342
Instrukcja obsugi PodrŒcznik ustawieæ oglnych Prosimy o uwane przeczytanie niniejszego podrŒcznika i zachowanie go do ponownego wykorzystania. W celu bezpiecznego i prawidowego korzystania, przed uyciem urzdzenia naley zapozna siŒ z Zasadami bezpieczeæstwa w Informacjach o urzdzeniu. Podczanie urzdzenia Ustawienia systemu Funkcje kopiarki / serwera dokumentw Funkcje faksu Funkcje drukarki Funkcje skanera Rejestrowanie adresw i uytkownikw dla funkcji faksu/skanera Inne narzŒdzia uytkownika Dodatek 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Instrukcja obsâugi

Prosimy o uwaåne przeczytanie niniejszego korzystania, przed uåyciem urzàdzenia nal

Podrêcznik ustawieñ ogólnych

podrêcznika i zachowanie go do ponownego wykorzystania. W celu bezpiecznego i prawidâowegoeåy zapoznaæ siê z Zasadami bezpieczeñstwa w �Informacjach o urzàdzeniu�.

Podâàczanie urzàdzenia

Ustawienia systemu

Funkcje kopiarki / serwera dokumentów

Funkcje faksu

Funkcje drukarki

Funkcje skanera

Rejestrowanie adresów i uåytkowników dla funkcji faksu/skanera

Inne narzêdzia uåytkownika

Dodatek

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Page 2: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Wprowadzenie

Ten podrêcznik zawiera szczegóâowe instrukcje dotyczàce obsâugi i konserwacji urzàdzenia. Podrêcznik ten naleåy przeczytaæ dla wâasnej korzyãci i bezpieczeñstwa przed rozpoczêciem korzystania z urzàdzenia. Podrêcznik naleåy zachowaæ w pobliåu urzàdzeniaw celu szybkiego zasiêgniêcia potrzebnych informacji.

Waåne

Treãæ niniejszego podrêcznika moåe zostaæ zmieniona bez uprzedzenia. Fima nie jest w åadnym wypadku odpowiedzialna za bezpoãrednie, poãrednie, szczególne, przypadkowe lub nastêpcze szkody powstaâe w wyniku obsâugi tego urzàdzenia.

Uwagi:

Niektóre ilustracje w niniejszej instrukcji mogà siê nieco róåniæ od rzeczywistego wyglàdu urzàdzenia.

Pewne opcje mogà nie byæ dostêpne w niektórych krajach. Aby uzyskaæ szczegóâowe informacje, naleåy skontaktowaæ siê z lokalnym sprzedawcà.

W zaleånoãci od kraju, niektóre zespoây mogà byæ opcjonalne. Dokâadne informacje moåna uzyskaæ u lokalnego dystrybutora.

Uwagi:

Na dalszych stronach podrêcznika nie bêdà wymieniane nazwy modelu urzàdzenia. Przed przystàpieniem do czytania podrêcznika naleåy ustaliæ typ urzàdzenia.

� Typ 1: 25 kopii/minutê (A4K, 81/2" × 11"K)

� Typ 2: 30 kopii/minutê (A4K, 81/2" × 11"K)

Niektóre typy mogà nie byæ dostêpne w niektórych krajach. Aby uzyskaæ szczegóâowe informacje, naleåy skontaktowaæ siê z lokalnym sprzedawcà.

W podrêczniku uwzglêdniono dwa systemy miar. W przypadku tego urzàdzenia wâaãciwy jest system metryczny.

Page 3: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

i

Podrêczniki do tego urzàdzenia

Informacje na temat róånych czynnoãci zwiàzanych z obsâugà urzàdzenia

znajdujà siê w odpowiednich podrêcznikach.

❖ Informacje o urzàdzeniuPrzed uåyciem urzàdzenia naleåy zapoznaæ siê z Zasadami bezpieczeñstwa znajdujàcymi siê w tym podrêczniku.W tym podrêczniku wstêpnie opisano funkcje urzàdzenia. Zawiera on takåe opis panela operacyjnego, procedur przygotowujàcych urzàdzenie do uåycia, sposobu wpisywania tekstu oraz instalowania zawartoãci doâàczonych pâyt CD-ROM.

❖ Podrêcznik ustawieñ ogólnychW tym podrêczniku moåna znaleäæ informacje dotyczàce ustawieñ Narzêdzi uåytkownika oraz procedur zwiàzanych z ksiàåkà adresowà, np. rejestracji numerów faksów, adresów e-mail i kodów uåytkowników. Zawiera równieå opis sposobu podâàczania urzàdzenia.

❖ Rozwiàzywanie problemówZawiera wskazówki pozwalajàce rozwiàzaæ typowe problemy oraz opis sposobu uzupeâniania papieru, tonera, zszywek i innych materiaâów eksploatacyjnych.

❖ Poradnik bezpieczeñstwaPodrêcznik ten jest przeznaczony dla administratorów urzàdzenia. Zawiera opis funkcji zabezpieczeñ, które administratorzy mogà wykorzystaæ do zabezpieczenia danych przed manipulacjami lub uniemoåliwienia nieautoryzowanego korzystania z urzàdzenia.W tym podrêczniku moåna takåe sprawdziæ procedury sâuåàce do rejestrowania administratorów, jak równieå ustawiania autoryzacji uåytkowników i administratorów.

❖ Poradnik kopiowania/serwera dokumentówZawiera opisy funkcji i dziaâañ systemu kopiujàcego i serwera dokumentów. Zawiera równieå opis sposobu umieszczania oryginaâów.

❖ Poradnik faksowaniaZawiera opis funkcji i obsâugi faksu.

❖ Poradnik drukowaniaZawiera opis funkcji i obsâugi drukarki.

❖ Poradnik skanowaniaZawiera opis funkcji i obsâugi skanera.

Page 4: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

ii

❖ Podrêcznik sieciowyZawiera opis sposobu konfiguracji i obsâugi urzàdzenia w ãrodowisku sieciowym oraz uåywania doâàczonego oprogramowania.Ten podrêcznik obejmuje wszystkie modele i zawiera opisy funkcji

i ustawieñ, które mogà nie byæ dostêpne w tym urzàdzeniu. Obrazy, ilustracje i informacje na temat obsâugiwanych systemów operacyjnych takåe mogà siê nieco róåniæ od tych, dotyczàcych tego urzàdzenia.

❖ Inne podrêczniki� Podrêczniki do tego urzàdzenia� Zasady bezpieczeñstwa� Krótki poradnik kopiowania� Krótki poradnik faksowania� Krótki poradnik drukowania� Krótki poradnik skanowania� PostScript3 Supplement� Dodatek UNIX� Podrêczniki na temat programu DeskTopBinder Lite

� DeskTopBinder Lite Podrêcznik instalacji� DeskTopBinder Wprowadzenie� Podrêcznik Auto Document Link

Uwaga❒ Doâàczone podrêczniki zawierajà informacje wâaãciwe dla danego typu

urzàdzenia.❒ Program Adobe Acrobat Reader / Adobe Reader musi byæ zainstalowany,

aby byâo moåliwe przeglàdanie podrêczników w plikach PDF.

Page 5: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

iii

SPIS TREÃCIPodrêczniki do tego urzàdzenia ............................................................................ iJak korzystaæ z tego podrêcznika ........................................................................1

Symbole .....................................................................................................................1Wyãwietlacz............................................................................................................2Korzystanie z menu Narzêdzia uåytkownika .......................................................3

Zmiana ustawieñ domyãlnych ....................................................................................3Zamykanie Narzêdzi uåytkownika..............................................................................5Ochrona menu ...........................................................................................................5

1. Podâàczanie urzàdzenia

Podâàczanie do interfejsów...................................................................................7Podâàczanie do interfejsu Ethernet ............................................................................8Podâàczanie do interfejsu USB...................................................................................9Podâàczanie do interfejsu IEEE 1394.......................................................................10Podâàczanie do interfejsu IEEE 1284.......................................................................11Podâàczanie do interfejsu IEEE 802.11b (bezprzewodowa sieæ LAN) .....................12

Ustawienia sieci ...................................................................................................16Ustawienia wymagane do uåywania drukarki/LAN-faksu.........................................16Ustawienia wymagane do uåywania faksu internetowego .......................................19Ustawienia niezbêdne do uåywania funkcji e-mail ...................................................24Ustawienia niezbêdne do uåywania funkcji skanowania do folderu.........................28Ustawienia niezbêdne do uåywania sieciowego skanera dostarczania ...................31Ustawienia niezbêdne do uåywania sieciowego skanera TWAIN............................34Ustawienia wymagane do uåywania serwera dokumentów .....................................37Uåycie narzêdzi do tworzenia ustawieñ sieciowych.................................................40

Podâàczanie urzàdzenia do linii telefonicznej i telefonu ..................................50Podâàczanie do linii telefonicznej .............................................................................50Wybór rodzaju linii ....................................................................................................51

2. Ustawienia systemu

Funkcje ogólne.....................................................................................................53Ustawienia tacy wyjãciowej ......................................................................................57

Ustawienia papieru w kasecie ............................................................................58Ustawienia zegara................................................................................................63Ustawienia interfejsu ...........................................................................................66

Sieæ ..........................................................................................................................66Interfejs równolegây ..................................................................................................70IEEE 1394 ................................................................................................................71IEEE 802.11b ...........................................................................................................73Drukuj listê ...............................................................................................................75

Transfer plików ....................................................................................................76Narzêdzia administratora ....................................................................................83

Zarejestruj / Zmieñ / Usuñ serwer LDAP..................................................................92Rejestrowanie serwera LDAP ..................................................................................93

Page 6: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

iv

3. Funkcje kopiarki / serwera dokumentów

Funkcje ogólne.....................................................................................................99Wspóâczynnik reprodukcji ................................................................................104

Edycja .................................................................................................................108Stempel ...............................................................................................................114

Numerowanie w tle.................................................................................................114Zaprogramowany stempel......................................................................................115Stempel uåytkownika .............................................................................................118Datownik ................................................................................................................119Numerowanie stron ................................................................................................122

Wejãcie/Wyjãcie .................................................................................................125Dostosowanie kolor obrazu ..............................................................................128Ustawienia serwera dokumentów ....................................................................129

4. Funkcje faksu

Funkcje ogólne...................................................................................................131Ustawienia skanowania.....................................................................................134Ustawienia wysyâania ........................................................................................135Ustawienia odbioru............................................................................................138Ustawienia poczàtkowe.....................................................................................144Ustawienia pliku odbioru ..................................................................................150

E-mail raportu odbioru............................................................................................151Zarejestruj / Zmieñ / Usuñ rozmiar skanowania..............................................152

Usuwanie zarejestrowanego rozmiaru skanowania ...............................................153Rejestrowanie informacji o faksie ....................................................................155

Rejestrowanie informacji o faksie...........................................................................156Usuwanie informacji o faksie..................................................................................158

Przekazywanie....................................................................................................159Rejestrowanie odbiorcy koñcowego.......................................................................160Zamykanie funkcji przekazywania..........................................................................162Znak przekazywania ..............................................................................................162

Ustawienia parametrów.....................................................................................163Zmiana parametrów uåytkownika...........................................................................168

Traktuj inaczej nadawców specjalnych ...........................................................169Odbiór autoryzowany .............................................................................................170Liczba wydruków pliku odbioru ..............................................................................171Przekazywanie .......................................................................................................171Drukowanie dwustronne.........................................................................................172Blokada pamiêci.....................................................................................................172Kaseta na papier ....................................................................................................172Rejestrowanie/Zmiana nadawców specjalnych......................................................173Odbiór autoryzowany .............................................................................................175Liczba wydruków pliku odbioru ..............................................................................175Przekazywanie .......................................................................................................176Drukowanie dwustronne.........................................................................................177Blokada pamiêci.....................................................................................................177Kaseta na papier ....................................................................................................177Rejestrowanie ustawieñ poczàtkowych dla nadawcy specjalnego ........................178Usuwanie nadawcy specjalnego ............................................................................181

Page 7: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

v

Ustawienia skrzynki...........................................................................................182Rejestrowanie/Zmiana skrzynek osobistych ..........................................................182Usuwanie skrzynek osobistych ..............................................................................185Rejestrowanie/Zmiana skrzynek informacyjnych ...................................................187

Usuwanie skrzynek informacyjnych .......................................................................189Rejestrowanie/Zmiana skrzynek transferowych.....................................................190Usuwanie skrzynek transferowych.........................................................................194Drukowanie listy skrzynek......................................................................................195

5. Funkcje drukarki

Strony testowe ...................................................................................................197Drukowanie strony konfiguracyjnej ........................................................................198Interpretowanie strony konfiguracyjnej...................................................................198

Konserwacja.......................................................................................................200System ................................................................................................................201Interfejs hosta ....................................................................................................206Menu PCL ...........................................................................................................207Menu PS..............................................................................................................209Menu PDF ...........................................................................................................210

6. Funkcje skanera

Ustawienia ogólne .............................................................................................211Ustawienia skanowania.....................................................................................213Ustawienia wysyâania ........................................................................................215

7. Rejestrowanie adresów i uåytkowników dla funkcji faksu/skanera

Ksiàåka adresowa..............................................................................................219Zarzàdzanie nazwami w ksiàåce adresowej ..........................................................222Wysyâanie faksu w opcji Wybieranie szybkie .........................................................223Wysyâanie poczty elektronicznej w opcji Wybieranie szybkie ................................223Bezpoãrednie przesyâanie plików skanowania do udostêpnionego folderu ...........223Ochrona przed nieautoryzowanym dostêpem do udostêpnionych folderów

z poziomu urzàdzenia ..........................................................................................224Zarzàdzanie uåytkownikami i wykorzystaniem urzàdzenia ....................................224

Rejestrowanie nazw...........................................................................................225Rejestrowanie nazw ...............................................................................................225Zmienianie zarejestrowanej nazwy ........................................................................227Usuwanie zarejestrowanej nazwy ..........................................................................228

Informacje autoryzacji .......................................................................................229Rejestrowanie kodu uåytkownika ...........................................................................230Zmienianie kodu uåytkownika ................................................................................231Usuwanie kodu uåytkownika ..................................................................................233Wyãwietlanie licznika dla kaådego uåytkownika ....................................................234Drukowanie licznika dla kaådego uåytkownika ......................................................235Drukowanie licznika dla wszystkich uåytkowników ................................................236Usuwanie liczby wydruków ....................................................................................237

Odbiorca faksów................................................................................................239Odbiorca faksów ....................................................................................................241Odbiorca IP-Fax .....................................................................................................247

Page 8: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

vi

Odbiorca poczty elektronicznej........................................................................252Rejestrowanie odbiorcy poczty elektronicznej .......................................................252Zmiana odbiorcy e-mail..........................................................................................254Usuwanie odbiorcy poczty e-mail...........................................................................255

Rejestrowanie folderów.....................................................................................257Korzystanie z protokoâu SMB do nawiàzywania poâàczenia ..................................257Korzystanie z protokoâu FTP do nawiàzywania poâàczenia ...................................264Uåywanie protokoâu NCP dla poâàczenia ...............................................................270

Rejestrowanie nazw w grupie ...........................................................................276Rejestrowanie grupy ..............................................................................................276Rejestrowanie nazw w grupie ................................................................................278Dodawanie grupy do innej grupy............................................................................279Wyãwietlanie nazw zarejestrowanych w grupie .....................................................281Usuwanie nazwy z grupy .......................................................................................281Usuwanie grupy z innej grupy ................................................................................283Zmienianie nazwy grupy ........................................................................................284Usuwanie grupy .....................................................................................................286

Rejestrowanie kodu zabezpieczajàcego..........................................................287Rejestrowanie kodu ochrony dla pojedynczego uåytkownika ................................287Rejestrowanie kodu ochrony dla grupy uåytkowników...........................................289

Rejestrowanie autoryzacji SMTP i LDAP.........................................................290Autoryzacja SMTP .................................................................................................290Autoryzacja LDAP ..................................................................................................292

8. Inne narzêdzia uåytkownika

Konserwacja.......................................................................................................295Zmiana jêzyka wyãwietlania..............................................................................296Informacje...........................................................................................................297Licznik.................................................................................................................299

Wyãwietlanie licznika ogólnego..............................................................................299

9. Dodatek

Specyfikacja jednostki gâównej ........................................................................301Automatyczny podajnik dokumentów.....................................................................305

Specyfikacje dla opcji........................................................................................306Informacje o zainstalowanym oprogramowaniu.............................................311

expat ......................................................................................................................311NetBSD ..................................................................................................................312Sablotron................................................................................................................314JPEG LIBRARY .....................................................................................................314SASL ......................................................................................................................315MD4........................................................................................................................316MD5........................................................................................................................316Samba(Ver 3.0.4)...................................................................................................317RSA BSAFE®.........................................................................................................317Open SSL...............................................................................................................318Open LDAP ............................................................................................................323

INDEKS.................................................................................................... 325

Page 9: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

1

Jak korzystaæ z tego podrêcznika

SymboleW podrêczniku stosowane sà nastêpujàce symbole:

Wskazuje waåne uwagi dotyczàce bezpieczeñstwa.Ignorowanie tych uwag moåe doprowadziæ do powaånych obraåeñ lub ãmierci. Naleåy zapoznaæ siê z ich treãcià. Znajdujà siê one w rozdziale �Zasady bezpieczeñstwa� w Informacjach o urzàdzeniu.

Wskazuje waåne uwagi dotyczàce bezpieczeñstwa.Ignorowanie tych uwag moåe doprowadziæ do ãrednich lub lekkich obraåeñ oraz uszkodzeñ urzàdzenia lub mienia. Naleåy zapoznaæ siê z ich treãcià. Znajdujà siê one w rozdziale �Zasady bezpieczeñstwa� w Informacjach o urzàdzeniu.

Wskazuje punkty, na które naleåy zwróciæ uwagê uåytkujàc urzàdzenie, oraz wyjaãnienia prawdopodobnych przyczyn zaciêcia papieru, uszkodzenia oryginaâu lub utraty danych. Naleåy zapoznaæ siê z treãcià tych wyjaãnieñ.

Wskazuje dodatkowe wyjaãnienia funkcji urzàdzenia oraz instrukcji pozwalajàcych skorygowaæ bâêdy uåytkownika.

Ten symbol jest umieszczony na koñcach rozdziaâów. Wskazuje, gdzie moåna znaleäæ dalsze istotne informacje.[ ]Wskazuje nazwy przycisków, które pojawiajà siê na wyãwietlaczu panela operacyjnego urzàdzenia.{ }Wskazuje nazwy przycisków, które znajdujà siê na panelu operacyjnym urzàdzenia.

Page 10: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

2

Wyãwietlacz

Wyãwietlacz panelu pokazuje stan urzàdzenia, komunikaty o bâêdach i menu

funkcji.Wyãwietlane pola funkcyjne sâuåà za przyciski wyboru. Danà funkcjê wybiera siê przez lekkie naciãniêcie przycisku.Funkcja wybrana na wyãwietlaczu panela zostaje podãwietlona, tak jak

. Nie moåna uåywaæ przycisków przedstawionych w postaci .

Waåne❒ Wstrzàs lub dziaâanie siây wiêkszej niå 30 N (okoâo 3 kG) moåe spowodowaæ

uszkodzenie wyãwietlacza.Aby wyãwietliæ poniåszy ekran, naleåy nacisnàæ przycisk {Narzêdzia uåytkownika/Licznik}, aby wyãwietliæ menu Narzêdzia uåytkownika, a nastêpnie nacisnàæ przycisk [Ustaw. systemu].Ekran Ustawienia systemu przedstawiony poniåej sâuåy jako przykâad dla znajdujàcych siê w tej sekcji wyjaãnieñ dotyczàcych sposobu korzystania z wyãwietlacza urzàdzenia.

1. Wyãwietlane sà karty zawierajàce róåne ustawienia. Aby wyãwietliæ ustawienie do skonfigurowania lub zmiany, naleåy nacisnàæ odpowiednià kartê.

2. Wyãwietlana jest lista ustawieñ. Aby skonfigurowaæ lub zmieniæ ustawienie, naleåy nacisnàæ odpowiedni klawisz na liãcie.

3. Naciãniêcie tej opcji zamyka menu Narzêdzia uåytkownika.

PL AMC001S

Page 11: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

3

Korzystanie z menu Narzêdzia uåytkownika

Ten rozdziaâ jest przeznaczony dla administratorów zarzàdzajàcych pracà urzàdzenia.Narzêdzia uåytkownika umoåliwiajà zmianê lub wprowadzenie ustawieñ domyãlnych.

Uwaga❒ Operacje dotyczàce ustawieñ systemu róånià siê od normalnych operacji. Po

zakoñczeniu operacji, naleåy zawsze zamknàæ Narzêdzia uåytkownika.❒ Wszelkie zmiany dokonane za pomocà narzêdzi uåytkownika sà aktywne

nawet po wyâàczeniu gâównego wyâàcznika zasilania, przeâàcznika operacyjnego lub po naciãniêciu przycisku {Oszczêdzanie energii} lub {Kasowanie ustawieñ}.

❒ Ustawienia domyãlne wyãwietlane sà czcionkà pogrubionà.

Zajrzeæ do instrukcji...str. 5 �Zamykanie Narzêdzi uåytkownika�

Zmiana ustawieñ domyãlnychTa czêãæ opisuje sposób zmiany ustawieñ Narzêdzi uåytkownika.

Waåne❒ Jeãli okreãlono Zarzàdzanie autoryzacjà administratora, naleåy

skontaktowaæ siê z administratorem.

A Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/Licznik}.

PL AMG003S

Page 12: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

4

BWybierz menu.Aby zmieniæ ustawienia systemu, naciãnij przycisk [Ustaw. systemu].Aby zmieniæ funkcje kopiarki/serwera dokumentów, naciãnij przycisk

[Funkcje kopiarki/serwera dok.].Aby zmieniæ funkcje faksu, naciãnij przycisk [Funkcje faksu].Aby zmieniæ funkcje drukarki, naciãnij przycisk [Funkcje drukarki].Aby zmieniæ funkcje skanera, naciãnij przycisk [Ustaw. skanera].Aby dostosowaæ rejestracjê lub gradacjê kolorów, naciãnij przycisk [Obsâuga].Aby zmieniæ jêzyk uåywany na wyãwietlaczu, naciãnij przycisk [Angielski].Aby sprawdziæ numer telefonu do kontaktowania siê w sprawie napraw lub zamawiania materiaâów eksploatacyjnych, naciãnij przycisk [Informacje].Aby sprawdziæ stan licznika, naciãnij przycisk [Licznik].

CWybierz narzêdzie uåytkownika do zmiany.

D Zmieñ ustawienia, postêpujàc zgodnie z instrukcjami na panelu wyãwietlacza, a nastêpnie naciãnij przycisk [OK].

Uwaga❒ Aby anulowaæ zmiany ustawieñ i powróciæ do ekranu poczàtkowego,

naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/Licznik}.

Zajrzeæ do instrukcji...str. 53 �Ustawienia systemu�str. 99 �Funkcje kopiarki / serwera dokumentów�str. 131 �Funkcje faksu�str. 197 �Funkcje drukarki�str. 211 �Funkcje skanera�str. 295 �Inne narzêdzia uåytkownika�

Page 13: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

5

Zamykanie Narzêdzi uåytkownikaTa czêãæ opisuje sposób zakoñczenia pracy z menu Narzêdzia uåytkownika.

A Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/Licznik}.

Uwaga❒ Narzêdzia uåytkownika moåna takåe zamknàæ naciskajàc klawisz

[Wyjãcie].

Ochrona menuMoåna uniemoåliwiæ uåytkownikom bez autoryzacji zmianê ustawieñ narzêdzi uåytkownika. Moåna wâaczyæ opcjê Ochrona memu dla poniåszych menu narzêdzi uåytkownika.� Funkcje kopiarki / serwera dokumentów� Funkcje faksu� Funkcje drukarki� Funkcje skaneraSzczegóâowe informacje na ten temat moåna uzyskaæ od administratora.

PL AMG003S

Page 14: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

6

Page 15: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

1. Podâàczanie urzàdzenia

Ten rozdziaâ opisuje sposób podâàczenia urzàdzenia do sieci i podawania jego ustawieñ.

Podâàczanie do interfejsów

7

Ta czêãæ opisuje sposób okreãlania interfejsu urzàdzenia i jego podâàczania, zaleånie od ãrodowiska sieciowego.

1. Porty IEEE 1394 (opcjonalnie)Porty do podâàczenia kabla interfejsu IEEE 1394

2. Port USB2.0Port do podâàczania kabla interfejsu USB2.0

3. Port 10BASE-T/100BASE-TXPort do podâàczenia kabla 10BASE-T lub 100BASE-TX

4. Port IEEE 1284 (opcjonalny)Port do podâàczenia kabla interfejsu IEEE 1284

5. Port bezprzewodowej sieci LAN (opcjonalny)Port uåywany w przypadku korzystania z bezprzewodowej sieci LAN

Uwaga❒ Nie moåna zainstalowaæ dwóch lub

wiêcej spoãród nastêpujàcych opcji: Karta interfejsu IEEE 1394, Karta interfejsu IEEE 1284, Karta bezprzewodowej sieci LAN IEEE 802.11b

Page 16: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Podâàczanie urzàdzenia

8

1

Podâàczanie do interfejsu EthernetPodâàcz kabel 10BASE-T lub 100BASE-TX do interfejsu Ethernet.

Waåne❒ Jeãli gâówny wâàcznik zasilania jest wâàczony, wyâàcz go.

A Ferrytowy rdzeñ do kabla Ethernet zostaâ doâàczony do urzàdzenia. Utwórz pêtlê z kabla okoâo 15cm (5,9 cala) (A) od koñca kabla po stronie urzàdzenia. Doâàcz rdzeñ ferrytowy.

B Sprawdä, czy gâówny przeâàcznik zasilania urzàdzenia jest wyâàczony.

C Podâàcz kabel interfejsu Ethernet do portu 10BASE-T/100BASE-TX.

D Podâàcz drugi koniec kabla Ethernet do urzàdzenia sieciowego, takiego jak koncentrator.

AEV047S

AMB016S

Page 17: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Podâàczanie do interfejsów

9

1

EWâàcz gâówny wâàcznik zasilania urzàdzenia.

A Kontrolka (zielona)Ãwieci na zielono, jeãli urzàdzenie jest prawidâowo podâàczone do sieci.

B Kontrolka (åóâta)Ãwieci na åóâto, gdy dziaâa tryb 100 BASE-TX. Nie ãwieci, gdy dziaâa tryb 10 BASE-T.

Uwaga❒ Wiêcej informacji na temat instalowania sterownika drukarki moåna

znaleäæ w podrêczniku Poradnik drukowania.

Zajrzeæ do instrukcji...Informacje o urzàdzeniuPoradnik drukowania

Podâàczanie do interfejsu USBPodâàcz kabel interfejsu USB2.0 do portu USB2.0.

A Podâàcz kabel interfejsu USB2.0 do portu USB2.0.

B Drugi koniec kabla podâàcz do portu USB2.0 w komputerze hosta.

AME005S

AMB013S

Page 18: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Podâàczanie urzàdzenia

10

1

Uwaga❒ Kabel interfejsu USB nie jest dostarczany wraz z urzàdzeniem. Naleåy

zakupiæ kabel odpowiedni do urzàdzenia i uåywanego komputera.

❒ Interfejs USB2.0 jest obsâugiwany przez systemy Windows Me / 2000 /

XP, Windows Server 2003, Mac OS X 10.3.3 lub nowsze.� Dla Windows Me:

Sprawdä, czy zainstalowano rozszerzenie �USB Printing Support". Przy korzystaniu z systemu Windows 98SE / Me moåliwe jest osiàgniêcie szybkoãci odpowiadajàcej tylko interfejsowi USB1.1.

� Dla Mac OS:W przypadku korzystania z komputerów typu Macintosh, urzàdzenie musi zostaæ wyposaåone w opcjonalny moduâ PostScript 3. Jeãli uåywany jest system OS X 10.3.3 lub nowszy, obsâugiwany jest transfer z szybkoãcià USB2.0.

❒ Wiêcej informacji na temat instalowania sterownika drukarki moåna znaleäæ w podrêczniku Poradnik drukowania.

Zajrzeæ do instrukcji...Poradnik drukowania

Podâàczanie do interfejsu IEEE 1394Podâàcz kabel interfejsu IEEE 1394 do karty interfejsu IEEE 1394.

A Podâàcz kabel interfejsu IEEE 1394 do portu IEEE 1394.

B Podâàcz drugi koniec kabla do zâàcza interfejsu w komputerze hosta.Sprawdä ksztaât zâàcza komputera. Dobrze umocuj wtyki w gniazdach portów.

Uwaga❒ Uåyj kabla interfejsu dostarczonego razem z kartà interfejsu IEEE 1394.❒ Do podâàczenia kabla interfejsu IEEE 1394 dostêpne sà dwa porty. Moåna

wybraæ dowolny z nich.❒ Wiêcej informacji na temat instalowania sterownika drukarki moåna

znaleäæ w Poradniku drukowania.

AMB014S

Page 19: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Podâàczanie do interfejsów

11

1

Zajrzeæ do instrukcji...Informacje o urzàdzeniuPoradnik drukowania

Podâàczanie do interfejsu IEEE 1284Podâàcz kabel interfejsu IEEE 1284 do karty interfejsu IEEE 1284.

A Sprawdä, czy gâówny przeâàcznik zasilania urzàdzenia jest wyâàczony.Jeãli gâówny wâàcznik zasilania jest wâàczony, wyâàcz go.

BWyâàcz gâówny przeâàcznik zasilania i komputera hosta.

C Podâàcz kabel interfejsu IEEE 1284 do portu IEEE 1284.

Uåyj zâàcza przejãciowego (1) dostarczanego z kartà interfejsu IEEE 1284.

D Podâàcz drugi koniec kabla do zâàcza interfejsu w komputerze hosta.Sprawdä ksztaât zâàcza komputera. Dobrze umocuj wtyki w gniazdach portów.

EWâàcz gâówny wâàcznik zasilania urzàdzenia.

FWâàcz komputer host.W systemach Windows 95/98/Me/2000/XP i Windows Server 2003, po wâàczeniu komputera moåe pojawiæ siê ekran instalacji sterownika drukarki. W takiej sytuacji kliknij przycisk [Anuluj] na ekranie.

Uwaga❒ Wiêcej informacji na temat instalowania sterownika drukarki moåna

znaleäæ w Poradniku drukowania.

Zajrzeæ do instrukcji...Informacje o urzàdzeniuPoradnik drukowania

AMB015S

Page 20: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Podâàczanie urzàdzenia

12

1

Podâàczanie do interfejsu IEEE 802.11b (bezprzewodowa sieæ LAN)

Podâàczanie do interfejsu IEEE 802.11b (bezprzewodowa sieæ LAN)

Uwaga❒ Sprawdä adres IPv4 oraz maskê podsieci urzàdzenia.❒ Szczegóây na temat jak ustawiæ adres IPv4 i maskê podsieci z panela

operacyjnego urzàdzenia, patrz "Ustawienia interfejsu".

Zajrzeæ do instrukcji...str. 66 �Sieæ�

Procedura konfiguracji

Skonfiguruj sieæ IEEE 802.11b (bezprzewodowa sieæ LAN) zgodnie z poniåszà procedrà:

Page 21: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Podâàczanie do interfejsów

13

1

Uwaga❒ Wybierz opcjê [Tryb 802.11 ad-hoc], jeãli system Windows XP jest podâàczany jako

klient bezprzewodowej sieci LAN za pomocà standardowego sterownika lub narzêdzi systemu Windows XP, albo jeãli tryb infrastruktury nie jest uåywany.

❒ Szczegóây na temat definiowania ustawieñ bezprzewodowej sieci LAN z panela operacyjnego urzàdzenia, patrz "IEEE 802.11b".

❒ Szczegóây na temat definiowania ustawieñ bezprzewodowej sieci LAN z poziomu innego niå panela operacyjnego urzàdzenia, patrz "Uåycie narzêdzi do tworzenia ustawieñ sieciowych�.

❒ Szczegóây na temat ustawieñ, patrz "IEEE 802.11b".

Zajrzeæ do instrukcji...str. 73 �IEEE 802.11b�str. 40 �Uåycie narzêdzi do tworzenia ustawieñ sieciowych�

Sprawdzanie poâàczenia

Sprawdä poâàczenie bezprzewodowej sieci LAN.Upewnij siê, åe kontrolka na jednostce interfejsu IEEE 802.11b ãwieci siê.

❖ W przypadku pracy w trybie infrastruktury

1. Jeãli dla opcji If [Typ LAN] w oknie [Ustawienia interfejsu] / [Sieæ] nie wybrano ustawienia [IEEE 802.11b], kontrolka nie ãwieci siê, nawet po wâàczeniu gâównego zasilania.

2. Jeãli drukarka jest prawidâowo podâàczona do sieci, w trybie infrastruktury kontrolka ãwieci na zielono. Jeãli kontrolka miga, oznacza to, åe drukarka wyszukuje urzàdzenia.

ZGDH600J

12

Page 22: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Podâàczanie urzàdzenia

14

1

❖ Uåywanie trybu ad hoc / 802.11

1. Jeãli jednostka interfejsu IEEE 802.11b funkcjonuje, dioda ãwieci na pomarañczowo.

2. Jeãli drukarka jest prawidâowo podâàczona do sieci, w trybie ad hoc lub ad hoc 802.11 kontrolka ãwieci na zielono. Jeãli kontrolka miga, oznacza to, åe drukarka wyszukuje urzàdzenia. Po kilku sekundach kontrolka zacznie ãwieciæ w sposób ciàgây.

Wydrukuj stronê konfiguracyjnà, aby sprawdziæ ustawienia.

Uwaga❒ Wiêcej informacji na temat drukowania strony konfiguracyjnej, patrz "Drukuj

listê".

Zajrzeæ do instrukcji...str. 198 �Drukowanie strony konfiguracyjnej�

ZGDH600J

12

Page 23: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Podâàczanie do interfejsów

15

1

Sprawdzanie sygnaâu

W trybie infrastruktury moåna na panelu operacyjnym sprawdziæ stan sygnaâu urzàdzenia bezprzewodowego.

A Naciãnij przycisk [Ustaw. systemu].B Naciãnij przycisk [Ustawienia interfejsu].C Naciãnij przycisk [IEEE 802.11b].D Naciãnij przycisk [Sygnaâ bezprzewodowej LAN].

Zostanie wyãwietlony stan sygnaâu bezprzewodowego.E Po sprawdzeniu stanu sygnaâu, naciãnij przycisk [Wyjãcie].F Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/Licznik}, aby wróciæ do menu

Narzêdzia uåytkownika/Licznik/Informacje.

Uwaga❒ Aby sprawdziæ stan sieci bezprzewodowej, naciãnij przycisk [IEEE 802.11b]

pod [Typ LAN] w menu Sieæ w Ustawieniach interfejsu.

Zajrzeæ do instrukcji...str. 40 �Uåycie narzêdzi do tworzenia ustawieñ sieciowych�str. 73 �IEEE 802.11b�

Page 24: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Podâàczanie urzàdzenia

16

1

Ustawienia sieci

Ta czêãæ opisuje ustawienia sieciowe, które moåna zmieniæ przy uåyciu menu

Narzêdzia uåytkownika (Ustawienia systemu). Wprowadä wymagane ustawienia zaleånie od funkcji, z jakich chcesz korzystaæ i uåywanego interfejsu.

Waåne❒ Ustawienia te powinny byæ wprowadzane przez administratora systemu lub

po konsultacji z administratorem systemu.

Ustawienia wymagane do uåywania drukarki/LAN-faksuTa czêãæ okreãla ustawienia niezbêdne do uåywania funkcji drukarki lub LAN-faksu.

Ethernet

Ta czêãæ okreãla ustawienia niezbêdne do uåywania funkcji drukarki lub LAN-faksu z poâàczeniem Ethernet.Szczegóâowe informacje na temat okreãlenia ustawieñ, patrz "Ustawienia interfejsu".

Menu Narzêdzia uåytkownika Wymagane ustawienia

Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv4 urzàdzenia Wymagany

Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv4 bramy Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv6 urzàdzenia Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv6 bramy Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Autokonfiguracja adresu stateless IPv6 Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DNS Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DDNS Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa domeny Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja WINS Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Protokóâ efektywny Wymagany

Ustawienia interfejsu/sieæ Protokóâ dostarczania NCP Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Typ ramki NW Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa komputera SMB Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Grupa robocza SMB Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Szybkoãæ sieci Ethernet Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Typ LAN Wymagany

Ustawienia interfejsu/sieæ Pozwól na komunikacjê SNMPv3 Zgodnie z wymaganiem

Page 25: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Ustawienia sieci

17

1

Ustawienia interfejsu/sieæ Pozwól na komunikacjê SSL / TLS Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa hosta Zgodnie z wymaganiem

Menu Narzêdzia uåytkownika Wymagane ustawienia

Uwaga❒ IPv6 moåna uåywaæ tylko dla funkcji drukarki.❒ W opcji [Protokóâ efektywny] sprawdä, czy wybrany protokóâ do uåycia [Aktywny].❒ [Typ LAN] wyãwietla siê, jeãli zainstalowana jest karta bezprzewodowej sieci

LAN. Jeãli podâàczone sà sieci Ethernet i IEEE 802.11b (bezprzewodowa sieæ LAN), priorytet ma interfejs wybrany tutaj.

Zajrzeæ do instrukcji...str. 66 �Ustawienia interfejsu�

IEEE 1394 (IPv4 po 1394)

Ta czêãæ okreãla ustawienia niezbêdne do uåywania funkcji drukarki lub LAN-faksu z kablem interfejsu IEEE 1394.Szczegóâowe informacje na temat okreãlenia ustawieñ, patrz "Ustawienia interfejsu".

Uwaga❒ [IEEE1394] wyãwietla siê, jeãli zainstalowana jest karta interfejsu IEEE 1394.❒ W opcji [Protokóâ efektywny] sprawdä, czy wybrany protokóâ do uåycia [Aktywny].

Zajrzeæ do instrukcji...str. 66 �Ustawienia interfejsu�

Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa urzàdzenia Zgodnie z wymaganiem

Menu Narzêdzia uåytkownika Wymagane ustawienia

Ustawienia interfejsu/IEEE 1394

Adres IPv4 Wymagany

Ustawienia interfejsu/IEEE 1394

Konfiguracja DDNS Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/IEEE 1394

Nazwa hosta Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/IEEE 1394

Nazwa domeny Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/IEEE 1394

Konfiguracja WINS Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/IEEE 1394

IPv4 po 1394 Wymagany

Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv4 bramy Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DNS Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Protokóâ efektywny Wymagany

Page 26: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Podâàczanie urzàdzenia

18

1

Interfejs IEEE 802.11b (bezprzewodowa sieæ LAN)

Ta czêãæ okreãla ustawienia niezbêdne do uåywania funkcji drukarki lub LAN-faksu z IEEE 802.11b (bezprzewodowà siecià LAN).

Szczegóây na temat podawania ustawieñ, patrz "Ustawienia interfejsu".

Menu Narzêdzia uåytkownika Wymagane ustawienia

Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv4 urzàdzenia Wymagany

Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv4 bramy Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv6 urzàdzenia Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv6 bramy Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Autokonfiguracja adresu stateless IPv6 Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DNS Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DDNS Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa domeny Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja WINS Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Protokóâ efektywny Wymagany

Ustawienia interfejsu/sieæ Protokóâ dostarczania NCP Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Typ ramki NW Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa komputera SMB Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Grupa robocza SMB Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Typ LAN Wymagany

Ustawienia interfejsu/sieæ Pozwól na komunikacjê SNMPv3 Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Pozwól na komunikacjê SSL / TLS Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa hosta Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa urzàdzenia Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/IEEE 802.11b

Tryb komunikacji Wymagany

Ustawienia interfejsu/IEEE 802.11b

Ustawienia SSID Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/IEEE 802.11b

Kanaâ Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/IEEE 802.11b

Metoda ochrony Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/IEEE 802.11b

Szybkoãæ nadawania Zgodnie z wymaganiem

Page 27: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Ustawienia sieci

19

1

Uwaga❒ W opcji [Protokóâ efektywny] sprawdä, czy protokóâ do uåycia to [Aktywny].❒ [IEEE 802.11b] i [Typ LAN] wyãwietlajà siê, jeãli zainstalowana jest karta

bezprzewodowej sieci LAN. Jeãli podâàczony jest Ethernet i IEEE 802.11b (bezprzewodowa sieæ LAN), priorytet ma interfejs wybrany tutaj.

Zajrzeæ do instrukcji...str. 66 �Ustawienia interfejsu�

Ustawienia wymagane do uåywania faksu internetowegoTa czêãæ zawiera ustawienia wymagane do uåywania faksu internetowego.

Ethernet

Ta czêãæ zawiera ustawienia wymagane do uåywania faksu internetowego.Szczegóây na temat okreãlenia ustawieñ, patrz "Ustawienia interfejsu" i "Transfer pliku�.

Menu Narzêdzia uåytkownika Wymagane ustawienia

Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv4 urzàdzenia Wymagany

Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv4 bramy Wymagany

Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DNS Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DDNS Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa domeny Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja WINS Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Protokóâ efektywny Wymagany

Ustawienia interfejsu/sieæ Szybkoãæ sieci Ethernet Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Typ LAN Wymagany

Ustawienia interfejsu/sieæ Pozwól na komunikacjê SNMPv3 Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Pozwól na komunikacjê SSL / TLS Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa hosta Zgodnie z wymaganiem

Transfer plików Serwer SMTP Wymagany

Transfer plików Autoryzacja SMTP Zgodnie z wymaganiem

Transfer plików POP przed SMTP Zgodnie z wymaganiem

Transfer plików Protokóâ odbioru Zgodnie z wymaganiem

Transfer plików Ustawienia POP3 / IMAP4 Zgodnie z wymaganiem

Transfer plików Adres e-mail administratora Zgodnie z wymaganiem

Transfer plików Port komunikacji e-mail Wymagany

Page 28: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Podâàczanie urzàdzenia

20

1

Transfer plików Interwaâ odbieranych e-maili Zgodnie z wymaganiem

Transfer plików Maksymalny rozmiar odbieranych Zgodnie z wymaganiem

Menu Narzêdzia uåytkownika Wymagane ustawienia

Uwaga❒ W opcji [Protokóâ efektywny] sprawdä, czy protokóâ do uåycia to [Aktywny].❒ [Typ LAN] wyãwietla siê, jeãli zainstalowana jest karta interfejsu

bezprzewodowej sieci LAN. Jeãli podâàczony jest Ethernet i IEEE 802.11b (bezprzewodowa sieæ LAN), priorytet ma interfejs wybrany tutaj.

❒ Okreãl opcje [Serwer SMTP] i [Konto e-mail faksu] w celu uåycia funkcji wysyâania.❒ Jeãli opcja [POP przed SMTP] ma wartoãæ [Wâàczone], podaj takåe wartoãci dla

[Protokóâ odbioru] i [Ustawienia POP3/IMAP4].❒ Jeãli opcja [Autoryzacja SMTP] ma wartoãæ [Wâàczone], podaj takåe wartoãæ dla

[Adres e-mail administratora].❒ Okreãl opcje [Port komunikacji E-mail] i [Konto e-mail faksu] w celu uåycia funkcji

odbioru.❒ Podajàc w opcji [POP przed SMTP] wartoãæ [Wâàczone], sprawdä numer portu

[POP3] w opcji [Port komunikacji E-mail].

Zajrzeæ do instrukcji...str. 66 �Ustawienia interfejsu�str. 76 �Transfer plików�

e-maili

Transfer plików E-maile zapisane na serwerze Zgodnie z wymaganiem

Transfer plików Zarejestruj / Zmieñ / Usuñ wiadomoãæ e-mail

Zgodnie z wymaganiem

Transfer plików Konto faksu e-mail Wymagany

Page 29: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Ustawienia sieci

21

1

IEEE 1394 (IPv4 po 1394)

Ta czêãæ zawiera ustawienia wymagane do uåywania faksu internetowego za pomocà kabla interfejsu IEEE 1394.

Szczegóây na temat okreãlenia ustawieñ, patrz "Ustawienia interfejsu" i "Transfer pliku�.

Menu Narzêdzia uåytkownika Wymagane ustawienia

Ustawienia interfejsu/IEEE 1394

Adres IPv4 Wymagany

Ustawienia interfejsu/IEEE 1394

Konfiguracja DDNS Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/IEEE 1394

Nazwa hosta Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/IEEE 1394

Nazwa domeny Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/IEEE 1394

Konfiguracja WINS Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/IEEE 1394

IPv4 po 1394 Wymagany

Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv4 bramy Wymagany

Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DNS Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Protokóâ efektywny Wymagany

Transfer plików Serwer SMTP Wymagany

Transfer plików Autoryzacja SMTP Zgodnie z wymaganiem

Transfer plików POP przed SMTP Zgodnie z wymaganiem

Transfer plików Protokóâ odbioru Zgodnie z wymaganiem

Transfer plików Ustawienia POP3 / IMAP4 Zgodnie z wymaganiem

Transfer plików Adres e-mail administratora Zgodnie z wymaganiem

Transfer plików Port komunikacji e-mail Wymagany

Transfer plików Interwaâ odbieranych e-maili Zgodnie z wymaganiem

Transfer plików Maksymalny rozmiar odbieranych e-maili

Zgodnie z wymaganiem

Transfer plików E-maile zapisane na serwerze Zgodnie z wymaganiem

Transfer plików Zarejestruj / Zmieñ / Usuñ wiadomoãæ e-mail

Zgodnie z wymaganiem

Transfer plików Konto faksu e-mail Wymagany

Page 30: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Podâàczanie urzàdzenia

22

1

Uwaga❒ [IEEE1394] wyãwietla siê, gdy zainstalowano pâytê interfejsu IEEE 1394.❒ W opcji [Protokóâ efektywny] sprawdä, czy protokóâ do uåycia to [Aktywny].

❒ Okreãl opcje [Serwer SMTP] i [Konto e-mail faksu] w celu uåycia funkcji wysyâania.❒ Jeãli opcja [POP przed SMTP] ma wartoãæ [Wâàczone], podaj takåe wartoãci dla

[Protokóâ odbioru] i [Ustawienia POP3/IMAP4].❒ Jeãli opcja [Autoryzacja SMTP] ma wartoãæ [Wâàczone], podaj takåe wartoãæ dla

[Adres e-mail administratora].❒ Okreãl opcje [Port komunikacji E-mail] i [Konto e-mail faksu] w celu uåycia funkcji

odbioru.❒ Podajàc w opcji [POP przed SMTP] wartoãæ [Wâàczone], sprawdä numer portu

[POP3] w opcji [Port komunikacji E-mail].

Zajrzeæ do instrukcji...str. 66 �Ustawienia interfejsu�str. 76 �Transfer plików�

Interfejs IEEE 802.11b (bezprzewodowa sieæ LAN)

Ta czêãæ okreãla ustawienia niezbêdne do uåywania internetowego faksu przy uåyciu platformy IEEE 802.11b (bezprzewodowà siecià LAN).Szczegóây na temat okreãlenia ustawieñ, patrz "Ustawienia interfejsu" i "Transfer pliku�.

Menu Narzêdzia uåytkownika Wymagane ustawienia

Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv4 urzàdzenia Wymagany

Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv4 bramy Wymagany

Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DNS Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DDNS Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa domeny Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja WINS Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Protokóâ efektywny Wymagany

Ustawienia interfejsu/sieæ Typ LAN Wymagany

Ustawienia interfejsu/sieæ Pozwól na komunikacjê SNMPv3 Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Pozwól na komunikacjê SSL / TLS Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa hosta Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/IEEE 802.11b

Tryb komunikacji Wymagany

Ustawienia interfejsu/IEEE 802.11b

Ustawienia SSID Zgodnie z wymaganiem

Page 31: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Ustawienia sieci

23

1

Ustawienia interfejsu/IEEE 802.11b

Kanaâ Zgodnie z wymaganiem

Menu Narzêdzia uåytkownika Wymagane ustawienia

Uwaga❒ W opcji [Protokóâ efektywny] sprawdä, czy protokóâ do uåycia to [Aktywny].❒ [IEEE 802.11b] i [Typ LAN] wyãwietlajà siê, jeãli zainstalowana jest karta

bezprzewodowej sieci LAN. Jeãli podâàczony jest Ethernet i IEEE 802.11b (bezprzewodowa sieæ LAN), priorytet ma interfejs wybrany tutaj.

❒ Okreãl opcje [Serwer SMTP] i [Konto e-mail faksu] w celu uåycia funkcji wysyâania.

❒ Jeãli opcja [POP przed SMTP] ma wartoãæ [Wâàczone], podaj takåe wartoãci dla [Protokóâ odbioru] i [Ustawienia POP3/IMAP4].

❒ Jeãli opcja [Autoryzacja SMTP] ma wartoãæ [Wâàczone], podaj takåe wartoãæ dla [Adres e-mail administratora].

❒ Okreãl opcje [Port komunikacji E-mail] i [Konto e-mail faksu] w celu uåycia funkcji odbioru.

❒ Podajàc w opcji [POP przed SMTP] wartoãæ [Wâàczone], sprawdä numer portu [POP3] w opcji [Port komunikacji E-mail].

Zajrzeæ do instrukcji...str. 66 �Ustawienia interfejsu�str. 76 �Transfer plików�

Ustawienia interfejsu/IEEE 802.11b

Metoda ochrony Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/IEEE 802.11b

Szybkoãæ nadawania Zgodnie z wymaganiem

Transfer plików Serwer SMTP Wymagany

Transfer plików Autoryzacja SMTP Zgodnie z wymaganiem

Transfer plików POP przed SMTP Zgodnie z wymaganiem

Transfer plików Protokóâ odbioru Zgodnie z wymaganiem

Transfer plików Ustawienia POP3 / IMAP4 Zgodnie z wymaganiem

Transfer plików Adres e-mail administratora Zgodnie z wymaganiem

Transfer plików Port komunikacji e-mail Wymagany

Transfer plików Interwaâ odbieranych e-maili Zgodnie z wymaganiem

Transfer plików Maksymalny rozmiar odbieranych e-maili

Zgodnie z wymaganiem

Transfer plików E-maile zapisane na serwerze Zgodnie z wymaganiem

Transfer plików Zarejestruj / Zmieñ / Usuñ wiadomoãæ e-mail

Zgodnie z wymaganiem

Transfer plików Konto faksu e-mail Wymagany

Page 32: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Podâàczanie urzàdzenia

24

1

Ustawienia niezbêdne do uåywania funkcji e-mailTa czêãæ zawiera ustawienia wymagane do wysyâania poczty e-mail.

Ethernet

Ta czêãæ zawiera ustawienia wymagane do wysyâania poczty e-mail przy pomocy kabla Ethernet.Szczegóây na temat okreãlenia ustawieñ, patrz "Ustawienia interfejsu" i "Transfer pliku�.

Menu Narzêdzia uåytkownika Wymagane ustawienia

Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv4 urzàdzenia Wymagany

Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv4 bramy Wymagany

Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DNS Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DDNS Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa domeny Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja WINS Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Protokóâ efektywny Wymagany

Ustawienia interfejsu/sieæ Szybkoãæ sieci Ethernet Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Typ LAN Wymagany

Ustawienia interfejsu/sieæ Pozwól na komunikacjê SNMPv3 Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Pozwól na komunikacjê SNMPv3 Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa hosta Zgodnie z wymaganiem

Transfer plików Serwer SMTP Wymagany

Transfer plików Autoryzacja SMTP Zgodnie z wymaganiem

Transfer plików POP przed SMTP Zgodnie z wymaganiem

Transfer plików Protokóâ odbioru Zgodnie z wymaganiem

Transfer plików Ustawienia POP3 / IMAP4 Zgodnie z wymaganiem

Transfer plików Adres e-mail administratora Zgodnie z wymaganiem

Transfer plików Port komunikacji e-mail Zgodnie z wymaganiem

Transfer plików Zarejestruj / Zmieñ / Usuñ wiadomoãæ e-mail

Zgodnie z wymaganiem

Transfer plików Interwaâ skanera przed ponownym wysyâ.

Zgodnie z wymaganiem

Transfer plików Liczba ponownych wysyâañ skanera Zgodnie z wymaganiem

Page 33: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Ustawienia sieci

25

1

Uwaga❒ W opcji [Protokóâ efektywny] sprawdä, czy protokóâ do uåycia to [Aktywny].❒ [Typ LAN] wyãwietla siê, jeãli zainstalowana jest karta interfejsu

bezprzewodowej sieci LAN. Jeãli podâàczony jest Ethernet i IEEE 802.11b (bezprzewodowa sieæ LAN), priorytet ma interfejs wybrany tutaj.

❒ Jeãli opcja [POP przed SMTP] ma wartoãæ [Wâàczone], podaj takåe wartoãci dla [Protokóâ odbioru] i [Ustawienia POP3/IMAP4].

❒ Podajàc w opcji [POP przed SMTP] wartoãæ [Wâàczone], sprawdä numer portu [POP3] w opcji [Port komunikacji E-mail].

Zajrzeæ do instrukcji...str. 66 �Ustawienia interfejsu�str. 76 �Transfer plików�

IEEE 1394 (IPv4 po 1394)

Ta czêãæ zawiera ustawienia wymagane do wysyâania poczty e-mail przy pomocy kabla interfejsu IEEE 1394.Szczegóây na temat okreãlenia ustawieñ, patrz "Ustawienia interfejsu" i "Transfer pliku�.

Menu Narzêdzia uåytkownika Wymagane ustawienia

Ustawienia interfejsu/IEEE 1394

Adres IPv4 Wymagany

Ustawienia interfejsu/IEEE 1394

Konfiguracja DDNS Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/IEEE 1394

Nazwa hosta Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/IEEE 1394

Nazwa domeny Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/IEEE 1394

Konfiguracja WINS Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/IEEE 1394

IPv4 po 1394 Wymagany

Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv4 bramy Wymagany

Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DNS Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Protokóâ efektywny Wymagany

Transfer plików Serwer SMTP Wymagany

Transfer plików Autoryzacja SMTP Zgodnie z wymaganiem

Transfer plików POP przed SMTP Zgodnie z wymaganiem

Transfer plików Protokóâ odbioru Zgodnie z wymaganiem

Page 34: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Podâàczanie urzàdzenia

26

1

Transfer plików Ustawienia POP3 / IMAP4 Zgodnie z wymaganiem

Transfer plików Adres e-mail administratora Zgodnie z wymaganiem

Menu Narzêdzia uåytkownika Wymagane ustawienia

Uwaga❒ [IEEE1394] wyãwietla siê, gdy zainstalowano pâytê interfejsu IEEE 1394.❒ W opcji [Protokóâ efektywny] sprawdä, czy protokóâ do uåycia to [Aktywny].❒ Jeãli opcja [POP przed SMTP] ma wartoãæ [Wâàczone], podaj takåe wartoãci dla

[Protokóâ odbioru] i [Ustawienia POP3/IMAP4].❒ Podajàc w opcji [POP przed SMTP] wartoãæ [Wâàczone], sprawdä numer portu

[POP3] w opcji [Port komunikacji E-mail].

Zajrzeæ do instrukcji...str. 66 �Ustawienia interfejsu�str. 76 �Transfer plików�

Interfejs IEEE 802.11b (bezprzewodowa sieæ LAN)

Ta czêãæ okreãla ustawienia niezbêdne do wysyâania poczty e-mail przy uåyciu IEEE 802.11b (bezprzewodowà siecià LAN).Szczegóây na temat okreãlenia ustawieñ, patrz "Ustawienia interfejsu" i "Transfer pliku�.

Transfer plików Port komunikacji e-mail Zgodnie z wymaganiem

Transfer plików Zarejestruj / Zmieñ / Usuñ wiadomoãæ e-mail

Zgodnie z wymaganiem

Transfer plików Interwaâ skanera przed ponownym wysyâ.

Zgodnie z wymaganiem

Transfer plików Liczba ponownych wysyâañ skanera Zgodnie z wymaganiem

Menu Narzêdzia uåytkownika Wymagane ustawienia

Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv4 urzàdzenia Wymagany

Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv4 bramy Wymagany

Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DNS Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DDNS Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa domeny Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja WINS Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Protokóâ efektywny Wymagany

Ustawienia interfejsu/sieæ Typ LAN Wymagany

Ustawienia interfejsu/sieæ Pozwól na komunikacjê SNMPv3 Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Pozwól na komunikacjê SSL / TLS Zgodnie z wymaganiem

Page 35: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Ustawienia sieci

27

1

Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa hosta Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia Tryb komunikacji Wymagany

Menu Narzêdzia uåytkownika Wymagane ustawienia

Uwaga❒ W opcji [Protokóâ efektywny] sprawdä, czy protokóâ który chcesz uåyæ ustawiony

jest na [Aktywny].❒ [Typ LAN] wyãwietla siê, jeãli zainstalowana jest karta interfejsu

bezprzewodowej sieci LAN. Jeãli podâàczony jest Ethernet i IEEE 802.11b (bezprzewodowa sieæ LAN), priorytet ma interfejs wybrany tutaj.

❒ Jeãli opcja [POP przed SMTP] ma wartoãæ [Wâàczone], podaj takåe wartoãci dla [Protokóâ odbioru] i [Ustawienia POP3/IMAP4].

❒ Podajàc w opcji [POP przed SMTP] wartoãæ [Wâàczone], sprawdä numer portu [POP3] w opcji [Port komunikacji E-mail].

Zajrzeæ do instrukcji...str. 66 �Ustawienia interfejsu�str. 76 �Transfer plików�

interfejsu/IEEE 802.11b

Ustawienia interfejsu/IEEE 802.11b

Ustawienia SSID Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/IEEE 802.11b

Kanaâ Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/IEEE 802.11b

Metoda ochrony Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/IEEE 802.11b

Szybkoãæ nadawania Zgodnie z wymaganiem

Transfer plików Serwer SMTP Wymagany

Transfer plików Autoryzacja SMTP Zgodnie z wymaganiem

Transfer plików POP przed SMTP Zgodnie z wymaganiem

Transfer plików Protokóâ odbioru Zgodnie z wymaganiem

Transfer plików Ustawienia POP3 / IMAP4 Zgodnie z wymaganiem

Transfer plików Adres e-mail administratora Zgodnie z wymaganiem

Transfer plików Port komunikacji e-mail Zgodnie z wymaganiem

Transfer plików Zarejestruj / Zmieñ / Usuñ wiadomoãæ e-mail

Zgodnie z wymaganiem

Transfer plików Interwaâ skanera przed ponownym wysyâ.

Zgodnie z wymaganiem

Transfer plików Liczba ponownych wysyâañ skanera Zgodnie z wymaganiem

Page 36: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Podâàczanie urzàdzenia

28

1

Ustawienia niezbêdne do uåywania funkcji skanowania do folderu

Ta czêãæ zawiera ustawienia wymagane do wysyâania pliku.

Ethernet

Ta czêãæ zawiera ustawienia wymagane do wysyâania pliku przy pomocy kabla Ethernet.Szczegóây na temat okreãlenia ustawieñ, patrz "Ustawienia interfejsu" i "Transfer pliku�.

Uwaga❒ W opcji [Protokóâ efektywny] sprawdä, czy protokóâ, który chcesz uzyæ ustawiony

jest na [Aktywny].❒ [Typ LAN] wyãwietla siê, jeãli zainstalowana jest karta interfejsu

bezprzewodowej sieci LAN. Jeãli podâàczony jest Ethernet i IEEE 802.11b (bezprzewodowa sieæ LAN), priorytet ma interfejs wybrany tutaj.

Zajrzeæ do instrukcji...str. 66 �Ustawienia interfejsu�str. 76 �Transfer plików�

Menu Narzêdzia uåytkownika Wymagane ustawienia

Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv4 urzàdzenia Wymagany

Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv4 bramy Wymagany

Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DNS Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DDNS Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa domeny Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja WINS Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Protokóâ efektywny Wymagany

Ustawienia interfejsu/sieæ Szybkoãæ sieci Ethernet Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Typ LAN Wymagany

Ustawienia interfejsu/sieæ Pozwól na komunikacjê SNMPv3 Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Pozwól na komunikacjê SSL / TLS Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa hosta Zgodnie z wymaganiem

Transfer plików Interwaâ skanera przed ponownym wysyâ.

Zgodnie z wymaganiem

Transfer plików Liczba ponownych wysyâañ skanera Zgodnie z wymaganiem

Page 37: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Ustawienia sieci

29

1

IEEE 1394 (IPv4 po 1394)

Ta czêãæ zawiera ustawienia wymagane do wysyâania pliku przy pomocy kabla interfejsu IEEE 1394.

Szczegóây na temat okreãlenia ustawieñ, patrz "Ustawienia interfejsu" i "Transfer pliku�.

Uwaga❒ [IEEE1394] wyãwietla siê, gdy zainstalowano pâytê interfejsu IEEE 1394.❒ W opcji [Protokóâ efektywny] sprawdä, czy protokóâ, który chcesz uåyæ ustawiony

jest na [Aktywny].

Zajrzeæ do instrukcji...str. 66 �Ustawienia interfejsu�str. 76 �Transfer plików�

Menu Narzêdzia uåytkownika Wymagane ustawienia

Ustawienia interfejsu/IEEE 1394

Adres IPv4 Wymagany

Ustawienia interfejsu/IEEE 1394

Konfiguracja DDNS Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/IEEE 1394

Nazwa hosta Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/IEEE 1394

Nazwa domeny Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/IEEE 1394

Konfiguracja WINS Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/IEEE 1394

IPv4 po 1394 Wymagany

Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv4 bramy Wymagany

Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DNS Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Protokóâ efektywny Wymagany

Transfer plików Interwaâ skanera przed ponownym wysyâ.

Zgodnie z wymaganiem

Transfer plików Liczba ponownych wysyâañ skanera Zgodnie z wymaganiem

Page 38: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Podâàczanie urzàdzenia

30

1

Interfejs IEEE 802.11b (bezprzewodowa sieæ LAN)

Ta czêãæ okreãla ustawienia niezbêdne do wysyâania pliku przy uåyciu IEEE 802.11b (bezprzewodowà siecià LAN).

Szczegóây na temat okreãlenia ustawieñ, patrz "Ustawienia interfejsu" i "Transfer pliku�.

Uwaga❒ W opcji [Protokóâ efektywny] sprawdä, czy protokóâ, który chcesz uåyæ ustawiony

jest na [Aktywny].❒ [IEEE 802.11b] i [Typ LAN] wyãwietlajà siê, jeãli zainstalowana jest karta

bezprzewodowej sieci LAN. Jeãli podâàczony jest Ethernet i IEEE 802.11b (bezprzewodowa sieæ LAN), priorytet ma interfejs wybrany tutaj.

Zajrzeæ do instrukcji...str. 66 �Ustawienia interfejsu�str. 76 �Transfer plików�

Menu Narzêdzia uåytkownika Wymagane ustawienia

Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv4 urzàdzenia Wymagany

Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv4 bramy Wymagany

Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DNS Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DDNS Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa domeny Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja WINS Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Protokóâ efektywny Wymagany

Ustawienia interfejsu/sieæ Typ LAN Wymagany

Ustawienia interfejsu/sieæ Pozwól na komunikacjê SNMPv3 Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Pozwól na komunikacjê SSL / TLS Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa hosta Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/IEEE 802.11b

Tryb komunikacji Wymagany

Ustawienia interfejsu/IEEE 802.11b

Ustawienia SSID Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/IEEE 802.11b

Kanaâ Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/IEEE 802.11b

Metoda ochrony Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/IEEE 802.11b

Szybkoãæ nadawania Zgodnie z wymaganiem

Transfer plików Interwaâ skanera przed ponownym wysyâ.

Zgodnie z wymaganiem

Transfer plików Liczba ponownych wysyâañ skanera Zgodnie z wymaganiem

Page 39: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Ustawienia sieci

31

1

Ustawienia niezbêdne do uåywania sieciowego skanera dostarczaniaTa czêãæ okreãla ustawienia wymagane do dostarczania danych w sieci.

Ethernet

Ta czêãæ okreãla ustawienia wymagane do dostarczania danych w sieci przy pomocy kabla Ethernet.Szczegóây na temat okreãlenia ustawieñ, patrz "Ustawienia interfejsu" i "Transfer pliku�.

Uwaga❒ W opcji [Protokóâ efektywny] sprawdä, czy protokóâ, który chcesz uåywaæ

ustawiony jest na [Aktywny].❒ [Typ LAN] wyãwietla siê, jeãli zainstalowana jest karta interfejsu

bezprzewodowej sieci LAN. Jeãli podâàczony jest Ethernet i IEEE 802.11b (bezprzewodowa sieæ LAN), priorytet ma interfejs wybrany tutaj.

❒ Jeåeli opcja [Opcja dostarczania] ma wartoãæ [Wâàczone], sprawdä, czy ustawiono adres IPv4.

Zajrzeæ do instrukcji...str. 66 �Ustawienia interfejsu�str. 76 �Transfer plików�

Menu Narzêdzia uåytkownika Wymagane ustawienia

Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv4 urzàdzenia Wymagany

Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv4 bramy Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DNS Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DDNS Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa domeny Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja WINS Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Protokóâ efektywny Wymagany

Ustawienia interfejsu/sieæ Szybkoãæ sieci Ethernet Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Typ LAN Wymagany

Ustawienia interfejsu/sieæ Pozwól na komunikacjê SNMPv3 Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Pozwól na komunikacjê SSL / TLS Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa hosta Zgodnie z wymaganiem

Transfer plików Opcja dostarczania Zgodnie z wymaganiem

Transfer plików Nadawanie pliku odebranego faksu Zgodnie z wymaganiem

Transfer plików Interwaâ skanera przed ponownym wysyâ.

Zgodnie z wymaganiem

Transfer plików Liczba ponownych wysyâañ skanera Zgodnie z wymaganiem

Page 40: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Podâàczanie urzàdzenia

32

1

IEEE 1394 (IPv4 po 1394)

Ta czêãæ okreãla ustawienia wymagane do dostarczania danych w sieci przy pomocy kabla interfejsu IEEE 1394.

Szczegóây na temat okreãlenia ustawieñ, patrz "Ustawienia interfejsu" i "Transfer pliku�.

Uwaga❒ [IEEE1394] wyãwietla siê, gdy zainstalowano pâytê interfejsu IEEE 1394.❒ W opcji [Protokóâ efektywny] sprawdä, czy protokóâ, który chcesz uåyæ ustawiony

jest na [Aktywny].❒ Jeåeli opcja [Opcja dostarczania] ma wartoãæ [Wâàczone], sprawdä, czy

ustawiono adres IPv4.

Zajrzeæ do instrukcji...str. 66 �Ustawienia interfejsu�str. 76 �Transfer plików�

Menu Narzêdzia uåytkownika Wymagane ustawienia

Ustawienia interfejsu/IEEE 1394

Adres IPv4 Wymagany

Ustawienia interfejsu/IEEE 1394

Konfiguracja DDNS Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/IEEE 1394

Nazwa hosta Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/IEEE 1394

Nazwa domeny Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/IEEE 1394

Konfiguracja WINS Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/IEEE 1394

IPv4 po 1394 Wymagany

Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv4 bramy Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DNS Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Protokóâ efektywny Wymagany

Transfer plików Opcja dostarczania Zgodnie z wymaganiem

Transfer plików Nadawanie pliku odebranego faksu Zgodnie z wymaganiem

Transfer plików Interwaâ skanera przed ponownym wysyâ.

Zgodnie z wymaganiem

Transfer plików Liczba ponownych wysyâañ skanera Zgodnie z wymaganiem

Page 41: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Ustawienia sieci

33

1

Interfejs IEEE 802.11b (bezprzewodowa sieæ LAN)

Ta czêãæ okreãla ustawienia niezbêdne do dostarczania danych w sieci przy uåyciu IEEE 802.11b (bezprzewodowà siecià LAN).

Szczegóây na temat okreãlenia ustawieñ, patrz "Ustawienia interfejsu" i "Transfer pliku�.

Uwaga❒ W opcji [Protokóâ efektywny] sprawdä, czy protokóâ, który uåywasz ustawiony

jest na [Aktywny].❒ [IEEE 802.11b] i [Typ LAN] wyãwietlajà siê, jeãli zainstalowana jest karta

bezprzewodowej sieci LAN. Jeãli podâàczony jest Ethernet i IEEE 802.11b (bezprzewodowa sieæ LAN), priorytet ma interfejs wybrany tutaj.

❒ Jeåeli opcja [Opcja dostarczania] ma wartoãæ [Wâàczone], sprawdä, czy ustawiono adres IPv4.

Menu Narzêdzia uåytkownika Wymagane ustawienia

Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv4 urzàdzenia Wymagany

Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv4 bramy Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DNS Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DDNS Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa domeny Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja WINS Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Protokóâ efektywny Wymagany

Ustawienia interfejsu/sieæ Typ LAN Wymagany

Ustawienia interfejsu/sieæ Pozwól na komunikacjê SNMPv3 Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Pozwól na komunikacjê SSL / TLS Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa hosta Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/IEEE 802.11b

Tryb komunikacji Wymagany

Ustawienia interfejsu/IEEE 802.11b

Ustawienia SSID Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/IEEE 802.11b

Kanaâ Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/IEEE 802.11b

Metoda ochrony Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/IEEE 802.11b

Szybkoãæ nadawania Zgodnie z wymaganiem

Transfer plików Opcja dostarczania Zgodnie z wymaganiem

Transfer plików Nadawanie pliku odebranego faksu Zgodnie z wymaganiem

Transfer plików Interwaâ skanera przed ponownym wysyâ.

Zgodnie z wymaganiem

Transfer plików Liczba ponownych wysyâañ skanera Zgodnie z wymaganiem

Page 42: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Podâàczanie urzàdzenia

34

1

Zajrzeæ do instrukcji...str. 66 �Ustawienia interfejsu�str. 76 �Transfer plików�

Ustawienia niezbêdne do uåywania sieciowego skanera TWAINTa czêãæ okreãla ustawienia wymagane do uåywania skanera TWAIN w ãrodowisku sieciowym.

Ethernet

Ta czêãæ okreãla ustawienia wymagane do uåywania sieciowego skanera TWAIN przy pomocy kabla Ethernet.Szczegóâowe informacje na temat okreãlenia ustawieñ, patrz "Ustawienia interfejsu".

Uwaga❒ W opcji [Protokóâ efektywny] sprawdä, czy protokóâ, który chcesz uåywaæ

ustawiony jest na [Aktywny].❒ [Typ LAN] wyãwietla siê, jeãli zainstalowana jest karta interfejsu

bezprzewodowej sieci LAN. Jeãli podâàczony jest Ethernet i IEEE 802.11b (bezprzewodowa sieæ LAN), priorytet ma interfejs wybrany tutaj.

Zajrzeæ do instrukcji...str. 66 �Ustawienia interfejsu�

Menu Narzêdzia uåytkownika Wymagane ustawienia

Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv4 urzàdzenia Wymagany

Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv4 bramy Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DNS Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DDNS Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa domeny Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja WINS Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Protokóâ efektywny Wymagany

Ustawienia interfejsu/sieæ Typ LAN Wymagany

Ustawienia interfejsu/sieæ Szybkoãæ sieci Ethernet Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Pozwól na komunikacjê SNMPv3 Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Pozwól na komunikacjê SSL / TLS Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa hosta Zgodnie z wymaganiem

Page 43: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Ustawienia sieci

35

1

IEEE 1394 (IPv4 po 1394)

Ta czêãæ okreãla ustawienia wymagane do uåywania sieciowego skanera TWAIN przy pomocy kabla interfejsu IEEE 1394 .

Szczegóây na temat okreãlenia ustawieñ, patrz "Ustawienia interfejsu" i "Transfer pliku�.

Uwaga❒ [IEEE1394] wyãwietla siê, gdy zainstalowano pâytê interfejsu IEEE1394.❒ W opcji [Protokóâ efektywny] sprawdä, czy protokóâ, który chcesz uåywaæ

ustawiony jest na [Aktywny].

Zajrzeæ do instrukcji...str. 66 �Ustawienia interfejsu�

Menu Narzêdzia uåytkownika Wymagane ustawienia

Ustawienia interfejsu/IEEE 1394

Adres IPv4 Wymagany

Ustawienia interfejsu/IEEE 1394

Konfiguracja DDNS Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/IEEE 1394

Nazwa hosta Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/IEEE 1394

Nazwa domeny Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/IEEE 1394

Konfiguracja WINS Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/IEEE 1394

IPv4 po 1394 Wymagany

Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv4 bramy Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DNS Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Protokóâ efektywny Wymagany

Page 44: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Podâàczanie urzàdzenia

36

1

Interfejs IEEE 802.11b (bezprzewodowa sieæ LAN)

Ta sekcja okreãla ustawienia niezbêdne do uåywania sieciowego skanera TWAIN przy uåyciu platformy IEEE 802.11b (bezprzewodowà siecià LAN).

Szczegóâowe informacje na temat okreãlenia ustawieñ, patrz "Ustawienia interfejsu".

Uwaga❒ W opcji [Protokóâ efektywny] sprawdä, czy protokóâ, który chcesz uåyæ ustawiony

jest na [Aktywny].❒ [IEEE 802.11b] i [Typ LAN] wyãwietlajà siê, jeãli zainstalowana jest karta

bezprzewodowej sieci LAN. Jeãli podâàczony jest Ethernet i IEEE 802.11b (bezprzewodowa sieæ LAN), priorytet ma interfejs wybrany tutaj.

Zajrzeæ do instrukcji...str. 66 �Ustawienia interfejsu�

Menu Narzêdzia uåytkownika Wymagane ustawienia

Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv4 urzàdzenia Wymagany

Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv4 bramy Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DNS Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DDNS Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa domeny Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja WINS Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Protokóâ efektywny Wymagany

Ustawienia interfejsu/sieæ Typ LAN Wymagany

Ustawienia interfejsu/sieæ Pozwól na komunikacjê SNMPv3 Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Pozwól na komunikacjê SSL / TLS Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa hosta Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/IEEE 802.11b

Tryb komunikacji Wymagany

Ustawienia interfejsu/IEEE 802.11b

Ustawienia SSID Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/IEEE 802.11b

Kanaâ Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/IEEE 802.11b

Metoda ochrony Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/IEEE 802.11b

Szybkoãæ nadawania Zgodnie z wymaganiem

Page 45: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Ustawienia sieci

37

1

Ustawienia wymagane do uåywania serwera dokumentówSekcja ta okreãla ustawienia wymagane do uåywania funkcji serwera

dokumentów w ãrodowisku sieciowym.

Ethernet

Sekcja ta okreãla ustawienia wymagane do uåywania funkcji serwera dokumentów podâàczonego przy pomocy kabla Ethernet.Szczegóâowe informacje na temat okreãlenia ustawieñ, patrz "Ustawienia interfejsu".

Uwaga❒ W opcji [Protokóâ efektywny] sprawdä, czy protokóâ, który chcesz uåywaæ

ustawiony jest na [Aktywny].❒ [Typ LAN] wyãwietla siê, jeãli zainstalowana jest karta interfejsu

bezprzewodowej sieci LAN. Jeãli podâàczony jest Ethernet i IEEE 802.11b (bezprzewodowa sieæ LAN), priorytet ma interfejs wybrany tutaj.

Zajrzeæ do instrukcji...str. 66 �Ustawienia interfejsu�

Menu Narzêdzia uåytkownika Wymagane ustawienia

Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv4 urzàdzenia Wymagany

Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv4 bramy Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DNS Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DDNS Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa domeny Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja WINS Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Protokóâ efektywny Wymagany

Ustawienia interfejsu/sieæ Szybkoãæ sieci Ethernet Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Typ LAN Wymagany

Ustawienia interfejsu/sieæ Pozwól na komunikacjê SNMPv3 Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Pozwól na komunikacjê SSL / TLS Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa hosta Zgodnie z wymaganiem

Page 46: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Podâàczanie urzàdzenia

38

1

IEEE 1394 (IPv4 po 1394)

Sekcja ta okreãla ustawienia wymagane do uåywania funkcji serwera dokumentów podâàczonego przy pomocy kabla interfejsu IEEE 1394.

Szczegóâowe informacje na temat okreãlenia ustawieñ, patrz "Ustawienia interfejsu".

Uwaga❒ [IEEE1394] wyãwietla siê, gdy zainstalowano pâytê interfejsu IEEE 1394.❒ W opcji [Protokóâ efektywny] sprawdä, czy protokóâ, który chcesz uåywaæ

ustawiony jest na [Aktywny].

Zajrzeæ do instrukcji...str. 66 �Ustawienia interfejsu�

Menu Narzêdzia uåytkownika Wymagane ustawienia

Ustawienia interfejsu/IEEE 1394

Adres IPv4 Wymagany

Ustawienia interfejsu/IEEE 1394

Konfiguracja DDNS Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/IEEE 1394

Nazwa hosta Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/IEEE 1394

Nazwa domeny Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/IEEE 1394

Konfiguracja WINS Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/IEEE 1394

IPv4 po 1394 Wymagany

Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv4 bramy Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DNS Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Protokóâ efektywny Wymagany

Page 47: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Ustawienia sieci

39

1

Interfejs IEEE 802.11b (bezprzewodowa sieæ LAN)

Ta czêãæ okreãla ustawienia niezbêdne do uåywania funkcji serwera dokumentów przy uåyciu platformy IEEE 802.11b (bezprzewodowà siecià LAN).

Szczegóâowe informacje na temat okreãlenia ustawieñ, patrz "Ustawienia interfejsu".

Uwaga❒ W opcji [Protokóâ efektywny] sprawdä, czy protokóâ do uåycia to [Aktywny].❒ [IEEE 802.11b] i [Typ LAN] wyãwietlajà siê, jeãli zainstalowana jest karta

bezprzewodowej sieci LAN. Jeãli podâàczony jest Ethernet i IEEE 802.11b (bezprzewodowa sieæ LAN), priorytet ma interfejs wybrany tutaj.

Zajrzeæ do instrukcji...str. 66 �Ustawienia interfejsu�

Menu Narzêdzia uåytkownika Wymagane ustawienia

Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv4 urzàdzenia Wymagany

Ustawienia interfejsu/sieæ Adres IPv4 bramy Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DNS Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja DDNS Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa domeny Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Konfiguracja WINS Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Protokóâ efektywny Wymagany

Ustawienia interfejsu/sieæ Typ LAN Zgodnie z wymaganiem/Wymagany

Ustawienia interfejsu/sieæ Pozwól na komunikacjê SNMPv3 Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Pozwól na komunikacjê SSL / TLS Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/sieæ Nazwa hosta Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/IEEE 802.11b

Tryb komunikacji Wymagany

Ustawienia interfejsu/IEEE 802.11b

Ustawienia SSID Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/IEEE 802.11b

Kanaâ Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/IEEE 802.11b

Metoda ochrony Zgodnie z wymaganiem

Ustawienia interfejsu/IEEE 802.11b

Szybkoãæ nadawania Zgodnie z wymaganiem

Page 48: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Podâàczanie urzàdzenia

40

1

Uåycie narzêdzi do tworzenia ustawieñ sieciowychMoåna takåe okreãliæ ustawienia sieciowe przy pomocy takich narzêdzi, jak

Web Image Monitor, SmartDeviceMonitor for Admin oraz telnet.

Uwaga❒ Szczegóâowe informacje na temat uåycia narzêdzia Web Image Monitor

zawiera Podrêcznik sieciowy.❒ Szczegóâowe informacje na temat uåycia narzêdzia SmartDeviceMonitor for

Admin zawiera Podrêcznik sieciowy.❒ Szczegóâowe informacje na temat uåycia narzêdzia telnet zawiera Podrêcznik

sieciowy.

Zajrzeæ do instrukcji...Podrêcznik sieciowy

Ustawienia interfejsu

Moåna zmieniaæ ustawienia przy pomocy narzêdzi Web Image Monitor, SmartDeviceMonitor for Admin i telnet.

❖ [Sieæ] → [Adres IPv4 urzàdzenia] → [Auto-uzyskanie (DHCP)]� Web Image Monitor: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.� SmartDeviceMonitor for Admin: Moåna go uåywaæ do okreãlania

ustawienia.� telnet: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.

❖ [Sieæ] → [Adres IPv4 urzàdzenia] → [Okreãl] → [Adres IPv4]� Web Image Monitor: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.� SmartDeviceMonitor for Admin: Moåna go uåywaæ do okreãlania

ustawienia.� telnet: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.

❖ [Sieæ] → [Adres IPv4 urzàdzenia] → [Okreãl] → [Maska podsieci]� Web Image Monitor: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.� SmartDeviceMonitor for Admin: Moåna go uåywaæ do okreãlania

ustawienia.� telnet: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.

❖ [Sieæ] → [IPv4 adres bramy]� Web Image Monitor: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.� SmartDeviceMonitor for Admin: Moåna go uåywaæ do okreãlania

ustawienia.� telnet: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.

Page 49: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Ustawienia sieci

41

1

❖ [Sieæ] → [Adres IPv6 urzàdzenia] → [Rêczna konfiguracja adresu]� Web Image Monitor: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.� SmartDeviceMonitor for Admin: Nie moåna go uåywaæ do okreãlania

ustawienia.� telnet: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.

❖ [Sieæ] → [Auto-konfiguracja Stateless adresu IPv6]� Web Image Monitor: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.� SmartDeviceMonitor for Admin: Nie moåna go uåywaæ do okreãlania

ustawienia.� telnet: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.

❖ [Sieæ] → [Konfiguracja DNS] → [Auto-uzyskanie (DHCP)]� Web Image Monitor: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.� SmartDeviceMonitor for Admin: Nie moåna go uåywaæ do okreãlania

ustawienia.� telnet: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.

❖ [Sieæ] → [Konfiguracja DNS] → [Okreãl] → [Serwer DNS 1-3]� Web Image Monitor: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.� SmartDeviceMonitor for Admin: Nie moåna go uåywaæ do okreãlania

ustawienia.� telnet: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.

❖ [Sieæ] → [Konfiguracja DDNS]� Web Image Monitor: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.� SmartDeviceMonitor for Admin: Nie moåna go uåywaæ do okreãlania

ustawienia.� telnet: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.

❖ [Sieæ] → [Nazwa domeny] → [Auto-uzyskanie (DHCP)]� Web Image Monitor: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.� SmartDeviceMonitor for Admin: Nie moåna go uåywaæ do okreãlania

ustawienia.� telnet: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.

❖ [Sieæ] → [Nazwa domeny] → [Okreãl] → [Nazwa domeny]� Web Image Monitor: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.� SmartDeviceMonitor for Admin: Nie moåna go uåywaæ do okreãlania

ustawienia.� telnet: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.

Page 50: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Podâàczanie urzàdzenia

42

1

❖ [Sieæ] → [Konfiguracja WINS] → [Wâàczone] → [Podstawowy serwer WINS]� Web Image Monitor: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.� SmartDeviceMonitor for Admin: Nie moåna go uåywaæ do okreãlania

ustawienia.� telnet: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.

❖ [Sieæ] → [Konfiguracja WINS] → [Wâàczone] → [Pomocniczy serwer WINS]� Web Image Monitor: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.� SmartDeviceMonitor for Admin: Nie moåna go uåywaæ do okreãlania

ustawienia.� telnet: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.

❖ [Sieæ] → [Konfiguracja WINS] → [Wâàczone] → [Zakres ID]� Web Image Monitor: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.� SmartDeviceMonitor for Admin: Nie moåna go uåywaæ do okreãlania

ustawienia.� telnet: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.

❖ [Sieæ] → [Protokóâ efektywny] → [IPv4]� Web Image Monitor: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.� SmartDeviceMonitor for Admin:Wprowadzanie ustawieñ dotyczàcych

protokoâu TCP/IP jest moåliwe, jeãli program SmartDeviceMonitor for Admin komunikuje siê z urzàdzeniem wykorzystujàc protokóâ IPX/SPX.

� telnet: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.

❖ [Sieæ] → [Protokóâ efektywny] → [IPv6]� Web Image Monitor: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.� SmartDeviceMonitor for Admin: Moåna go uåywaæ do okreãlania

ustawienia.� telnet: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.

❖ [Sieæ] → [Protokóâ efektywny] → [NetWare]� Web Image Monitor: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.� SmartDeviceMonitor for Admin:Wprowadzanie ustawieñ dotyczàcych

protokoâu IPX/SPX jest moåliwe, jeãli program SmartDeviceMonitor for Admin komunikuje siê z urzàdzeniem wykorzystujàc protokóâ TCP/IP.

� telnet: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.

❖ [Sieæ] → [Protokóâ efektywny] → [SMB]� Web Image Monitor: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.� SmartDeviceMonitor for Admin: Moåna go uåywaæ do okreãlania

ustawienia.� telnet: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.

Page 51: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Ustawienia sieci

43

1

❖ [Sieæ] → [Protokóâ efektywny] → [AppleTalk]� Web Image Monitor: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.� SmartDeviceMonitor for Admin: Moåna go uåywaæ do okreãlania

ustawienia.� telnet: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.

❖ [Sieæ] → [Protokóâ dostarczania NCP]� Web Image Monitor: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.� SmartDeviceMonitor for Admin: Moåna go uåywaæ do okreãlania

ustawienia.� telnet: Nie moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.

❖ [Sieæ] → [Typ ramki NW] → [Wybór automat.]� Web Image Monitor: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.� SmartDeviceMonitor for Admin: Nie moåna go uåywaæ do okreãlania

ustawienia.� telnet: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.

❖ [Sieæ] → [Typ ramki NW] → [Ethernet II]� Web Image Monitor: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.� SmartDeviceMonitor for Admin: Nie moåna go uåywaæ do okreãlania

ustawienia.� telnet: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.

❖ [Sieæ] → [Typ ramki NW] → [Ethernet 802.2]� Web Image Monitor: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.� SmartDeviceMonitor for Admin: Nie moåna go uåywaæ do okreãlania

ustawienia.� telnet: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.

❖ [Sieæ] → [Typ ramki NW] → [Ethernet 802.3]� Web Image Monitor: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.� SmartDeviceMonitor for Admin: Nie moåna go uåywaæ do okreãlania

ustawienia.� telnet: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.

❖ [Sieæ] → [Typ ramki NW] → [Ethernet SNAP]� Web Image Monitor: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.� SmartDeviceMonitor for Admin: Nie moåna go uåywaæ do okreãlania

ustawienia.� telnet: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.

Page 52: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Podâàczanie urzàdzenia

44

1

❖ [Sieæ] → [Nazwa komputera SMB]� Web Image Monitor: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.� SmartDeviceMonitor for Admin: Nie moåna go uåywaæ do okreãlania

ustawienia.� telnet: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.

❖ [Sieæ] → [Grupa robocza SMB]� Web Image Monitor: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.� SmartDeviceMonitor for Admin: Nie moåna go uåywaæ do okreãlania

ustawienia.� telnet: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.

❖ [Sieæ] → [Szybkoãæ sieci Ethernet]� Web Image Monitor: Nie moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.� SmartDeviceMonitor for Admin: Nie moåna go uåywaæ do okreãlania

ustawienia.� telnet: Nie moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.

❖ [Sieæ] → [Typ LAN] → [Ethernet]� Web Image Monitor: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.� SmartDeviceMonitor for Admin: Nie moåna go uåywaæ do okreãlania

ustawienia.� telnet: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.

❖ [Sieæ] → [Typ LAN] → [IEEE 802.11b]� Web Image Monitor: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.� SmartDeviceMonitor for Admin: Nie moåna go uåywaæ do okreãlania

ustawienia.� telnet: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.

❖ [Sieæ] → [Nazwa hosta]� Web Image Monitor: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.� SmartDeviceMonitor for Admin: Moåna go uåywaæ do okreãlania

ustawienia.� telnet: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.

❖ [Sieæ] → [Nazwa maszyny]� Web Image Monitor: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.� SmartDeviceMonitor for Admin: Nie moåna go uåywaæ do okreãlania

ustawienia.� telnet: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.

Page 53: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Ustawienia sieci

45

1

❖ [IEEE1394] → [Adres IPv4] → [Auto-uzyskanie (DHCP)]� Web Image Monitor: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.� SmartDeviceMonitor for Admin: Nie moåna go uåywaæ do okreãlania

ustawienia.� telnet: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.

❖ [IEEE1394] → [Adres IPv4] → [Okreãl] → [Adres IPv4 urzàdzenia]� Web Image Monitor: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.� SmartDeviceMonitor for Admin: Nie moåna go uåywaæ do okreãlania

ustawienia.� telnet: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.

❖ [IEEE1394] → [Adres IPv4] → [Okreãl] → [Maska podsieci]� Web Image Monitor: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.� SmartDeviceMonitor for Admin: Nie moåna go uåywaæ do okreãlania

ustawienia.� telnet: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.

❖ [IEEE1394] → [Konfiguracja DDNS]� Web Image Monitor: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.� SmartDeviceMonitor for Admin: Nie moåna go uåywaæ do okreãlania

ustawienia.� telnet: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.

❖ [IEEE1394] → [IPv4 po 1394]� Web Image Monitor: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.� SmartDeviceMonitor for Admin: Nie moåna go uåywaæ do okreãlania

ustawienia.� telnet: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.

❖ [IEEE1394] → [Konfiguracja WINS] → [Wâàczone] → [Podstawowy serwer WINS]� Web Image Monitor: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.� SmartDeviceMonitor for Admin: Nie moåna go uåywaæ do okreãlania

ustawienia.� telnet: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.

❖ [IEEE1394] → [Konfiguracja WINS] → [Wâàczone] → [Pomocniczy serwer WINS]� Web Image Monitor: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.� SmartDeviceMonitor for Admin: Nie moåna go uåywaæ do okreãlania

ustawienia.

Page 54: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Podâàczanie urzàdzenia

46

1

❖ [IEEE1394] → [Konfiguracja WINS] → [Wâàczone] → [Zakres ID]� Web Image Monitor: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.� SmartDeviceMonitor for Admin: Nie moåna go uåywaæ do okreãlania

ustawienia.� telnet: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.

❖ [IEEE1394] → [Nazwa hosta]� Web Image Monitor: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.� SmartDeviceMonitor for Admin: Nie moåna go uåywaæ do okreãlania

ustawienia.� telnet: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.

❖ [IEEE1394] → [Nazwa domeny]� Web Image Monitor: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.� SmartDeviceMonitor for Admin: Nie moåna go uåywaæ do okreãlania

ustawienia.� telnet: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.

❖ [IEEE 802.11b] → [Tryb komunikacji]� Web Image Monitor: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.� SmartDeviceMonitor for Admin: Nie moåna go uåywaæ do okreãlania

ustawienia.� telnet: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.

❖ [IEEE 802.11b] → [Ustawienia SSID]� Web Image Monitor: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.� SmartDeviceMonitor for Admin: Nie moåna go uåywaæ do okreãlania

ustawienia.� telnet: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.

❖ [IEEE 802.11b] → [Kanaâ]� Web Image Monitor: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.� SmartDeviceMonitor for Admin: Nie moåna go uåywaæ do okreãlania

ustawienia.� telnet: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.

❖ [IEEE 802.11b] → [Metoda ochrony]� Web Image Monitor: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.� SmartDeviceMonitor for Admin: Nie moåna go uåywaæ do okreãlania

ustawienia.� telnet: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.

Page 55: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Ustawienia sieci

47

1

❖ [IEEE 802.11b] → [Szybkoãæ nadawania]� Web Image Monitor: Nie moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.� SmartDeviceMonitor for Admin: Nie moåna go uåywaæ do okreãlania

ustawienia.� telnet: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.

❖ [Przesyâanie pliku] → [Serwer SMTP]� Web Image Monitor: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.� SmartDeviceMonitor for Admin: Nie moåna go uåywaæ do okreãlania

ustawienia.� telnet: Nie moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.

❖ [Przesyâanie pliku] → [Autoryzacja SMTP]� Web Image Monitor: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.� SmartDeviceMonitor for Admin: Nie moåna go uåywaæ do okreãlania

ustawienia.� telnet: Nie moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.

❖ [Przesyâanie pliku] → [POP przed SMTP]� Web Image Monitor: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.� SmartDeviceMonitor for Admin: Nie moåna go uåywaæ do okreãlania

ustawienia.� telnet: Nie moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.

❖ [Przesyâanie pliku] → [Protokóâ odbioru]� Web Image Monitor: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.� SmartDeviceMonitor for Admin: Nie moåna go uåywaæ do okreãlania

ustawienia.� telnet: Nie moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.

❖ [Przesyâanie pliku] → [Ustawienia POP3/IMAP4]� Web Image Monitor: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.� SmartDeviceMonitor for Admin: Nie moåna go uåywaæ do okreãlania

ustawienia.� telnet: Nie moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.

❖ [Przesyâanie pliku] → [Adres e-mail administratora]� Web Image Monitor: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.� SmartDeviceMonitor for Admin: Nie moåna go uåywaæ do okreãlania

ustawienia.� telnet: Nie moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.

Page 56: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Podâàczanie urzàdzenia

48

1

❖ [Przesyâanie pliku] → [Port komunikacji E-mail]� Web Image Monitor: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.� SmartDeviceMonitor for Admin: Nie moåna go uåywaæ do okreãlania

ustawienia.� telnet: Nie moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.

❖ [Przesyâanie pliku] → [Interwaâ odbieranych e-maili]� Web Image Monitor: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.� SmartDeviceMonitor for Admin: Nie moåna go uåywaæ do okreãlania

ustawienia.� telnet: Nie moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.

❖ [Przesyâanie pliku] → [Maks.rozmiar odbieranych e-maili]� Web Image Monitor: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.� SmartDeviceMonitor for Admin: Nie moåna go uåywaæ do okreãlania

ustawienia.� telnet: Nie moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.

❖ [Przesyâanie pliku] → [E-maile zapisane na serwerze]� Web Image Monitor: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.� SmartDeviceMonitor for Admin: Nie moåna go uåywaæ do okreãlania

ustawienia.� telnet: Nie moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.

❖ [Przesyâanie pliku] → [Domyãlna nazwa uåytkownika/Hasâo (Wyãlij)]� Web Image Monitor: Moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.� SmartDeviceMonitor for Admin: Nie moåna go uåywaæ do okreãlania

ustawienia.� telnet: Nie moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.

❖ [Przesyâanie pliku] → [Konto e-mail faksu]� Web Image Monitor: Nie moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.� SmartDeviceMonitor for Admin: Nie moåna go uåywaæ do okreãlania

ustawienia.� telnet: Nie moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.

❖ [Przesyâanie pliku] → [Interwaâ skanera przed ponownym wysyâ.]� Web Image Monitor: Nie moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.� SmartDeviceMonitor for Admin: Nie moåna go uåywaæ do okreãlania

ustawienia.� telnet: Nie moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.

Page 57: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Ustawienia sieci

49

1

❖ [Przesyâanie pliku] → [Liczba ponownych wysâañ skanera]� Web Image Monitor: Nie moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.� SmartDeviceMonitor for Admin: Nie moåna go uåywaæ do okreãlania

ustawienia.� telnet: Nie moåna go uåywaæ do okreãlania ustawienia.

Page 58: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Podâàczanie urzàdzenia

50

1

Podâàczanie urzàdzenia do linii telefonicznej i telefonu

Ta czêãæ opisuje sposób podâàczenia urzàdzenia do linii telefonicznej i wyboru rodzaju linii.

Podâàczanie do linii telefonicznejAby podâàczyæ urzàdzenie do linii telefonicznej, naleåy zastosowaæ modularne zâàcze typu snap-in.

Waåne❒ Przed rozpoczêciem upewnij siê, czy zâàcze jest odpowiedniego typu.

1. Zâàcze telefonu zewnêtrznego

2. Zâàcze interfejsu G3

3. Dodatkowe zâàcze interfejsu G3

1

2

3

AMC025S

Page 59: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Podâàczanie urzàdzenia do linii telefonicznej i telefonu

51

1

Wybór rodzaju liniiWybierz rodzaj linii, do której podâàczone jest urzàdzenie. Istniejà dwa rodzaje

wybierania - tonowe i pulsowe.Wybierz rodzaj linii uåywajàc "Narzêdzi administratora".

Uwaga❒ Ta funkcja nie jest dostêpna w niektórych rejonach.

Zajrzeæ do instrukcji...str. 145 �Wybierz telefon z tarczà / klawiaturà�

Page 60: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Podâàczanie urzàdzenia

52

1

Page 61: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

2. Ustawienia systemu

Ten rozdziaâ opisuje narzêdzia uåytkownika w menu Ustawienia systemu.Szczegóây dostêpu do [Ustaw. systemu], patrz "Dostêp do narzêdzi uåytkownika (Ustawienia systemu)".

53

Zajrzeæ do instrukcji...str. 3 �Korzystanie z menu Narzêdzia uåytkownika�

Funkcje ogólne

Ta czêãæ opisuje narzêdzia uåytkownika w menu Funkcje ogólne w Ustawieniach systemu.

❖ Zarejestruj / Zmieñ / Usuñ tekst uåytkownikaMoåna zarejestrowaæ frazy tekstu uåywane czêsto do okreãlania ustawieñ, takie jak �.com" and �Pozdrowienia".Moåna zarejestrowaæ maksymalnie 40 fraz.� Zarejestruj/ZmieñA Naciãnij przycisk [Ustaw. systemu].B Sprawdä, czy wybrano opcjê [Funkcje ogólne].C Naciãnij przycisk [Zarejestruj/Zmieñ/Usuñ tekst uåytkownika].D Naciãnij przycisk [Zarejestruj/Zmieñ].E Wybierz tekst uåytkownika do zmiany.

Aby zarejestrowaæ nowy tekst uåytkownika, naciãnij opcjê [Niezarejestr.].F Naciãnij przycisk [OK].G Naciãnij przycisk [Wyjãcie].

� UsuñA Naciãnij przycisk [Ustaw. systemu].B Sprawdä, czy wybrano opcjê [Funkcje ogólne].C Naciãnij przycisk [Zarejestruj/Zmieñ/Usuñ tekst uåytkownika].D Naciãnij przycisk [Usuñ].E Wybierz tekst uåytkownika do usuniêcia.F Naciãnij przycisk [Usuñ].G Naciãnij przycisk [Wyjãcie].

❖ Sygnaâ däwiêkowy panelu operatoraBrzêczyk generuje sygnaâ, gdy zostanie naciãniêty przycisk.� Wâàczone� Wyâàczone

Page 62: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Ustawienia systemu

54

2

❖ Komunikat o nagrzewaniu (kopiarka/serwer dokumentów)Moåna okreãliæ, czy brzêczyk generuje sygnaâ, gdy urzàdzenie jest gotowe do kopiowania po wyâàczeniu trybu oszczêdzania energii lub po wâàczeniu zasilania.

� Wâàczone� Wyâàczone

❖ Wyãwietl licznik kopii (kopiarka/serwer dokumentów)Licznik kopii moåna ustawiæ tak, aby wyãwietlaâ liczbê wykonanych kopii (zliczanie rosnàco) lub liczbê kopii pozostaâych do wykonania (zliczanie malejàco).� Rosnàco� Malejàco

❖ Priorytet funkcjiIstnieje moåliwoãæ okreãlenia trybu, który zostanie wyãwietlony bezpoãrednio po wâàczeniu przeâàcznika operacyjnego lub wâàczeniu trybu resetowania systemu.� Kopiarka� Serwer dokumentów� Faks� Drukarka� Skaner

❖ Priorytet drukowaniaPriorytet drukowania jest nadawany wybranemu trybowi.� Tryb wyãwietlania� Kopiarka/Serwer dokumentów� Faks� Drukarka� Naprzemiennie� Kolejnoãæ zadañJeãli zostaâa wybrana wartoãæ [Naprzemiennie], bieåàce zadanie drukowania zostanie przerwane po wydrukowaniu maksymalnie 5 arkuszy.

Page 63: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Funkcje ogólne

55

2

❖ Czas resetowania funkcjiMoåna ustawiæ czas, przez jaki urzàdzenie oczekuje przed zmianà trybów podczas korzystania z funkcji wielodostêpu.Jest to przydatne w przypadku wykonywania wielu kopii, gdy trzeba

zmieniaæ ustawienia dla kaådej kopii. Ustawienie dâuåszego czasu resetowania pozwala uniknàæ przerwania zadania przez inne funkcje.� Ustaw czas� NatychmiastPo wybraniu opcji "[Ustaw czas]" za pomocà przycisków numerycznych wprowadä czas (3�30 sekund w odstêpach co 1 sekundê).Domyãlnie czas ten ustawiony jest na 3 sekundy.

❖ Wyjãcie papieru: KopiarkaOkreãla tacê na którà dostarczane sà dokumenty.

1. Taca przesuwna finiszera

2. Górna taca finiszera

3. Taca przesuwna finiszera

4. Taca finiszera broszurujàcego

5. Górna taca finiszera

6. Taca przesuwna finiszera

7. Taca wewnêtrzna 1

8. Taca wewnêtrzna 2� Taca wewnêtrzna 1� Taca wewnêtrzna 2� Górna taca finiszera� Taca przesuwna finiszera

AMC002S

Page 64: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Ustawienia systemu

56

2

❖ Wyjãcie papieru: Serwer dokumentówOkreãla tacê na którà dostarczane sà dokumenty.� Taca wewnêtrzna 1

� Taca wewnêtrzna 2� Górna taca finiszera� Taca przesuwna finiszera

❖ Wyjãcie papieru: FaksOkreãla tacê na którà dostarczane sà dokumenty.� Taca wewnêtrzna 1� Taca wewnêtrzna 2� Górna taca finiszera� Taca przesuwna finiszera

❖ Wyjãcie papieru: DrukarkaOkreãla tacê na którà dostarczane sà dokumenty.Tace wyjãciowe ustawione w sterowniku drukarki majà wyåszy priorytet od tacy wyjãciowej okreãlonej poniåej.� Taca wewnêtrzna 1� Taca wewnêtrzna 2� Górna taca finiszera� Taca przesuwna finiszera

❖ Status systemu/Czas wyãwietlania listy zadañOkreãla czas wyãwietlania statusu systemu i listy zadañ.� Wâàczone: 15 sekund(y)� WyâàczonePo wybraniu opcji [Wâàczone] moåna okreãliæ czas wyãwietlania z zakresu do 10 do 999 sekund.

Page 65: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Funkcje ogólne

57

2

❖ Powtarzanie przyciskuMoåna wâàczyæ lub wyâàczyæ powtarzanie dziaâania jeãli klawisz na ekranie lub panelu operacyjnym pozostaje wciãniêty.� Wyâàczone

� Normalne� Czas powtarzania: ãredni� Czas powtarzania: dâugi

Uwaga❒ Jeãli wartoãæ opcji Syngaâ däwiêkowy to [Wyâàczone], sygnalizacja däwiêkowa

nie jest stosowana, niezaleånie do ustawienia opcji Komunikat o nagrzewaniu.

❒ Ustawienie Czas resetowania funkcji jest ignorowane, jeãli ustawiono Naprzemiennie dla Priorytetu drukowania.

Zajrzeæ do instrukcji...Poradnik kopiowania/serwera dokumentów

Ustawienia tacy wyjãciowej

Waåne❒ Nie moåna przerwaæ bieåàcego zadania zszywania, nawet jeãli zadanie

zszywania zostaâo okreãlone za pomocà innej funkcji.❒ Jeãli zainstalowano finiszer 500- lub 1000-arkuszowy lub finiszer

broszurujàcy i dla zadania okreãlono opcjê Zszywanie lub Sortowanie z przesuniêciem, zadanie jest dostarczane do tacy przesuwnej finiszera, niezaleånie od tacy wyjãciowej wybranej dla zadania.

Page 66: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Ustawienia systemu

58

2

Ustawienia papieru w kasecie

Ta czêãæ opisuje narzêdzia uåytkownika w menu Ustawienia kaset na papier

w Ustawieniach systemu.

Waåne❒ Jeãli okreãlony rozmiar papieru róåni siê od rozmiaru papieru zaâadowanego

do kasety na papier, moåe nastàpiæ zaciêcie papieru, poniewaå nie zostanie wykryty wâaãciwy rozmiar papieru.

❖ Priorytet kasety na papier: Kopiarka (Kopiarka/Serwer dokumentów)Okreãl kasetê, z której bêdzie dostarczany papier dla wydruków.� Kaseta 1� Kaseta 2� Kaseta 3 (opcjonalna)� Kaseta 4 (opcjonalna)Jeãli zainstalowano moduâ opcjonalnej kasety na papier, wyãwietlane sà opcje [Kaseta 3] i [Kaseta 4].Jeãli zainstalowano opcjonalnà kasetê o duåej pojemnoãci, wyãwietlana jest opcja [Kaseta 3].

❖ Priorytet kasety na papier: FaksOkreãl kasetê, z której bêdzie dostarczany papier dla wydruków.� Kaseta 1� Kaseta 2� Kaseta 3 (opcjonalna)� Kaseta 4 (opcjonalna)Jeãli zainstalowano moduâ opcjonalnej kasety na papier, wyãwietlane sà opcje [Kaseta 3] i [Kaseta 4].Jeãli zainstalowano opcjonalnà kasetê o duåej pojemnoãci, wyãwietlana jest opcja [Kaseta 3].

❖ Priorytet kasety na papier: DrukarkaOkreãl kasetê, z której bêdzie dostarczany papier dla wydruków.� Kaseta 1� Kaseta 2� Kaseta 3 (opcjonalna)� Kaseta 4 (opcjonalna)Jeãli zainstalowano moduâ opcjonalnej kasety na papier, wyãwietlane sà opcje [Kaseta 3] i [Kaseta 4].Jeãli zainstalowano opcjonalnà kasetê o duåej pojemnoãci, wyãwietlana jest opcja [Kaseta 3].

Page 67: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Ustawienia papieru w kasecie

59

2

❖ Rozmiar papieru w kasecie: Kaseta 2-4Wybierz rozmiar papieru zaâadowanego do kasety na papier.

❖ Dla kasety 2 moåna ustawiæ nastêpujàce rozmiary papieru:

"Auto wykrywanie", "A3L", "B4JISL", "A4K", "A4L", "B5JISK", "B5JISL", "A5K", "11×17L", "81/2×14L", "81/2×11K", "81/2×11L", "81/4×14L", "71/4×101/2K", "71/4×101/2L", "8×13L", "81/2×13L", "81/4×13L", "8KL", "16KK", "16KL"

❖ Dla kasety 3 moåna ustawiæ nastêpujàce rozmiary papieru:� Jeãli zainstalowano opcjonalnà kasetê na papier:

"Auto wykrywanie", "A3L", "B4JISL", "A4K", "A4L", "B5JISK", "B5JISL", "A5K", "11×17L", "81/2×14L", "81/2×11K", "81/2×11L", "81/4×14L", "71/4×101/2K", "71/4×101/2L", "8×13L", "81/2×13L", "81/4×13L", "8KL", "16KK", "16KL"

� Jeãli zainstalowano opcjonalnà kasetê duåej pojemnoãci:"A4K", "81/2×11K"

❖ Dla kasety 4 moåna ustawiæ nastêpujàce rozmiary papieru:"Auto wykrywanie", "A3L", "B4JISL", "A4K", "A4L", "B5JISK", "B5JISL", "A5K", "11×17L", "81/2×14L", "81/2×11K", "81/2×11L", "81/4×14L, "71/4×101/2K", "71/4×101/2L", "8×13L", "81/2×13L", "81/4×13L", "8KL", "16KK", "16KL"

❖ Rozmiar papieru do drukowania w tacy rêcznejOkreãla rozmiar papieru zaâadowanego do tacy rêcznej, w przypadku drukowania danych z komputera.

❖ Dla tacy rêcznej moåna ustawiæ nastêpujàce rozmiary papieru:"A3L", "B4JISL", "A4K", "A4L", "B5JISK", "B5JISL", "A5K", "A5L", "B6JISL", "A6L", "12×18L", "11×17L", "81/2×14L", "81/2×11K", "81/2×11L", "51/2×81/2L", "71/4×101/2K", "71/4×101/2L", "8×13L", "81/2×13L", "81/4×13L", "41/8×91/2K", "37/8×71/2K", "C6K", "C5K", "DLEnvK", "8KL", "16KK", "16KL"Okreãl rozmiar niestanardowy z zakresu 90,0-305,0mm (3,55"-12,00") pionowo i z zakresu 148,0-600,0mm (5,83"-23,62") poziomo.

Page 68: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Ustawienia systemu

60

2

❖ Typ papieru: Taca rêcznaUstawia wyãwietlacz tak, aby moåna byâo zobaczyæ, jaki typ papieru jest zaâadowany do tacy rêcznej.� Typ papieru

� Nie wyãwietlaj� Papier makulaturowy� Papier kolorowy� Nagâówek� Papier na etykiety� OHP (Folia)� Papier specjalny 1-3� Karty� Papier z nadrukiem� Papier dokumentowy

� Gruboãæ papieru� Papier cienki� Normalny (60-81g/m2, 16-22lb.)� Ãredniej gruboãci (82-105g/m2, 22-28lb.)� Gruby 1 (106-169g/m2, 28,5-44,9lb.)� Gruby 2 (170-219g/m2, 45-58lb.)� Gruby 3 (220-253g/m2, 58,5-67lb.)

❖ Typ papieru : Kasety 1-4Ustawia wyãwietlacz tak, aby moåna byâo zobaczyæ, jaki typ papieru jest zaâadowany do kaådej kasety. Informacje te sà uåywane przez funkcjê drukowania do automatycznego wyboru kasety na papier.� Typ papieru

� Nie wyãwietlaj� Papier makulaturowy� Papier kolorowy� Nagâówek� Papier na etykiety� Papier specjalny 1-3� Karty� Papier z nadrukiem� Papier dokumentowy

Page 69: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Ustawienia papieru w kasecie

61

2

� Gruboãæ papieru� Papier cienki� Normalny (60-81g/m2, 16-22lb.)

2

� Ãredniej gruboãci (82-105g/m , 22-28lb.)� Gruby 1 (106-169g/m2, 28,5-44,9lb.)� Gruby 2 (170-219g/m2, 45-58lb.)

� Metoda kopiowania w dupleksie� Kopiowanie 2-stron.� Kopiowanie jednostronne

� Zastosuj automatyczny wybór papieru� Tak� Nie

❖ Kaseta na okâadkiPozwala okreãliæ i wyãwietliæ kasetê do zaâadowania okâadek. Po wybraniu kasety na papier, moåna takåe okreãliæ czas wyãwietlania i metodê kopiowania do kopiowania dwustronnego.� Kaseta do zaprogramowania

� Wyâàczone� Taca rêczna� Kaseta 1� Kaseta 2� Kaseta 3 (opcjonalna)� Kaseta 4 (opcjonalna)

� Metoda kopiowania w dupleksie� Kopiowanie dwustronne� Kopiowanie jednostronne

� Czas wyãwietlania� Przy wybranym trybie� Caây czas

Page 70: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Ustawienia systemu

62

2

❖ Kaseta na przekâadkiPozwala okreãliæ i wyãwietliæ kasetê do zaâadowania przekâadek. Po wybraniu kasety na papier, moåna takåe okreãliæ czas wyãwietlania i metodê kopiowania do kopiowania dwustronnego.

� Kaseta do zaprogramowania

� Wyâàczone� Taca rêczna� Kaseta 1� Kaseta 2� Kaseta 3 (opcjonalna)� Kaseta 4 (opcjonalna)

� Metoda kopiowania w dupleksie� Kopiowanie dwustronne� Kopiowanie jednostronne

� Czas wyãwietlania� Przy wybranym trybie� Caây czas

Uwaga❒ Prowadnica papieru dla opcjonalnej kasety o duåej pojemnoãci jest

ustawiona dla papieru formatu A4K, 81/2"×11"K. Aby zmieniæ rozmiar papieru, naleåy skontakowaæ siê z przedstawicielem serwisu.

❒ Jeåeli zaâadowany jest papier tego samego typu i rozmiaru do dwóch róånych kaset, moåna przeznaczyæ jednà kasetê do kopiowania dwustronnego, a drugà do jednostronnego; górnà kasetê najlepiej przeznaczyæ do kopiowania dwustronnego. Jeãli jedna z kaset jest ustawiona jako domyãlna w opcji Priorytet kasety na papier, kopiowanie dwustronne naleåy przypisaæ tej kasecie.

❒ Obok kasety na papier wyãwietla siê oznaczenie , jeãli wybrano wartoãæ [Wyâàczone] dla opcji [Auto. wybór pap.].

❒ [Auto. wybór pap.] moåna wybraæ dla funkcji kopiowania tylko wtedy, gdy wybrane sà opcje [Nie wyãwietlaj] i [Pap. ekologicz.]. Jeãli wybrana jest wartoãæ [Nie], opcja Automatyczny wybór papieru nie bêdzie dotyczyâa tej kasety.

❒ Funkcje, które uåywajà ustawienia podajnika okâadek to funkcja przedniej okâadki i funkcja dwóch okâadek.

❒ Jeãli dla opcji �Czas wyãwietlania� wybrano wartoãæ �Przy wybranym trybie� w opcjach �Kaseta na okâadki� i �Kaseta na przekâadki�, kasety wybrane dla okâadek i przekâadek sà wskazywane tylko jeãli wâàczono moåliwoãæ korzystania z nich.

Zajrzeæ do instrukcji...Poradnik kopiowania/serwera dokumentów

Page 71: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Ustawienia zegara

63

2

Ustawienia zegara

Ta czêãæ opisuje narzêdzia uåytkownika w menu Ustawienia zegara w oknie

Ustawienia systemu.

❖ Czas automatycznego wyâàczaniaUrzàdzenie wyâàcza siê automatycznie, aby zaoszczêdziæ energiê, po okreãlonym czasie, jaki upâynàâ po zakoñczeniu wykonywania zadania. Ta funkcja jest okreãlana terminem "Automatyczne wyâàczenie". Stan urzàdzenia po operacji automatycznego wyâàczenia nazywany jest "trybem wyâàczenia" lub "trybem uãpienia". W funkcji Czas automatycznego wyâàczania naleåy okreãliæ czas, po upâywie którego urzàdzenie wyâàczy siê automatycznie.Wartoãæ domyãlna to 60 minut(y).Czas moåna ustawiæ w przedziale od 1 minuty do 240 minut za pomocà przycisków numerycznych.Funkcja automatycznego wyâàczania moåe nie dziaâaæ, jeãli wyãwietlane sà bâêdy.

❖ Czas przejãcia w tryb oszczêdnyUstawia czas, przez jaki urzàdzenie oczekuje przed przeâàczeniem w tryb energooszczêdny po zakoñczeniu kopiowania lub wykonaniu ostatniej operacji.Czas moåna ustawiæ w przedziale od 1 minuty do 240 minut za pomocà przycisków numerycznych.Wartoãæ domyãlna to 15 minut(y).

❖ Czas wyâàczania panelaUstawia czas, przez jaki urzàdzenie oczekuje przed wyâàczeniem panelu po zakoñczeniu kopiowania lub wykonaniu ostatniej operacji.Czas nagrzewania przed wykonaniem kopii po wyjãciu z trybu oczekiwania wynosi 3 sekundy dla poziomu 1 wyâàczania panelu oraz 15 sekund dla poziomu 2 wyâàczania panelu.Za pomocà przycisków numerycznych wprowadä odstêp czasu z zakresu od 10 do 240 minut.Wartoãæ domyãlna to 1 minut(y).

❖ Regulator czasu auto resetu systemuResetowanie systemu automatycznie przeâàcza ekran wyãwietlacza zgodnie z ustawieniami w opcji Priorytet funkcji, gdy nie wykonywane sà åadne zadania lub po usuniêciu przerwanego zadania. Ustawienie to okreãla systemowy czas resetowania.� Wâàczone� WyâàczonePrzy pomocy przycisków numerycznych moåna ustawiæ czas w zakresie od 10 do 999 sekund.Wartoãæ domyãlna to 60 sekund(y).

Page 72: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Ustawienia systemu

64

2

❖ Czas auto resetu kopiarki / serwera dokumentów (Kopiarka/serwer dokumentów)Okreãla czas, który musi upâynàæ przed automatycznym resetowaniem trybu kopiarki i serwera dokumentów.� Wâàczone

� WyâàczoneJeãli zostaâa wybrana opcja [Wyâàczone], urzàdzenie nie przeâàczy siê automatycznie do ekranu umoåliwiajàcego wprowadzenie kodu uåytkownika.Za pomocà przycisków numerycznych moåna ustawiæ czas w zakresie od 10 do 999 sekund.Wartoãæ domyãlna to 60 sekund(y).

❖ Czas automatycznego resetu faksu (faks)Okreãla czas, jaki ma upâynàæ przed zresetowaniem trybu faksuZa pomocà przycisków numerycznych moåna ustawiæ czas w zakresie od 30 do 999 sekund.Wartoãæ domyãlna to 30 sekund(y).

❖ Czas automatycznego resetowania drukarkiOkreãla czas, który ma upâynàæ przed automatycznym resetowaniem funkcji drukarki.� Wâàczone� WyâàczoneZa pomocà przycisków numerycznych moåna ustawiæ czas w zakresie od 10 do 999 sekund.Wartoãæ domyãlna to 60 sekund(y).

❖ Czas automatycznego resetu skanera (skaner)Okreãla czas, jaki ma upâynàæ przed zresetowaniem funkcji skanera.� Wâàczone� WyâàczoneJeãli zostaâa wybrana opcja [Wyâàczone], urzàdzenie nie przeâàczy siê automatycznie do ekranu umoåliwiajàcego wprowadzenie kodu uåytkownika.Za pomocà przycisków numerycznych moåna ustawiæ czas w zakresie od 10 do 999 sekund.Wartoãæ domyãlna to 60 sekund(y).

❖ Ustaw datêPozwala ustawiæ datê w wewnêtrznym zegarze kopiarki za pomocà przycisków numerycznych.Aby przeâàczyæ siê miêdzy ustawieniami roku, miesiàca i dnia, naciãnij przyciski [ ← ] i [ → ].

Page 73: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Ustawienia zegara

65

2

❖ Ustaw czasPozwala ustawiæ czas w wewnêtrznym zegarze kopiarki za pomocà przycisków numerycznych.Czas wprowadza siê w formacie 24�godzinnym (w odstêpach co 1 sekundê).

Aby przeâàczyæ siê miêdzy ustawieniami godzin, minut i sekund, naciãnij przyciski [ ← ] i [ → ].

❖ Zegar automatycznego wylogowaniaMoåna okreãliæ automatyczne wylogowanie uåytkownika, podczas gdy urzàdzenue nie dziaâa w okreãlonym czasie po zalogowaniu siê.� Wâàczone� WyâàczoneJeãli wybrane zostaâo ustawienie [Wâàczone], czas do wylogowania moåna ustawiæ przy pomocy przycisków numerycznych w zakresie od 60 do 999 sekund, w odstêpach co jednà sekundê.Wartoãæ domyãlna to 180 sekund(y).

Page 74: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Ustawienia systemu

66

2

Ustawienia interfejsu

Ta czêãæ opisuje narzêdzia uåytkownika w menu Ustawienia interfejsu w oknie

Ustawienia systemu.

SieæTa czêãæ opisuje narzêdzia uåytkownika w menu Sieæ w oknie Ustawienia interfejsu.

❖ Adres IPv4 urzàdzeniaPrzed przystàpieniem do korzystania z urzàdzenia w ãrodowisku sieciowym, naleåy skonfigurowaæ adres IPv4 i maskê podsieci.Po wybraniu opcji [Okreãl] wpisz wartoãci [Adres IPv4 urzàdzenia] i [Maska podsieci] w formacie "xxx.xxx.xxx.xxx"("x" oznacza cyfrê).Jeãli zainstalowano kartê IEEE 1394 i uåywany jest interfejs IEEE 1394, naleåy ustawiæ adres domeny inny niå [Adres IPv4] w opcji [IEEE1394]. Aby ustawiæ adres w tej samej domenie, naleåy ustawiæ innà wartoãæ dla opcji [Maska podsieci].Po zaznaczeniu opcji [Okreãl] upewnij siê, åe wartoãæ [Adres IPv4 urzàdzenia] jest inna niå wartoãæ okreãlona w innych urzàdzeniach w sieci.Wyãwietlony zostanie takåe adres fizyczny (adres MAC).Jeåeli interfejsy Ethernet i IEEE 1394 (IPv4 po 1394) sà uåywane równczeãnie, naleåy dokâadnie podawaæ wartoãci.� Auto-uzyskanie (DHCP)� Okreãl

� Adres IPv4 maszyny: 011.022.033.044� Maskê podsieci: 000.000.000.000

❖ Adres IPv4 bramyBrama to punkt, w którym stykajà siê dwie sieci.Skonfiguruj adres bramy dla routera lub hosta, który jest uåywany jako brama.� Adres IPv4 bramy: 000.000.000.000

❖ Adres IPv6 urzàdzeniaOkreãl adres sieciowy IPv6 urzàdzenia.� Lokalny adres âàcza

Zostanie wyãwietlony lokalny adres âàcza maszyny.� Rêczna konfiguracja adresu

Zostanie wyãwietlony adres maszyny skonfigurowany rêcznie.� Adres stateless: 1-5

Zostanie wyãwietlony skonfigurowany adres stateless.

Page 75: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Ustawienia interfejsu

67

2

❖ Adres IPv6 bramyWyãwietla adres IPv6 bramy urzàdzenia.

❖ Autokonfiguracja adresu stateless IPv6

Okreãla autokonfiguracjê adresu stateless IPv6.� Aktywny� Nieaktywny

❖ Konfiguracja DNSUmoåliwia wprowadzenie ustawieñ serwera DNS.Po wybraniu opcji [Okreãl] wpisz adres IPv4 serwera DNS jako �xxx.xxx.xxx.xxx"(�x" oznacza cyfrê).� Auto-uzyskanie (DHCP)� Okreãl

� Serwer DNS 1: 000.000.000.000� Serwer DNS 2: 000.000.000.000� Serwer DNS 3: 000.000.000.000

❖ Konfiguracja DDNSOkreãl ustawienia DDNS.� Aktywny� Nieaktywny

❖ Nazwa domenyOkreãl nazwê domeny.� Auto-uzyskanie (DHCP)� Okreãl

❖ Konfiguracja WINSOkreãl ustawienia serwera WINS.Jeãli wybrano wartoãæ [Wâàczone], wpisz adres IPv4 serwera WINS w formacie �xxx.xxx.xxx.xxx"(�x" oznacza cyfrê).Jeãli wykorzystywany jest protokóâ DHCP, okreãl opcjê [Zakres ID].Wpisz wartoãæ opcji [Zakres ID], uåywajàc maksymalnie 31 znaków.� Wâàczone

� Podstawowy serwer WINS:000.000.000.000� Pomocniczy serwer WINS:000.000.000.000� Zakres ID

� Wyâàczone

Page 76: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Ustawienia systemu

68

2

❖ Protokóâ efektywnyWybierz protokóâ uåywany w sieci.� IPv4: Aktywny / Nieaktywny

� IPv6: Aktywny / Nieaktywny� NetWare: Aktywny / Nieaktywny� SMB: Aktywny / Nieaktywny� AppleTalk: Aktywny / Nieaktywny

❖ Protokóâ dostarczania NCPUmoåliwia wybranie protokoâu dostarczania NCP.� Priorytet IPX� Priorytet TCP / IP� Tylko IPX� Tylko TCP/IPJeãli wybrano opcjê �Tylko IPX� lub �Tylko TCP/IP� nie moåna zmieniæ protokoâu, nawet jeãli przy jego uåyciu nie moåna nawiàzaæ poâàczenia. Jeãli dla ustawienia �NetWare� opcji [Protokóâ efektywny] wybrano wartoãæ �Nieaktywny�, moåna uåywaæ tylko protokoâu TCP/IP.

❖ Typ ramki NWUmoåliwia wybranie typu ramki stosowanej dla protokoâu NetWare.� Wybór automat.� Ethernet II� Ethernet 802,2� Ethernet 802.3� Ethernet SNAP

❖ Nazwa komputera SMBOkreãla nazwê komputera SMB.Wpisz nazwê komputera nie dâuåszà niå 15 znaków."*+,/:;Nie moåna wpisaæ znaków <>=?[\]| oraz spacji.Nazwa komputera nie moåe zaczynaæ siê literami RNP lub rnp.Moåna uåywaæ tylko wielkich liter.

❖ Grupa robocza SMBOkreãla grupê roboczà SMB.Wpisz nazwê komputera nie dâuåszà niå 15 znaków."*+,/:;Nie moåna wpisaæ znaków <>=?[\]| oraz spacji.Moåna uåywaæ tylko wielkich liter.

Page 77: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Ustawienia interfejsu

69

2

❖ Szybkoãæ sieci EthernetUmoåliwia ustawienie szybkoãci dostêpu do sieci.Wybierz szybkoãæ odpowiednià dla ãrodowiska sieciowego. Zazwyczaj naleåy wybraæ opcjê [Wybór automat.].

� Wybór automat.� 10Mbps Peâny Dupleks� 10Mbps Póâ Dupleks� 100Mbps Peâny Dupleks� 10Mbps Póâ Dupleks

❖ Typ LANPo zainstalowaniu zespoâu interfejsu IEEE 802.11b wybierz metodê poâàczenia.� Ethernet� IEEE 802.11bWartoãæ [Typ LAN] jest wyãwietlana, jeãli zainstalowano kartê bezprzewodowej sieci LAN. Jeãli podâàczone sà sieci Ethernet i IEEE 802.11b (bezprzewodowa sieæ LAN), priorytet ma interfejs wybrany tutaj.

❖ Polecenie PingSprawdä poâàczenie sieciowe przy uåyciu polecenia ping i podanego adresu IPv4.Jeãli nawiàzanie poâàczenia nie powiedzie siê, wykonaj poniåsze dziaâania i ponownie uåyj polecenia ping.� Sprawdä, czy ustawienie �IPv4� opcji [Protokóâ efektywny] ma wartoãæ

�Efektywny�.� Sprawdä, czy urzàdzenie z przypisanym adresem IPv4 jest podâàczone do

sieci.� Moåliwe jest, åe tego samego adresu IPv4 uåyto dla okreãlonego

wyposaåenia.

❖ Pozwól na komunikacjê SNMPv3Umoåliwia skonfigurowanie szyfrowanej komunikacji dla protokoâu SNMPv3.� Tylko szyfrowanie� Szyfrow./usuw. tekstuJeãli wybrano opcjê [Tylko szyfrowanie], wymagane jest okreãlenie dla urzàdzenia hasâa szyfrowania.

❖ Pozwól na komunikacjê SSL / TLSUmoåliwia skonfigurowanie szyfrowanej komunikacji dla protokoâu SSL/TLS.� Tylko szyfrowany tekst� Priorytet szyfrowanego tekstu� Szyfrow./Usuw. tekstuJeãli wybrano opcjê [Tylko szyfrowany tekst], wymagane jest zainstalowanie dla maszyny certyfikatu SSL.

Page 78: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Ustawienia systemu

70

2

❖ Nazwa hostaOkreãla nazwê hosta.Wpisz nazwê hosta nie dâuåszà niå 63 znaki.

❖ Nazwa urzàdzeniaOkreãl nazwy maszyny.Wpisz nazwê maszyny nie dâuåszà niå 31 znaków.

Interfejs równolegâyTa czêãæ opisuje narzêdzia uåytkownika znajdujàce siê w menu Interfejs równolegây opcji Ustawienia interfejsu.Wartoãæ [Interfejs równol.] jest wyãwielana, jeãli zainstalowano w urzàdzeniu kartê interfejsu IEEE 1284.

❖ Równolegây pomiar czasuUmoåliwia okreãlenie pomiaru czasu dla sygnaâu sterujàcego interfejsu równolegâego.� Potwierdzenie zewn.� Potwierdzenie wewnêtrzne� Brak sygnaâu STB

❖ Szybkoãæ komunikacji równolegâejUmoåliwia okreãlenie szybkoãci komunikacji dla interfejsu równolegâego.� Duåa szybkoãæ� Standardowa

❖ Wybór stanu sygnaâuUmoåliwia okreãlenie poziomu wyboru sygnaâu dla interfejsu równolegâego.� Wysoki� Niski

❖ Domyãlne wejãcieUmoåliwia zdefiniowanie, czy podczas odbioru sygnaâ domyãlnego wejãcia jest on okreãlany jako bâêdny czy jako poprawny.� Aktywny� Nieaktywny

Page 79: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Ustawienia interfejsu

71

2

❖ Komunikacja dwukierunkowaUmoåliwia okreãlenie trybu odpowiedzi drukarki na åàdanie pobrania statusu, przy korzystaniu z interfejsu równolegâego.� Wâàczone

� WyâàczoneJeãli ustawiono opcjê [Wyâàczone], funkcja komunikacji dwukierunkowej jest wyâàczana, a sterownik drukarki nie jest instalowany przy uåyciu funkcji Autowykrywania Windows.

❖ Kontrola sygnaâuOkreãla sposób w jaki obsâugiwane sà bâêdy podczas drukowania lub wysyâania faksu z komputera.� Priorytet akceptacji zad� Priorytet drukarki

IEEE 1394Ta czêãæ opisuje narzêdzia dostêpne w menu IEEE 1394 opcji Ustawienia interfejsu.Wartoãæ [IEEE1394] jest wyãwietlana, jeãli w urzàdzeniu zainstalowano kartê interfejsu IEEE 1394.

❖ Adres IPv4Przed przystàpieniem do korzystania z urzàdzenia w ãrodowisku sieciowym, naleåy skonfigurowaæ adres IPv4 i maskê podsieci.Po wybraniu opcji [Okreãl] wpisz wartoãci [Adres IPv4 urzàdzenia] i [Maska podsieci] w formacie "xxx.xxx.xxx.xxx"("x" oznacza cyfrê).Jeãli zainstalowano kartê IEEE 1394 i uåywany jest interfejs IEEE 1394, naleåy ustawiæ adres domeny inny niå [Adres IPv4] w opcji [IEEE1394]. Aby ustawiæ adres w tej samej domenie, naleåy ustawiæ innà wartoãæ dla opcji [Maska podsieci].Po zaznaczeniu opcji [Okreãl] upewnij siê, åe wartoãæ [Adres IPv4 urzàdzenia] jest inna niå wartoãæ okreãlona w innych urzàdzeniach w sieci.Wyãwietlony zostanie takåe adres fizyczny (adres MAC).Jeåeli interfejsy Ethernet i IEEE 1394 (IPv4 po 1394) sà uåywane równczeãnie, naleåy dokâadnie podawaæ wartoãci.� Auto-uzyskanie (DHCP)� Okreãl

� Adres IPv4 maszyny: 011.022.033.044� Maskê podsieci: 000.000.000.000

Page 80: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Ustawienia systemu

72

2

❖ Konfiguracja DDNSOkreãla ustawienia DDNS.� Aktywny

� Nieaktywny

❖ Nazwa hostaOkreãla nazwê hosta.Wpisz nazwê hosta nie dâuåszà niå 63 znaki.

❖ Nazwa domenyUmoåliwia skonfigurowanie nazwy domeny.� Auto-uzyskanie (DHCP)� Okreãl

Wpisz nazwê domeny nie dâuåszà niå 63 znaki.

❖ Konfiguracja WINSOkreãla ustawienia serwera WINS.Jeãli wybrano wartoãæ [Wâàczone], wpisz adres IPv4 serwera WINS w formacie �xxx.xxx.xxx.xxx" (�xxx" oznacza cyfrê).Jeãli wykorzystywany jest protokóâ DHCP, okreãl opcjê [Zakres ID].Wpisz wartoãæ opcji [Zakres ID] uåywajàc maksymalnie 31 znaków.� Wâàczone

� Podstawowy serwer WINS:000.000.000.000� Pomocniczy serwer WINS:000.000.000.000� Zakres ID

� Wyâàczone

❖ IPv4 po 1394W przypadku uåywania funkcji IPv4 po 1394 interfejsu IEEE 1394, do podâàczenia urzàdzenia do sieci lub do drukowania z komputera ze sterownikiem IPv4 po 1394 wymagane jest okreãlenie wartoãci [Aktywny] dla opcji [IPv4 po 1394].� Aktywny� NieaktywnyDrukowanie przy uåyciu opcji IPv4 po 1394 jest moåliwe w systemach Windows Me/XP i Windows Server 2003.

❖ Druk SCSI (SBP-2)W przypadku drukowania z wykorzystaniem funkcji klienta druku SCSI obsâugiwanej przez system Windows 2000, Windows XP lub Windows Server 2003, naleåy wâàczyæ opcjê [Druk SCSI (SBP-2)].� Aktywny� Nieaktywny

Page 81: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Ustawienia interfejsu

73

2

❖ Dwukierunkowy druk SCSIUmoåliwia okreãlenie trybu odpowiedzi drukarki i innych opcji dla åàdañ informacji o stanie, przy korzystaniu z interfejsu IEEE 1394.� Wâàczone

� WyâàczoneJeãli wybrano wartoãæ [Wyâàczone], komunikacja dwukierunkowa nie bêdzie dziaâaæ.

IEEE 802.11bTa czêãæ opisuje narzêdzia dostêpne w menu IEEE 802.11b opcji Ustawienia interfejsu.Wartoãæ [IEEE 802.11b] jest wyãwietlana, jeãli zainstalowana jest karta interfejsu bezprzewodowej sieci LAN.Wszystkie ustawienia naleåy skonfigurowaæ równoczeãnie.

❖ Tryb komunikacjiUmoåliwia okreãlenie trybu komunikacji dla bezprzewodowej sieci LAN.� Tryb 802.11 ad-hoc� Tryb ad-hoc� Tryb infrastruktury

❖ Ustawienia SSIDUmoåliwia skonfigurowanie identyfikatora SSID sâuåàcego do okreãlenia punktu dostêpu w trybie infrastruktury lub trybie ad hoc 802.11.Moåna uåyæ znaków ASCII 0x20-0x7e (32 bajty).Jeãli dla trybu ad hoc 802.11b lub ad hoc zostanie wprowadzona wartoãæ pusta, dla opcji okreãlana jest wartoãæ �ASSID".

❖ KanaâPozwala okreãliæ kanaâ po wybraniu trybu 802.11b Ad hoc lub trybu Ad hoc.Wartoãæ domyãlna to 11 .Dostêpne sà nastêpujàce kanaây:� Wersja metryczna: 1-14� Wersja calowa: 1-11

Page 82: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Ustawienia systemu

74

2

❖ Metoda ochronyUmoåliwia okreãlenie szyfrowania dla sieci IEEE 802.11b (bezprzewodowej sieci LAN).Jeãli okreãlono wartoãæ [WEP], zawsze naleåy wprowadziæ klucz WEP. Jeãli

okreãlono wartoãæ [WPA], naleåy skonfigurowaæ metody szyfrowania i autoryzacji.Naleåy okreãliæ wartoãæ �WPA�, jeãli dla opcji [Tryb komunikacji] wybrano wartoãæ [Tryb infrastruktury].� Wyâàczone� WEP� WPA

� Metoda szyfrowania WPAWybierz wartoãæ "TKIP" lub "CCMP(AES)".

� Autoryzacja WPA MetodaWybierz wartoãæ "WPA-PSK" lub "WPA802.1X)". Jeãli wybrano wartoãæ �WPA-PSK�, wpisz klucz PSK (pre-shared key) przy uåyciu znaków ASCII o kodach 8- 63.

❖ Sygnaâ bezprzewodowej LANW trybie infrastruktury moåna na panelu operacyjnym sprawdziæ stan sygnaâu urzàdzenia bezprzewodowego.Stan sygnaâu radiowego jest wyãwietlany po naciãniêciu przycisku [Sygnaâ bezprzewodowej LAN].

❖ Szybkoãæ nadawaniaOkreãla szybkoãæ komunikacji interfejsu IEEE 802.11b (bezprzewodowej sieci LAN).� Wybór automat.� Staâa 11Mbps� Staâa 5,5Mbps� Staâa 2Mbps� Staâa 1Mbps

❖ Przywróæ ustawienia fabryczneUstawienia dotyczàce interfejsu IEEE 802.11b (bezprzewodowej sieci LAN) moåna przywróciæ do ich wartoãci domyãlnych.� Nie� Tak

Page 83: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Ustawienia interfejsu

75

2

Drukuj listêMoåna wybraæ opcje odnoszàce siê do uåywanego otoczenia sieciowego.

Strona konfiguracji zawiera bieåàce ustawienia sieciowe i informacje o sieci.

A Naciãnij przycisk [Ustaw. systemu].

B Naciãnij przycisk [Ustawienia interfejsu].

C Naciãnij przycisk [Drukuj listê].

D Naciãnij przycisk {Start}.Zostanie wydrukowana strona konfiguracyjna.

E Naciãnij przycisk [Wyjãcie].

F Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/Licznik}.

Uwaga❒ Wykonywanie dziaâania moåna takåe zakoñczyæ naciskajàc opcjê [Wyjãcie]

w gâównym menu Narzêdzia uåytkownika.

Page 84: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Ustawienia systemu

76

2

Transfer plików

Ta czêãæ opisuje narzêdzia uåytkownika znajdujàce siê w menu Transfer pliku

opcji Ustawienia systemowe.

❖ Opcja dostarczaniaWâàcza lub wyâàcza wysyâanie zapisanych lub zeskanowanych dokumentów do serwera dostarczania ScanRouter.� Wâàczone

� Adres IPv4 gâównego serwera dostarczania� Adres IPv4 podrzêdnego serwera dostarczania

� WyâàczoneTa opcja umoåliwia okreãlenie czy oprogramowanie dostarczania ScanRouter bêdzie stosowane. Jeãli tak, wymagane jest wstêpne zarejestrowanie urzàdzeñ wejãcia/wyjãcia w oprogramowaniu dostarczania ScanRouter.

❖ Adres IP serwera przechwytujàcegoOkreãla adres IPv4 serwera przechwytywania.To ustawienie jest wyãwietlane, jeãli zainstalowano kartê âàcza mediów, a funkcja przechwytywania jest uåywana przez oprogramowanie dostarczania ScanRouter.

❖ Nadawanie pliku odebranego faksuOkreãla sposób dostarczania faksów przy uåyciu róånych linii.� Ustawienie dla linii

� Linia 1� Linia 2� Linia 3� Poczta elektroniczna� IP-FaxWyãwietlane linie sà odpowiednie dla ãrodowiska pracy.

� Odbiór pliku dostarczaniaOkreãla, czy dla kaådej linii faksu odebrane faksy sà przesyâane do oprogramowania dostarczania ScanRouter.� Dostarcz do serwera� Nie dostarczaj

� Drukuj po dostarczeniuOkreãla czy odebrane faksy przesâane do oprogramowania dostarczania ScanRouter naleåy od razu drukowaæ.� Drukowanie� Nie drukuj

Page 85: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Transfer plików

77

2

� Plik do dostarczeniaOkreãla czy do oprogramowania dostarczania ScanRouter wysyâane sà wszystkie odebrane faksy czy tylko faksy z kodami dostarczania (kodami ID lub SUB/SEP).

� Plik z kodem dostarczania� Drukuj plik

� Plik bâêdu dostarczaniaJeãli odebranego faksu nie moåna przesâaæ do oprogramowania dostarczania ScanRouter, jest on zapisywany w pamiêci. Aby wydrukowaæ zapisany plik, wybierz opcjê [Drukuj plik], aby go usunàæ, wybierz opcjê [Usuñ plik].Jeãli maszyna moåe wysâaæ dane do oprogramowania dostarczania ScanRouter, wykonuje to dziaâanie automatycznie. Po usuniêciu danych nie moåna ich rozprowadzaæ ani drukowaæ.� Drukuj plik� Usuñ plik

❖ Serwer SMTPJeãli uåywany jest serwer DNS, naleåy wpisaæ nazwê hosta.Jeãli serwer DNS nie jest uåywany, naleåy wpisaæ adres IPv4 serwera SMTP.� Nazwa serwera� Numer portu: 25Wpisz nazwê serwera nie dâuåszà niå 127 znaków. Nie moåna wpisaæ spacji.Wpisz numer portu z zakresu od 1 do 65535 przy uåyciu przycisków numerycznych, a nastêpnie naciãnij przycisk {q}.

❖ Autoryzacja SMTPOkreãl ustawienie autoryzacji SMTP (PLAIN, LOGIN, CRAMMD5, DIGEST-MD5).Moåna zwiêkszyæ poziom bezpieczeñstwa serwera SMTP uåywanego do wysyâania poczty e-mail, korzystajàc z funkcji autoryzacji, wymagajàcej wprowadzenia nazwy uåytkownika i hasâa.Jeãli serwer SMTP wymaga autoryzacji, ustaw dla opcji [Autoryzacja SMTP] wartoãæ [Wâàczone], a nastêpnie podaj nazwê uåytkownika, hasâo i metodê szyfrowania.Wpisz nazwê uåytkownika i hasâo, stosowane dla adresu e-mail administratora przy uåyciu faksu internetowego.

Page 86: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Ustawienia systemu

78

2

� SMTP AUTH� Wâàczone

Nazwa uåytkownikaWpisz nazwê uåytkownika nie dâuåszà niå 191 znaków. Nie moåna

wpisaæ spacji. W zaleånoãci od typu serwera SMTP, moåe byæ konieczne okreãlenie "dziedziny". Po nazwie uåytkownika naleåy wtedy dodaæ znak "@", jak w nastêpujàcym przykâadzie: "nazwa uåytkownika@dziedzina".Adres e-mailHasâoWpisz hasâo nie dâuåsze niå 63 znaki. Nie moåna wpisaæ spacji.Szyfrowanie: Automat. / Wâàczony / Wyâàczony[Szyfrowanie]-[Automat.]: Uåyj, jeãli metoda autoryzacji to PLAIN, LOGIN, CRAM-MD5 lub DIGEST-MD5.[Szyfrowanie]-[Wâàczone]: Uåyj, jeãli metoda autoryzacji to CRAMMD5 lub DIGEST-MD5.[Szyfrowanie]-[Wyâàczone]: Uåyj, jeãli metoda autoryzacji to PLAIN lub LOGIN.

� Wyâàczone

❖ POP przed SMTPOkreãla metodê autoryzacji POP (POP przed SMTP).Moåna zwiêkszyæ poziom bezpieczeñstwa serwera SMTP uåywanego do wysyâania poczty e-mail, korzystajàc z funkcji autoryzacji serwera POP.Aby wâàczyæ autoryzacjê przez serwer POP przed przesâaniem wiadomoãci e-mail na serwer SMTP, wybierz dla opcji [POP przed SMTP] wartoãæ [Wâàczone]. Po upâywie czasu okreãlonego w opcji [Oczekiwany czas po autoryz.] wiadomoãæ e-mail zostanie wysâana do serwera.Jeãli wybrano ustawienie [Wâàczone], naleåy wpisaæ wartoãæ [Nazwa serwera] dla opcji [Ustawienia POP3/IMAP4]. Sprawdä takåe numer portu dla ustawienia [POP3] opcji [Port komunikacji E-mail].� Wâàczone

� Czas oczekiwania po autoryzacji: 300 msek.Okreãl wartoãæ opcji [Oczekiwany czas po autoryz.] z zakresu od 0 do 10.000 milisekund, z dokâadnoãcià do jednej milisekundy.

� Nazwa uåytkownikaWpisz nazwê uåytkownika nie dâuåszà niå 63 znaki. Nie moåna wpisaæ spacji.

� Adres e-mail� Hasâo

Wpisz hasâo nie dâuåsze niå 63 znaki. Nie moåna wpisaæ spacji.� Wyâàczone

Page 87: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Transfer plików

79

2

❖ Protokóâ odbioruOkreãla protokóâ odbioru uåywany do odbierania faksów internetowych.� POP3

� IMAP4� SMTP

❖ Ustawienia POP3 / IMAP4Okreãla nazwê serwera POP3/IMAP4 odbierajàcego faksy internetowe.Podana nazwa serwera POP3/IMAP4 jest uåywana jako wartoãæ opcji [POP przed SMTP].� Nazwa serwera

Jeãli uåywany jest serwer DNS, naleåy wpisaæ nazwê hosta.Jeãli serwer DNS nie jest uåywany, naleåy wpisaæ adres serwera POP3/IMAP4 lub serwera IPv4.Wpisz nazwê serwera POP3/IMAP4 nie dâuåszà niå 127 znaków. Nie moåna wpisaæ spacji.

� Szyfrowanie� Automat.

Szyfrowanie hasâa jest ustawiane automatycznie, odpowiednio do ustawieñ serwera POP/IMAP.

� WâàczoneSzyfruj hasâo.

� WyâàczoneNie szyfruj hasâa.

❖ Adres e-mail administratoraJeãli nadawca dla zeskanowanych dokumentów wysâanych w wiadomoãci e-mail nie jest okreãlony, skanfigurowana wartoãæ jest uåywana jako adres nadawcy.Dla wiadomoãci e-mail wysyâanych przy uåyciu funkcji faksu internetowego, adres e-mail administratora jest uåywany jako adres nadawcy w nastêpujàcych przypadkach:� Nie okreãlono nadawcy i adres e-mail maszyny nie jest zarejestrowany.� Okreãlony nadawca nie jest zarejestrowany w ksiàåce adresowej

urzàdzenia i adres e-mail maszyny nie jest zarejestrowany.Podczas wykonywania autoryzacji SMTP dla plików przesyâanych przy uåyciu funkcji faksu internetowego, adres e-mail operatora jest umieszczany w polu "Od:". Jeãli w opcji [Autoryzacja SMTP] okreãlono nazwê uåytkownika i adres e-mail, upewnij siê, åe ustawienie to zostaâo okreãlone.Moåna uåyæ maksymalnie 128 znaków.W przypadku skanowanych dokumentów wysâanych w wiadomoãci e-mail, jeãli dla opcji [Autom. okreãlanie nazwy nadawcy] okreãlono wartoãæ [Wyâàczone], naleåy podaæ nadawcê.

Page 88: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Ustawienia systemu

80

2

❖ Port komunikacji e-mailOkreãla numery portów dla odbioru faksów internetowych. Okreãlony numer portu POP3 jest uåywany dla opcji [POP przed SMTP].� POP3: 110

� IMAP4: 143� SMTP: 25Wpisz numer portu z zakresu od 1 do 65535 przy uåyciu przycisków numerycznych, a nastêpnie naciãnij przycisk {q}.

❖ Interwaâ odbieranych e-mailiOkreãla czêstotliwoãæ, w minutach, z jakà faksy internetowe sà odbierane z serwera POP3 lub IMAP4.� Wâàczone: 15 minut(y)� WyâàczoneJeãli wybrano wartoãæ [Wâàczone], czêstotliwoãæ moåna okreãliæ z zakresu z 2 do 1440, z dokâadnoãcià do 1 minuty.

❖ Maksymalny rozmiar odbieranych e-mailiOkreãla maksymalny rozmiar odbieranych wiadomoãci e-mail dla funkcji odbioru faksów internetowych.� 2MBWpisz rozmiar z zakresu z 1 do 50 MB z dokâadnoãcià do 1 MB.

❖ E-maile zapisane na serwerzeOkreãla czy odebrane faksy internetowe sà zapisywane na serwerze POP3 lub IMAP4.� Wyâàczone� Wszystkie� Tylko bâêdy

❖ Domyãlna nazwa uåytkownika / Hasâo (Wyãlij)Okreãla nazwê uåytkownika i hasâo, wymagane przy wysyâaniu pliku skanowania bezpoãrednio do foldera wspóâuåytkowanego na komputerze Windows, serwera FTP lub NetWare.� Nazwa uåytkownika SMB� Hasâo SMB� Nazwa uåytkownika FTP� Hasâo FTP� Nazwa uåytkownika NCP� Hasâo NCPWpisz maksymalnie 64 znaki.

Page 89: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Transfer plików

81

2

❖ Zarejestruj / Zmieñ / Usuñ wiadomoãæ e-mailMoåna zaprogramowaæ, zmieniæ lub usunàæ wiadomoãæ e-mail przy przesyâaniu faksu internetowego lub zeskanowanego dokumentu jako zaâàcznika poczty.

� Zarejestruj/ZmieñA Naciãnij przycisk [Ustaw. systemu].B Naciãnij przycisk [Przesyâanie pliku].C Naciãnij przycisk [TNastêpny].D Naciãnij przycisk [Zarejestruj/Zmieñ/Usuñ wiadomoãæ e-mail].E Naciãnij przycisk [Zarejestruj/Zmieñ].F Naciãnij przycisk [Niezarejestr.].G Naciãnij przycisk [Zmieñ].H Wpisz nazwê, a nastêpnie naciãnij przycisk [OK].

Wpisz nazwê nie dâuåszà niå 20 znaków.I Naciãnij przycisk [Edycja].

Aby uruchomiæ nowà liniê, naciãnij przycisk [OK], aby powróciæ do ekranu wiadomoãci e-mail, a nastêpnie naciãnij przycisk [T] w opcji "Wybierz liniê do edycji:".

J Wpisz tekst, a nastêpnie naciãnij przycisk [OK].Wpisz do 5 wierszy tekstu. Kaådy wiersz moåe zawieraæ maksymalnie 80 znaków.

K Naciãnij przycisk [OK].L Naciãnij przycisk [Wyjãcie].

� UsuñA Naciãnij przycisk [Ustaw. systemu].B Naciãnij przycisk [Przesyâanie pliku].C Naciãnij przycisk [TNastêpny].D Naciãnij przycisk [Zarejestruj/Zmieñ/Usuñ wiadomoãæ e-mail].E Naciãnij przycisk [Usuñ].F Wybierz wiadomoãæ e-mail do usuniêcia.

Zostanie wyãwietlony komunikat potwierdzenia usuniêcia.G Naciãnij przycisk [Tak].

Page 90: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Ustawienia systemu

82

2

❖ Automatyczne okreãlenie nazwy nadawcyUmoåliwia skonfigurowanie czy okreãlona jest nazwa nadawcy przy wysyâaniu wiadomoãci e-mail.� Wâàczone

Jeãli wybrano [Wâàczone], okreãlony adres e-mail zostanie wyãwietlony w polu �Od:". Jeãli adres nadawcy nie zostaâ okreãlony, w polu �Od:" umieszczony zostanie adres e-mail administratora.Jeãli nie okreãlono nadawcy lub podany adres e-mail nie jest zarejestrowany w ksiàåce pocztowej urzàdzenia, przy wysyâaniu pliku w wiadomoãci e-mail z uåyciem funkcji faksu, w polu �Od:� umieszczony zostanie adres e-mail urzàdzenia. Jeãli dla maszyny nie okreãlono adresu e-mail, w polu �Od:� jest umieszczany adres e-mail administratora.

� WyâàczoneJeãli wybrano wartoãæ [Wyâàczone], podany adres e-mail jest umieszczany w polu �Od:", lecz nie nie moåna wysâaæ wiadomoãci e-mail nie podajàc adresu e-mail odbiorcy. Przy korzystaniu z funkcji faksu, nie moåna wysâaæ wiadomoãci e-mail jeãli podany adres e-mail nie jest zarejestrowany w ksiàåce adresowej urzàdzenia.

❖ Konto faksu e-mailOkreãla adres e-mail, nazwê uåytkownika i hasâo sâuåàce do odbierania faksów internetowych.� Odbierz

� Adres e-mailWpisz adres e-mail uåywajàc maksymalnie 128 znaków.

� Nazwa uåytkownikaWpisz nazwê uåytkownika uåywajàc maksymalnie 64 znaków.

� HasâoWpisz hasâo uåywajàc maksymalnie 128 znaków.

� Nie odbieraj

❖ Interwaâ skanera przed ponownym wysyâ.Okreãla czas, przez jaki urzàdzenie oczekuje przed powtórnym wysâaniem pliku skanu, jeãli nie moåna go wysâaæ do serwera dostarczania lub poczty.Wartoãæ domyãlna to 300 sekund(y).Czas moåna podaæ z zakresu od 60 do 999 z dokâadnoãcià do jednej sekundy, przy uåyciu przycisków numerycznych.To ustawienie dotyczy funkcji skanera.

❖ Liczba ponownych wysyâañ skaneraOkreãla maksymalnà liczbê ponowieñ wysyâania pliku skanowania do serwera dostarczania lub poczty.� Wâàczone: 3 raz(y)� WyâàczoneJeãli wybrano wartoãæ [Wâàczone], moåna okreãliæ liczbê ponowieñ z zakresu od 1 do 99. To ustawienie dotyczy funkcji skanera.

Page 91: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Narzêdzia administratora

83

2

Narzêdzia administratora

Ta czêãæ opisuje narzêdzia uåytkownika znajdujàce siê w menu Narzêdzia

administratora opcji Ustawienia systemu.Narzêdzia administratora przeznaczone sà dla osób sprawujàcych nadzór nad urzàdzeniem. Zmiana tych ustawieñ wymaga posiadania uprawnieñ administratora.Zalecamy wâàczenie funkcji autoryzacji administratora przed wprowadzeniem jakichkolwiek ustawieñ w menu Narzêdzia administratora.

❖ zarzàdzanie ksiàåkà adresówDo ksiàåki adresowej moåna dodawaæ informacje. Informacje moåna teå zmieniaæ i usuwaæ. Szczegóâowe informacje znajdujà siê w rozdziale �Ksiàåka adresowa�.� Zarejestruj/Zmieñ

Moåna rejestrowaæ i zmieniaæ nazwy oraz kody uåytkowników.� Nazwy

Moåna zarejestrowaæ nazwê, wyãwietlany kod, numer rejestracji oraz wybrany indeks.

� Informacje autoryzacjiMoåna zarejestrowaæ kod uåytkownika i wybraæ funkcjê dostêpne dla uåytkownika o danym kodzie. Moåna równieå zarejestrowaæ nazwy i hasâa uåytkowników, sâuåàce do wysyâania wiadomoãci poczty elektronicznej, zapisywania plików w folderach i dostêpu do serwera LDAP.

� ZabezpieczenieMoåna zarejestrowaæ kod zabezpieczenia.

� Odbiorca faksuMoåna zarejestrowaæ numer faksu, miêdzynarodowy tryb nadawania, nagâówek faksu, wstawianà etykietê, odbiorcê IP-Fax oraz protokóâ.

� Poczta elektronicznaMoåna zarejestrowaæ adres poczty elektronicznej.

� FolderMoåna zarejestrowaæ protokóâ, ãcieåkê, numer portu i nazwê serwera.

� Dodaj do grupyOdbiorców zdefiniowanych w ksiàåce adresowej moåna dodaæ do grupy.

� UsuñMoåna usunàæ nazwê z ksiàåki adresowej.

Moåna zarejestrowaæ maksymalnie 2000 nazw.Moåna zarejestrowaæ maksymalnie 500 kodów uåytkowników.Rejestrowanie i zarzàdzanie nazwami w ksiàåce adresowej moåna wykonywaæ przy uåyciu oprogramowania Web Image Monitor lub SmartDeviceMonitor for Admin.

Page 92: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Ustawienia systemu

84

2

❖ Ksiàåka adresowa: Zarejestruj/Zmieñ/Usuñ grupêNazwy zarejestrowane w ksiàåce adresowej moåna dodaæ do grupy.Moåna wówczas âatwo zarzàdzaæ nazwami zarejestrowanymi w kaådej grupie.

� Zarejestruj/Zmieñ

Grupy moåna rejestrowaæ i zmieniaæ.� Nazwy

Moåna zarejestrowaæ nazwê, wyãwietlany kod, numer rejestracji oraz wybrany indeks.

� Zarejestruj uåytkownika/grupêMoåna sprawdziæ nazwy lub grupy zarejestrowane w kaådej grupie.

� ZabezpieczenieMoåna zarejestrowaæ kod zabezpieczenia.

� Dodaj do grupyGrupy zarejestrowane w ksiàåce adresowej moåna umieãciæ w grupie.

� UsuñGrupê z ksiàåki adresowej moåna usunàæ.

Moåna zarejestrowaæ maksymalnie 100 grup.Rejestrowanie i zarzàdzanie grupami w ksiàåce adresowej moåna wykonywaæ przy uåyciu oprogramowania Web Image Monitor lub SmartDeviceMonitor for Admin.Naleåy uåyæ funkcji oprogramowania SmartDeviceMonitor for Admin dostarczanego z zespoâem drukarki/skanerem.

❖ Ksiàåka adresowa: zmiana kolejnoãciUmoåliwia zmianê kolejnoãci zarejestrowanej nazwy.Moåna zmieniæ kolejnoãæ elementów na tej samej stronie, ale nie moåna przenieãæ elementów na inna stronê.Na przykâad nie moåna przenieãæ elementu z sekcji �PLANNING� ([OPQ]) do �DAILY� ([CD]).A Naciãnij przycisk [Ustaw. systemu].B Naciãnij przycisk [Narzêdzia administr.].C Naciãnij przycisk [Ksiàåka adresowa: Zmiana kolejnoãci].

Page 93: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Narzêdzia administratora

85

2

D Naciãnij przycisk nazwy do przeniesienia.

Nazwê moåna wybraæ przy uåyciu przycisków numerycznych.E Naciãnij przycisk nazwy w miejscu, do którego nazwa jest przenoszona.

Przycisk uåytkownika zostanie przeniesiony do wskazanego miejsca, a przycisk uåytkownika znajdujàcy siê aktualnie na wybranej pozycji zostanie przeniesiony do przodu lub wstecz.Jeãli wybrany przycisk jest przenoszony do przodu, przycisk na wybranej pozycji jest przenoszony wstecz.Jeãli wybrany przycisk jest przenoszony wstecz, przycisk na wybranej pozycji jest przenoszony do przodu.

Nazwê moåna wybraæ takåe przy uåyciu przycisków numerycznych.

Page 94: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Ustawienia systemu

86

2

❖ Druk ksiàåki adresowej: Lista odbiorcówMoåna wydrukowaæ listê odbiorców zarejestrowanych w ksiàåce adresowej.� Druk w kolejnoãci indeksu 1

Drukuje ksiàåkê adresowà posortowanà wedâug pola 1.

� Druk w kolejnoãci indeksu 2

Drukuje ksiàåkê adresowà posortowanà wedâug pola 2.� Druk w kolejnoãci indeksu 3

Drukuje ksiàåkê adresowà posortowanà wedâug pola 3.� Drukuj listê wybierania grupowego

Drukuje ksiàåkê adresowà grup.A Naciãnij przycisk [Ustaw. systemu].B Naciãnij przycisk [Narzêdzia administr.].C Naciãnij przycisk [Druk ksiàåki adresowej: Lista odbiorców].D Wybierz format wydruku.E Aby wydrukowaæ listê w trybie drukowania dwustronnego, wybierz

opcjê [Drukuj po obu stronach].F Naciãnij przycisk {Start}.

Lista jest drukowana.

❖ Ksiàåka adresowa: edycja indeksuIndeks moåna edytowaæ, aby umoåliwiæ âatwe wyszukanie uåytkownika.A Naciãnij przycisk [Ustaw. systemu].B Naciãnij przycisk [Narzêdzia administr.].C Naciãnij przycisk [Ksiàåka adresowa: Edycja indeksu].

Page 95: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Narzêdzia administratora

87

2

D Naciãnij przycisk indeksu do zmiany.

E Wprowadä nowà nazwê, a nastêpnie naciãnij przycisk [OK].F Naciãnij przycisk [OK].

❖ Ksiàåka adresowa: Przeâàcz indeksOkreãla indeks do wybrania uåytkownika.� Indeks 1� Indeks 2� Indeks 3

❖ Kopia zapasowa / Przywróæ ksiàåkê adresowàMoåna utworzyæ kopiê zapasowà ksiàåki adresowej urzàdzenia na pamiêci zewnêtrznej lub odtworzyæ z niej takà kopiê.� Kopia zapasowa

Moåna utworzyæ kopiê zapasowà ksiàåki adresowej urzàdzenia do pamiêci zewnêtrznej.

� PrzywróæMoåna odtworzyæ kopiê zapasowà ksiàåki adresowej z pamiêci zewnêtrznej.

� FormatMoåna sformatowaæ pamiêæ zewnêtrznà.

� Uzyskanie informacji o noãnikachWyãwietla informacje o wolnym i zajêtym miejscu na pamiêci zewnêtrznej.

❖ Wyãwietl/Wydrukuj licznikUmoåliwia wyãwietlenie i wydrukowanie liczby kopii.� Wyãwietl/Wydrukuj licznik

Wyãwietla liczbê wydruków dla kaådej funkcji (Ogóâem, Kopiarka, Faks, Drukarka, A3/DLT, Dupleks i Zszywanie).

� Drukuj listê licznikówDrukuje listê iloãci wydruków dla kaådej opcji.

Page 96: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Ustawienia systemu

88

2

❖ Wyãwietl/Wydrukuj wartoãæ licznika wg. uåytkownikówUmoåliwia wyãwietlenie i wydrukowanie liczby wydruków utworzonych za pomocà kodów uåytkownika i ustawienie wartoãci liczników na 0.Naciãnij przycisk [UPoprz.] i [TNastêpny], aby wyãwietliæ caâkowità liczbê

wydruków.Liczba wydruków moåe róåniæ siê od wartoãci licznika opcji Wyãwietl/Drukuj licznik.� Licznik wydruków wykonanych przez wszystkich uåytkowników

Drukuje wartoãci licznika dla wszystkich uåytkowników.� Wyczyãæ wartoãci licznika dla wszystkich uåytkowników

Ustawia wartoãci 0 dla liczby wydruków wykonanych pod wszystkimi kodami uåytkowników.

� Licznik wydruków wykonanych przez kaådego uåytkownikaDrukuje wartoãci licznika dla poszczególnych uåytkowników.

� Wyczyãæ wartoãci licznika dla poszczególnych uåytkownikówUstawia wartoãci 0 dla liczby wydruków wykonanych pod kodem uåytkownika.

❖ Zarzàdzanie autoryzacjà uåytkowników� Autoryzacja kodu uåytkownika.

Opcja Autoryzacja kodu uåytkownika umoåliwia ograniczenie liczby dostêpnych funkcji i nadzorowanie ich wykorzystania.Korzystanie z opcji Autoryzacja kodu uåytkownika wymaga zarejestrowania kodu uåytkownika.Funkcja Kontrola PC drukarki umoåliwia utworzenie dziennika wydruków dla kodów wprowadzonych przy uåyciu sterownika drukarki.Jeãli wybrano opcjê Autoryzacja kodu uåytkownika, nie moåna uåyæ opcji Automatyczny wybór koloru.Szczegóâowych informacji dotyczàcych opcji Autoryzacja podstawowa, Autoryzacja Windows, Autoryzacja LDAP i Autoryzacja serwera integracji moåe udzieliæ administrator.� Kopiarka� Drukarka� Inne funkcje� Autoryzacja zadañ drukowania

� Autoryzacja podstawowa� Autoryzacja Windows� Autoryzacja LDAP� Autoryzacja serwera integracji� Wyâàczone

❖ Zarzàdzanie rozszerzonà administracjàSzczegóâowych informacji na temat tej funkcji moåe udzieliæ administrator.

Page 97: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Narzêdzia administratora

89

2

❖ Zarzàdzanie autoryzacjà administratorówSzczegóâowych informacji na temat tej funkcji moåe udzieliæ administrator.

❖ Zarejestruj/Zmieñ administratora

Szczegóâowych informacji na temat tej funkcji moåe udzieliæ administrator.

❖ Zarzàdzanie licznikiem zewnêtrznymOkreãla funkcje, które bêdà zarzàdzane przy uåyciu licznika zewnêtrznego.� Kopiarka: Peânokolorowe/Czarno-biaâe� Drukarka: Czarno-biaâe� Inne funkcje: Serwer dokumentów / Faks / Skaner

❖ Rozszerzone zabezpieczeniaOkreãla czy uåywane sà funkcje rozszerzonych zabezpieczeñ. Szczegóâowych informacji na temat rozszerzonych funkcji ochrony moåe udzieliæ administrator.

❖ Automatyczne usuwanie pliku na serwerze dokumentówOkreãla czy dokumenty zapisane na serwerze dokumentów majà byæ usuwane po upâywie okreãlonego czasu.� Wâàczone: 3 dni� WyâàczoneJeãli wybrano wartoãæ [Wâàczone], dokumenty zapisane od tej chwili bêdà usuwane po okreãlonym czasie.Jeãli wybrano wartoãæ [Wyâàczone], dokumenty nie sà automatycznie usuwane.Jeãli wybrano wartoãæ [Wâàczone], wpisz liczbê dni z zakresu od 1 do 180 (z dokâadnoãcià do 1 dnia).Wartoãæ domyãlna to 3 dni, co oznacza, åe dokumenty sà usuwane 3 dni (72 godziny) po zapisaniu.

❖ Usuwanie wszystkich plików z serwera dokumentówMoåna usunàæ pliki zapisane na serwerze dokumentów, wâàcznie z plikami zapisanymi przez funkcje drukarki Wydruk próbny, Wydruk bezpieczny, Druk z zatrzymaniem i Zapisane zadania.� Nie� TakNawet jeãli hasâo jest zawsze ustawione, wszystkie dokumenty sà usuwane.Zostanie wyãwietlony komunikat z proãbà o potwierdzenie. Aby usunàæ wszystkie dokumenty, wybierz [Tak].

Page 98: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Ustawienia systemu

90

2

❖ Zarejestruj / Zmieñ / Usuñ serwer LDAPMoåna zarejestrowaæ serwer LDAP, aby wyszukiwaæ odbiorców e-mail bezpoãrednio w ksiàåce adresowej serwera LDAP. Uåycie tej funkcji jest moåliwe przy wysyâaniu zeskanowanych plików pocztàe-mail, przy uåyciu

funkcji skanera lub faksu.� Nazwa� Nazwa serwera� Podstawa wyszukiwania� Numer portu� SSL� Autoryzacja� Nazwa uåytkownika� Hasâo� Warunki wyszukiwania� Opcje wyszukiwaniaPrzed rozpoczêciem wyszukiwania LDAP naleåy sprawdziæ, czy okreãlono wartoãci poniåszych opcji. W przypadku innych opcji, naleåy sprawdziæ ãrodowisko i wprowadziæ wymagane zmiany.� Nazwa serwera� Podstawa wyszukiwania� Numer portu� Warunki wyszukiwania� Wybór metody autoryzacjiAby korzystaæ z serwera LDAP w menu Narzêdzia administratora, naleåy wybraæ wartoãæ [Wâàczone] dla opcji serwera LDAP.Ta funkcja obsâuguje LDAP wersje 2.0 i 3.0. Wersja 2.0 nie obsâuguje autoryzacji z wysokim poziomem ochrony.

❖ Wyszukiwanie LDAPOkreãla czy serwer LDAP bêdzie uåywany przy wyszukiwaniu.� Wâàczone� Wyâàczone

Jeãli wybrano opcjê [Wyâàczone], lista serwerów LDAP nie jest dostêpna na ekranie wyszukiwania.

❖ AOF (zawsze wâàczone)Okreãla czy funkcja automatycznego wyâàczania jest uåywana.� Wâàczone� Wyâàczone

❖ Wersja firmware�uMoåna sprawdziæ wersjê oprogramowania zainstalowanego na maszynie.

Page 99: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Narzêdzia administratora

91

2

❖ Poziom ochrony sieciSzczegóâowych informacji na temat tej funkcji moåe udzieliæ administrator.

❖ Ustawienia automatycznego czyszczenia pamiêci

Szczegóâowych informacji na temat tej funkcji moåe udzieliæ administrator.

❖ Wyczyãæ wszystkie pamiêciSzczegóâowych informacji na temat tej funkcji moåe udzieliæ administrator.

❖ Usuñ wszystkie dziennikiSzczegóâowych informacji na temat tej funkcji moåe udzieliæ administrator.

❖ Ustawienia przesyâania dziennikaSzczegóâowych informacji na temat tej funkcji moåe udzieliæ administrator.

❖ Ochrona danych przed kopiowaniemSzczegóâowych informacji na temat tej funkcji moåe udzieliæ administrator.

Zajrzeæ do instrukcji...str. 219 �Ksiàåka adresowa�str. 235 �Drukowanie licznika dla kaådego uåytkownika�str. 299 �Licznik�

Page 100: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Ustawienia systemu

92

2

Zarejestruj / Zmieñ / Usuñ serwer LDAPTa czêãæ zawiera wyjaãnienia dotyczàce okreãlania ustawieñ serwera LDAP.

Aby zarejestrowaæ/zmieniæ serwer LDAP

A Naciãnij przycisk [Ustaw. systemu].

B Naciãnij przycisk [Narzêdzia administr.].

C Naciãnij przycisk [Zarejestruj/Zmieñ/Usuñ serwer LDAP].

D Sprawdä, czy wybrano opcjê [Zarejestruj/Zmieñ].

EWybierz serwer LDAP do zarejestrowania lub zmiany.Przy rejestrowaniu serwera, wybierz opcjê [Niezarejestr.].

F Okreãl kaådà pozycjê.

G Po okreãleniu kaåego ustawienia naciãnij przycisk [OK].Szczegóâowe informacje na temat serwera LDAP zawiera rozdziaâ "Rejestrowanie serwera LDAP".

H Naciãnij przycisk [Wyjãcie].

I Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/Licznik}.

Zajrzeæ do instrukcji...str. 93 �Rejestrowanie serwera LDAP�

Aby usunàæ zarejestrowany serwer LDAP

A Naciãnij przycisk [Ustaw. systemu].

B Naciãnij przycisk [Narzêdzia administr.].

C Naciãnij przycisk [Zarejestruj/Zmieñ/Usuñ serwer LDAP].

D Naciãnij przycisk [Usuñ].

EWybierz serwer LDAP do usuniêcia.

F Naciãnij przycisk [Tak].

G Naciãnij przycisk [Wyjãcie].

H Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/Licznik}.

Page 101: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Narzêdzia administratora

93

2

Rejestrowanie serwera LDAPTa czêãæ zawiera wyjaãnienia dotyczàce okreãlania ustawieñ serwera LDAP.

Aby wprowadziæ identyfikator

A Naciãnij przycisk [Zmieñ] dla opcji �Nazwa�.Zarejestruj nazwê serwera LDAP. Zarejestrowana nazwa bêdzie wyãwietlana na ekranie wyboru serwera, przy korzystaniu z funkcji wyszukiwania LDAP.

BWpisz nazwê identyfikatora serwera.

C Naciãnij przycisk [OK].

Aby wprowadziæ nazwê serwera

A Naciãnij przycisk [Zmieñ] dla opcji �Nazwa serwera�.Zarejestruj nazwê hosta lub adres IPv4 serwera LDAP.

BWpisz nazwê serwera LDAP.

C Naciãnij przycisk [OK].

Aby wprowadziæ podstawê wyszukiwania

A Naciãnij przycisk [Zmieñ] dla opcji �Podstawa wyszukiwania�.Wybierz folder trasy, aby rozpoczàæ przeszukiwanie adresów e-mail zarejestrowanych w wybranym folderze, tzn. celów wyszukiwania.

BWpisz podstawê wyszukiwania.Na przykâad jeãli cel wyszukiwania to departament sprzedaåy firmy ABC, naleåy wprowadziæ �dc=departament sprzedaåy, o=ABC�. (W tym przykâadzie opis dotyczy usâugi Active Directory. �dc� to jednostka organizacyjna, a �o� oznacza firmê.)Zarejestrowanie podstawy wyszukiwania moåe byæ wymagane, w zaleånoãci od ãrodowiska serwera. Jeãli rejestracja jest wymagana, niezdefiniowane wyszukiwanie spowoduje wystàpienie bâêdu. Sprawdä ãrodowisko serwera i wprowadä wymagane opcje.

C Naciãnij przycisk [OK].

Page 102: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Ustawienia systemu

94

2

Aby wprowadziæ numer portu

A Naciãnij przycisk [Zmieñ] dla opcji �Numer portu�.

Okreãl numer portu dla komunikacji z serwerem LDAP. Okreãl port odpowiedni dla ãrodowiska.

BWpisz numer portu przy uåyciu przycisków numerycznych, a nastêpnie naciãnij przycisk {#}.Jeãli dla opcji SSL okreãlono wartoãæ [Wâàczone], numer portu jest automatycznie zmieniany na �636�.

Aby uruchomiæ komunikacjê SSL

A Naciãnij przycisk [Wâàczone].Uåyj protokoâu SSL dla komunikacji z serwerem LDAP.Aby korzystanie z protokoâu SSL byâo moåliwe, protokóâ musi byæ obsâugiwany przez serwer LDAP.Jeãli dla opcji SSL okreãlono wartoãæ [Wâàczone], numer portu jest automatycznie zmieniany na �689�.Ustawienie SSL musi byæ wâàczone na tej maszynie. Szczegóâowe informacje moåna uzyskaæ od administratora.

Aby skonfigurowaæ autoryzacjê

A Naciãnij przycisk [TNastêpny].

B Naciãnij przycisk [Wâàczone] lub [Wys. poziom bezp.] dla opcji �Autoryzacja�.Aby wykonaæ wyszukiwanie przy uåyciu serwera LDAP, naleåy do autoryzacji uåyæ konta administratora.Ustawienia autoryzacji muszà byæ zgodne z ustawieniami autoryzacji serwera. Przed konfigurowaniem maszyny naleåy sprawdziæ ustawienia serwera.Opcja [Wys. poziom bezp.] jest dostêpna tylko dla serwera LDAP w wersji 3.0.Jeãli wybrano wartoãæ [Wys. poziom bezp.], hasâo administratora jest szyfrowane przed przesâaniem go przez sieæ. Jeãli wybrano wartoãæ [Wâàczone], hasâo jest przesyâane bez szyfrowania.

Page 103: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Narzêdzia administratora

95

2

Aby wprowadziæ nazwê uåytkownika i hasâo

A Naciãnij przycisk [TNastêpny].

B Naciãnij przycisk [Zmieñ] dla opcji �Nazwa uåytkownika�.Jeãli dla ustawieñ autoryzacji wybrano wartoãæ [Wâàczone] lub [Wys. poziom bezp.], naleåy uåyæ nazwy i hasâa konta administratora. Nie moåna wprowadzaæ nazwy konta i hasâa administratora, jeãli autoryzacja jest uåywana dla kaådego uåytkownika lub kaådego wyszukiwania.

CWpisz nazwê uåytkownika i naciãnij przycisk [OK].Procedury konfigurowania nazwy uåytkownika róånià siê w zaleånoãci od ãrodowiska serwera. Przed wprowadzeniem ustawieñ naleåy sprawdziæ ãrodowisko serwera.Przykâad: Nazwa domeny/Nazwa uåytkownika, Nazwa uåytkownika@Nazwa domeny, CN=Nazwa, OU=Nazwa departamentu, DC=Nazwa serwera

D Naciãnij przycisk [Zmieñ] dla opcji �Hasâo�.

EWprowadä hasâo, a nastêpnie naciãnij przycisk [OK].Nazwa uåytkownika i hasâo sà wymagane do autoryzacji administratora przy dostêpie do serwera LDAP.Moåna wprowadziæ nazwê uåytkownika i hasâo do ksiàåki adresowej urzàdzenia, co umoåliwia dostêp do serwera LDAP z autoryzacjà indywidualnà. Do wybrania nazwy uåytkownik i hasâa naleåy uåyæ narzêdzi administratora.

Aby przetestowaæ poâàczenie

A Naciãnij przycisk [Test poâàczenia].Uåyj serwera LDAP, aby sprawdziæ, czy nawiàzano poprawne poâàczenie. Funkcja sprawdzania autoryzacji dziaâa zgodnie z ustawieniami autoryzacji.Test poâàczenia zostaâ wykonany.

B Naciãnij przycisk [Wyjãcie].Jeãli test poâàczenia nie powiedzie siê, naleåy sprawdziæ ustawienia i spróbowaæ ponownie.Ta funkcja nie sprawdza warunków wyszukiwania ani nie wyszukuje podstawy.

Page 104: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Ustawienia systemu

96

2

Aby okreãliæ warunki wyszukiwania

A Naciãnij dwukrotnie przycisk [TNastêpny].

B Naciãnij przycisk [Zmieñ] dla nastêpujàcych elementów, aby uåyæ ich jako warunków wyszukiwania: [Nazwa], [Adres e-mail], [Numer faksu], [Nazwa firmy] oraz [Nazwa departamentu].Atrybut moåna wprowadziæ jako typowy termin wyszukiwania. Korzystajàc z wprowadzonego atrybutu, funkcja przeszukuje ksiàåkê adresowà serwera LDAP.

CWpisz atrybut do uåycia przy wyszukiwaniu adresów e-mail, a nastêpnie naciãnij przycisk [OK].Wartoãæ atrybutu moåe siê zmieniæ, w zaleånoãci od ãrodowiska serwera. Przed okreãleniem wartoãci atrybutu naleåy sprawdziæ, czy wartoãæ ta odpowiada ãrodowisku serwera.Wartoãci opcji moåna pozostawiæ puste, jednak przy wyszukiwaniu adresów e-mail w ksiàåce adresowej serwera LDAP atrybuty muszà byæ okreãlone.

Aby ustawiæ opcje wyszukiwania

A Naciãnij trzy razy [TNastêpny].

B Naciãnij przycisk [Zmieñ] dla opcji "Atrybut".

CWpisz atrybut, który chcesz uåyæ przy wyszukiwaniu adresów e-mail, a nastêpnie naciãnij przycisk [OK].Aby przeszukaæ dane serwera LDAP przy uåyciu sâowa kluczowego innego niå zdefiniowane przez opcje Nazwa, Adres e-mail, Numer faksu, Nazwa firmy i Nazwa departamentu, naleåy podaæ atrybut sâowa kluczowego zarejestrowany na serwerze LDAP i nazwê do wyãwietlania na panelu operacyjnym podczas wyszukiwania. Na przykâad aby przeszukaæ adresy e-mail wedâug numeru pracownika, naleåy wpisaæ �nrPracownika� w polu Atrybut i �Numer pracownika� w polu wyãwietlania klucza.Wartoãæ atrybutu moåe siê zmieniæ, w zaleånoãci od ãrodowiska serwera. Przed okreãleniem atrybutu naleåy sprawdziæ, czy odpowiada on ãrodowisku serwera.

D Naciãnij przycisk [Zmieñ] dla opcji "Wyãwietl przycisk".

Page 105: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Narzêdzia administratora

97

2

EWprowadä nazwê wyãwietlanà na przycisku, a nastêpnie naciãnij przycisk [OK]Zarejestrowany �wyãwietlany klucz� zostanie uåyty przy wyszukiwaniu

LDAP jako sâowo kluczowe.� Bez rejestrowania nazwy na przycisku

� Z rejestrowaniem nazwy na przycisku

Przycisk nie jest uåywany przy wyszukiwaniu, o ile nie zarejestrowano opcji �Atrybut� oraz �Nazwa na przycisku�. Przed korzystaniem z wyszukiwania opcjonalnego naleåy sprawdziæ, czy zarejestrowano obie te opcje.

Page 106: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Ustawienia systemu

98

2

Page 107: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

3. Funkcje kopiarki / serweradokumentów

Ten rozdziaâ opisuje narzêdzia uåytkownika znajdujàce siê w menu Funkcje kopiarki / Serwera dokumentów.Szczegóâowe informacje na temat dostêpu do menu [Funkcje kopiarki/serwera dok.] znajdujà siê w czêãci "Dostêp do narzêdzi uåytkownika (Ustawienia systemu)".

99

Zajrzeæ do instrukcji...str. 3 �Korzystanie z menu Narzêdzia uåytkownika�

Funkcje ogólneTa czêãæ opisuje narzêdzia uåytkownika dostêpne w menu Funkcje ogólne opcji Funkcje kopiarki / Serwera dokumentów.

❖ Priorytet automatycznego nasycenia obrazuMoåna okreãliæ czy wartoãæ opcji Automatyczne nasycenie obrazu po wâàczeniu urzàdzenia, zresetowaniu go lub wyczyszczeniu trybów to �Wâàczony� czy �Wyâàczony�.� Peânokolorowy

� Wâàczone� Wyâàczone

� Czarno-biaâe� Wâàczone� Wyâàczone

❖ Priorytet typu oryginaâuMoåna wybraæ typ oryginaâu uåywany po wâàczeniu zasilania lub wyczyszczeniu trybów.� Peânokolorowy

� Tekst� Tekst/Foto� Foto� Jasny oryginaâ� Kopia z kopii� Mapa

� Czarno-biaâe� Tekst� Tekst/Foto� Foto� Jasny oryginaâ� Kopia z kopii� Mapa

Page 108: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Funkcje kopiarki / serwera dokumentów

100

3

❖ Priorytet oryginaâu typu fotoPo wybraniu wartoãci �Tekst / Foto� lub �Foto� w opcji �Priorytet typu oryginaâu� moåna zmieniæ ustawienia wybranego typu.� Fotografia bâyszczàca

� Fot. drukowana� Kopia fotografii

❖ Wyãwietlanie typu oryginaâuTypy oryginaâów mogà byæ wyãwietlane na ekranie poczàtkowym.� Pokazany� UkryjJeãli wybrano opcjê [Ukryty], zostanie wyãwietlony nastêpujàcy ekran.

❖ Ekran papieruDostêpne kasety na papier i rozmiary papieru moåna wyãwietliæ na ekranie poczàtkowym.� Pokazany� UkryjPo wybraniu [Ukryty], zostanie wyãwietlony nastêpujàcy ekran. Naciãnij przycisk [Auto. wybór pap.], aby wyãwietliæ rozmiary papieru.

❖ Orientacja oryginaâu w trybie dupleksuPrzy wykonywaniu kopii dwustronnych moåna ustawiæ orientacjê oryginaâu.� góra do góry� Góra do doâu

Page 109: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Funkcje ogólne

01

3

❖ Orientacja kopii w trybie dupleksuWykonujàc kopie dwustronne, moåna ustawiæ orientacjê kopii.� góra do góry

1

� Góra do doâu

❖ Maksymalna liczba kopiiMaksymalna liczba kopii moåe byæ liczbà z przedziaâu od 1 do 999.Wartoãæ domyãlna to 999 arkuszy.

❖ Automatyczna zmiana kasetJeãli papier tego samego rozmiaru zostanie zaâadowany do wiêcej niå jednej kasety, wówczas po wykorzystaniu papieru w pierwszej kasecie urzàdzenie automatycznie zacznie pobieraæ papier z innej kasety (jeãli wybrano opcjê Automatyczny wybór papieru). Funkcja ta jest okreãlana terminem �Automatyczne przeâàczanie kaset�. To ustawienie okreãla, czy funkcja Automatycznej zmiany kaset jest uåywana.� Z obrotem obrazu

Umoåliwia kopiowanie przy uåyciu funkcji Automatyczna zmiana kaset.� Bez obracania obrazu

Kopiowanie z funkcjà Automatyczna zmiana kaset jest wykonywane tylko jeãli papier tego samego rozmiaru i orientacji zostanie zaâadowany do dwóch lub wiêcej kaset. Jeãli orientacja lub rozmiary papieru w kasetach sà róåne, kopiowanie zostanie przerwane i zostanie wyãwietlony komunikat �Zaâaduj papier� .

� WyâàczoneGdy papier w kasecie siê skoñczy, kopiowanie jest przerywane i wyãwietlany jest komunikat �Zaâaduj papier.�.

❖ Däwiêk: Oryginaâ pozostaâBrzêczyk generuje sygnaâ, jeãli uåytkownik zapomni o zabraniu oryginaâów po zakoñczeniu kopiowania.� Wâàczone� WyâàczoneJeãli dla opcji Sygnaâ däwiêkowy w menu Narzêdzia uåytkownika (Ustawienia systemu) wybrano wartoãæ [Wyâàczone], brzêczyk nie generuje sygnaâu niezaleånie od ustawienia Däwiêk: Oryginaâ pozostaâ.

❖ Sygnaâ zakoñczenia zadaniaMoåna wybraæ, czy po zakoñczeniu kopiowania jest generowany sygnaâ brzêczyka.Jeãli opcja Sygnaâ däwiêkowy w menu Narzêdzia uåytkownika (Ustawienia systemu) ma wartoãæ [Wâàczone], brzêczyk wygeneruje sygnaâ, aby powiadomiæ uåytkownika, åe zadanie nie zostaâo zakoñczone, np. z powodu przerwania kopiowania, braku papieru w kasecie lub zaciêcia siê papieru.� Wâàczone� Wyâàczone

Page 110: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Funkcje kopiarki / serwera dokumentów

102

3

❖ Funkcje niestandardowe: Przycisk funkcji kopiowaniaDo przycisków funkcji kopiowania moåna przypisaæ do szeãciu czêsto uåywanych funkcji.

� Wyâàczone� 2 oryginaây → 2-stronny: Góra do góry� 2 oryginaây → 2-stronny: Góra do doâu� 2 stronny→2 stronny� 2-stronny: Góra do góry → 2 oryginaây� 1-stronny → Jednostronnie z âàczeniem: 2 oryginaây� 1-stronny → Jednostronnie z âàczeniem: 4 oryginaây� 1-stronny → Jednostronnie z âàczeniem: 8 oryginaây� 4 oryginaây → 2-stronny: Góra do góry� 4 oryginaây → Dwustronnie z âàczeniem: Góra do góry� 1-stronnie → Magazyn� 2-stronnie → Magazyn� Utwórz margines� Orientacja oryginaâu� Pakiet� Zszywanie: U góry ukoãnie / z lewej� Zszywanie: Na dole ukoãnie / z lewej� Zszywanie: Z lewej 2� Zszywanie: 2 na górze� Zszywanie: Z góry� Zszywanie: Z doâu� Broszurowanie� 2 dziurki po lewej� 2 dziurki góra� 3 dziurki po lewej� 3 dziurki z góry

Page 111: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Funkcje ogólne

03

3

� 4 dziurki po lewej� 4 dziurki z góry� Pozytyw/Negatyw

1

❖ Funkcje niestandardowe: Przycisk zapisywanie na serwerze dokumentówDo przycisków zapisywania na serwerze dokumentów moåna przypisaæ do szeãciu czêsto uåywanych funkcji.

� Wyâàczone� Oryginaâ dwustronny: Góra do góry� Oryginaâ dwustronny: Góra do doâu� 1-stronny → Jednostronnie z âàczeniem: 2 oryginaây� 1-stronny → Jednostronnie z âàczeniem: 4 oryginaây� 1-stronny → Jednostronnie z âàczeniem: 8 oryginaâów� 2-stronny: Góra do góry → Jednostronnie z âàczeniem: 2 oryginaây� 2-stronny: Góra do doâu → Jednostronnie z âàczeniem: 2 oryginaây� 2-stronny: Góra do góry → Jednostronnie z âàczeniem: 4 oryginaây� 2-stronny: Góra do doâu → Jednostronnie z âàczeniem: 4 oryginaây� 2-stronny: Góra do góry → Jednostronnie z âàczeniem: 8 oryginaâów� 2-stronny: Góra do doâu → Jednostronnie z âàczeniem: 8 oryginaâów� Utwórz margines� Orientacja oryginaâu� Pakiet� Pozytyw/Negatyw

Zajrzeæ do instrukcji...str. 53 �Sygnaâ däwiêkowy panelu operatora�Poradnik kopiowania/serwera dokumentów

Page 112: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Funkcje kopiarki / serwera dokumentów

104

3

Wspóâczynnik reprodukcji

Ta czêãæ opisuje narzêdzia uåytkownika dostêpne w menu Wspóâczynnik

reprodukcji opcji Funkcje kopiarki / Serwera dokumentów.

❖ Skrót zmiany skaliMoåna zarejestrowaæ trzy najczêãciej uåywane wspóâczynniki zmiany skali inne niå staâe i skonfigurowaæ ich wyãwietlanie na ekranie poczàtkowym. Moåna takåe zmieniæ zarejestrowà zmianê skali.� Wersja metryczna

� 25%� A3 → A5, F → A5 (50%)� A3 → F (65%)� A3 → A4, A4 → A5 (71%)� B4 → F4 (75%)� F → A4, B4 → A4 (82%)� 93%� B4 → A3 (115%)� F → A3, A4 → B4 (122%)� A4 → A3, A5 → A4 (141%)� A5 → A3 (200%)� 400%� Wspóâczynnik zmiany skali uåytkownika (25-400%)� WyâàczoneDomyãlnie:� F1: 71%� F2: 141%� F3: 93%

� Wersja calowa� 25%� 11�×17� → 51/2�×81/2� (50%)� 11�×17� → 81/2�×11� (65%)� 11�×15� → 81/2�×11� (73%)� 81/2�×14� → 81/2�×11� (78%)� F → 81/2�×11� (85%)� 93%� 81/2�×14� → 11�×17� (121%)� 81/2�×11� → 11�×17� (129%)

Page 113: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Wspóâczynnik reprodukcji

05

3

� 81/2�×81/2� → 81/2�×14� (155%)� 51/2"×81/2" → 11"×17" (200%)� 400%

1

� Wspóâczynnik zmiany skali uåytkownika (25-400%)� WyâàczoneDomyãlnie:� F1: 73%� F2: 155%� F3: 93%

❖ Wspóâczynnik reprodukcjiUmoåliwia okreãlenie wspóâczynników powiêkszenia i zmniejszenia, wyãwietlanych po naciãniêciu na ekranie kopiarki przycisku [Zmiana skali].

� Wersja metryczna� 25%� A3 → A5, F → A5 (50%)� A3 → F (65%)� A3 → A4, A4 → A5 (71%)� B4 → F4 (75%)� F → A4, B4 → A4 (82%)� 93%� B4 → A3 (115%)� F → A3, A4 → B4 (122%)� A4 → A3, A5 → A4 (141%)� A5 → A3 (200%)� 400%� Wspóâczynnik zmiany skali uåytkownika (25-400%)

Page 114: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Funkcje kopiarki / serwera dokumentów

106

3

� Wersja calowa� 25%� 11�×17� → 51/2�×81/2� (50%)

1

� 11�×17� → 8 /2�×11� (65%)� 11�×15� → 81/2�×11� (73%)� 81/2�×14� → 81/2�×11� (78%)� F → 81/2�×11� (85%)� 93%� 81/2�×14� → 11�×17� (121%)� 81/2�×11� → 11�×17� (129%)� 81/2�×81/2� → 81/2�×14� (155%)� 51/2"×81/2" → 11"×17" (200%)� 400%� Wspóâczynnik zmiany skali uåytkownika (25-400%)

❖ Priorytet wspóâczynnika zmiany skaliMoåna okreãliæ wspóâczynnik priorytetowy, uåywany po naciãniêciu przycisku [Zmiana skali].� Wersja metryczna

� 400%� 200%� 141%� 122%� 115%� 93%� 82%� 75%� 71%� 65%� 50%� 25%

Page 115: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Wspóâczynnik reprodukcji

07

3

� Wersja calowa� 400%� 200%

1

� 155%� 129%� 121%� 93%� 85%� 78%� 73%� 65%� 50%� 25%

❖ Wspóâczynnik dla tworzenia marginesuWspóâczynnik zmiany skali moåna ustawiæ podczas przypisywania funkcji Utwórz margines do przycisku skrótu.Wpisz wspóâczynnik przy uåyciu przycisków numerycznych (z zakresu od 90 do 99%).Wartoãæ domyãlna to 93%.

Page 116: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Funkcje kopiarki / serwera dokumentów

108

3

Edycja

Ta czêãæ opisuje narzêdzia uåytkownika dostêpne w menu Edycja opcji Funkcje

kopiarki / Serwera dokumentów.Za pomocà przycisków numerycznych wprowadä szerokoãæ marginesu na oprawê w nastêpujàcy sposób:� System metryczny: 0�30 mm (z dokâadnoãcià do 1 mm)� System calowy: 0"-1,2" (z dokâadnoãcià do 0,1 cala)Za pomocà przycisków numerycznych wprowadä szerokoãæ usuwanego marginesu w nastêpujàcy sposób:� System metryczny: 2�99 mm (z dokâadnoãcià do 1 mm)� System calowy: 0,1"-3,9" (z dokâadnoãcià do 0,1 cala)W przypadku wybrania linii ciàgâej lub przerywanej, nie bêdzie wyãwietlany pas obrazu o szerokoãci ok. 1.5 mm (0,06�) odpowiadajàcy szerokoãci linii oddzielajàcej.

❖ Margines przedni: Lewy/PrawyUmoåliwia okreãlenie lewego i prawego marginesu z przodu kopii wykonanych w trybie Ustawianie marginesów.� Lewa� PrawyDomyãlnie:� System metryczny: Lewa5 mm� System calowy: Lewa0,2"

❖ Margines tylny: Lewy/PrawyUmoåliwia okreãlenie lewego i prawego marginesu z tyâu kopii wykonanych w trybie Ustawianie marginesów.� Lewa� PrawyDomyãlnie:� System metryczny: Lewa5 mm� System calowy: Lewa0,2"

❖ Margines przedni: Góra/DóâUmoåliwia okreãlenie górnego i dolnego marginesu z przodu kopii wykonanych w trybie Ustawianie marginesów.� U góry� U doâuDomyãlnie:� System metryczny: G / D:0mm� System calowy: G / D:0,0"

Page 117: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Edycja

09

3

❖ Margines tylny: Góra/DóâUmoåliwia okreãlenie górnego i dolnego marginesu z tyâu kopii wykonanych w trybie Ustawianie marginesów.� U góry

1

� U doâuDomyãlnie:� System metryczny: G / D:0mm� System calowy: G / D:0,0"

❖ 1-stronny → 2-stronnie margines auto: Góra do góryW trybie jednostronnym lub dwustronnym dupleksu moåna okreãliæ marginesy na odwrotnej stronie kopii.Margines jest ustawiany na wartoãæ okreãlonà przez opcjê �Margines z tyâu: Lewa/Prawa".� Lewa� PrawyDomyãlnie:� System metryczny: Prawy5 mm� System calowy: Prawy0,2"

❖ 1-stronny → 2-stronnie margines auto: Góra do doâuW trybie jednostronnym lub dwustronnym dupleksu moåna okreãliæ marginesy na odwrotnej stronie kopii.Uåywana jest wartoãæ okreãlona dla opcji "Margines z tyâu: Góra/Dóâ�.� U góry� U doâuDomyãlnie:� System metryczny: G / D:0mm� System calowy: G / D:0,0"

❖ Szerokoãæ usuwania brzeguGóra/Dóâ 0mmDomyãlnie:� System metryczny: 10mm� System calowy: 0,4"

❖ Usuñ cieñ oryginaâu w trybie âàczeniaW trybie âàczenia moåna okreãliæ,czy 3-milimetrowy (0,1") margines przy wszystkich czterech krawêdziach poszczególnych oryginaâów jest usuwany.� Wâàczone� Wyâàczone

Page 118: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Funkcje kopiarki / serwera dokumentów

110

3

❖ Szerokoãæ usuwanego ãrodkaZa pomocà tej funkcji moåna okreãliæ szerokoãæ usuwanego marginesu ãrodka.Domyãlnie:

� System metryczny: 10 mm� System calowy: 0,4"

❖ Kopia okâadki przedniej w trybie âàczeniaPo wybraniu trybu Przednia okâadka moåna wykonaæ kopiê z âàczeniem na przedniej okâadce.

� Âàcz� Nie âàcz

❖ Kolejnoãæ kopiowania w trybie âàczeniaW trybie âàczenia moåna wybraæ jednà z dwóch kolejnoãci kopiowania: z lewej do prawej lub z góry na dóâ.

� Z lewej do prawej� Z lewej do prawej� Dóâ lewa� Z góry na dóâ od prawej

❖ Orientacja: Broszura, MagazynUmoåliwia okreãlenie orientacji kopii do otwarcia w trybie Broszura lub Magazyn.� Otwórz w lewo.� Otwórz w prawo

Page 119: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Edycja

11

3

❖ Kopia na okreãlonych przekâadkach w trybie âàczeniaUmoåliwia okreãlenie czy w trybie Okreãlanie/Rozdziaâ moåna wykonywaæ kopiowanie âàczone na wstawianych przekâadkach.� Âàcz

1

� Nie âàcz

❖ Linia oddzielajàca powielone obrazyUmoåliwia okreãlenie linii oddzielajàcej i jej koloru przy uåyciu nastêpujàcych wartoãci funkcji powielone obrazy: brak, jednolita, przerywana A, przerywana B i znaczniki obcinania.� Brak

� Jednolita

� Przerywana A

� Przerywana B

� Znaczniki obcinania

Kolor linii (Peânokolorowe):� Åóâty� Czerwony� Cyjan� Magenta� Zielony� Niebieski� CzarnyLinii oddzielajàcych nie moåna okreãliæ dla wartoãci [Brak].W przypadku opcji �Czarno-biaâe�, wydruk wykonywany jest w kolorze czarnym.Obraz o szerokoãci ok. 1,5 mm (0,06") wokóâ linii oddzielajàcej moåe nie zostaæ skopiowany, jeãli stosowane sà linie jednolite lub âamane.

Page 120: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Funkcje kopiarki / serwera dokumentów

112

3

❖ Linia oddzielajàca podwójne kopieUmoåliwia okreãlenie linii oddzielajàcej przy uåyciu nastêpujàcych wartoãci funkcji Podwójne kopie: brak, jednolita, przerywana A, przerywana B i znaczniki obcinania.

� Brak

� Jednolita

� Przerywana A

� Przerywana B

� Znaczniki obcinania

Kolor linii (Peânokolorowe):� Åóâty� Czerwony� Cyjan� Magenta� Zielony� Niebieski� CzarnyLinii oddzielajàcych nie moåna okreãliæ dla wartoãci [Brak].W przypadku opcji �Czarno-biaâe�, wydruk wykonywany jest w kolorze czarnym.Obraz o szerokoãci ok. 1,5 mm (0,06") wokóâ linii oddzielajàcej moåe nie zostaæ skopiowany, jeãli stosowane sà linie jednolite lub âamane.

Page 121: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Edycja

13

3

❖ Linia oddzielajàca w trybie âàczeniaUmoåliwia okreãlenie linii oddzielajàcej przy uåyciu nastêpujàcych wartoãci funkcji Âàczenie: brak, jednolita, przerywana A, przerywana B i znaczniki obcinania.

1

� Brak

� Jednolita

� Przerywana A

� Przerywana B

� Znaczniki obcinania

Kolor linii (Peânokolorowe):� Åóâty� Czerwony� Cyjan� Magenta� Zielony� Niebieski� CzarnyLinii oddzielajàcych nie moåna okreãliæ dla wartoãci [Brak].W przypadku opcji �Czarno-biaâe�, wydruk wykonywany jest w kolorze czarnym.Obraz o szerokoãci ok. 1,5 mm (0,06") wokóâ linii oddzielajàcej moåe nie zostaæ skopiowany, jeãli stosowane sà linie jednolite lub âamane.

Zajrzeæ do instrukcji...Poradnik kopiowania/serwera dokumentów

Page 122: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Funkcje kopiarki / serwera dokumentów

114

3

Stempel

Ta czêãæ opisuje narzêdzia uåytkownika dostêpne w menu Stempel opcji

Funkcje kopiarki / Serwera dokumentów.

Numerowanie w tleTa czêãæ opisuje narzêdzia uåytkownika znajdujàce siê w menu Numerowanie w tle opcji Stempel.

❖ RozmiarMoåna ustawiæ wielkoãæ nanoszonych numerów.� Maây� Normalne� Duåe

❖ NasycenieMoåna ustawiæ nasycenie kolorystyczne nanoszonych numerów.� Jasne� Normalne� Ciemne� Bardzo ciemne

❖ Kolor stemplaMoåna okreãliæ liczbê kolorów.� Åóâty� Czerwony� Cyjan� Magenta� Zielony� Niebieski� Czarny

Page 123: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Stempel

15

3

Zaprogramowany stempelTa czêãæ opisuje narzêdzia uåytkownika znajdujàce siê w menu

1

Zaprogramowany stempel opcji Stempel.

❖ Jêzyk stemplaMoåna wybraæ jêzyk, w jakim zostanie naniesiony nadruk stempla.� Angielski� Niemiecki� Francuski� Wâoski� Hiszpañski� Holenderski� Portugalski� Polski� Czeski� Szwedzki� Fiñski� Wêgierski� Norweski� Duñski� Rosyjski� Japoñski� Chiñski uproszczony� Chiñski tradycyjny� Hangul-Koreañski

❖ Priorytet stemplaPo naciãniêciu przycisku [Predefiniow. stempel] moåna wybraæ rodzaj stempla, któremu zostanie nadany priorytet.� Kopia� PILNE� PRIORYTET� Do twojej wiadomoãci� PROJEKT� Do uåytku wewnêtrznego� POUFNE� SZKIC

Page 124: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Funkcje kopiarki / serwera dokumentów

116

3

❖ Format stemplaOkreãla sposób drukowania kaådego stempla.� Pozycja stempla

Umoåliwia okreãlenie miejsca drukowania stempla.

� Góra lewa� Góra,ãrodek� Prawo góra� Lewo,ãrodek� Ãrodek� Prawo,ãrodek� Dóâ lewa� Dóâ,ãrodek� Z doâu po prawej

� Pozycja stemplaMoåna dostosowaæ pozycjê stempla w jednym z dostêpnych zakresów podanych poniåej.� Wersja metryczny:

"Z góry po lewej"�T/B: 4-144mm, L/R: 4-144mm"Góra,ãrodek"�T/B: 4-144mm, L/R: 72-72mm"Góra prawa"�T/B: 4-144mm, L/R: 4-144mm"Lewo,ãrodek"�T/B: 72-72mm, L/R: 4-144mm"Ãrodek"�T/B: 72-72mm, L/R: 72-72mm"Prawo,ãrodek"�T/B: 72-72mm, L/R: 4-144mm"Dóâ lewa"�T/B: 4-144mm, L/R: 4-144mm"Dóâ,ãrodek"�T/B: 4-144mm, L/R: 72-72mm"Z doâu po prawej"�T/B: 4-144mm, L/R: 4-144mm

� Wersja calowa:"Góra lewa"�T/B: 0,1"-5,7", L/R: 0,1"-5,7""Góra,ãrodek"�T/B: 0.1"-5.7", L/R: 2.8"-2.8""Góra prawa"�T/B: 0,1"-5,7", L/R: 0,1"-5,7""Lewo,ãrodek"�T/B: 2,8"-2,8", L/R: 0,1"-5,7""Ãrodek"�T/B: 2,8"-2,8", L/R: 2,8"-2,8""Prawo,ãrodek"�T/B: 2,8"-2,8", L/R: 0,1"-5,7""Dóâ lewa"�T/B: 0,1"-5,7", L/R: 0,1"-5,7""Dóâ, ãrodek"�T/B: 0,1"-5,7", L/R: 2,8"-2,8""Dóâ prawa"�T/B: 0,1"-5,7", L/R: 0,1"-5,7"

Page 125: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Stempel

17

3

� RozmiarMoåna wybraæ rozmiar stempla.� 1X� 2X

1

� NasycenieMoåna wybraæ wzór uåywany do nanoszenia stempla.� Normalne

Stempel jest nanoszony na obraz. Nie moåna sprawdziæ, które czêãci obrazu bêdà nakâadaæ siê na siebie.

� JaãniejKopia jest widoczna przez stempel.

� NajjaãniejObraz jest jeszcze wyraäniejszy niå przy ustawieniu Jaãniej.

� Strona do stemplowaniaStempel moåe byæ nanoszony tylko na pierwszej stronie albo na wszystkich stronach.� Wszystkie strony� Tylko pierwsza strona

❖ Kolor stemplaUmoåliwia okreãlenie koloru stempla.� Åóâty� Czerwony� Cyjan� Magenta� Zielony� Niebieski� Czarny

Zajrzeæ do instrukcji...Poradnik kopiowania/serwera dokumentów

Page 126: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Funkcje kopiarki / serwera dokumentów

118

3

Stempel uåytkownikaTa czêãæ opisuje narzêdzia uåytkownika znajdujàce siê w menu Stempel

uåytkownika opcji Stempel.

❖ Zarejestruj / Usuwanie stemplaMoåna zarejestrowaæ wâasny wzór jako stempel uåytkownika oraz zmieniæ go lub usunàæ.Moåna zarejestrowaæ do 4 stempli uåytkownika o wybranych wzorach.

❖ Format stempla:1-4Umoåliwia okreãlenie jak drukowany jest kaådy z zarejestrowanych stempli uåytkownika od 1 do 4.� Pozycja stempla

Okreãla pozycjê, w której drukowany jest stempel.� Góra lewa� Góra,ãrodek� Prawo góra� Lewo,ãrodek� Ãrodek� Prawo,ãrodek� Dóâ lewa� Dóâ,ãrodek� Dóâ prawa

� Pozycja stemplaMoåna dostosowaæ pozycjê stempla uåytkownika w jednym z dostêpnych zakresów podanych poniåej.� Wersja metryczna:

"Góra lewa"�T/B: 4-144mm, L/R: 4-144mm"Góra,ãrodek"�T/B: 4-144mm, L/R: 72-72mm"Góra prawa"�T/B: 4-144mm, L/R: 4-144mm"Lewo,ãrodek"�T/B: 72-72mm, L/R: 4-144mm"Ãrodek"�T/B: 72-72mm, L/R: 72-72mm"Prawo,ãrodek"�T/B: 72-72mm, L/R: 4-144mm"Dóâ lewa"�T/B: 4-144mm, L/R: 4-144mm"Dóâ,ãrodek"�T/B: 4-144mm, L/R: 72-72mm"Dóâ prawa"�T/B: 4-144mm, L/R: 4-144mm

Page 127: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Stempel

19

3

� Wersja calowa:"Góra lewa"�T/B: 0,1"-5,7", L/R: 0,1"-5,7""Góra,ãrodek"�T/B: 0.1"-5.7", L/R: 2.8"-2.8""Góra prawa"�T/B: 0,1"-5,7", L/R: 0,1"-5,7"

1

"Lewo,ãrodek"�T/B: 2,8"-2,8", L/R: 0,1"-5,7""Ãrodek"�T/B: 2,8"-2,8", L/R: 2,8"-2,8""Prawo,ãrodek"�T/B: 2,8"-2,8", L/R: 0,1"-5,7""Dóâ lewa"�T/B: 0,1"-5,7", L/R: 0,1"-5,7""Dóâ, ãrodek"�T/B: 0,1"-5,7", L/R: 2,8"-2,8""Dóâ prawa"�T/B: 0,1"-5,7", L/R: 0,1"-5,7"

� Strona do stemplowaniaUmoåliwia okreãlenie, czy stempel ma byæ drukowany na wszystkich stronach, czy tylko na pierwszej stronie.� Wszystkie strony� Tylko pierwsza strona

❖ Kolor stempla:1-4Okreãla kolor zarejestrowany dla stempla uåytkownika (od 1 do 4).� Åóâty� Czerwony� Cyjan� Magenta� Zielony� Niebieski� Czarny

Zajrzeæ do instrukcji...Poradnik kopiowania/serwera dokumentów

DatownikTa czêãæ opisuje narzêdzia uåytkownika znajdujàce siê w menu Datownik opcji Stempel.

❖ FormatMoåna wybraæ format daty dla trybu okreãlonego przez opcjê Datownik.� MM / DD / RRRR� MM.DD.RRRR� DD / MM / RRRR� DD.MM.RRRR� RRRR.MM.DD

Page 128: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Funkcje kopiarki / serwera dokumentów

120

3

Domyãlnie:� Wersja metryczna: DD/MM/RRRR� Wersja calowa: MM/DD/RRRR

❖ CzcionkaMoåna wybraæ czcionkê datownika.� Czcionka 1� Czcionka 2� Czcionka 3

❖ RozmiarMoåna okreãliæ rozmiar datownika.� Auto� Duåe� Ãredni� Maây

❖ NakâadanieDatownik moåe byæ nanoszony w kolorze biaâym, jeãli nakâada siê na czarne fragmenty kopii.� Wâàczone� Wyâàczone

❖ Kolor stemplaMoåna okreãliæ priorytetowy kolor drukowania daty.� Åóâty� Czerwony� Cyjan� Magenta� Zielony� Niebieski� Czarny

Page 129: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Stempel

21

3

❖ Ustawienia stemplaOkreãla sposób drukowania datownika.� Pozycja stempla

Okreãla pozycjê drukowania datownika.

1

� Lewo, góra� Góra,ãrodek� Góra prawa� Dóâ lewa� Dóâ,ãrodek� Dóâ prawa

� Pozycja stemplaMoåna dostosowaæ pozycjê datownika w jednym z dostêpnych zakresów podanych poniåej.� Wersja metryczna:

"Góra lewa"�T/B: 4-144mm, L/R: 4-144mm"Góra,ãrodek"�T/B: 4-144mm, L/R: 72-72mm"Góra prawa"�T/B: 4-144mm, L/R: 4-144mm"Dóâ lewa"�T/B: 4-144mm, L/R: 4-144mm"Dóâ,ãrodek"�T/B: 4-144mm, L/R: 72-72mm"Dóâ prawa"�T/B: 4-144mm, L/R: 4-144mm

� Wersja calowa:"Góra lewa"�T/B: 0,1"-5,7", L/R: 0,1"-5,7""Góra,ãrodek"�T/B: 0.1"-5.7", L/R: 2.8"-2.8""Góra prawa"�T/B: 0,1"-5,7", L/R: 0,1"-5,7""Dóâ lewa"�T/B: 0,1"-5,7", L/R: 0,1"-5,7""Dóâ,ãrodek"�T/B: 0,1"-5,7", L/R: 2,8"-2,8""Dóâ prawa"�T/B: 0,1"-5,7", L/R: 0,1"-5,7"

� Strona do stemplowaniaUmoåliwia okreãlenie, czy stempel ma byæ drukowany na wszystkich stronach, czy tylko na pierwszej stronie.

� Wszystkie strony� Tylko pierwsza strona

Page 130: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Funkcje kopiarki / serwera dokumentów

122

3

Numerowanie stronTa czêãæ opisuje narzêdzia uåytkownika znajdujàce siê w menu Numerowanie

stron opcji Stempel.

❖ Format stemplaPo naciãniêciu przycisku [Numeracja stron] moåna wybraæ format numerowania stron, któremu zostaâ nadany priorytet.� P1,P2�� 1/5,2/5�� -1-,-2-�� P.1,P.2�� 1,2�� 1-1,1-2�

❖ CzcionkaMoåna wybraæ czcionkê, która bêdzie zastosowana do nanoszenia numerów stron w trybie Numerowanie stron.� Czcionka 1� Czcionka 2� Czcionka 3

❖ RozmiarMoåna wybraæ wielkoãæ stempla nanoszonego w trybie Numerowanie stron.� Auto� Duåe� Ãredni� Maây

❖ Pozycja stempla na tylnej stronie w dupleksieMoåna ustaliæ poâoåenie numeru na tylnej stronie kopii wykonanej w trybie kopiowania dwustronnego.� Przeciwna pozycja� Ta sama pozycja

❖ Numerowanie stron w trybie âàczeniaMoåna ustawiæ numerowanie stron w przypadku uåywania jednoczeãnie funkcji Âàczenie i Numerowanie stron.� Dla kaådego oryginaâu� Dla kaådej kopii

Page 131: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Stempel

23

3

❖ Pozycja stempla na okreãlonych stronachMoåna wybraæ, åe numery stron bêdà nanoszone na przekâadkach, gdy jednoczeãnie uåywana jest funkcja Wyszczególnione ustawiona na [Kopia] i funkcja Numerowanie stron.

1

� Wâàczone� Wyâàczone

❖ Pozycja stemplaOkreãla sposób drukowania kaådego stempla.� Pozycja stempla

Umoåliwia okreãlenie miejsca drukowania stempla.� Góra lewa� Góra,ãrodek� Prawo góra� Dóâ lewa� Dóâ,ãrodek� Dóâ prawa

� Pozycja stemplaMoåna dostosowaæ pozycjê stempla w jednym z dostêpnych zakresów podanych poniåej.� Wersja metryczna:

"Góra lewa"�T/B: 4-144mm, L/R: 4-144mm"Góra,ãrodek"�T/B: 4-144mm, L/R: 72-72mm"Góra prawa"�T/B: 4-144mm, L/R: 4-144mm"Dóâ lewa"�T/B: 4-144mm, L/R: 4-144mm"Dóâ,ãrodek"�T/B: 4-144mm, L/R: 72-72mm"Dóâ prawa"�T/B: 4-144mm, L/R: 4-144mm

� Wersja calowa:"Góra lewa"�T/B: 0,1"-5,7", L/R: 0,1"-5,7""Góra,ãrodek"�T/B: 0.1"-5.7", L/R: 2.8"-2.8""Góra prawa"�T/B: 0,1"-5,7", L/R: 0,1"-5,7""Dóâ lewa"�T/B: 0,1"-5,7", L/R: 0,1"-5,7""Dóâ,ãrodek"�T/B: 0,1"-5,7", L/R: 2,8"-2,8""Dóâ prawa"�T/B: 0,1"-5,7", L/R: 0,1"-5,7"

Page 132: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Funkcje kopiarki / serwera dokumentów

124

3

❖ NakâadanieNumery stron mogà byæ nanoszone w kolorze biaâym, jeãli pokrywajà siê z czarnymi fragmentami kopii.� Wâàczone

� Wyâàczone

❖ Kolor stemplaMoåna okreãliæ priorytetowy kolor drukowania daty.� Åóâty� Czerwony� Cyjan� Magenta� Zielony� Niebieski� Czarny

❖ Numeracja stron litera poczàtkowaMoåna wybraæ literê poczàtkowà dla numeracji stron: "P1, P2.../P.1, P.2..." lub "S1, S2.../S.1, S.2...".� P1, P2.../P.1, P.2...� S1, S2.../S.1, S.2...

Page 133: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Wejãcie/Wyjãcie

25

3

Wejãcie/Wyjãcie

Ta czêãæ opisuje narzêdzia uåytkownika dostêpne w menu Wejãcie/Wyjãcie

1

opcji Funkcje kopiarki / Serwera dokumentów.

❖ Przeâàcz na pakietTryb Pakiet lub SADF moåe byæ wyãwietlany po naciãniêciu przycisku [Oryginaâ specjalny].� Pakiet� SADF

❖ Automatyczne resetowanie SADFW trybie SADF oryginaâ musi byæ podany w ciàgu okreãlonego czasu po poprzednim oryginale.Ten czas moåna dostosowaæ z zakresu od 3 do 99, z dokâadnoãcià do 1 sekundy.Wartoãæ domyãlna to 5 sekund(y).

❖ Sortowanie z obrotem: Automatyczna kontynuacja papieruMoåna kontynuowaæ kopiowanie po wyczerpaniu siê papieru o wymaganej orientacji podczas sortowania z obrotem.� Wâàczone

Kopiowanie bêdzie kontynuowane przy uåyciu papieru o innej orientacji. Zadanie kopiowania zostanie dokoñczone nawet po odejãciu operatora od urzàdzenia.

� WyâàczoneGdy papier o wymaganej orientacji wyczerpie siê, urzàdzenie zatrzyma kopiowanie i zasygnalizuje koniecznoãæ uzupeânienia papieru. Po zaâadowaniu papieru kopiowanie bêdzie kontynuowane.

❖ Pamiêæ peâna � automatyczne uruchamianie skanowaniaJeãli podczas skanowania oryginaâów nastàpi zapeânienie pamiêci, urzàdzenie moåe najpierw wykonaæ kopie juå zeskanowanych oryginaâów, a nastêpnie automatycznie dokoñczyæ skanowanie pozostaâych oryginaâów.� Wâàczone

Moåna pozostawiæ urzàdzenie bez obsâugi, aby wykonaâo wszystkie kopie, ale strony nie bêdà posortowane w odpowiedniej kolejnoãci.

� WyâàczonePo zapeânieniu pamiêci urzàdzenie zatrzyma pracê, pozwalajàc uåytkownikowi wyjàæ kopie wyprowadzone na tacê wyjãciowà.

Page 134: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Funkcje kopiarki / serwera dokumentów

126

3

❖ Ustawienia nagâówkaPo wybraniu w tej funkcji ustawienia [Tak] urzàdzenie bêdzie odpowiednio obracaæ obraz.� Tak

� NiePapier z ustalonym kierunkiem podawania (góra do doâu) lub papier dwustronny mogà zostaæ nieprawidâowo wydrukowane, w zaleånoãci od sposobu uâoåenia oryginaâów i papieru.

❖ Wybierz miejsce zszywaniaUmoåliwia wybranie dwóch górnych lub dolnych zszywek, wyãwietlanych na ekranie poczàtkowym jako priorytetowe.Funkcja ta wymaga finiszera 500- lub 1000-arkuszowego lub finiszera broszurujàcego.� U góry ukoãnie / z lewej� Na dole ukoãnie / z lewej� 2 z lewej� 2 u góry� U góry� U doâu� Broszurowanie� Wyâàczone

❖ Wybierz typ dziurkowaniaOkreãla priorytetowy typ dziurkowania (2 lub 3 dziurki), wyãwietlany na ekranie poczàtkowym.Funkcja ta wymaga finiszera 500- lub 1000-arkuszowego lub finiszera broszurujàcego.� 2 dziurki z lewej� 2 dziurki z góry� 3 dziurki z lewej� 3 dziurki z góry� 4 dziurki po lewej� 4 dziurki z góry� Wyâàczone

Page 135: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Wejãcie/Wyjãcie

27

3

❖ Uproszczony ekran: Typy obróbki koñcowejMoåna okreãliæ który klawisz jest wyãwietlany z wyåszym priorytetem dla opcji �Typy obróbki koñcowej�, na uproszczonym ekranie.� Ukâadanie

1

� Zszywanie: Z góry� Zszywanie: Ukoãnie� Zszywanie: Z doâu� Zszywanie: Z lewej 2� 2 dziurki z lewej� 3 dziurki po lewej� 4 dziurki po lewej� Nie wyãwietlaj

Zajrzeæ do instrukcji...Rozwiàzywanie problemówPoradnik kopiowania/serwera dokumentów

Page 136: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Funkcje kopiarki / serwera dokumentów

128

3

Dostosowanie kolor obrazu

Ta czêãæ opisuje narzêdzia uåytkownika dostêpne w menu Dostosowanie kolor

obrazu opcji Funkcje kopiarki / Serwera dokumentów.

❖ Tâo ADS (Peânokolorowe)"Nasycenie tâa jest dostosowywane tak, aby tekstura i kopia byây pomijane. Dla opcji Peânokolorowe moåna zastosowaæ jeden z 5 poziomów nasycenia tâa.Domyãlnie uåywany jest ãrodkowy z 5 poziomów.

❖ Czuâoãæ koloruKolory okreãlone do konwersji przez opcje �Konwersja koloru� oraz �Wyczyãæ kolor�, moåna dostosowaæ w 5 poziomach.Domyãlnie uåywany jest ãrodkowy z 5 poziomów.Jeãli szerokoãæ koloru ustawiono na wartoãæ �Niska� a kolor do usuniêcia to czerwony, usuniête zostanà wszystkie kolory zbliåone do magenta i pomarañczowego. Jeãli wybrano wartoãæ �Wysoka�, usuniêty zostanie tylko kolor czerwony.

❖ Czuâoãæ A.C.S.To 5-poziomowe ustawienie okreãla dla standardowego uåytkownika poziom rozróåniania pomiêdzy oryginaâami czarno-biaâymi i peânokolorowymi, jeãli wybrano wartoãæ �Automatyczny wybór koloru".Domyãlnie uåywany jest ãrodkowy z 5 poziomów.

❖ Priorytet A.C.S.To ustawienie okreãla priorytet kopii dla wartoãci �Czarno-biaây� i �Peânokolorowy�, jeãli wybrano ustawienie �Automatyczny wybór koloru�.� Peânokolorowe� Czarno-biaây

Page 137: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Ustawienia serwera dokumentów

29

3

Ustawienia serwera dokumentów

Szczegóâowe informacje zawierajà sekcje "Ustawienia systemu" i "Funkcje

1

kopiarki / Serwera dokumentów".

❖ Funkcje kopiarki / serwera dokumentów

❖ Ustawienia systemu

Zajrzeæ do instrukcji...str. 99 �Funkcje kopiarki / serwera dokumentów�str. 53 �Ustawienia systemu�

Nagâówek Pozycje Domyãlnie

Funkcje ogólne Przycisk zapisywanie na serwerze dokumentów

Oryginaâ dwustr.

Funkcje ogólne Przycisk zapisywanie na serwerze dokumentów

1-str. → Âàcz 2 oryg.

Funkcje ogólne Przycisk zapisywanie na serwerze dokumentów

1-str. → Âàcz 4 oryg.

Funkcje ogólne Przycisk zapisywanie na serwerze dokumentów

1-str. → Âàcz 8oryg.

Funkcje ogólne Przycisk zapisywanie na serwerze dokumentów

Utwórz margines

Funkcje ogólne Przycisk zapisywanie na serwerze dokumentów

Wyâàczone

Nagâówek Pozycja Domyãlnie

Funkcje ogólne Powiadomienie o nagrzewaniu siê urzàdzenia Wâàczone

Funkcje ogólne Wyãwietlanie liczby kopii Rosnàco

Funkcje ogólne Wyjãcie papieru: Serwer dokumentów Taca wewnêtrzna 1

Ustawienia papieru w kasecie

Priorytet kasety na papier: Kopiarka Kaseta 1

Ustawienia papieru w kasecie

Kaseta na okâadki Wyâàczone

Ustawienia papieru w kasecie

Kaseta na przekâadki Wyâàczone

Ustawienia zegara Zegar automatycznego resetowania kopiarki/serwera dokumentów

60 sekund(y)

Narzêdzia administratora

Automatyczne usuwanie pliku na serwerze dokumentów

3 dni

Narzêdzia administratora

Usuwanie wszystkich plików z serwera dokumentów

-

Page 138: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Funkcje kopiarki / serwera dokumentów

130

3

Page 139: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

4. Funkcje faksu

Ten rozdziaâ opisuje narzêdzia uåytkownika znajdujàce siê w menu Funkcje faksu.Szczegóâowe informacje na temat dostêpu do menu [Funkcje faksu] znajdujà siê w czêãci "Dostêp do narzêdzi uåytkownika (Ustawienia systemu)".

31

1

Zajrzeæ do instrukcji...str. 3 �Korzystanie z menu Narzêdzia uåytkownika�

Funkcje ogólne

Ta czêãæ opisuje narzêdzia uåytkownika znajdujàce siê w menu Funkcje ogólne opcji Funkcje faksu.

❖ Przycisk skrótu (1-3)Czêsto uåywane funkcje zaprogramowane jako przyciski skrótu sà wyãwietlane w menu bezpoãrednio po wâàczeniu zasilania.Jeãli wybrano opcjê [Wâàczone], dla przycisków skrótu moåna zarejestrowaæ nastêpujàce pozycje:� Wâàczone

� Rêczny odbiór e-mail� Nadawanie z kodem PIN� Wyãlij póäniej� Temat� Tekst� Informacja o odbiorze� Wiadomoãæ standardowa� Drukuj nagâówek faksu� Wstawianie etykiety� Sieæ zamkniêta� Rezultat nadawania e-mail� Drukuj blokady pamiêci� Stempel� Stan pliku nadawania� Stan pliku odbioru� Dziennik� Drukuj zapisany plik odbierania� Raport stanu nadawania� Przekazywanie

Page 140: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Funkcje faksu

132

4

� Przeâàcz tryb odbioru� Kod SUB nadawania� Odbiór z kodem SEP

� Nadawanie UDW

� WyâàczonePrzy uåyciu przycisków skrótu moåna zarejestrowaæ do trzech funkcji.Funkcje wyãwietlane jako nieaktywne zostaây juå okreãlone.

❖ Przeâàcz indeks tabeli szybkiego wybieraniaUmoåliwia wybranie indeksu do wyãwietlenia na liãcie docelowej.� Indeks 1� Indeks 2� Indeks 3

❖ Wyszukaj odbiorcêUmoåliwia wybranie listy odbiorców dla funkcji "Wyszukaj odbiorcê".Moåna wybraæ ksiàåkê adresowà lub zarejestrowany serwer LDAP.

❖ Licznik przesâanych stronSprawdza i wyãwietla liczbê wykonanych ogóâem stron nadawania i odbioru.� Nadane:

Liczba ogóâem nadanych stron� Odebrane:

Liczba ogóâem odebranych stronA Naciãnij przycisk [Funkcje faksu].B Naciãnij przycisk [Funkcje ogólne].C Naciãnij przycisk [Licznik przesâanych stron].D Po sprawdzeniu wyãwietlonego rezultatu, naciãnij przycisk [Wyjãcie].E Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/Licznik}.

❖ Dostosuj gâoãnoãæDostosowuje gâoãnoãæ dla trybów Praca gâoãnomówiàca i Nadawanie natychmiastowe.� Praca gâoãnomówiàca� Nadawanie� Odbieranie� Wybieranie� Drukowanie

Page 141: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Funkcje ogólne

33

4

❖ Ustawienia skrzynkiPoniåsze funkcje dotyczà dostarczania i nadawania dokumentów:� Skrzynka osobista

1

� Skrzynka informacyjna� Skrzynka transferowaSzczegóâowe informacje na temat ustawieñ skrzynki, patrz "Ustawienia skrzynki"

❖ Ustawienia skrzynki: Drukuj listêMoåna wydrukowaæ listê aktualnie zarejestrowanych skrzynek osobistych, informacyjnych i transferowych.

❖ Czas zwolnienia trybu pracy gâoãnomówiàcejTa funkcja sâuåy do okreãlenia czasu anulowania trybu pracy gâoãnomówiàcej, po nadawaniu przy uåyciu wybierania w tym trybie.� 1 minuta� 3 minut� 5 minut� 10 minut

Zajrzeæ do instrukcji...str. 182 �Ustawienia skrzynki�Rozwiàzywanie problemówPoradnik faksowania

Page 142: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Funkcje faksu

134

4

Ustawienia skanowania

Ta czêãæ opisuje narzêdzia uåytkownika znajdujàce siê w menu Ustawienia

skanowania opcji Funkcje faksu.

❖ Zarejestruj / Zmieñ / Usuñ rozmiar skanowaniaMoåna zarejestrowaæ, zmieniæ lub anulowaæ czêsto uåywane rozmiary skanowania.Szczegóâowe informacje na temat rejestrowania rozmiarów skanowania, patrz "Zarejestruj / Zmieñ / Usuñ rozmiar skanowania".

Zajrzeæ do instrukcji...str. 152 �Zarejestruj / Zmieñ / Usuñ rozmiar skanowania�

Page 143: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Ustawienia wysyâania

35

4

Ustawienia wysyâania

Ta czêãæ opisuje narzêdzia uåytkownika znajdujàce siê w menu Ustawienia

1

wysyâania opcji Funkcje faksu.

❖ Maksymalny rozmiar e-mailaJeåeli druga strona posiada limit rozmiaru wiadomoãci, które moåe odebraæ, lub jeåeli pojawiajà siê problemy z wysyâaniem obszernych wiadomoãci, istnieje moåliwoãæ wprowadzenia limitu rozmiaru wysyâanych wiadomoãci e-mail. Jeãli ta funkcja jest wâàczona, nadawanie wiadomoãci e-mail przekraczajàcych podany limit zostanie przerwane.� Wâàczone� WyâàczoneJeãli rozmiar wiadomoãci e-mail przekracza rozmiar maksymalny, generowany jest raport bâêdów, a wiadomoãæ jest usuwana.Nawet jeãli rozmiar wiadomoãci nie przekracza limitu, moåe byæ ona odrzucona jeãli nie speânia wymagañ serwera.A Naciãnij przycisk [Funkcje faksu].B Naciãnij przycisk [Ustaw. wysyâania].C Naciãnij przycisk [Maks. rozmiar emalia].D Naciãnij przycisk [Wâàczone].

E Wpisz maksymalny rozmiar wiadomoãci e-mail przy uåyciu przycisków numerycznych.

Wartoãæ rozmiaru moåe naleåeæ do zakresu do 128 do 102.400 KB.W przypadku pomyâki, naleåy nacisnàæ przycisk [Usuñ] lub {Zeruj/Zatrzymaj}, a nastêpnie ponownie wprowadziæ wartoãæ.

F Naciãnij przycisk [OK].

Page 144: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Funkcje faksu

136

4

❖ Zarejestruj / Zmieñ / Usuñ wiadomoãci standardoweNaleåy zarejestrowaæ standardowe wiadomoãci, drukowane na górze pierwszej strony oryginaâu u odbiorcy. Moåna je wykorzystaæ do dostosowywania wiadomoãci takich jak åyczenia.

Moåna zarejestrowaæ 3 wiadomoãci standardowe. Nie moåna zmieniæ wiadomoãci �Poufne", �Pilne", �Proszê zadzwoniæ" i �Kopie do innej sekcji".Ta sama procedura dotyczy rejestrowania i zmieniania.A Naciãnij przycisk [Funkcje faksu].B Naciãnij przycisk [Ustaw. wysyâania].C Naciãnij przycisk [Zapisz/Zmieñ/Usuñ standardowà wiadomoãæ].D Sprawdä, czy wybrano opcjê [Zarejestruj/Zmieñ].

Aby usunàæ zarejestrowanà wiadomoãæ, naciãnij przycisk [Usuñ].

E Wybierz wiadomoãæ do zarejestrowania lub zmiany.Aby usunàæ zarejestrowanà wiadomoãæ, wybierz jà i naciãnij przycisk [Tak].

F Wpisz nowà wiadomoãæ.Szczegóâowe informacje dotyczàce wprowadzania tekstu znajdujà siê w Informacjach o urzàdzeniu.

G Naciãnij przycisk [OK].Aby anulowaæ rejestrowanie, naciãnij przycisk [Anuluj].

H Naciãnij przycisk [Wyjãcie].I Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/Licznik}.

Page 145: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Ustawienia wysyâania

37

4

❖ Ustawienia nadawania pliku kopii zapasowejMoåna okreãliæ, czy dla pliku wysyâanego przy uåyciu funkcji Nadawanie z pamiêci jest w podanym folderze tworzona jego kopia zapasowa.Po ustawieniu dla opcji [Ustaw. pliku kopii zapasowej nadaw.] wartoãci [Wâàczone]

1

i wybraniu foldera odbiorczego, moåna automatycznie wysâaæ do wybranego foldera kopiê zapasowà pliku przesâanego przy uåyciu funkcji Nadawanie z pamiêci, korzystajàc z panela operacyjnego urzàdzenia, Web Image Monitor, DeskTopBinder lub LAN-Faksu.Umoåliwia wybranie z ksiàåki adresowej folderu odbiorczego dla pliku kopii zapasowej.� Wâàczone� Wyâàczone

Jeãli dla opcji [Ustaw. pliku kopii zapasowej nadaw.] wybrano wartoãæ [Wâàczone] lecz nadawanie pliku kopii zapasowej nie powiedzie siê, urzàdzenia automatycznie wydrukuje raport informujàcy o niepowodzeniu tego dziaâania. Szczegóâowe informacje na temat raportu bâêdów komunikacji znajdujà siê w Poradniku faksowania.Korzystajàc z ustawieñ parametrów (przeâàcznik 04, bit 1) naleåy okreãliæ czy raport bâêdów komunikacji jest drukowany.Format pliku kopii zapasowej jest taki sam, jak okreãlony dla plików wysyâanych przez opcjê Skanuj do foldera. Korzystajàc z ustawieñ parametrów (przeâàcznik: 21, bit: 3), naleåy wybraæ jako format wysyâania pliku wartoãæ TIFF lub PDF. Fabrycznie okreãlony format to TIFF.Korzystajàc z ustawieñ parametrów, moåna okreãliæ czêstotliwoãæ ponownego wybierania (przeâàcznik 35, bity 0-7) i maksymalnà liczbê ponowieñ (przeâàcznik 36, bity 0-7). Fabrycznie okreãlona czêstotliwoãæ to 15 minut, a maksymalna liczba ponowieñ to 192.Korzystajàc z ustawieñ parametrów (przeâàcznik 37, bit 0) moåna okreãliæ, czy przesyâanie pliku kopii zapasowej jest zatrzymywane podczas wysyâania, oczekiwania na wysâanie faksu lub pliku kopii zapasowej, jeãli folder odbiorczy jest peâny.

A Naciãnij przycisk [Funkcje faksu].B Naciãnij przycisk [Ustaw. wysyâania].C Naciãnij przycisk [Ustaw. pliku kopii zapasowej nadaw.].D Naciãnij przycisk [Wâàczone].

Jeãli zarejestrowano juå folder, wyãwietlana jest jego nazwa. Aby zmieniæ folder, naciãnij przycisk [Folder] i przejdä do kroku E.

E Okreãl folder dla kopii zapasowej, a nastêpnie naciãnij przycisk [OK].Nazwa foldera jest wyãwietlana po prawej stronie opcji [Folder].

F Naciãnij przycisk [OK].G Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/Licznik}.

Zajrzeæ do instrukcji...str. 163 �Ustawienia parametrów�Informacje o urzàdzeniuPoradnik faksowania

Page 146: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Funkcje faksu

138

4

Ustawienia odbioru

Ta czêãæ opisuje narzêdzia uåytkownika znajdujàce siê w menu Ustawienia

odbioru opcji Funkcje faksu.

❖ Przeâàcz tryb odbioruOkreãla metodê odbierania faksów.� Odbiór rêczny� Odbiór automatyczny

❖ Zarejestruj nadawcê specjalnegoRejestrujàc uprzednio wybranych adresatów jako nadawców specjalnych, moåna traktowaæ ich w inny sposób.Szczegóâowe informacje dotyczàce rejestrowania nadawców specjalnych znajdujà siê w sekcji "Traktuj inaczej nadawców specjalnych".

❖ Rejestruj nadawcê specjalnego: Drukuj listêMoåna wydrukowaæ listê nadawców specjalnych.A Naciãnij przycisk [Funkcje faksu].B Naciãnij przycisk [Ustaw. odbioru].C Naciãnij przycisk [Zarej. specjal. nadawcê: Drukuj listê].D Naciãnij przycisk {Start}.

Aby anulowaæ drukowanie listy przed naciãniêciem przycisku {Start}, naleåy nacisnàæ przycisk [Anuluj] lub {Zeruj/Zatrzymaj}.

E Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/Licznik}.

❖ PrzekazywanieOkreãla czy odebrane faksy sà przekazywane do zarejestrowanego odbiorcy.� Wâàczone� Wyâàczone

❖ Ustawienia pliku odbioruUmoåliwia okreãlenie czy odebrane dokumenty sà zapisywane na twardym dysku do póäniejszego wydrukowania, czy drukowane natychmiast, bez zapisywania.Szczegóâowe informacje na temat ustawieñ pliku odbioru znajdujà siê w sekcji "Ustawienia pliku odbioru".

Page 147: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Ustawienia odbioru

39

4

❖ Ustawienia uåytkownika zapisanego pliku odbioruMoåna skonfigurowaæ administratora zarzàdzajàcego odebranymi dokumentami, zapisanymi na faksie. Aby okreãliæ administratora, naleåy wpisaæ kod uåytkownika administratora zarzàdzania dokumentami

1

w oprogramowaniu Web Image Monitor lub DeskTopBinder.Wymagane jest wczeãniejsze zarejestrowanie tego kodu na liãcie odbiorców.Ta funkcja jest dostêpna tylko jeãli wybrano opcjê [Zapisz] dla funkcji "Ustawienia pliku odbioru".Zaleca siê uåyciu oprogramowania Web Image Monitor pracujàcego w tym samym ãrodowisku sieciowym co urzàdzenie. W przeciwnym przypadku przeglàdarka WWW moåe siê nie otworzyæ i moåe wystàpiæ bâàd.A Naciãnij przycisk [Funkcje faksu].B Naciãnij przycisk [Ustaw. odbioru].C Naciãnij przycisk [Ustaw. uåytk. zapisanego pliku odbioru].D Aby uåyæ kodu uåytkownika, naciãnij opcjê [Wâàczone].E Naciãnij przycisk Odbiorca, okreãlony dla wybranego uåytkownika,

a nastêpnie naciãnij przycisk [OK].F Sprawdä wybranego uåytkownika i naciãnij przycisk [OK].

Po usuniêciu zarejestowanego uåytkownika z listy odbiorców wyãwietlany jest komunikat �Usuniêto z ksiàåki adresowej�. Wprowadä ponownie uåytkownika.

G Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/Licznik}.Jeãli zarejestrowany kod uåytkownika usuniêto przy uåyciu funkcji Zarzàdzanie ksiàåkà adresowà menu Ustawienia systemu, nie moåna wyãwietlaæ odbieranych i zapisanych dokumentów przy uåyciu oprogramowania Web Image Monitor. Wybierz opcjê [Wyâàczone] w kroku D lub zarejestruj ponownie kod uåytkownika.

❖ Ustawienia dostarczania pliku odbioru SMTPTa funkcja jest dostêpna na systemach umoåliwiajàcych kierowanie odbieranych wiadomoãci e-mail poprzez SMTP.� Wâàczone� WyâàczoneJeãli opcja autoryzacji wiadomoãci e-mail jest wâàczona, wiadomoãci odebrane z adresów nieautoryzowanych sà odrzucane, a do serwera SMTP wraca komunikat bâêdu.Autoryzowane adresy e-mail sà porównywane z adresami nadawców wiadomoãci, jak przedstawiono w poniåszych przykâadach.� Jeãli autoryzowany adres e-mail okreãlono jako "@aaa.abcd.com":

[email protected] - [email protected] - [email protected] - nieakceptowane

Raport bâêdu nie jest tworzony, nawet jeãli wiadomoãæ e-mail zostanie odrzucona.

Page 148: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Funkcje faksu

140

4

A Naciãnij przycisk [Wâàczone].

B Naciãnij przycisk [Zmieñ], a nastêpnie wpisz adres e-mail nadawcy do autoryzacji.

W przypadku pomyâki naleåy nacisnàæ przycisk [Cofniêcie] lub [Usuñ], a nastêpnie ponownie wprowadziæ wartoãæ.

C Naciãnij dwukrotnie przycisk [OK].

❖ Drukowanie dwustronneOkreãla czy odbierane faksy sà drukowane po obu stronach papieru.� Wâàczone� Wyâàczone

❖ Znak pierwszej stronyOkreãla czy na pierwszej stronie odbieranych faksów bêdzie drukowany znak pierwszej strony.� Wâàczone� Wyâàczone

❖ Znak ãrodka stronyOkreãla czy znak ãrodka strony jest drukowany w poâowie lewego boku i w ãrodku górnej krawêdzi kaådej odebranej strony.� Wâàczone� Wyâàczone

Page 149: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Ustawienia odbioru

41

4

❖ Druk godziny odbioruOkreãla czy data, godzina i numer odebrania sà drukowane w dolnej czêãci odebranego faksu.� Wâàczone

1

� Wyâàczone

❖ Liczba wydruków pliku odbioruOkreãla liczbê drukowanych kopii kaådego odebranego faksu.� 1 do 10 zestawów

❖ Kaseta na papierTa funkcja umoåliwia drukowanie faksów odebranych od nadawców zarejestrowanych i innych przy uåyciu róånych kaset na papier.Wyãwietlane nazwy kaset mogà siê róåniæ w zaleånoãci od zainstalowanych opcji.� Kaseta 1� Kaseta 2� Kaseta 3 (opcjonalna)� Kaseta 4 (opcjonalna)� Kaseta o duåej pojemnoãci (opcjonalna)� Wybór automatyczny

❖ Okreãla kasetê dla liniiOkreãla kasetê na papier dla kaådej linii (telefonicznej, faksu internetowego, IP-faksu).� Wyâàczone� WâàczoneA Naciãnij przycisk [Funkcje faksu].B Naciãnij przycisk [Ustaw. odbioru].C Naciãnij przycisk [Okreãl tacê dla linii], a nastêpnie przycisk [TNastêpny].D Naciãnij przycisk [Wâàczone].

Jeãli wybrano opcjê [Wyâàczone], odbierane faksy sà dostarczane do kasety domyãlnej.

Page 150: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Funkcje faksu

142

4

E Wybierz typ linii.

F Wybierz kasetê do której bêdà wysyâane odebrane dokumenty, a nastêpnie naciãnij przycisk [OK].Aby skonfigurowaæ inny typ linii, powtórz dziaâania od kroku E.

❖ Raport rezultatów nadawania do folderuMoåna okreãliæ czy raport rezultatów nadawania do folderu jest nadawany do okreãlonego adresu e-mail, jeãli foldery zarejestrowano jako odbiorców przekazywania, do których przesyâane sà dokumenty od wszystkich nadawców lub od nadawców specjalnych.Wymagane jest wczeãniejsze zarejestrowanie odbiorcy raportu rezultatów nadawania do folderu na liãcie odbiorców. Patrz rozdziaâ "Rejestrowanie odbiorcy faksu".Naleåy okreãliæ odbiorcê grupowego, aby nadaæ dokumenty do wielu odbiorców. Dla grupy moåna okreãliæ maksymalnie 500 odbiorców. Patrz rozdziaâ "Rejestrowanie nazw w grupie".Nawet jeãli nadawanie raportu rezultatów nadawania do folderu nie powiedzie siê, raport nie jest drukowany.� Poczta elektroniczna� Nie e-mailA Naciãnij przycisk [Funkcje faksu].B Naciãnij przycisk [Ustaw. odbioru].C Naciãnij przycisk [TNastêpny].D Naciãnij przycisk [Raport rezultatów nadaw. do folderu].E Aby wysâaæ raport rezultatów nadawania do folderu, naciãnij opcjê [E-

mail].Aby nie wysyâaæ foldera, naciãnij opcjê [Nie e-mail], a nastêpnie przycisk [OK].

F Naciãnij przycisk [Powiadomienie odbiorcy].G Naciãnij przycisk Odbiorca dla adresu e-mail powiadomienia, a nastêpnie

naciãnij przycisk [OK].H Sprawdä wybranego odbiorcê, a nastêpnie naciãnij przycisk [OK].I Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/Licznik}.

Page 151: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Ustawienia odbioru

43

4

❖ Odbiór z blokowaniem pamiêciPo wâàczeniu przeâàcznika Blokada pamiêci, odebrane dokumenty sà zapisywane w pamiêci i nie sà drukowane automatycznie. Jeãli w trybie blokady pamiêci zostanie odebrany dokument, wskaänik Plik poufny miga.

1

Aby wydrukowaæ ten dokument, naleåy wprowadziæ identyfikator blokady pamiêci. Uåytkownik bez identyfikatora nie moåe drukowaæ dokumentów. Uniemoåliwia to uåytkownikom bez autoryzacji dostêp do dokumentu. Aby uåyæ funkcji blokady pamiêci, naleåy zarejestrowaæ identyfikator blokady pamiêci, a nastêpnie wâàczyæ opcjê Blokada pamiêci.Aby uåyæ funkcji blokady pamiêci tylko dla dokumentów od nadawców specjalnych, naleåy dla kaådego z nich wybraæ opcjê �Traktuj inaczej nadawców specjalnych".Ta funkcja nie jest dostêpna dla opcji faksu internetowego.A Naciãnij przycisk [Funkcje faksu].B Naciãnij przycisk [Ustaw. odbioru], a nastêpnie przycisk [TNastêpny].C Naciãnij przycisk [TNastêpny].D Naciãnij przycisk [Odbiór z blokowaniem pamiêci].E Wybierz opcjê [Wâàczone] lub [Wyâàczone], a nastêpnie naciãnij przycisk

[OK].F Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/Licznik}.

Zajrzeæ do instrukcji...str. 150 �Ustawienia pliku odbioru�str. 56 �Wyjãcie papieru: Faks�str. 169 �Traktuj inaczej nadawców specjalnych�str. 145 �Zarejestruj identyfikator blokady pamiêci�str. 241 �Rejestrowanie odbiorcy faksu�str. 276 �Rejestrowanie nazw w grupie�

Page 152: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Funkcje faksu

144

4

Ustawienia poczàtkowe

Ta czêãæ opisuje narzêdzia uåytkownika znajdujàce siê w menu Ustawienia

poczàtkowe opcji Funkcje faksu.

❖ Ustawienia parametrówOpcja Ustawienia parametrów umoåliwia dostosowanie róånych ustawieñ do preferencji uåytkownika.Szczegóâowe informacje na temat ustawieñ parametrów zawiera rozdziaâ "Ustawienia parametrów".

❖ Ustawienia parametrów: Drukuj listêMoåna wydrukowaæ listê ustawieñ parametrów.Wydrukowanie listy umoåliwia zobaczenie bieåàcych ustawieñ parametrów uåytkownika. Jednak nie wszystkie wartoãci sà drukowane.A Naciãnij przycisk [Funkcje faksu].B Naciãnij przycisk [Ustaw. poczàtkowe].C Naciãnij przycisk [Ustawienia parametrów: Drukuj listê].D Naciãnij przycisk {Start}.

Aby anulowaæ drukowanie listy przed naciãniêciem przycisku {Start}, naleåy nacisnàæ przycisk [Anuluj] lub {Zeruj/Zatrzymaj}.

E Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/Licznik}.

❖ Zarejestruj kod sieci zamkniêtejMoåna zarejestrowaæ identyfikator wymagany dla komunikacji w sieci zamkniêtej.A Naciãnij przycisk [Funkcje faksu].B Naciãnij przycisk [Ustaw. poczàtkowe].C Naciãnij przycisk [Zarejestruj kod sieci zamkniêtej].D Wpisz identyfikator uåywajàc przycisków numerycznych i od [A] do [F],

a nastêpnie naciãnij przycisk [OK].Zarejestruj numer czterocyfrowy przy uåyciu przycisków od 0 do 9 i od A do F (z wyjàtkiem 0000 i FFFF).

E Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/Licznik}.

Page 153: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Ustawienia poczàtkowe

45

4

❖ Zarejestruj identyfikator blokady pamiêciNaleåy zarejestrowaæ identyfikator blokady pamiêci przed drukowaniem dokumentów, jeãli funkcja blokady pamiêci jest aktywna.A Naciãnij przycisk [Funkcje faksu].

1

B Naciãnij przycisk [Ustaw. poczàtkowe].C Naciãnij przycisk [Zarejestruj kod blokowania pamiêci].D Wpisz identyfikator przy uåyciu przycisków numerycznych, a nastêpnie

naciãnij przycisk [OK].Identyfikator moåe byæ dowolnà liczbà czterocyfrowà, z wyjàtkiem 0000.

W przypadku pomyâki, naleåy nacisnàæ przycisk [Usuñ] lub {Zeruj/Zatrzymaj} przed naciãniêciem przycisku [OK], a nastêpnie ponownie wprowadziæ wartoãæ.

E Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/Licznik}.

❖ Ustawienia faksu internetowegoMoåna okreãliæ czy ikona faksu internetowego jest wyãwietlana. Przy wysyâaniu faksu internetowego naleåy wybraæ opcjê Wâàczony, aby wyãwietliæ ikonê.� Wâàczone� Wyâàczone

❖ Wybierz telefon z tarczà / klawiaturàTa funkcja umoåliwia wybranie typu linii dla urzàdzenia podâàczonego do linii analogowej G3.Moåna wybraæ opcjê Telefon z tarczà lub Telefon z klawiaturà.Jeãli zainstalowano opcjonalny dodatkowy moduâ interfejsu G3, wyãwietlane sà ustawienia dla dodatkowych linii G3.Ta funkcja nie jest dostêpna w niektórych rejonach.A Naciãnij przycisk [Funkcje faksu].B Naciãnij przycisk [Ustaw. poczàtkowe].C Naciãnij przycisk [Wybierz telefon z tarczà/klawiaturà].D Naciãnij opcjê [Telefon z klawiaturà] lub [Tel. z tarczà (10PPS)] aby wybraæ

liniê, a nastêpnie naciãnij przycisk [OK].E Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/Licznik}.

Page 154: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Funkcje faksu

146

4

❖ Zarejestruj informacje o faksieMoåna zarejestrowaæ informacje wyãwietlane na ekranie drugiego urzàdzenia i drukowane jako raport. Moåna zarejestrowaæ nastêpujàce informacje.

� Nagâówek faksu� Wâasna nazwa� Wâasny numer faksuSzczegóâowe informacje na temat rejestrowania informacji o faksie zawiera rozdziaâ "Rejestrowanie informacji o faksie"

❖ Wâàcz H.323Okreãla czy dla nadawania IP-Fax jest uåywany protokóâ H.323.� Wâàczone� Wyâàczone

❖ Wâàcz SIPOkreãla czy dla nadawania IP-Fax uåywany jest protokóâ SIP.� Wâàczone� Wyâàczone

❖ Ustawienia H.323Umoåliwia okreãlenie adresu IPv4 lub nazwy hosta oraz zastêpczego numeru telefonicznego gatekeepera.Jeãli wybrano opcjê [Wâàczone] przy uåyciu menu Parametry uåytkownika, moåna uåyæ serwera gatekeepera. Patrz rozdziaâ �Ustawianie parametrów� (przeâàcznik 34, bit 0).Przy rejestrowaniu zastêpczego numeru w ustawieniach protokoâu H.323 moåna uåyæ cyfr i symboli (�#� i �*�). Naleåy sprawdziæ, czy nazwê wprowadzono poprawnie.A Naciãnij przycisk [Funkcje faksu].B Naciãnij przycisk [Ustaw. poczàtkowe].C Naciãnij przycisk [Ustawienia H.323].D Naciãnij opcjê [Zmieñ] dla kaådej wâaãciwoãci.E Wpisz adres IPv4 lub nazwê hosta i zastêpczego numeru telefonicznego,

a nastêpnie naciãnij przycisk [OK].F Naciãnij przycisk [OK].

Page 155: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Ustawienia poczàtkowe

47

4

❖ Ustawienia SIPUmoåliwia okreãlenie adresu IPv4 i nazwy hosta serwera SIP oraz nazwy uåytkownika SIP.Jeãli wybrano opcjê [Wâàczone] przy uåyciu menu Parametry uåytkownika,

1

moåna uåyæ serwera SIP. Patrz rozdziaâ �Ustawianie parametrów� (przeâàcznik 34, bit 1).Przy rejestrowaniu nazwy uåytkownika SIP w ustawieniach SIP moåna uåyæ symboli alfanumerycznych (maâych i wielkich liter) oraz symboli (";", "?", ":", "&", "=", "+", "$", ",", "-", "_", ".", "!", "~", "*", "#", "�", "(", ")", "%", "/", and "@"). Naleåy sprawdziæ, czy nazwê wprowadzono poprawnie.Do wprowadzenia adresów IPv4 gatekeepera, serwera SIP i bramy moåna uåyæ cyfr i kropek (�.�). Odpowiednie adresy IPv4 moåna uzyskaæ od administratora.A Naciãnij przycisk [Funkcje faksu].B Naciãnij przycisk [Ustaw. poczàtkowe].C Naciãnij przycisk [Ustawienia SIP].D Naciãnij opcjê [Zmieñ] dla kaådej wâaãciwoãci.

Serwer proxy przekazuje åàdania poâàczenia i odpowiedzi na nie.Serwer przekierowañ przetwarza åàdania okreãlenia odbiorcy.Serwer rejestracji rejestruje dane o lokalizacjach agentów uåytkownika (odpowiadajàcych telefonom lub faksom podâàczonym do publicznych linii telefonicznych ) w sieci IP.

E Wpisz adres IPv4 lub nazwê hosta i nazwê uåytkownika SIP, a nastêpnie naciãnij przycisk [OK].

F Okreãl, czy wykonywana bêdzie autoryzacja SIP digest.Jeãli wybrano opcjê [Wâàczone], wpisz hasâo o maksymalnej dâugoãci 128 znaków.

G Naciãnij przycisk [OK].

❖ Zarejestruj / Zmieñ / Usuñ bramêRejestrowanie, zmiana i usuwanie bramy uåywanej przez funkcjê nadawanie IP-Fax.� Zarejestruj/ZmieñA Naciãnij przycisk [Funkcje faksu].B Naciãnij przycisk [Ustaw. poczàtkowe].C Naciãnij przycisk [Zarejestruj/Zmieñ/Usuñ bramê].D Sprawdä, czy wybrano opcjê [Zarejestruj/Zmieñ].

Page 156: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Funkcje faksu

148

4

E Naciãnij bramê do zarejestrowania.Przy rejestrowaniu nowej bramy, naciãnij przycisk [Niezarejestr.].

F Naciãnij wartoãæ [Zmieñ] dla opcji �Prefiks�.G Wpisz prefiks przy uåyciu przcisków numerycznych, a nastêpnie

naciãnij przycisk [OK].Aby zmieniæ istniejàcy prefiks, naciãnij opcjê [Usuñ], a nastêpnie wprowadä nowy prefiks.Prefiksów moåna uåywaæ dla dokumentów wysyâanych przy uåyciu bramy do faksu G3. Jeãli pierwszych kilka cyfr numeru IP-Faksu i prefiksu bramy jest identycznych, dokumenty moåna wysyâaæ przy uåyciu zarejestrowanych cyfr bramy. Na przykâad jeãli wartoãci 03 i 04 zarejestrowano jako numer bramy, a okreãlono takåe 0312345678, dokumenty moåna przesyâaæ poprzez bramê z prefiksem 03.Aby uåyæ bram niezaleånie od numerów docelowych opcji IP-Fax, naleåy zarejestrowaæ tylko adresy bram, bez rejestrowania prefiksu.

H Wybierz protokóâ.

I Naciãnij wartoãæ [Zmieñ] dla opcji Adres bramy.J Wpisz adres bramy i naciãnij przycisk [OK].K Naciãnij przycisk [OK].

Page 157: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Ustawienia poczàtkowe

49

4

� UsuñA Naciãnij przycisk [Funkcje faksu].B Naciãnij przycisk [Ustaw. poczàtkowe].

1

C Naciãnij przycisk [Zarejestruj/Zmieñ/Usuñ bramê].D Naciãnij opcjê [Usuñ], a nastêpnie wybierz bramê do usuniêcia.E Naciãnij przycisk [Tak] dla komunikatu potwierdzenia.

Aby nie usuwaæ wybranej bramy, naleåy nacisnàæ przycisk [Nie].F Naciãnij przycisk [Wyjãcie].G Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/Licznik}.

Zajrzeæ do instrukcji...str. 143 �Odbiór z blokowaniem pamiêci�str. 155 �Rejestrowanie informacji o faksie�str. 163 �Ustawienia parametrów�str. 172 �Blokada pamiêci�

Page 158: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Funkcje faksu

150

4

Ustawienia pliku odbioru

Umoåliwia okreãlenie czy odebrane dokumenty sà zapisywane na twardym

dysku czy drukowane natychmiast, bez zapisywania. Zapisane dokumenty moåna wielokrotnie drukowaæ lub pobraæ je w postaci obrazów do komputera z oprogramowaniem Web Image Monitor lub DeskTopBinder. W przypadku drukowania bez zapisywania, dokumenty sà drukowane przy kaådym ich odebraniu.Jeãli ustawienia systemu okreãlajà, åe odebrane faksy sà przekazywane do serwera dostarczania, dokumentów nie moåna zapisaæ na twardym dysku.

Waåne❒ Wymagany jest opcjonalny zespóâ drukarki/skanera.

A Naciãnij przycisk [Funkcje faksu].

B Naciãnij przycisk [Ustaw. odbioru].

C Naciãnij przycisk [Ustawienia pliku odbioru.].

D Naciãnij opcjê [Drukuj] lub [Zapisz], a nastêpnie naciãnij przycisk [OK].

Aby anulowaæ wybieranie, naciãnij przycisk [Anuluj]. Na wyãwietlaczu zostanie wyãwietlony stan z kroku C.Jeãli wybrano wartoãæ [Zapisz], moåna okreãliæ czy na podany adres e-mail wysyâane jest powiadomienie o odebraniu. Aby powiadomiæ o odebraniu, naleåy nacisnàæ opcjê [Powiadomienie odbiorcy] i wybraæ adres e-mail spoãród odbiorców faksu internetowego zarejestrowanych w ksiàåce adresowej. Moåna takåe zarejestrowaæ odbiorcê grupowego. Grupa moåe liczyæ maksymalnie 500 odbiorców.

Page 159: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Ustawienia pliku odbioru

51

4

E Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/Licznik}.

Uwaga❒ Do okreãlenia czy zapisane dokumenty odebrane sà drukowane moåna

1

uåyæ opcji �Ustawienia parametrów� (przeâàcznik 10, bit 5). Patrz rozdziaâ �Ustawienia parametrów�.

❒ Jeãli wybrano opcjê [Zapisz] oraz okreãlono odbiorcê powiadomienia, powiadomienie o odebraniu dokumentu moåna wysâaæ na wybrany adres e-mail.

❒ Dokumenty zapisane na twardym dysku sà klasyfikowane jako dokumenty odebrane i zapisane.

❒ Po zapisaniu dokumentów nie moåna zmieniæ ustawienia. Aby je zmieniæ, naleåy wydrukowaæ wybrane zapisane dokumenty, a nastêpnie usunàæ je.

❒ Odebrane dokumenty poufne zapisywane sà w pamiêci. Ich wydrukowanie umoåliwia funkcja Drukuj plik odbioru poufnego.

❒ Przy wybranej opcji [Zapisz], w miarê zwiêkszania liczby zapisanych dokumentów zwiêkszana jest iloãæ uåytej pamiêci. Po wyczerpaniu pamiêci, kolejne dokumenty nie sà zapisywane na dysku. W takim przypadku urzàdzenie rozpoczyna drukowanie przy nadpisywaniu starych dokumentów.

❒ Moåna zapisaæ ogóâem okoâo 320 stron lub 2.240 stron A4 standardowego wykresu <ITU-T#1>.

❒ Dokumentów odebranych nie moåna wysyâaæ.❒ Zapisanymi dokumentami nie moåna zarzàdzaæ na ekranie Serwer

dokumentów.❒ Zaleca siê uåycie oprogramowania Web Image Monitor pracujàcego

w tym samym ãrodowisku sieciowym co urzàdzenie. W przeciwnym przypadku przeglàdarka WWW moåe siê nie otworzyæ i moåe wystàpiæ bâàd.

Zajrzeæ do instrukcji...str. 163 �Ustawienia parametrów�Poradnik faksowania

E-mail raportu odbioruPo zapisaniu dokumentu, raport ten jest wysyâany na adres e-mail skonfigurowany jako odbiorca powiadomieñ.

Page 160: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Funkcje faksu

152

4

Zarejestruj / Zmieñ / Usuñ rozmiar skanowania

Moåna zarejestrowaæ czêsto uåywane rozmiary skanowania.

Waåne❒ Przy rejestrowaniu lub zmienianiu rozmiaru skanowania zaleca siê

zanotowanie go.Przy wybieraniu rozmiaru dla skanowania oryginaâu w rozmiarze niestandardowym dostêpne sà dwa rozmiary (Zarejestruj rozmiar 1 i Zarejestruj rozmiar 2). Umoåliwiajà one wczeãniejsze zarejestrowanie rozmiaru niestandardowego. Ta sama procedura dotyczy rejestrowania i zmieniania.Moåna zarejestrowaæ maksymalnie dwa rozmiary.Wybierz dâugoãæ w poziomie z zakresu od 128 do 1200 mm lub od 5,5 do 47 cali.

A Naciãnij przycisk [Funkcje faksu].

B Naciãnij przycisk [Ustaw. skanow.].

C Naciãnij przycisk [Zarej./Zmieñ/Usuñ rozm. skanowania].

DWybierz przycisk [Zarejestruj rozmiar 1] lub [Zarejestruj rozmiar 2].

EWpisz rozmiar w poziomie przy uåyciu przycisków numerycznych.Przy kaådym naciãniêciu opcji [mm] lub [cala] jednostki sà przeâàczane pomiêdzy �mm" i �cale". Po wprowadzeniu dâugoãci i naciãniêciu opcji [mm] lub [cala], dâugoãæ jest automatycznie konwertowana odpowiednio do wybranej jednostki (uâamki sà zaokràglane). Na przykâad po wprowadzeniu wartoãci {2}, {2} i {0} w milimetrach, a nastêpnie zmianie opcji na �cale", na wyãwietlaczu pokazywana jest dâugoãæ �8,7 cala". Po ponownym naciãniêciu opcji [mm] lub [cala] wyãwietlana jest wartoãæ �221 mm".W przypadku pomyâki, naleåy nacisnàæ przycisk [Usuñ] lub {Zeruj/Zatrzymaj}, a nastêpnie wprowadziæ nowà wartoãæ.Aby anulowaæ wprowadzanie rozmiaru, naleåy nacisnàæ przycisk [Anuluj].

Page 161: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Zarejestruj / Zmieñ / Usuñ rozmiar skanowania

53

4

FWybierz rozmiar pionowy i naciãnij opcjê [OK].

1

Wyãwietlony rozmiar pionowy róåni siê w zaleånoãci od wybranej jednostki. Jeãli wybrano opcjê [mm] wyãwietlane sà wartoãci [Auto wykrywanie], [210 mm (A4)], [257 mm (B4 JIS)], [297 mm (A3)], [216 mm (8 1/2)], oraz [279 mm (11)]. Jeãli wybrano opcjê [cala] wyãwietlane sà wartoãci [Auto wykrywanie], [8.3 cala (A4)], [10,1 cala (B4 JIS)], [11,7 cala (A3)], [8,5 cala] oraz [11,0 cala].Aby anulowaæ wprowadzanie rozmiaru, naleåy nacisnàæ przycisk [Anuluj].

G Naciãnij przycisk [Wyjãcie].

H Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/Licznik}.

Usuwanie zarejestrowanego rozmiaru skanowaniaUsuwanie zarejestrowanego rozmiaru skanowania.

A Naciãnij przycisk [Funkcje faksu].

B Naciãnij przycisk [Ustaw. skanow.].

C Naciãnij przycisk [Zarej./Zmieñ/Usuñ rozm. skanowania].

D Naciãnij przycisk [Usuñ], a nastêpnie wybierz opcjê [Zarejestruj rozmiar 1] lub [Zarejestruj rozmiar 2].

Page 162: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Funkcje faksu

154

4

E Naciãnij przycisk [Tak].Aby anulowaæ usuwanie, naleåy nacisnàæ przycisk [Nie]. Na wyãwietlaczu zostanie wyãwietlony stan z kroku D.

F Naciãnij przycisk [Wyjãcie].

G Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/Licznik}.

Page 163: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Rejestrowanie informacji o faksie

55

4

Rejestrowanie informacji o faksie

Podczas nadawania lub odbierania faksu moåne przekazaæ pewne informacje

1

drugiej stronie. Sà one wyãwietlane na zdalnej maszynie i drukowane w postaci raportu. Moåna wysyâaæ nastêpujàce dane.

Waåne❒ Zarejestrowane ustawienia moåna potwierdziæ przy uåyciu opcji Lista

parametrów uåytkownika. Zaleca siê wydrukowanie i zachowanie listy parametrów uåytkownika przy rejestrowaniu lub zmianie ustawieñ. Patrz rozdziaâ �Lista parametrów�.

❖ Nagâówek faksuNagâówek faksu jest drukowany jako nagâówek kaådego wysyâanego faksu. W nagâówku naleåy umieãciæ nazwê wâasnej firmy.Moåna zarejestrowaæ nagâówki dla opcji Nagâówek faksu 1 i Nagâówek faksu 2. Przy wysyâaniu oryginaâów przy uåyciu listy odbiorców moåna wybraæ nagâówek drukowany na dokumencie odebranym przez drugà stronê.Dla opcji �Nagâówek faksu� moåna uåyæ do 32 znaków alfanumerycznych i symboli.Moåna uåyæ liter, symboli, cyfr i spacji.Przy uåyciu opcji [Drukow. nagâ. faksu] ustawienia Opcje moåna okreãliæ, czy nagâówek faksu jest drukowany. Patrz Poradnik faksowania

❖ Wâasna nazwaNazwa wâasna jest wysyâana przy wysyâaniu lub odbieraniu faksu do drugiej strony. Powinna ona zawieraæ nazwê firmy. Nazwa wâasna jest wyãwietlana na zdalnym urzàdzeniu i umieszczana w raporcie.Wâasnej nazwy moåna uåyæ tylko jeãli inne urzàdzenie zostaâo wyprodukowane przez tego samego producenta lub obsâuguje odpowiednik funkcji Wâasna nazwa.Dla ustawienia �Wâasna nazwa� moåna wprowadziæ do 20 znaków alfanumerycznych i symboli.

❖ Wâasny numer faksu (numer faksu nadawcy)Wartoãæ opcji Wâasny numer faksu okreãlona przez nadawcê jest wysyâana do drugiej strony podczas wysyâania faksu.Odebrany numer faksu jest wyãwietlany na wyãwietlaczu drugiej maszyny i drukowany w raporcie.Ta funkcja jest dostêpna niezaleånie od marki drugiego urzàdzenia.Dla opcji �Wâasny numer faksu� moåna wprowadziæ do 20 cyfr, spacjê oraz symbol �+�.

Zajrzeæ do instrukcji...Poradnik faksowania

Page 164: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Funkcje faksu

156

4

Rejestrowanie informacji o faksie

A Naciãnij przycisk [Funkcje faksu].

B Naciãnij przycisk [Ustaw. poczàtkowe].

C Naciãnij przycisk [Zarejestruj informacje o faksie].

DWybierz informacje o faksie do zarejestrowania lub zmiany.

E Zarejestruj nazwê i numer faksu.

F Naciãnij przycisk [Wyjãcie].

Rejestrowanie nagâówka faksu

A Sprawdä, czy wybrano opcjê [Nagâówek faksu].

B Naciãnij przycisk [Imiê] lub [Nazwisko].

CWpisz nagâówek faksu i naciãnij przycisk [OK].

Page 165: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Rejestrowanie informacji o faksie

57

4

Rejestrowanie wâasnej nazwy

A Naciãnij przycisk [Wâasna nazwa].

1

B Naciãnij przycisk [Wâasna nazwa].

CWprowadä swojà nazwê, a nastêpnie naciãnij [OK].

Rejestrowanie numeru faksu

A Naciãnij przycisk [Nr faksu].

BWybierz typ linii do zarejestrowania.

Zawartoãæ ekranu zaleåy od zespoâów opcjonalnych zainstalowanych w urzàdzeniu.

CWpisz numer wâasnego faksu przy uåyciu przycisków numerycznych, a nastêpnie naciãnij przycisk [OK].Aby wprowadziæ znak + lub spacjê, naleåy nacisnàæ przycisk [+] lub [Spacja].

Page 166: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Funkcje faksu

158

4

Usuwanie informacji o faksie

A Naciãnij przycisk [Funkcje faksu].

B Naciãnij przycisk [Ustaw. poczàtkowe].

C Naciãnij przycisk [Zarejestruj informacje o faksie].

D Naciãnij opcjê [Nagâówek faksu], [Wâasna nazwa] lub [Wâasny numer], aby usunàæ informacje.

E Naciãnij pozycjê do usuniêcia.

F Naciãnij opcjê [Cofniêcie] lub [Usuñ wsz.], a nastêpnie naciãnij przycisk [OK].Przy usuwaniu wâasnego numeru faksu, naciãnij przycisk [Usuñ] lub {Zeruj/Zatrzymaj}, a nastêpnie przycisk [OK].

G [Wyjãcie].

H Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/Licznik}.

Page 167: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Przekazywanie

59

4

Przekazywanie

Drukowanie dokumentów odbieranych i przekazywanych do okreãlonego

1

adresata docelowego. Funkcja ta jest przydatna na przykâad przy odwiedzaniu innego biura, umoåliwiajàc skopiowanie dokumentów wysâanych do tego biura.Jako odbiorcê przekazywania moåna takåe okreãliæ �folder".

Waåne❒ Ta funkcja umoåliwia wâàczenie opcji Przekazywanie w menu Ustawienia

odbioru.❒ Moåna wybraæ odbiorców docelowych tylko spoãród odbiorców

zarejestrowanych w ksiàåce adresowej. Nie moåna okreãliæ jako odbiorców koñcowych zarejestrowanych stacji transferu.

Jako odbiorcê przekazywania moåna okreãliæ numer faksu, adres e-mail, odbiorcê IP-Fax i folder.Nawet jeãli wybrano wartoãæ [Wâàczone] dla opcji �Przekazywanie" w menu �Ustawienia odbioru", jeãli dla tej funkcji wybrano opcjê [Wyâàczone] jako odbiorcê przekazywania, wykonywane jest tylko drukowanie.Aby zmieniæ odbiorców docelowych w zaleånoãci od nadawców, naleåy okreãliæ odbiorców docelowych wedâug nadawców przy uåyciu opcji �Zarejestruj nadawcê specjalnego". Dokumenty nie odebrane od podanych nadawców sà przesyâane do odbiorcy okreãlonego przy uåyciu tej funkcji.Moåna okreãliæ czy przekazywane dokumenty sà drukowane. Patrz rozdziaâ "Ustawienia parametrów" (przeâàcznik 11, bit 6).Usuniêcie odbiorcy, okreãlonego jako odbiorca przekazywania, z listy odbiorców powoduje usuniêcie jego ustawieñ i koniecznoãæ ich ponownego wprowadzenia. Po zmianie odbiorcy, dokument jest nadawany do nowego odbiorcy. Jeãli nie ma odbiorcy okreãlonego typu, moåna skonfigurowaæ odbiorcê alternatywnego. Patrz rozdziaâ "Ustawienia parametrów" (przeâàcznik 32, bit 0).Dla tej funkcji moåna zaprogramowaæ jeden z przycisków skrótu.Jeãli skonfigurowano folder dla przekazywania, moåna okreãliæ format pliku dla przekazywania. Patrz rozdziaâ "Ustawienia parametrów" (przeâàcznik 21, bit 3).

Zajrzeæ do instrukcji...str. 131 �Funkcje ogólne�str. 163 �Ustawienia parametrów�str. 138 �Ustawienia odbioru�str. 169 �Traktuj inaczej nadawców specjalnych�

Page 168: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Funkcje faksu

160

4

Rejestrowanie odbiorcy koñcowego

Waåne

❒ Dla kaådego nadawcy specjalnego moåna okreãliæ jednego odbiorcê

koñcowego. Aby zarejestrowaæ wielu odbiorców koñcowych, naleåy uåyæ grupy odbiorców. W grupie moåna jednak skonfigurowaæ maksymalnie 500 odbiorców.

A Naciãnij przycisk [Funkcje faksu].

B Naciãnij przycisk [Ustaw. odbioru].

C Naciãnij przycisk [Przekazywanie].

D Naciãnij przycisk [Wâàczone].

Jeãli zarejestrowano juå odbiorcê koñcowego, wyãwietlana jest jego nazwa. Aby zmieniæ odbiorcê, naleåy nacisnàæ opcjê [Odbiorca] i przejãæ do kroku E.Aby anulowaæ przekazywanie, naleåy nacisnàæ opcjê [Wyâàczone]i przejãæ do krokuF.

Page 169: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Przekazywanie

61

4

E Podaj odbiorcê koñcowego przy uåyciu listy odbiorców, a nastêpnie naciãnij opcjê [OK].

1

Nazwa odbiorcy jest wyãwietlana po prawej stronie opcji [Odbiorca].Aby przeâàczyæ odbiorcê pomiêdzy numerem faksu, adresem e-mail, odbiorcà IP-Fax i folderem, naleåy nacisnàæ przycisk po lewej stronie wyãwietlacza.Folder odbiorczy moåna okreãliæ przy uåyciu funkcji Zarzàdzanie ksiàåkà adresowà, w opcji Narzêdzia administratora menu Ustawienia systemu. Patrz rozdziaâ �Rejestrowanie folderów".Jeãli skonfigurowano folder dla przekazywania, moåna okreãliæ format pliku dla przekazywania. Patrz rozdziaâ �Ustawianie parametrów� (przeâàcznik 21, bit 3).W przypadku pomyâki naleåy nacisnàæ przycisk [Usuñ] przed naciãniêciem przycisku [OK], a nastêpnie ponownie wprowadziæ wartoãæ.

F Naciãnij przycisk [OK].

G Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/Licznik}.

Zajrzeæ do instrukcji...str. 163 �Ustawienia parametrów�str. 257 �Rejestrowanie folderów�

Page 170: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Funkcje faksu

162

4

Zamykanie funkcji przekazywania

A Naciãnij przycisk [Funkcje faksu].

B Naciãnij przycisk [Ustaw. odbioru].

C Naciãnij przycisk [Przekazywanie].

D Naciãnij przycisk [Wyâàczone], a nastêpnie przycisk [OK].

E Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/Licznik}.

Znak przekazywaniaNa przekazanych dokumentach odbiorcy moåna drukowaæ znak przekazywania.Odbiorca moåe odróåniæ dokumenty przekazane od odebranych normalnie.

Ta funkcja nie jest dostêpna, jeãli odbiorcà dla funkcji przekazywania pamiêci jest folder.

Zajrzeæ do instrukcji...str. 163 �Ustawienia parametrów�

Page 171: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Ustawienia parametrów

63

4

Ustawienia parametrów

Opcja Ustawienia parametrów umoåliwia dostosowanie róånych ustawieñ do

1

preferencji uåytkownika. Aby zmieniæ ustawienia funkcji, naleåy okreãliæ wartoãci przeâàczników parametrów uåytkownika.

❖ Przeâàczniki i bityDla kaådego parametru uåytkownika dostêpny jest zestaw przeâàczników, a kaådy przeâàcznik skâada siê z 8 bitów, których wartoãci to �0" lub �1". Bit najbardziej z prawej jest oznaczany jako bit 0, a najbardziej z lewej jako bit 7. Moåna dostosowaæ ustawienia, przeâàczajàc bity pomiêdzy wartoãciami �0" i �1".� Przeâàcznik 02

❖ Lista parametrów uåytkownikaPrzeâàczniki parametrów uåytkownika sà opisane w poniåszej tabeli.

0 0 1 1 1 0 1 1

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

7 6 5 4 3 2 1 0

Przeâàcznik

Bit Pozycja 0 1

02 0 Znak przekazywania Wyâàczone Wâàczone

02 3 Drukowanie TSI Wyâàczone Wâàczone

03 0 Automatyczne drukowanie raportu wyników komunikacji

Wyâàczone Wâàczone

03 2 Automatyczne drukowanie raportu zapisu do pamiêci

Wyâàczone Wâàczone

03 3 Automatyczne drukowanie raportu rezerwacji odbioru kodu SEP.

Wyâàczone Wâàczone

03 4 Automatyczne drukowanie raportu rezulatu odbioru kodu SEP.

Wyâàczone Wâàczone

03 5 Automatyczne drukowanie raportu rezultatu nadawania natychmiastowego

Wyâàczone Wâàczone

03 7 Automatyczne drukowanie dziennika Wyâàczone Wâàczone

04 0 Automatyczne drukowanie raportu plików poufnych

Wyâàczone Wâàczone

04 1 Automatyczne drukowanie raportu bâêdów komunikacji i raportu rezultatów nadawania

Wyâàczone Wâàczone

04 4 Okreãla strony Wyâàczone Wâàczone

04 5 Doâàczenie nazwy nadawcy do raportu Wyâàczone Wâàczone

04 7 Doâàczenie czêãci obrazu do raportu Wyâàczone Wâàczone

Page 172: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Funkcje faksu

164

4

05 0 Odebranie wywoâania Wezwij serwis (SC; odbiór zastêpczy podczas wywoâania)

Moåliwe (Odbiór

Nie moåliwe (Odbiór

Przeâàcznik

Bit Pozycja 0 1

zastêpczy) wyâàczony)

05 2,1 Okreãla zachowanie gdy urzàdzenie nie moåe drukowaæ (poniewaå papier siê zaciàâ, wszystkie kasety na papier sà puste, brak tonera, lub wszystkie kasety na papier sà uszkodzone)

� 00: Wâàczone bezwarunkowo (Wolne)

� 01: Wâàczone jeãli odebrano wâasnà nazwê/ wâasny numer faksu

� 10: Wâàczone dla zgodnego kodu sieci zamkniêtej

� 11: Wyâàczone (Odbiór wyâàczony)

-

05 5 Arkusz drukowania ograniczono do elementu o najwyåszym priorytecie.

Wyâàczone Wâàczone

05 7 Alarm pustej kasety (Ostrzeåenie o braku papieru) nawet jeãli tylko jedna kaseta jest pusta

Wyâàczone Wâàczone

07 0 Okreãla czy odbieranie faksu przez urzàdzenie jest sygnalizowane brzêczykiem.

Sygnaâ Wiadomoãæ gâosowa nie jest wysyâana.

07 2 Równolegâe nadawanie z pamiêci Wyâàczone Wâàczone

08 2 Typ autoryzowanego odbierania Odbieranie tylko od okreãlonych nadawców.

Odbieranie wszystkich dokumentów poza tymi od okreãlonych nadawców.

10 3 Zmniejszanie strony przy drukowaniu Wyâàczone Wâàczone

10 5 Ustawienia pliku odbioru Wyâàczone Wâàczone

10 6 Uåycie powiadomieñ poprzez e-mail oraz drukowanych raportów do potwierdzania rezultatów nadawania

Wyâàczone Wâàczone

11 6 Drukowanie lokalne przy przekazywaniu Wyâàczone Wâàczone

Page 173: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Ustawienia parametrów

65

4

14 0 Drukowanie dokumentów odebranych przy uåyciu opcji Automatyczne wâàczanie przy

Drukowanie natychmiasto

Przy wâàczaniu

Przeâàcznik

Bit Pozycja 0 1

1

odbieraniu (tryb nocnego drukowania) we (Wâàczony) przy uåyciu wâàcznika operacyjnego (Wyâàczone)

14 1 Nadawanie dâugiego dokumentu (Well Log) Wyâàczone Wâàczone

14 3 Resetowanie przy zmianie funkcji Wyâàczone Wâàczone

15 0, 1, 2 Wybór dostêpnej kasety na papier. 001: Kaseta 1010: Kaseta 2011: Kaseta 3100: Kaseta 4101: Kaseta o duåej pojemnoãci (LCT)

-

15 5 Okreãla czy wybierana jest dostêpna kaseta na papier.

Wyâàczone Wâàczone

17 2 Okreãla czy po podaniu, dla emisji, odbiorcy przy uåyciu przycisku Odbiorca wymagane jest naciãniêcie przycisku [Dodaj]

Nie wymagane Wymagane

17 3 Okreãla czy ustawienia sà resetowane po zeskanowaniu oryginaâu.

Wâàczone Wyâàczone

17 7 Odbieranie dokumentów przez naciãniêcie przycisku {Start}, jeãli oryginaây nie sà ustawione.

Wyâàczone (dokumenty nie sà odbierane po naciãniêciu przycisku {Start})

Wâàczone (dokumenty sà odbierane po naciãniêciu przycisku {Start})

18 0 Drukowanie daty w nagâówku faksu Wyâàczone Wâàczone

18 1 Drukowanie äródâa transmisji w nagâówku faksu

Wyâàczone Wâàczone

18 2 Drukowanie numeru pliku w nagâówku faksu Wyâàczone Wâàczone

18 3 Drukowanie numeru strony w nagâówku faksu

Wyâàczone Wâàczone

19 0 Dostarczanie papieru z funkcjà przesuniêcia (drukowanie z przesuniêciem)

Wyâàczone Wâàczone

19 1 Sortowanie dziennika wedâug typu linii Wyâàczone Wâàczone

20 0 Automatyczne drukowanie raportu rezultatów LAN-Faksu.

Wyâàczone Wâàczone

Page 174: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Funkcje faksu

166

4

20 5,4,3,2 Czas ponownego drukowania dla dokumentów zapisanych w pamiêci, których

0000:0 minut0001:1 minuta

-

Przeâàcznik

Bit Pozycja 0 1

nie moåna byâo wydrukowaæ przy uåyciu sterownika LAN-Faksu

0010: 2 minuty0011: 3 minuty0100: 4 minuty0101:5 minut0110: 6 minut0111: 7 minut1000: 8 minut1001: 9 minut1010: 10 minut1011: 11 minut1100: 12 minut1101: 13 minut1110: 14 minut1111: 15 minut

21 0 Drukowanie rezultatów wysyâania wiadomoãci åàdania powiadomienia odbioru

Wyâàczony (drukowanie tylko w przypadku wystàpienia bâêdu)

Wâàczone

21 1 Odpowiedä na odebranie wiadomoãci e-mail z åàdaniem potwierdzenia odbioru

Wyâàczone Wâàczone

21 3 Format plików przekazywanych do folderów odbiorczych

TIFF PDF

21 4 Nadawanie dziennika poprzez e-mail Wyâàczone Wâàczone

21 6 Wyãwietlanie bâêdów sieci Wyãwietlanie (Wâàczony)

Nie wyãwietlane (Wyâàczony)

21 7 Powiadamianie o bâêdzie nadawania poprzez e-mail

Wâàczone Wyâàczone

22 0 Wykrywanie tonu wybierania przed wysâaniem faksu przy uåyciu linii telefonicznej (LINE)

Bez wykrywania (Wyâàczony)

Wykrywanie (Wâàczony)

22 1 Wykrywanie tonu wybierania przed wysâaniem faksu przy uåyciu linii telefonicznej (LINE2)

Bez wykrywania (Wyâàczony)

Wykrywanie (Wâàczony)

22 2 Wykrywanie tonu wybierania przed wysâaniem faksu przy uåyciu linii telefonicznej (LINE3)

Bez wykrywania (Wyâàczony)

Wykrywanie (Wâàczony)

24 0 Zapisywanie w pamiêci dokumentów, których wysâanie nie byâo moåliwe

Wyâàczone Wâàczone

24 1 Czas przez jaki dokumenty, których wysâanie nie byâo moåliwe, sà przechowywane w pamiêci

24 godziny 72 godziny

Page 175: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Ustawienia parametrów

67

4

24 2 Okreãla czy zapisane pliki sà przechowywane bezterminowo

Nie Tak

Przeâàcznik

Bit Pozycja 0 1

1

32 0 Okreãla priorytet dla wyboru alternatywnego odbiorcy, jeãli nie ma odbiorcy wybranego typu.

Priorytet wydruku<Kolejnoãæ priorytetów>1. Odbiorca IP-Fax2. Numer faksu3. Adres e-mail4. Folder

Priorytet zapisu w postaci elektronicznej<Kolejnoãæ priorytetów>1. Adres e-mail2. Folder3. Odbiorca IP-Fax4. Numer faksu

34 0 Uåycie serwera gatekeepera z funkcjà IP-Fax Wyâàczone Wâàczone

34 1 Uåycie serwera SIP z funkcjà IP-Fax Wyâàczone Wâàczone

35 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0

Czêstotliwoãæ ponownego wybierania przy wysyâaniu pliku kopii zapasowej

00000000:0 minut00000001:1 minut00000010:2 minut . .00001111:15 minut . .11111111:225 minut

36 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0

Maksymalna liczba ponowieñ wybierania przy wysâaniu pliku kopii zapasowej

00000000:1 raz00000001:2 razy00000010:3 razy . .11000000:195 razy . .11111111:254 razy

Page 176: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Funkcje faksu

168

4

37 0 Okreãla, czy wysyâanie pliku kopii zapasowej jest zatrzymywane podczas wysyâania lub

Nie Tak

Przeâàcznik

Bit Pozycja 0 1

Zmiana parametrów uåytkownikaTa czêãæ opisuje procedurê zmiany parametrów.

Waåne❒ Dostêp do czêãci ustawieñ parametrów uåytkownika moåe wymagaæ

uprzedniego skonfigurowania niektórych opcji lub innych ustawieñ.❒ Zaleca siê wydrukowanie i zachowanie listy parametrów uåytkownika przy

rejestrowaniu lub zmianie parametrów.❒ Nie moåna zmieniaæ innych bitów przeâàczników niå opisane na

poprzednich stronach.

A Naciãnij przycisk [Funkcje faksu].

B Naciãnij przycisk [Ustaw. poczàtkowe].

C Naciãnij przycisk [Ustawienia parametrów].

DWybierz numer przeâàcznika do zmiany.

EWybierz numer bitu do zmiany.Po naciãniêciu numeru bitu, bieåàca wartoãæ jest przeâàczana pomiêdzy wartoãciami 1 i 0.Aby zmieniæ inny bit dla tego samego przeâàcznika, powtórz dziaâania od kroku E.

F Naciãnij przycisk [OK].Aby anulowaæ ustawienia, naciãnij przycisk [Anuluj]. Na wyãwietlaczu zostanie wyãwietlony stan z kroku D.

G Aby zmieniæ ustawienia przeâàcznika, powtórz kroki od D do E.

H Po wprowadzeniu wszystkich ustawieñ, naciãnij przycisk [Wyjãcie].

I Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/Licznik}.

oczekiwania na wysâanie faksu lub kopii zapasowej, jeãli folder odbiorczy jest peâny

37 3, 2 Okreãla czy plik kopii zapasowej jest drukowany jeãli nie moåna go wysâaæ

� 00: Nie drukuj

� 01: Drukuj tylko pierwszà stronê

� 10: Drukuj caây plik

Page 177: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Traktuj inaczej nadawców specjalnych

69

4

Traktuj inaczej nadawców specjalnych

Po wczeãniejszym zarejestrowaniu okreãlonych nadawców, moåna dla nich

1

ustawiæ nastêpujàce funkcje:� Odbiór autoryzowany� Przekazywanie� Liczba wydruków pliku odbioru� Drukowanie dwustronne� Blokada pamiêci� Kaseta na papierDo zaprogramowania nadawców naleåy uåyæ opcji Wâasna nazwa i Wâasny numer faksu. Jeãli nadawca uåywa urzàdzenia tego samego producenta, jako wâasnà nazwê naleåy zarejestrowaæ nazwê, która jest juå zarejestrowana jako nadawca. Jeãli urzàdzenie pochodzi od innego producenta, uåywany jest wâasny numer faksu.Te same ustawienia moåna zastosowaæ dla wszystkich zarejestrowanych numerów. Nastêpnie moåna dostosowaæ ustawienia poszczególnych numerów przy uåyciu funkcji Rejestruj nadawcê specjalnego.Moåna zarejestrowaæ nastêpujàce opcje.� Nadawcy specjalni (maksymalnie 30. Kaåda nazwa moåe mieæ maksymalnie

20 znaków przy korzystaniu z linii G3.)� Peâne/ Czêãciowe uzgodnienie

Jeãli zarejestrowano wâasne nazwy i nazwy faksu dla wielu odbiorców, moåna zarejestrowaæ dla nich wspólny ciàg znaków.

Uåywanie funkcji dopasowania czêãciowego

Moåna zarejestrowaæ maksymalnie 30 pozycji zastêpczych.Przy porównywaniu identyfikatorów spacje sà ignorowane.Pozycji zastêpczych moåna uåyæ w nastêpujàcych funkcjach:� Przekazywanie� Nadawcy specjalni� Odbiór autoryzowanyJeãli uåywana jest funkcja czêãciowego dopasowania, moåna wpisaæ do 24 znaków adresu e-mail i uåywaæ ich jako wâasnej nazwy lub nazwy faksu.

Odbiorca do zarejestrowania (Wâasna nazwa) Liczba zarejestrowanych identyfikatorów

ODDZIAÂ NOWY JORK

ODDZIAÂ HONG KONG

ODDZIAÂ SYDNEY

3

Odbiorca do zarejestrowania (Wâasna nazwa) Liczba zarejestrowanych identyfikatorów

ODDZIAÂ 1

Page 178: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Funkcje faksu

170

4

Uwaga❒ Nie moåna zarejestrowaæ nadawcy jako specjalnego, jeãli nie zarejestrowano

wâasnej nazwy lub wâasnego numeru faksu.

❒ Urzàdzenie nie rozróånia pomiêdzy dokumentami odebranymi od

nadawców specjalnych w trybach odbioru polling i wolny polling.❒ Przy odbieraniu faksów internetowych nie moåna uåywaæ nastêpujàcych

funkcji.� Odbiór autoryzowany� Liczba wydruków pliku odbioru� Blokada pamiêci

❒ Dla nadawcy moåna zarejestrowaæ maksymalnie 24 znaki.❒ Korzystanie przy odbieraniu faksów internetowych z opcji Przekazywanie,

Drukuj dwustronnie i Kaseta na papier wymaga zarejestrowania adresu e-mail nadawcy.

❒ Dziennik umoåliwia sprawdzenie wâasnej nazwy i wâasnego numeru faksu. Moåna zarejestrowaæ nadawców specjalnych przy uåyciu okreãlonej listy nadawców.

❒ Jeãli wybrano wartoãæ �Wyâàczony" dla funkcji Nadawcy specjalni w menu �Ustawienia poczàtkowe", ustawienia bêdà takie same jak ustawienia odbioru.

Odbiór autoryzowanyTa funkcja umoåliwia ograniczenie nadawców przychodzàcych. Urzàdzenie odbiera faksy tylko od zarejestrowanych nadawców specjalnych, co umoåliwia wyeliminowanie niechcianych dokumentów, takich jak reklamy, i zapobieganie marnowaniu papieru.

Uwaga❒ Aby korzystaæ z tej opcji, naleåy zarejestrowaæ funkcjê Nadawcy specjalni,

a nastêpnie wybraæ wartoãæ �Wâàczony" dla opcji �Odbiór autoryzowany" w menu �Ustawienia odbioru". Patrz sekcja "Ustawienia parametrów" (przeâàcznik 08, bit 2).

❒ Jeãli nie zarejestrowano nadawców specjalnych, funkcja Odbiór autoryzowany nie dziaâa, nawet jeãli wybrano dla niej wartoãæ �Wâàczony".

❒ Wybranie wartoãci �Wyâàczony" dla opcji �Odbiór autoryzowany" w menu �Ustawienia poczàtkowe" powoduje, åe ustawienia sà takie same jak ustawienia odbioru.

❒ Nadawców specjalnych zmienia siê w ten sam sposób, w jaki wykonywane jest ich rejestrowanie.

Zajrzeæ do instrukcji...str. 163 �Ustawienia parametrów�Poradnik faksowania

Page 179: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Traktuj inaczej nadawców specjalnych

71

4

Liczba wydruków pliku odbioruDrukowanie okreãlonej liczby kopii dokumentów odebranych od

1

zarejestrowanych nadawców (nadawców specjalnych). Jeãli nie zarejestrowano nadawców specjalnych, urzàdzenie drukuje okreãlonà liczbê kopii wszystkich odebranych dokumentów

Uwaga❒ Nie moåna uåywaæ funkcji drukowania wielu kopii z opcjà Blokada pamiêci.❒ Moåna okreãliæ do 10 kopii.

PrzekazywanieDrukowanie odebranych dokumentów, a nastêpnie nadawanie ich do zarejestrowanych wczeãniej odbiorców.Jako odbiorcê moåna zarejestrowaæ folder.Moåna takåe przekazywaæ faksy wysâane tylko przez nadawców zarejestrowanych jako nadawcy specjalni.

Uwaga❒ Aby korzystaæ z tej opcji, naleåy zarejestrowaæ nadawców specjalnych,

a nastêpnie wybraæ wartoãæ �Wâàczony� dla opcji �Przekazywanie" w menu �Ustawienia odbioru".

❒ Jeãli dla opcji �Przekazywanie� okreãlono wartoãæ �Wâàczone� i wybrano ustawienie [Takie jak ust. podst.], faks jest przekazywany do odbiorców zarejestrowanych w opcji �Okreãl odbiorcê koñcowego".

❒ Jeãli nie zarejestrowano odbiorców specjalnych, urzàdzenie nadaje wszystkie przychodzàce dokumenty do odbiorców okreãlonych w opcji �Okreãl odbiorcê koñcowego".

❒ Jako odbiorcê przekazywania moåna okreãliæ odbiorcê faksu, faksu internetowego, IP-Fax lub folder odbiorczy.

❒ Foldery odbiorcze moåna skonfigurowaæ przy uåyciu funkcji Zarzàdzanie ksiàåkà adresowà w menu Ustawienia systemu. Patrz rozdziaâ �Rejestrowanie folderów".

Zajrzeæ do instrukcji...str. 159 �Przekazywanie�str. 163 �Ustawienia parametrów�Poradnik faksowania

Page 180: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Funkcje faksu

172

4

Drukowanie dwustronneDrukowanie po obu stronach papieru.

Uwaga❒ Jeãli dla opcji �Kaseta na papier" okreãlono tacê rêcznà, drukowanie

dwustronne jest wyâàczone.

Blokada pamiêciZapisywanie w pamiêci dokumentów przychodzàcych od zarejestrowanych nadawców (nadawców specjalnych), bez ich drukowania. Osoby nie posiadajàce identyfikatora blokady pamiêci nie mogà drukowaæ dokumentów, co oznacza, åe funkcja ta jest przydatna do odbierania dokumentów poufnych. Jeãli nie zarejestrowano odbiorców, urzàdzenie korzysta z funkcji blokady pamiêci dla wszystkich nadawców.

Waåne❒ Wymagane jest uprzednie zarejestrowanie identyfikatora blokady pamiêci.❒ Jeãli dla opcji Blokada pamiêci i Przekazywanie zarejestrowano tego samego

nadawcê, funkcja przekazywania jest wyâàczana.

Zajrzeæ do instrukcji...str. 145 �Zarejestruj identyfikator blokady pamiêci�

Kaseta na papierDrukowanie dokumentów odebranych od nadawców zarejestrowanych (nadawców specjalnych) i innych nadawców na papierach róånych typów.Na przykâad jeãli w kasecie 1 znajduje siê niebieski papier, a w kasecie 2 biaây, urzàdzenie drukuje dokumenty od nadawców specjalnych na niebieskim papierze, a pozostaâe na biaâym, co umoåliwia ich âatwe rozróånienie.Jeãli nie zarejestrowano nadawców specjalnych, urzàdzenie drukuje dokumenty od wszystkich nadawców na papierze znajdujàcym siê w kasecie domyãlnej.

Uwaga❒ Jeãli urzàdzenie odbierze dokument o rozmiarze innym niå papier

w wybranej kasecie, dokument jest drukowany jako podzielony lub po zmniejszeniu jego rozmiaru.

❒ Wybór tacy rêcznej umoåliwia okreãlenie rozmiaru papieru dla opcji �Obszar skanowania".

Zajrzeæ do instrukcji...Poradnik faksowania

Page 181: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Traktuj inaczej nadawców specjalnych

73

4

Rejestrowanie/Zmiana nadawców specjalnychRejestrowanie i zmiana nadawców specjalnych.

1

A Naciãnij przycisk [Funkcje faksu].

B Naciãnij przycisk [Ustaw. odbioru].

C Naciãnij przycisk [Zarejestruj specjalnego nadawcê].

D Sprawdä, czy wybrano opcjê [Zarejestruj/Zmieñ].

E Umoåliwia wybranie odbiorcy do zarejestrowania lub zmiany.

FWpisz nazwê odbiorcy, a nastêpnie naciãnij przycisk [OK].Wpisz nazwê odbiorcy korzystajàc z wartoãci opcji Wâasna nazwa lub Wâasny numer faksu.

G Naciãnij przycisk [Peâne uzgod.] lub [Czêãciowe uzg.].

Page 182: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Funkcje faksu

174

4

HWybierz pozycjê do zarejestrowania.

Moåna wybraæ tylko pozycjê do zarejestrowania.Aby anulowaæ ustawienia, naciãnij przycisk [Anuluj]. Wyãwietla powróci do stanu z kroku E.

I Naciãnij przycisk [OK].Nadawca specjalny jest zarejestrowany.Aby zarejestrowaæ innego nadawcê, naleåy powtórzyæ procedurê od kroku E.

J Naciãnij przycisk [Wyjãcie].

K Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/Licznik}.

Zajrzeæ do instrukcji...str. 169 �Peâne/ Czêãciowe uzgodnienie�str. 175 �Odbiór autoryzowany�str. 176 �Przekazywanie�str. 175 �Liczba wydruków pliku odbioru�str. 177 �Drukowanie dwustronne�str. 177 �Blokada pamiêci�str. 177 �Kaseta na papier�

Page 183: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Traktuj inaczej nadawców specjalnych

75

4

Odbiór autoryzowanyOpcjê tê naleåy okreãliæ przy rejestrowaniu nadawcy specjalnego.

1

A Naciãnij przycisk [Odbiór autoryzow. wg nadawcy].

B Naciãnij opcjê [Wâàczone] lub [Wyâàczone], a nastêpnie naciãnij przycisk [OK].

Liczba wydruków pliku odbioruOpcjê tê naleåy okreãliæ przy rejestrowaniu nadawcy specjalnego.

A Naciãnij przycisk [Liczba wydruków pliku odbioru wg nadawcy].

B Naciãnij przycisk [Liczba zestawów].

C Za pomocà przycisków numerycznych wprowadä liczbê wydruków, a nastêpnie naciãnij przycisk [OK].

Uwaga❒ Wybranie opcji [Takie jak ust. podst.] powoduje ustawienie tej samej

wartoãci dla opcji �:Liczba wydruków pliku odbioru" w menu �Ustawienia odbioru".

❒ W przypadku pomyâki, naleåy nacisnàæ przycisk [Usuñ] lub {Zeruj/Zatrzymaj} przed naciãniêciem przycisku [OK], a nastêpnie ponownie wprowadziæ wartoãæ.

Page 184: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Funkcje faksu

176

4

PrzekazywanieOpcjê tê naleåy okreãliæ przy rejestrowaniu nadawcy specjalnego.

Waåne❒ Dla kaådego nadawcy specjalnego moåna zarejestrowaæ jednego odbiorcê

przekazywania. Aby zarejestrowaæ wielu odbiorców przekazywania, naleåy uåyæ grup odbiorców. W grupie moåna jednak skonfigurowaæ maksymalnie 500 odbiorców.

A Naciãnij przycisk [Przekazywanie wg nadawcy].

BWybierz przycisk [Wâàczone] lub [Wyâàczone].Jeãli wybrana zostaâa opcja [Wyâàczone], przejdä do kroku D.

C Naciãnij przycisk Odbiorca dla odbiorcy przekazywania i naciãnij przycisk [OK].

D Naciãnij przycisk [OK].

Uwaga❒ Wybranie opcji [Takie jak ust. podst.] powoduje okreãlenie tej samej wartoãci

dla opcji �Przekazywanie� w menu �Narzêdzia administratora�.❒ Aby przeâàczyæ odbiorcê pomiêdzy numerem faksu, adresem e-mail,

odbiorcà IP-Fax i folderem, naleåy nacisnàæ przycisk po lewej stronie wyãwietlacza.

❒ Jeãli okreãlono folder odbiorczy, moåna okreãliæ format pliku dla przekazywania. Patrz rozdziaâ "Ustawienia parametrów" (przeâàcznik 21, bit 3).

❒ Usuniêcie odbiorcy, okreãlonego jako odbiorca przekazywania, z listy odbiorców powoduje usuniêcie jego ustawieñ i koniecznoãæ ich ponownego wprowadzenia. Po zmianie odbiorcy, dokument jest nadawany do nowego odbiorcy. Jeãli nie ma odbiorcy okreãlonego typu, moåna skonfigurowaæ odbiorcê alternatywnego. Patrz rozdziaâ "Ustawienia parametrów" (przeâàcznik 32, bit 0).

❒ Po wykonaniu kroku J, naleåy ustawiæ dla opcji �Przekazywanie" menu �Ustawienia odbioru" wartoãæ �Wâàczony".

Page 185: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Traktuj inaczej nadawców specjalnych

77

4

Zajrzeæ do instrukcji...str. 163 �Ustawienia parametrów�str. 257 �Rejestrowanie folderów�

1

Drukowanie dwustronneOpcjê tê naleåy okreãliæ przy rejestrowaniu nadawcy specjalnego.

A Naciãnij przycisk [Wydruki 2-stronne wg nadawcy].

B Naciãnij opcjê [Wâàczone] lub [Wyâàczone], a nastêpnie naciãnij przycisk [OK].

Uwaga❒ Wybranie opcji [Takie jak ust. podst.] powoduje ustawienie tej samej

wartoãci dla opcji �Wydruk dwustronny" menu �Ustawienia odbioru".

Blokada pamiêciOpcjê tê naleåy okreãliæ przy rejestrowaniu nadawcy specjalnego.

A Naciãnij przycisk [Odbiór z blokow. pamiêci wg nadawcy].

B Naciãnij opcjê [Wâàczone] lub [Wyâàczone], a nastêpnie naciãnij przycisk [OK].

Uwaga❒ Wybranie opcji [Takie jak ust. podst.] powoduje okreãlenie tej samej wartoãci

dla opcji �Zarejestruj kod blokowania pamiêci" menu �Narzêdzia administratora".

Kaseta na papierOpcjê tê naleåy okreãliæ przy rejestrowaniu nadawcy specjalnego.

A Naciãnij przycisk [Kaseta na papier wg nadawcy].

BWybierz kasetê, a nastêpnie naciãnij przycisk [OK].

Uwaga❒ Wybranie opcji [Takie jak ust. podst.] powoduje ustawienie tej samej

wartoãci dla opcji �Kaseta na papier" menu "Ustawienia odbioru".

Page 186: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Funkcje faksu

178

4

Rejestrowanie ustawieñ poczàtkowych dla nadawcy specjalnegoRejestrowanie ustawieñ poczàtkowych uåywanych dla nadawców specjalnych.

Umoåliwia takåe okreãlenie rozmiaru papieru na tacy rêcznej.

A Naciãnij przycisk [Funkcje faksu].

B Naciãnij przycisk [Ustaw. odbioru].

C Naciãnij przycisk [Zarejestruj specjalnego nadawcê].

D Naciãnij przycisk [Ustawienia poczàtkowe].

EWybierz pozycjê do zarejestrowania.

W tej funkcji ustawienie �Odbiór autoryzowany� ma tê samà wartoãæ co opcja �Ustawienia odbioru�.

F Aby zarejestrowaæ funkcje Odbiór autoryzowany i Odbiór specjalny, naciãnij opcjê [Odbiór autoryzowany] lub [Funkcja odbioru specjalnego].

Page 187: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Traktuj inaczej nadawców specjalnych

79

4

G Naciãnij opcjê [Wâàczone] lub [Wyâàczone], a nastêpnie naciãnij przycisk [OK].Ilustracja przedstawia przykâadowy ekran opcji �Odbiór autoryzowany�.

1

H Aby zarejestrowaæ rozmiar papieru na tacy rêcznej, naciãnij opcjê [Rozm. papieru na t. rêcz.].Moåna wybraæ jednà z wartoãci [Auto wykrywanie], [Rozmiar standardowy] lub [Rozmiar niestand.].Jeãli wybrano opcjê [Auto wykrywanie], przejdä do kroków I i N.Jeãli wybrano opcjê [Rozmiar standardowy], przejdä do kroków I, J i N.Jeãli wybrano opcjê [Rozmiar niestand.], przejdä do kroków I i K do N.

IWybierz rozmiar do zarejestrowania.

Jeãli wybrano opcjê [Rozmiar standardowy], wybierz rozmiar papieru i przejdä do kroku N.Jeãli wybrana zostaâa opcja [Rozmiar niestand.], przejdä do kroku K.

JWybierz rozmiar do zarejestrowania z rozmiarów podanych poniåej.

K Upewnij siê, åe wybrany zostaâ przycisk [Pionowo:].

Page 188: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Funkcje faksu

180

4

L Za pomocà przycisków numerycznych wprowadä pionowy rozmiar papieru i naciãnij przycisk {q}.

Podaj rozmiar pionowy z zakresu od 210 mm (8,3") do 297 mm 11,6"). Nie moåna wprowadziæ rozmiaru mniejszego niå 210 mm lub wiêkszego niå 297 mm.Przy kaådym naciãniêciu opcji [mm] lub [cala], jednostki sà przeâàczane pomiêdzy �mm� i �inch�. Po wprowadzeniu dâugoãci i zmianie jednostek przez naciãniêcie opcji [mm] lub [cala], sà one automatycznie konwertowane (uâamki sà zaokràglane).

M Za pomocà przycisków numerycznych wprowadä poziomy rozmiar papieru i naciãnij przycisk {q}.

Podaj rozmiar poziomy z zakresu od 148 mm (5,9") do 600 mm (23,7"). Nie moåna wprowadziæ rozmiaru mniejszego niå 148 mm lub wiêkszego niå 600 mm.Przy kaådym naciãniêciu opcji [mm] lub [cala] jednostki sà przeâàczane pomiêdzy �mm� i �cale�. Po wprowadzeniu dâugoãci i zmianie jednostek przez naciãniêcie opcji [mm] lub [cala], sà one automatycznie konwertowane (uâamki sà zaokràglane).

N Naciãnij przycisk [OK].

O Naciãnij przycisk [Wyjãcie].

Page 189: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Traktuj inaczej nadawców specjalnych

81

4

P Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/Licznik}.

Uwaga❒ Jeãli wybrano opcjê [Auto wykrywanie], urzàdzenie automatycznie

1

rozpoznaje rozmiar papieru.

Zajrzeæ do instrukcji...Poradnik faksowania

Usuwanie nadawcy specjalnegoPrzy uåyciu funkcji "Ustawienia poczàtkowe", moåemy usunàæ ustawienia poczàtkowe nadawcy specjalnego. Moåna takåe usunàæ rozmiar papieru na tacy rêcznej.

A Naciãnij przycisk [Funkcje faksu].

B Naciãnij przycisk [Ustaw. odbioru].

C Naciãnij przycisk [Zarejestruj specjalnego nadawcê].

D Naciãnij przycisk [Usuñ], a nastêpnie wybierz nadawcê specjalnego do usuniêcia.

E Naciãnij przycisk [Tak].Aby anulowaæ usuwanie nadawcy specjalnego, naciãnij przycisk [Nie]. Wyãwietlacz powróci do stanu z kroku D.

F Naciãnij przycisk [Wyjãcie].

G Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/Licznik}.

Page 190: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Funkcje faksu

182

4

Ustawienia skrzynki

Poniåsze funkcje dotyczà dostarczania i nadawania dokumentów:

� Skrzynka osobista� Skrzynka informacyjna� Skrzynka transferowa

❖ Kod SUB i kod SEPKod SUB i kod SEP to identyfikatory skâadajàce siê maksymalnie z 20 cyfr, znaków #, * oraz spacji.Aby korzystanie z tej funkcji byâo moåliwe, naleåy uprzednio zarejestrowaæ skrzynkê i kody SUB/SEP. Druga strona moåe wysyâaæ z tej skrzynki i odbieraæ z niej dokumenty przy uåyciu kodu.

Uwaga❒ Âàczna maksymalna liczba pozycji zapisanych przy uåyciu funkcji Skrzynka

osobista, Skrzynka informacyjna i Skrzynka transferowa to 150.❒ Nie moåna okreãliæ tego samego kodu skrzynki dla dwóch róånych skrzynek.❒ Transmisja lub rejestrowanie moåe byæ niemoåliwe, jeãli pozostaâo zbyt maâo

pamiêci. Iloãæ pozostaâej wolnej pamiêci zaleåy od zainstalowanego wyposaåenia opcjonalnego.

Rejestrowanie/Zmiana skrzynek osobistychTa czêãæ opisuje sposób rejestrowania skrzynek osobistych.Moåna zarejestrowaæ nastêpujàce pozycje:� Nazwa skrzynki (wymagane)

Dâugoãæ do 20 znaków� Kod SUB (wymagane)

Dâugoãæ do 20 znaków, w tym cyfry 0-9, �#", �*" i spacje (pierwszy znak nie moåe byæ spacjà).

� Hasâo (opcjonalnie)Dâugoãæ do 20 znaków, w tym cyfry 0-9, �#", �*" i spacje (pierwszy znak nie moåe byæ spacjà).Przy rejestrowaniu hasâa, przed nazwà skrzynki wyãwietlany jest znak.

� Odbiorca (opcjonalnie)Dla kaådej skrzynki osobistej moåna zarejestrowaæ jednego odbiorcê dostarczania. Naleåy okreãliæ odbiorcê dostarczania zarejestrowanego dla przycisku Odbiorca.

A Naciãnij przycisk [Funkcje faksu].

B Naciãnij przycisk [Funkcje ogólne].

Page 191: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Ustawienia skrzynki

83

4

C Naciãnij przycisk [Ustawienie skrzynki].

D Sprawdä, czy wybrano opcjê [Zarejestruj/Zmieñ].

1

EWybierz skrzynkê do zarejestrowania.Przy rejestrowaniu nowej skrzynki naciãnij opcjê [*Niezarejestr.].

Aby zmieniæ juå zarejestrowanà skrzynkê, naciãnij jà i przejdä do kroku H.

F Naciãnij przycisk [Skrzynka osobista].

GWpisz nazwê skrzynki i naciãnij przycisk [OK].

HWpisz kod SUB.

Aby zmieniæ kod SUB, naleåy nacisnàæ przycisk [Usuñ] lub {Zeruj/Zatrzymaj}, a nastêpnie wprowadziæ nowà wartoãæ. Aby zmieniæ nazwê skrzynki, naleåy nacisnàæ przycisk [Nazwa skrzynki], a nastêpnie powtórzyæ procedurê od kroku G.

I Okreãl wymagane ustawienia.Jeãli hasâo i odbiorca nie sà rejestrowani, przejdä do kroku P.

J Naciãnij przycisk [Hasâo].

Page 192: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Funkcje faksu

184

4

KWpisz hasâo i naciãnij przycisk [OK].

W przypadku pomyâki, naleåy nacisnàæ przycisk [Usuñ] lub {Zeruj/Zatrzymaj} przed naciãniêciem przycisku [OK], a nastêpnie ponownie wprowadziæ wartoãæ.

LWprowadä ponownie hasâo i naciãnij przycisk [OK].W przypadku pomyâki, naleåy nacisnàæ przycisk [Usuñ] lub {Zeruj/Zatrzymaj} przed naciãniêciem przycisku [OK], a nastêpnie ponownie wprowadziæ wartoãæ.Aby zmieniæ hasâo po naciãniêciu przycisku [OK], naleåy nacisnàæ opcjê [Zmieñ] i powtórzyæ kroki K i L lub nacisnàæ opcjê [Anuluj] i powtórzyæ procedurê od kroku J.

M Naciãnij przycisk [OK].

N Naciãnij przycisk [Odbiorca].

OWybierz odbiorcê przy uåyciu listy odbiorców, a nastêpnie naciãnij przycisk [OK].

Aby przeâàczyæ odbiorcê pomiêdzy numerem faksu, adresem e-mail, odbiorcà IP-Fax i folderem, naleåy nacisnàæ przycisk po lewej stronie wyãwietlacza.

P Naciãnij przycisk [OK].

Q Naciãnij przycisk [Wyjãcie].

Page 193: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Ustawienia skrzynki

85

4

R Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/Licznik}.

Uwaga❒ Przy rejestrowaniu hasâa, przed nazwà skrzynki wyãwietlany jest znak.

1

❒ Umoåliwia okreãlenie jako odbiorcy transmisji numeru faksu, odbiorcy faksu internetowego lub odbiorcy IP-Fax.

❒ Nagâówek faksu nie jest drukowany na dostarczonych dokumentach.❒ Jeãli nie moåna dostarczyæ dokumentu, drukowany jest raport bâêdów

komunikacji, a dokument jest zapisywany jako poufny.❒ Skrzynki moåna edytowaæ korzystajàc z procedury rejestrowania. Nie

moåna edytowaæ skrzynek, które sà aktualnie uåywane.❒ Jeãli odbiorca w tabeli zostanie usuniêty po zarejestrowaniu, dostarczanie

nie jest wykonywane oraz ustawienia odbiorcy dostarczania sà usuwane. Takåe jeãli odbiorca dostarczania ulegnie zmianie, dokument jest wysyâany do zmienionego odbiorcy. Jeãli nie ma odbiorcy okreãlonego typu, moåna skonfigurowaæ odbiorcê alternatywnego. Patrz rozdziaâ "Ustawienia parametrów" (przeâàcznik 32, bit 0).

Zajrzeæ do instrukcji...str. 163 �Ustawienia parametrów�Poradnik faksowaniaInformacje o urzàdzeniu

Usuwanie skrzynek osobistychTa sekcja opisuje sposób usuwania skrzynek osobistych.

Waåne❒ Jeãli skrzynka zawiera dokumenty, nie moåna jej usunàæ.

A Naciãnij przycisk [Funkcje faksu].

B Naciãnij przycisk [Funkcje ogólne].

C Naciãnij przycisk [Ustawienie skrzynki].

Page 194: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Funkcje faksu

186

4

D Naciãnij przycisk [Usuñ], a nastêpnie wybierz skrzynkê do usuniêcia.

E Jeãli zarejestrowano hasâo, naleåy je wprowadziæ przy uåyciu przycisków numerycznych, a nastêpnie nacisnàæ przycisk [OK].

W przypadku pomyâki, naleåy nacisnàæ przycisk [Usuñ] lub {Zeruj/Zatrzymaj}, a nastêpnie wprowadziæ nowà wartoãæ.

F Naciãnij przycisk [Tak].Aby anulowaæ usuwanie skrzynki, naleåy nacisnàæ przycisk [Nie]. Wyãwietlacz powróci do stanu z kroku D.

G Naciãnij przycisk [Wyjãcie].

H Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/Licznik}.

Page 195: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Ustawienia skrzynki

87

4

Rejestrowanie/Zmiana skrzynek informacyjnychTa czêãæ opisuje procedurê konfigurowania skrzynki informacyjnej.

1

Moåna zapisaæ nastêpujàce pozycje:� Nazwa skrzynki (wymagane)

Dâugoãæ do 20 znaków� Kod SEP (wymagany)

Dâugoãæ do 20 znaków, w tym cyfry 0-9, �#", �*" i spacje (pierwszy znak nie moåe byæ spacjà).

� Hasâo (opcjonalne)Dâugoãæ do 20 znaków, w tym cyfry 0-9, �#", �*" i spacje (pierwszy znak nie moåe byæ spacjà).Przy rejestrowaniu hasâa, przed nazwà skrzynki wyãwietlany jest znak.

A Naciãnij przycisk [Funkcje faksu].

B Naciãnij przycisk [Funkcje ogólne].

C Naciãnij przycisk [Ustawienie skrzynki].

D Sprawdä, czy wybrano opcjê [Zarejestruj/Zmieñ].

EWybierz skrzynkê do zarejestrowania.Przy rejestrowaniu nowej skrzynki naciãnij opcjê [*Niezarejestr.].

Aby zmieniæ juå zarejestrowanà skrzynkê, naciãnij jà i przejdä do kroku H. Jeãli zarejestrowano hasâo, wpisz je, naciãnij przycisk [OK] i przejdä do kroku H.

F Naciãnij przycisk [Skrzynka informacyjna].

GWpisz nazwê skrzynki i naciãnij przycisk [OK].

Page 196: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Funkcje faksu

188

4

HWpisz kod SEP.

Aby zmieniæ kod SEP, naleåy nacisnàæ przycisk [Usuñ] lub {Zeruj/Zatrzymaj}, a nastêpnie wprowadziæ nowà wartoãæ. Aby zmieniæ nazwê skrzynki, naciãnij przycisk [Nazwa skrzynki]i powtórz procedurê od kroku G.

I Naciãnij przycisk [Hasâo].Jeãli hasâo nie jest zarejestrowane, przedä do kroku L.

JWpisz hasâo i naciãnij przycisk [OK].

W przypadku pomyâki, naleåy nacisnàæ przycisk [Usuñ] lub {Zeruj/Zatrzymaj} przed naciãniêciem przycisku [OK], a nastêpnie ponownie wprowadziæ wartoãæ.

KWprowadä ponownie hasâo i naciãnij przycisk [OK].W przypadku pomyâki, naleåy nacisnàæ przycisk [Usuñ] lub {Zeruj/Zatrzymaj} przed naciãniêciem przycisku [OK], a nastêpnie ponownie wprowadziæ wartoãæ.

L Naciãnij przycisk [OK].

M Naciãnij przycisk [Wyjãcie].

Page 197: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Ustawienia skrzynki

89

4

N Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/Licznik}.

Uwaga❒ Skrzynki moåna edytowaæ korzystajàc z procedury rejestrowania. Nie

1

moåna edytowaæ skrzynek, które sà aktualnie uåywane.❒ Jeãli odbiorca na liãcie zostanie usuniêty po zarejestrowaniu, dostarczanie

nie jest wykonywane oraz ustawienia odbiorcy dostarczania sà usuwane. Takåe jeãli odbiorca dostarczania ulegnie zmianie, dokument jest wysyâany do zmienionego odbiorcy. Jeãli nie ma odbiorcy okreãlonego typu, moåna skonfigurowaæ odbiorcê alternatywnego. Patrz rozdziaâ "Ustawienia parametrów" (przeâàcznik 32, bit 0).

Zajrzeæ do instrukcji...str. 163 �Ustawienia parametrów�Poradnik faksowaniaInformacje o urzàdzeniu

Usuwanie skrzynek informacyjnychTa czêãæ opisuje sposób usuwania skrzynek informacyjnych.

Waåne❒ Jeãli skrzynka zawiera dokumenty, nie moåna jej usunàæ.

A Naciãnij przycisk [Funkcje faksu].

B Naciãnij przycisk [Funkcje ogólne].

C Naciãnij przycisk [Ustawienie skrzynki].

D Naciãnij przycisk [Usuñ], a nastêpnie wybierz skrzynkê do usuniêcia.

Page 198: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Funkcje faksu

190

4

E Jeãli zarejestrowano hasâo, naleåy je wprowadziæ przy uåyciu przycisków numerycznych, a nastêpnie nacisnàæ przycisk [OK].

W przypadku pomyâki, naleåy nacisnàæ przycisk [Usuñ] lub {Zeruj/Zatrzymaj}, a nastêpnie wprowadziæ nowà wartoãæ.

F Naciãnij przycisk [Tak].Aby anulowaæ usuwanie skrzynki, naleåy nacisnàæ przycisk [Nie]. Wyãwietlacz powróci do stanu z kroku D.

G Naciãnij przycisk [Wyjãcie].

H Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/Licznik}.

Rejestrowanie/Zmiana skrzynek transferowychTa czêãæ opisuje procedurê konfigurowania skrzynki transferowej.Ta funkcja zmienia urzàdzenie w stacjê przekaänikowà faksów. Dokumenty wysâane z kodem SUB zgodnym z kodem SUB zarejestrowanym jako skrzynka transferowa sà odbierane, a nastêpnie przekazywane do zarejestrowanego odbiorcy.Poniewaå pojedyncze åàdanie moåe wysyâaæ dokument do wielu odbiorców, moåna zmniejszyæ opâaty za poâàczenia dâugodystansowe.

Strona ��daj�ca

Page 199: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Ustawienia skrzynki

91

4

� Naleåy poinformowaæ odbiorcê o kodzie SUB okreãlonym dla skrzynki transferowej. Aby przetransferowaæ dokument do urzàdzenia, naleåy zwróciæ siê do drugiej strony o przesâanie dokumentu przy uåyciu transmisji z kodem SUB i okreãliæ ten kod SUB. Jeãli zarejestrowano hasâo, naleåy takåe

1

poinformowaæ o tym fakcie drugà stronê i zwróciæ siê o podanie go w taki sam sposób jak kod SID.

Moåna zapisaæ nastêpujàce pozycje:� Nazwa skrzynki (wymagane)

Do 20 znaków� Kod SUB (wymagane)

Dâugoãæ do 20 znaków, w tym cyfry 0-9, �#", �*" i spacje (pierwszy znak nie moåe byæ spacjà).

� Odbiorca koñcowy (wymagane)Dla kaådej skrzynki moåna zapisaæ piêciu odbiorców koñcowych (odbiorców do których przekazywane sà dokumenty). Odbiorców koñcowych okreãla siê przy uåyciu odbiorcy pojedycznego lub grupowego, zarejestrowanego uprzednio na liãcie odbiorców.

� Hasâo (opcjonalne)Dâugoãæ do 20 znaków, w tym cyfry 0-9, �#", �*" i spacje (pierwszy znak nie moåe byæ spacjà).Przy rejestrowaniu hasâa, znak wyãwietlany jest przed nazwà skrzynki.

A Naciãnij przycisk [Funkcje faksu].

B Naciãnij przycisk [Funkcje ogólne].

C Naciãnij przycisk [Ustawienie skrzynki].

D Sprawdä, czy wybrano opcjê [Zarejestruj/Zmieñ].

EWybierz skrzynkê do zarejestrowania.Przy rejestrowaniu nowej skrzynki naciãnij opcjê [*Niezarejestr.].

Aby zmieniæ juå zarejestrowanà skrzynkê, naciãnij jà i przejdä do kroku H.

F Naciãnij przycisk [Skrzynka transferowa].

GWpisz nazwê skrzynki i naciãnij przycisk [OK].

Page 200: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Funkcje faksu

192

4

HWpisz kod SUB.

Aby zmieniæ kod SUB, naleåy nacisnàæ przycisk [Usuñ] lub {Zeruj/Zatrzymaj}, a nastêpnie wprowadziæ nowà wartoãæ. Aby zmieniæ nazwê skrzynki, naleåy nacisnàæ przycisk [Nazwa skrzynki], a nastêpnie powtórzyæ procedurê od kroku G.

I Okreãl warunki rejestracji.

J Aby zarejestrowaæ odbiorców koñcowych, wybierz odbiorcê koñcowego.Moåna zapisaæ piêciu odbiorców koñcowych.

KWprowadä odbiorców koñcowych przy uåyciu przycisków Odbiorca, a nastêpnie naciãnij przycisk [OK].

Wyãwietlanà wartoãæ dla odbiorcy faksu, faksu internetowego i IP-Fax moåna okreãliæ przy uåyciu przycisku po lewej stronie ekranu.Stacjê odbiorczà moåna takåe zarejestrowaæ jako odbiorcê grupowego. W takim przypadku, w grupie moåna okreãliæ maksymalnie 500 pozycji, wâàcznie z odbiorcami koñcowymi 1-5.Aby zarejestrowaæ kolejnego odbiorcê koñcowego, naleåy powtórzyæ procedurê od kroku J.

L Aby zarejestrowaæ hasâo, naciãnij opcjê [Hasâo].Jeãli hasâo nie jest rejestrowane, przedä do kroku O.

Page 201: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Ustawienia skrzynki

93

4

MWpisz hasâo i naciãnij przycisk [OK].

1

W przypadku pomyâki, naleåy nacisnàæ przycisk [Usuñ] lub {Zeruj/Zatrzymaj} przed naciãniêciem przycisku [OK], a nastêpnie ponownie wprowadziæ wartoãæ.

NWprowadä ponownie hasâo i naciãnij przycisk [OK].W przypadku pomyâki, naleåy nacisnàæ przycisk [Usuñ] lub {Zeruj/Zatrzymaj} przed naciãniêciem przycisku [OK], a nastêpnie ponownie wprowadziæ wartoãæ.Aby zmieniæ hasâo po naciãniêciu przycisku [OK], naleåy nacisnàæ opcjê [Zmieñ] i powtórzyæ kroki M i N lub nacisnàæ opcjê [Anuluj] i powtórzyæ procedurê od kroku L.

O Naciãnij dwukrotnie przycisk [OK].

P Naciãnij przycisk [Wyjãcie].

Q Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/Licznik}.

Uwaga❒ Po przesâaniu dokumentów raport rezultatów nadawania nie jest

odsyâany do nadawcy.❒ Jako stacjê odbiorczà moåna okreãliæ odbiorcê faksu i odbiorcê IP-Fax.❒ Po przesâaniu dokumentów sà one usuwane.❒ Jeãli ta funkcja jest wâàczona, po zakoñczeniu nadawania urzàdzenie

drukuje odebrane dokumenty, które nastêpnie nadaje wraz z raportem rezultatów nadawania. Aby nie wykonywaæ wydruków, naleåy skontaktowaæ siê z przedstawicielem serwisu.

❒ Jeãli zarejestrowany odbiorca jest odbiorcà docelowym dla wieloetapowej operacji nadawania, operacja ta jest wykonywana. Aby uzyskaæ wiêcej informacji, naleåy skontaktowaæ siê z przedstawicielem serwisu.

❒ Skrzynki moåna edytowaæ korzystajàc z procedury rejestrowania.

Page 202: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Funkcje faksu

194

4

❒ Usuniêcie odbiorcy, którego okreãlono przy uåyciu listy odbiorców docelowych jako odbiorcê docelowego, spowoduje usuniêcie takåe jego ustawieñ i koniecznoãæ ich ponownego wprowadzenia. Po zmianie odbiorcy, dokument jest nadawany do nowego odbiorcy. Jeãli nie ma

odbiorcy okreãlonego typu, moåna skonfigurowaæ odbiorcê alternatywnego. Patrz rozdziaâ "Ustawienia parametrów" (przeâàcznik 32, bit 0).

Zajrzeæ do instrukcji...str. 163 �Ustawienia parametrów�Informacje o urzàdzeniu

Usuwanie skrzynek transferowychTa czêãæ opisuje procedurê usuwania skrzynek transferowych.

A Naciãnij przycisk [Funkcje faksu].

B Naciãnij przycisk [Funkcje ogólne].

C Naciãnij przycisk [Ustawienie skrzynki].

D Naciãnij przycisk [Usuñ], a nastêpnie wybierz skrzynkê do usuniêcia.

Page 203: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Ustawienia skrzynki

95

4

E Jeãli zarejestrowano hasâo, naleåy je wprowadziæ przy uåyciu przycisków numerycznych, a nastêpnie nacisnàæ przycisk [OK].

1

W przypadku pomyâki, naleåy nacisnàæ przycisk [Usuñ] lub {Zeruj/Zatrzymaj}, a nastêpnie wprowadziæ nowà wartoãæ.

F Naciãnij przycisk [Tak].Aby anulowaæ usuwanie nadawcy specjalnego, naciãnij przycisk [Nie]. Wyãwietlacz powróci do stanu z kroku D.

G Naciãnij przycisk [Wyjãcie].

H Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/Licznik}.

Drukowanie listy skrzynekMoåna wydrukowaæ listê aktualnie zarejestrowanych skrzynek osobistych, informacyjnych i transferowych.

A Naciãnij przycisk [Funkcje faksu].

B Naciãnij przycisk [Funkcje ogólne].

C Naciãnij opcjê [Drukuj listê] obok ustawienia [Ustawienie skrzynki].

D Naciãnij przycisk {Start}.Po wydrukowaniu listy, moåna rozpoczàæ od kroku C.Aby anulowaæ drukowanie listy przed naciãniêciem przycisku {Start}, naleåy nacisnàæ przycisk [Anuluj] lub {Zeruj/Zatrzymaj}. Wyãwietlacz powróci do stanu z kroku C.Aby anulowaæ drukowanie listy po naciãniêciu przycisku {Start}, naleåy nacisnàæ opcjê [Zatrzymaj druk.]. Wyãwietlacz powróci do stanu z kroku C.

E Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/Licznik}.

Page 204: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Funkcje faksu

196

4

Page 205: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

5. Funkcje drukarki

Ten rozdziaâ opisuje narzêdzia uåytkownika znajdujàce siê w menu Funkcje drukarki.Szczegóâowe informacje na temat dostêpu do menu [Funkcje drukarki] znajdujà siê w czêãci "Dostêp do narzêdzi uåytkownika (Ustawienia systemu)".

97

1

Zajrzeæ do instrukcji...str. 3 �Korzystanie z menu Narzêdzia uåytkownika�

Strony testowe

Ta czêãæ opisuje narzêdzia uåytkownika znajdujàce siê w menu Strony testowe opcji Funkcje drukarki.

❖ Listy powieloneMoåna wydrukowaæ stronê konfiguracyjnà i dziennik bâêdów.

❖ Strona konfiguracyjnaMoåna wydrukowaæ aktualne wartoãci konfiguracji urzàdzenia.

❖ Dziennik bâêdówMoåna wydrukowaæ listê dziennika bâêdów, które wystàpiây podczas drukowania. W dzienniku bâêdów zapisywanych jest ostatnie 30 bâêdów. Jeãli w dzienniku jest juå zapisanych 30 bâêdów, podczas dodawania nowego bâêdu, najstarszy jest usuwany. Jednak jeãli najstarszy bâàd naleåy do jednego z nastêpujàcych typów zadañ drukowania, nie jest on usuwany. Jest on zapisywany oddzielnie w dzienniku bâêdu odpowiedniego typu zadania. Maksymalna liczba pozycji w takim dzienniku to 30. Moåna sprawdziæ informacje dziennika bâêdów dowolnego zadania drukowania.� Wydruk próbny� Wydruk bezpieczny� Druk z zatrzymaniem� Zapisane wydrukiZ panela operacyjnego urzàdzenia, raport zadañ anulowanych moåna wydrukowaæ automatycznie i rêcznie.

❖ Lista menuMoåna wydrukowaæ zestawienie Lista menu, ilustrujàce funkcje menu urzàdzenia.

❖ Strona konfiguracyjna PCL/strona fontówMoåna wydrukowaæ bieåàcà konfiguracjê i listê zainstalowanych czcionek PCL.

Page 206: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Funkcje drukarki

198

5

❖ Strona konfiguracyjna PS/strona fontówMoåna wydrukowaæ aktualnà konfiguracjê i listê zainstalowanych czcionek PostScript.To menu moåna wybraæ tylko w przypadku, gdy zainstalowany jest

opcjonalny zespóâ PostScript 3.

❖ Strona konfiguracyjna PDF/strona fontówMoåna wydrukowaæ aktualnà konfiguracjê i listê zainstalowanych czcionek PDFTo menu moåna wybraæ tylko w przypadku, gdy zainstalowany jest zespóâ PostScript 3.

❖ Hex DumpMoåna drukowaæ w trybie Hex Dump.

Drukowanie strony konfiguracyjnej

A Naciãnij przycisk [Funkcje drukarki].

B Naciãnij opcjê [Strona konfiguracji] dla ustawienia [Wydruk listy/ str. testowej].

Zostanie wydrukowana strona konfiguracyjna.

C Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/Licznik}.

Interpretowanie strony konfiguracyjnej

❖ Podrêcznik systemu� Numer zespoâu

Wyãwietla numer seryjny przypisany pâycie przez producenta.� Caâkowita pamiêæ

Wyãwietla caâkowità wielkoãæ pamiêci (SDRAM) zainstalowanej w drukarce.

Page 207: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Strony testowe

99

5

� Wersja firmware�u� Drukarka

Wyãwietla numer wersji oprogramowania sprzêtowego (firmware�u) drukarki.

1

� SystemWyãwietla numer wersji oprogramowania systemowego systemu.

� SilnikWyãwietla numer wersji silnika drukarki.

� LCDCWyãwietla numer wersji wyãwietlacza.

� NIBWyãwietla numer wersji karty sieciowej.

� Poâàczenie urzàdzeniaPo zainstalowaniu opcji urzàdzenia pojawià siê dodatkowe pozycje.

� HDD: Zaâaduj czcionki / MakroWyãwietla pojemnoãæ dysku twardego.

� Jêzyk drukarkiWyãwietla numer wersji jêzyka sterownika drukarki.

� Wyposaåenie poâàczeñWyãwietla zainstalowane opcjonalne wyposaåenie.

❖ Äródâo papieruWyãwietla ustawienia wprowadzone w menu Ustawienia kaset na papier.

❖ SystemWyãwietla ustawienia wprowadzone w menu System.

❖ Menu PCLWyãwietla ustawienia wprowadzone w menu PCL.

❖ Menu PSWyãwietla ustawienia wprowadzone w menu PS.

❖ Menu PDFWyãwietla ustawienia wprowadzone w menu PDF.

❖ Interfejs hostaWyãwietla ustawienia wprowadzone w menu Interfejs hosta.Jeãli w sieci uåywany jest protokóâ DHCP, rzeczywisty adres IPv4, maska podsieci i adres bramy sà wyãwietlane w nawiasach na stronie konfiguracji.

❖ Informacje o interfejsieZawiera informacje o interfejsie.

Page 208: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Funkcje drukarki

200

5

Konserwacja

Ta czêãæ opisuje narzêdzia uåytkownika znajdujàce siê w menu Konserwacja

opcji Funkcje drukarki.

❖ Blokada wydruku Listy/Stron testowychMoåna zablokowaæ menu [Wydruk listy/ str. testowej].� Wâàczone� Wyâàczone

❖ Usuñ wszystkie tymczasowe zadania drukowaniaMoåna usunàæ wszystkie zadania tymczasowe zapisane w urzàdzeniu.

❖ Usuñ wszystkie zapisane zadania drukowaniaMoåna usunàæ wszystkie zadania zapisane w maszynie.

❖ 4 kolorowy tryb graficzny� Priorytet tekstu

Uåycie optymalnej kombinacji kolorów CMYK tonera dla drukowania tekstu.

� Priorytet FotoUåycie optymalnej kombinacji kolorów CMYK tonera dla drukowania fotografii.

Zajrzeæ do instrukcji...str. 53 �Ustawienia systemu�

Page 209: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

System

01

5

System

Ta czêãæ opisuje narzêdzia uåytkownika znajdujàce siê w menu System opcji

2

Funkcje drukarki.

❖ Raport bâêdów drukuWâàcza funkcjê drukowania raportu o bâêdach w przypadku wystàpienia bâêdu drukarki lub bâêdu pamiêci.� Wâàczone� Wyâàczone

❖ Automatyczna kontynuacjaTa opcja umoåliwia wâàczenie funkcji automatycznej kontynuacji. Jeãli jest wâàczona, drukowanie jest kontynuowane po wystàpieniu bâêdu systemu.� Wyâàczone� Natychmiast� 1 minuta� 5 minut� 10 minut� 15 minut

❖ Przepeânienie pamiêciWâàcza drukowanie raportu bâêdu dla przepeânienia pamiêci.� Nie drukuj� Informacje o bâêdzie

❖ Oddzielanie zadañMoåna wâàczyæ opcjê Oddzielanie zadañ.To menu moåe zostaæ wybrane tylko wtedy, gdy zainstalowany jest opcjonalny finiszer.� Wâàczone� Wyâàczone

❖ Automatyczne usuwanie tymczasowych zadañ drukowaniaMoåna automatycznie usunàæ wszystkie zadania drukowania zapisane w maszynie.� Wâàczone� Wyâàczone

Jeãli wybrano opcjê [Wâàczone], moåna ustawiæ wartoãæ 200 godzin na automatyczne usuwanie pliku.

Page 210: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Funkcje drukarki

202

5

❖ Automatyczne usuwanie zapisanych zadañ drukowaniaMoåna automatycznie usunàæ wszystkie zadania drukowania zapisane w maszynie.� Wâàczone: 3 dni

� Wyâàczone

Jeãli wybrano opcjê [Wâàczone], moåna ustawiæ wartoãæ 180 dni na automatyczne usuwanie pliku.

❖ Poczàtkowa lista zadañ drukowaniaMoåna okreãliæ wybrany typ listy zadañ drukowania wyãwietlanej na ekranie po naciãniêciu przycisku [Drukuj zadania.].� Lista kompletna

Wyãwietla listê zadañ drukowania zapisanych w urzàdzeniu.� Lista wedâug ID uåytkowników

Wyãwietla listê ID uåytkowników, którzy zapisali plik w urzàdzeniu.

❖ Wykorzystanie pamiêciMoåna wybraæ iloãæ pamiêci dla opcji Priorytet czcionek i Priorytet ramek, odpowiednio do rozmiaru papieru lub rozdzielczoãci.� Priorytet czcionek

To ustawienie wykorzystuje pamiêæ do zapisywania czcionek.� Priorytet ramek

To ustawienie wykorzystuje pamiêæ ramki do szybkiego drukowania.

❖ DupleksMoåna wâàczyæ funkcjê drukowania po obu stronach kaådej kartki.� Wyâàczone� Oprawa dâuåszej krawêdzi� Oprawa krótszej krawêdzi

❖ KopieMoåna okreãliæ liczbê zestawów wydruków. Ustawienie to jest wyâàczone, jeãli liczba drukowanych stron zostaâa okreãlona w sterowniku drukarki lub w innym poleceniu.� 1-999Domyãlnie: 1

Page 211: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

System

03

5

❖ Wydruk strony pustejMoåna wybraæ, czy strony puste majà byæ drukowane.� Wâàczone

2

� WyâàczoneZa puste uznawane sà strony speâniajàce jeden z nastêpujàcych warunków:� Brak obrazów.� Sà obrazy, lecz poza zadrukowywanym obszarem.� Tylko "puste" znaki (spacje).

❖ Czas oczekiwania na zadanie zarezerwowaneMoåna okreãliæ przez jaki czas urzàdzenie oczekuje na odebranie zadania drukowania, zanim umoåliwi przerwanie go przez inne funkcje, takie jak funkcje kopiarki i skanera.� Dâugie oczekiwanie� Ãrednie oczekiwanie� Krótkie oczekiwan.� Wyâàczone

❖ Jêzyk drukarkiUmoåliwia okreãlenie jêzyka drukarki.� Auto� PCL� PS� PDFTa pozycja menu jest wyãwietlana tylko wówczas, gdy zainstalowany jest zespóâ PostScript 3.

❖ Zamiana formatu papieruMoåna wâàczyæ funkcjê automatycznego zastêpowania rozmiaru papieru (A4, LT).� Automatyczne� Wyâàczone

Page 212: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Funkcje drukarki

204

5

❖ Rozmiar stronyMoåna wybraæ domyãlny rozmiar papieru.� A3

� A4� A5� A6� B4JIS� B5JIS� B6JIS� Koperta C5� Koperta C6� Koperta DL� 12×18� 11×17� 81/2×14� 81/2×13� 81/2×11� 81/4×13� 8×13� 71/4×101/2

� 51/2×81/2

� 41/8×91/2

� 31/8×71/2

� 8K� 16K� Rozmiar niestandardowyDomyãlnie: System metryczny: A4, System calowy: 81/2×11

Page 213: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

System

05

5

❖ Ustawienia nagâówkaMoåliwe jest obracanie obrazów oryginaâu podczas drukowania.Przy drukowaniu oryginalne obrazy sà zawsze obracane o 180 stopni. Oznacza to, åe wydruk moåe byæ inny od oczekiwanego przy drukowaniu na

2

papierze z nagâówkiem lub z nadrukiem, wymagajàcym okreãlonej orientacji. Za pomocà tej funkcji moåna dokâadnie okreãliæ kàt obrotu.� Wyâàczone

Jeãli zostanie wybrana wartoãæ Wyâàczony, oryginaây bêdà zawsze obracane o 180 stopni.

� Automatyczne wykrywanieJeãli zostanie wybrana opcja Automatyczne wykrywanie, urzàdzenie bêdzie automatycznie wykrywaâo papier z nadrukiem lub nagâówkiem i obraz nie bêdzie obracany.

� Wâàczony (Zawsze)Jeãli wartoãæ opcji to Wâàczony (Zawsze), obrazy oryginaâów nie sà obracane.

Ta funkcja powoduje spowolnienie drukowania.

❖ Priorytet ustawieñ tacy rêcznejOkreãla czy priorytet definiowania rozmiaru papieru na tacy rêcznej ma ustawienie Sterownik (Drukarki)/Polecenie czy Ustawienia maszyny.� Sterownik/Polecenie� Ustawienia maszyny

❖ Druk od brzegu do brzeguMoåna zdecydowaæ, czy zadrukowywana ma byæ caâa strona, czy nie.� Wyâàczone� WâàczoneWydruk na marginesach o szerokoãci 5mm wzdâuå wszystkich krawêdzi moåe przebiegaæ nieprawidâowo.

❖ Domyãlny jêzyk drukarkiMoåna okreãliæ domyãlny jêzyk drukarki, jeãli urzàdzenie nie rozpoznaâo jêzyka drukarki automatycznie.� PCL� PS� PDFTa pozycja menu jest wyãwietlana tylko wówczas, gdy zainstalowany jest zespóâ PostScript 3.

❖ Przeâàczanie kasetMoåna przeâàczyæ kasetê na papier.� Wyâàczone� Wâàczone

Zajrzeæ do instrukcji...Rozwiàzywanie problemów

Page 214: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Funkcje drukarki

206

5

Interfejs hosta

Ta czêãæ opisuje narzêdzia uåytkownika znajdujàce siê w menu Interfejs hosta

opcji Funkcje drukarki.

❖ Bufor wejãcia/wyjãciaMoåna ustawiæ wielkoãæ bufora wejãcia/wyjãcia. Zazwyczaj zmiana tej opcji nie jest konieczna.� 128KB� 256KB

❖ Limit czasu wej/wyjMoåna okreãliæ liczbê sekund, jakie muszà upâynàæ zanim urzàdzenie zakoñczy zadanie drukowania. Jeãli w czasie realizacji zadania drukowania czêsto przychodzà dane z innego portu, dâugoãæ tego przedziaâu czasowego naleåy zwiêkszyæ.� 10 sekund� 15 sekund(y)� 20 sekund� 25 sekund� 60 sekund

Page 215: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Menu PCL

07

5

Menu PCL

Ta czêãæ opisuje narzêdzia uåytkownika znajdujàce siê w menu PCL opcji

2

Funkcje drukarki.

❖ OrientacjaMoåna ustawiæ orientacjê strony.� Pionowo� Poziomo

❖ Liczba linii na stronieMoåna ustawiæ liczbê linii na stronie.� 5 do 128 co 1Domyãnie: System metryczny: 64, System calowy: 60

❖ Äródâo czcionekMoåna ustawiæ lokalizacjê czcionki domyãlnej.� Rezydentne� Pamiêæ RAM� Dysk twardy� SDOpcje Pamiêæ RAM, Dysk twardy i SD moåna uåyæ tylko jeãli czcionki zaâadowano do urzàdzenia.

❖ Numer czcionkiMoåna okreãliæ identyfikator czcionki uåywanej domyãlnie.� 0 do 63 co 1Wartoãæ domyãlna to 0 .

❖ Rozmiar punktuMoåna ustawiæ rozmiar punktu, jaki bêdzie stosowany dla wybranej czcionki.� 4,00 do 999,75 co 0,25Ustawienie to dotyczy tylko czcionek o zmiennej szerokoãci.Wartoãæ domyãlna to 12,00 .

❖ Skok czcionkiMoåna ustawiæ liczbê znaków na cal w przypadku drukowania przy uåyciu wybranej czcionki.� 0,44 do 99,99 co 0,01Ustawienie to dotyczy tylko czcionek o zmiennej szerokoãci.Wartoãæ domyãlna to 10,00 .

Page 216: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Funkcje drukarki

208

5

❖ Zestaw symboliMoåna okreãliæ zestaw znaków drukowanych dla wybranej czcionki. Dostêpne sà nastêpujàce moåliwoãci:Roman-8, ISO L1, ISO L2, ISO L5, PC-8, PC-8 D/N, PC-850, PC-852, PC8-TK,

Win L1, Win L2, Win L5, Desktop, PS Text, VN Intl, VN US, MS Publ, Math-8, PS Math, VN Math, Pifont, Legal, ISO 4, ISO 6, ISO 11, ISO 15, ISO 17, ISO 21, ISO 60, ISO 69, Win 3.0

❖ Czcionka CourierMoåna wybraæ czcionkê typu Courier.� Standardowy� Ciemne

❖ Zwiêkszona szerokoãæ A4Moåna zwiêkszyæ obszar drukowania (w przypadku drukowania na arkuszach A4 przy uåyciu sterownika PCL).� Wyâàczone� Wâàczone

Jeãli ustawienie ma wartoãæ Wâàczony, szerokoãæ bêdzie wynosiâa 8 1/2 cala.

❖ Doâàcz CR do LFPo wâàczeniu tej funkcji do kaådego znaku wysuwu wiersza bêdzie dodawany znak powrotu karetki: CR=CR, LF=CR−LF, FF=CR−FF.� Wyâàczone� Wâàczone

❖ RozdzielczoãæMoåna ustawiæ rozdzielczoãæ druku w punktach na cal.� 300 dpi (Czarno-biaâe)� 600 dpi (szybko)� 600 dpi (Standardowy)� 600 dpi (Wysoka jakoãæ)

Page 217: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Menu PS

09

5

Menu PS

Ta czêãæ opisuje narzêdzia uåytkownika znajdujàce siê w menu PS opcji Funkcje

2

drukarki.Ta pozycja menu jest wyãwietlana tylko wówczas, gdy zainstalowany jest opcjonalny zespóâ PostScript 3.

❖ Format danychMoåna wybraæ format danych.� Dane binarne� TBCPUstawienie to nie dziaâa w przypadku urzàdzenia uåywajàcego poâàczenia równolegâego lub EtherTalk.W przypadku uåywania maszyny za poãrednictwem poâàczenia równolegâego, przesâanie danych binarnych ze sterownika drukarki spowoduje anulowanie zadania drukowania.W przypadku uåywania maszyny za poãrednictwem poâàczenia Ethernet, zadanie drukowania zostanie anulowane w nastêpujàcych przypadkach:� Format danych sterownika drukarki to TBCP, a na wyãwietlaczu

urzàdzenia okreãlony jest format Dane binarne.� Jeãli format danych sterownika drukarki to dane binarne, a format danych

okreãlony na wyãwietlaczu panela to TBCP.

❖ RozdzielczoãæMoåna ustawiæ rozdzielczoãæ druku w punktach na cal.� 600 dpi (szybko)� 600 dpi (Standardowy)� 600 dpi (Wysoka jakoãæ)

❖ Ustawienia koloruMoåna wykonaæ ustawienie RGB.� Wyâàczone� Wysokie� Bardzo wysoka

❖ Profil koloruMoåna ustawiæ profil koloru.� Auto� Prezentacja� Jednolity kolor� Fotograficzny� Ustawienia uåytkownika

Page 218: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Funkcje drukarki

210

5

Menu PDF

Ta czêãæ opisuje narzêdzia uåytkownika znajdujàce siê w menu PDF opcji

Funkcje drukarki.

❖ Zmieñ hasâo PDFUstawia hasâo dla pliku PDF wywoâujàcego bezpoãredni wydruk PDF.� Aktualne hasâo� Nowe hasâo� Potwierdä nowe hasâoHasâo moåna ustawiæ w programie Web Image Monitor, lecz w tym przypadku hasâo jest przesyâane przez sieæ. Jeãli priorytetem jest bezpieczeñstwo, hasâo naleåy wprowadziæ na panelu operacyjnym przy pomocy tej pozycji menu.

❖ Hasâo grupy PDFUstaw hasâo dla grupy, zdefiniowane juå w programie DeskTopBinder.� Aktualne hasâo� Nowe hasâo� Potwierdä nowe hasâoHasâo moåna ustawiæ w programie Web Image Monitor, lecz w tym przypadku hasâo jest wysâane przez sieæ. Jeãli priorytetem jest bezpieczeñstwo, hasâo naleåy wprowadziæ na panelu operacyjnym przy pomocy tej pozycji menu.

❖ RozdzielczoãæMoåna ustawiæ rozdzielczoãæ druku w punktach na cal.� 600 dpi (szybko)� 600 dpi (Standardowy)� 600 dpi (Wysoka jakoãæ)

❖ Ustawienia koloruMoåna wykonaæ ustawienie RGB.� Brak� Wysokie� Bardzo wysoka

❖ Profil koloruMoåna ustawiæ profil koloru.� Auto� Prezentacja� Jednolity kolor� Fotograficzny� Ustawienia uåytkownika

Page 219: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

6. Funkcje skanera

Ten rozdziaâ opisuje narzêdzia uåytkownika znajdujàce siê w menu Funkcje skanera.Szczegóâowe informacje na temat dostêpu do menu [Ustaw. skanera] znajdujà siê w czêãci "Dostêp do narzêdzi uåytkownika (Ustawienia systemu)".

11

2

Zajrzeæ do instrukcji...str. 3 �Korzystanie z menu Narzêdzia uåytkownika�

Ustawienia ogólne

Ta czêãæ opisuje narzêdzia uåytkownika znajdujàce siê w menu Ustawienia ogólne opcji Funkcje skanera.

❖ Przeâàcz indeks tabeli szybkiego wybieraniaUmoåliwia wybranie indeksu do wyãwietlenia na liãcie docelowej.

❖ Aktualizuj listê odbiorców serwera dostarczaniaNaciãnij opcjê [Aktual.listy odbiorców serwera dostarcz.], aby zaktualizowaæ odbiorców z serwera dostarczania. Aby korzystanie z tej funkcji byâo moåliwe, naleåy ustawiæ dla opcji [Opcja dostarczania] wartoãæ [Wâàczone].

❖ Wyszukaj odbiorcêUmoåliwia wybranie listy odbiorców dla funkcji "Wyszukaj odbiorcê".Aby wyszukiwaæ przy uåyciu serwera LDAP, naleåy zarejestrowaæ go w menu [Ustaw. systemu] i ustawiæ dla opcji [Wyszukiwanie LDAP] wartoãæ [Wâàczone].

❖ Czas oczekiwania TWAINGdy urzàdzenie jest uåywane do wysyâania wiadomoãci e-mail lub plików albo jako serwer dokumentów lub sieciowy skaner dostarczania, przesâanie zadania skanowania do urzàdzenia pracujàcego jako skaner TWAIN spowoduje przeâàczenie urzàdzenia do funkcji skanera sieciowego TWAIN. Ustawienie to okreãla czas, po którym urzàdzenie zacznie pracowaæ jako skaner sieciowy TWAIN.� Wyâàczone

Wybranie opcji [Wyâàczone] spowoduje natychmiastowe przejãcie w tryb skanera sieciowego TWAIN.

� Wâàczone: 10 sek.Po wybraniu opcji [Wâàczone] moåna przyciskami numerycznymi wprowadziæ czas opóänienia (3�30 sekund). Po upâywie okreãlonego tu czasu od ostatniego naciãniêcia przycisku urzàdzenie zostanie przeâàczone do funkcji skanera sieciowego TWAIN.

Page 220: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Funkcje skanera

212

6

❖ Priorytet wyãwietlania listy odbiorców 1Wybierz listê odbiorców do wyãwietlenia, gdy urzàdzenie jest w stanie poczàtkowym. Moåna wybraæ [E-mail/ Folder] lub [Serwer dostarczania].� E-mail / Folder

� Serwer dostarczania

❖ Priorytet wyãwietlania listy odbiorców 2W ksiàåce adresowej urzàdzenia wybierz, która ksiàåka adresowa ma byæ domyãlnie wyãwietlana. Moåna wybraæ opcjê [Adres e-mail] lub [Folder].� Adres e-mail� Folder

❖ Drukowanie i usuwanie dziennika skaneraNa urzàdzeniu moåna sprawdziæ maksymalnie 100 rezultatów nadawania/dostarczania. Po osiàgniêciu liczby 100 zapisanych rezultatów nadawania/dostarczania moåna wydrukowaæ dziennik dostarczania.� Drukuj i usuñ wszystko

Dziennik nadawania/dostarczania jest drukowany automatycznie. Po wydrukowaniu dziennik jest usuwany.

� Nie drukuj:Usuñ najstarszeRezultaty nadawania/dostarczania sà kolejno usuwane w miarê zapisywania nowych rezultatów.

� Nie drukuj: Wyâàcz wysyâanieNadawanie/dostarczenia nie moåna zrealizowaæ, gdy dziennik jest peâny.

Po wydrukowaniu wszystkie rekordy zostajà usuniête. Jeãli dziennik nie zostanie wydrukowany, rekordy przekraczajàce limit bêdà kolejno usuwane automatycznie, poczynajàc od najstarszego.Podczas drukowania dziennika pliki oczekujàce na wysâanie nie mogà byæ wysâane.

❖ Drukuj dziennika skaneraDziennik skanera jest drukowany i usuwany.

❖ Usuñ dziennik skaneraDziennik zostaje usuniêty bez wydrukowania.

Page 221: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Ustawienia skanowania

13

6

Ustawienia skanowania

Ta czêãæ opisuje narzêdzia uåytkownika znajdujàce siê w menu Ustawienia

2

skanowania opcji Funkcje skanera.

❖ Poziom czuâoãci A.C.S.Umoåliwia okreãlenie poziomu czuâoãci dla rozróåniania kolorowych i czarno-biaâych oryginaâów, jeãli dla opcji [Typ skanowania] okreãlono wartoãæ [Auto wybór koloru].

❖ Czas oczekiwania na nastêpny oryginaâ: Szyba ekspozycyjnaJeãli oryginaâ zostaâ podzielony i skanuje siê go partiami na szybie ekspozycyjnej, a zeskanowane obrazy majà zostaæ poâàczone w jednym pliku, jako ustawienie stanu oczekiwania naleåy wybraæ [Oczekiwanie ciàgâe], [Wyâàczone] lub [Ustaw czas oczekiwania].� Oczekiwanie ciàgâe� Wyâàczone� Ustaw czas oczekiwania: 60 sek.Jeãli wybrano [SADF] opcji [Typ podaw. oryg.] na ekranie Skanowanie do folderu, ustawienie [Czas oczekiw. na nast. oryg.:Szyba ekspoz.] staje siê nieprawidâowe.Jeãli wybrano [Pakiet] opcji [Typ podaw. oryg.] na ekranie Skanowanie do folderu, ustawienie [Czas oczekiw. na nast. oryg.:Szyba ekspoz.] staje siê nieprawidâowe i urzàdzenie czeka na poâoåenie na odpowiednie miejsce dodatkowego oryginaâu.Jeãli wybrano [Ustaw czas oczekiwania], naleåy za pomocà przycisków numerycznych wprowadziæ, ile sekund (3�999) urzàdzenie ma oczekiwaæ na umieszczenie kolejnych oryginaâów. Skanowanie rozpocznie siê, jeãli w tym czasie zostanà uâoåone nastêpne oryginaây i naciãniêty zostanie przycisk {Start}. Aby zakoñczyæ skanowanie i rozpoczàæ wysyâanie, naleåy w tym czasie nacisnàæ przycisk {q}. Po upâyniêciu okreãlonego czasu wysyâanie rozpoczyna siê automatycznie.Jeãli wybrano [Oczekiwanie ciàgâe], urzàdzenie bêdzie czekaæ na kolejne oryginaây, dopóki nie zostanie naciãniêty przycisk {q}. Skanowanie rozpoczyna siê po umieszczeniu nastêpnego oryginaâu i naciãniêciu przycisku {Start}. Aby zakoñczyæ skanowanie i rozpoczàæ wysyâanie, naleåy nacisnàæ przycisk {q}.Jeãli oryginaây zostaây umieszczone w automatycznym podajniku dokumentów (ADF), wysyâanie rozpocznie siê bez oczekiwania na nastêpne oryginaây po zeskanowaniu wszystkich oryginaâów z ADF, niezaleånie od wprowadzonych ustawieñ.Jeãli zatnie siê papier lub w trakcie, gdy urzàdzenie oczekuje na nastêpne oryginaây, jest wykonywana jedna z poniåszych operacji, odliczanie czasu zostaje zatrzymane, a urzàdzenie czeka na naciãniêcie przycisku {q}.� Zmiana ustawieñ, np. ustawieñ skanowania� Otworzenie górnej pokrywy podajnika dokumentów (ADF)� Naciãniêcie przycisku {Przerwanie} w celu wâàczenia trybu kopiowania

Page 222: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Funkcje skanera

214

6

❖ Czas oczekiwania na nastêpne oryginaây: SADFJeãli oryginaâ zostaâ podzielony w celu skanowania partiami z podajnika dokumentów (ADF), ale zeskanowane obrazy majà zostaæ poâàczone w jednym pliku, jako ustawienie stanu oczekiwania naleåy wybraæ [Ustaw

czas oczekiwania] lub [Oczekiwanie ciàgâe].� Oczekiwanie ciàgâe� Ustaw czas oczekiwania: 60 sek.Jeãli dla opcji [Typ podaw. oryg.] okreãlono ustawienie [SADF], w trakcie skanowania zostanie to uwzglêdnione.Jeãli wybrano [Ustaw czas oczekiwania], naleåy za pomocà przycisków numerycznych wprowadziæ, ile sekund (3�999) urzàdzenie ma oczekiwaæ na umieszczenie kolejnych oryginaâów. Jeãli przed upâywem tego czasu zostanà umieszczone nastêpne oryginaây, skanowanie bêdzie siê rozpoczynaâo automatycznie. Aby zakoñczyæ skanowanie i rozpoczàæ wysyâanie, naleåy w tym czasie nacisnàæ przycisk {q}. Po upâyniêciu okreãlonego czasu wysyâanie rozpoczyna siê automatycznie.Jeãli zostaâo wybrane ustawienie [Oczekiwanie ciàgâe], urzàdzenie bêdzie oczekiwaæ na kolejne oryginaây, dopóki nie zostanie naciãniêty przycisk {q}. Skanowanie rozpoczyna siê po umieszczeniu nastêpnego oryginaâu i naciãniêciu przycisku {Start}. Aby zakoñczyæ skanowanie i rozpoczàæ wysyâanie, naleåy nacisnàæ przycisk {q}.Urzàdzenie bêdzie dziaâaâo zgodnie z tymi ustawieniami takåe wtedy, gdy oryginaây zostanà umieszczone na szybie ekspozycyjnej. Skanowanie nie rozpocznie siê jednak, dopóki po kaådym umieszczeniu oryginaâu na szybie ekspozycyjnej nie naciãnie siê przycisku {Start}. Skanowanie rozpocznie siê, jeãli w tym czasie zostanà uâoåone nastêpne oryginaây i naciãniêty zostanie przycisk {Start}. Aby zakoñczyæ skanowanie i rozpoczàæ wysyâanie, naleåy w tym czasie nacisnàæ przycisk {q}. Po upâyniêciu okreãlonego czasu wysyâanie rozpoczyna siê automatycznie.Jeãli oryginaây zostaây umieszczone w automatycznym podajniku dokumentów (ADF), wysyâanie rozpocznie siê bez oczekiwania na nastêpne oryginaây po zeskanowaniu wszystkich oryginaâów z ADF, niezaleånie od wprowadzonych ustawieñ.Jeãli zatnie siê papier lub w trakcie, gdy urzàdzenie oczekuje na nastêpne oryginaây, jest wykonywana jedna z poniåszych operacji, odliczanie czasu zostaje zatrzymane, a urzàdzenie czeka na naciãniêcie przycisku {q}.� Zmiana ustawieñ, np. ustawieñ skanowania� Otworzenie górnej pokrywy podajnika dokumentów (ADF)� Naciãniêcie przycisku {Przerwanie} w celu wâàczenia trybu kopiowania

❖ Nasycenie koloru tâa dla ADS (Peânokolorowe)Charakterystyki zwiàzane z typem papieru, takie jak barwa papieru gazetowego lub oryginaâów przezroczystych, moåna skompensowaæ przy uåyciu opcji nasycenie skanowania.

Zajrzeæ do instrukcji...Poradnik skanowania

Page 223: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Ustawienia wysyâania

15

6

Ustawienia wysyâania

Ta czêãæ opisuje narzêdzia uåytkownika znajdujàce siê w menu Ustawienia

2

wysyâania opcji Funkcje skanera.

❖ Kompresja (Czarno-biaâe)Moåna wybraæ czy zeskanowane czarno-biaâe pliki majà byæ kompresowane, czy teå nie.� Wâàczone� WyâàczoneKompresja skraca czas potrzebny na wysâanie zeskanowanego pliku.Faktyczny czas potrzebny na transfer pliku zmienia siê w zaleånoãci od rozmiaru pliku i obciàåenia sieci.

❖ Kompresja (Odcienie szaroãci / Peânokolorowe)Wybierz, czy wielopoziomowe skanowane pliki (odcienie szaroãci lub peânokolorowe) majà byæ kompresowane.� Wâàczone� WyâàczonePo wybraniu opcji [Wâàczone] moåna okreãliæ poziom kompresji w zakresie od 1 do 5.Jakoãæ obrazu jest lepsza przy niåszym stopniu kompresji, lecz odpowiednio wydâuåa siê wówczas czas transferu pliku.Faktyczny czas potrzebny na transfer pliku zmienia siê w zaleånoãci od rozmiaru pliku i obciàåenia sieci.

❖ Wysoki poziom kompresji PDFUmoåliwia okreãlenie poziomu kompresji przy tworzeniu plików PDF z wysokim poziomem kompresji.� Wyåszy� Standardowo

❖ Maksymalny rozmiar e-mailaMoåna wybraæ, czy rozmiar wiadomoãci e-mail z doâàczonym obrazem ma byæ ograniczony czy nie.� Wâàczone� WyâàczoneJeãli wybrano opcjê [Wâàczone], wprowadä maksymalny dopuszczalny rozmiar (128�102400 KB) za pomocà przycisków numerycznych.Jeãli rozmiar ograniczony jest przez protokóâ SMTP, naleåy dostosowaæ siê do tego rozmiaru.

Page 224: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Funkcje skanera

216

6

❖ Podziel i wyãlij e-mailTa funkcja dziaâa tylko po wybraniu [Wâàczone] dla opcji [Maks. rozmiar emalia].Wybierz, czy obraz przekraczajàcy rozmiar okreãlony w [Maks. rozmiar emalia] powinien byæ podzielony i wysâany w wiêcej niå jednej wiadomoãci e-mail.

� Tak (co maks. rozmiar)� Tak (co stronê)� WyâàczoneJeãli wybrano opcjê [Tak (co maks. rozmiar)], za pomocà klawiatury numerycznej wprowadä maksymalnà liczbê podziaâów (2�500).Jeãli dla opcji [Typ pliku] wybrano ustawienie [Wielostron.: TIFF] lub [Wielostron.: PDF], obraz nie zostanie podzielony niezaleånie od tego, czy jest wybrane ustawienie [Tak (co stronê)].Jeãli wybrano opcjê [Tak (co maks. rozmiar)], moåe okazaæ siê, åe nie moåna ponownie odczytaæ niektórych odebranych plików, w zaleånoãci od typu oprogramowania poczty e-mail.Jeãli wybrano opcjê [Nie], wiadomoãæ e-mail, której rozmiar przekracza okreãlonà wartoãæ, nie zostanie wysâana i pojawi siê komunikat o bâêdzie. Zeskanowany plik zostanie odrzucony.Ustaw opcjê maksymalnego rozmiaru wiadomoãci e-mail w zakresie obsâugiwanym przez serwer SMTP.

❖ Jêzyk wiadomoãci e-mailUmoåliwia wybranie jêzyka dla wysyâanych informacji o wiadomoãci e-mail, takich jak tytuâ, nazwa dokumentu i nazwa nadawcy.Moåna wybraæ jeden z nastêpujàcych 20 jêzyków:angielski (Wielka Brytania), angielski (USA), niemiecki, francuski, wâoski, hiszpañski, holenderski, portugalski, polski, czeski, szwedzki, fiñski, wêgierski, norweski, duñski, japoñski, chiñski w wersji uproszczonej, chiñski w wersji tradycyjnej, rosyjski i hangul.Nie moåna zmieniæ tekstu wiadomoãci e-mail, który jest szablonem.

❖ Liczba cyfr dla plików jednostronicowychOkreãla liczbê cyfr numeru seryjnego doâàczanego do nazwy pliku jednostronicowego.� 4 cyfry� 8 cyfr

Page 225: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Ustawienia wysyâania

17

6

❖ Metoda wysyâania zapisanych plików e-mailemOkreãl ustawienie e-mail do wysyâania zapisanych plików. Moåna wybraæ opcjê [Wyãlij plik] lub [Wyãlij âàcze URL]. To ustawienie moåna wykorzystaæ do nastêpujàcych celów:

2

� Wyãlij plikWysyâanie zapisanych plików przez wiadomoã e-mail

� Wyãlij âàcze URLJednoczesne zapisywanie i wysyâanie wiadomoãci e-mail

Jeãli wybrano ustawienie [Wyãlij plik], rzeczywiste pliki sà doâàczane do wiadomoãci e-mail.Jeãli wybrano ustawienie [Wyãlij âàcze URL], do wiadomoãci e-mail doâàczane sà âàcza URL do lokalizacji pliku.

Page 226: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Funkcje skanera

218

6

Page 227: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

7. Rejestrowanie adresów i uåytkownikówdla funkcji faksu/skanera

Ten rozdziaâ opisuje sposoby rejestrowania odbiorców i uåytkowników w ksiàåce adresowej.Szczegóâowe informacje na temat dostêpu do menu [Ustaw. systemu] znajdujà siê w czêãci "Dostêp do narzêdzi uåytkownika (Ustawienia systemu)".

19

2

Zajrzeæ do instrukcji...str. 3 �Korzystanie z menu Narzêdzia uåytkownika�

Ksiàåka adresowa

Zapisanie w ksiàåce adresowej informacji o uåytkownikach, takich jak nazwy, czy adresy poczty elektronicznej, uâatwia zarzàdzanie tymi informacjami.

Waåne❒ Dane zawarte w ksiàåce adresowej sà zapisywane na dysku twardym

urzàdzenia. Mogà one zostaæ utracone w przypadku awarii dysku twardego. Producent nie jest odpowiedzialny za szkody powstaâe w wyniku utraty danych.

Ksiàåka adresowa umoåliwia rejestracjê i zarzàdzanie wymienionymi poniåej elementami.

❖ NazwyMoåna zarejestrowaæ nazwê uåytkownika i wyãwietlany przycisk. Jest to podstawowa informacja, wymagana do zarzàdzania uåytkownikami urzàdzenia.Aby zarejestrowaæ numer faksu lub adres e-mail w ksiàåce adresowej, naleåy w pierwszej kolejnoãci zarejestrowaæ dane takie jak nazwa uåytkownika i odbiorcy.

Page 228: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Rejestrowanie adresów i uåytkowników dla funkcji faksu/skanera

220

7

❖ Informacje autoryzacjiMoåna zarejestrowaæ kody uåytkowników pozwalajàce na ograniczenie dostêpu uåytkowników do okreãlonych funkcji i sprawdzanie wykorzystania kaådej z funkcji. Moåna równieå zarejestrowaæ nazwy i hasâa

logowania uåytkowników, sâuåàce do wysyâania wiadomoãci poczty elektronicznej, zapisywania plików w folderach i dostêpu do serwera LDAP.

❖ ZabezpieczenieMoåna okreãliæ kody ochrony, uniemoåliwiajàce uåycie nazwy nadawcy oraz folderów bez odpowiedniej autoryzacji.

❖ Odbiorca faksuMoåna zarejestrowaæ numery faksów, liniê, nagâówek faksu oraz wybraæ opcjê wstawiania etykiety. W przypadku korzystania z funkcji IP-Fax, moåna zarejestrowaæ odbiorcê IP-Fax i wybraæ protokóâ.

Page 229: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Ksiàåka adresowa

21

7

❖ Adres e-mailW ksiàåce adresowej moåna zarejestrowaæ odbiorców wiadomoãci poczty elektronicznej.

2

❖ FolderMoåna zarejestrowaæ protokóâ, nazwê ãcieåki i nazwê serwera.� SMB

� FTP

� NCP

Page 230: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Rejestrowanie adresów i uåytkowników dla funkcji faksu/skanera

222

7

❖ Dodaj do grupyZarejestrowanych odbiorców wiadomoãci poczty elektronicznej i foldery docelowe moåna wâàczyæ do grupy w celu uâatwienia zarzàdzania.

Uwaga❒ Do zarejestrowania nazw w ksiàåce adresowej moåna takåe uåyæ programu

Web Image Monitor. Program SmartDeviceMonitor for Admin umoåliwia rejestrowanie wielu nazw jednoczeãnie.

❒ Przy pomocy [Narzêdzie do zarzàdzania adresami] programu SmartDeviceMonitor for Admin moåliwe jest wykonanie kopii zapasowej ksiàåki adresowej. Przy korzystaniu z Ksiàåki adresowej zalecamy wykonywanie kopii zapasowej danych w niej zawartych.

❒ Szczegóâowe informacje na temat programu Web Image Monitor, zajrzyj Web Image Monitor Pomoc.

❒ Instrukcja obsâugi znajduje siê w pomocy do programu SmartDeviceMonitor for Admin.

Zarzàdzanie nazwami w ksiàåce adresowejJeãli nazwa i przycisk zostaây wczeãniej zarejestrowane, odbiorców poczty e-mail i foldery docelowe moåna wybieraæ poprzez wybranie przycisku z nazwà.

Zajrzeæ do instrukcji...str. 225 �Rejestrowanie nazw�

Page 231: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Ksiàåka adresowa

23

7

Wysyâanie faksu w opcji Wybieranie szybkieSâuåy do rejestracji numeru faksu w ksiàåce adresowej, co pozwala na

2

okreãlenie numeru poprzez wybranie jedynie odbiorcy faksu, który jest wyãwietlany na ekranie poczàtkowym w trakcie wysyâania faksu. Jeåeli dla opcji Wstawianie etykiet wybrano wartoãæ �Wâàczony�, w momencie odbierania faksu przez odbiorcê na wiadomoãci faksowej drukowana jest nazwa odbiorcy i wiadomoãæ standardowa.Po zarejestrowaniu odbiorców IP-Fax w ksiàåce adresowej, odbiorcê moåna wybraæ z listy wyãwietlanej na poczàtkowym ekranie funkcji faksu. Zarejestrowane numery IP-Fax moåna uåywaæ i drukowaæ tak jak numery nadawców IP-Fax.

Zajrzeæ do instrukcji...str. 239 �Odbiorca faksów�

Wysyâanie poczty elektronicznej w opcji Wybieranie szybkieRejestracja adresu e-mail w ksiàåce adresowej, pozwala na âatwe okreãlenie odbiorcy poczty elektronicznej poprzez wybranie go jedynie na ekranie poczàtkowym faksu wyãwietlanym w trakcie wysyâania wiadomoãci z wykorzystaniem funkcji faksu internetowego.Adres e-mail moåna równieå okreãliæ poprzez wybór odbiorcy, który jest wyãwietlany na ekranie poczàtkowym skanera w trakcie przesyâania dokumentu z wykorzystaniem funkcji skanera. Zarejestrowanego adresu e-mail moåna uåyæ jako adresu nadawcy, który jest automatycznie umieszczany w polu �Od� nagâówka e-mail.

Zajrzeæ do instrukcji...str. 252 �Odbiorca poczty elektronicznej�

Bezpoãrednie przesyâanie plików skanowania do udostêpnionego folderuPo zarejestrowaniu nazwy ãcieåki, nazwy uåytkownika i hasâa moåliwe jest podâàczenie siê do udostêpnionego folderu poprzez wybór odbiorcy, który jest wyãwietlany na poczàtkowym ekranie skanera, za kaådym razem gdy pliki sà przesyâane do udostêpnionego folderu przy pomocy funkcji skanera.By umoåliwiæ udostêpnianie folderu w systemie Windows, naleåy wybraæ protokóâ SMB.By zarejestrowaæ folder na serwerze FTP, naleåy wybraæ protokóâ FTP.Aby zarejestrowaæ folder na serwerze NetWare, naleåy wybraæ protokóâ NCP.

Zajrzeæ do instrukcji...str. 257 �Rejestrowanie folderów�

Page 232: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Rejestrowanie adresów i uåytkowników dla funkcji faksu/skanera

224

7

Ochrona przed nieautoryzowanym dostêpem do udostêpnionych folderów z poziomu urzàdzenia

Po zarejestrowaniu kodu zabezpieczajàcego, moåna wybraæ przedmiot ochrony w celu uniemoåliwienia wykorzystania odbiorcy wiadomoãci poczty elektronicznej bez zezwolenia.Zarejestrowane fodery moåna zabezpieczyæ przed nieautoryzowanym dostêpem.

Zajrzeæ do instrukcji...str. 287 �Rejestrowanie kodu zabezpieczajàcego.�

Zarzàdzanie uåytkownikami i wykorzystaniem urzàdzeniaKody uåytkowników mogà byæ rejestrowane w celu ograniczenia uprawnieñ uåytkowników do poniåszych funkcji i kontroli wykorzystania przez nich kaådej z funkcji.� Kopiarka� Serwer dokumentów� Faks� Skaner� Drukarka

Zajrzeæ do instrukcji...str. 229 �Informacje autoryzacji�

Page 233: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Rejestrowanie nazw

25

7

Rejestrowanie nazw

Rejestrowanie informacji o uåytkownikach wâàcznie z ich nazwami.

2

Nazwa uåytkownika jest wykorzystywana do wyboru odbiorcy podczas wysyâania faksu lub poczty elektronicznej. Moåna takåe uåyæ jej jako foldera odbiorczego.Moåna zarejestrowaæ maksymalnie 2000 nazw.

Rejestrowanie nazwTa czêãæ opisuje sposób rejestrowania nazw.

A Naciãnij przycisk [Ustaw. systemu].

B Naciãnij przycisk [Narzêdzia administr.].

C Naciãnij przycisk [Zarzàdzanie ksiàåkà adresowà].

D Sprawdä, czy wybrano opcjê [Zarejestruj/Zmieñ].

E Naciãnij przycisk [Nowy Program].

F Naciãnij przycisk [Zmieñ] wyãwietlany po prawej stronie nazwy.Wyãwietlone zostanie pole do wprowadzenia nazwy.

GWprowadä nazwê, a nastêpnie naciãnij przycisk [OK].

Page 234: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Rejestrowanie adresów i uåytkowników dla funkcji faksu/skanera

226

7

H Naciãnij przycisk poåàdanej klasyfikacji pod pozycjà Wybierz indeks.

I Naciãnij dwukrotnie przycisk [OK].

J Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/Licznik}.

Uwaga❒ Nazwa moåe byæ wykorzystywana dla dokumentów zapisanych na

serwerze dokumentów. Szczegóâowe informacje na temat serwera dokumentów znajdujà siê w Podrêczniku kopiarki / serwera dokumentów.

❒ Moåna wybraæ nastêpujàce przyciski:� [Czêsty]: Dodawane do strony, która jest wyãwietlana jako pierwsza.� [AB], [CD], [EF], [GH], [IJK], [LMN], [OPQ], [RST], [UVW], [XYZ], [1] do [10]:

Dodawane do listy obiektów w wybranym indeksie.❒ Moåna wybraæ [Czêsty] i jednà dodatkowà stronê w kaådym indeksie.

Zajrzeæ do instrukcji...Informacje o urzàdzeniuPoradnik kopiowania/serwera dokumentów

Page 235: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Rejestrowanie nazw

27

7

Zmienianie zarejestrowanej nazwyTa czêãæ opisuje sposób zmieniania nazwy.

2

A Naciãnij przycisk [Ustaw. systemu].

B Naciãnij przycisk [Narzêdzia administr.].

C Naciãnij przycisk [Zarzàdzanie ksiàåkà adresowà].

D Sprawdä, czy wybrano opcjê [Zarejestruj/Zmieñ].

EWybierz zarejestrowanà nazwê, którà chcesz zmieniæ.Naciãnij przycisk nazwy lub wprowadä zarejestrowany numer za pomocà przycisków numerycznych.

F Aby zmieniæ nazwê lub nazwê na przycisku, naleåy nacisnàæ opcjê [Zmieñ] po prawej stronie nazwy lub nazwy na przycisku.

GWprowadä nazwê lub nazwê na przycisku, a nastêpnie naciãnij przycisk [OK].

H Aby zmieniæ indeks, naciãnij przycisk wybranej klasyfikacji z pozycji Wybierz indeks.

Uwaga❒ Moåna wyszukiwaæ wedâug zarejestrowanej nazwy, kodu uåytkownika,

numeru faksu, nazwy folderu, adresu e-mail lub odbiorcy IP-Fax.

Zajrzeæ do instrukcji...Informacje o urzàdzeniu

Aby zmieniæ numer rejestracyjny

A Naciãnij przycisk [Zmieñ] po prawej stronie opcji �Numer rejestracyjny�.

BWpisz nowy numer rejestracyjny przy uåyciu przycisków numerycznych, a nastêpnie naciãnij przycisk {q}.

Page 236: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Rejestrowanie adresów i uåytkowników dla funkcji faksu/skanera

228

7

Usuwanie zarejestrowanej nazwyTa czêãæ opisuje sposób usuwania nazwy.

A Naciãnij przycisk [Ustaw. systemu].

B Naciãnij przycisk [Narzêdzia administr.].

C Naciãnij przycisk [Zarzàdzanie ksiàåkà adresowà].

D Naciãnij przycisk [Usuñ].

EWybierz nazwê przeznaczonà do usuniêcia.Naciãnij przycisk nazwy lub wprowadä zarejestrowany numer za pomocà przycisków numerycznych.

F Naciãnij przycisk [Tak].

G Naciãnij przycisk [Wyjãcie].

H Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/Licznik}.

Page 237: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Informacje autoryzacji

29

7

Informacje autoryzacji

Poniåej opisano procedurê autoryzowania kodu uåytkownika.

2

Waåne❒ Funkcje powiàzane z kaådym kodem uåytkownika sà takie same. Jeãli kody

uåytkowników zostanà zmienione lub usuniête, dane zarzàdzania oraz ograniczenia powiàzane z tymi kodami stracà waånoãæ.

Kody uåytkowników mogà byæ rejestrowane w celu ograniczenia uprawnieñ uåytkowników do poniåszych funkcji i kontroli wykorzystania przez nich kaådej z funkcji.KopiarkaSerwer dokumentówFaksSkanerDrukarka

Uwaga❒ Moåna zarejestrowaæ maksymalnie 500 kodów uåytkowników.❒ Liczba kopii dokumentów przechowywanych na serwerze dokumentów

z wykorzystaniem funkcji faksu jest zliczana dla kaådego kodu uåytkownika. Pozwala to sprawdziæ uåytkowanie maszyny przez kaådego uåytkownika.

❒ Liczba kopii skanowanych z wykorzystaniem funkcji skanera jest zliczana dla kaådego kodu uåytkownika. Pozwala to sprawdziæ uåytkowanie maszyny przez kaådego uåytkownika.

❒ By automatycznie zarejestrowaæ kod uåytkownika przez sterownik drukarki, wybierz [Drukarka: Kontrola PC] dla drukarki w opcji Autoryzacja kodu uåytkownika. Aby korzystaæ z kodów uåytkownika okreãlonych przy uåyciu menu Narzêdzia uåytkownika, naleåy wybraæ kody zarejestrowane dla sterownika drukarki w tym menu.

❒ Szczegóâowe informacje dotyczàce ustawiania kodów uåytkownika dla sterownika drukarki zawiera Pomoc sterownika drukarki.

Zajrzeæ do instrukcji...str. 88 �Zarzàdzanie autoryzacjà uåytkowników�

Page 238: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Rejestrowanie adresów i uåytkowników dla funkcji faksu/skanera

230

7

Rejestrowanie kodu uåytkownikaTa czêãæ opisuje sposób rejestrowania kodu uåytkownika.

A Naciãnij przycisk [Ustaw. systemu].

B Naciãnij przycisk [Narzêdzia administr.].

C Naciãnij przycisk [Zarzàdzanie ksiàåkà adresowà].

D Sprawdä, czy wybrano opcjê [Zarejestruj/Zmieñ].

E Naciãnij nazwê, której kod ma zostaæ zarejestrowany lub wprowadä rejestrowany numer za pomocà przycisków numerycznych.Moåna wyszukiwaæ wedâug zarejestrowanej nazwy, kodu uåytkownika, numeru faksu, nazwy folderu, adresu e-mail lub odbiorcy IP-Fax.

F Naciãnij przycisk [Inf.autoryzacji].

G Za pomocà przycisków numerycznych wprowadä kod uåytkownika, a nastêpnie naciãnij przycisk {q}.

W przypadku pomyâki, naleåy nacisnàæ przycisk [Usuñ] lub {Zeruj/Zatrzymaj}.

H Naciãnij dwukrotnie przycisk [TNastêpny].

Page 239: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Informacje autoryzacji

31

7

IWybierz funkcje, które majà zostaæ uåyte dla kodu uåytkownika w opcji Dostêpne funkcje.

2

J Naciãnij przycisk [OK].

K Naciãnij przycisk [Wyjãcie].

L Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/Licznik}.

Uwaga❒ Moåna wprowadziæ kod uåytkownika o dâugoãci od 1 do 8 cyfr.❒ Informacje dotyczàce rejestrowania, zajrzyj do sekcji �Rejestrowanie

nazw�.

Zajrzeæ do instrukcji...str. 225 �Rejestrowanie nazw�

Zmienianie kodu uåytkownikaTa czêãæ opisuje sposób zmieniania kodu uåytkownika.

Waåne❒ Zmiana kodu uåytkownika nie spowoduje wyzerowania licznika.

A Naciãnij przycisk [Ustaw. systemu].

B Naciãnij przycisk [Narzêdzia administr.].

Page 240: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Rejestrowanie adresów i uåytkowników dla funkcji faksu/skanera

232

7

C Naciãnij przycisk [Zarzàdzanie ksiàåkà adresowà].

D Sprawdä, czy wybrano opcjê [Zarejestruj/Zmieñ].

EWybierz uåytkownika, którego kod chcesz zmieniæ.Naciãnij przycisk nazwy lub wprowadä zarejestrowany numer za pomocà przycisków numerycznych.Moåna wyszukiwaæ wedâug zarejestrowanej nazwy, kodu uåytkownika, numeru faksu, nazwy folderu, adresu e-mail lub odbiorcy IP-Fax.

F Naciãnij przycisk [Inf.autoryzacji].

G Naciãnij przycisk [Zmieñ], a nastêpnie za pomocà przycisków numerycznych wprowadä nowy kod uåytkownika.

H Naciãnij przycisk {q}.

I Aby zmieniæ dostêpne funkcje, naciãnij opcjê [Inf.autoryzacji],a nastêpnie dwukrotnie naciãnij przycisk [TNastêpny].

J Naciãnij przycisk, aby wybraæ funkcje, które majà zostaæ wâàczone.Naciãnij przycisk, aby go podãwietliæ i wâàczyæ funkcjê. Aby anulowaæ wybór, naciãnij podãwietlony przycisk.

K Naciãnij przycisk [OK].

L Naciãnij przycisk [Wyjãcie].

M Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/Licznik}.

Uwaga❒ Informacje dotyczàce zmiany nazwy, nazwy na wyãwietlaczu i indeksu,

znajdujà siê w sekcji �Zmiana zarejestrowanej nazwy�.

Zajrzeæ do instrukcji...str. 227 �Zmienianie zarejestrowanej nazwy�

Page 241: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Informacje autoryzacji

33

7

Usuwanie kodu uåytkownikaTa czêãæ opisuje procedurê usuwania kodu uåytkownika.

2

Waåne❒ Po usuniêciu kodu uåytkownika licznik jest automatycznie zerowany.

A Naciãnij przycisk [Ustaw. systemu].

B Naciãnij przycisk [Narzêdzia administr.].

C Naciãnij przycisk [Zarzàdzanie ksiàåkà adresowà].

D Naciãnij przycisk [Usuñ].

EWybierz nazwê, której kod ma zostaæ usuniêty.Naciãnij przycisk nazwy lub wprowadä zarejestrowany numer za pomocà przycisków numerycznych.Moåna wyszukiwaæ wedâug zarejestrowanej nazwy, kodu uåytkownika, numeru faksu, nazwy folderu, adresu e-mail lub odbiorcy IP-Fax.

F Naciãnij przycisk [Inf.autoryzacji].

G Naciãnij przycisk [Zmieñ], aby usunàæ kod uåytkownika, a nastêpnie naciãnij przycisk {q}.

H Naciãnij przycisk [OK].

Page 242: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Rejestrowanie adresów i uåytkowników dla funkcji faksu/skanera

234

7

I Naciãnij przycisk [Wyjãcie].

J Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/Licznik}.

Uwaga❒ Informacje dotyczàce caâkowitego usuwania nazwy z ksiàåki adresowej,

patrz �Usuwanie zarejestrowanej nazwy�.

Zajrzeæ do instrukcji...str. 228 �Usuwanie zarejestrowanej nazwy�

Wyãwietlanie licznika dla kaådego uåytkownikaTa czêãæ opisuje procedurê wyãwietlania licznika dla kaådego uåytkownika.

A Naciãnij przycisk [Ustaw. systemu].

B Naciãnij przycisk [Narzêdzia administr.].

C Naciãnij przycisk [Wyãwietl/Usuñ/Drukuj licznik wydruków uåytkownika].

D Spoãród opcji [Licznik kopiarki], [Wydrukuj licznik], [Licznik faksu] oraz [Licznik skanera] wybierz funkcjê, której czêstoãæ uåytkowania chcesz wydrukowaæ.Wyãwietlane sà liczniki dla poszczególnych funkcji, dla kaådego kodu uåytkownika.

Page 243: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Informacje autoryzacji

35

7

Drukowanie licznika dla kaådego uåytkownikaTa czêãæ opisuje procedurê drukowania licznika dla kaådego uåytkownika.

2

A Naciãnij przycisk [Ustaw. systemu].

B Naciãnij przycisk [Narzêdzia administr.].

C Naciãnij przycisk [Wyãwietl/Usuñ/Drukuj licznik wydruków uåytkownika].

DWybierz kod uåytkownika z lewej strony wyãwietlacza.

Naciãnij przycisk [Wybierz wszyst. na str.], aby wybraæ wszystkie kody uåytkowników na stronie.

Page 244: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Rejestrowanie adresów i uåytkowników dla funkcji faksu/skanera

236

7

E Naciãnij przycisk [Drukuj stan liczników] pod pozycjà Wedâug kodów uåytkownika.

Wprowadä kod uåytkownika, a nastêpnie naciãnij przycisk {q}, jeãli kod uåytkownika jest zarejestrowany.

F Spoãród opcji [Licznik kopiarki], [Wydrukuj licznik], [Licznik faksu] oraz [Licznik skanera] wybierz funkcjê, której czêstoãæ uåytkowania chcesz wydrukowaæ.

G Naciãnij przycisk [Drukuj].

Drukowanie licznika dla wszystkich uåytkownikówTa czêãæ opisuje procedurê drukowania licznika dla wszystkich uåytkowników.

A Naciãnij przycisk [Ustaw. systemu].

B Naciãnij przycisk [Narzêdzia administr.].

C Naciãnij przycisk [Wyãwietl/Usuñ/Drukuj licznik wydruków uåytkownika].

Page 245: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Informacje autoryzacji

37

7

D Naciãnij przycisk [Drukuj stan liczników] pod pozycjà Wszyscy uåytkownicy.

2

Wprowadä kod uåytkownika, a nastêpnie naciãnij przycisk {q}, jeãli kod uåytkownika jest zarejestrowany.

E Spoãród opcji [Licznik kopiarki], [Wydrukuj licznik], [Licznik faksu] oraz [Licznik skanera] wybierz funkcjê, której czêstoãæ uåytkowania chcesz wydrukowaæ.

F Naciãnij przycisk [Drukuj].

Usuwanie liczby wydrukówTa czãæ opisuje procedurê zerowania licznika.

A Naciãnij przycisk [Ustaw. systemu].

B Naciãnij przycisk [Narzêdzia administr.].

C Naciãnij przycisk [Wyãwietl/Usuñ/Drukuj licznik wydruków uåytkownika].

DWybierz kod uåytkownika, który ma zostaæ usuniêty.

Page 246: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Rejestrowanie adresów i uåytkowników dla funkcji faksu/skanera

238

7

E Aby wyzerowaæ liczbê wydruków wykonanà dla okreãlonego kodu uåytkownika, wybierz kod po lewej stronie ekranu.

Naciãnij przycisk [Wybierz wszyst. na str.], aby wybraæ wszystkie kody uåytkowników na stronie.

F Naciãnij przycisk [Usuñ] dla opcji Wedâug kodów uåytkownika.

G Spoãród opcji [Licznik kopiarki], [Wydrukuj licznik], [Licznik faksu] oraz [Licznik skanera] wybierz funkcjê, której czêstoãæ uåytkowania chcesz wydrukowaæ.

H Naciãnij przycisk [OK].

I Aby wyzerowaæ liczbê wydruków dla wszystkich kodów uåytkowników, naciãnij ustawienie [Usuñ] dla opcji Wszyscy uåytkownicy.

J Spoãród opcji [Licznik kopiarki], [Wydrukuj licznik], [Licznik faksu] oraz [Licznik skanera] wybierz funkcjê, której czêstoãæ uåytkowania chcesz wydrukowaæ.

K Naciãnij przycisk [OK].

Page 247: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Odbiorca faksów

39

7

Odbiorca faksów

Sâuåy do rejestracji odbiorcy faksu, aby nie trzeba byâo za kaådym razem

2

wprowadzaæ numeru faksu oraz by umoåliwiæ wysyâanie dokumentów zeskanowanych przy uåyciu funkcji faksu.� Zarejestrowanie opcji �Nazwa" i �Nazwa na przycisku" dla odbiorcy faksu

uâatwia wybranie adresata faksu.� Odbiorców faksu moåna zarejestrowaæ w formie grupy. Szczegóâowe

informacje dotyczàce rejestrowania grup, patrz czêãæ "Rejestrowanie nazw w grupie".

� Odbiorców faksu moåna zarejestrowaæ poprzez wybranie ich w funkcji powtórnego wybierania.

� Zarejestrowanych numerów faksu moåna uåywaæ jako numerów faksu nadawcy.

Istniejà dwa rodzaje odbiorców faksów:� Odbiorca faksów

Zaznacz tê opcjê, by wysâaæ faks przez sieæ telefonicznà.� IP-Fax

Zaznacz tê opcjê, by wysâaæ faks do urzàdzenia w sieci TCP/IP.Nie moåna wysâaæ faksu do urzàdzenia znajdujàcego siê w innej sieci jeãli sieæ ta chroniona jest przez firewall.

Dla odbiorcy faksu moåna zarejestrowaæ nastêpujàce elementy:

❖ Numer faksuZarejestruj numer faksu odbiorcy. Moåna wprowadziæ numer faksu o dâugoãci do 128 cyfr. Naleåy wprowadziæ kaådà cyfrê numeru.

❖ Kod SUBZarejestrowanie kodu SUB umoåliwia korzystanie z funkcji transmisji poufnej do wysyâania wiadomoãci do innych urzàdzeñ faksowych, obsâugujàcych podobnà funkcjê o nazwie Facsimile Reference.

❖ Kod SEPZarejestrowanie kodu SEP umoåliwia korzystanie z funkcji odbioru polling do odbierania faksów z innych urzàdzeñ faksowych obsâugujàcych funkcjê odbioru polling. Patrz Poradnik faksowania.

❖ LiniaJeãli zainstalowany jest opcjonalny dodatkowy moduâ interfejsu G3, moåna okreãliæ typ linii dla poszczególnych odbiorców.

❖ Tryb nadawania miêdzynarodowegoJeãli ustawienie trybu nadawania miêdzynarodowego to [Wâàczone], urzàdzenie przesyâa wiadomoãci ostroåniej, zmniejszajàc szybkoãæ transmisji. Zwiêksza to jednak czas trwania poâàczenia.

Page 248: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Rejestrowanie adresów i uåytkowników dla funkcji faksu/skanera

240

7

❖ Nagâówek wiadomoãciMoåliwe jest drukowanie nagâówka wiadomoãci na faksach po stronie odbiorcy. Ustawienie domyãlne to �Imiê".

❖ Wstawianie etykietyOpcja ta umoåliwia umieszczanie na wydruku tworzonym u odbiorcy informacji takich jak nazwa odbiorcy.Dane sà drukowane w nastêpujàcy sposób:� Nazwa odbiorcy

Nazwa odbiorcy okreãlona w opcji [Odbiorca faksu] jest drukowana w górnej czêãci arkusza, poprzedzona tekstem �Do".

� Wiadomoãæ standardowaZarejestrowana, dwuwierszowa informacja jest drukowana w polu �Nazwa odbiorcy".

Aby uåyæ tej funkcji, dla opcji Wstawianie etykiet naleåy ustawiæ wartoãæ [Wâàczone] przy programowaniu odbiorców faksu, a nastêpnie wybraæ opcjê [Wstaw. etykiety] przy wysyâaniu faksu.Podczas wysyâania poczty elektronicznej z wykorzystaniem funkcji faksu drukowany jest równieå nagâówek faksu oraz wstawiona etykieta.Moåna zaprogramowaæ innà standardowà wiadomoãæ niå przykâadowe wiadomoãci dostêpne w urzàdzeniu. Patrz Poradnik faksowania

Dla odbiorcy IP-Fax moåna zarejestrowaæ nastêpujàce elementy:

❖ IP-FaxZarejestruj odbiorcê IP-Fax. Moåna zarejestrowaæ nazwê nie dâuåszà niå 128 znaków. Ustawienie to jest wymagane w przypadku korzystania z IP-Fax.To ustawienie dziaâa tylko jeãli wybrano funkcjê IP-Fax.

❖ Kod SUBZarejestrowanie kodu SUB umoåliwia korzystanie z funkcji transmisji poufnej do wysyâania wiadomoãci do innych urzàdzeñ faksowych, obsâugujàcych podobnà funkcjê o nazwie Facsimile Reference.

❖ Kod SEPZarejestrowanie kodu SEP umoåliwia korzystanie z funkcji odbioru polling do odbierania faksów z innych urzàdzeñ faksowych obsâugujàcych funkcjê odbioru polling. Patrz Poradnik faksowania.

❖ Wybierz protokóâWybierz protokóâ transmisji IP-Fax.To ustawienie dziaâa tylko jeãli wybrano funkcjê IP-Fax.

Zajrzeæ do instrukcji...str. 276 �Rejestrowanie nazw w grupie�str. 287 �Rejestrowanie kodu zabezpieczajàcego.�

Page 249: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Odbiorca faksów

41

7

Odbiorca faksówTa czêãæ opisuje procedurê rejestrowania numeru faksu.

2

Rejestrowanie odbiorcy faksu

A Naciãnij przycisk [Ustaw. systemu].

B Naciãnij przycisk [Narzêdzia administr.].

C Naciãnij przycisk [Zarzàdzanie ksiàåkà adresowà].

D Sprawdä, czy wybrano opcjê [Zarejestruj/Zmieñ].

EWybierz nazwê odbiorcy faksu, którego chcesz zarejestrowaæ. Naciãnij przycisk nazwy lub wprowadä zarejestrowany numer za pomocà przycisków numerycznych.

F Naciãnij przycisk [Odb. faksu].

G Za pomocà przycisków numerycznych wprowadä numer faksu, a nastêpnie naciãnij przycisk [OK] dla opcji Numer faksu.

H Okreãl ustawienia opcjonalne, takie jak �Kod SUB�, �Kod SEP� i �Tryb nadawania miêdzynarodowego�.

Page 250: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Rejestrowanie adresów i uåytkowników dla funkcji faksu/skanera

242

7

I Naciãnij przycisk [OK].

Uwaga❒ Po zarejestrowaniu grupy, moåna dodaæ do tej grupy, tego odbiorcê faksu.

Szczegóâowe informacje dotyczàce rejestrowania grup, patrz czêãæ "Rejestrowanie nazw w grupie".

❒ Informacje dotyczàce rejestrowania, zajrzyj do sekcji �Rejestrowanie nazw�.

Zajrzeæ do instrukcji...str. 225 �Rejestrowanie nazw�str. 243 �Uåywanie odbiorcy faksu jako nadawcy�str. 244 �Zmiana linii�str. 244 �Zmienianie kodu SUB�str. 244 �Zmienianie kodu SEP�str. 245 �Ustawianie trybu transmisji miêdzynarodowej�str. 245 �Wybieranie nagâówka wiadomoãci�str. 245 �Konfigurowanie wstawiania etykiety�str. 278 �Rejestrowanie nazw w grupie�

Zmiana odbiorcy faksu

A Naciãnij przycisk [Ustaw. systemu].

B Naciãnij przycisk [Narzêdzia administr.].

C Naciãnij przycisk [Zarzàdzanie ksiàåkà adresowà].

D Sprawdä, czy wybrano opcjê [Zarejestruj/Zmieñ].

Page 251: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Odbiorca faksów

43

7

EWybierz nazwê odbiorcy faksu, którego dane chcesz zmieniæ.Naciãnij przycisk nazwy lub wprowadä zarejestrowany numer za pomocà przycisków numerycznych.

2

Moåna wyszukiwaæ wedâug zarejestrowanej nazwy, kodu uåytkownika, numeru faksu, nazwy folderu, adresu e-mail lub odbiorcy IP-Fax.

F Naciãnij przycisk [Odb. faksu].

G Zmieñ ustawienia.

H Naciãnij przycisk [OK].

Uwaga❒ Informacje dotyczàce zmiany nazwy, nazwy na wyãwietlaczu i indeksu,

znajdujà siê w sekcji �Zmiana zarejestrowanej nazwy�.

Zajrzeæ do instrukcji...str. 227 �Zmienianie zarejestrowanej nazwy�str. 243 �Zmiana numeru faksu�str. 244 �Zmiana linii�str. 244 �Zmienianie kodu SUB�str. 244 �Zmienianie kodu SEP�str. 245 �Ustawianie trybu transmisji miêdzynarodowej�str. 245 �Wybieranie nagâówka wiadomoãci�str. 245 �Konfigurowanie wstawiania etykiety�

Uåywanie odbiorcy faksu jako nadawcy

A Naciãnij przycisk [Ochrona].

B Naciãnij przycisk [Nadawca] znajdujàcy siê na prawo od pozycji Uåyj nazwy jako.

Zmiana numeru faksu

A Naciãnij przycisk [Zmieñ] w polu Nr faksu.

B Za pomocà przycisków numerycznych wprowadä nowy numer faksu, a nastêpnie naciãnij przycisk [OK].

Page 252: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Rejestrowanie adresów i uåytkowników dla funkcji faksu/skanera

244

7

Zmiana linii

A Naciãnij przycisk [Wybierz liniê].

BWybierz liniê, a nastêpnie naciãnij przycisk [OK].

Zmienianie kodu SUB

A Naciãnij przycisk [Funkcje zaawan.], a nastêpnie przycisk [Kod SUB].

B Naciãnij przycisk [Zmieñ] pod pozycjà Kod SUB transmisji.

CWpisz nowy kod SUB i naciãnij przycisk [OK].

D By zmieniæ hasâo, naciãnij przycisk [Zmieñ] pod pozycjà Hasâo (SID).

EWprowadä nowe hasâo, a nastêpnie naciãnij przycisk [OK].

F Naciãnij przycisk [OK].

Zmienianie kodu SEP

A Naciãnij przycisk [Funkcje zaawan.], a nastêpnie przycisk [Kod SEP].

B Naciãnij przycisk [Zmieñ] pod pozycjà Kod SEP odbioru.

CWpisz nowy kod SEP i naciãnij przycisk [OK].

D By zmieniæ hasâo, naciãnij przycisk [Zmieñ] pod pozycjà Hasâo (PWD).

EWprowadä nowe hasâo, a nastêpnie naciãnij przycisk [OK].

F Naciãnij przycisk [OK].

Page 253: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Odbiorca faksów

45

7

Ustawianie trybu transmisji miêdzynarodowej

A Naciãnij przycisk [Zmieñ] pod pozycjà Tryb transmisji miêdzynarodowej.

2

BWybierz opcjê [Wyâàczone] lub [Wâàczone], a nastêpnie naciãnij przycisk [OK].

Wybieranie nagâówka wiadomoãci

Nagâówek wiadomoãci moåna zarejestrowaæ za pomocà funkcji Programowanie informacji o faksie w ustawieniach systemowych funkcji faksu.

A Naciãnij przycisk [Zmieñ] pod pozycjà Nagâówek faksu.

BWybierz opcjê [Imiê] lub [Nazwisko], a nastêpnie naciãnij przycisk [OK].

Zajrzeæ do instrukcji...str. 155 �Rejestrowanie informacji o faksie�

Konfigurowanie wstawiania etykiety

Jeåeli dla opcji Wstawianie etykiet wybrano wartoãæ �Wâàczony�, w momencie odbierania faksu przez odbiorcê na wiadomoãci faksowej drukowana jest nazwa odbiorcy i wiadomoãæ standardowa.

A Naciãnij przycisk [Zmieñ] pod pozycjà Wstawianie etykiety.

B Naciãnij przycisk [Wâàczone].

C Naciãnij przycisk [Zmieñ] pod pozycjà Wiersz 2.

DWybierz nowà wiadomoãæ standardowà albo naciãnij przycisk [Rêczny wpis], aby wpisaæ nowà wiadomoãæ.

EWpisz nowà wiadomoãæ, a nastêpnie naciãnij przycisk [OK].

F Naciãnij przycisk [OK].

G Naciãnij przycisk [Zmieñ] pod pozycjà Wiersz 3.

HWpisz nowà wiadomoãæ standardowà i naciãnij przycisk [OK].

I Naciãnij przycisk [OK].

Uwaga❒ Informacje dotyczàce zmiany nazwy, nazwy na wyãwietlaczu i indeksu,

znajdujà siê w sekcji �Zmiana zarejestrowanej nazwy�.

Zajrzeæ do instrukcji...str. 227 �Zmienianie zarejestrowanej nazwy�

Page 254: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Rejestrowanie adresów i uåytkowników dla funkcji faksu/skanera

246

7

Usuwanie odbiorcy faksu

Waåne

❒ Po usuniêciu odbiorcy faksu nie bêdzie moåna wysyâaæ do niego wiadomoãci

(np. do zarejestrowanej skrzynki osobistej). Przed usuniêciem jakiegokolwiek odbiorcy faksu naleåy sprawdziæ ustawienia funkcji faksu.

A Naciãnij przycisk [Ustaw. systemu].

B Naciãnij przycisk [Narzêdzia administr.].

C Naciãnij przycisk [Zarzàdzanie ksiàåkà adresowà].

D Naciãnij przycisk [Usuñ].

EWybierz nazwê odbiorcy faksu, którego chcesz usunàæ.Naciãnij przycisk nazwy lub wprowadä zarejestrowany numer za pomocà przycisków numerycznych.Moåna wyszukiwaæ wedâug zarejestrowanej nazwy, kodu uåytkownika, numeru faksu, nazwy folderu, adresu e-mail lub odbiorcy IP-Fax.

F Naciãnij przycisk [Odb. faksu].

G Naciãnij przycisk [Zmieñ] w polu Nr faksu.

H Naciãnij przycisk [Usuñ wsz.].

Page 255: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Odbiorca faksów

47

7

I Naciãnij dwukrotnie przycisk [OK].

J Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/Licznik}.

2

Uwaga❒ Informacje dotyczàce usuwania nazwy, nazwy na wyãwietlaczu i indeksu

znajdujà siê w sekcji �Usuwanie zarejestrowanej nazwy�.

Zajrzeæ do instrukcji...str. 228 �Usuwanie zarejestrowanej nazwy�

Odbiorca IP-FaxTa czêãæ opisuje procedurê rejestrowania odbiorcy IP-Fax.

Uwaga❒ Szczegóâowe informacje dotyczàce wysyâania IP-Fax zawiera Podrêcznik

faksu.

Zajrzeæ do instrukcji...Poradnik faksowania

Rejestrowanie odbiorcy IP-Fax.

A Naciãnij przycisk [Ustaw. systemu].

B Naciãnij przycisk [Narzêdzia administr.].

C Naciãnij przycisk [Zarzàdzanie ksiàåkà adresowà].

D Sprawdä, czy wybrano opcjê [Zarejestruj/Zmieñ].

EWybierz nazwê odbiorcy IP-Fax, którego chcesz zarejestrowaæ.Naciãnij przycisk nazwy lub wprowadä zarejestrowany numer za pomocà przycisków numerycznych.

F Naciãnij przycisk [Odb. faksu].

Page 256: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Rejestrowanie adresów i uåytkowników dla funkcji faksu/skanera

248

7

G Naciãnij przycisk [Wybierz liniê], a nastêpnie wybierz opcjê [H.323] lub [SIP].

H Naciãnij wartoãæ [Zmieñ] dla opcji �Odbiorca faksu".

IWpisz odbiorcê IP-Fax.

J Naciãnij dwukrotnie przycisk [OK].

Uwaga❒ Informacje dotyczàce rejestrowania, zajrzyj do sekcji �Rejestrowanie

nazw�.

Zajrzeæ do instrukcji...str. 225 �Rejestrowanie nazw�str. 230 �Rejestrowanie kodu uåytkownika�str. 276 �Rejestrowanie nazw w grupie�Informacje o urzàdzeniu

Zmienianie zarejestrowanego odbiorcy IP-Fax

A Naciãnij przycisk [Ustaw. systemu].

B Naciãnij przycisk [Narzêdzia administr.].

C Naciãnij przycisk [Zarzàdzanie ksiàåkà adresowà].

D Sprawdä, czy wybrano opcjê [Zarejestruj/Zmieñ].

Page 257: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Odbiorca faksów

49

7

EWybierz nazwê odbiorcy IP-Fax, którego dane chcesz zmieniæ.Moåna wyszukiwaæ wedâug zarejestrowanej nazwy, kodu uåytkownika, numeru faksu, nazwy folderu, adresu e-mail lub odbiorcy IP-Fax.

2

F Naciãnij przycisk [Odb. faksu].

G Naciãnij wartoãæ [Zmieñ] dla opcji �Odbiorca faksu�.

HWprowadä nowego odbiorcê, a nastêpnie naciãnij przycisk [OK].

I Naciãnij przycisk [OK].

J Naciãnij przycisk [OK].

Uwaga❒ Informacje dotyczàce zmiany nazwy, nazwy na wyãwietlaczu i indeksu,

znajdujà siê w sekcji �Zmiana zarejestrowanej nazwy�.

Zajrzeæ do instrukcji...str. 227 �Zmienianie zarejestrowanej nazwy�Informacje o urzàdzeniu

Uåywanie odbiorcy IP�Fax jako nadawcy

A Naciãnij przycisk [Ochrona].

B Naciãnij przycisk [Nadawca] w polu [Uåyj nazwy jako].

Aby zmieniæ odbiorcê IP-Fax

A Naciãnij przycisk [Zmieñ] w polu [Uåyj nazwy jako].

BWprowadä nowego odbiorcê, a nastêpnie naciãnij przycisk [OK].

Page 258: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Rejestrowanie adresów i uåytkowników dla funkcji faksu/skanera

250

7

Wybieranie protokoâu

A Naciãnij przycisk [Wybierz liniê].

BWybierz przycisk [H.323] lub [SIP].

Rejestrowanie kodu SUB

A Naciãnij przycisk [Funkcje zaawan.], a nastêpnie przycisk [Kod SUB].

B Naciãnij przycisk [Zmieñ] pod pozycjà Kod SUB transmisji.

CWpisz kod SUB i naciãnij przycisk [OK].

D By wprowadziæ hasâo, naciãnij przycisk [Zmieñ] pod pozycjà Hasâo (SID).

EWprowadä hasâo za pomocà przycisków numerycznych, a nastêpnie naciãnij przycisk [OK].

F Naciãnij przycisk [OK].

Rejestrowanie kodu SEP

A Naciãnij przycisk [Funkcje zaawan.], a nastêpnie przycisk [Kod SUB].

B Naciãnij przycisk [Zmieñ] pod pozycjà Kod SEP odbioru.

C Za pomocà przycisków numerycznych wprowadä kod SEP, a nastêpnie naciãnij przycisk [OK].

D By wprowadziæ hasâo, naciãnij przycisk [Zmieñ] pod pozycjà Hasâo (PWD).

EWprowadä hasâo za pomocà przycisków numerycznych, a nastêpnie naciãnij przycisk [OK].

F Naciãnij przycisk [OK].

Ustawianie trybu transmisji miêdzynarodowej

A Naciãnij przycisk [Zmieñ] pod pozycjà Tryb transmisji miêdzynarodowej.

BWybierz opcjê [Wyâàczone] lub [Wâàczone], a nastêpnie naciãnij przycisk [OK].

Wybieranie nagâówka wiadomoãci

A Naciãnij przycisk [Zmieñ] pod pozycjà Nagâówek faksu.

BWybierz opcjê [Imiê] lub [Nazwisko], a nastêpnie naciãnij przycisk [OK].

Page 259: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Odbiorca faksów

51

7

Usuwanie zarejestrowanego odbiorcy IP-Fax

Po usuniêciu odbiorcy faksu nie bêdzie moåna wysyâaæ do niego wiadomoãci (np. do zarejestrowanej skrzynki osobistej). Przed usuniêciem jakiegokolwiek

2

odbiorcy faksu naleåy sprawdziæ ustawienia funkcji faksu.

A Naciãnij przycisk [Ustaw. systemu].

B Naciãnij przycisk [Narzêdzia administr.].

C Naciãnij przycisk [Zarzàdzanie ksiàåkà adresowà].

D Naciãnij przycisk [Usuñ].

EWybierz nazwê odbiorcy IP-Fax, którego dane chcesz usunàæ. Naciãnij przycisk nazwy lub wprowadä zarejestrowany numer za pomocà przycisków numerycznych.Moåna wyszukiwaæ wedâug zarejestrowanej nazwy, kodu uåytkownika, numeru faksu, nazwy folderu, adresu e-mail lub odbiorcy IP-Fax.

F Naciãnij przycisk [Odb. faksu].

G Naciãnij wartoãæ [Zmieñ] dla opcji �Odbiorca faksu�.

H Naciãnij przycisk [Usuñ wsz.].

I Naciãnij dwukrotnie przycisk [OK].

J Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/Licznik}.

Uwaga❒ Informacje dotyczàce zmiany nazwy, nazwy na wyãwietlaczu i indeksu,

znajdujà siê w sekcji �Zmiana zarejestrowanej nazwy�.

Zajrzeæ do instrukcji...str. 227 �Zmienianie zarejestrowanej nazwy�

Page 260: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Rejestrowanie adresów i uåytkowników dla funkcji faksu/skanera

252

7

Odbiorca poczty elektronicznej

Po zarejestrowaniu odbiorców e-mail nie jest konieczne kaådorazowe

wprowadzanie adresu e-mail, a zeskanowane pliki moåna przesyâaæ poprzez e-mail, przy uåyciu funkcji skanera lub faksu.� Po zarejestrowaniu opcji �Nazwy� i �Nazwy na przycisku� jako odbiorcy

poczty e-mail moåna âatwo wybraæ odbiorcê poczty e-mail.� Odbiorców poczty elektronicznej moåna zarejestrowaæ w formie grupy.� Moåna korzystaæ z niego jako adresu nadawcy przy wysyâaniu

zeskanowanych dokumentów przez e-mail w trybie skanera. W takim przypadku naleåy ustawiæ dla adresu nadawcy kod zabezpieczajàcy, chroniàcy przed nieautoryzowanym dostêpem.

Uwaga❒ Adres e-mail moåna wybraæ z serwera LDAP, a nastêpnie zarejestrowaæ go

w ksiàåce adresowej. Patrz Poradnik skanowania.❒ Urzàdzenie moåna skonfigurowaæ do wysyâania raportu rezultatu transmisji

poprzez e-mail po zakoñczeniu kaådej transmisji. Patrz Poradnik faksowania.

Zajrzeæ do instrukcji...str. 287 �Rejestrowanie kodu zabezpieczajàcego.�Poradnik faksowania

Rejestrowanie odbiorcy poczty elektronicznej

A Naciãnij przycisk [Ustaw. systemu].

B Naciãnij przycisk [Narzêdzia administr.].

C Naciãnij przycisk [Zarzàdzanie ksiàåkà adresowà].

D Sprawdä, czy wybrano opcjê [Zarejestruj/Zmieñ].

Page 261: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Odbiorca poczty elektronicznej

53

7

EWybierz nazwê odbiorcy, którego adres poczty elektronicznej chcesz zarejestrowaæ. Naciãnij przycisk nazwy lub wprowadä zarejestrowany numer za pomocà przycisków numerycznych.

2

F Naciãnij przycisk [E-mail].

G Naciãnij przycisk [Zmieñ].

HWprowadä adres e-mail.

I Naciãnij przycisk [OK].

JWybierz przycisk [Odbiorca e-mail/ faksu internet.] lub [Odbiorca faksu internetowego].

K Aby korzystaæ z funkcji faksu internetowego, naleåy okreãliæ czy wysyâanie odbywa siê poprzez serwer SMTP.

L Naciãnij przycisk [OK].

Uwaga❒ Adres e�mail moåe mieæ maksymalnie 128 znaków.❒ Informacje dotyczàce rejestrowania, zajrzyj do sekcji �Rejestrowanie nazw�.

Zajrzeæ do instrukcji...str. 225 �Rejestrowanie nazw�str. 230 �Rejestrowanie kodu uåytkownika�str. 278 �Rejestrowanie nazw w grupie�

Page 262: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Rejestrowanie adresów i uåytkowników dla funkcji faksu/skanera

254

7

Zmiana odbiorcy e-mail

A Naciãnij przycisk [Ustaw. systemu].

B Naciãnij przycisk [Narzêdzia administr.].

C Naciãnij przycisk [Zarzàdzanie ksiàåkà adresowà].

D Sprawdä, czy wybrano opcjê [Zarejestruj/Zmieñ].

EWybierz nazwê odbiorcy poczty elektronicznej, którego dane chcesz zmieniæ.Naciãnij przycisk nazwy lub wprowadä zarejestrowany numer za pomocà przycisków numerycznych.Moåna wyszukiwaæ wedâug zarejestrowanej nazwy, kodu uåytkownika, numeru faksu, nazwy folderu, adresu e-mail lub odbiorcy IP-Fax.

F Naciãnij przycisk [E-mail].

G Naciãnij przycisk [Zmieñ] pod pozycjà Adres poczty elektronicznej.

HWprowadä adres e-mail, a nastêpnie naciãnij przycisk [OK].

Page 263: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Odbiorca poczty elektronicznej

55

7

I Naciãnij przycisk [OK].

Uwaga❒ Informacje dotyczàce zmiany nazwy, nazwy na wyãwietlaczu i indeksu,

2

znajdujà siê w sekcji �Zmiana zarejestrowanej nazwy�.

Zajrzeæ do instrukcji...str. 227 �Zmienianie zarejestrowanej nazwy�Informacje o urzàdzeniu

Wykorzystanie adresu e-mail jako adresu nadawcy

A Naciãnij przycisk [Ochrona].

B Naciãnij przycisk [Nadawca] w polu [Uåyj nazwy jako].

Usuwanie odbiorcy poczty e-mail

A Naciãnij przycisk [Ustaw. systemu].

B Naciãnij przycisk [Narzêdzia administr.].

C Naciãnij przycisk [Zarzàdzanie ksiàåkà adresowà].

D Naciãnij przycisk [Usuñ].

EWybierz nazwê odbiorcy poczty elektronicznej, którego chcesz usunàæ.Naciãnij przycisk nazwy lub wprowadä zarejestrowany numer za pomocà przycisków numerycznych.Moåna wyszukiwaæ wedâug zarejestrowanej nazwy, kodu uåytkownika, numeru faksu, nazwy folderu, adresu e-mail lub odbiorcy IP-Fax.

F Naciãnij przycisk [E-mail].

G Naciãnij przycisk [Zmieñ] pod pozycjà Adres poczty elektronicznej.

Page 264: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Rejestrowanie adresów i uåytkowników dla funkcji faksu/skanera

256

7

H Naciãnij przycisk [Usuñ wsz.].

I Naciãnij dwukrotnie przycisk [OK].

J Naciãnij przycisk {Narzêdzia uåytkownika/Licznik}.

Uwaga❒ Informacje dotyczàce usuwania nazwy, nazwy na wyãwietlaczu i indeksu

znajdujà siê w sekcji �Usuwanie zarejestrowanej nazwy�.

Zajrzeæ do instrukcji...str. 228 �Usuwanie zarejestrowanej nazwy�

Page 265: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Rejestrowanie folderów

57

7

Rejestrowanie folderów

Rejestracja udostêpnionego folderu pozwala na bezpoãrednie przesyâanie do

2

niego plików skanowania.Dostêpne sà trzy typy protokoâu:� SMB

Umoåliwia wysyâanie plików do folderów wspóâuåytkowanych Windows.� FTP

Umoåliwia przesyâanie plików na serwer FTP.� NCP

Umoåliwia wysyâanie plików do serwera NetWare.

Uwaga❒ Szczegóâowych informacji na temat protokoâów, nazw serwerów oraz

poziomów folderów moåe udzieliæ administrator sieci.❒ Foldery mogà byæ chronione przed nieautoryzowanym dostêpem z poziomu

urzàdzenia. Patrz sekcja "Rejestrowanie kodu ochrony".❒ Moåna wybraæ tylko opcjê SMB, FTP lub NCP. Jeåeli protokóâ zostanie

zmieniony po zakoñczeniu wprowadzania ustawieñ, wszystkie poprzednie wpisy zostanà usuniête.

Korzystanie z protokoâu SMB do nawiàzywania poâàczenia

Uwaga❒ Informacje dotyczàce rejestrowania foldera na serwerze FTP znajdujà siê

w sekcji �Uåywanie protokoâu FTP dla poâàczenia�.❒ Informacje dotyczàce rejestrowania foldera na serwerze NetWare znajdujà

siê w sekcji �Uåywanie protokoâu NCP dla poâàczenia�.

Zajrzeæ do instrukcji...str. 264 �Korzystanie z protokoâu FTP do nawiàzywania poâàczenia�str. 270 �Uåywanie protokoâu NCP dla poâàczenia�

Page 266: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Rejestrowanie adresów i uåytkowników dla funkcji faksu/skanera

258

7

Rejestrowanie foldera

A Naciãnij przycisk [Ustaw. systemu].

B Naciãnij przycisk [Narzêdzia administr.].

C Naciãnij przycisk [Zarzàdzanie ksiàåkà adresowà].

D Sprawdä, czy wybrano opcjê [Zarejestruj/Zmieñ].

EWybierz nazwê foldera, który ma zostaæ zarejestrowany. Naciãnij przycisk nazwy lub wprowadä zarejestrowany numer za pomocà przycisków numerycznych.

F Naciãnij przycisk [Inf.autoryzacji], a nastêpnie przycisk [Nastêpny].

G Naciãnij przycisk [Okreãl inne inf. autoryzacji] po prawej stronie pozycji Autoryzacja foldera.

H Naciãnij przycisk [Zmieñ] by zmieniæ nazwê logowania uåytkownika.

IWprowadä nazwê logowania uåytkownika, a nastêpnie naciãnij przycisk [OK].

J Naciãnij przycisk [Zmieñ] pod pozycjà Hasâo logowania.

KWprowadä hasâo, a nastêpnie naciãnij przycisk [OK].

LWpisz hasâo ponownie i naciãnij przycisk [OK].

Page 267: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Rejestrowanie folderów

59

7

M Naciãnij przycisk [Folder].

N Naciãnij przycisk [SMB].

2

O Naciãnij [Test poâàczenia], aby sprawdziæ poprawnoãæ wpisanej ãcieåki.

P Naciãnij przycisk [Wyjãcie].

Q Naciãnij przycisk [OK].

R Naciãnij przycisk [Wyjãcie].

Uwaga❒ Informacje dotyczàce rejestrowania, zajrzyj do sekcji �Rejestrowanie

nazw�.❒ Nazwa uåytkownika moåe mieæ maksymalnie 64 znaki.❒ Hasâo moåe zawieraæ maksymalnie 64 znaków.❒ Moåna wprowadziæ ãcieåkê o dâugoãci do 128 znaków.❒ Aby okreãliæ folder, moåliwe jest rêczne wprowadzenie ãcieåki rêcznie lub

wskazanie folderu przy pomocy przeglàdania otoczenia sieciowego.❒ Jeåeli test poâàczenia nie powiedzie siê, sprawdä ustawienia, a nastêpnie

spróbuj ponownie.❒ Jeãli wybrane jest ustawienie [Nie okreãlaj], obowiàzuje Nazwa

uåytkownika SMB i Hasâo SMB wprowadzone w polu Domyãlna nazwa uåytkownika/Hasâo (wyãlij) w ustawieniach transferu plików.

❒ Jeãli okreãlono opcjê Autoryzacja uåytkownika, skontaktuj siê z administratorem.

Zajrzeæ do instrukcji...str. 225 �Rejestrowanie nazw�str. 260 �Rêczne wprowadzenie lokalizacji folderu�str. 260 �Aby wybraæ folder przy uåyciu funkcji przeglàdania sieci�

Page 268: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Rejestrowanie adresów i uåytkowników dla funkcji faksu/skanera

260

7

Rêczne wprowadzenie lokalizacji folderu

A Naciãnij przycisk [Zmieñ] pod pozycjà Ãcieåka.

BWprowadä ãcieåkê lokalizacji folderu.

C Naciãnij przycisk [OK].Jeåeli ãcieåka zostanie wprowadzona w niewâaãciwym formacie, wyãwietlany jest komunikat. Naciãnij [Wyjãcie], a nastêpnie ponownie wprowadä ãcieåkê.

Uwaga❒ Ãcieåkê naleåy wprowadziæ w formacie:

�\\NazwaSerwera\NazwaUdziaâu\NazwaÃcieåki�.❒ Moåna takåe wprowadziæ adres IPv4.❒ Moåna wprowadziæ ãcieåkê o dâugoãci do 128 znaków.

Aby wybraæ folder przy uåyciu funkcji przeglàdania sieci

A Naciãnij przycisk [Przeglàdaj sieæ].Zostanie wyãwietlona lista komputerów klienckich korzystajàcych z tej samej sieci co urzàdzenie.Wyãwietlane sà tylko komputery do których uåytkownik ma uprawnienia dostêpu.

BWybierz komputer klienta.Zostanà wyãwietlone udostêpnione foldery.

Naciãniêcie przycisku [Jeden poziom wyåej] umoåliwia przeâàczanie siê pomiêdzy poziomami.

CWybierz folder, który ma zostaæ zarejestrowany.

D Naciãnij przycisk [OK].

Page 269: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Rejestrowanie folderów

61

7

Jeãli zostanie wyãwietlony ekran logowania

Ta czêãæ wyjaãnia w jaki sposób naleåy zalogowaæ siê do urzàdzenia, jeãli przy próbie dostêpu do foldera podczas przeglàdania sieci zostanie wyãwietlony

2

ekran logowania.Ekran jest wyãwietlany jeãli nie skonfigurowano autoryzacji foldera lub dla autoryzacji wprowadzono niepoprawnà nazwê uåytkownika lub hasâo.

AWprowadä nazwê logowania uåytkownika, a nastêpnie naciãnij przycisk [OK].Wpisz nazwê logowania uåytkownika okreãlonà dla autoryzacji foldera.

BWprowadä hasâo, a nastêpnie naciãnij przycisk [OK].Zostanie wyãwietlona ãcieåka do wybranego foldera.Jeãli zostanie wyãwietlony komunikat, naciãnij przycisk [Wyjãcie], a nastêpnie ponownie wprowadä nazwê logowania uåytkownika i hasâo.

Zmiana foldera

A Naciãnij przycisk [Ustaw. systemu].

B Naciãnij przycisk [Narzêdzia administr.].

C Naciãnij przycisk [Zarzàdzanie ksiàåkà adresowà].

D Sprawdä, czy wybrano opcjê [Zarejestruj/Zmieñ].

EWybierz nazwê folderu, który ma zostaæ zmieniony.Naciãnij przycisk nazwy lub wprowadä zarejestrowany numer za pomocà przycisków numerycznych.Moåna wyszukiwaæ wedâug zarejestrowanej nazwy, kodu uåytkownika, numeru faksu, nazwy folderu, adresu e-mail lub odbiorcy IP-Fax.

F Naciãnij przycisk [Folder].

Page 270: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Rejestrowanie adresów i uåytkowników dla funkcji faksu/skanera

262

7

GWybierz elementy, które chcesz zmieniæ.Przy okreãlaniu foldera wpisz ãcieåkê bezpoãrednio lub wybierz jà przeglàdajàc sieæ. Wiêcej informacji znajduje siê w czêãciach "Aby wyszukaæ

folder rêcznie" oraz "Uåywanie funkcji Przeglàdaj sieæ do odszukania folderu".

H Naciãnij [Test poâàczenia], aby sprawdziæ poprawnoãæ wpisanej ãcieåki.

I Naciãnij przycisk [OK].

J Naciãnij przycisk [Wyjãcie].

Uwaga❒ Informacje dotyczàce zmiany nazwy, nazwy na wyãwietlaczu i indeksu,

znajdujà siê w sekcji �Zmiana zarejestrowanej nazwy�.

Zajrzeæ do instrukcji...str. 227 �Zmienianie zarejestrowanej nazwy�

Zmiana protokoâu

A Naciãnij przycisk [FTP] lub [NCP].

B Zostanie wyãwietlony komunikat z proãbà o potwierdzenie. Naciãnij przycisk [Tak].Zmiana protokoâu spowoduje usuniêcie wszystkich ustawieñ wprowadzonych dla poprzedniego protokoâu.

CWprowadä ponownie kaådy element.

Zajrzeæ do instrukcji...str. 264 �Rejestrowanie foldera�

Page 271: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Rejestrowanie folderów

63

7

Usuwanie zarejestrowanego foldera

A [Ustaw. systemu].

2

B Naciãnij przycisk [Narzêdzia administr.].

C Naciãnij przycisk [Zarzàdzanie ksiàåkà adresowà].

D Naciãnij przycisk [Usuñ].

EWybierz nazwê foldera, który ma zostaæ usuniêty.Naciãnij przycisk nazwy lub wprowadä zarejestrowany numer za pomocà przycisków numerycznych.Moåna wyszukiwaæ wedâug zarejestrowanej nazwy, kodu uåytkownika, numeru faksu, nazwy folderu, adresu e-mail lub odbiorcy IP-Fax.

F Naciãnij przycisk [Folder].

GWybierz ten protokóâ, który nie jest aktualnie wybrany.Zostanie wyãwietlony komunikat z proãbà o potwierdzenie.

H Naciãnij przycisk [Tak].

I Naciãnij przycisk [OK].

J Naciãnij przycisk [Wyjãcie].

Uwaga❒ Informacje dotyczàce usuwania nazwy, nazwy na wyãwietlaczu i indeksu

znajdujà siê w sekcji �Usuwanie zarejestrowanej nazwy�.

Zajrzeæ do instrukcji...str. 228 �Usuwanie zarejestrowanej nazwy�

Page 272: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Rejestrowanie adresów i uåytkowników dla funkcji faksu/skanera

264

7

Korzystanie z protokoâu FTP do nawiàzywania poâàczenia

Uwaga

❒ Informacje dotyczàce rejestrowania foldera wspóâuåytkowanego Windows

znajdujà siê w sekcji �Uåywanie protokoâu SMB dla poâàczenia�.❒ Informacje dotyczàce rejestrowania foldera na serwerze NetWare znajdujà

siê w sekcji �Uåywanie protokoâu NCP dla poâàczenia�.

Zajrzeæ do instrukcji...str. 257 �Korzystanie z protokoâu SMB do nawiàzywania poâàczenia�str. 270 �Uåywanie protokoâu NCP dla poâàczenia�

Rejestrowanie foldera

A Naciãnij przycisk [Ustaw. systemu].

B Naciãnij przycisk [Narzêdzia administr.].

C Naciãnij przycisk [Zarzàdzanie ksiàåkà adresowà].

D Sprawdä, czy wybrano opcjê [Zarejestruj/Zmieñ].

EWybierz nazwê foldera, który ma zostaæ zarejestrowany.Moåna wyszukiwaæ wedâug zarejestrowanej nazwy, kodu uåytkownika, numeru faksu, nazwy folderu, adresu e-mail lub odbiorcy IP-Fax.

F Naciãnij przycisk [Inf.autoryzacji], a nastêpnie przycisk [Nastêpny].

G Naciãnij przycisk [Okreãl inne inf. autoryzacji] po prawej stronie pozycji Autoryzacja foldera.

H Naciãnij przycisk [Zmieñ] by zmieniæ nazwê logowania uåytkownika.

IWprowadä nazwê logowania uåytkownika, a nastêpnie naciãnij przycisk [OK].

Page 273: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Rejestrowanie folderów

65

7

J Naciãnij przycisk [Zmieñ] pod pozycjà Hasâo logowania.

KWprowadä hasâo, a nastêpnie naciãnij przycisk [OK].

2

LWpisz hasâo ponownie i naciãnij przycisk [OK].

M Naciãnij przycisk [Folder].

N Naciãnij przycisk [FTP].

O Naciãnij przycisk [Zmieñ] pod pozycjà Nazwa serwera.

PWprowadä nazwê serwera, a nastêpnie naciãnij przycisk [OK].

Q Naciãnij przycisk [Zmieñ] pod pozycjà Ãcieåka.

RWprowadä ãcieåkê.

S Naciãnij przycisk [OK].

T Naciãnij przycisk [Zmieñ] dla opcji �Numer portu�.

UWpisz numer portu.

V Naciãnij [Test poâàczenia], aby sprawdziæ poprawnoãæ wpisanej ãcieåki.

W Naciãnij przycisk [Wyjãcie].

X Naciãnij przycisk [OK].

Y Naciãnij przycisk [Wyjãcie].

Page 274: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Rejestrowanie adresów i uåytkowników dla funkcji faksu/skanera

266

7

Uwaga❒ Informacje dotyczàce rejestrowania, zajrzyj do sekcji �Rejestrowanie

nazw�.

❒ Nazwa uåytkownika moåe mieæ maksymalnie 64 znaki.❒ Hasâo moåe zawieraæ maksymalnie 64 znaków.❒ Moåna wprowadziæ nazwê serwera o dâugoãci do 64 znaków.❒ Moåna wprowadziæ ãcieåkê bezwzglêdnà w formacie

�/user/home/nazwa_uåytkownika� lub ãcieåkê wzglêdnà, w formacie �katalog/podkatalog�.

❒ Jeåeli ãcieåka nie zostanie wprowadzona, domyãlnym katalogiem logowania bêdzie aktualny katalog roboczy.

❒ Moåna takåe wprowadziæ adres IPv4.❒ Moåna wprowadziæ ãcieåkê o dâugoãci do 128 znaków.❒ Aby zmieniæ numer portu, naciãnij przycisk [Zmieñ] w polu Numer portu.

Za pomocà przycisków numerycznych wprowadä numer portu, a nastêpnie naciãnij przycisk {q}.

❒ Moåna wprowadziæ liczbê z przedziaâu od 1 do 65535.❒ Jeåeli test poâàczenia nie powiedzie siê, sprawdä ustawienia, a nastêpnie

spróbuj ponownie.❒ Jeãli wybrano opcjê [Nie okreãlaj], stosowane sà nazwa uåytkownika FTP

i hasâo FTP okreãlone w opcji Domyãlna nazwa uåytkownika / Hasâo (wysyâanie) w menu Transfer pliku.

❒ Jeãli okreãlono opcjê Autoryzacja uåytkownika, skontaktuj siê z administratorem.

Zajrzeæ do instrukcji...str. 225 �Rejestrowanie nazw�str. 260 �Rêczne wprowadzenie lokalizacji folderu�str. 260 �Aby wybraæ folder przy uåyciu funkcji przeglàdania sieci�

Page 275: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Rejestrowanie folderów

67

7

Zmiana foldera

A Naciãnij przycisk [Ustaw. systemu].

2

B Naciãnij przycisk [Narzêdzia administr.].

C Naciãnij przycisk [Zarzàdzanie ksiàåkà adresowà].

D Sprawdä, czy wybrano opcjê [Zarejestruj/Zmieñ].

EWybierz nazwê folderu do zmiany, a nastêpnie naciãnij przycisk [Folder].Naciãnij przycisk nazwy lub wprowadä zarejestrowany numer za pomocà przycisków numerycznych.Moåna wyszukiwaæ wedâug zarejestrowanej nazwy, kodu uåytkownika, numeru faksu, nazwy folderu, adresu e-mail lub odbiorcy IP-Fax.

F Naciãnij przycisk [Folder].

GWybierz elementy, które chcesz zmieniæ.

H Naciãnij [Test poâàczenia], aby sprawdziæ poprawnoãæ wpisanej ãcieåki.

I Naciãnij przycisk [OK].

J Naciãnij przycisk [Wyjãcie].

Uwaga❒ Informacje dotyczàce zmiany nazwy, nazwy na wyãwietlaczu i indeksu,

znajdujà siê w sekcji �Zmiana zarejestrowanej nazwy�.

Zajrzeæ do instrukcji...str. 227 �Zmienianie zarejestrowanej nazwy�

Page 276: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Rejestrowanie adresów i uåytkowników dla funkcji faksu/skanera

268

7

Zmiana protokoâu

A Naciãnij przycisk [SMB] lub [NCP].

B Zostanie wyãwietlony komunikat potwierdzenia. Naciãnij przycisk [Tak].Zmiana protokoâu spowoduje usuniêcie wszystkich ustawieñ wprowadzonych dla poprzedniego protokoâu.

CWprowadä ponownie kaådy element.

Zajrzeæ do instrukcji...str. 258 �Rejestrowanie foldera�

Zmiana elementów w pozycji FTP

A Naciãnij przycisk [Zmieñ] w polu Nr portu.

BWprowadä nowy numer portu, a nastêpnie naciãnij przycisk {q}.

C Naciãnij przycisk [Zmieñ] pod pozycjà Nazwa serwera.

DWprowadä nowà nazwê serwera, a nastêpnie naciãnij przycisk [OK].

E Naciãnij przycisk [Zmieñ] dla opcji �Ãcieåka�.

FWprowadä nowà ãcieåkê, a nastêpnie naciãnij przycisk [OK].

Page 277: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Rejestrowanie folderów

69

7

Usuwanie foldera

A Naciãnij przycisk [Ustaw. systemu].

2

B Naciãnij przycisk [Narzêdzia administr.].

C Naciãnij przycisk [Zarzàdzanie ksiàåkà adresowà].

D Naciãnij przycisk [Usuñ].

EWybierz nazwê foldera, który ma zostaæ usuniêty.Naciãnij przycisk nazwy lub wprowadä zarejestrowany numer za pomocà przycisków numerycznych.Moåna wyszukiwaæ wedâug zarejestrowanej nazwy, kodu uåytkownika, numeru faksu, nazwy folderu, adresu e-mail lub odbiorcy IP-Fax.

F Naciãnij przycisk [Folder].

GWybierz ten protokóâ, który nie jest aktualnie wybrany.Zostanie wyãwietlony komunikat z proãbà o potwierdzenie.

H Naciãnij przycisk [Tak].

I Naciãnij przycisk [OK].

J Naciãnij przycisk [Wyjãcie].

Uwaga❒ Informacje dotyczàce peânego usuwania nazw, patrz czêãc �Usuwanie

zarejestrowanej nazwy�.

Zajrzeæ do instrukcji...str. 228 �Usuwanie zarejestrowanej nazwy�

Page 278: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Rejestrowanie adresów i uåytkowników dla funkcji faksu/skanera

270

7

Uåywanie protokoâu NCP dla poâàczenia

Uwaga

❒ Informacje dotyczàce rejestrowania foldera wspóâuåytkowanego Windows,

patrz czêãæ �Uåywanie protokoâu SMB dla poâàczenia�.❒ Informacje dotyczàce rejestrowania foldera na serwerze FTP, patrz czêãæ

�Uåywanie protokoâu FTP dla poâàczenia�.

Zajrzeæ do instrukcji...str. 257 �Korzystanie z protokoâu SMB do nawiàzywania poâàczenia�str. 264 �Korzystanie z protokoâu FTP do nawiàzywania poâàczenia�

Rejestrowanie foldera

A Naciãnij przycisk [Ustaw. systemu].

B Naciãnij przycisk [Narzêdzia administr.].

C Naciãnij przycisk [Zarzàdzanie ksiàåkà adresowà].

D Sprawdä, czy wybrano opcjê [Zarejestruj/Zmieñ].

E Naciãnij nazwê, która ma zostaæ zarejestrowana lub wprowadä zarejestrowany numer za pomocà przycisków numerycznych.Moåna wyszukiwaæ wedâug zarejestrowanej nazwy, kodu uåytkownika, numeru faksu, nazwy folderu, adresu e-mail lub odbiorcy IP-Fax.

F Naciãnij przycisk [Inf.autoryzacji], a nastêpnie przycisk [Nastêpny].

G Naciãnij przycisk [Okreãl inne inf. autoryzacji] po prawej stronie pozycji Autoryzacja foldera.

H Naciãnij przycisk [Zmieñ] by zmieniæ nazwê logowania uåytkownika.

IWprowadä nazwê logowania uåytkownika, a nastêpnie naciãnij przycisk [OK].

Page 279: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Rejestrowanie folderów

71

7

J Naciãnij przycisk [Zmieñ] pod pozycjà Hasâo logowania.

KWprowadä hasâo, a nastêpnie naciãnij przycisk [OK].

2

LWpisz hasâo ponownie i naciãnij przycisk [OK].

M Naciãnij przycisk [Folder].

N Naciãnij przycisk [NCP].

OWybierz �Typ poâàczenia�.Aby okreãliæ folder w drzewie NDS, naciãnij przycisk [NDS]. Aby okreãliæ folder na serwerze NetWare, naciãnij przycisk [Bindery].

P Okreãl folder.

Q Naciãnij przycisk [OK].

R Naciãnij przycisk [Wyjãcie].

Uwaga❒ Informacje dotyczàce rejestrowania, zajrzyj do sekcji �Rejestrowanie

nazw�.❒ Nazwa uåytkownika moåe mieæ maksymalnie 64 znaki.❒ Hasâo moåe zawieraæ maksymalnie 64 znaków.❒ Jeãli dla opcji [NDS] okreãlono wartoãæ �Typ poâàczenia�, naleåy wpisaæ

nazwê uåytkownika, a po niej nazwê kontekstu okreãlajàcego lokalizacjê obiektu. Jeãli nazwa uåytkownika to �uåytkownik", a nazwa kontekstu to �kontekst", naleåy wpisaæ �uåytkownik.kontekst"

❒ Aby okreãliæ folder, moåliwe jest rêczne wprowadzenie ãcieåki rêcznie lub wskazanie folderu przy pomocy przeglàdania otoczenia sieciowego.

❒ Jeãli wybrano opcjê [Nie okreãlaj], stosowane sà nazwa uåytkownika NCP i hasâo NCP okreãlone w opcji Domyãlna nazwa uåytkownika / Hasâo (wysyâanie) w menu Transfer pliku. Wiêcej szczegóâów, patrz czêãæ "Transfer pliku".

❒ Jeãli okreãlono opcjê Autoryzacja uåytkownika, skontaktuj siê z administratorem.

Zajrzeæ do instrukcji...str. 225 �Rejestrowanie nazw�str. 272 �Rêczne wprowadzenie lokalizacji folderu�str. 272 �Aby wybraæ folder przy uåyciu funkcji przeglàdania sieci�Informacje o urzàdzeniu

Page 280: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Rejestrowanie adresów i uåytkowników dla funkcji faksu/skanera

272

7

Rêczne wprowadzenie lokalizacji folderu

A Naciãnij przycisk [Zmieñ] pod pozycjà Ãcieåka.

BWprowadä ãcieåkê lokalizacji folderu.

C Naciãnij przycisk [OK].

D Naciãnij [Test poâàczenia], aby sprawdziæ poprawnoãæ wpisanej ãcieåki.

E Naciãnij przycisk [Wyjãcie].

Uwaga❒ Jeãli dla opcji �Typ poâàczenia� okreãlono wartoãæ [NDS] i nazwa drzewa

NDS to �drzewo�, nazwa kontekstu wolumenu to �kontekst�, nazwa wolumenu to "wolumen", a nazwa foldera to "folder", ãcieåka ma postaæ "\\drzewo\wolumen. kontekst\folder".

❒ Jeãli dla opcji "Typ poâàczenia" okreãlono wartoãæ [Bindery] i nazwa serwera NetWare to "serwer", nazwa wolumenu to "wolumen", a nazwa foldera to "folder", ãcieåka ma postaæ "\\serwer\wolumen\folder".

❒ Moåna wprowadziæ ãcieåkê o dâugoãci do 128 znaków.❒ Jeåeli test poâàczenia nie powiedzie siê, sprawdä ustawienia, a nastêpnie

spróbuj ponownie.

Aby wybraæ folder przy uåyciu funkcji przeglàdania sieci

A Naciãnij przycisk [Przeglàdaj sieæ].

B Jeãli dla opcji "Typ poâàczenia" okreãlono wartoãæ [NDS], wyãwietlona zostanie lista elementów drzewa NDS. Jeãli dla opcji "Typ poâàczenia" okreãlono wartoãæ [Bindery], wyãwietlona zostanie lista elementów serwera NetWare.

C Poszukaj folderu odbiorcy w drzewie NDS lub na serwerze NetWare.Naciãniêcie przycisku [Jeden poziom wyåej] umoåliwia przeâàczanie siê pomiêdzy poziomami.

DWybierz folder, który ma zostaæ zarejestrowany.

E Naciãnij przycisk [OK].

Uwaga❒ Na ekranie [Przeglàdaj sieæ] wyãwietlane sà tylko foldery do których

uåytkownik ma uprawnienia dostêpu.❒ Jeãli jêzyki uåywane przez maszynê i u odbiorcy sà róåne, elementy na

liãcie mogà nie zostaæ poprawnie wyãwietlane.❒ Na liãcie moåna wyãwietliæ maksymalnie 100 pozycji.

Page 281: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Rejestrowanie folderów

73

7

Zmiana zarejestrowanego folderu

A Naciãnij przycisk [Ustaw. systemu].

2

B Naciãnij przycisk [Narzêdzia administr.].

C Naciãnij przycisk [Zarzàdzanie ksiàåkà adresowà].

D Sprawdä, czy wybrano opcjê [Zarejestruj/Zmieñ].

EWybierz zarejestrowany folder do zmiany.Naciãnij przycisk nazwy lub wprowadä zarejestrowany numer za pomocà przycisków numerycznych.Moåna wyszukiwaæ wedâug zarejestrowanej nazwy, kodu uåytkownika, numeru faksu, nazwy folderu, adresu e-mail lub odbiorcy IP-Fax.

F Naciãnij przycisk [Folder].

GWybierz �Typ poâàczenia�.Aby wybraæ folder w drzewie NDS, naciãnij przycisk [NDS]. Aby wybraæ folder na serwerze NetWare, naciãnij przycisk [Bindery].

H Okreãl folder.Aby okreãliæ folder, moåliwe jest rêczne wprowadzenie ãcieåki rêcznie lub wskazanie folderu przy pomocy przeglàdania otoczenia sieciowego.

I Naciãnij [Test poâàczenia], aby sprawdziæ poprawnoãæ wpisanej ãcieåki.

J Naciãnij przycisk [OK].

K Naciãnij przycisk [Wyjãcie].

Uwaga❒ Informacje dotyczàce zmiany nazwy, nazwy na wyãwietlaczu i indeksu,

znajdujà siê w sekcji �Zmiana zarejestrowanej nazwy�.

Zajrzeæ do instrukcji...str. 227 �Zmienianie zarejestrowanej nazwy�

Page 282: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Rejestrowanie adresów i uåytkowników dla funkcji faksu/skanera

274

7

Zmiana protokoâu

A Naciãnij przycisk [SMB] lub [FTP].

B Zostanie wyãwietlony komunikat z proãbà o potwierdzenie. Naciãnij przycisk [Tak].Zmiana protokoâu spowoduje usuniêcie wszystkich ustawieñ wprowadzonych dla poprzedniego protokoâu.

CWprowadä ponownie kaådy element.

Zajrzeæ do instrukcji...str. 258 �Rejestrowanie foldera�str. 264 �Rejestrowanie foldera�

Usuwanie foldera

A Naciãnij przycisk [Ustaw. systemu].

B Naciãnij przycisk [Narzêdzia administr.].

C Naciãnij przycisk [Zarzàdzanie ksiàåkà adresowà].

D Naciãnij przycisk [Usuñ].

EWybierz uåytkownika foldera do usuniêcia.Naciãnij przycisk nazwy lub wprowadä zarejestrowany numer za pomocà przycisków numerycznych.Moåna wyszukiwaæ wedâug zarejestrowanej nazwy, kodu uåytkownika, numeru faksu, nazwy folderu, adresu e-mail lub odbiorcy IP-Fax.

F Naciãnij przycisk [Folder].

GWybierz ten protokóâ, który nie jest aktualnie wybrany.Zostanie wyãwietlony komunikat z proãbà o potwierdzenie.

Page 283: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Rejestrowanie folderów

75

7

H Naciãnij przycisk [Tak].

I Naciãnij przycisk [OK].

2

J [Wyjãcie].

Uwaga❒ Informacje dotyczàce peânego usuwania nazw, patrz czêãæ �Usuwanie

zarejestrowanej nazwy�.

Zajrzeæ do instrukcji...str. 228 �Usuwanie zarejestrowanej nazwy�

Page 284: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Rejestrowanie adresów i uåytkowników dla funkcji faksu/skanera

276

7

Rejestrowanie nazw w grupie

Nazwy moåna przypisaæ grupie, co uâatwi zarzàdzanie adresami poczty

elektronicznej i folderami grupy.By dodaæ nazwy do grupy, naleåy wczeãniej zarejestrowaæ grupy.

Waåne❒ Podczas korzystania z funkcji Skanowanie do folderu nie jest moåliwe

przesyâanie plików skanowania do grupy posiadajàcej wiêcej niå 50 zarejestrowanych folderów.

❒ Maksymalna liczba odbiorców, którà moåna zarejestrowaæ w grupie, to 500.

Uwaga❒ Moåliwe jest ustawienie kodu zabezpieczajàcego, chroniàcego przed

nieautoryzowanym dostêpem do folderów zarejestrowanych w grupie. Szczegóâowe informacje, patrz czêãæ �Rejestrowanie kodu ochrony".

Zajrzeæ do instrukcji...str. 287 �Rejestrowanie kodu zabezpieczajàcego.�

Rejestrowanie grupy

A Naciãnij przycisk [Ustaw. systemu].

B Naciãnij przycisk [Narzêdzia administr.].

C Naciãnij przycisk [Ksiàåka adresowa: Zarejestruj/Zmieñ/Usuñ grupê].

D Sprawdä, czy wybrano opcjê [Zarejestruj/Zmieñ].

E Naciãnij przycisk [Nowy Program].

Page 285: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Rejestrowanie nazw w grupie

77

7

F Naciãnij przycisk [Zmieñ] pod pozycjà Nazwa grupy.

2

GWprowadä nowà nazwê grupy, a nastêpnie naciãnij przycisk [OK].Nazwa wyãwietlanego przycisku zostanie wstawiona automatycznie.

HW razie potrzeby naciãnij przycisk indeksu pod pozycjà Wybierz indeks.

I By zmieniæ nazwê przycisku, naciãnij przycisk [Zmieñ] pod pozycjà Wyãwietlany przycisk. Wprowadä nazwê wyãwietlanà na przycisku, a nastêpnie naciãnij przycisk [OK]

J Naciãnij przycisk [OK].

Uwaga❒ Moåna wybraæ nastêpujàce przyciski:

� [Czêsty]: Dodawane do strony, która jest wyãwietlana jako pierwsza.� [AB],[CD],[EF],[GH],[IJK],[LMN],[OPQ],[RST],[UVW],[XYZ], [1] to [10]�

Dodawane do listy obiektów w wybranym indeksie.❒ Moåna wybraæ [Czêsty] i jednà dodatkowà stronê w kaådym indeksie.

Zajrzeæ do instrukcji...Informacje o urzàdzeniu

Page 286: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Rejestrowanie adresów i uåytkowników dla funkcji faksu/skanera

278

7

Rejestrowanie nazw w grupieNazwy zdefiniowane w ksiàåce adresowej moåna dodaæ do grupy.

Podczas rejestrowania nowych nazw moåna jednoczeãnie rejestrowaæ grupy.

A Naciãnij przycisk [Ustaw. systemu].

B Naciãnij przycisk [Narzêdzia administr.].

C Naciãnij przycisk [Zarzàdzanie ksiàåkà adresowà].

D Sprawdä, czy wybrano opcjê [Zarejestruj/Zmieñ].

EWybierz nazwê, która ma zostaæ zarejestrowana w grupie.Naciãnij przycisk nazwy lub wprowadä zarejestrowany numer za pomocà przycisków numerycznych.Moåna wyszukiwaæ wedâug zarejestrowanej nazwy, kodu uåytkownika, numeru faksu, nazwy folderu, adresu e-mail lub odbiorcy IP-Fax.

F Naciãnij przycisk [Dod. do grupy].

Page 287: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Rejestrowanie nazw w grupie

79

7

GWybierz grupê, do której ma zostaæ dodana nazwa.

2

Wybrany przycisk grupy zostanie podãwietlony, a nazwa zostanie dodana do grupy.

H Naciãnij przycisk [OK].

Dodawanie grupy do innej grupyGrupê moåna dodaæ do innej grupy.

A Naciãnij przycisk [Ustaw. systemu].

B Naciãnij przycisk [Narzêdzia administr.].

C Naciãnij przycisk [Ksiàåka adresowa: Zarejestruj/Zmieñ/Usuñ grupê].

Page 288: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Rejestrowanie adresów i uåytkowników dla funkcji faksu/skanera

280

7

D Sprawdä, czy wybrano opcjê [Zarejestruj/Zmieñ].

EWybierz grupê, która ma zostaæ dodana do innej grupy.Naciãnij przycisk grupy lub wprowadä zarejestrowany numer grupy za

pomocà przycisków numerycznych.Moåna wyszukiwaæ wedâug zarejestrowanej nazwy, kodu uåytkownika, numeru faksu, nazwy folderu, adresu e-mail lub odbiorcy IP-Fax.

F Naciãnij przycisk [Dod. do grupy].

GWybierz grupê, do której grupa ma zostaæ dodana.

Wybrany przycisk grupy zostanie podãwietlony, a grupa zostanie dodana do wybranej grupy.

H Naciãnij przycisk [OK].

Page 289: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Rejestrowanie nazw w grupie

81

7

Wyãwietlanie nazw zarejestrowanych w grupieMoåna sprawdziæ nazwy lub grupy zarejestrowane w kaådej grupie.

2

A Naciãnij przycisk [Ustaw. systemu].

B Naciãnij przycisk [Narzêdzia administr.].

C Naciãnij przycisk [Ksiàåka adresowa: Zarejestruj/Zmieñ/Usuñ grupê].

D Sprawdä, czy wybrano opcjê [Zarejestruj/Zmieñ].

EWybierz grupê, w której zarejestrowani sà czâonkowie do sprawdzenia.Moåna wyszukiwaæ wedâug zarejestrowanej nazwy, kodu uåytkownika, numeru faksu, nazwy folderu, adresu e-mail lub odbiorcy IP-Fax.

F Naciãnij przycisk [Zarej. uåytk./grupa].Wyãwietlone zostanà wszystkie zarejestrowane nazwy.

G Naciãnij przycisk [OK].

Usuwanie nazwy z grupy

A Naciãnij przycisk [Ustaw. systemu].

Page 290: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Rejestrowanie adresów i uåytkowników dla funkcji faksu/skanera

282

7

B Naciãnij przycisk [Narzêdzia administr.].

C Naciãnij przycisk [Zarzàdzanie ksiàåkà adresowà].

D Sprawdä, czy wybrano opcjê [Zarejestruj/Zmieñ].

EWybierz nazwê, która ma zostaæ usuniêta z grupy.Naciãnij przycisk nazwy lub wprowadä zarejestrowany numer za pomocà przycisków numerycznych.Moåna wyszukiwaæ wedâug zarejestrowanej nazwy, kodu uåytkownika, numeru faksu, nazwy folderu, adresu e-mail lub odbiorcy IP-Fax.

F Naciãnij przycisk [Dod. do grupy].

GWybierz grupê, z której ma zostaæ usuniêta nazwa.

Wybrany przycisk grupy zostanie podãwietlony, a nazwa zostanie dodana do grupy.

H Naciãnij przycisk [OK].

Page 291: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Rejestrowanie nazw w grupie

83

7

Usuwanie grupy z innej grupy

A Naciãnij przycisk [Ustaw. systemu].

2

B Naciãnij przycisk [Narzêdzia administr.].

C Naciãnij przycisk [Ksiàåka adresowa: Zarejestruj/Zmieñ/Usuñ grupê].

D Sprawdä, czy wybrano opcjê [Zarejestruj/Zmieñ].

EWybierz grupê, z której grupa ma zostaæ usuniêta.Naciãnij przycisk grupy lub wprowadä zarejestrowany numer grupy za pomocà przycisków numerycznych.Moåna wyszukiwaæ wedâug zarejestrowanej nazwy, kodu uåytkownika, numeru faksu, nazwy folderu, adresu e-mail lub odbiorcy IP-Fax.

F Naciãnij przycisk [Dod. do grupy].Przyciski grup, w których grupa jest zarejestrowana zostanà podãwietlone.

GWybierz grupê, z której grupa ma zostaæ usuniêta.

Przycisk grupy zostaje odznaczony, a grupa zostaje z niej usuniêta.

Page 292: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Rejestrowanie adresów i uåytkowników dla funkcji faksu/skanera

284

7

H [OK].

Zmienianie nazwy grupy

A Naciãnij przycisk [Ustaw. systemu].

B Naciãnij przycisk [Narzêdzia administr.].

C Naciãnij przycisk [Ksiàåka adresowa: Zarejestruj/Zmieñ/Usuñ grupê].

D Sprawdä, czy wybrano opcjê [Zarejestruj/Zmieñ].

E Naciãnij przycisk grupy, która ma zostaæ zmieniona.Moåna wyszukiwaæ wedâug zarejestrowanej nazwy, kodu uåytkownika, numeru faksu, nazwy folderu, adresu e-mail lub odbiorcy IP-Fax.

Page 293: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Rejestrowanie nazw w grupie

85

7

F Aby zmieniæ nazwê i nazwê wyãwietlanà grupy, naciãnij wartoãæ [Zmieñ] dla opcji Nazwa grupy lub Nazwa na przycisku.

2

GWprowadä nowà nazwê grupy lub nazwê na przycisku, a nastêpnie naciãnij przycisk [OK].

H Aby zmieniæ indeks, naciãnij przycisk indeksu dla opcji Wybierz indeks.

I Aby zmieniæ numer rejestracji, naciãnij przycisk [Zmieñ] dla opcji Numer rejestracji.

JWprowadä nowy numer rejestracji za pomocà przycisków numerycznych.

K Naciãnij przycisk {q}.

L Naciãnij przycisk [OK].

Page 294: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Rejestrowanie adresów i uåytkowników dla funkcji faksu/skanera

286

7

Usuwanie grupy

A Naciãnij przycisk [Ustaw. systemu].

B Naciãnij przycisk [Narzêdzia administr.].

C Naciãnij przycisk [Ksiàåka adresowa: Zarejestruj/Zmieñ/Usuñ grupê].

D Naciãnij przycisk [Usuñ].

E Naciãnij przycisk [Tak].

F Naciãnij przycisk grupy, która ma zostaæ usuniêta.Moåna wyszukiwaæ wedâug zarejestrowanej nazwy, kodu uåytkownika, numeru faksu, nazwy folderu, adresu e-mail lub odbiorcy IP-Fax.

G Naciãnij przycisk [Tak].

Page 295: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Rejestrowanie kodu zabezpieczajàcego.

87

7

Rejestrowanie kodu zabezpieczajàcego.

Moåna uniemoåliwiæ dostêp do nazw nadawców lub folderów poprzez

2

okreãlenie kodu ochrony.Przy pomocy tej funkcji moåna zabezpieczyæ:� Foldery

Foldery moåna zabezpieczyæ przed nieautoryzowanym dostêpem� Nazwy nadawców

Moåna zapobiec naduåyciom z wykorzystaniem nazw nadawców.

Zajrzeæ do instrukcji...str. 230 �Rejestrowanie kodu uåytkownika�

Rejestrowanie kodu ochrony dla pojedynczego uåytkownika

A Naciãnij przycisk [Ustaw. systemu].

B Naciãnij przycisk [Narzêdzia administr.].

C Naciãnij przycisk [Zarzàdzanie ksiàåkà adresowà].

D Sprawdä, czy wybrano opcjê [Zarejestruj/Zmieñ].

EWybierz nazwê, dla której ma zostaæ zarejestrowany kod zabezpieczajàcy.Moåna wyszukiwaæ wedâug zarejestrowanej nazwy, kodu uåytkownika, numeru faksu, nazwy folderu, adresu e-mail lub odbiorcy IP-Fax.

Page 296: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Rejestrowanie adresów i uåytkowników dla funkcji faksu/skanera

288

7

F Naciãnij przycisk [Ochrona].

G Naciãnij przycisk [Odbiorca] lub [Nadawca] pod pozycjà Uåyj nazwy jako.

Moåna jednoczeãnie wybraæ opcjê [Odbiorca] i [Nadawca].

H Naciãnij [Zmieñ] w polu Kod zabezpieczajàcy.

I Za pomocà przycisków numerycznych wprowadä kod ochrony, a nastêpnie naciãnij przycisk {q}.

J Naciãnij przycisk [OK].

K Naciãnij przycisk [Wyjãcie].

Uwaga❒ Okreãl kod ochrony o dâugoãci do 8 cyfr. Moåna takåe wybraæ opcjê

�Ochrona� bez podawania kodu ochrony.

Page 297: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Rejestrowanie kodu zabezpieczajàcego.

89

7

Rejestrowanie kodu ochrony dla grupy uåytkowników

A Naciãnij przycisk [Ustaw. systemu].

2

B Naciãnij przycisk [Narzêdzia administr.].

C Naciãnij przycisk [Ksiàåka adresowa: Zarejestruj/Zmieñ/Usuñ grupê].

D Sprawdä, czy wybrano opcjê [Zarejestruj/Zmieñ].

E Naciãnij przycisk grupy, która ma zostaæ zarejestrowana lub wprowadä zarejestrowany numer za pomocà przycisków numerycznych.

F Naciãnij przycisk [Ochrona].

G Naciãnij przycisk [Docelowy folder] pod pozycjà Chroniony obiekt.

H Naciãnij [Zmieñ] w polu Kod zabezpieczajàcy.

I Za pomocà przycisków numerycznych wprowadä kod ochrony, a nastêpnie naciãnij przycisk {q}.

J Naciãnij przycisk [OK].

K Naciãnij przycisk [Wyjãcie].

Uwaga❒ Okreãl kod ochrony o dâugoãci do 8 cyfr. Moåna takåe wybraæ opcjê

�Ochrona� bez podawania kodu ochrony.

Page 298: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Rejestrowanie adresów i uåytkowników dla funkcji faksu/skanera

290

7

Rejestrowanie autoryzacji SMTP i LDAP

Autoryzacja SMTPDla kaådego uåytkownika zarejestrowanego w ksiàåce adresowej moåna zarejestrowaæ nazwê logowania uåytkownika i hasâo logowania, uåywane podczas dostêpu do serwera SMTP.By móc korzystaæ z serwera SMTP, serwer ten naleåy wczeãniej zarejestrowaæ.

Waåne❒ Jeãli wybrano wartoãæ [Nie okreãlaj] dla opcji Autoryzacja SMTP, okreãlono

nazwê uåytkownika i hasâo wprowadzone dla opcji Autoryzacja SMTP w menu Transfer pliku. Szczegóâowe informacje, patrz czêãæ "Transfer pliku".

A Naciãnij przycisk [Ustaw. systemu].

B Naciãnij przycisk [Narzêdzia administr.].

C Naciãnij przycisk [Zarzàdzanie ksiàåkà adresowà].

D Sprawdä, czy wybrano opcjê [Zarejestruj/Zmieñ].

E Naciãnij nazwê, która ma zostaæ zarejestrowana lub wprowadä zarejestrowany numer za pomocà przycisków numerycznych.Moåna wyszukiwaæ wedâug zarejestrowanej nazwy, kodu uåytkownika, numeru faksu, nazwy folderu, adresu e-mail lub odbiorcy IP-Fax.

F Naciãnij przycisk [Inf.autoryzacji].

G Naciãnij przycisk [Okreãl inne inf. autoryzacji] po prawej stronie pozycji Autoryzacja SMTP.

Page 299: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Rejestrowanie autoryzacji SMTP i LDAP

91

7

H Naciãnij przycisk [Zmieñ] by zmieniæ nazwê logowania uåytkownika.

2

IWprowadä nazwê logowania uåytkownika, a nastêpnie naciãnij przycisk [OK].

J Naciãnij przycisk [Zmieñ] pod pozycjà Hasâo logowania.

KWprowadä hasâo, a nastêpnie naciãnij przycisk [OK].

LWpisz hasâo ponownie i naciãnij przycisk [OK].

M Naciãnij przycisk [OK].

Uwaga❒ Informacje dotyczàce rejestrowania, zajrzyj do sekcji �Rejestrowanie

nazw�.❒ Nazwa uåytkownika moåe mieæ maksymalnie 191 znaków.❒ W przypadku autoryzacji POP przed SMTP moåna wprowadziæ

maksymalnie 63 znaki alfanumeryczne.❒ Hasâo moåe zawieraæ maksymalnie 64 znaków.❒ Aby zmieniæ ustawienia autoryzacji SMTP, powtórz kroki od B do M.

Zajrzeæ do instrukcji...str. 225 �Rejestrowanie nazw�str. 16 �Ustawienia sieci�Informacje o urzàdzeniu

Page 300: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Rejestrowanie adresów i uåytkowników dla funkcji faksu/skanera

292

7

Autoryzacja LDAPKaådemu uåytkownikowi zarejestrowanemu w ksiàåce adresowej moåna

przypisaæ hasâo logowania stosowane do âàczenia siê z serwerem LDAP.By móc korzystaæ z serwera LDAP, serwer ten naleåy wczeãniej zarejestrowaæ. Szczegóâowe informacje, patrz Podrêcznik sieciowy.

Waåne❒ Jeãli dla opcji Autoryzacja LDAP okreãlono wartoãæ [Nie okreãlaj], stosowane

sà nazwa uåytkownika i hasâo okreãlone dla opcji Rejestruj/Zmieñ serwer LDAP w menu Narzêdzia administratora. Szczegóâowe informacje dotyczàce autoryzacji, patrz czêãæ �Ustawienia serwera LDAP�.

A Naciãnij przycisk [Ustaw. systemu].

B Naciãnij przycisk [Narzêdzia administr.].

C Naciãnij przycisk [Zarzàdzanie ksiàåkà adresowà].

D Sprawdä, czy wybrano opcjê [Zarejestruj/Zmieñ].Moåna wyszukiwaæ wedâug zarejestrowanej nazwy, kodu uåytkownika, numeru faksu, nazwy folderu, adresu e-mail lub odbiorcy IP-Fax.

E Naciãnij nazwê, która ma zostaæ zarejestrowana lub wprowadä zarejestrowany numer za pomocà przycisków numerycznych.

F Naciãnij przycisk [Inf.autoryzacji], a nastêpnie przycisk [Nastêpny].

G Naciãnij przycisk [Okreãl inne inf. autoryzacji] po prawej stronie pozycji Autoryzacja LDAP.

Page 301: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Rejestrowanie autoryzacji SMTP i LDAP

93

7

H Naciãnij przycisk [Zmieñ] by zmieniæ nazwê logowania uåytkownika.

2

IWprowadä nazwê logowania uåytkownika, a nastêpnie naciãnij przycisk [OK].

J Naciãnij przycisk [Zmieñ] pod pozycjà Hasâo logowania.

KWprowadä hasâo, a nastêpnie naciãnij przycisk [OK].

LWpisz hasâo ponownie i naciãnij przycisk [OK].

M Naciãnij przycisk [OK].

Uwaga❒ Informacje dotyczàce rejestrowania, zajrzyj do sekcji �Rejestrowanie

nazw�.❒ W przypadku wybrania opcji [Nie okreãlaj] do autoryzacji LDAP,

obowiàzuje nazwa i hasâo uåytkownika wprowadzone w funkcji autoryzacji LDAP w ustawieniach narzêdzi administratora.

❒ Nazwa uåytkownika moåe mieæ maksymalnie 128 znaków.❒ Aby zmieniæ ustawienia autoryzacji LDAP, powtórz kroki od B do M.

Zajrzeæ do instrukcji...str. 225 �Rejestrowanie nazw�Informacje o urzàdzeniu

Page 302: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Rejestrowanie adresów i uåytkowników dla funkcji faksu/skanera

294

7

Page 303: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

8. Inne narzêdziauåytkownika

Ustawienia poczàtkowe umoåliwiajà zmianê jêzyka oraz sprawdzenie liczby wydrukowanych arkuszy, poprzez wyãwietlenie licznika.Szczegóâowe informacje na temat dostêpu do odpowiednich ustawieñ znajdujà siê w czêãci "Dostêp do narzêdzi uåytkownika (Ustawienia systemu)".

95

2

Zajrzeæ do instrukcji...str. 3 �Korzystanie z menu Narzêdzia uåytkownika�

Konserwacja

Ta czêãæ opisuje narzêdzia uåytkownika opcji Konserwacja.Opcja [Obsâuga] umoåliwia korygowanie nakâadania koloru i gradientu.

❖ Automatyczna kalibracja koloruJeåeli któryã z kolorów jest zbyt mocny, lub gdy kolor kopii róåni siê od oryginaâu, naleåy wyregulowaæ balans kolorów: åóâtego, magenty, cyjanu i czarnego.

❖ Rejestracja koloruJeåeli na kolorowych dokumentach widoczne jest przesuniêcie rejestracji, naleåy wykonaæ automatycznà rejestracjê koloru.

Uwaga❒ Szczegóâowe informacje dotyczàce opcji "Automatyczna kalibracja koloru"

i "Rejestracja koloru" znajdujà siê w rozdziale Rozwiàzywanie problemów.

Zajrzeæ do instrukcji...Rozwiàzywanie problemów

Page 304: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Inne narzêdzia uåytkownika

296

8

Zmiana jêzyka wyãwietlania

Moåna zmieniæ jêzyk uåywany na wyãwietlaczu. Domyãlnie ustawiony jest

jêzyk angielski.

A Naciãnij przycisk [Français].Jêzyk wyãwietlania zostanie zmieniony na francuski.

B Naciãnij przycisk [Sortie].

Menu zostanie wyãwietlone w jêzyku francuskim.

Page 305: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Informacje

97

8

Informacje

Funkcja informacji udostêpnia numery telefonów, sâuåàce do kontaktowania siê

2

z serwisem lub zamawiania materiaâów eksploatacyjnych, takich jak toner. Naleåy skontaktowaæ siê z pracownikiem serwisu, aby zweryfikowaæ nastêpujàce informacje:

❖ Materiaây eksploatacyjne� Numer telefonu do skâadania zamówieñ� Toner� Zszywanie� Zszywanie (ãrodek)� Nazwa stempla nadawania

❖ Konserwacja urzàdzenia/Naprawa� Nr telefonu� Nr seryjny urzàdzenia

❖ Sprzedawca� Nr telefonu

A Naciãnij przycisk [Informacje].

Zostanie wyãwietlona treãæ informacji.

Page 306: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Inne narzêdzia uåytkownika

298

8

B Naciãnij przycisk [Drukuj listê kontaktów].

C Naciãnij przycisk {Start}.Informacje zostanà wydrukowane.

D Naciãnij dwukrotnie przycisk [Wyjãcie].

Page 307: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Licznik

99

8

Licznik

2

Wyãwietlanie licznika ogólnegoIstnieje moåliwoãæ wyãwietlenia stanu licznika ogólnego uåywanego dla wszystkich funkcji.

A Naciãnij przycisk [Licznik].

B Aby wydrukowaæ listê liczników, naciãnij przycisk [Drukuj stan liczników].

C Naciãnij przycisk {Start}.Zostanie wydrukowany stan liczników.

Page 308: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Inne narzêdzia uåytkownika

300

8

Page 309: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

9. Dodatek

Specyfikacja jednostki gâównej

❖ Konfiguracja:

01

3

Biurkowa

❖ Rodzaj bêbna:Bêben OPC

❖ Skanowanie oryginaâu:Ukâad skanowania jednowymiarowego poprzez elementy elektroniczne ze sprzêåeniem âadunkowym

❖ Proces kopiowania:System suchego przenoszenia elektrostatycznego

❖ Wywoâywanie:Dwuskâadnikowy system wywoâywania na sucho

❖ Utrwalanie:Utrwalanie bezolejowe przy uåyciu pasa grzejnego.

❖ Rozdzielczoãæ:600 dpi (punktów/cal)

❖ Szyba ekspozycyjna:Staây typ ekspozycji oryginaâu

❖ Punkt odniesienia oryginaâu:Tylny lewy róg

❖ Czas nagrzewania siê:Typ 1,2: 45 sekund lub mniej (23°C)

❖ Oryginaây:Arkusz papieru/ksiàåka/przedmioty trójwymiarowe

❖ Maksymalny rozmiar oryginaâu:A3L, 11" × 17"L

Page 310: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Dodatek

302

9

❖ Rozmiar papieru:� Kasety: A3L-A5K, 11"×17"L-71/4"×101/2"L� Taca rêczna:A3L-A6L, 11"×17"L-71/4"×101/2"L

� Taca rêczna (rozmiar niestandardowy): Pionowo: 90,0-305,0mm, 3,55"-

12,00" Poziomo: 148,0-600,0mm, 5,83"-23,62"� Dupleks: A3L-A5K, 11"×17"L-101/2"L� Kaseta duåej pojemnoãci (LCT): A4K, 81/2" × 11"K

❖ Gramatura papieru:� Kaseta na papier: 60-216g/m2, 16-57lb.� Taca rêczna: 60-257g/m2, 16-68lb.� Dupleks: 64-169g/m2, 17-45lb.

❖ Obszar nie powielany:� Krawêdä przednia: 4,5±1,5mm, 0,18"-0,06"� Krawêdä tylna: 0,5-6,0mm, 0"-0,24"� Krawêdä lewa: 0,5-4,0mm, 0"-0,16"� Krawêdä prawa: 0,5-4,0mm, 0"-0,16"

❖ Czas do wykonania pierwszej kopii:� Typ 1, 2:

� Kopie kolorowe : 9,7 sekund lub mniej� Kopie czarno-biaâe: 6,7 sekund lub mniej

❖ Szybkoãæ kopiowania: (Typ 1) Peânokolorowe / Czarno-biaâe� 12/12 kopii/minutê (A3L, 11" × 17"L)� 25/25 kopie/minutê (A4K, 81/2" × 11"K)

❖ Szybkoãæ kopiowania: (Typ 2) Peânokolorowe / Czarno-biaâe� 15/15 kopii/minutê (A3L, 11" × 17"L)� 30/30 kopie/minutê (A4K, 81/2" × 11"K)

❖ Wspóâczynnik skali:Zaprogramowane wspóâczynniki skali:� Powiêkszanie

Wersja metryczna Wersja calowa

400% 400%

200% 200%

141% 155%

122% 129%

115% 121%

Page 311: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Specyfikacja jednostki gâównej

03

9

� Skala 1:1

Wersja metryczna Wersja calowa

100% 100%

3

� Zmniejszanie

Zoom: Od 25 do 400% w odstêpach do 1%

❖ Maksymalna iloãæ kopii wykonywanych w sposób ciàgây:999 arkuszy

❖ Pojemnoãæ kasety:� Kaseta 1,2: 550 arkuszy (80g/m2, 20lb.)� Taca rêczna: 100 arkuszy (80 g/m2, 20lb.)

❖ Pobór mocy:� Tylko jednostka gâówna

� Caây zestaw

Caây zestaw skâada siê z urzàdzenia gâównego, finiszera broszurujàcego, kasety o duåej pojemnoãci, konwertera formatu pliku, karty interfejsu IEEE 802.11b (bezprzewodowej sieci LAN) i karty interfejsu hosta USB.

Wersja metryczna Wersja calowa

93% 93%

82% 85%

75% 78%

71% 73%

65% 65%

50% 50%

25% 25%

Typ 1 Typ 2

Nagrzewanie siê okoâo 1,60 kW okoâo 1,60 kW

Oczekiwanie okoâo 0,20 kW okoâo 0,20 kW

Podczas drukowania okoâo 1,10 kW okoâo 1,10 kW

Maksymalnie okoâo 1,60 kW okoâo 1,60 kW

Typ 1 Typ 2

Nagrzewanie siê okoâo 1,60 kW okoâo 1,60 kW

Oczekiwanie okoâo 0,20 kW okoâo 0,20 kW

Podczas drukowania okoâo 1,10 kW okoâo 1,10 kW

Maksymalnie okoâo 1,60 kW okoâo 1,60 kW

Page 312: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Dodatek

304

9

❖ Wymiary (szer. × dâ. × wys. do szyby ekspozycyjnej):650×659×740mm, 25,6"×26,0"×30,0"

❖ Powierzchnia zajmowana przez jednostkê gâównà (szer. × dâ.):

Typ 1,2: 855×659mm, 33,7"×26,0"

❖ Emisja haâasu:Poziom natêåenia däwiêku:� Tylko jednostka gâówna

� Caây zestaw

Poziom ciãnienia akustycznego:� Tylko jednostka gâówna

� Caây zestaw

� Poziom natêåenia däwiêku i poziom ciãnienia akustycznego sà wartoãciami rzeczywistymi, pomierzonymi zgodnie z normà ISO 7779.

� Poziom natêåenia däwiêku i poziom ciãnienia akustycznego sà mierzone z miejsca osoby stojàcej z boku.

� Caây zestaw skâada siê z urzàdzenia gâównego, jednostki 2 kaset na papier, zespoâu âàcznika, finiszera broszurujàcego i zestawu do dziurkowania dla finiszera broszurujàcego.

Typ 1 Typ 2

Oczekiwanie poniåej 40 dB (A) poniåej 40 dB (A)

Kopiowanie poniåej 65 dB (A) poniåej 65 dB (A)

Typ 1 Typ 2

Oczekiwanie poniåej 40 dB (A) poniåej 40 dB (A)

Kopiowanie poniåej 70 dB (A) poniåej 70 dB (A)

Typ 1 Typ 2

Oczekiwanie poniåej 26 dB (A) poniåej 26 dB (A)

Kopiowanie poniåej 51 dB (A) poniåej 51 dB (A)

Typ 1 Typ 2

Oczekiwanie poniåej 26 dB (A) poniåej 26 dB (A)

Kopiowanie poniåej 59 dB (A) poniåej 60 dB (A)

Page 313: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Specyfikacja jednostki gâównej

05

9

❖ Masa:Typ 1, 2: okoâo 105 kg, 231,5lb.

❖ Dysk twardy:

3

40 GB lub wiêcej� Pojemnoãæ serwera dokumentów

16,8 GB� Pojemnoãæ dla sortowania pamiêci

3,4-8,7 GB� Pojemnoãæ dla innych

8,7 GB lub wiêcej

Automatyczny podajnik dokumentówPodczas kopiowania naleåy opuãciæ tê pokrywê na oryginaây.

❖ Tryb podawania:Tryby ADF, pakiet, SADF, róåne rozmiary, oryginaây o rozmiarze standardowym, autodetekcja (A4, 81/2"×11")

❖ Rozmiar oryginaâu:A3L-A5KL 11"×17"L-51/2"×81/2KL Pionowo: 128-297mm, 5,1"-11,7" Poziomo: 128-1260mm, 5,1"-49,6"

❖ Maksymalna liczba oryginaâów:50 arkuszy (80g/m2, 20lb.)

❖ Wymiary (szer. × dâ. × wys.):550× 491 × 120mm; 21,7" × 19,4" × 49,7"

❖ Masa:Okoâo 10kg, 22lb.

Page 314: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Dodatek

306

9

Specyfikacje dla opcji

❖ Pokrywa szyby ekspozycyjnej

Podczas kopiowania naleåy opuãciæ tê pokrywê na oryginaây.

❖ Finiszer o pojemnoãci 500 arkuszy� Rozmiar papieru:

A3L, B4JISL, A4KL, B5JISKL, A5KL, 11"×17"L, 81/2"×14"L, 81/2"×11"KL, 51/2"×81/2"L

� Gramatura papieru:52-128g/m2, 14-34lb.

� Moåliwoãci ukâadania:� 500 arkuszy: A4KL, B5JISKL, A5KL, 81/2"×11"KL, 51/2"×81/2"L� 250 arkuszy: A3L, B4JISL 11"×17"L, 81/2"×14"L

� Rozmiar papieru do zszywania:A3L, B4JISL, A4KL, B5JISKL, 11"×17"L, 81/2"×14"L, 81/2"×11"KL

� Pojemnoãæ zszywacza:� 30 arkuszy: A3L, B4JISL, 11"×17"L, 81/2"×14"L (80g/m2, 20lb.)� 50 arkuszy: A4KL, B5JISKL, 81/2"×11"KL (80g/m2, 20lb.)

� Gramatura papieru do zszywania:64-90g/m2, 17-24lb.

� Miejsce zszywania:� 1 zszywka - 2 pozycje� 2 zszywki - 2 pozycje

� Pobór mocy:50 W lub mniej (zasilanie jest dostarczane z jednostki gâównej)

� Wymiary (szer. × dâ. × wys.):411× 521 × 261mm; 16,2" × 20,6" × 10,3"

� Masa:Okoâo 12kg, 26,5lb.

❖ Finiszer o pojemnoãci 1000 arkuszyGórna taca finiszera:� Rozmiar papieru:

A3L, B4JISL, A4KL, B5JISKL, A5KL, B6JISL, A6L, 11"×17"L, 81/2"×14"L, 81/2"×13"L, 81/2"×11"KL, 81/4"×14"L, 81/4"×13"L, 8"×13"L, 51/2"×81/2"KL, 71/4"×101/2"KL

� Gramatura papieru:52-260g/m2, 14-69lb.

� Moåliwoãci ukâadania:� 250 arkuszy: A4KL, 81/2"×11"KL lub mniejsze (80g/m2, 20lb.)� 50 arkuszy: B4JISL, 81/2"×14"L lub wiêksze (80g/m2, 20lb)

Page 315: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Specyfikacje dla opcji

07

9

Taca przesuwna finiszera:� Rozmiar papieru:

A3L, B4JISL, A4KL, B5JISKL, A5KL, 11"×17"L, 81/2"×14"L, 81/2"×13"L, 81/2"×11"KL, 81/4"×14"L, 81/4"×13"L, 8"×13"L,

3

51/2"×81/2"KL, 71/4"×101/2"KL� Gramatura papieru:

52-163g/m2, 14-43lb.� Moåliwoãci ukâadania:

Brak zszywek:� 1.000 arkuszy: A4KL, 81/2"×11"KL lub mniejsze (80g/m2, 20lb.)� 500 arkuszy: B4JISL, 81/2"×14"L lub wiêksze (80g/m2, 20lb)Zszywanie:� 2-9 arkuszy: 100 zestawów (A4K, 81/2"×11"K) (80g/m2, 20lb.)� 10-50 arkuszy: 100�20 zestawów (A4K, 81/2"×11"K) (80g/m2, 20lb.)� 2-9 arkuszy: 100 zestawów (A4L, B5JISKL, 81/2"×11"L) (80g/m2, 20lb.)� 10-50 arkuszy:50�10 sets (A4L, B5JISL, 81/2"×11"KL) (80g/m2, 20lb.)� 2-9 arkuszy: 50 zestawów (A3L, B4JISL, 11"×17"L, 81/2"×14"L)

(80g/m2, 20lb.)� 10-30 arkuszy: 50-10 zestawów (A3L, B4JISL, 11"×17"L, 81/2"×14"L)

(80g/m2, 20lb.)� Pojemnoãæ zszywacza:

� 30 arkuszy: B4JISL, 81/2"×14"L lub wiêksze (80g/m2, 20lb)� 50 arkuszy: A4KL, 81/2"×11"KL lub mniejsze (80g/m2, 20lb.)

� Rozmiar papieru do zszywania:A3L, B4JISL, A4KL, B5JISKL, 11"×17"L, 81/2"×14"L, 81/2"×13"L, 81/2"×11"KL, 81/4"×14"L, 81/4"×13"L, 8"×13"L, 71/4"×101/2"KL

� Gramatura papieru do zszywania:64-90g/m2, 17-28lb.

� Miejsce zszywania:� 1 zszywka - 2 pozycje� 2 zszywki - 1 pozycja

� Pobór mocy:Okoâo 50W (zasilanie dostarczane z jednostki gâównej)

� Wymiary (szer. × dâ. × wys.):520× 520 × 790mm; 20,5" × 20,5" × 31,2"

� Masa:Okoâo 25kg, 55,1lb.

Page 316: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Dodatek

308

9

❖ Finiszer broszurujàcyGórna taca finiszera:� Rozmiary papieru:

A3L, B4JISL, A4KL, B5JISKL, A5KL, A6L, B6JISL, 11"×17"L,

81/2"×14"L, 81/2"×11"KL, 81/2"×51/2"L

� Gramatura papieru:52-105g/m2, 14-28lb.

� Moåliwoãci ukâadania:� 100 arkuszy: A4KL, B5JISKL, A5KL, A6L, B6JISL, 11"×17"L,

81/2"×11"KL, 81/2"×51/2"L� 50 arkuszy: A3L, B4JISL, 11"×17"L, 81/2"×14"L

Taca przesuwna finiszera:� Rozmiar papieru:

A3L, B4JISL, A4KL, B5JISKL, A5KL, A6L, B6JISL, 11"×17"L, 81/2"×14"L, 81/2"×11"KL, 81/2"×51/2"L

� Gramatura papieru:52-250g/m2, 14�66,5lb.

� Moåliwoãci ukâadania:Brak zszywek:� 1.000 arkuszy: A4KL, B5JISKL, A5KL, 81/2"×11"KL (80g/m2,

20lb.)� 500 arkuszy: A3L, B4JISL, 81/2"×14"L, 11"×17"L (80g/m2, 20lb.)Zszywanie:� 2-9 arkuszy: 100 zestawów (A4KL, B5JISKL, 81/2"×11"KL)

(80g/m2, 20lb.)� 10-50 arkuszy:100�20 sets (A4KL, B5JISKL, 81/2"×11"KL) (80g/m2,

20lb.)� 2-9 arkuszy: 50 zestawów (A3L, B4JISL, 81/2"×14"L, 11"×17"L)

(80g/m2, 20lb.)� 10�30 arkuszy: 50�10 sets (A3L, B4JISL, 81/2"×14"L, 11"×17"L)

(80g/m2, 20lb.)� Pojemnoãæ zszywacza:

� 2-30 arkuszy: A3L B4JISL, 81/2"×14"L, 11"×17"L (80g/m2, 20lb.)� 2-50 arkuszy: A4KL, B5JISKL, A5JISKL, 81/2"×11"KL (80g/m2,

20lb.)� Rozmiar papieru do zszywania:

A3L, B4JISL, A4KL, B5JISKL, A5KL, 11"×17"L, 81/2"×14"L, 81/2"×11"KL

� Gramatura papieru do zszywania:60-90g/m2, 17-24lb.

Page 317: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Specyfikacje dla opcji

09

9

� Miejsce zszywania� 1 zszywki - 2 pozycje� 2 zszywki - 2 pozycje

3

� Broszurowanie (zszywanie na ãrodku)� Rozmiar papieru:

A3L, B4JISL, A4L, B5JISL, 11"×17"L, 81/2"×14"L, 81/2"×11"L� Pojemnoãæ przy broszurowaniu (zszywaniu na ãrodku):

2-10 arkuszy� Moåliwoãci ukâadania:

2-5 arkuszy: 20 zestawów6�10 arkuszy: 10 kompletów

� Skâadanie:Skâadanie na ãrodku

� Gramatura papieru:64-90g/m2, 17-24lb.

� Poâoåenie:1 pozycja

� Pobór mocy:60 W (zasilanie jest dostarczane z jednostki gâównej)

� Wymiary (szer.×gâêb.×wys.)535× 600 × 930mm; 21" × 23,7" × 36,7"

� Masa:Okoâo 48kg, 105,9lb.

❖ Zespóâ dziurkacza (finiszer broszurujàcy)� Rozmiar papieru:

A3L, B4JISL, A4KL, B5JISKL, A5K, 11"×17"L, 81/2"×14"L, 81/2"×11"KL

� Gramatura papieru:52-163g/m2, 14-43,4lb.

Page 318: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Dodatek

310

9

❖ Zespóâ podawania papieru z 2 kasetami� Rozmiar papieru:

A3L, B4JISL, A4KL, B5JISKL, A5K, 11"×17"L, 81/2"×14"L, 81/2"×11"KL, 81/4"×14"L, 71/4"×101/2"KL, 8"×13"L, 81/2"×13"L,

81/4"×13"L, 8KL, 16KKL

� Gramatura papieru:60-216g/m2, 16-57lb.

� Pojemnoãæ kasety:1 100 arkuszy (80g/m2, 20lb.) ×2 kasety

� Pobór mocy:Maksymalnie 50 W (zasilanie jest dostarczane z jednostki gâównej)

� Wymiary (szer. × dâ. × wys.):580× 620 × 260mm; 22,9" × 24,5" × 10,3"

� Masa:Okoâo 25kg, 55,2lb.

❖ Kaseta o duåej pojemnoãci� Rozmiar papieru:

A4K, 81/2" × 11"K� Gramatura papieru:

60-105g/m2, 16-28lb.� Pojemnoãæ kasety:

2 000 arkuszy (80g/m2, 20lb.)� Pobór mocy:

Maksymalnie 50 W (zasilanie jest dostarczane z jednostki gâównej)� Wymiary (szer. × dâ. × wys.) (urzàdzenie dodatkowe):

580× 620 × 260mm; 22,9" × 24,5" × 10,3"� Masa:

Okoâo 25kg, 55,2lb.

❖ Zespóâ âàcznika� Wymiary:

415× 412 × 111mm; 16,4" × 16,3" × 4,4"� Masa:

Okoâo 5kg, 11lb.

Page 319: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Informacje o zainstalowanym oprogramowaniu

11

9

Informacje o zainstalowanym oprogramowaniu

3

expat� Oprogramowanie, w tym kontroler itp. (dalej �oprogramowanie�)

zainstalowane na niniejszym produkcie uåywa programu expat zgodnie z warunkami okreãlonymi poniåej.

� Producent sprzêtu zapewnia gwarancjê i obsâugê technicznà oprogramowania produktu zawierajàcego program expat oraz zwalnia pierwotnego twórcê i wâaãciciela praw autorskich do expat od tych zobowiàzañ.

� Informacje zwiàzane z programem expat moåna znaleäæ pod adresem:http://expat.sourceforge.net/

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Centre, Ltd. and Clark Cooper.Copyright © 2001, 2002 Expat maintainers.Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Page 320: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Dodatek

312

9

NetBSD1. Copyright Notice of NetBSD

For all users to use this product:This product contains NetBSD operating system:For the most part, the software constituting the NetBSD operating system is not in the public domain; its authors retain their copyright.The following text shows the copyright notice used for many of the NetBSD source code. For exact copyright notice applicable for each of the files/binaries, the source code tree must be consulted.A full source code can be found at http://www.netbsd.org/.Copyright © 1999, 2000 The NetBSD Foundation, Inc.All rights reserved.Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:A Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list

of conditions and the following disclaimer.B Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,

this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

C All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:This product includes software developed by The NetBSD Foundation, Inc. and its contributors.

D Neither the name of The NetBSD Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE NETBSD FOUNDATION, INC. AND CONTRIBUTORS ��AS IS�� AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Page 321: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Informacje o zainstalowanym oprogramowaniu

13

9

2.Authors Name ListAll product names mentioned herein are trademarks of their respective owners.The following notices are required to satisfy the license terms of the software that we have mentioned in this document:

3

� This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

� This product includes software developed by Jonathan R. Stone for the NetBSD Project.

� This product includes software developed by the NetBSD Foundation, Inc. and its contributors.

� This product includes software developed by Manuel Bouyer.� This product includes software developed by Charles Hannum.� This product includes software developed by Charles M. Hannum.� This product includes software developed by Christopher G. Demetriou.� This product includes software developed by TooLs GmbH.� This product includes software developed by Terrence R. Lambert.� This product includes software developed by Adam Glass and Charles Hannum.� This product includes software developed by Theo de Raadt.� This product includes software developed by Jonathan Stone and Jason R.

Thorpe for the NetBSD Project.� This product includes software developed by the University of California,

Lawrence Berkeley Laboratory and its contributors.� This product includes software developed by Christos Zoulas.� This product includes software developed by Christopher G. Demetriou for

the NetBSD Project.� This product includes software developed by Paul Kranenburg.� This product includes software developed by Adam Glass.� This product includes software developed by Jonathan Stone.� This product includes software developed by Jonathan Stone for the NetBSD

Project.� This product includes software developed by Winning Strategies, Inc.� This product includes software developed by Frank van der Linden for the

NetBSD Project.� This product includes software developed for the NetBSD Project by Frank

van der Linden� This product includes software developed for the NetBSD Project by Jason R.

Thorpe.� The software was developed by the University of California, Berkeley.� This product includes software developed by Chris Provenzano, the

University of California, Berkeley, and contributors.

Page 322: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Dodatek

314

9

SablotronSablotron (Version 0.82) Copyright © 2000 Ginger Alliance Ltd. All Rights

Reserveda) The application software installed on this product includes the Sablotron software Version 0.82 (hereinafter, "Sablotron 0.82"), with modifications made by the product manufacturer. The original code of the Sablotron 0.82 is provided by Ginger Alliance Ltd., the initial developer, and the modified code of the Sablotron 0.82 has been derived from such original code provided by Ginger Alliance Ltd.b) The product manufacturer provides warranty and support to the application software of this product including the Sablotron 0.82 as modified, and the product manufacturer makes Ginger Alliance Ltd., the initial developer of the Sablotron 0.82, free from these obligations.c) The Sablotron 0.82 and the modifications thereof are made available under the terms of Mozilla Public License Version 1.1 (hereinafter, "MPL 1.1"), and the application software of this product constitutes the "Larger Work" as defined in MPL 1.1. The application software of this product except for the Sablotron 0.82 as modified is licensed by the product manufacturer under separate agreement(s).d) The source code of the modified code of the Sablotron 0.82 is available at: http://support-download.com/services/device/sablot/notice082.htmle) The source code of the Sablotron software is available at: http://www.gingerall.comf) MPL 1.1 is available at: http://www.mozilla.org/MPL/MPL-1.1.html

JPEG LIBRARY� The software installed on this product is based in part on the work of the

Independent JPEG Group.

Page 323: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Informacje o zainstalowanym oprogramowaniu

15

9

SASLCMU libsasl

3

Tim MartinRob EarhartRob SiemborskiCopyright (c) 2001 Carnegie Mellon University. All rights reserved.Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:A Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list

of conditions and the following disclaimer.B Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,

this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

C The name "Carnegie Mellon University" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For permission or any other legal details, please contact:

Office of Technology TransferCarnegie Mellon University5000 Forbes AvenuePittsburgh, PA 15213-3890(412) 268-4387, fax: (412) [email protected]

D Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:"This product includes software developed by Computing Services at Carnegie Mellon University (http://www.cmu.edu/computing/)."

CARNEGIE MELLON UNIVERSITY DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL CARNEGIE MELLON UNIVERSITY BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Page 324: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Dodatek

316

9

MD4Copyright (C) 1990-2, RSA Data Security, Inc. All rights reserved.

License to copy and use this software is granted provided that it is identified as the "RSA Data Security, Inc. MD4 Message-Digest Algorithm" in all material mentioning or referencing this software or this function.

License is also granted to make and use derivative works provided that such works are identified as "derived from the RSA Data Security, Inc. MD4 Message-Digest Algorithm" in all material mentioning or referencing the derived work.

RSA Data Security, Inc. makes no representations concerning either the merchantability of this software or the suitability of this software for any particular purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty of any kind.

These notices must be retained in any copies of any part of this documentation and/or software.

MD5Copyright (C) 1991-2, RSA Data Security, Inc. Created 1991. All rights reserved.

License to copy and use this software is granted provided that it is identified as the "RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm" in all material mentioning or referencing this software or this function.

License is also granted to make and use derivative works provided that such works are identified as "derived from the RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm" in all material mentioning or referencing the derived work.

RSA Data Security, Inc. makes no representations concerning either the merchantability of this software or the suitability of this software for any particular purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty of any kind.

These notices must be retained in any copies of any part of this documentation and/or software.

Page 325: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Informacje o zainstalowanym oprogramowaniu

17

9

Samba(Ver 3.0.4)Do transmisji SMB, niniejszy produkt uåywa Samba ver 3.0.4 (nazywany dalej

3

Samba 3.0.4).Copyright © Andrew Tridgell 1994-1998This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.

Uwaga❒ Kod äródâowy programu do transmisji SMB przez urzàdzenie moåna pobraæ

z nastêpujàcej strony internetowej:http://support-download.com/services/scbs

RSA BSAFE®

� This product includes RSA BSAFE© cryptographic or security protocol software from RSA Security Inc.

� RSA and BSAFE are registered trademarks of RSA Security Inc. in the United States and/or other countries.

� RSA Security Inc. All rights reserved.

Page 326: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Dodatek

318

9

Open SSLCopyright (c) 1998-2004 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"

4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact [email protected].

5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.

6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS�� AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Page 327: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Informacje o zainstalowanym oprogramowaniu

19

9

This product includes cryptographic software written by Eric Young ([email protected]). This product includes software written by Tim Hudson ([email protected]).

3

Original SSLeay License

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young ([email protected]) All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young ([email protected]).The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson ([email protected]).

Note that any information and cryptographic algorithms used in this software are publicly available on the Internet and at any major bookstore, scientific library, and patent office worldwide. More information can be found e.g. at "http://www.cs.hut.fi/crypto".

The legal status of this program is some combination of all these permissions and restrictions. Use only at your own responsibility. You will be responsible for any legal consequences yourself; I am not making any claims whether possessing or using this is legal or not in your country, and I am not taking any responsibility on your behalf.

NO WARRANTY

BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

Page 328: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Dodatek

320

9

IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING

ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

2)The 32-bit CRC compensation attack detector in deattack.c was contributed by CORE SDI S.A. under a BSD-style license.

Cryptographic attack detector for ssh - source codeCopyright (c) 1998 CORE SDI S.A., Buenos Aires, Argentina.All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that this copyright notice is retained.THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS�� AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL CORE SDI S.A. BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OR MISUSE OF THIS SOFTWARE.Ariel Futoransky <[email protected]><http://www.core-sdi.com>

3)One component of the ssh source code is under a 3-clause BSD license, held by the University of California, since we pulled these parts from original Berkeley code.

Copyright (c) 1983, 1990, 1992, 1993, 1995The Regents of the University of California. All rights reserved.Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Page 329: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Informacje o zainstalowanym oprogramowaniu

21

9

3. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS

3

``AS IS�� AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

4)Remaining components of the software are provided under a standard 2-term BSD licence with the following names as copyright holders:

Markus FriedlTheo de RaadtNiels ProvosDug SongKevin StevesDaniel KourilWesley GriffinPer AllanssonJason DownsSolar DesignerTodd C. MillerRedistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Page 330: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Dodatek

322

9

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS�� AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE

AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

5)Portable OpenSSH contains the following additional licenses:c) Compatibility code (openbsd-compat)

Apart from the previously mentioned licenses, various pieces of code in the openbsd-compat/ subdirectory are licensed as follows:

Some code is licensed under a 3-term BSD license, to the following copyright holders:

Todd C. MillerTheo de RaadtDamien MillerEric P. AllmanThe Regents of the University of California

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.3. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

Page 331: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Informacje o zainstalowanym oprogramowaniu

23

9

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS�� AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO

3

EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Open LDAPThe OpenLDAP Public License Version 2.8, 17 August 2003

Redistribution and use of this software and associated documentation ("Software"), with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions in source form must retain copyright statements and notices,

2. Redistributions in binary form must reproduce applicable copyright statements and notices, this list of conditions, and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution, and

3. Redistributions must contain a verbatim copy of this document.

The OpenLDAP Foundation may revise this license from time to time. Each revision is distinguished by a version number. You may use this Software under terms of this license revision or under the terms of any subsequent revision of the license.

Page 332: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Dodatek

324

9

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OPENLDAP FOUNDATION AND ITS CONTRIBUTORS ``AS IS�� AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR

PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OPENLDAP FOUNDATION, ITS CONTRIBUTORS, OR THE AUTHOR(S) OR OWNER(S) OF THE SOFTWARE BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The names of the authors and copyright holders must not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealing in this Software without specific, written prior permission. Title to copyright in this Software shall at all times remain with copyright holders.

OpenLDAP is a registered trademark of the OpenLDAP Foundation.

Copyright 1999-2003 The OpenLDAP Foundation, Redwood City, California, USA. All Rights Reserved. Permission to copy and distribute verbatim copies of this document is granted.

Page 333: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

25

INDEKS1-stronny → 2-stronnie margines auto:

Góra do doâu, 109Blokada wydruku Listy /

Stron testowych, 200

3

1-stronny → 2-stronnie margines auto: Góra do góry, 109

4 kolorowy tryb graficzny, 200

A

Aby okreãliæ warunki wyszukiwania, 96Aby przetestowaæ poâàczenie, 95Aby skonfigurowaæ autoryzacjê, 94Aby uruchomiæ komunikacjê SSL, 94Aby ustawiæ opcje wyszukiwania, 96Aby wprowadziæ identyfikator, 93Aby wprowadziæ nazwê serwera, 93Aby wprowadziæ nazwê uåytkownika

i hasâo, 95Aby wprowadziæ numer portu, 94Aby wprowadziæ podstawê

wyszukiwania, 93Adres e-mail administratora, 79Adres IP serwera przechwytujàcego, 76Adres IPv4 bramy, 66Adres IPv4 (IEEE 1394), 71Adres IPv4 urzàdzenia, 66Adres IPv6 bramy, 67Adres IPv6 urzàdzenia, 66Aktualizuj listê odbiorców serwera

dostarczania, 211AOF (zawsze wâàczone), 90Autokonfiguracja adresu stateless

IPv6, 67Automatyczna kalibracja koloru, 295Automatyczna kontynuacja, 201Automatyczna zmiana kaset, 101Automatyczne okreãlenie nazwy

nadawcy, 82Automatyczne resetowanie SADF, 125Automatyczne usuwanie pliku na

serwerze dokumentów, 89Automatyczne usuwanie tymczasowych

zadañ drukowania, 201Automatyczne usuwanie zapisanych

zadañ drukowania, 202Autoryzacja LDAP, 292Autoryzacja SMTP, 77, 290

B

Blokada pamiêci, 172

Bufor wejãcia/wyjãcia, 206

C

Czas automatycznego wyâàczania, 63Czas oczekiwania na nastêpne oryginaây:

SADF, 214Czas oczekiwania na nastêpny oryginaâ.:

Szyba ekspozycyjna, 213Czas oczekiwania na zadanie

zarezerwowane, 203Czas oczekiwania TWAIN, 211Czas przejãcia w tryb oszczêdny, 63Czas resetowania funkcji, 55Czas wyâàczania panela, 63Czas zwolnienia trybu pracy

gâoãnomówiàcej, 133Czcionka Courier, 208Czcionka (Datownik), 120Czcionka (Numerowanie stron), 122Czuâoãæ A.C.S., 128Czuâoãæ koloru, 128

D

Dane techniczne, 301Datownik, 119Docelowy folder, 257Doâàcz CR do LF, 208Domyãlna nazwa uåytkownika / Hasâo

(Wyãlij), 80Domyãlne wejãcie, 70Domyãlny jêzyk drukarki, 205Dostosowanie koloru obrazu / Funkcje

kopiarki / Serwera dokumentów, 128Dostosuj gâoãnoãæ, 132Druk godziny odbioru, 141Druk ksiàåki adresowej: Lista

odbiorców, 86Druk od brzegu do brzegu, 205Drukowanie dwustronne, 140Drukowanie i usuwanie dziennika

skanera, 212Drukowanie licznika dla kaådego

uåytkownika, 235Drukowanie licznika dla wszystkich

uåytkowników, 236Drukowanie listy skrzynek, 195

Page 334: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

326

Drukowanie strony konfiguracyjnej, 198Druk SCSI (SBP-2), 72Drukuj dziennika skanera, 212Drukuj listê, 75

Funkcje niestandardowe: Przycisk zapisywanie na serwerze dokumentów, 103

Funkcje ogólne / Funkcje faksu, 131

Dwukierunkowy druk SCSI, 73Dziennik bâêdów, 197Däwiêk: Oryginaâ pozostaâ, 101

E

Edycja / Funkcje kopiarki / serwera dokumentów, 108

Ekran papieru, 100E-maile zapisane na serwerze, 80E-mail raportu odbioru, 151

F

Format danych, 209Format (Datownik), 119Format stempla:1-4 (Stempel

uåytkownika), 118Format stempla (Numerowanie

stron), 122Format stempla (Zaprogramowany

stempel), 116Funkcje drukarki / Interfejs hosta, 206Funkcje drukarki / Konserwacja, 200Funkcje drukarki / Menu PCL, 207Funkcje drukarki / Menu PDF, 210Funkcje drukarki / Menu PS, 209Funkcje drukarki / Strony testowe, 197Funkcje drukarki / System, 201Funkcje faksu / Funkcje ogólne, 131Funkcje faksu / Ustawienia odbioru, 138Funkcje faksu / Ustawienia

poczàtkowe, 144Funkcje faksu / Ustawienia skanowania,

134Funkcje faksu / Ustawienia

wysyâania, 135Funkcje kopiarki / Serwera dokumentów

/ Dostosowanie koloru obrazu, 128Funkcje kopiarki / serwera dokumentów

/ Edycja, 108Funkcje kopiarki / Serwera dokumentów

/ Funkcje ogólne, 99Funkcje kopiarki / Serwera dokumentów /

Wejãcie/Wyjãcie, 125Funkcje kopiarki / Serwera dokumentów /

Wspóâczynnik reprodukcji, 104

Funkcje ogólne / Funkcje kopiarki / Serwera dokumentów, 99

Funkcje skanera / Ustawienia ogólne, 211

Funkcje skanera / Ustawienia skanowania, 213

Funkcje skanera / Ustawienia wysyâania, 215

G

Grupa robocza SMB, 68

H

Hasâo grupy PDF, 210Hex Dump, 198

I

IEEE 1394, 71IEEE 802.11b, 15, 73Informacje, 297Informacje autoryzacji, 229, 290Informacje o ksiàåce adresowej, 219Interfejs hosta / Funkcje drukarki, 206Interfejs równolegây, 70Interpretowanie strony

konfiguracyjnej, 198Interwaâ odbieranych e-maili, 80Interwaâ skanera przed ponownym

wysyâ., 82IPv4 po 1394, 72

J

Jêzyk drukarki, 203Jêzyk stempla (Zaprogramowany

stempel), 115Jêzyk wiadomoãci e-mail, 216

Page 335: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

27

K

Kanaâ, 73Kaseta na okâadki, 61Kaseta na papier, 141, 172

L

Liczba cyfr dla plików jednostronicowych, 216

Liczba linii na stronie, 207

3

Kaseta na przekâadki, 62Kod uåytkownika, 229Kolejnoãæ kopiowania w trybie

âàczenia, 110Kolor stempla:1-4 (Stempel

uåytkownika), 119Kolor stempla (Datownik), 120Kolor stempla (Numerowanie w tle), 114Kolor stempla (Zaprogramowany

stempel), 117Kompresja (czarno-biaâe), 215Kompresja (Odcienie szaroãci /

Peânokolorowe), 215Komunikacja dwukierunkowa, 71Konfiguracja DDNS, 67Konfiguracja DDNS (IEEE 1394), 72Konfiguracja DNS, 67Konfiguracja WINS, 67Konfiguracja WINS (IEEE 1394), 72Konserwacja, 295Konserwacja / Funkcje drukarki, 200Konto faksu e-mail, 82Kontrola sygnaâu, 71Kopia na okreãlonych przekâadkach

w trybie âàczenia, 111Kopia okâadki przedniej w trybie

âàczenia, 110Kopiarka / Funkcje serwera dokumentów

/ Stempel, 114Kopia zapasowa / Przywróæ ksiàåkê

adresowà, 87Korzystanie z menu Narzêdzia

uåytkownika (Ustawienia systemu), 3Korzystanie z protokoâu SMB do

nawiàzywania poâàczenia, 257Ksiàåka adresowa: edycja indeksu, 86Ksiàåka adresowa: Przeâàcz indeks, 87Ksiàåka adresowa: Zarejestruj / Zmieñ /

Usuñ grupê, 84Ksiàåka adresowa: zmiana kolejnoãci, 84

Liczba ponownych wysyâañ skanera, 82Liczba wydruków pliku odbioru, 141, 171Licznik, 299Licznik czasu automatycznego zerowania

skanera, 64Licznik przesâanych stron, 132Limit czasu wej/wyj, 206Linia oddzielajàca podwójne kopie, 112Linia oddzielajàca powielone obrazy, 111Linia oddzielajàca w trybie âàczenia, 113Lista menu, 197Listy powielone, 197

M

Maksymalna liczba kopii, 101Maksymalny rozmiar e-maila, 135, 215Maksymalny rozmiar odbieranych e-

maili, 80Margines przedni: Lewy/Prawy, 108Margines tylny: Góra/Dóâ, 109Margines tylny: Lewy/Prawy, 108Margnes przedni: Góra/Dóâ, 108Menu PCL / Funkcje drukarki, 207Menu PDF / Funkcje drukarki, 210Menu PS / Funkcje drukarki, 209Metoda ochrony, 74Metoda wysyâania zapisanych plików e-

mailem, 217

N

Nadawanie pliku odebranego faksu, 76Nakâadanie (Datownik), 120Nakâadanie (Numerowanie stron), 124Narzêdzia administratora / Ustawienia

systemu, 83Nasycenie koloru tâa dla ADS

(Peânokolorowe), 214Nasycenie (Numerowanie w tle), 114Nazwa domeny, 67Nazwa domeny (IEEE 1394), 72Nazwa hosta, 70Nazwa hosta (IEEE 1394), 72Nazwa komputera SMB, 68Nazwa urzàdzenia, 70Niestandardowa: Przycisk funkcji

kopiowania, 102

Page 336: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

328

Numer czcionki, 207Numerowanie stron, 122Numerowanie stron w trybie âàczenia

(Numerowanie stron), 122

Priorytet automatycznego nasycenia obrazu, 99

Priorytet drukowania, 54Priorytet funkcji, 54

Numerowanie w tle, 114

O

Ochrona danych przed kopiowaniem, 91Odbiorca faksów, 239, 241Odbiorca poczty elektronicznej, 252Odbiór autoryzowany, 170Odbiór z blokowaniem pamiêci, 143Oddzielanie zadañ, 201Okreãla kasetê dla linii, 141Opcja dostarczania, 76Orientacja, 207Orientacja: Broszura, Magazyn, 110Orientacja kopii w trybie dupleksu, 101Orientacja oryginaâu w trybie

dupleksu, 100

P

Pamiêæ peâna � automatyczne uruchamianie skanowania, 125

Poczàtkowa lista zadañ drukowania, 202Podâàczanie do interfejsów, 7Podâàczanie do interfejsu Ethernet, 8Podâàczanie do interfejsu IEEE 1284, 11Podâàczanie do interfejsu IEEE 1394, 10Podâàczanie do interfejsu IEEE 802.11b

(bezprzewodowa sieæ LAN), 12Podâàczanie do interfejsu USB, 9Podâàczanie do linii telefonicznej, 50Podziel i wyãlij e-mail, 216Polecenie Ping, 69POP przed SMTP, 78Port komunikacji e-mail, 80Powiadomienie o nagrzewaniu siê

urzàdzenia, 54Powtarzanie przycisku, 57Poziom czuâoãci A.C.S., 213Poziom ochrony sieci, 91Pozwól na komunikacjê SNMPv3, 69Pozwól na komunikacjê SSL / TLS, 69Pozycja stempla na okreãlonych stronach

(Numerowanie stron), 123Pozycja stempla na tylnej stronie

w dupleksie (Numerowanie stron), 122Pozycja stempla (Numerowanie

stron), 123Priorytet A.C.S., 128

Priorytet kasety na papier: Drukarka, 58Priorytet kasety na papier: Faks, 58Priorytet kasety na papier: Kopiarka, 58Priorytet oryginaâu typu foto, 100Priorytet typu oryginaâu, 99Priorytet ustawieñ tacy rêcznej, 205Priorytet wspóâczynnika zmiany

skali, 106Priorytet wyãwietlania listy

odbiorców 1, 212Priorytet wyãwietlania listy

odbiorców 2, 212Profil koloru, 209, 210Protokóâ dostarczania NCP, 68Protokóâ efektywny, 68Protokóâ odbioru, 79Przekazywanie, 138, 159, 171Przeâàczanie kaset, 205Przeâàcz indeks tabeli szybkiego

wybierania, 132, 211Przeâàcz na pakiet, 125Przeâàcz tryb odbioru, 138Przepeânienie pamiêci, 201Przycisk skrótu (1-3), 131Przywróæ ustawienia fabryczne, 74

R

Raport bâêdów druku, 201Raport rezultatów nadawania do

folderu, 142Regulator czasu auto resetu systemu, 63Rejestracja koloru, 295Rejestrowanie autoryzacji LDAP, 290, 292Rejestrowanie autoryzacji SMTP, 290Rejestrowanie foldera odbiorczego FTP, 264Rejestrowanie foldera odbiorczego

NCP, 270Rejestrowanie foldera odbiorczego

SMB, 258Rejestrowanie folderów, 257Rejestrowanie grupy, 276Rejestrowanie informacji o faksie, 155, 156Rejestrowanie kodu ochrony dla grupy

uåytkowników, 289Rejestrowanie kodu ochrony dla

pojedynczego uåytkownika, 287Rejestrowanie kodu uåytkownika, 230

Page 337: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

29

Rejestrowanie nazw, 225Rejestrowanie nazw uåytkowników

i odbiorców, 225Rejestrowanie nazw w grupie, 278

Strona konfiguracyjna PS/strona fontów, 198

Strony testowe / Funkcje drukarki, 197Sygnaâ bezprzewodowej LAN, 74

3

Rejestrowanie odbiorcy faksu, 241Rejestrowanie odbiorcy koñcowego, 160Rejestrowanie odbiorcy poczty

elektronicznej, 252Rejestrowanie serwera LDAP, 93Rejestrowanie ustawieñ poczàtkowych

dla nadawcy specjalnego, 178Rejestrowanie/Zmiana nadawców

specjalnych, 173Rejestrowanie/Zmiana skrzynek

informacyjnych, 187Rejestrowanie/zmiana skrzynek

osobistych, 182Rejestrowanie/Zmiana skrzynek

transferowych, 190Rozdzielczoãæ, 208, 209, 210Rozmiar (Datownik), 120Rozmiar (Numerowanie stron), 122Rozmiar (Numerowanie w tle), 114Rozmiar papieru do drukowania w tacy

rêcznej, 59Rozmiar papieru w kasecie: Kaseta 2-4, 59Rozmiar punktu, 207Rozmiar strony, 204Rozszerzone zabezpieczenia, 89Równolegây pomiar czasu, 70

S

Serwer dokumentów, 129Serwer SMTP, 77Sieæ, 66Skok czcionki, 207Skrót zmiany skali, 104Sortowanie z obrotem: Automatyczna

kontynuacja papieru, 125Specyfikacja jednostki gâównej, 301Sprawdzanie poâàczenia

bezprzewodowej sieci LAN, 13Status systemu/Czas wyãwietlania listy

zadañ, 56Stempel / Funkcje kopiarki / Serwera

dokumentów, 114Stempel uåytkownika, 118Strona konfiguracyjna, 197Strona konfiguracyjna PCL/strona

fontów, 197Strona konfiguracyjna PDF/strona

fontów, 198

Sygnaâ däwiêkowy panelu operatora, 53Sygnaâ zakoñczenia zadania, 101System / Funkcje drukarki, 201Szerokoãæ usuwanego ãrodka, 110Szerokoãæ usuwania brzegu, 109Szybkoãæ komunikacji równolegâej, 70Szybkoãæ nadawania, 74Szybkoãæ sieci Ethernet, 69

T

Tâo ADS (Peânokolorowe), 128Traktuj inaczej nadawców specjalnych, 169Transfer pliku / Ustawienia systemu, 76Tryb komunikacji, 73Typ LAN, 69Typ papieru: Kasety 1-4, 60Typ papieru: Taca rêczna, 60Typ ramki NW, 68

U

Uproszczony ekran: Typy obróbki koñcowej, 127

Ustaw czas, 65Ustaw datê, 64Ustawienia automatycznego czyszczenia

pamiêci, 91Ustawienia bezprzewodowej sieci LAN, 12Ustawienia dostarczania pliku odbioru

SMTP, 139Ustawienia faksu internetowego , 145Ustawienia H.323, 146Ustawienia IEEE 802.11b, 12Ustawienia interfejsu / Ustawienia

systemu, 66Ustawienia kaset na papier / Ustawienia

systemu, 58Ustawienia koloru, 209, 210Ustawienia nadawania pliku kopii

zapasowej, 137Ustawienia nagâówka, 126, 205Ustawienia niezbêdne do uåywania

funkcji e-mail/ sieci Ethernet, 24Ustawienia niezbêdne do uåywania

funkcji skanowania do folderu, 28Ustawienia niezbêdne do uåywania

funkcji skanowania do folderu / sieci Ethernet, 28

Page 338: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

330

Ustawienia niezbêdne do uåywania sieciowego skanera dostarczania, 31

Ustawienia niezbêdne do uåywania sieciowego skanera dostarczania / sieci

Ustawienia wymagane do uåywania drukarki/LAN-faksu/ sieci IEEE 802.11b (bezprzewodowej sieci LAN), 18

Ethernet, 31Ustawienia niezbêdne do uåywania

sieciowego skanera TWAIN, 34Ustawienia niezbêdne do uåywania

sieciowego skanera TWAIN / sieci Ethernet, 34

Ustawienia odbioru / Funkcje faksu, 138Ustawienia ogólne / Funkcje skanera, 211Ustawienia ogólne / Ustawienia

systemu, 53Ustawienia parametrów, 144, 163Ustawienia parametrów: Drukuj listê, 144Ustawienia pliku odbioru, 138, 150Ustawienia poczàtkowe / Funkcje

faksu, 144Ustawienia POP3 / IMAP4, 79Ustawienia przesyâania dziennika, 91Ustawienia serwera dokumentów, 129Ustawienia sieci, 16Ustawienia SIP, 147Ustawienia skanera / Funkcje skanera, 213Ustawienia skanowania / Funkcje

faksu, 134Ustawienia skrzynki, 133, 182Ustawienia skrzynki: Drukuj listê, 133Ustawienia SSID, 73Ustawienia stempla (Datownik), 121Ustawienia systemu / Funkcje ogólne, 53Ustawienia systemu / Narzêdzia

administratora, 83Ustawienia systemu / Transfer pliku, 76Ustawienia systemu / Ustawienia kaset

na papier, 58Ustawienia systemu / Ustawienia

zegara, 63Ustawienia tacy wyjãciowej, 57Ustawienia uåytkownika zapisanego

pliku odbioru, 139Ustawienia wymagane do uåywania

drukarki/LAN-faksu, 16Ustawienia wymagane do uåywania

drukarki/LAN-faksu/sieci Ethernet, 16

Ustawienia wymagane do uåywania drukarki/LAN-faksu/ sieci IEEE 1394 (IPv4 po 1394), 17

Ustawienia wymagane do uåywania faksu internetowego, 19

Ustawienia wymagane do uåywania faksu internetowego/ sieci Ethernet, 19

Ustawienia wymagane do uåywania faksu internetowego/ sieci IEEE 1394 (IPv4 po 1394), 21

Ustawienia wymagane do uåywania faksu internetowego/ sieci IEEE 802.11b (bezprzewodowej sieci LAN), 22

Ustawienia wymagane do uåywania funkcji e-mail/ sieci IEEE 1394 (IPv4 po 1394), 25

Ustawienia wymagane do uåywania funkcji e-mail/ sieci IEEE 802.11b (bezprzewodowej sieci LAN), 26

Ustawienia wymagane do uåywania funkcji skanowania do foldera/ sieci IEEE 1394 (IPv4 po 1394), 29

Ustawienia wymagane do uåywania funkcji skanowania do foldera/ sieci IEEE 802.11b (bezprzewodowej sieci LAN), 30

Ustawienia wymagane do uåywania serwera dokumentów, 37

Ustawienia wymagane do uåywania serwera dokumentów / sieci Ethernet, 37

Ustawienia wymagane do uåywania serwera dokumentów/ sieci IEEE 1394 (IPv4 po 1394), 38

Ustawienia wymagane do uåywania serwera dokumentów/ sieci IEEE 802.11b (bezprzewodowej sieci LAN), 39

Ustawienia wymagane do uåywania sieciowego skanera dostarczania/ sieci IEEE 1394 (IPv4 po 1394), 32

Ustawienia wymagane do uåywania sieciowego skanera dostarczania / sieci IEEE 802.11b (bezprzewodowej sieci LAN), 33

Ustawienia wymagane do uåywania sieciowego skanera TWAIN/ sieci IEEE 1394 (IPv4 po 1394), 35

Ustawienia wymagane do uåywania sieciowego skanera TWAIN / sieci IEEE 802.11b (bezprzewodowej sieci LAN), 36

Page 339: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

31

Ustawienia wysyâania / Funkcje faksu, 135Ustawienia wysyâania / Funkcje

skanera, 215Ustawienia zegara / Ustawienia

Wyczyãæ wszystkie pamiêci, 91Wydruk strony pustej, 203Wyjãcie: Drukarka, 56Wyjãcie: Faks, 56

3

systemu, 63Usuñ cieñ oryginaâu w trybie âàczenia, 109Usuñ dziennik skanera, 212Usuñ wszystkie dzienniki, 91Usuñ wszystkie tymczasowe zadania

drukowania, 200Usuñ wszystkie zapisane zadania

drukowania, 200Usuwanie foldera odbiorczego FTP, 269Usuwanie foldera odbiorczego NCP, 274Usuwanie grupy, 286Usuwanie grupy z innej grupy, 283Usuwanie informacji o faksie, 158Usuwanie kodu uåytkownika, 233Usuwanie liczby wydruków, 237Usuwanie nadawcy specjalnego, 181Usuwanie nazwy z grupy, 281Usuwanie odbiorcy faksu, 246Usuwanie odbiorcy poczty e-mail, 255Usuwanie skrzynek informacyjnych, 189Usuwanie skrzynek osobistych, 185Usuwanie skrzynek transferowych, 194Usuwanie wszystkich plików z serwera

dokumentów, 89Usuwanie zarejestrowanego rozmiaru

skanowania, 153Usuwanie zarejestrowanej nazwy, 228Uåycie narzêdzi do tworzenia ustawieñ

sieciowych, 40Uåywanie odbiorcy faksu jako

nadawcy, 243

W

Wejãcie/Wyjãcie / Funkcje kopiarki / Serwera dokumentów, 125

Wersja firmware�u, 90Wâàcz H.323, 146Wâàcz SIP, 146Wspóâczynnik dla tworzenia

marginesu, 107Wspóâczynnik reprodukcji, 105Wspóâczynnik reprodukcji / Funkcje

kopiarki / Serwera dokumentów, 104Wybierz miejsce zszywania, 126Wybierz typ dziurkowania, 126Wybór rodzaju linii telefonicznej, 51Wybór stanu sygnaâu, 70

Wyjãcie: Kopiarka, 55Wyjãcie: Serwer dokumentów, 56Wykorzystanie pamiêci, 202Wysoki poziom kompresji PDF, 215Wyszukaj odbiorcê, 132, 211Wyszukiwanie LDAP, 90Wyãwietlacz, 2Wyãwietlanie liczby kopii, 54Wyãwietlanie licznika dla kaådego

uåytkownika, 234Wyãwietlanie nazw zarejestrowanych

w grupie, 281Wyãwietlanie typu oryginaâu, 100Wyãwietl/Wydrukuj licznik, 87Wyãwietl/Wydrukuj wartoãæ licznika

wg. uåytkowników, 88

Z

Zamiana formatu papieru, 203Zamykanie funkcji przekazywania, 162Zaprogramowany stempel, 115Zarejestruj identyfikator blokady

pamiêci, 145Zarejestruj informacje o faksie, 146Zarejestruj kod sieci zamkniêtej, 144Zarejestruj nadawcê specjalnego, 138Zarejestruj / Usuwanie stempla (Stempel

uåytkownika), 118Zarejestruj/Zmieñ administratora, 89Zarejestruj / Zmieñ / Usuñ bramê, 147Zarejestruj / Zmieñ / Usuñ rozmiar

skanowania, 134, 152Zarejestruj / Zmieñ / Usuñ serwer LDAP,

90, 92Zarejestruj / Zmieñ / Usuñ tekst

uåytkownika, 53Zarejestruj / Zmieñ / Usuñ wiadomoãci

standardowe, 136Zarejestruj / Zmieñ / Usuñ wiadomoãæ e-

mail, 81Zarzàdzanie autoryzacjà

administratorów, 89Zarzàdzanie autoryzacjà

uåytkowników, 88zarzàdzanie ksiàåkà adresów, 83Zarzàdzanie licznikiem zewnêtrznym, 89

Page 340: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

332

Zarzàdzanie rozszerzonà administracjà, 88

Zegar automatycznego resetowania kopiarki/serwera dokumentów, 64

PL PL B230-7866

Zegar automatycznego wylogowania, 65Zegar automatycznego zerowania

drukarki, 64Zegar automatycznego zerowania

faksu, 64Zerowanie licznika, 237Zestaw symboli, 208Zmiana foldera odbiorczego FTP, 267Zmiana jêzyka wyãwietlania, 296Zmiana numeru faksu, 243Zmiana odbiorcy e-mail, 254Zmiana odbiorcy faksu, 242Zmiana parametrów uåytkownika, 168Zmiana zarejestrowanego foldera

odbiorczego SMB, 261Zmienianie kodu uåytkownika, 231Zmienianie nazwy grupy, 284Zmienianie zarejestrowanej nazwy, 227Zmieñ hasâo PDF, 210Znak pierwszej strony, 140Znak przekazywania, 162Znak ãrodka strony, 140Zwiêkszona szerokoãæ A4, 208

Ä

Äródâo czcionek, 207

Page 341: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Oãwiadczenie w sprawie zgodnoãci

�Niniejszy produkt odpowiada wymogom Dyrektywy EMC 89/336/EWG wraz z dyrektywami uzupeâniajàcymi oraz Dyrektywy nt. niskiego napiêcia 73/23/EWG wraz dyrektywami uzupeâniajàcymi.�

Zgodnie z normà IEC 60417 w tym urzàdzeniu uåywane sà nastêpujàce oznaczenia dla gâównego wyâàcznika zasilania:

a oznacza WÂÀCZONE ZASILANIE.

b oznacza WYÂÀCZONE ZASILANIE..

c oznacza TRYB OCZEKIWANIA.

Znaki towarowe

Microsoft®, Windows® oraz Windows NT® sà zastrzeåonymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych oraz/lub innych krajach.

Acrobat® jest zastrzeåonym znakiem handlowym firmy Adobe Systems Incorporated.

NetWare jest zastrzeåonym znakiem towarowym firmy Novell, Inc.

Inne nazwy produktów zostaây tutaj uåyte wyâàcznie w celach identyfikacyjnych i mogà byæ znakami towarowymi w posiadaniu odpowiednich wâaãcicieli. Producent urzàdzenia nie roãci sobie åadnych praw do tych znaków.

Nazwy wâasne systemów operacyjnych Windows sà nastêpujàce:

� Nazwa produktu Windows® 95 to Microsoft® Windows® 95

� Nazwa produktu Windows® 98 to Microsoft® Windows® 98

� Nazwa produktu Windows® Me to Microsoft® Windows® Millennium Edition (Windows Me)

� Nazwami produktów Windows® 2000 sà:

Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server

Microsoft® Windows® 2000 Server

Microsoft® Windows® 2000 Professional

� Nazwami produktów Windows® XP sà:

Microsoft® Windows® XP Professional

Microsoft® Windows® XP Home Edition

� Nazwami produktów Windows Server� 2003 sà:

Microsoft® Windows Server� 2003 Standard Edition

Microsoft® Windows Server� 2003 Enterprise Edition

Microsoft® Windows Server� 2003 Web Edition

� Nazwami produktów Windows® NT sà:

Microsoft® Windows NT® Server 4.0

Microsoft® Windows NT® Workstation 4.0

Copyright © 2006

Page 342: Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnychsupport.ricoh.com/bb_v1oi/pub_e/oi/0001028/... · Instrukcja obsâugi PodrŒcznik ustawieæ ogólnych Prosimy o uwaåne przeczytanie

Instrukcja

ob

sâugi

Podrêcznik usta

wieñ o

gólny

ch

PL PL B230-7866