INSTRUKCJA OBSUGI - .INSTRUKCJA OBSUGI ... Wskaz³wki dotycz…ce u¼ytkowania, naprawy i obs‚ugi

  • View
    228

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of INSTRUKCJA OBSUGI - .INSTRUKCJA OBSUGI ... Wskaz³wki dotycz…ce u¼ytkowania,...

Przed PIerWSzYM uYcIeM zAPOzNAJ SI z INStrukcJ ObSugI

INSTRUKCJA OBSUGI

kuchnia gazowa

mpm-50-KG-01.indd1 2010-10-2510:13:08

MoDEL: MPM-50-kgF-05aMoDEL: MPM-50-kgF-05

mpm-50-KG-01.indd2 2010-10-2510:13:08

PLWSKAZWKI DOTYCZCE

BEZPIECZESTWA UYTKOWANIAPalniki gazowe nawierzchniowe oraz palniki piekarnika posiadaj zabezpieczenie

przeciwwypywowe,ktreodcinadopywgazudopalnikapozanikupomienianp.wwynikuprzypadkowegozalaniapotrawlubprzecigu.

Urzdzeniepowinnoby instalowanezgodnie zobowizujcymprawem iuytkowane tylkowdobrzewentylowanychpomieszczeniach.PRZEDZAINSTALOWANIEMIUYTKOWA-NIEMNALEYPRZECZYTAINSTRUKCJOBSUGI.

Podczenie kuchni dowewntrznej instalacji gazowej lub do butli z gazempynnymoraz jejregulacj powinienwykonawycznie uprawniony instalator urzdze gazowych lub technikautoryzowanegozakaduserwisowego,zgodniezobowizujcymiprzepisami,cowinnobypo-twierdzonenakarciegwarancyjnejwyrobu.Braktakiegopotwierdzeniauniewaniagwarancj.

Przedzainstalowaniemupewnisi,czylokalnewarunkidystrybucji(rodzajicinieniegazu) inastawyurzdzenia szgodnezwarunkamipodanymina tabliczceznamionowej.Powinno

byonoinstalowaneiprzyczonezgodniezaktualnymiprzepisamiinstalacyjnymi.Szczeglnuwagnaleyzwrcinaodpowiedniewymaganiadotyczcewentylacji.

Uytkowanieurzdzedogotowaniaipieczeniapowodujewydzielaniesiciepaiwilgociwpomieszczeniu,wktrymjestzainstalowane.Upewnisi,czypomieszczeniewktrymstoikuchniajestdobrzewentylowane.Naleyzadba,abykratkiwentylacyjnezawszebyyotwartelubnaleyzainstalowawymuszonysystemwentylacji(okapnadkuchenny).

Dugotrwaeiintensywneuytkowanieurzdzeniamoewymagadodatkowejwentylacji np.otwarciaokienlubzwikszeniaefektywnociwentylacjinp.zwikszeniewydajnociwenty-

lacjimechanicznej,jelijestuywana.Wyrbinstalowapo8godzinachsezonowaniawpomieszczeniukuchennym.Kuchniapowinnabyustawionazgodniezwymaganiamiprzedstawionymiwpunkcie USTAWIENIEKUCHNI.Producent nie ponosi adnej odpowiedzialnoci za obraenia lub uszkodzenia spowodowane

przezniewaciwezainstalowanieurzdzenialubjegonieprawidoweuytkowanie.Wprzypadkuawariiurzdzenia,zwaszczaprzyulatnianiusigazu,urzdzenienaleyodci

oddopywugazuiniezwocznieskontaktowasizzakademserwisowym.Niezezwalasinawykonywaniewewasnymzakresiejakichkolwiekzmianimodernizacji, podrygoremutratyuprawniegwarancyjnych.Kuchniepowiniennaprawiawycznieautoryzowanyzakadserwisowy.Nieprawidowo przeprowadzonenaprawymogstanowirdoznacznychzagroe.Kuchniniewolnopodnosizauchwytpiekarnika.Materiay,zktrychjestwykonaneopakowanienadajsidowykorzystaniajakosurowcewtrne.Zuytkuchninaleydoprowadzidostanuuniemoliwiajcegojejponownewykorzystanie.

Naleyzdjdrzwi,gdymog stanowirdozagroenia, zwaszczadladzieci.Nastpnieurzdzenieprzekazadowyspecjalizowanychjednostekzajmujcychsiutylizacjlubskupemsurowcwwtrnych.

Podczasuytkowaniaurzdzenie staje sigorce.Naleyzachowaszczeglnostronowczasiewkadaniaiwyjmowaniapotrawzpiekarnika.Dostpnewewntrzpiekarnikaelementygrzejnesbardzogorce.

Czasiepracypiekarnikajegoszybaorazelementyzewntrznerozgrzewajsiwznacznymstop-niunaleyzwrciszczeglnuwagnadzieciwczasieuywaniatejfunkcjiurzdzenia.

mpm-50-KG-01.indd3 2010-10-2510:13:08

PLSPIS TRECI

Informacjeoglne 5Wanewskazwki 6Przygotowanie 6Instalacja 7Podczenekuchndonstalacjgazowej 9Uytkowanie 13Budowapiekarnika 15Uytkowaniepiekarnika 17Wskazwkidotyczceuytkowania,naprawyiobsugikonserwacyjnejurzdzenia 17Uwagidotyczcetransportowania 18 Czyszczenieiobsugakonserwacyjna 18Danetechniczne 20

mpm-50-KG-01.indd4 2010-10-2510:13:08

PLinFoRMacJE ogLnE

Kuchniagazowajestprzeznaczonadoprzygotowywaniapotraw,wyczniewgospodar-stwiedomowym.Stosowniejejdoinnychcelwjestniedozwolone!

Charakterystyka techniczna

mpm-50-KG-01.indd5 2010-10-2510:13:09

PLWANE WSKAZWKI

1. Podczasuytkowaniakuchniastajesigorca.Zalecasizachowaostrono, abyunikndotykaniagorcychelementwwewntrzinazewntrzpiekarnika.2. Przewodyprzyczeniowezmechanizowanegosprztugospodarstwadomowegouy-

wanegowpobliuwczonejkuchni,powinnybyzdalaodjejgorcychelementw.Naleyzwrciuwagabyniezostayprzycinitegorcymidrzwiamipiekarnika.

3. Podczasuytkowaniapiekarnika,pokrywapowinnabyzawszeotwarta.4.Dozestawianiapotrawzpytygazowejiwyjmowaniaformzpiekarnikanaleyuy-

warkawicochronnych.5. Przegrzanetuszczeiolejemogsizapali.Dlategopotrawyprzyrzdzanenanich,

przygotowywazawszepodnadzorem.6. Przedzamkniciempokrywynaleywyczywszystkiepalniki.7. Przeduytkowaniempalnikwnaleyzwrciuwag,czyposzczeglnejegoelementy

spoprawnieuoone.8. Przedmiotyatwopalneprzechowywazdalaodpalnikw.9. Piekarnikaniewykadafolialuminiow,ablachydopieczenianieumieszczana

dniepiekarnika.10.Wpiekarnikunieprzechowywaprzedmiotwatwopalnychiwraliwychnadziaanie

podwyszonejtemperatury.11.Gdyuytkowanyjestopiekaczdostpneczcikuchnimogbygorce.Maedzieci

prosimytrzymazdalaodurzdzenia.12.Nie przecia otwartych drzwi piekarnika. Nie wolno na nich siada ani stawa.

Szczeglnuwagnaleyzwrcinadzieci.13.Urzdzenianiewykorzystywadoogrzewaniapomieszcze.14.Wprzypadkuulatnianiasigazunaley: zakrcizawrnainstalacjigazowejlubnabutli, zgasiwszystkiepalnikiiinnerdazapalne, dokadnieprzewietrzypomieszczenie,otworzyokna, niewczaurzdzeelektrycznych(rwniewiata), awarizgosiwautoryzowanymzakadzieserwisowymlubwezwa instalatorazuprawnieniami.15.Uytkownikowiniewolno: samowolniedokonywaprzerbekkuchninainnyrodzajgazu,dokonywazmianw

instalacjigazowejkuchni,orazprzenosiurzdzeniewinnemiejsce, samodzielniedokonywanaprawpozazakresemwymienionymwinstrukcjiobsugi, uytkowaurzdzeniawpomieszczeniubezsprawnejwentylacji, uytkowakuchniwwarunkachutrudniajcychobsug.

PRzYgoTowaniE1. Porozpakowaniuurzdzenianaleysprawdzi,czyniemaonowidocznychuszkodze.

Jeelikuchniazostaauszkodzonapodczastransportu,niewolnojejpodcza.2.Usunnaklejkzdrzwipiekarnikainaklejkizpytygazowej,unieruchamiajce palnikiiruszt.Wszystkieczcidokadnieumyzresztekklejuponaklejkach.3.Powierzchnieemaliowaneiszklaneprzetrzemikk,wilgotnciereczk.

mpm-50-KG-01.indd6 2010-10-2510:13:09

PL4.Wyjwyposaeniepiekarnikaiumyjewciepejwodziezdodatkiempynudomycia

naczykuchennych.5.Sprawdzipoprawnouoeniaposzczeglnychelementwpalnikw.6.Zamkn drzwi piekarnika iwczy go na ok. 30minut. Po ostudzeniu, piekarnik

umyiosuszy.

inSTaLacJa Poniszeinstrukcjeprzeznaczonesdlawykwalifikowanegospecjalistyinstalujcego

urzdzenie.Instrukcjetemajanaceluzapewnieniemoliwienajbardziejprofesjonalne-gowykonaniaczynnocizwizanychzinstalacjikonserwacjurzdzenia.

Porozpakowaniuurzdzenianaleysprawdzi,czyniemaonowidocznychuszkodze.Jeelikuchenkazostaauszkodzonapodczastransportuniewolnojejpodcza.Usu-nnaklejkireklamoweiumykuchnizresztekklejuponaklejkach.

uSTawiEniE kuchni pomieszczenie kuchenne powinno by suche i przewiewne oraz posiada sprawna

wentylacjzgodniezobowizujcymiprzepisamitechnicznymi.Podstawprawn,woparciuoktroceniamyprzydatnopomieszczeniadozainstalowaniakuchnigazo-wej,jestRozporzdzenieMinistraInfrastrukturyzdnia12kwietnia2002r.wsprawiewarunkwtechnicznych,jakimpowinnyodpowiadabudynkiiichusytuowanie

(Dz.U.2002Nr75poz.690). Pomieszczeniepowinnobywyposaonewsystemwentylacjiodprowadzajcynaze-

wntrzspalinypowstaepodczasspalania.Instalacjatapowinnasiskadazkratkiwentylacyjnejlubokapu.Okapynaleymontowazgodniezwskazwkamipodanymiwdoczonychdonichinstrukcjachobsugi.Ustawieniekuchnipowinnogwarantowaswobodnydostpdowszystkichelementwsterowania.

Pomieszczeniepowinnorwnieumoliwiadopywpowietrza,ktrejestniezbdnedowaciwegospalaniagazu.Dopywpowietrzapowinienbyniemniejszyni2m3/hna1kWmocypalnikw.Powietrzemoebydostarczanewwynikubezporedniegoprzepywuzzewntrzpoprzezkanaoprzekrojumin.100cm2,bdporedniozssiednichpomieszcze,ktrewyposaoneswkanaywentylacyjnewychodzcenazewntrz.

Jeliurzdzeniejestwykorzystywaneintensywnieidugo,tomoeokazasikoniecz-neotworzenieoknadlapoprawieniawentylacji.

Gazpynny jestciszyodpowietrza idlategomatendencjedogromadzeniasinadolnychpoziomach.Pomieszczenia,wktrychzainstalowanobutlezgazempynnympowinny bywyposaonew kanaywentylacyjne wyprowadzone z pomieszczenianazewntrz,umoliwiajcewydostaniesigazuwprzypadkunieszczelnoci.Ztegosamegopowodubutlezgazem,zarwnopustejakiczciowonapenione,niepowinnybyaniinstalowaneaniprzechowywanewpomieszczeniachusytuowanychpodpowierzchniziemi(np.piwnicach).Butleniemogsiznajdowazbytbliskor-deciepa(piecyki,kominki,piekarnikiitp.),ktremogybyzwikszytemperaturwewntrzubutlipowyej50C.

mpm-50-KG-01.indd7 2010-10-2510:13:09

PL Podczasinstalacjikuchnigazowejnaleyszczeglnuwagzwrcinastopieochro-

nyprzedprzegrzaniemotaczajcychjpowierzchni,kuchniapowinnabyustawionazgodniezwymiaramipodanyminarysunkuponiej.Wprzypadkuustawieniajejwpobliumeblinaleyzwrciuwag,abyzabudowasigaatylkodowysokocipytyroboczej.Zabudowapowyejtegopoziomujestniewskazana.Mebleusytuowanewpo-bliukuchnimuszmieokadzinyorazklejdojejprzyklejaniaodpornynatemperatu-r100C.Niespenienietegowarunkumoespowodowazdeformowaniepowierzchnilubodklejaniaokadzin.cianaznajdujcasizakuchnipowinnabyuodporniona

nawysokietemperatury.

Kuchnienaleyustawina twardej, rwnejpododze (nieustawiana jakiejkolwiekpodstawce).

Przedrozpoczciemuytkowanianaleykuchniewypoziomowa,comaszczeglnieznaczeniedlarwnomiernegorozpywaniasituszczunapatelni.Dotegocelusunkiregulacyjnepodurzdzeniem.

Kuchniajestwyposaonawregulowanenki,sucedozniwelowaniarnicynie-rwnychpodg.Nkisdostpnepoprzechyleniuurzdzenia.

Ustawienieurzdzeniapowinnogwarantowaswobodnydostpdowszystkichelemen-twsterowania.

Urzdzeniepowinnobyzainstalowanezdalaodmateriawatwopalnych. ciana pomieszczenia przylegajca do kuchni powinna bywykonana zmateriaw

niepalnych.

mpm-50-KG-01.indd8 2010-10-2510:13:10

PL Wceluograniczeniaujemnegowpywuprzecigwnapracpalnikw,kuchniniena-

leyinstalow