of 20 /20
ASH-09AIN PT, ASH-12AIN P NORDIC INVERTER ASH-18AIN PT, ASH-24AIN PT INSTRUKCJA OBSŁUGI

INSTRUKCJA OBSŁUGI - SERIA NORDIC INVERTER · naprawa może spowodować porażenie prądem lub pożar, dlatego najlepiej jak ... Załącz pompę próżniową w celu ściągnięcia

  • Author
    ngokiet

  • View
    223

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of INSTRUKCJA OBSŁUGI - SERIA NORDIC INVERTER · naprawa może spowodować porażenie prądem lub...

ASH-09AIN PT, ASH-12AIN P

NORDIC INVERTER

ASH-18AIN PT, ASH-24AIN PT

INSTRUKCJA OBSUGI

1. OPIS JEDNOSTKI.

2

2. INSTRUKCJA UYTKOWANIA.

Wtyczka musi by wcinita do gniazdka ciasno i do koca. W przeciwnym razie moe doj do poraenia prdem lub poaru.

Nie wycigaj wtyczki z gniazdka podczas pracy jednostki. W przeciwnym razie moe doj do poraenia prdem lub poaru.

Nigdy nie niszcz kabla zasilajcego. W przeciwnym razie moe doj do poraenia prdem lub poaru.

Nie uywaj przeduacza ani nie podczaj wtyczki do przeduacza gdzie s podczone inne urzdzenia elektryczne. W przeciwnym razie moe doj do poraenia prdem lub poaru.

Nigdy nie podczaj wtyczki do gniazdka, majc wilgotne lub mokre rce. W przeciwnym razie moe doj do poraenia prdem lub poaru.

Nie wkadaj rk do wylotu powietrza z jednostki.

Nie pozwl aby przez duszy okres czasu zimne powietrze byo skierowane prosto na ciebie. Moe to spowodowa problemy zdrowotne.

Jeli wyczujesz nieprzyjemny zapach wydobywajcy si z jednostki (spalenizny lub dymu), natychmiast wycz wtyczk z gniazdka a nastpnie skontaktuj si z wykwalifikowanym serwisem. W przeciwnym razie moe doj do zniszczenia jednostki, poraenia prdem lub poaru.

Nie prbuj sam naprawia klimatyzatora. Nieprawidowa naprawa moe spowodowa poraenie prdem lub poar, dlatego najlepiej jak skontaktujesz si z wykwalifikowanym serwisem.

3

Uziemienie: Kabel z uziemieniem musi by prawidowo zamontowany. Jeeli nie umiesz zamontowa kabla, to skontaktuj si z wykwalifikowanym personelem. Nigdy nie instaluj kabla uziemienia do rury z gazem lub rury ze skroplinami.

Upewnij si e wycigne wtyczk z gniazdka, podczas gdy klimatyzator nie jest uywany przez duszy czas.

Podczas czyszczenia jednostki upewnij si, e wycigne wtyczk z gniazdka. W przeciwnym wypadku moe doj do poraenia prdowego lub zniszczenia jednostki.

Nigdy nie cignij za kabel, gdy chcesz wycign wtyczk z gniazdka. W przeciwnym wypadku moe doj do poraenia prdem lub poarem.

Nigdy nie kad w pobliu klimatyzatora jakiegokolwiek rda ciepa.

Wszystkie atwopalne rodki trzymaj w odlegoci 1 metra od jednostki. W przeciwnym wypadku moe doj do poaru lub eksplozji.

Sprawd czy jednostka zewntrzna zostaa zamontowana stabilnie. W przeciwnym wypadku moe doj do zniszczenia jednostki.

Nie stawaj ani nie kad niczego na grnej czci jednostki zewntrznej. Upadek z takiej wysokoci moe by niebezpieczny.

Nie blokuj wlotu oraz wylotu powietrza w jednostce wewntrznej i zewntrznej. W przeciwnym wypadku moe doj do obnienia waciwoci chodniczych.

4

Wybierz odpowiedni temperatur. Kierunek wydmuchiwanego powietrza mona ustawi wedug wasnych potrzeb. aluzje mona regulowa w gr i w d oraz w prawo i w lewo.

Nigdy podczas pracy klimatyzatora nie zostawiaj przez duszy czas otwartych okien oraz drzwi. Moe to spowodowa obnienie wydajnoci chodniczej.

Nie pozwl aby wydmuchiwane powietrze kierowane byo bezporednio na zwierzta. Moe to spowodowa pogorszenie si ich zdrowia.

Nigdy nie polewaj lub nie pryskaj wod bezporednio na klimatyzator. Moe to spowodowa poraenie prdem lub awari jednostki.

Nigdy nie niszcz ani nie przecinaj kabli z klimatyzatora. Jeeli dojdzie do ich zniszczenia, skontaktuj si z wykwalifikowanym personelem w celu wymiany na nowy.

Klimatyzator powinien by podpity do gniazdka prdowego o stabilnym napiciu, mieszczcym si w przedziale 195V253V. W przeciwnym wypadku sprarka bdzie miaa due wibracje, co spowoduje zniszczenie jednostki.

Nigdy nie uywaj klimatyzatora do innych celw ni opisane w instrukcji, zwaszcza takich jak suszenie ubra czy konserwacja jedzenia.

5

4. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA.

Uwaga: Upewnij si, e nie wystpuj adne przeszkody pomidzy pilotem a jednostk

wewntrzn. Nie upuszczaj ani nie rzucaj pilotem zdalnego sterowania. Nie kad pilota w miejscach mocno nasonecznionych.

6

7

Wymiana baterii: Otwrz klapk z tyu pilota zdalnego sterowania. W dwie baterie typu AAA. Zamknij klapk.

Uwaga: Nigdy nie mieszaj starych, zuytych baterii z nowymi. Wyjmuj baterie, gdy pilot jest nie uywany przez duszy czas. ywotno baterii wynosi okoo roku. Pilot zdalnego sterowania powinien by umieszczony w odlegoci 1 metra od telewizora i

innych urzdze elektronicznych.

8

Oglne informacje: W wtyczk do gniazdka prdowego, z jednostki wewntrznej wydobdzie si dwik

oraz pojawi si ikonki na panelu przednim. Po kilku sekundach, wszystkie ikonki, poza "Power/Run" znikn z panelu przedniego. Ikonka "Power/Run" bdzie wywietlana w kolorze czerwonym a klimatyzator bdzie oczekiwa na wybr odpowiedniego trybu pracy.

Nacinij przycisk "ON/OFF" ikonka "Power/Run" zmieni kolor wywietlania na zielony. Pojawi si tryby pracy do wyboru: Chodzenie, Grzanie, Osuszanie oraz ustawiona temperatura. Nastpnie klimatyzator rozpocznie prac.

Nacinij przycisk "MODE" aby wybra odpowiedni tryb pracy. Nacinij przycisk "SWING" aby aluzje zaczy automatycznie pracowa. Nacinij przycisk "FAN" aby wybra odpowiedni prac wentylatora. Nacinij przycisk "TEMP" aby wybra odpowiedni temperatur. Nacinij przycisk "SLEEP" aby ustawi funkcj upienia. Nacinij przycisk "TIMER" oraz "TIME+" lub "TIME-" aby ustawi czasowe wczenie lub

wyczenie jednostki.

9

5. INSTRUCKJA MONTAU JEDNOSTKI.

a) Jednostka wewntrzna.

Przy wlocie oraz wylocie powietrza nie powinny wystpowa adne przeszkody, tak aby wydmuchiwane powietrze dochodzio do kadej czci pomieszczenia.

Zamontuj jednostk wewntrzn w takim miejscu, gdzie bdzie atwe poczenie jej z jednostk zewntrzn oraz gdzie bdzie mona odprowadza skropliny z rury.

Unikaj montau jednostki w miejscach gdzie wystpuj dodatkowe rda ciepa, para wodna lub atwopalne gazy.

Zamontuj jednostk w solidnym, mocnym miejscu, tak aby wytrzymaa ciar oraz wibracje.

Upewnij si, e zostawie wystarczajc przestrze, tak aby bezproblemowo mona byo serwisowa lub naprawia jednostk. Wysoko zamocowania jednostki powinna wynosi 2,3 metra lub wicej od podogi.

Zamontuj jednostk w odlegoci 1 metra lub wicej od telewizora lub innych urzdze elektronicznych.

Wybierz tak lokalizacj montau gdzie bdzie mona atwo wyjmowa oraz czyci filtr. Nigdy nie instaluj jednostki w miejscach takich jak: pralnia, azienka, prysznic, basen itp.

b) Jednostka zewntrzna.

Wybierz tak lokalizacj do montau, gdzie haas wydobywajcy si z jednostki nie bdzie przeszkadza ssiadom.

Wybierz tak lokalizacj, gdzie bdzie dobra wentylacja. Upewnij si, e nie wystpuj adne przeszkody na wlocie oraz wylocie powietrza. Zamontuj jednostk w solidnym, mocnym miejscu, tak aby wytrzymaa ciar oraz

wibracje .

c) Poczenia elektryczne.

Nigdy nie cignij mocno za wtyczk umieszczon w gniazdku. Klimatyzator powinien by dobrze uziemiony. Kabel z uziemieniem musi by

przymocowany w odpowiednim miejscu przez wykwalifikowany personel.

d) Uziemienie.

Kable zielono te w klimatyzatorze s kablami sucymi do uziemienia jednostki. Nie mog by uyte w adnym innym celu.

Rezystancja kabla z uziemieniem powinna spenia normy IEC. Gniazdko do ktrego podczasz jednostk powinno by wyposaone w specjalny bolec,

ktry suy jako uziemienie.

10

e) Wymiary jednostki.

Wane informacje: Monta klimatyzatora powinien by wykonany przez wykwalifikowany personel. Przed samodzielnym montaem skontaktuj si z biurem obsugi serwisowej, w celu

uzyskania fachowych porad. Zachowaj szczeglne rodki ostronoci kiedy podnosisz lub przesuwasz jednostk.

11

f) Monta jednostki wewntrznej.

Instalacja tylnego panelu: Zawsze montuj tylny panel poziomo. Rura ze skroplinami znajduje si po lewej stronie a

lewa strona tylnego panelu jest atwiejsza do regulacji. Przymocuj tylny panel jednostki wewntrznej za pomoc rub doczonych do zestawu. Upewnij si czy dobrze przymocowae tylny panel, poniewa bdzie on utrzymywa

jednostk ktra way 60kg.

Instalacja przewodu rurowego w cianie: Wywier otwr w cianie (50). W do otworu przewd rurowy aby zabezpieczy rur i kable przed ewentualnymi

otarciami itp.

Instalacja rury do skroplin: Dla lepszego odpywu wody, rura do skroplin powinna by skierowana w d. Nie skrcaj ani nie zaginaj rury do skroplin. Nie zanurzaj koca rury w wodzie.

Instalacja rur: Pocz rury, najpierw z jednostk wewntrzn a potem z jednostk zewntrzn. Bd ostrony przy dokrcaniu rur, eby przypadkiem ich nie zniszczy.

12

Poczenie elektryczne: Otwrz przedni panel Odkr rubki z pokrywy, tak jak to pokazano na rysunku poniej. W kabel zasilajcy z tyu jednostki wewntrznej i przecignij go przez przygotowany do

tego celu otwr. Dla modeli ASH 09 AIN oraz ASH 12 AIN podcz niebieski kabel do styku N(1), czarny

kabel do styku (2), brzowy kabel do styku (3) a zielono-ty (uziemienie) do styku Zamknij pokryw oraz zakr rubki. Zamknij przedni panel.

Instalacja jednostki wewntrznej: Podczas przecigania rur oraz kabli z lewej lub prawej strony jednostki wewntrznej, jeeli

zajdzie taka potrzeba - wytnij otwory w plastiku. Wytnij otwr 1 kiedy przecigasz tylko kable. Wytnij otwr 1 lub otwr 2 (lub otwory 1,2,3) kiedy przecigasz kable oraz rury. Zap razem za wszystkie kable i rury i przecignij je przez wczeniej wycity otwr. Zawie jednostk na cianie. Wysoko zamontowanej jednostki powinna wynosi 2m lub wicej od podogi.

13

ciganie prni: Odkr nakrtki z kocwek zaworw. Podcz we gumowe do kocwek zaworw. Pierwszym wem pocz pomp prniow

z rodkow kocwk w manometrze. Drugim wem pocz kocwk zaworu gazowego znajdujcego sie przy jednostce zewntrznej do lewej kocwki manometru (niskie cinienie).

Zacz pomp prniow w celu cignicia prni z ukadu. Kiedy wywietlacz wskae 1 bar, Zakr zawr niskiego cinienia na manometrze oraz wycz pomp prniow.

14

h) Test pracy jednostki.

Przed dokonaniem testu pracy jednostki: Nie zaczaj przycisku rcznego zanim nie zakoczysz montau jednostki. Poczenia kablowe musz by dokonane prawidowo. Otwrz zawory: gazowy oraz cieczowy. Usu wszystkie nieczystoci z jednostki.

Test jednostki: Zacz przycisk rczny a nastpnie nacinij przycisk "ON/OFF" znajdujcy si na pilocie

zdalnego sterowania. Nacinij przycisk "MODE" aby wybra odpowiedni tryb pracy. Gdy zagubimy pilot zdalnego sterowania, istnieje moliwo uruchomienia jednostki:

- Aby uruchomi jednostk nacinij przycisk "AUTO" znajdujcy si pod panelem przednim.- Aby wyczy jednostk nacinij przycisk "STOP" znajdujcy si pod panelem przednim.

Po zakoczonej instalacji sprawd nastpujce rzeczy:

Zadania do sprawdzenia Prawdopodobne nastpstwaCzy jednostka zostaa dobrze przytwierdzona do ciany?

Jednostka moe spa na ziemi, trz si lub emitowa haas.

Czy dokonae testu szczelnoci? Moe zmniejszy si wydajno chodnicza oraz grzewcza.

Czy dobrze zaizolowae rury? Moe doj do kondensowania si oraz kapania wody.

Czy skropliny z jednostki maj odpowiedni spyw?

Moe doj do kondensowania si oraz kapania wody.

Czy napicie w gniazdu jest zgodne z napiciem znamionowym jednostki?

Moe doj do awarii elektrycznej lub zniszczy dan cz.

Czy kabel zasilajcy oraz rury s zamontowane prawidowo?

Moe doj do awarii elektrycznej lub zniszczy dan cz.

Czy prawidowo zosta podczony kabel z uziemieniem?

Moe doj do awarii elektrycznej.

Czy nie wystpuj adne przeszkody przy wlocie i wylocie powietrza z jednostki?

Moe zmniejszy si wydajno chodnicza oraz grzewcza.

15

6. KONSERWACJA JEDNOSTKI.

Uwaga: Zanim przystpisz do czyszczenia klimatyzatora, wycz jednostk oraz wycignij wtyczk

z gniazdka Nigdy nie polewaj wod jednostki wewntrznej oraz zewntrznej, poniewa moe wtedy

doj do poraenia prdem.

CZYSZCZENIE PRZEDNIEGO PANELA1. Zdejmij przedni panel.Pocignij przedni panel zgodnie z kierunkiem jak na rysunku.

2. Czyszczenie.Wyczy przedni panel, uywajc do tego celu wilgotnej szmatki i wody lub jakiego rodka do czyszczenia. Nigdy nie uywaj wody o temperaturze wyszej ni 45C, w przeciwnym wypadku moe doj do deformacji panelu.

3. Zamontuj przedni panel.Zamocuj wsporniki znajdujce si po obu stronach panelu, w otwory znajdujce si w klimatyzatorze. Nastpnie zatrzanij przedni panel.

CZYSZCZENIE FILTRA POWIETRZA (rekomendowane raz na 3 miesice)1. Wyjmij filtr powietrza.Otwrz przedni panel, przytrzymaj go i powoli wyjmij filtr powietrza, zgodnie z kierunkiem pokazanym na rysunku obok.

2. Czyszczenie.Aby wyczyci filtr powietrza, moesz uy odkurzacza lub umy go w wodzie a nastpnie wysuszy.Uwaga:Nigdy nie uywaj wody o temperaturze wyszej ni 45C, w przeciwnym wypadku moe doj do deformacji filtra.

16

3. Zamontuj filtr powietrza.Zamontuj filtr powietrza zgodnie z kierunkiem pokazanym na zdjciu obok. Nastpnie zatrzanij przedni panel.

SPRAWD PRZED ZACZENIEM KLIMATYZATORA1. Upewnij si, e nie wystpuj adne przeszkody na wlocie oraz wylocie powietrza.2. Sprawd czy kabel z uziemieniem jest prawidowo zamontowany.3. Sprawd czy baterie w pilocie zdalnego sterowania nie s zuyte.

KONSERWACJA JEDNOSTKI1. Czy filtry oraz inne czci.2. Wyczaj jednostk podczas kadego czyszczenia.3. Oczyszczaj zewntrzn jednostk z kurzu oraz innego brudu.

17

Uwaga:Nie naprawiaj samodzielnie klimatyzatora, w przeciwnym wypadku moe doj do poraenia prdem lub poaru. W celu naprawy skontaktuj si z wykwalifikowanym serwisem. Zanim zadzwonisz po serwis, sprawd ponisze awarie i ich prawdopodobne przyczyny.

AWARIA PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNAPo zrestartowaniu jednostka nie chce si zaczy.

Gdy podczas pracy, zrestartujemy jednostk zanim zaczy si ponownie, musz upyn 3 minuty dla ochrony klimatyzatora.

Po zaczeniu jednostki wydobywa si z niej nieprzyjemny zapach.

Klimatyzator dmucha powietrzem o nieprzyjemnym zapachu poniewa brud oraz kurz gromadzcy si na filtrze powietrza jest ju zbyt duy. Naley wwczas przeczyci filtr.

Podczas pracy jednostki sycha "ciekajc wod".

Jest to dwik wydobywajcy si z jednostki, ktry jest spowodowany skraplaniem si wody.

Podczas pracy jednostki w trybie chodzenia z wylotu powietrza wydobywa si mga.

Mga wydobywajca si z jednostki spowodowana jest tym, e wewntrzna temperatura oraz wilgotno w pomieszczeniu jest zbyt wysoka. Wewntrzne powietrze jest zbyt szybko schadzane. Po jakim czasie mga znika wraz ze spadkiem temperatury oraz wilgotnoci powietrza

18

AWARIA PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNAPodczas zaczania oraz wyczania sycha lekkie trzaski wydobywajce si z jednostki.

Dwik ten spowodowany jest przez ocieranie panelu przedniego lub innych czci o inne elementy jednostki, najczciej przy zmianach temperatury.

Jednostka nie chce si zaczy. Sprawd czy wtyczka z klimatyzatora jest wpita do gniazdka z prdem.

Sprawd, czy czasem wtyczka nie poluzowaa si i nie wypada z gniazdka.

Sprawd czy pomiar prdu jest odpowiedni.

Sprawd, czy wycznik czasowy nie jest czasem zaczony.

Chodzenie (grzanie) nie jest satysfakcjonujce. Sprawd, czy jest ustawiona odpowiednia temperatura.

Sprawd, czy nic nie blokuje wlotu oraz wylotu powietrza.

Sprawd, czy na filtrze powietrza nie zgromadzio si zbyt duo brudu i kurzu.

Sprawd, czy drzwi oraz okna s pozamykane.

Sprawd, czy prdko wentylatora nie jest czasem ustawiona na "powoli".

Sprawd, czy w pomieszczeniu nie wystpuje dodatkowe rdo ciepa.

Pilot zdalnego sterowania nie dziaa. Moliwe, e zostao to spowodowane nieprawidowym lub wielokrotnym naciniciem klawiszy w pilocie. Wyjmij wtyczk klimatyzatora z gniazdka oraz baterie z pilota aby zrestartowa wszystkie ustawienia.

Sprawd, czy baterie w pilocie s odpowiednie i czy nie s ju zuyte.

Sprawd, czy pilot nie uleg zniszczeniu.

19

Utylizacja uywanego sprztu elektrycznego i elektronicznego Symbol ten oznacza e urzdzenia elektryczne i elektroniczne nie powinny by traktowane

jak odpady powstajce w gospodarstwie domowym, poniewa mog zawiera substancje niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i rodowiska.

Urzadzenia powinny zosta przekazane do odpowiedniego punktu odbioru zajmujcego sie wtrnym przetwarzaniem sprztu elektrycznego i elektronicznego. Zapewnienie prawidowej utylizacji tego produktu pomaga zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom jakie dla rodowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego mogoby przynie niewaciwe postpowanie z tego typu odpadami.

Bardziej szczegowe informacje na temat wtrnego przetwarzania tego produktu mona uzyska w firmie w ktrej produkt ten zosta zakupiony.

20