33 PumpDownLim.

  Konfiguracja zespołu sprężarkowegoParametristotnytylkojeżeliustawionoo61=1lub�.Tenparametrokreślailośćsprężarekiilośćwyjśćsterującychzaworamiodciążającymi.1=jednasprężarka,�=dwiesprężarki,3=trzy,4=cztery.5=jednasprężarkaijedenzawór,6=jednasprężarkaidwazawory.Wartościod7do�6:patrzszczegółoweinformacjewtabelinastronie10.0=tryb„MixandMatch”.Wtymtrybieposzczególneprzekaźnikisązwieraneirozwieranewzależnościodwartościparametrówc17doc�8.

  c16 Comprmode

  Tryb załączania wyjść(patrzrównieżprzeglądnastronie10)Sterowaniemożeodbywaćsięwsposób:1.Sekwencyjny:kolejnozałączanyprzekaźnik1,następnie�itd..Wyłączaniewod-wrotnejkolejności.�.Cykliczny:wgalgorytmuzapewniającegowyrównanieczasupracywyjść,takabywyjściazałączającesilnikisprężarekmiałytęsamąilośćprzepracowanychgodzin3.Binarnyicykliczny(Tylkodla4sprężarekiparametruc16=4).Patrzstr.10.

  c08 Stepmode

  Tryb działania wyjść sterujących odciążeniem cylindrówWyjściaprzekaźnikoweukładówodciążaniacylindrówmogąbyć:0:normalnieotwarte(NO)–zwierane,gdypotrzebnejestzwiększeniewydajności1:normalniezamknięte(NZ)–rozwierane,gdypotrzebnejestzwiększeniewydajności

  c09 Unloader(switchon=0)(switchoff=1)

 • 6 Instrukcjaużytkowania RS8DD649 © Danfoss 11-�006 EKC531D1

  6. c�� M&MStep67. c�3 M&MStep78. c�4 M&MStep89. c�5 M&MStep910. c�6 M&MStep1011. c�7 M&MStep1112. c�8 M&MStep1�Zadana wydajność sprężarek w trybie ręcznym Procentowawydajnośćzespołusprężarek,jakazostaniezałączonawtrybiesterowniaręcznego(c3�=ON).(Parametryc01ic07nadalsąbranepoduwagę).

  c31 CmpManCap%

  Sterowanie ręczne Załączanietryburegulacjiręcznejsprężarek.Zostaniezałączonawydajnośćzespołuwgparametruc31.

  c3� CmpManCap

  - ---Comp.Cap%OdczytzałączonejwydajnościzespołuspręzarkowegoStanregulacji(strefa):0=off,1=--zone,�=-zone,3=NZ,4=+zone,5=++zone

  Regulacja wydajności skraplacza

  Określenie trybu sterowania i liczby wyjść sterujących skraplaczemParametrokreślailośćstopniregulacjiskraplacza(maksymalnie8)1-8: Pracawszystkichwentylatorówjeststerowanawyjściamiprzekaźnikowymi.Pierwszywolnyprzekaźnikjestprzypisanydowentylatoranr1,następnydowentyla-toranr�.Dodatkowestopniewydajności,powyżejDO8,możnauzyskaćpodłączając1lub�modułyprzekaźnikowe(EKC331)dowyjściaanalogowego(patrzstr.11)9: Prędkośćobrotowawszystkichwentylatorówjestregulowanaprzetwornicączęsto-tliwościsterowanąsygnałemzwyjściaanalogowego.10:Nieużywany11-18: Podobniejakdla1-8leczkolejnośćzałączaniawyjśćjestzmienianapokażdymwyłączeniuwszystkichstopniregulacjiskraplacza.

  c�9 No.ofFans

  Odczyt temperatury z czujnika Sc3 u44 Sc3tempOdczyt temperatury z czujnika Sc4 (czujnikwykorzystywanytylkodomonitoringu) u45 Sc4temp

  - ---Cond.Cap%;Odczyt załączonejOdczytzałączonejwydajnościskraplacza

  Parametry regulatora ciśnienia skraplaniaZakres proporcjonalności Xp (P=100/Xp)ZwiększeniewartościXpzwiększastabilnośćregulacji

  n04 XpK

  I: Czas całkowania TnZwiększeniaczasucałkowaniazwiększastabilnośćregulacji

  n05 Tns

  Zadana wydajność skraplacza w trybie ręcznymProcentowawydajnośćskraplacza,jakazostaniezałączonawtrybiesterowniaręczne-go(n53=ON).

  n5�

  Sterowanie ręczne skraplaczaZałączanietryburegulacjiręcznejskraplacza.Zostaniezałączonawydajnośćskrapla-czawgparametrun5�.

  n53

  “Mix and Match” - Stopień 1(parametryc17doc�8ważnetylkogdyc16=0.Wtrybie„MixandMatch”parametryc08ic09niesąużywane).Parametrc17definiujeprzekaźniki,któremająbyćzałączonenapierwszymstopniuregulacji.Nastawa(wartość1do15)wprowadzanajestwgtabelinanastępnejstronie.Wartościteodpowiadająróżnymkombinacjomzałączonychprzekaźników.Kolejneparametryc17-c�8odpowiadająkolejnymstopniomwydajności.Pierwszyztychparametrów,któryprzyjmiewartość0określapośrednioilośćstopniregulacji.Minimalneczasyokreśloneparametramic01ic07dotycząposzczególnychprzekaźników.Jeślizmianastanuprzekaźnikajestopóźnianazewzględunateparametry,zmianastopniawydajnościnastąpidopierogdyupłynączasyopóźnieńwszystkichprzekaźnikówdanegostopnia.Jeślidanyprzekaźnikbędziezałączonydlaobydwukolejnychstopniwydajnościjegoczasyopóźnieńniesąbranepoduwagę.Jeślisprężarkajestawaryj-niewyłączonasygnalizowanyjestalarm,leczregulacjajestkontynuowanatak,jakbysprężarkatamogłapracować.

  c17 M&MStep1

  Stopień 2 Określakombinacjęzałączonychprzekaźnikównadrugimstopniuwydaj-ności.(patrzStopień1)

  c18 M&MStep�

  Stopień 3itd. c19 M&MStep34.Itd. c�0 M&MStep45. c�1 M&MStep5

 • EKC531D1 Instrukcjaużytkowania RS8DD649 © Danfoss 11-�006 7

  Różne MiscellaneousWybór aplikacjiParametro61określajedenzczterechtypówdostępnychaplikacji.Parametryistotnedlakażdejzaplikacjizaznaczonesąwtabelcerozpoczynającejsięnastronie…Uwaga:wartośćtegoparametrunależyustawićprzedprzystąpieniemdodalszejkonfiguracjisterownika!1.Regulacjawgtemperaturyipracawtrybiewgc16�.Regulacjawgciśnieniaipracawtrybiewgc163.Regulacjawgtemperaturyipracawtrybie„Mix&Match”4.Regulacjawgciśnieniaipracawtrybie„Mix&Match”

  o61 Zmianatejnastawyniejestmożliwaprzezukładtransmisjidanych,ajedyniebezpośrednionasterowniku.

  Typ czujników(Sc3,Sc4i„Saux”)ZazwyczajużywanesąprzetwornikiciśnieniaAKS3�RorazczujnikitemperaturyPT1000,charakteryzującesięwysokądokładnościąpomiaru.WpewnychsytuacjachmogąbyćrównieżużyteczujnikiPTC(R�5=1000Ω).Wszystkieużyteczujnikitempe-raturymusząbyćjednaktegosamegotypu.Wukładachpośrednichpomiaryciśnieniasązastąpioneprzezpomiartemperatury.Wartośćparametruokreślakombinacjęczujnikówwykorzystywanychprzezregulator:0=czujnikiPt1000.1=czujnikiPTC1000.2=czujnikiPt1000,równieżnawejściuPo.3=czujnikiPTC1000równieżnawejściuPo.4=czujnikiPt1000równieżnawejściuPc.5=czujnikiPTC1000równieżnawejściuPc6=czujnikiPt1000równieżnawejściachPoiPc.7=czujnikiPTC1000równieżnawejściachPoiPc.(jeślidowejśćPoiPkpodłączonesączujnikitemperatury,parametryo�0,o�1,o47io48niebędąwykorzystywane)

  o06 Sensortype

  Wartość początkowa dla regulacji prędkości obrotowejZałączenieregulacjiobrotówwentylatorówskraplaczanastąpiprzyzapotrzebowaniu%wydajnościustawionejwgn54

  n54 StartSpeed

  Wartość końcowa dla regulacji prędkości obrotowejWyłączenieregulacjiobrotówwentylatorówskraplaczanastąpiprzyspadkuzapotrze-bowaniu%wydajnościponiżejwartościn55

  n55 MinSpeed

  Alarmy Alarm settingsRegulatormożesygnalizowaćalarmywróżnychsytuacjach.Aktywnyalarmjestsygna-lizowanymigającymidiodami(LED)wyświetlaczaEKA16�izwarciemprzekaźnikaalarmu.(Przekaźnikalarmumożebyćrównieżwykorzystanydosterowaniapracąwentylatora)Po min. (sygnalizacjaalarmuizabezpieczenie,patrzstr.18)Wartość(ciśnienieabsolutne),przyktórejsygnalizowanyjestalarmniskiegociśnieniassania.

  A11 Min.P0.b

  Opóźnienie alarmu Po minCzasopóźnieniasygnalizacjialarmuwminutach.Przyminimalnejnastawietegoparametrualarmniebędziesygnalizowany.

  A44

  Pk maks. (sygnalizacjaalarmuizabezpieczeniepatrzstr.18)Wartość(ciśnienieabsolutne),przyktórejsygnalizowanyjestalarmwysokiegociśnie-niaskraplania.

  A30 Max.Pc.b

  Opóźnienie alarmu Pk maks.Czasopóźnieniasygnalizacjialarmuwminutach.Przyminimalnejnastawietegoparametrualarmniebędziesygnalizowany.

  A45

  Opóźnienie alarmu DI1(reakcjanarozwarciestykównawejściuDI1).Zwłokajestokreślonawsekundach.Maks.nastawa(off)wyłączafunkcjęalarmu.

  A�7 DI1AlrmDelay

  Opóźnienie alarmu DI2(reakcjanarozwarciestykównawejściuDI�).Zwłokajestokreślonawsekundach.Maks.nastawa(off)wyłączafunkcjęalarmu.

  A�8 DI�AlrmDelay

  Opóźnienie alarmu DI3 (reakcjanarozwarciestykównawejściuDI3).Zwłokajestokreślonawsekundach.Maks.nastawa(off)wyłączafunkcjęalarmu.

  A�9 DI3AlrmDelay

  Próg alarmu wysokiej temperatury dla czujnika „Saux1”NastawaOffwyłączafunkcjęalarmu.

  A3� Saux1high

  Opóźnienie alarmu wywołanego przekroczeniem progu alarmu dla czujnika „Saux1”Alarmzostaniezałączonypoupływieczasuopóźnienia(nastawawminutach)odmomentuprzekroczeniaprogualarmu.

  A03 Alarmdelay

  Krótkieprzyciśnięciegórnegoprzyciskuspowodujewyłączenie(zatwierdzenie)alar-muiwyświetleniekodualarmu.

  ResetalarmUstawienienaONpowodujewyłącze-niewszystkichaktywnychalarmów.

  Wprzypadkutransmisjidanychmoż-liwejestokreśleniepriorytetówalar-mów(Menu„Alarm destinations”).

 • 8 Instrukcjaużytkowania RS8DD649 © Danfoss 11-�006 EKC531D1

  Wybór wejścia pomiaru temperatury do regulacjiJeśliniejestwymaganezabezpieczenieprzeciwzamrożenioweczujniktemperatu-rymożebyćpodłączonydowejściaPo.Jeśliwymaganejesttakiezabezpieczenie,todowejściaPopodłączonyzostanieprzetwornikciśnienia,awtedytemperaturaregulowanabędziewgczujnikapodłączonegodowejściaSauxlubS4.Parametro81pozwalawybraćodpowiedniąopcję.0.regulacjawgprzetwornikaciśnienialubczujnikatemperaturynawejściuPo,zależnieodnastawyo061.regulacjawgczujnikatemperaturynawejściuSaux�.regulacjawgczujnikatemperaturynawejściuS4

  o81 Ctrl.Sensor

  Typ wyświetlaczaParametrokreślatypwyświetlaczapodłączonegodosterownika.Off:EKA164On:EKA165(rozbudowanywyświetlaczzdiodamiLED)

  o8�

  Zakresy pracy przetworników ciśnieniaWzależnościodaplikacjimożnapodłączyćprzetwornikiciśnieniaoróżnychza-kresachpracy,określonychprzezponiższenastawy.Wartościmusząbyćpodanewbarach,jeślidlawyświetlaczawybrano°Cipsigjeślidlawyświetlaczawybrano°F(parametrr05)

  Wartościmusząbyćpodanewbarach,jeślibędąwprowadzanezpoziomuprogramuAKM

  Po-wartośćminimalnazakresupracy(n.p.-1bar) o�0 P0MinTrsPresPo-wartośćmaksymalnazakresupracy(n.p.1�bar) o�1 P0MaxTrsPresPk-wartośćminimalnazakresupracy o47 PcMinTrsPresPk-wartośćmaksymalnazakresupracy o48 PcMaxTrsPresTryb działania wejścia DI1FunkcjawejściaDI1(stykizewnętrzne).0:wejścieDI1nieużywane1:alarmwentylatorówgdystykirozwarte.SygnalizowanyalarmA34�:alarmdowolnygdystykirozwarte.SygnalizowanyalarmA�8ObowiązujeopóźnieniesygnalizacjialarmuwgparametruA�7.

  o78 Di1control

  Tryb działania wejścia DI4FunkcjawejściaDI4(stykizewnętrzne):0: wejścieDInieużywane1: korekcjanastawyPoozadanąwartość,gdywejścieDI4zwarte.2:rozwarciestykówspowodujepoupływieczasuzwłokisygnalizacjęalarmu„A31”.Brakopóźnieniaalarmu

  o�� Di4control

  Tryb działania wejścia DI5FunkcjawejściaDI5(stykizewnętrzne):0: wejścieDInieużywane1:korekcjanastawyPkozadanąwartość,gdywejścieDI5zwarte.2: rozwarciestykówspowodujepoupływieczasuzwłokisygnalizacjęalarmu„A3�”.Brakopóźnieniaalarmu.

  o37 Di5control

  Odczyt temperatury z czujnika Saux1 o49 Saux1tempLicznik czasu pracyKolejneparametryo�3-o�6io50-o53pozwalająodczytaćnawyświetlaczusuma-rycznyczaszałączeniaposzczególnychwyjśćprzekaźnikowych.Wyświetlanawartośćpodajeczaswtysiącachgodzin(np.wartość�.1oznacza�100godzin).Poosiągnięciuwartości99,9licznikzatrzymujesięimusizostaćwyzerowany.Przekroczeniezakresulicznikaniejestsygnalizowanealarmem.

  CzaspracywyświetlanywprogramieAKMniewymagamnożeniaprzez1000(wyświetlanajestrzeczywistailośćgodzin)

  Czaspracydlawyjścianr1 o�3 DO1runhourCzaspracydlawyjścianr� o�4 DO�runhourCzaspracydlawyjścianr3 o�5 DO3runhourCzaspracydlawyjścianr4 o�6 DO4runhourCzasypracydlawyjśćod5do8 o50-

  o53DO5runhour......DO8runhour

  Wybór czynnika

  1=R1�.�=R��.3=R134a.4=R50�.5=R717.6=R13.7=R13b1.8=R�3.9=R500.10=R503.11=R114.1�=R14�b.13=zdefiniowanyprzezużytkownika.14=R3�.15=R��7.16=R401A.17=R507.18=R40�A.19=R404A.�0=R407C.�1=R407A.��=R407B.�3=R410A.�4=R170.�5=R�90.�6=R600.�7=R600a.�8=R744.�9=R1�70.30=R417A.31=R4��AUwaga:niewłaściwywybórczynnikamożebyćprzyczynąuszkodzeniasprężarek.Czynnikiinneniżwymienione:należywprowadzićnastawęo30=13izpoziomupro-gramuAKMwprowadzićodpowiedniewartości3parametrów:fac1,fac�ifac3.

  o30 Refrigerant

  Sterowanie ręczne (przyzatrzymanejregulacji)Tafunkcjaumożliwiaręcznesterowaniewyjściamisterownika.Wartośćparametru0oznaczawyłączenieręcznegosterowaniazaśwartość1-10spowodujezałączenieodpowiedniegowyjścia.Wartość1spowodujezałączenieprzekaźnika1,wartość2załączenieprzekaźnika�i.t.d.Wartości11-18spowodująwygenerowaniesygnałunawyjściuanalogowym.Wtensposóbmożnazałączyćwyjściamodułuprzekaźnikowego.Wartości11będzieodpo-wiadałonapięcie1,�5V,wartości1�-�,5Vi.t.d

  o18 ---

 • EKC531D1 Instrukcjaużytkowania RS8DD649 © Danfoss 11-�006 9

  Funkcja „Inject-ON”Dlao75=1wyjścieDO9jestwykorzystywanedorealizacjifunkcjiInject-ON.Powodujeonazamknięciezaworównazasilaniuchłodnicgdyzatrzymanesąwszystkiesprężarki,aciśnienieP0przekraczawartość+zone.Połączeniaelektrycznesąrealizowanezgodniezponiż-szymrysunkiem.PrzykładdotyczysterownikówAKC100iEKC414.Wprzypadkutychsterownikówsygnałzamknięciaelektronicznychzaworówrozprężnychmożebyćrównieżprzesłanyprzezsystemtransmisjidanych.WtensposóbmożnazwolnićprzekaźnikDO9,którytymsamymmożebyćwykorzystanywinnysposób.

  Praca w układzie boosterWsytuacjigdydwaregulatorysterująodpowiedniopracąniskiegoiwysokiegostopniajednegoukładuchłodniczegomusząbyćtakskonfigurowane,byregulacjaniskiegostopniamogłabyćzałączonadopierowtedy,gdypracujejużwysokistopień.TakiedziałanieuzyskamypodającsygnałzwyjściaDO9jednegoregulatoranawejściezewnętrznegowłącznikasterowaniadrugiegoregulatora.

  Działanie wyjścia DO9:

  CzęstotliwośćCzęstotliwośćnapięciasiecizasilającej..

  o1� 50/60Hz(50=0,60=1)

  AdresSterownikpracującywsystemieztransmisjądanychmusimiećzdefiniowanyadres,którymusibyćznanyjednostcenadrzędnejsystemu(mastergateway).Poniższenastawymogąbyćwprowadzonetylko,gdywsterownikuzostałazainstalo-wanakartasieciowaigdyzostałopoprawniewykonaneokablowaniesieciowe.Instalacjasieciowazostałaopisanawoddzielnymdokumencie„RC.8A.C”

  PozainstalowaniukartsieciowychregulatormożebyćwykorzystywanynarówniinnymisterownikamiseriiADAP-KOOL®.

  Adres(wybranyzzakresu1do�40zależnieodjednostkinadrzędnej) o03Gdyparametrjestustawionyna„ON”następujewysłanieadresudojednostkinad-rzędnej(mastergateway).Pokilkusekundachparametrpowracaautomatyczniedowartości„OFF”

  o04

  Kod dostępu (hasło)Jeślidostępdonastawregulatoramabyćzabezpieczonyhasłemmożliwejestwpro-wadzeniekoduowartościpomiędzy1a100.UstawienieparametrunaOFFwyłączazabezpieczenie

  o05

  Nastawy specjalneWyjściaDO9iDO10,którestandardowosłużądozałączaniaprzetwornicyAKDisyg-nalizacjialarmówmogąbyć,zależnieodaplikacji,zastosowanedoinnychcelów.TrybpracywyjściaDO9(patrzrysunekponiżej):0:start/stopprzetwornicyAKD1:funkcja„InjectON”(pozwolenienapracęchłodnic)�:pracawukładziebooster3:przekaźnikwentylatora

  o75

  TrybpracywyjściaDO10:0:przekaźnikalarmowy1:przekaźnikwentylatora

  o76

  Status wejść dwustanowych DI1- DI5StanstykówpodłączonychdowejśćDImożebyćodczytanyzponiższychparametrów:StanwejściaDI1 u10 DI1statusStanwejściaDI� u37 DI�statusStanwejściaDI3 u87 DI3statusStanwejściaDI4 u88 DI4statusStanwejściaDI5 u89 DI5status

  Zmianykonfiguracjitakiejakdefinicjewyjśćprzekaźnikowych(sprężarki,wentylatory),trybzałączaniawyjść,czynnikchłodniczymogąbyćwprowadzanetylkowtedy,gdyregulacjajestzatrzymana.

 • 10 Instrukcjaużytkowania RS8DD649 © Danfoss 11-�006 EKC531D1

  Stan pracy

  Podczasdziałaniasterownikawystępująsytuacje,gdyobowiązująustaloneopóźnie-niaposzczególnychfunkcji.Użytkownikmożeodczytaćaktualnystanpracy(np.chwi-lowybrakreakcjisterownikanasygnałwejściowy)korzystajączponiższychparame-trów(oilewystępują,sąonedostępneponaciśnięciugórnegoprzyciskuprzez1s.)

  EKCstate(0=normalnesterowanie)

  S�:obowiązujeminimalnyczaszałączeniawyjścia(patrzc01) �S5:ponownezałączenietegosamegowyjścianiemożeodbywaćsięczęściejniżustalono(patrzc07)

  5

  S8:załączeniekolejnegowyjściapoupływieokreślonegoczasu(patrzc11-c1�) 8S9:wyłączeniekolejnegowyjściapoupływieokreślonegoczasu(patrzc14-c15) 9

  S10:regulacjawyłączonawewnętrznymlubzewnętrznymwyłącznikiemgłównym 10S�5:Sterowanieręczne �5S34:Wyłączeniealarmowe.PrzekroczonawartośćnastawyA30 34Komunikaty alarmowe Alarms "Destinations"A�:NiskieciśnieniePo ---LowP0alarm

  A11:Nieokreślonoczynnika(patrzo30) ---NoRFGSel

  A17:WysokieciśnieniePk ---HiPcalarm

  A19-�6:Nieprawidłowapracasprężarek.Rozwartyobwódzabezpieczeńsprężarki„Spręż.1”/�/3/4/5/6/7/8

  ---DO_fault

  A�7:Wysokatemperaturazmierzonaczujnikiem„Saux1” ---Saux1temp

  A�8-3�:Alarmzewnętrzny.Rozwartyobwódwejścia„DI1”/�/3/4 ---DI_Alarm

  A45:Regulacjazatrzymanawewnętrznymlubzewnętrznymwyłącznikiem A45StandbyE1:Błąddziałaniasterownika Ctrl.fault

  E�:Wartośćregulowanapozazakresem(zwarcie/przerwanieobwoduprzetwornika) Outofrange

 • EKC531D1 Instrukcjaużytkowania RS8DD649 © Danfoss 11-�006 11

  Przekaźniki sterujące pracą sprężarek Trybzałączania

  Przekaźniknr Nastawat"C08"

  Nastawa"C16"

  Dowolnakombinacja

  Stopnie wydajnościZakładasię,żewszystkiestopniewydajnościsąjednakowejwielkości(zwyjątkiemtrybówpracyzdefinio-wanychwartościami4oraz�1-�6parametruc16).

  Tryb załączania wyjść:Tryb1:sekwencyjnyTryb�:cyklicznyTryb3:cyklicznyi„binarny”znastę-pującymiwydajnościamiposzcze-gólnychstopni:1:9%�:18%3:36%4:36%Załączaniestopni3i4odbywasięcyklicznie(zwyrównaniemczasupracy),zaśstopni1,�oraz3lub4wtrybiebinarnym(tylkodlanastawyc16=4).

  Kolejność załączania wyjśćWprzypadkupracysprężarekzre-gulacjąwydajnościwtrybiecyklicz-nym(zwyrównaniemczasupracy)niektórestopniewydajnościmogąsiępokrywać(tzn.tensamefektmożebyćosiągniętyprzezzałącze-nie/wyłączeniestopniawydajnościjednejbądźdrugiejsprężarki).Wtakimwypadkuzałączonyzostaniestopieńwydajnościsprężarki,którejsumarycznyczaspracyjestnajkrót-szy,stopniewydajnościpozostałychsprężarekbędąwyłączone.Zmianybędądokonywanewcyklu6s.

  Praca ze sprężarką wiodącąWtrybachpracyokreślonychwar-tościamiparametruc16od�1do�6wydajnościsprężarekmusząbyćrówne.Zaworyodciążającesłużącedoregulacjiwydajnościsprężarki1będąodpowiedniokompensowaływzrost(spadek)wydajnościspowo-dowanystartem(zatrzymaniem)kolejnychsprężarek,tymsamymzwiększającilośćstopniregulacjiizmniejszającróżnicęwydajnościzespołumiędzykolejnymistopniami.Sprężarka1będziepracowałacałyczasgdywymaganejestdziałaniezespołu.

  Konfiguracja zespołu sprężarkowego gdy o61 = 1 lub 2Wartośćparametruc16określakonfiguracjęsprężarek.Wartośćparametruc08określatrybzałączaniawyjść.

  Tryb„Mix&Match”

  Trybbinarny

  Przeglądkombinacjizałączanychprzekaźnikówwtrybie„MixandMatch”

  Numerprze-kaźnika

  Wartośćobliczeniowa Kombinacjazałączonychprzekaźników

  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

  � � � � � � � � � �

  3 4 4 4 4 4 4 4 4 4

  4 8 8 8 8 8 8 8 8 8Nastawadlakażdegostopnia(sumawartościprzekaźników 1 � 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1� 13 14 15

  Przykłady:Jeślina1stopniumabyćzałączonytylkoprzekaźniknr3-należyustawićc17=4Jeślina�stopniumabyćzałączonytylkoprzekaźniknr4-należyustawićc18=8Jeślina3stopniumająbyćzałączoneprzekaźnikinr3i4-należyustawićc19=1�Podobnienależywprowadzićnastawyodpowiadającekolejnymstopniomregulacji.

  Konfiguracje zespołu sprężarkowego gdy o61 = 3 lub 4

 • 1� Instrukcjaużytkowania RS8DD649 © Danfoss 11-�006 EKC531D1

  SygnałnapięciowynawyjściuanalogowymEKC531D1WEKC331zakresnapięciowynależyustawićna0-5V(parametr„o10”=6),ailośćstopniwydajnościmusibyćustawionana4(„o19”=4);równieżwtedyjeśliliczbawykorzystanychwyjśćEKC331jestmniejszaniż4.

  SygnałnapięciowygenerowanynawyjściuanalogowymEKC531D1WpierwszymEKC331zakresnapięciowynależyustawićna0-5V(parametr„o10”=6),awdrugimodpowiednio5-10V(parametr„o10”=7).Woby-dwuEKC331ilośćstopniwydajnościmusibyćustawionana4(„o19”=4);równieżwtedyjeśliliczbawykorzystanychwyjśćdrugiegoEKC331jestmniejszaniż4.

  Jeśliprędkośćobrotowawszystkichwentylatorówskraplaczamabyćregulowanaprzezprzetwornicęczęstotliwości,sterownikEKC531D1musigenero-waćnawyjściuanalogowymsygnałodpowiadającypotrzebnejwydajności(„c�9”=9).Wartośćnapięcianawyjściuanalogowymzmieniasiępłynniewzakresieod0do10V.Zależnośćpomiędzypotrzebnąwydajnościąawartościąsygnałuwyjściowegojestpokazananarysunku.

  Sterowanie pracą wentylatorów skraplacza

  Pookreśleniuilościitrybupracywyjśćsterującychpracąsprężareknależyprzejśćdokonfiguracjiprzekaźnikówsterującychpracąwentylatorówskraplacza.Pierwszewolnewyjścieprzekaźnikowe(zzakresuD01-D08)zo-staniewykorzystanedosterowaniapracąpierwszegowentylatora.Kolejnewyjściabędąprzypisanenastępnymwentylatorom.JeśliilośćstopniwydajnościpotrzebnychdosterowaniaskraplaczajestwiększaniżilośćwolnychwyjśćprzekaźnikowychmożliwejestzastosowaniemodułuprzekaźnikowegoEKC331korzystającegozsygnaługenerowanegoprzezwyjścieanalogowe.Możliwesąnastępującekonfiguracje:

  JeśliEKC331masterowaćdo4dodatkowychwyjść1. �.

  Jeśliilośćdodatkowychwyjśćprzekaźnikowychprzekracza4możliwejestpodłączeniedwóchEKC331.

  Połączenie Połączenie

  Zmianakolejnościstartuwentylatorów(tylkodlac�9=11do18)Funkcjatapozwalanazmianępierwszegostartującegowentylato-rapozatrzymaniuwszystkichwentylatorówskraplacza.Zapierw-szymrazem,pouruchomieniusterownika,pierwszywystartujewentylatornr1,następniekolejnewmiarępotrzeb.Wprzypadkuwyłączeniawszystkichwentylatorów,jakopierwszywystartujewentylatornr�,itd.Wentylatornr1ponowniewystartujejakopierwszypozakończeniuopisanejwyżejrotacjiuwzględniającejwszystkiepozostałewentylatory.Wprzypadkukorzystaniazdodatkowychwyjśćsterującychpodłą-czonegoEKC331opisanarotacjabędziemożliwatylkowodniesieniudopierwszegowentylatorapodłączonegodoEKC331.PozostałewentylatorysterowaneprzezEKC331niebiorąudziałuwopisanejrotacji.

 • EKC531D1 Instrukcjaużytkowania RS8DD649 © Danfoss 11-�006 13

  Obsługa

  PrzyciskinawyświetlaczachZmianęnastawydowolnegoparametruuzyskujesięnaciskającodpowiedniogórnylubdolnyprzycisk.Najpierwjednaknależywybraćzmenuparametr,którymabyćzmieniany.Dostępdomenu(parametrów)jestmożliwyprzezprzyciśnięciegórnegoprzyciskuprzezkilkasekund.Uzyskujesięwtedydostępdokolumnyzkodamiparametrów.Poznalezieniukoduparame-tru,któregowartośćnależyzmienić,wciśnięcieśrodkowegoprzyciskuumożliwiprzejściedotrybuzmianywartości(górnyprzycisk-zwiększenie,dolny-zmniejszenie).Ponownewciśnięcieśrodkowegoprzyciskuzatwierdzanowąwartośćparametru.

  EKA 165Służydoobsługisterownikazapomocą3przyciskównapaneluczołowym.Nawyświetlaczupokazywanejestciśnienieparowania.Ponaciśnięciudolnegoprzyciskunawyświetlaczuprzezchwilepokazywa-nebędzieciśnienieskraplania.Jeślisterowniksterujetylkoskraplaczem,nawyświetlaczupokazywanejeststaleciśnienieskraplania.

  WczasienormalnejpracysterownikadiodyLEDnawyświetlaczuinfor-mująostanieregulacjiciśnieniaparowaniawnastępującysposób:Świecądiodygórnaidrugaodgóry:ciśn.wstrefie„++Zone”Świecitylkodiodadrugaodgóry:ciśn.wstrefie„+Zone”Diodynieświecą :ciśnieniewsterfieneutralnej„NZ”Świecitylkodiodadrugaoddołu:ciśnieniewstrefie„-Zone”Świecądiodydolnaidrugaoddołu:ciśnieniewstrefie„--Zone”

  Pozostałediody,poniżejwyświetlaczapokazująstanypracywynikającezdziałaniaróżnychfunkcjisterownika:•przekaźnikisprężarek•przekaźnikiwentylatorów•sygnałynawejściachDI•optymalizacja(sygnalizowanagdyfaktycznawartośćzadanaciśnieniaparowaniajestwyższao�Klubwięcejodnastawy)EKA 163Jeśliciśnienieskraplaniamabyćwyświetlanestale,dosterownikamożnapodłączyćdodatkowywyświetlaczEKA163(bezprzycisków).

  EKA 164FunkcjeidziałaniejakdlaEKA165.WodróżnieniuodniegowyświetlaczEKA164niejestwyposażonyjednakwdiodyLEDdotyczącychstanuwyjśćiwejśćsterownika.

  EKA165

  Transmisja danychJeślisterownikwyposażonyzostaniewkartętransmisjidanych,jegoobsługamożebyćprowadzonazdalniezkomputeraPCzoprogramowaniemsystemowym.Standardowenazwyparame-trówsąpodanewprawejkolumnietabelinastronach4-10.

  Wagęalarmówwysyłanychzesterownikamożnazdefiniowaćpo-przezodpowiednienastawy:1(wysoka),�(średnia),3(niska)lub0(braksygnalizacjialarmu).

  Obsługa za pomocą zewnętrznego wyświetlaczaWartościsąwyświetlanewpostacitrzechcyfrznaczących.Możli-wejestokreśleniejednostekwjakichwyświetlanejestciśnienieitemperatura(bar,°C,psig,°F).Dostępnesątrzytypywyświetlaczy.

  Przykład–zmianawartościparametru1.Przyciskaćgórnyprzycisktakdługo,ażpojawisiękodpierwszegoparametru�.Posługującsięgórnymlubdolnymprzyciskiemznaleźćkodparametru,któregowartośćnależyzmienić3.Wcisnąćśrodkowyprzycisk4.Używającprzyciskówgórnegoi/lubdolnegowprowadzićnowąwartość5.Ponowniewcisnąćśrodkowyprzycisk,abyzapisaćnowąwartośćwartość(Krótkienaciśnięciegórnegoprzyciskupowodujewyświetleniekoduaktywnegoalarmu,patrzstrona17)

  EKA163

  EKA164

  WyświetlaczEKA165możebyćpodłączonytylkodosterownikówEKC531D1zwersjąoprogramowania1.3lubnowszą.

 • 14 Instrukcjaużytkowania RS8DD649 © Danfoss 11-�006 EKC531D1

  Przegląd menu EKC 531D1

  wersjaoprogramowania1.3x

  *dotyczyrównieżnastawyskorygowanej Ciągdalszynanastępnejstronie

  Funkcja Para-metro61 = Wartość min. Wartość max.

  Nastawa fabrycz.1 2 3 4

  WyświetlaczEKA16�(zprzyciskami)pokazujeciśnienieparowaniaPo - °CEKA161pokazujeciśnienieskraplaniaPk - °C

  Regulacja Po - sprężarkiStrefaneutralna r01 0.1°C �0°C 4.0

  KorekcjasygnałuzwejściaPo r04 -10°C 10°C 0.0

  Jednostki (0 = bar i °C,1 = psig i °F)ednostki(0=bari°C,1=psigi°F) r05 0 1 0Załączenie/wyłączeniesterowania r1� OFF ON 1KorekcjanastawyPo r13 -�0°C �0°C 0.0

  NastawaPo r�3 -99°C 30°C 0.0

  Obowiązująca(skorygowana)wartośćnastawyPo r�4 °C 0.0

  MaksymalnadopuszczalnanastawaPo* r�5 -99°C 30°C 30.0

  MinimalnadopuszczalnanastawaPo* r�6 -99°C 0°C -99.9

  ZałączeniekorekcjiPo(ON=korekcjanastawyPowgr13) r�7 OFF ON 0Regulacja Pk - skraplaczNastawaPk r�8 -�5°C 75°C 35

  Obowiązująca(skorygowana)wartośćnastawyPk r�9 °C 10

  MaksymalnadopuszczalnanastawaPk r30 -99°C 99°C 99.9

  MinimalnadopuszczalnanastawaPk r31 -99°C 99°C -99.9

  KorekcjasygnałuzwejściaPk r3� -10°C 10°C 0.0ZmiennawartośćzadanaPk.Dlar33=1lub�regulacjaodbywasięwtrybiePI.1:Stałanastawawg.r�8.�:ZmiennanastawauwzględniającatemperaturęzewnętrznąwgczujnikaSc3.3:jakdla1leczregulacjaproporcjonalna(P)4:jakdla�leczregulacjaproporcjonalna(P)5:jakdla�;układzodzyskiemciepła6:jakdla4;układzodzyskiemciepła

  r33 1 4 1

  KorekcjanastawyPk r34 -�0°C �0°C 0.0Średniaróżnicatemperaturdlaskraplaczaprzymaksymalnymobciążeniu(dimtmK) r35 3.0 50.0 10.0

  Średniaróżnicatemperaturdlaskraplaczaprzyminimalnejwydajnościzespołusprężarek(dimtmK) r56 3.0 50.0 8.0

  OdczytwartościP0zmierzonejprzetwornikiemciśnienia r57 °C/barOdczytwartościtemperaturyT0przeliczonejzpomiaruciśnienialubzmierzonejczujnikiemtemperaturywzależnościodustawie-niaparametruo81

  r58 °C

  Regulacja wydajnościMinimalnyczasstanuzałączeniawyjśćprzekaźnikowych c01 0min 30min. 0Minimalnyczaspomiędzykolejnymizałączeniamitegosamegowyjściaprzekaźnikowego c07 0min. 60min 4

  Trybzałączaniawyjść1:Sekwencyjny.�:Cykliczny(wyrównanieczasupracy)3:Binarnyicykliczny

  c08 1 3 1

  Trybdziałaniawyjśćsterującychodciążeniemcylindrów0:zwarcieprzekaźników-zwiększeniewydajności1:rozwarcieprzekaźników-zwiększeniewydajności

  c09 0 1 0

  Szerokośćstrefy+Zone c10 0.1K �0K 4.0

  Opóźnieniezałączeńwyjśćwstrefie+Zone c11 0.1min 60min 4.0

  Opóźnieniezałączeńwyjśćpowyżejstrefy+Zone c1� 0.1min. �0min �.0

  Szerokośćstrefy-Zone c13 0.1K �0K 4.0

  Zmianakolejnościstartuwentylatorów(tylkodlac�9=11do18)Funkcjatapozwalanazmianępierwszegostartującegowentylatorapozatrzymaniuwszystkichwentylatorówskraplacza.Zapierwszymrazem,pouruchomieniusterownika,pierwszywystartujewentylatornr1,następniekolejnewmiarępotrzeb.Wprzy-padkuwyłączeniawszystkichwentylatorów,jakopierwszywystartujewentylatornr�,itd.Wentylatornr1ponowniewystartujejakopierwszypozakończeniuopisanejwyżejrotacjiuwzględniającejwszystkiepozostałewentylatory.WprzypadkukorzystaniazdodatkowychwyjśćsterującychpodłączonegoEKC331opisanarotacjabędziemożliwatylkowodniesieniudopierwszegowentylatorapodłączonegodoEKC331.PozostałewentylatorysterowaneprzezEKC331niebiorąudziałuwopisanejrotacji.

 • EKC531D1 Instrukcjaużytkowania RS8DD649 © Danfoss 11-�006 15

  Funkcja Para-metro61 = Wartość min. Wartość max.

  Nastawa fabrycz.1 2 3 4

  Opóźnieniewyłączaniawyjśćwstrefie-Zone c14 0.1min. 60min 1.0

  Opóźnieniewyłączaniawyjśćponiżejstrefy-Zone c15 0.0�min. �0min 0.5Konfiguracjazespołusprężarkowego.Patrztabelanastronie10. c16 0 �6 0Kolejneparametry(c17doc�8)sąistotnetylkojeśliwybranoc16=0.Wartościparametrówokreślająkombinacjęaktywnychwyjśćprzekaźnikowychdlakolejnychstopniregulacji.Stopień1(TrybMixandMatch)

  c17 0 15 0

  Stopień�(TrybMixandMatch) c18 0 15 0Stopień3(TrybMixandMatch) c19 0 15 0Stopień4(TrybMixandMatch) c�0 0 15 0Stopień5(TrybMixandMatch) c�1 0 15 0Stopień6(TrybMixandMatch) c�� 0 15 0Stopień7(TrybMixandMatch) c�3 0 15 0Stopień8(TrybMixandMatch) c�4 0 15 0Stopień9(TrybMixandMatch) c�5 0 15 0Stopień10(TrybMixandMatch) c�6 0 15 0Stopień11(TrybMixandMatch) c�7 0 15 0Stopień1�(TrybMixandMatch) c�8 0 15 0Trybsterowaniailiczbawyjśćsterującychskraplaczem1-8:Liczbawyjśćprzekaźnikowychsterującychpracąwentyla-torów9:Zmiennaprędkośćobrotowawentylatorówzasilanychprze-twornicączęstotliwościsterowanąsygnałemzwyjściaanalogo-wego

  c�9 0/OFF 9 0

  ZakresproporcjonalnościXpregulacjiPk(P=100/Xp) n04 0.�K 40K 10Procentowawydajnośćzespołusprężarek,jakazostaniezałączo-nawtrybiesterowniaręcznego(c3�=ON) c31 0% 100% 0

  Załączanietryburegulacjiręcznejsprężarek.Zostaniezałączonawydajnośćzespołuwgparametruc31 c3� OFF ON OFF

  Limitciśnieniaodessania(funkcja„Pumpdown”) c33 -99.9°C/-1.0bar 100°C/60bar 100°C/60barI:CzascałkowaniaTnregulacjiPk n05 30s 600s 150Procentowawydajnośćskraplacza,jakazostaniezałączonawtrybiesterowniaręcznego(n53=ON)

  n5� 0% 100% 0

  Załączanietryburegulacjiręcznejskraplacza.Zostaniezałączonawydajnośćskraplaczawgparametrun5�

  n53 OFF ON OFF

  Wartośćpoczątkowadlaregulacjiprędkościobrotowej n54 0% 75% �0%Wartośćkońcowadlaregulacjiprędkościobrotowej n55 0% 50% 10%AlarmyOpóźnieniealarmuwejścia„Saux1” A03 0min. 90min 30PrógalarmuniskiegoPo. A11 -99°C 30°C -10

  OpóźnieniealarmuwejściaDI1 A�7 1s 600s/off 600

  OpóźnieniealarmuwejściaDI� A�8 1s 600s/off 600

  OpóźnieniealarmuwejściaDI3 A�9 1s 600s/off 600

  PrógalarmuwysokiegoPk A30 -10°C 99°C 60.0Prógalarmudlaczujnika“Saux1” A3� 0°C/off 140°C 0.0OpóźnieniealarmuP0min A44 0min.(-1=OFF) 999min. 0min.OpóźnieniealarmuPcmi A45 0min.(-1=OFF) 999min. 0min.RóżneAdressterownika o03* 1 60Przełącznik(umożliwiazarejestrowaniesterownikawsystemie) o04* - -Koddostępu(hasło) o05 off(-1) 100Typczujników(Sc3,Sc4iSaux1)0=czujnikiPt1000,1=czujnikiPTC1000.Wartości�-7:różnekom-binacjezczujnikamitemperaturydopomiaruPoiPk;opisanenapoprzednichstronach

  o06 0 7 0

  Częstotliwośćnapięciazasilania o1� 50Hz 60H 0Ręcznesterowaniewyjściami0: wyłączone1-10:wyjście1załączone,�:wyjście�załączone,i.t.d.11-18:sygnałnawyjściuanalogowym.(11:napięcie1,�5V,1�:napięcie�,5Vi.t.d)

  o18 0 18 0

  WartośćminimalnazakresupracyprzetwornikaciśnieniaPo o�0 -1bar 0bar -1.0WartośćmaksymalnazakresupracyprzetwornikaciśnieniaPo o�1 1bar 40bar 1�.0

 • 16 Instrukcjaużytkowania RS8DD649 © Danfoss 11-�006 EKC531D1

  Funkcja Para-metro61 = Wartość min. Wartość max.

  Nastawa fabrycz.1 2 3 4

  TrybdziałaniawejściaDI40: nieużywane1: korekcjanastawyPo2: rozwarciestykówspowodujesygnalizacjęalarmu(alarm„A31”)

  o�� 0 � 0

  Czaspracydlawyjścianr1(roboczogodziny=wartośćx1000) o�3 0.0h 99.9h 0.0Czaspracydlawyjścianr�(roboczogodziny=wartośćx1000) o�4 0.0h 99.9h 0.0Czaspracydlawyjścianr3(roboczogodziny=wartośćx1000) o�5 0.0h 99.9h 0.0Czaspracydlawyjścianr4(roboczogodziny=wartośćx1000) o�6 0.0h 99.9h 0.0Wybórczynnika1=R1�.�=R��.3=R134a.4=R50�.5=R717.6=R13.7=R13b1.8=R�3.9=R500.10=R503.11=R114.1�=R14�b.13=zdefiniow-anyprzezużytkownika.14=R3�.15=R��7.16=R401A.17=R507.18=R40�A.19=R404A.�0=R407C.�1=R407A.��=R407B.�3=R410A.�4=R170.�5=R�90.�6=R600.�7=R600a.�8=R744.�9=R1�70.30=R417A

  o30 0 30 0

  TrybdziałaniawejściaDI50:nieużywane;1: korekcjanastawyPk2: rozwarciestykówspowodujesygnalizacjęalarmu(alarm„A3�”)

  o37 0 � 0

  WartośćminimalnazakresupracyprzetwornikaciśnieniaPk o47 -1bar 0bar -1.0WartośćmaksymalnazakresupracyprzetwornikaciśnieniaPk o48 1bar 60bar 34.0Odczyttemperaturyzczujnika"Saux1" o49 0.0°C °C ��.4Czaspracydlawyjścianr5(roboczogodziny=wartośćx1000) o50 0.0h 99.9h 0.0Czaspracydlawyjścianr6(roboczogodziny=wartośćx1000) o51 0.0h 99.9h 0.0

  Czaspracydlawyjścianr7(roboczogodziny=wartośćx1000) o5� 0.0h 99.9h 0.0

  Czaspracydlawyjścianr8(roboczogodziny=wartośćx1000) o53 0.0h 99.9h 0.0Wybóraplikacji:1.Regulacjawgtemperaturyipracawtrybiewgc16�.Regulacjawgciśnieniaipracawtrybiewgc163.Regulacjawgtemperaturyipracawtrybie„Mix&Match”4.Regulacjawgciśnieniaipracawtrybie„Mix&Match”

  o61 1 � 3 4 1 4 1

  TrybpracywyjściaDO9(patrzrysunekponiżej):0:start/stopprzetwornicyAKD1:funkcja„InjectON”(pozwolenienapracęchłodnic)�:pracawukładziebooster3:przekaźnikwentylatora

  o75 0 3 0

  TrybpracywyjściaDO10:0:przekaźnikalarmowy1:przekaźnikwentylatora

  o76 0 1 0

  FunkcjawejściaDI1(stykizewnętrzne).0:wejścieDI1nieużywane1:alarmwentylatorówgdystykirozwarte.Sygnal.alarmA34�:alarmdowolnygdystykirozwarte.SygnalizowanyalarmA�8ObowiązujeopóźnieniesygnalizacjialarmuwgparametruA�7.

  o78 0 � 0

  WybórwejściapomiarutemperaturydoregulacjiJeżeliwymaganejestzabezpieczenieprzeciwzamrożeniowemusibyćwybrane1lub�.0.regulacjawgprzet.ciśn.lubczujnikatemp.wej.Po(patrzo06)1.regulacjawgczujnikatemperaturynawejściuSaux�.regulacjawgczujnikatemperaturynawejściuS4

  o81 0 � 0

  TypwyświetlaczaOff:EKA164On:EKA165(rozbudowanywyświetlaczzdiodamiLED)

  o8� Off On Off

  SerwisStanwejściaDI1 u10StanwejściaDI� u37OdczyttemperaturyzmierzonejczujnikiemSc3 u44 °COdczyttemperaturyzmierzonejczujnikiemSc4 u45 °CStanwejściaDI3 u87StanwejściaDI4 u88StanwejściaDI5 u89*)Parametrydostępnejedyniejeślimodułtransmisjidanych(kartasieciowa)jestzainstalowanywsterowniku

 • EKC531D1 Instrukcjaużytkowania RS8DD649 © Danfoss 11-�006 17

  Sterownik może wyświetlać następujące kody błędów, alarmów lub stanu pracy

  E1 Kody uszko-dzeń

  Błąddziałaniasterownika

  E� Wartośćregulowanapozazakresem(zwarcie/prze-rwanieobwoduczujnika)

  A� Komu-nikaty alarmowe

  PrzekroczonydolnyprógalarmowyPo

  A11 Nieokreślonoczynnika(patrzo30

  A17 PrzekroczonygórnyprógalarmowyPk

  A19 Alarmzabezpieczeniasprężarki1(zacisk�9rozwarty).

  A�0 Alarmzabezpieczeniasprężarki�(zacisk30rozwarty)

  A�1 Alarmzabezpieczeniasprężarki3(zacisk31rozwarty)

  A�� Alarmzabezpieczeniasprężarki4(zacisk3�rozwarty)

  A�3 Alarmzabezpieczeniasprężarki5(zacisk33rozwarty)

  A�4 Alarmzabezpieczeniasprężarki6(zacisk34rozwarty)

  A�5 Alarmzabezpieczeniasprężarki7(zacisk35rozwarty)

  A�6 Alarmzabezpieczeniasprężarki8(zacisk36rozwarty)

  A�7 AlarmwysokiejtemperaturySaux1

  A�8 AlarmwywołanyrozwarciemwejściaDI1(Zacisk46)

  A�9 AlarmwywołanyrozwarciemwejściaDI�(Zacisk47)

  A30 AlarmwywołanyrozwarciemwejściaDI3(Zacisk49)

  A31 AlarmwywołanyrozwarciemwejściaDI4(Zacisk50)

  A3� AlarmwywołanyrozwarciemwejściaDI5(Zacisk5�)

  A45 Regulacjazatrzymana(wyłączona)

  S� Komu-nikaty stanu pracy ste-rownika

  Oczekiwaniewgc01

  S5 Oczekiwaniewgc07

  S8 Oczekiwaniewgc11lubc1�

  S9 Oczekiwaniewgc14lubc15

  S10 Regulacjawyłączonawewnętrznymlubzewnętrznymwyłącznikiemgłównym

  PS Komu-nikaty

  Dostępzablokowany.Wprowadźhasło.

 • 18 Instrukcjaużytkowania RS8DD649 © Danfoss 11-�006 EKC531D1

  Niezbędne połączeniaZaciski1-� Zasilanie�4Vpr.przem.4-19 Przekaźnikidosterowaniapracąsprężarek,zaworówod-

  ciążającychlubwentylatorów��-�4 Przekaźnikalarmowy*

  Gdyalarmjestaktywnylubgdybrakzasilaniasterownikazwartesązaciski��-�4.

  �7-�8 Sygnał�4Vzałączenia/zatrzymaniaregulacji�7-�9 Sygnał�4Vzobwoduzabezpieczeńsprężarkinr1�7-30 Sygnał�4Vzobwoduzabezpieczeńsprężarkinr��7-31 Sygnał�4Vzobwoduzabezpieczeńsprężarkinr3�7-3� Sygnał�4Vzobwoduzabezpieczeńsprężarkinr4�7-33 Sygnał�4Vzobwoduzabezpieczeńsprężarkinr5�7-34 Sygnał�4Vzobwoduzabezpieczeńsprężarkinr6�7-35 Sygnał�4Vzobwoduzabezpieczeńsprężarkinr7�7-36 Sygnał�4Vzobwoduzabezpieczeńsprężarkinr857-59 Ciśnieniessania.SygnałnapięciowyzAKS3�R**60-6� Ciśnienieskraplania.SygnałnapięciowyzAKS3�R**

  Połączenia elektryczne

  Połączenia zależne od aplikacji:�0-�1 Funkcjastart/stopAKD WyjściejestzwartegdywymaganyjeststartAKD37-38 Analogowysygnałnapięciowydosterowaniazewnętrz-

  nymregulatorempracywentylatorówskraplacza39-41 Zaciskidopodłączeniazewnętrznegowyświetlaczaciśnie-

  niaskraplaniaEKA1634�-44 Zaciskidopodłączeniazewnętrznegowyświetlaczaciś-

  nieniaparowaniaEKA163lubwyświetlaczazprzyciskamiEKA165

  45-46 Wejściesygnałualarmu45-47 Wejściesygnałualarmu48-49 Wejściesygnałualarmu48-50 Wejściesygnałuzmianyciśnieniaparowanialubsygnału

  alarmu51-5� Wejściesygnałuzmianyciśnieniaskraplanialubsygnału

  alarmu51-53 Zaciskidopodłączeniadodatkowegoczujnikatemperatu-

  rySaux1(AKS11,AKS1�lubEKS11154-55 TemperaturazewnętrznaSc3,mierzonaczujnikiemAKS11,

  AKS1�lubEKS111(gdyr33=�lub4)54-56 Temperaturapowietrzanawylociezeskraplacza(AKS11,

  AKS1�lubEKS111)

  Transmisja danych�5-�6 Zaciskiużywanejedyniejeślizainstalowanomodułtrans-

  misjidanych(kartęsieciową).Wprzypadkupracysterow-nikawsieciethernetnależyużyćgniazdaRJ45(któremożerównieżbyćwykorzystanedopodłączeniatransmisjiwstandardzieLONFTT10).

  Właściwainstalacjakablatransmisjidanych,opisanawinstrukcjiRC8AC...jestwarunkiemprawidłowejiwolnejodbłędówkomunikacjisterownikazpozostałymielementamisystemu.

  Wszystkiewejściasąniskona-pięcioweWszystkiewyjściaprzekaź-nikowemogąpracowaćzwysokimnapięciem

  Jeśliwyjścieprzekaźnikowesterujepracązaworuodciążającego,naodpowiadającemuwejściezabezpieczająceniemusibyćpodanysygnałzobwoduzabezpieczeńdanejsprężarki.

  *)PrzeznaczenieprzekaźnikówDO9iDO10możebyćwszczególnychprzypadkachzmienionetak,żemogąonebyćwykorzystanedosterowaniapracąwentylatorówskraplacza.Patrzstr.8.**)Wukładachpośrednichpomiaryciśnień(AKS3�R)mogąbyćzastąpionepomiara-mitemperaturynazaciskach57-58i60-61.Patrzrównieżparametro06.Jeżelisterownikmasterowaćtylkosprężarkamilubtylkoskraplaczamimożnazrezyg-nowaćzpodłączeniaodpowiedniegoprzetwornikaPclubP0.

  Układypośrednie

  Odciążenie

  3

  AKS3�R1=czarny=+�=niebieski=-3=brązowy=s

 • EKC531D1 Instrukcjaużytkowania RS8DD649 © Danfoss 11-�006 19

  Dane techniczne Zamawianie

  WyświetlaczeEKA161/16�

  Jeślisterownikjestmontowanynaścia-niedwawystępymocowaniadoszynyDINmusząbyćodcięte.

  EKC531D1

  Tylkodomontażutablicowego(IP40)Podłączeniaelektrycznetylkoprzyużyciuwtyczek.

  Uwagi montażowePrzypadkoweuszkodzenia,niestarannainstalacjaorazwarunkizewnętrznemogądoprowadzićdonieprawidłowegodziałaniasystemusterowania,awkrańcowymprzypadkudoawariiukładuchłodniczego.FirmaDanfosspodejmujewszelkiedziałania,abyjejproduktypozwalałyuniknąćpowyższychnieprawidłowości.Jednakżebłędypopełnioneprzyinstalacjimogąbyćpowodemproblemóweksploatacyjnych.Użyciesterownikówelektronicznychwżadnymrazieniezwalniaodstosowaniadobrejpraktykiinżynierskiej.FirmaDanfossniebierzenasiebieżadnejodpowiedzialnościzaewentualneuszkodzeniaistratypowstałewwynikuniepra-widłowejpracysystemusterowania.Obowiązkiemwykonawcyinstalacjijestdokładnejejsprawdzeniepodkątemprawidłowościzastosowaniaimontażuwszystkichkomponentóworazzastoso-waniewłaściwychurządzeńzabezpieczających.Szczególnąuwagęnależyzwrócićnazapewnieniezatrzymaniapracysterownikówchłodnic(odcięciedopływuczynnika)przypo-stojusprężarekorazzastosowanieoddzielaczacieczynarurociągussawnym.Wprzypadkuwątpliwościzwiązanychzzastosowaniemsterow-nikanależykontaktowaćsięzlokalnymprzedstawicielemfirmyDanfoss,któryudzielidalszychwyjaśnień.

  Montaż

  Napięciezasilania �4Va.c.+/-15%50/60Hz,5VA

  Sygnałwejściowy

  �przetwornikiciśnieniaAKS3�R(czujnikitem-peraturywukładachpośrednich)

  3czujnikitemperatury(Pt1000lubPTC1000)

  Wejściacyfrowe(dwustanowe)

  1wejściezałączenia/zatrzymaniaregulacji

  8wejśćobwodówzabezpieczeń

  3wejściasygnałówalarmowych�wejściasygnałówalarmowychlubsygnałówzmianywartościzadanych

  Wyjściaprzekaźni-kowedosterowania 8wyjśćSPST AC-1:3Arezystancyjne

  AC-15:�AindukcyjnePrzekaźnikfunkcjiInjectON 1wyjścieSPST

  Przekaźnikalarmu 1wyjścieSPDT AC-1:6ArezystancyjneAC-15:3indukcyjneWyjścieanalogowe 0-10Vpr.stałego

  WyświetlaczeEKA161 wartośćPk

  EKA16� wartośćPoiwprowadza-nienastaw,diodyLED

  Transmisjadanych Możliwośćzainstalowaniamodułukomunikacjisystemowej(kartysieciowej)

  Otoczenie

  0÷+55°C,podczaseksploatacji-40÷+70°C,podczastransportu

  wilgotnośćwzględna�0-80%(bezkondensacji)

  niedopuszczasięwstrząsówaniwibracjiObudowa IP�0Waga 400gMontaż szynaDINlubnaściennyZaciski Max.�,5mm�(linka)

  Zgodnośćzdyrekty-wamiinormami

  Wyróbspełniawymaganiadyrektywyniskonapię-ciowej(LVD)ikompatybilnościelektromagnetycz-nej(EMC)–wymogioznaczeniaznakiemCE,Testyprzeprowadzonozgodniez:LVD-wg.EN60730-1iEN60730-�-9;EMC-wg.EN61000-6-�i3

  Przetworniki ciśnienia, czujniki temperaturyPatrzkatalogRK0YG...

  Typ Funkcje Nr kodowyEKC531D1 Regulatorwydajności 084B8007EKA163B Wyświetlacz 084B8574

  EKA164B Wyświetlaczzprzyciskami 084B8575

  EKA165 Wyświetlaczzprzyciskamiizdiodamisygnalizujacymistanwyjśćiwejść 084B8573

  kabel�mdowyświetlacza(1szt.) 084B7298kabel6mdowyświetlacza(1szt.) 084B7299

  EKA173 Modułkomunikacjisystemowej(wersjaFTT10) 084B7092

  EKA175 Modułkomunikacjisystemowej(wersjaRS485) 084B7093

  WyświetlacztypEKA165

 • �0 Instrukcjaużytkowania RS8DD649 © Danfoss 11-�006 EKC531D1

  Systemowe funkcje sterująceSterownikjestprzygotowanydopracywrozbudowanychsystemachstero-waniaimożerealizowaćsystemowefunkcjesterującekoordynowaneprzezmodułnadrzędnyAKA�43(mastergateway).Wtymwypadkukoniecznejestoczywiściepodłączeniesterownikadosiecitransmisjidanych.

  Funkcja systemowa Funkcja w AKA243 Parametr w EKC 531D1 084B8007 wersja 1.2x

  Zatrzymaniezasilaniaparownikówczynnikemprzyzatrzymanychsprężarkach AKCON ---MCInjectON

  Nastawanocna Dzień/NociSchematroczny r�7NightSetback

  Optymalizacjaciśnieniassania OptymalizatorPo Wybóradresusterownika(parametrjestwybie-ranyautomatycznie)

  EKC531D1rejestrujenajbardziejobciążoneurządzeniechłodnicze(t.j.wymagająceutrzymywanianajniższegociśnieniassania).Parametrmożebyćrejestrowanywcelachserwisowych. ---MLC

 • EKC531D1 Instrukcjaużytkowania RS8DD649 © Danfoss 11-�006 �1

  Funkcje zabezpieczające

  Warunek Sterowanie sprężarkami Sterowanie skraplaczem

  P0<P0min(A11) 0%wydajności.(Nawetjeślinieupłynąłminimalnyczaszałączeniawgc01)

  Bezzmian

  BłędnysygnałpomiaruPo(odczytPoPcmaks.–3K(diodaHPnaEKC165świecisię)

  Wydajnośćzmniejszonado�/3wydajnościaktualnej.Po30szmniejszonadopołowy.Pokolejnych30scałkowitewyłączeniesprężarek.

  100%wydajności

  Pc>Pcmaks.(A30) 0%wydajności 100%wydajności

  BłędnysygnałpomiaruPc(odczytPc

 • �� Instrukcjaużytkowania RS8DD649 © Danfoss 11-�006 EKC531D1

  Wartość zadana ciśnienia skraplania Pk

  Możliwyjestwybórpomiędzyczteremaróżnymitrybamiregulacji.Wzasadzietryby1i�sątrybamizalecanymi,jeżelijednakregu-lacjaniejeststabilnakoniecznymożebyćwybórtrybu3lub4.1.RegulacjaPI.Wartośćzadanastała(stałeciśnienieskraplania).�.RegulacjaPI.Wartośćzadanazależnaodtemperaturyotoczenia

  (zmienneciśnienieskraplania),3.Jak„1”leczregulacjaproporcjonalna(P).Należyliczyćsięztym,

  żeciśnienieskraplaniautrzymywaneprzezsterownikbędzieniecowyższeniżwartośćzadana.

  4.Jak„�”leczregulacjaproporcjonalna(P).Należyliczyćsięztym,żeciśnienieskraplaniautrzymywaneprzezsterownikbędzieniecowyższeniżwartośćzadana.

  Dodatek do instrukcji użytkowana

  1. Regulacja PI ze stałą wartością zadaną.

  Abyograniczyćwahaniawartościzadanej,gdywybranotrybpracyzezmiennymciśnieniemskraplania(tryb�i4)należyustawićjejlimitgórny(parametrr30)idolny(parametrr31).Wartośćzadanaciśnienia(r�9)będziemogłabyćustalonatylkowprzedzialepomiędzywartościamiokreślonymiprzezteparametry.Wceluzabezpieczeniaprzednadmiernymwzrostemtemperaturyskraplaniamusibyćrównieżokreślonamaksymalnedopuszczalneciśnienieskraplania(A30).Jeśliciśnienieskraplaniaosiągnietęwartość,sprężarkibędąwyłączane.

  Różnetrybyregulacjesąopisaneponiżej:

  Owartośćzadanejciśnienia,doutrzymaniaktórejdążyregulatorinformujeparametrr�9.Nastawaciśnienia(r�8)powinnabyćustawionanapoziomie,jakimożebyćutrzymanydlawszystkichobciążeńinstalacji.Jeśliaplikacjawymagaokresowegopodniesieniaciśnienia

  skraplania(np.wukładachzodzyskiemciepła)należyustawićodpowiedniąwartośćparametrur34.WtymwypadkumusiteżbyćodpowiedniozdefiniowanafunkcjawejściaDI5(parametro37=1).SygnałnawejściuDI5spowodujepodniesieniewartościzadanejciśnieniaowartośćparametrur34.

  2. Regulacja PI ze zmienną wartością zadaną.

  WartośćzadanaciśnieniazmieniasięzgodniezezmianamitemperaturyotoczeniawgpomiaruczujnikemSc3.Zmianatemperaturyotoczeniao1ºCpowodujeanalogicznązmianęwartościzadanej.Wartośćzadanaustalonajestnapoziomietemperaturyotoczeniapowiększonejowartośćzależnąodzałączonejwydajnościsprężarek(maksymalnieowartośćzakresuproporcjonalnościXp,parametrn04)Jeśliaplikacjawymagaokresowegopodniesieniaciśnieniaskra-plania(np.wukładachzodzyskiemciepła)nastawa(r�8)powinnabyćustawionanaodpowiedniowysokimpoziomie.Wtymwypad-

  kumusiteżbyćodpowiedniozdefiniowanafunkcjawejściaDI5(parametro37=1).SygnałnawejściuDI5spowodujepodniesieniewartościzadanejciśnieniadowartościnastawy(parametrr�8).Jakzawsze,aktualnąwartośćzadanąodczytaćmożnawyświetlającparametrr�9.ZalecanąwartościązakresuproporcjonalnościXpjestśredniaróżnicatemperatur,zjakąpracujeskraplacz,zazwyczajpomiędzy10a15K.Jeśliczujniktemperaturyotoczeniaulegnieuszkodzeniuwartośćzadanaciśnieniaprzyjmiewartośćparametrur�8.

  Ref

  Ref

  Setpoint

 • EKC531D1 Instrukcjaużytkowania RS8DD649 © Danfoss 11-�006 �3

  3. Regulacja proporcjonalna (P) ze stałą wartością zadaną.

  Tentrybpracyjestpodobnydotrybu1,ztąróżnicą,żeciśnieniautrzymywaneprzezsterownikbędzieniecowyższeniżwprzy-padkuregulacjiPI.Wynikatozfaktu,żesterownikwykorzystujeróżnicępomiędzywartościązadaną,azmierzonymciśnieniemskraplania(uchyb)dookreśleniailościwentylatorów,którepowin-nyzostaćzałączone.ZakresproporcjonalnościXpjestpodzielonyrównomierniezgodniezilościąstopniregulacji.

  ZalecanąwartościązakresuproporcjonalnościXpjestśredniaróżnicatemperatur,zjakąpracujeskraplacz,zazwyczajpomiędzy10a15K.Sposóbzałączaniaiwyłączaniawentylatorówwzależnościodzmianciśnieniaskraplaniapokazanyjestnarysunkupowyżej.Jeśliwydajnośćskraplaczajestregulowanapłynniezapomocąprzetwornicyczęstotliwościregulującejprędkośćobrotowąwentylatorów,zależnośćwydajnościodwielkościuchybubędzieliniowa,zaznaczonanarysunkuliniąprzerywaną.

  4. Regulacja proporcjonalna (P) ze zmienną wartością zadaną.

  Tentrybpracyjestpodobnydotrybu�,ztąróżnicą,żeciśnieniautrzymywaneprzezsterownikbędzieniecowyższeniżwprzy-padkuregulacjiPI.Wynikatozfaktu,żesterownikwykorzystujeróżnicępomiędzytemperaturąskraplaniaatemperaturąotoczeniadookreśleniailościwentylatorów,którepowinnyzostaćzałączo-ne.Abyuniknąćciągłejpracywentylatorówdlamałychobciążeńwprowadzonajestdodatkowostrefanieczułościwgwartościparametrur56.ZakresproporcjonalnościXpjestpodzielonyrównomierniezgod-niezilościąstopniregulacji.

  ZalecanąwartościązakresuproporcjonalnościXpjestśredniaróżnicatemperatur,zjakąpracujeskraplacz,zazwyczajpomiędzy10a15K.Sposóbzałączaniaiwyłączaniawentylatorówwzależnościodzmianciśnieniaskraplaniapokazanyjestnarysunkupowyżej.Jeśliwydajnośćskraplaczajestregulowanapłynniezapomocąprzetwornicyczęstotliwościregulującejprędkośćobrotowąwentylatorów,zależnośćwydajnościodwielkościuchybubędzieliniowa,zaznaczonanarysunkuliniąprzerywaną.

  Ref

  Ref

 • �4 Instrukcjaużytkowania RS8DD649 © Danfoss 11-�006 EKC531D1

  RC-E

  T

  Danfossnieponosiodpowiedzialnościzamożliwebłędywkatalogach,broszurachiinnychmateriałachdrukowanych.Danfosszastrzegasobieprawododokonywaniazmianwproduktachbezuprzedzenia.Dotyczytorównieżproduktówjużzamówionych,Zamiennikimogąbyćdostarczonebezdokonywaniajakichkolwiekzmianwspecyfikacjachjużuzgodnionych.Wszystkieznakitowarowewtymmaterialesąwłasnościąodpowiednichspółek.Danfoss,logotypDanfosssąznakamitowarowymiDanfossA/S.Wszystkieprawazastrzeżone.