INSTRUKCJA MONTA»U I OBSUGI - emultimax kominki ... systemu ogrzewania. Zasadniczy, system ogrzewania

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of INSTRUKCJA MONTA»U I OBSUGI - emultimax kominki ... systemu ogrzewania. Zasadniczy, system...

Przed instalacj koniecznie przeczytaj.

Dzikujemy za wybr naszego produktu.

INSTRUKCJA MONTAUI OBSUGI

MATY GRZEJNE - ZESTAWYogrzewania podogowego

Maty elektryczne - jak to dziaa? Eksploatacja systemu ogrzewania

Mata grzejna przyklejana bezporednio do podoa i pokrywana 5-10 milimetrow warstw wyrwnawcz przekazuje bardzo szybko ciepo posadzce, zapewniajc jej odpowiedni temperatur. Metoda bezporedniego ogrzewania podogi jest szczeglnie korzystna w takich pomieszczeniach jak: azienki, kuchnie, halle, przedsionki i inne strefy uytkowe pomieszcze. Regulacj temperatury w pomieszczeniu zapewnia elektroniczny regulator temperatury. Czujnik regulatora, zainstalowany w paszczynie maty grzejnej mierzy temperatur podogi. Mata jest wczana lub wyczana przez regulator zgodnie z dan, ustawion temperatur. Wybr regulatora z moliwoci programowania zdecydowanie zmniejsza zuycie energii elektrycznej. Regulator automatycznie wycza cay system w przypadku zaniku napicia, uszkodzenia przewodw czujnika, czy te zwarcia w obwodzie czujnika.

Eksploatacja instalacji elektrycznego ogrzewania podogowego ogranicza si do nastawienia danej temperatury na regulatorze. Temperatura podogi zaley od jej konstrukcji i rodzaju posadzki. Optymaln temperatur naley ustali dowiadczalnie. Moliwe jest zawenie lub ograniczenie zakresu ustawianej temperatury na regulatorze. Zainstalowanie regulatora z funkcj programowania zapewnia dalsze oszczdnoci w zuyciu energii. Regulator ten umoliwia uruchamianie systemu ogrzewania podogowego zgodnie z indywidualnymi potrzebami uytkownika w okrelonym czasie. Uruchomienie ogrzewania powinno nastpi w przedziale 30 - 120 minut zalenie od rodzaju posadzki przed przewidywanym czasem uytkowania pomieszczenia. Czas wyczenia instalacji mona ustawi na 30 minut przed opuszczeniem pomieszczenia.

Konserwacja i obsuga systemu

Uwaga

Cay system ogrzewania podogowego nie zawiera adnych zuywajcych si czci i w zwizku z tym nie przewiduje si adnych zabiegw konserwacyjnych.

Zawarte w instrukcji zalecenia powinny by przestrzegane przy instalowaniu mat grzejnych. Instalator wykonujcy prace zwizane z montaem a take serwisem powinien korzysta z projektu i instrukcji producenta. Podczenie mat grzejnych do instalacji elektrycznej, jak rwnie regulatora temperatury moe by wykonane jedynie przez elektryka z uprawnieniami.

Projektowanie

Projektowanie jest najwaniejszym etapem tworzenia systemu ogrzewania. Prawidowo obliczona moc grzewcza w pomieszczeniach, odpowiednio dobrane produkty s gwarancj prawidowej, efektywnej i ekonomicznej pracy systemu ogrzewania.

Zasadniczy, system ogrzewania musi zapewni dynamiczne, szybkie ogrzanie pomieszcze i gwarantowa uzupenienie strat ciepa.

System wspomagajcy, jako uzupenienie innych rozwiza jest projektem majcym uytkownikom zagwarantowa komfort cieplny podogi.

Na efektywno systemu decydujcy wpyw ma technologia wykonania konstrukcji budynku, w ktrym mamy mieszkanie lub naszego domu. Obecnie obowizujce normy budowlane gwarantuj dobr izolacyjno konstrukcji, a tym samym zdecydowanie ograniczaj straty ciepa. To bardzo wane. Due straty mog by powodem deficytu ciepa. Wtedy system zasadniczy nie bdzie gwarantowa skutecznego ogrzewania i powstanie potrzeba zainstalowania innego, dodatkowego rda ciepa. Musimy na wstpie zdecydowa jakie rozwizanie chcemy wybra. Odpowied na pytanie: czy ma to by system zasadniczy, stanowicy jedyne rdo ciepa, czy ma by uzupeniajcym dla innych rozwiza jest pierwsz, ktra zadecyduje o dalszych krokach.

Wybr systemu ogrzewania jest powizany z odpowiednim doborem regulatora temperatury.

W ogrzewaniu podstawowym stosujemy regulatory dwuczujnikowe (powietrzny i podogowy), natomiast w ogrzewaniu wspomagajcym regulator moe by dwuczujnikowy lub tylko z czujnikiem podogowym.

Co zrobi w razie usterki ?

Gdyby nastpiy zakcenia w pracy systemu, w pierwszej kolejnoci naley sprawdzi, czy waciwie jest ustawiony regulator temperatury. W celu sprawdzenia prawidowego dziaania instalacji naley nastawi na najwysz temperatur i odpowiednio do rodzaju posadzki, odczeka od 30 do 120 minut, a nastpnie sprawdzi, czy podoga si nagrzewa. Naley sprawdzi czy nie s uszkodzone bezpieczniki. Jeeli nastpuje wielokrotne wyzwalanie bezpiecznikw, naley powiadomi instalatora, ktry montowa system. Dane o produkcie zawarte s na naklejce znamionowej (mata) i w instrukcji regulatora temperatury. Dokadne dane dotyczce instalacji grzewczej powinny znajdowa si w dokumentacji opracowanej przez projektanta ogrzewania podogowego. Karty gwarancyjne, dane adresowe punktu sprzeday i instalatora musz by w posiadaniu uytkownika lokalu. Reklamacje produktu zgaszamy w punkcie jego zakupu.

2V_1.02

Przykady instalacji mat Strefy ochronne w azience

strefa 0

strefa 1

strefa 2

strefa 3

- jest wntrzem wanny lub kabiny natryskowej. W obrbie tej strefy nie wolno instalowa elektrycznego ogrzewania podogowego.

- jest ograniczona paszczyznami: pionow - przebiegajcwzdu zewntrznej krawdzi wanny, kabiny natryskowej lubw odlegoci 60 cm od prysznica w przypadku braku basenu natryskowego oraz poziom - przebiegajc na wysokoci 2,25 m. od poziomu podogi. W tej strefie sprzt i osprzt musz mie stopie ochrony nie mniejszy ni IPX5.

- stanowi przestrze o szerokoci 60 cm ( od granicy strefy 1) urzdzenia elektryczne montowane w tej strefie musz posiada stopie szczelnoci obudowy minimum IPX4.

- przestrze o szerokoci 2,4 m. (od granicy strefy 2). Urzdzenia elektryczne montowane w tej strefie musz posiada stopie szczelnoci obudowy minimum IPX1.Maty grzejne mog by instalowane we wszystkich strefach poza stref 0.

kabina

Co potrzebujemy do montau ?

4,50mb

mata grzejnajednostronnie zasilana

regulator temperatury

3,0

0m

b

MATA JEDNOSTRONNIE ZASILANAprzykad : azienka

Z narzdzi bd potrzebne:

Jeeli zakupilimy kompletny zestaw ogrzewania podogowego to posiadamy ju wszystkie elementy potrzebne do montau. Natomiast przy zakupie samej maty grzejnej potrzebne bd jeszcze:

miernik elektryczny, induktor, noyczki (nacinanie siatki maty), packa do nakadania zaprawy klejowej (plastikowa), komplet wkrtakw (monta regulatora, podczenie przewodw).

regulator temperatury, specjalna rurka ochronna czujnika podogowego zakoczona aluminiow gilz, uk prowadzcy dla rurki czujnika, peszel ochronny przewodw zasilajcych oraz puszka instalacyjna fi 60 (pogbiona).

Naley pamita, e grzejnikiem jest powierzchnia podogi, dlatego nie wolno wprowadza takich zmian w umeblowaniu, czy w przeznaczeniu pomieszcze, ktre utrudniyby oddawanie ciepa z ogrzewanej podogi. Z tego samego powodu nie naley stawia na pododze duych powierzchniowo przedmiotw, np. materacy, czy mebli bez nek, ktre ca powierzchni przylegayby do podogi.

Nigdy nie mona przecina przewodu grzejnego, przecina mona jedynie siatk z wkna szklanego. Nigdy nie mona skraca maty, jedynie przewd zasilajcy moe zosta skrcony, jeeli jest to konieczne. Nigdy nie naley spaszcza mufy poczeniowej.

W tym pomieszczeniu instalujemy regulator temperatury w podogowej, powietrznej lub powietrzno-podogowej wersji pomiaru temperatury, o stopniu ochronny min. IP21 (w III strefie)

mata nr1 mata nr2

MATA DWUSTRONNIE ZASILANAprzykad : kuchnia

mata grzejnadwustronnie zasilana

regulator temperatury

5,00mb

3,00mb

3V_1.02

Etapy montau elektrycznych mat grzejnych

1

2

3

4

5

6

7

8

Rozpoczynamy prace od pozyskania istniejcego projektu domu, mieszkania, pokoju. Jeeli nie mamy projektu musimy sami dokona inwentaryzacji. Na rysunku musz by zaznaczone: ciany, otwory okienne i drzwiowe, elementy wyposaenia a szczeglnie te elementy, ktre si zalicza do staej zabudowy (przylegajce podstaw do podogi) np: w pokoju - szafy, szafki, ko. Cakowita powierzchnia pokoju minus powierzchnia staej zabudowy = powierzchnia ogrzewania.

Do obliczonej powierzchni ogrzewaniadostosowujemy adekwatny produkt. Znajc wymiary maty: ( szeroko - dugo ) moemy zaprojektowa ich uoenie. Tak opracowany projekt znakomicie uatwia monta. W projekcie zaznaczamy miejsce instalacji puszki podtynkowej, czujnika podogowego, zasilania systemu. Projekt wykorzystujemy w trakcie montau. Musi stanowi integraln cz dokumentacji powykonawczej.

Powierzchnia przeznaczona do montau systemu musi by zakoczona wylewk samopoziomujc. Z powierzchni usuwamy wszelkie zgrubienia (wystajce ze struktury posadzki). Usuwamy z niej wszelkie zanieczyszczenia (szczotk i odkurzaczem).

Uwaga: zabezpieczamy posadzk preparatem gruntujcym.

Przygotowujemy si do montau systemu. Rozpakowujemy poszczeglne elementy,sprawdzamy czy s penowartociowe. Mata grzejna w pierwszej kolejnoci podlega ocenie wizualnej.W przypadku stwierdzeniauszkodzenia mechanicznego produkt trzeba niezwocznie reklamowa.To samo dotyczy regulatora temperatury, czujnika i pozostaych akcesorii przeznaczonych do montau.

Drugim bardzo istotnym etapem oceny maty grzejnej jest pomiar rezystancji ( opornoci ) yy grzejnej i rezystancji izolacji.

Rezystancja izolacji powinna wynosi powyej 10 M).

Pomiar wpisa do karty gwarancyjnej (pomiar nr 1).

Produkt posiada okrelon oporno adekwatn dla yy grzejnej zastosowanej w danej macie. Pomiar z wykorzystaniem miernika powinien przedstawia warto rezystancji zblion do danych umieszczonych w tabeli tej instrukcji.

Wtedy mamy gwarancj penej sprawnoci elektrycznej produktu.

Prace montaowe rozpoczynamy od wykonania w zaprojektowanym miejscu otworu pod podtynkow puszk instalacyjn, kanau w cianie i pododze dla rurek ochronnych podogowego czujnika temperatury i przewodw zasilania maty grzejn