of 73 /73
INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ B-dul Libertãþii 16, sector 5, Bucureºti Telefon: 0213181871; 317.77.70; Fax: 021312 48 75 e-mail: [email protected] http://www.insse.ro Reproducerea conþinutului acestei publicaþii, integralã sau parþialã, în forma originalã sau modificatã, precum ºi stocarea într-un sistem de regãsire sau transmiterea sub orice formã ºi prin orice mijloace sunt interzise fãrã autorizarea scrisã a Institutului Naþional de Statisticã. Utilizarea conþinutului acestei publicaþii, cu titlu explicativ sau justificativ, în articole, studii, cãrþi este autorizatã numai cu indicarea clarã ºi precisã a sursei. Pentru informaþii, cumpãrarea publicaþiilor ºi contractarea de abonamente, vã rugãm sã apelaþi la: Biroul de Diseminare a Datelor ºi Publicaþiilor Statistice al I.N.S Tel.: +40 021 3181871; 021 317 77 70; 021 318 18 24 / interior 1278; 2479; +40 021 318 18 42 / interior 2254 http://www.insse.ro e-mail: [email protected] Birourile de Diseminare ale Direcþiilor Judeþene de Statisticã http://www.[nume judet].insse.ro ºi la e-mail: [email protected] ISSN 2065 - 6610 ISSN - L 1843 - 049X © INS 2018

INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ...Exporturile de maini i aparate, echipamente electrice, aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul i imaginile, reprezentând 28,3% din totalul

 • Author
  others

 • View
  10

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃ...Exporturile de maini i aparate, echipamente electrice, aparate...

 • I N S T I T U T U L N A Þ I O N A L D E S T A T I S T I C ÃB-dul Libertãþii 16, sector 5, Bucureºti

  Telefon: 0213181871; 317.77.70; Fax: 021312 48 75e-mail: [email protected]

  http://www.insse.ro

  Reproducerea conþinutului acestei publicaþii, integralã sau parþialã,în forma originalã sau modificatã, precum ºi stocarea într-un sistemde regãsire sau transmiterea sub orice formã ºi prin orice mijloace

  sunt interzise fãrã autorizarea scrisã a Institutului Naþional de Statisticã.

  Utilizarea conþinutului acestei publicaþii, cu titlu explicativsau justificativ, în articole, studii, cãrþi este autorizatã

  numai cu indicarea clarã ºi precisã a sursei.

  Pentru informaþii, cumpãrarea publicaþiilor ºi contractarea de abonamente, vã rugãm sã apelaþi la: Biroul de Diseminare a Datelor ºi Publicaþiilor Statistice al I.N.S

  Tel.: +40 021 3181871; 021 317 77 70; 021 318 18 24 / interior 1278; 2479; +40 021 318 18 42 / interior 2254 http://www.insse.ro

  e-mail: [email protected]

  Birourile de Diseminare ale Direcþiilor Judeþene de Statisticãhttp://www.[nume judet].insse.ro

  ºi la e-mail: [email protected]

  ISSN 2065 - 6610ISSN - L 1843 - 049X

  © INS 2018

 • INSTITUTUL NAÞIONAL DE STATISTICÃCoordonatorul publicaþiei:

  Elena Mihaela IAGÃR - Vicepreºedinte

  Coordonatorul ediþiei:Direcþia Statisticii Comerþului Exterior

  Florentina GHEORGHE - Director generalArtur Emilian SIMION - Director Elena BÃNICÃ - Director adjunct

  Autori:Direcþia Statisticii Comerþului Exterior

  Corina POPA - ªef serviciuFelicia CRÃCIUN - ConsilierMarius MINCU - ConsilierCristina MOÞOC - ConsilierAna Luisa ALEXEVICI - ConsilierElena Dana IANCU - Expert

  Direcþia de Administrare, ProcesareSurse AdministrativeLucian SINIGAGLIA - Consilier

  Pre-press ºi tipãrire:Direcþia Generalã de IT ºi Infrastructurã Statisticã

  Direcþia de Editare a Publicaþiilor StatisticeCoordonatori:

  Vitty-Cristian CHIRAN - Director generalLaurenþiu-Cãtãlin MUNTEANU - Director

  Tehnoredactare:Daniela POPESCU - Consilier

  Coperta:Alexandru POPESCU - Consilier

  Proiectare publicaþie electronicã:Valentina MUNTEANU - Consilier

  Direcþia de Editare a Publicaþiilor Statistice

 • N A T I O N A L I N S T I T U T E O F S T A T I S T I C S16, Libertãþii BVD Bucharest 5

  Tel: 0213181871; 021317 77 70, Fax: 021312 48 75e-mail: [email protected]

  http://www.insse.ro

  Reproducing the content of this publication, completely or partly, in original or modified, as well as its storage in a retrieval system,

  or transmitted, in any form and by any means are forbidden without the written permission of the National Institute of Statistics.

  Using the content of this publication with explanatory or justifying title, in articles, studies, books is allowed only clearly and precisely indicating the source.

  For information, purchasing the publications and subscriptions, please contact NIS Statistical Data and Publication Dissemination Office of Romanian

  Phones: +40 0213181871; 021 317 77 70 ; 021 318 18 24 / extension 1278, 2479; +40 021 318 18 42 / extension 2254 http://www.insse.ro

  e-mail: [email protected]

  Dissemination Offices of County Statistical Directions http://www.[name county].insse.ro

  and e-mail: [email protected]

  ISSN 2065 - 6610ISSN - L 1843 - 049X

  © NIS 2018

 • NATIONAL INSTITUTE OF STATISTICS

  Coordinator of publication:Mihaela Elena IAGÃR - Vice-president

  Coordinator of edition:Department of Foreign Trade StatisticsFlorentina GHEORGHE - General Director

  Artur Emilian SIMION - Director Elena BÃNICÃ - Deputy Director

  Authors:Direction of Foreign Trade StatisticsCorina POPA - Head of UnitFelicia CRÃCIUN - CounsellorMarius MINCU - CounsellorCristina MOÞOC - CounsellorAna Luisa ALEXEVICI - CounsellorElena Dana IANCU - Expert

  Department of Administration,Processing of Administrative SourcesLucian SINIGAGLIA - Counsellor

  Pre-press and printing:General Department of IT and Statistical Infrastructure

  Department of Statistical Publications EditingCoordinators:

  Vitty-Cristian CHIRAN - General DirectorLaurenþiu Cãtãlin MUNTEANU - Director

  Making up:Daniela POPESCU - Counsellor

  Cover:Alexandru POPESCU - Counsellor

  Electronic publication editing:Valentina MUNTEANU - Counsellor

  Department of Statistical Publications Editing

 • CUPRINS Pag. Page CONTENT

  Caracteristici ale comerţului internaţional al României în perioada 1.I – 28. II 2018 5

  Characteristics of the Romanian international trade in the period 1.I – 28. II 2018

  Grafice 10 Graphics Tabele Tables 1. Comerţul internaţional cu bunuri

  - serie lunară 14 International trade of goods - monthly series

  2. Cursul de schimb lunar - lei/euro 14 Monthly exchange rate - lei/euro 3. Exporturile FOB, importurile CIF şi soldul

  FOB/CIF pe principalele grupe de ţări 17 FOB Exports, CIF Imports and FOB/CIF trade balance by main groups of countries

  4. Topul principalelor ţări partenere la export în perioada 1.I – 28. II 2018 18

  Top of main partner countries at export. in the period 1.I – 28. II 2018

  5. Topul principalelor ţări partenere la import în perioada 1.I – 28. II 2018 19

  Top of main partner countries at import in the period 1.I – 28. II 2018

  6. Exporturile FOB şi importurile CIF pe grupe de ţări şi ţări 20

  FOB Exports and CIF Imports by groups of countries and by countries

  7. Exporturile FOB pe secţiuni conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional (CSCI REV. 4) 26

  FOB Exports by sections according to Standard International Trade Classification (SITC REV. 4)

  8. Importurile CIF pe secţiuni conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional (CSCI REV. 4) 32

  CIF Imports by sections according to Standard International Trade Classification (SITC REV. 4)

  9. Exporturile FOB pe Marile Categorii Economice (MCE) 38

  FOB Exports by Broad Economic Categories (BEC)

  10. Exporturile FOB pe clase de bază din Sistemul Conturilor Naţionale (SCN) 38

  FOB Exports by basic classes of the System of National Accounts (SNA)

  11. Importurile CIF pe Marile Categorii Economice (MCE) 40

  CIF Imports by Broad Economic Categories(BEC)

  12. Importurile CIF pe clase de bază din Sistemul Conturilor Naţionale (SCN) 40

  CIF Imports by basic classes of the System of National Accounts (SNA)

  13. Exporturile FOB conform Clasificării Produselor şi Serviciilor asociate Activităţilor (CPSA 2008) 42

  FOB Exports according to Classification of Products by Activities (CPA 2008)

  14. Importurile CIF conform Clasificării Produselor şi Serviciilor asociate Activităţilor (CPSA 2008) 44

  CIF Imports according to Classification of Products by Activities (CPA 2008)

  15. Exporturile FOB pe secţiuni şi capitole ale Nomenclatorului Combinat (N.C.) 46

  FOB Exports by sections and chapters the Combined Nomenclature (C.N.)

  16. Importurile CIF pe secţiuni şi capitole ale Nomenclatorului Combinat (N.C.) 54

  CIF Imports by sections and chapters the Combined Nomenclature (C.N.)

  17. Exporturile FOB pe secţiuni conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional (CSCI Rev.4), grupe de ţări şi ţări, în perioada 1.I – 28. II 2018 62

  FOB Exports by sections according to Standard International Trade Classification (SITC REV. 4), by groups of countries and by countries in the period 1.I – 28. II 2018

  18. Importurile CIF pe secţiuni conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional (CSCI Rev.4), grupe de ţări şi ţări, în perioada 1.I – 28. II 2018 68

  CIF Imports by sections according to Standard International Trade Classification (SITC REV. 4), by groups of countries and by countries in the period 1.I – 28. II 2018

  19. Exporturile FOB în ţările Uniunii Europene pe secţiuni şi capitole din Nomenclatorul Combinat (N.C.) în perioada 1.I – 28. II 2018 74

  FOB Exports to the European Union's countries, by sections and chapters from Combined Nomenclature (C.N.) in the period 1.I – 28. II 2018

  20. Importurile CIF din ţările Uniunii Europene pe secţiuni şi capitole din Nomenclatorul Combinat (N.C.) în perioada 1.I – 28. II 2018 90

  CIF Imports to the European Union's countries, by sections and chapters from Combined Nomenclature (C.N.) in the period 1.I – 28. II 2018

  21. Exporturile FOB pe principalele grupe de bunuri 106 FOB Exports of main groups of goods 22. Importurile CIF pe principalele grupe de bunuri 110 CIF Imports of main groups of goods Notă metodologică 114 Methodological note

 • 5

  CARACTERISTICI ALE COMER�ULUI INTERNA�IONAL AL ROMÂNIEI ÎN PERIOADA 1.I-28.II 2018

  CHARACTERISTICS OF THE ROMANIAN INTERNATIONAL TRADE IN THE PERIOD 1.I-28.II 2018

  În perioada 1.I-28.II 2018, exporturile FOB au însumat 10880,6 milioane euro �i au crescut cu 11,6% comparativ cu perioada 1.I-28.II 2017.

  În structura exporturilor, �ase sec�iuni ale Nomenclatorului Combinat de�in 74,0% din totalul exporturilor, dup� cum urmeaz�:

  FOB exports during the period 1.I-28.II 2018 amounted to 10880.6 million euro and increased with 11.6% as against the period 1.I-28.II 2017.

  In the structure of exports, six sections of the Combined Nomenclature hold 74.0% of total exports, as follows:

  Exporturi FOB în perioada 1.I-28.II 2018

  FOB Exports during the period 1.I-28.II 2018

  Sec�iunea din

  Nomenclatorul Combinat (NC)

  Section of the

  Combined Nomenclature (CN)

  Valoare

  -mil. euro-

  Value

  -million euro-

  Structura în

  total exporturi (%)

  Structure in

  total exports (%)

  În % fa�� de

  1.I-28.II 2017

  In % as against

  1.I-28.II 2017

  3081,1 28,3 109,6

  XVI Ma�ini �i aparate, echipamente electrice;

  aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul

  �i imaginile

  Machinery and mechanical appliances;

  electrical equipment; sound and image

  recorders and reproducers

  2197,9 20,2 117,3XVII Mijloace �i materiale de transport

  Vehicles and associated transport equipment

  975,0 9,0 119,6XV Metale comune �i articole din acestea

  Base metals and articles of base metals

  666,1 6,1 103,0XI Materiale textile �i articole din acestea

  Textiles and textiles articles

  619,5 5,7 111,1VII Materiale plastice, cauciuc �i articole din acestea Plastics, rubber and articles thereof

  509,7 4,7 126,8V Produse minerale

  Mineral products

  Principalele modific�ri structurale survenite în evolu�ia pe sec�iuni NC a exporturilor din perioada 1.I-28.II 2018 fa�� de perioada 1.I-28.II 2017, constau în: � majorarea ponderii la sec�iunile: “Mijloace �i

  material de transport” – cu 1,0 puncte procentuale, “Metale comune �i articole din acestea” - cu 0,6 puncte procentuale, “Produse minerale” – cu 0,6 puncte procentuale;

  � diminuarea ponderii la sec�iunile: “Materiale textile �i articole din acestea” – cu 0,5 puncte procentuale, “Ma�ini �i aparate, echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul �i imaginile” – cu 0,5 puncte procentuale.

  The main structural modifications occured in the evolution of exports by CN sections, in the period 1.I-28.II 2018 as against the period 1.I-28.II 2017, consist of: � increased weight for section: “Vehicles and

  associated transport equipment” – by 1.0 percentage points, “Base metals and articles of base metal” - by 0.6 percentage points, ”Mineral products” – by 0.6 percentage points;

  � decreased weight for sections: “Textiles and textiles articles” - by 0.5 percentage points, ”Machinery and mechanical appliances; electrical equipment, sound and image recorders and reproducers” - by 0.5 percentage points.

 • 6

  Exporturile de ma�ini �i aparate, echipamente electrice, aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul �i imaginile, reprezentând 28,3% din totalul exporturilor perioadei 1.I-28.II 2018 s-au situat pe primul loc înregistrând o cre�tere cu 9,6% comparativ cu perioada 1.I-28.II 2017. În aceast� sec�iune, capitolul „Ma�ini, aparate �i echipamente electrice �i p�r�i ale acestora” de�ine ponderea principal� (62,1% în total sec�iune �i 17,6% în total exporturi).

  Exports of machinery and mechanical appliances; electrical equipment; sound and image recorders and reproducers, representing 28.3% of total exports in the period 1.I-28.II 2018, held the first place and registered an increase of 9.6% compared to the period 1.I-28.II 2017. In this section, the chapter "Electric machinery, appliances and equipment and parts thereof” holds the main weight (62.1% in total section and 17.6% in total exports).

  Pe locul doi s-a clasat sec�iunea „Mijloace �i

  materiale de transport” cu 20,2% în total exporturi, în

  cadrul c�reia exporturile de “Automobile, tractoare �i

  alte vehicule terestre” reprezint� 91,6% din total

  sec�iune �i 18,5% din total exporturi.

  The section ”Vehicles and associated transport

  equipment” held the second place, with 20.2% in total

  exports, where exports of “Vehicles, tractors and other

  ground vehicles” represent 91.6% of total section and

  18.5% of total exports.

  Exporturile de metale comune �i articole din

  acestea au situat aceast� sec�iune pe locul trei, cu o

  pondere de 9,0% în total exporturi.

  În cadrul acestei sec�iuni, o pondere important� au

  avut-o capitolele „Produse din font�, fier sau o�el”

  reprezentând 35,1% din total sec�iune �i 3,1% din

  total exporturi �i „Font�, fier �i o�el”, reprezentând

  31,7% din total sec�iune �i 2,8% din total exporturi.

  Exports of base metals and articles of base

  metals held the third place, with 9.0% in total

  exports.

  Within this section, an important weight was held by

  the chapter “Pig-iron, iron and steel products”,

  representing 35.1% of total section and 3.1% of total

  exports and “Pig-iron, iron and steel”, representing

  31.7% of total section and 2.8% of total exports.

  Exporturile de materiale textile �i articole din acestea, situate pe locul patru, au înregistrat o cre�tere cu 3,0% comparativ cu perioada 1.I-28.II 2017. În cadrul acestei sec�iuni, exporturile de articole de îmbr�c�minte �i accesorii, altele decât tricotate sau cro�etate, au reprezentat 47,1% din total sec�iune �i 2,9% din total exporturi. De asemenea, exporturile de îmbr�c�minte �i accesorii de îmbr�c�minte tricotate sau cro�etate au avut o pondere de 14,2% în total sec�iune �i de 0,9% în total exporturi.

  Exports of textiles and textiles articles held the fourth place and registered an increase of 3.0% as against to the period 1.I-28.II 2017. Within this section, exports of clothing articles and accessories, other than knitted or crocheted represented 47.1% of total section and 2.9% of total exports. At the same time, exports of clothing and accessories knitted or crocheted had a weight of 14.2% in total section and 0.9% in total exports.

  Pozi�iile urm�toare în top sunt de�inute de sec�iunile: - „Materiale plastice, cauciuc �i articole din

  acestea” cu o pondere de 5,7% din total exporturi; - „Produse minerale” cu 4,7% din total exporturi.

  The next positions in the top are held by the following sections: - ”Plastics, rubber and articles thereof” with a

  weight of 5.7% of total exports; - ”Vegetable products” with 4.7% of total exports.

  Valoarea exporturilor c�tre celelalte 27 de ��ri ale

  Uniunii Europene (UE28) a crescut în perioada 1.I-

  28.II 2018 cu 12,9% comparativ cu perioada 1.I-

  28.II 2017, având o pondere de 76,9% în total

  exporturi.

  In the period 1.I-28.II 2018, compared to the period

  1.I-28.II 2017, exports to the other 27 European

  Union (EU28) countries increased by 12.9%,

  registering a weight of 76.9% in total exports.

 • 7

  ��rile partenere situate pe primele 10 locuri în derularea exporturilor din perioada 1.I-28.II 2018 (reprezentând 67,3% din total exporturi) au fost: Germania (23,4% din total exporturi), Italia (11,5%), Fran�a (7,4%), Ungaria (4,6%), Regatul Unit (4,3%), Turcia (3,4%), Spania (3,3%), Polonia (3,2%), Bulgaria (3,1%) �i Republica Ceh� (3,1%).

  The following were the partner countries holding the first 10 places in the total amount of exports in January 2018 (representing 67,3% of total exports): Germany (23.4% of total exports), Italy (11.5%), France (7.4%), Hungary (4.6%), United Kingdom (4.3%), Turkey (3.4%), Spain (3.3%), Poland (3.2%), Bulgaria (3.1%) and Czech Republic (3.1%).

  În luna februarie 2018, valoarea exporturilor FOB a fost de 5457,0 milioane euro, mai mare fa�� de luna februarie 2017 cu 7,6%. În perioada 1.I-28.II 2018, importurile CIF au însumat 12539,5 milioane euro �i au crescut cu 13,9% comparativ cu perioada 1.I-28.II 2017.

  In February 2018, FOB exports amounted to 5457.0 million euro, 7.6% greater than February 2017. In the period 1.I-28.II 2018, CIF imports amounted to 12539.5 million euro and increased by 13.9% as against to the period 1.I-28.II 2017.

  În structura importurilor, �ase sec�iuni ale Nomenclatorului Combinat de�in 73,1% din total importuri, dup� cum urmeaz�:

  In the structure of imports, six sections of the Combined Nomenclature held 73.1% of total imports, as follow:

  Importuri CIF în perioada 1.I-28.II 2018 CIF Imports during the period 1.I-28.II 2018

  Sec�iunea din Nomenclatorul Combinat (NC) Section in the Combined Nomenclature (CN)

  Valoare-mil.euro-

  Value-million euro-

  Structura în

  total importuri (%)

  Structure in total imports (%)

  În % fa�� de 1.I-28.II 2017

  In % as against1.I-28.II 2017

  3465,0 27,6 113,1

  XVI Ma�ini �i aparate, echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul �i imaginile Machinery and mechanical appliances; electrical equipment; sound and image recorders and reproducers

  1338,8 10,7 119,6XV Metale comune �i articole din acestea Base metals and articles of base metals

  XVII Mijloace �i materiale de transport Vehicles and associated transport equipment

  1213,4 9,7 118,6

  VI Produse ale industriei chimice Chemicals products

  1197,1 9,5 107,7

  V Produse minerale Mineral products

  1023,0 8,2 115,1

  VII Materiale plastice, cauciuc �i articole din acestea Plastics, rubber and articles thereof

  925,5 7,4 116,4

  Importurile de ma�ini �i aparate, echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul �i imaginile, care de�in 27,6% din volumul total al importurilor, au crescut cu 13,1% fa�� de perioada 1.I-28.II 2017.

  Imports of machinery and mechanical appliances; electrical equipment; sound and image recorders and reproducers, holding 27.6% of total imports, increased by 13.1% as against the period 1.I-28.II 2017.

  Cele dou� capitole din cadrul acestei sec�iuni de�in urm�toarele ponderi: produsele din capitolul „Cazane, turbine, motoare, aparate �i dispozitive

  The two chapters of this section hold the following weights: the products in the chapter ”Boilers, turbines, engines, mechanical devices and

 • 8

  mecanice �i p�r�i ale acestora” de�in 43,1% în totalul sec�iunii �i 11,9% în total importuri, iar produsele din capitolul „Ma�ini, aparate �i echipamente electrice; aparate de înregistrat �i reprodus sunetul �i imagini TV” au avut o pondere de 56,9% în total sec�iune �i 15,7% în total importuri.

  apparatus and parts thereof” hold 43.1% of total section and 11.9% of total imports, while the products under the chapter ”Electric machinery, appliances and equipment, TV sound and video reproduction and recording apparatus” had a weight of 56.9% in total section and 15.7% in total imports.

  Sec�iunea “Metale comune �i articole din acestea”, cu o pondere de 10,7% în total importuri, a înregistrat o cre�tere cu 19,6% fa�� de perioada 1.I-28.II 2017. În cadrul acestei sec�iuni, o pondere important� au avut-o capitolele „Font�, fier �i o�el”, reprezentând 31,8% din total sec�iune �i 3,4% din total importuri �i „Produse din font�, fier sau o�el ”, reprezentând 29,0% din total sec�iune �i 3,1% din total importuri.

  The section “Base metals and articles of base metals“, with a weight of 10.7% in total imports, registered an increase of 19.6% as against the period 1.I-28.II 2017. Within this section, an important weight was held by the chapter “Pig-iron, iron and steel”, representing 31.8% of total section and 3.4% of total imports and “Pig-iron, iron and steel products”, representing 29.0% of total section and 3.1% of total imports.

  Importurile de mijloace �i materiale de transport au crescut comparativ cu perioada 1.I-28.II 2017 cu 18,6%. În cadrul acestei sec�iuni, capitolul “Automobile, tractoare �i alte vehicule terestre”, a reprezentat 97,0% din total sec�iune �i 9,4% din total importuri.

  Imports of vehicles and associated transport equipment increased as against the period 1.I-28.II 2017 by 18.6%. Within this section, chapter ”Cars, tractors, other vehicles”, represented 97.0% of total section and 9.4% of total imports.

  Importurile de produse ale industriei chimice, cu o pondere de 9,5% în total importuri, au crescut cu 7,7% fa�� de perioada 1.I-28.II 2017. În cadrul acestei sec�iuni, o pondere important� a avut-o capitolul „Produse farmaceutice”, reprezentând 35,9% din total sec�iune �i 3,4% din total importuri.

  Imports of chemicals products, with a weight of 9.5% in total imports, increased by 7.7% as against the period 1.I-28.II 2017. Within this section, an important weight was held by the chapter “Pharmaceutical products”, representing 35.9% of total section and 3.4% of total imports.

  Importurile de produse minerale, cu o pondere de 8,2% în total importuri, au fost mai mari cu 15,1% comparativ cu perioada 1.I-28.II 2017.

  Imports of mineral products, with a weight of 8.2% in total imports, were by 15.1% more compared to the period 1.I-28.II 2017.

  Importurile de materiale plastice, cauciuc �i articole din acestea, cu o pondere de 7,4% în total importuri, au înregistrat o cre�tere cu 16,4% comparativ cu importurile de produse similare din perioada 1.I-28.II 2017.

  Imports of plastics, rubber, and articles thereof, with a weight of 7.4% in total imports, increased by 16.4% as against imports of similar products in the period 1.I-28.II 2017.

  Principalele modific�ri structurale survenite în evolu�ia pe sec�iuni NC a importurilor din perioada 1.I-28.II 2018 fa�� de perioada 1.I-28.II 2017, constau în: - majorarea ponderii la sec�iunile: “Metale comune

  �i articole din acestea” - cu 0,5 puncte procentuale, “Mijloace �i materiale de transport” – cu 0,4 puncte procentuale;

  - diminuarea ponderii la sec�iunea “Produse ale industriei chimice” - cu 0,5 puncte procentuale.

  The main structural modifications occured in the evolution of imports by CN sections in the period 1.I-28.II 2018 as against to the period 1.I-28.II 2017, consist of: - increased weight for sections: “Base metals and

  articles of base metal” - by 0.5 percentage points, “Vehicles and associated transport equipmentf” - by 0.4 percentage points;

  - decreased weight for section ”Chemical products” - by 0.5 percentage points.

 • 9

  Valoarea importurilor provenite din celelalte 27 de ��ri ale Uniunii Europene (UE28) a crescut în perioada 1.I-28.II 2018 cu 13,1% comparativ cu perioada 1.I-28.II 2017, având o pondere de 75,1% în total importuri.

  In the period 1.I-28.II 2018, as against the period1.I-28.II 2017, imports from the other 27 European Union (EU28) countries increased by 13.1%, registering a weight of 75.1% in total imports.

  ��rile partenere situate pe primele 10 locuri în derularea importurilor din perioada 1.I-28.II 2018 (reprezentând 67,7% din total importuri) au fost: Germania (20,5% din total importuri), Italia (9,1%), Ungaria (6,8%), Fran�a (5,8%), Polonia (5,5%), China (5,4%), Turcia (4,0%), Olanda (3,8%), Federa�ia Rus� (3,5%), Austria (3,3%).

  The following were the partner countries holding the first 10 places in total amount of imports in the period 1.I-28.II 2018 (representing 67.7% of total imports): Germany (20.5% of total imports), Italy (9.1%), Hungary (6.8%), France (5.8%), Poland (5.5%), China (5.4%), Turkey (4.0%), Netherlands (3.8%), Russian Federation (3.5%), Austria (3.3%).

  Deficitul comercial FOB-CIF în perioada 1.I-28.II 2018 a fost de 1658,9 milioane euro, mai mare cu 399,6 milioane euro fa�� de perioada 1.I-28.II 2017.

  During the period 1.I-28.II 2018, the FOB-CIF trade deficit amounted to 1658.9 million euro, 399.6 million euro more compared to the period 1.I-28.II 2017.

 • 10

  STRUCTURA EXPORTURILOR FOB PE PRINCIPALELE GRUPE DE M�RFURI ÎN PERIOADA 1.I-28.II 2018 STRUCTURE OF FOB EXPORTS BY MAIN GROUPS OF GOODS IN THE PERIOD 1.I-28.II 2018

  milioane euro / million euro

  4,7%

  12,0%

  8,2%

  8,7%

  8,9%

  9,0%

  28,3%

  20,2%

  TOTAL exporturi FOB 10881 mil. euro / TOTAL FOB exports 10881 million euro.

  STRUCTURA IMPORTURILOR CIF PE PRINCIPALELE GRUPE DE M�RFURI ÎN PERIOADA 1.I-28.II 2018 STRUCTURE OF CIF IMPORTS BY MAIN GROUPS OF GOODS IN THE PERIOD 1.I-28.II 2018

  milioane euro / million euro

  16,9%

  27,6%

  8,5%

  8,2%

  9,0%

  9,4%

  9,7%

  10,7%

  TOTAL importuri CIF 12540 mil. euro / TOTAL CIF imports 12540 million euro.

  G1.

  G2.

  947 - Textile, confec�ii, piel�rie, înc�l��minte Textiles, ready-made clothes, footwear

  3081 - Ma�ini �i dispozitive mecanice, aparate �i echipamente electrice Machinery and mechanical devices, electric appliances and equipment

  975 - Produse metalurgice Metallurgical products

  510 - Produse minerale Mineral products

  2198 - Mijloace de transport Transport means

  970 - Produse chimice �i mase plastice Chemical products and plastics

  892 - Produse agroalimentare Agro-food products

  1308 - Alte produse (mobilier, materiale de construc�ii etc.) Other products (furniture, construction materials a.s.o.)

  1062 - Alte produse (mobilier, materiale de construc�ii etc.) Other products (furniture, construction materials a.s.o.)

  3465 - Ma�ini �i dispozitive mecanice, aparate �i echipamente electrice Machinery and mechanical devices, electric appliances and equipment

  1128 - Textile, confec�ii, piel�rie, înc�l��minte Textiles, ready-made clothes, footwear

  1339 - Produse metalurgice Metallurgical products

  1023 - Produse minerale Mineral products

  1214 - Mijloace de transport Transport means

  1186 - Produse agroalimentare Agro-food products

  2123- Produse chimice �i mase plastice Chemical products and plastics

 • 11

  PARTENERII COMERCIALI PE GRUPE DE ��RI ÎN PERIOADA 1.I-28.II 2018 TRADING PARTNERS BY GROUPS OF COUNTRIES IN THE PERIOD 1.I-28.II 2018

  Exporturi FOB / FOB Exports

  10881 mil. euro / mill. euro

  76,9%

  9,8%

  12,0%

  1,3%

  Importuri CIF / CIF Imports 12540 mil. euro / mill. euro

  10,6%

  13,7%

  75,1%

  0,6%

  PRINCIPALELE ��RI PARTENERE ÎN PERIOADA 1.I-28.II 2018 THE MAIN PARTNER COUNTRIES IN THE PERIOD 1.I-28.II 2018

  Exporturi FOB / FOB Exports

  10881 mil. euro / mill. euro

  4,3%4,6%

  7,4%

  11,5%

  23,4%48,8%

  Importuri CIF / CIF Imports 12540 mil. euro / mill. euro

  5,5%

  5,8%

  6,8%

  9,1%

  20,5%52,3%

  G3.

  G4.

  Uniunea European� European Union

  AELS EFTA

  Alte ��ri din Europa Other countries from Europe

  Alte ��ri Other countries Alte ��ri

  Other countries AELS EFTA

  Alte ��ri din Europa Other countries from Europe

  Uniunea European� European Union

  Italia Italy

  Regatul Unit United Kingdom

  Ungaria Hungary

  Germania Germany

  Alte ��ri / Other countries

  Fran�a France

  Germania Germany Alte ��ri / Other countries

  UngariaHungary

  Polonia Poland

  Italia Italy

  Fran�aFrance

 • 12

  EXPORTURILE FOB, IMPORTURILE CIF �I DEFICITUL FOB/CIF ÎN PERIOADA FEBRUARIE 2017 – FEBRUARIE 2018 FOB EXPORTS, CIF IMPORTS AND FOB/CIF DEFICIT IN THE PERIOD FEBRUARY 2017 – FEBRUARY 2018

  G5.

  0

  1000

  2000

  3000

  4000

  5000

  6000

  7000

  8000

  feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. noi. dec. ian. feb.

  Importuri CIF

  Exporturi FOB

  2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018

  Mil.euro

  Deficit FOB/CIF / FOB/CIF Deficit

 • 13

  EXPORTURILE FOB ÎN ��RILE UNIUNII EUROPENE (UE) FOB EXPORTS TO THE EUROPEAN UNION’S COUNTRIES (EU)

  - ponderea fa�� de total UE / weight as against total EU -

  %

  30,4

  15,0

  6,0 5,73,1 3,0 2,3

  0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,11,22,1 1,74,04,14,1

  4,3

  9,7

  0,0

  3,0

  6,0

  9,0

  12,0

  15,0

  18,0

  21,0

  24,0

  27,0

  30,0

  33,0

  1.I-28.II 2018

  Italia

  / Ita

  ly

  Ger

  man

  ia / G

  erm

  any

  Fran

  �a /

  Fran

  ce

  Gre

  cia

  / G

  reec

  e

  Aus

  tria

  / Au

  stria

  Ola

  nda

  / Net

  herla

  nds

  Bel

  gia

  / Bel

  gium

  Span

  ia /

  Spa

  in

  Sued

  ia /

  Swed

  en

  Dan

  emar

  ca /

  Den

  mar

  k

  Ung

  aria

  / H

  unga

  ry

  Pol

  onia

  / Po

  land

  R.C

  eh�

  / Cze

  ch R

  ep.

  Slov

  enia

  / S

  love

  nia

  Slo

  vaci

  a / S

  lova

  kia

  Mal

  ta /

  Mal

  ta

  Cip

  ru /

  Cyp

  rus

  Luxe

  mbu

  rgLu

  xem

  bour

  g

  Port

  ugal

  ia /

  Por

  tuga

  l

  Finl

  anda

  / Fi

  nlan

  d

  Est

  onia

  / Es

  toni

  a

  Litu

  ania

  / Li

  thua

  nia

  Leto

  nia

  /Lat

  via

  Irla

  nda

  / Ire

  land

  Bul

  gari

  a / B

  ulga

  ria

  Reg

  atul

  Uni

  tU

  nite

  d K

  ingd

  om

  Cro

  a�ia

  / C

  roat

  ia

  Sub 0,05 / under 0.05

  IMPORTURILE CIF DIN ��RILE UNIUNII EUROPENE (UE) CIF IMPORTS FROM THE EUROPEAN UNION’S COUNTRIES (EU)

  - ponderea fa�� de total UE / weight as against total EU -

  %

  27,3

  12,2

  9,1

  5,13,4 3,1 3,1 3,1

  0,8 0,7 0,7 0,6 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1 0,11,01,5

  3,63,94,3

  7,47,7

  0,0

  3,0

  6,0

  9,0

  12,0

  15,0

  18,0

  21,0

  24,0

  27,0

  30,0

  1.I-28.II 2018 Sub 0,05 / under 0.05

  Italia

  / Ita

  ly

  Ger

  man

  ia /

  Ger

  man

  y

  Fran

  �a /

  Fran

  ce

  Grec

  ia /

  Gre

  ece

  Reg

  atul

  Uni

  tU

  nite

  d K

  ingd

  om

  Aus

  tria

  / Au

  stria

  Ola

  nda

  / Net

  herla

  nds

  Bel

  gia

  / Bel

  gium

  Span

  ia /

  Spa

  in

  Sued

  ia /

  Sw

  eden

  Port

  ugal

  ia /

  Por

  tuga

  l

  Dan

  emar

  ca /

  Den

  mar

  k

  Irlan

  da /

  Irel

  and

  Finl

  anda

  / Fi

  nlan

  dLu

  xem

  burg

  Luxe

  mbo

  urg

  Un g

  aria

  / H

  unga

  ry

  Polo

  nia

  /Pol

  and

  R.C

  eh�

  / Cze

  ch R

  ep.

  Slov

  enia

  / S

  love

  nia

  Slo

  vaci

  a / S

  lova

  kia

  Mal

  ta /

  Mal

  ta

  Esto

  nia

  / Est

  onia

  Litu

  ania

  / Li

  thua

  nia

  Leto

  nia

  / Lat

  via

  Cip

  ru /

  Cyp

  rus

  Bul

  garia

  / B

  ulga

  ria

  Cro

  a�ia

  / C

  roat

  ia

  G6.

  G7.

 • Feb. Mart. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept.Feb. March April May June July Aug. Sept.

  Exporturi FOB 22860,2 25994,8 21662,3 25370,9 23133,3 23914,0 22517,7 25539,8din care: INTRA UE28 17324,2 19812,8 16349,0 19047,6 17947,9 17904,6 16863,1 19695,5EXTRA UE28 5536,0 6182,0 5313,3 6323,3 5185,4 6009,4 5654,6 5844,3

  Importuri CIF 25810,8 30716,0 26415,2 30402,1 29376,7 28434,2 27377,1 30254,9din care: INTRA UE28 19755,2 23576,6 20080,3 23072,0 22102,8 21574,1 20305,2 23497,8EXTRA UE28 6055,6 7139,4 6334,9 7330,1 7273,9 6860,1 7071,9 6757,1

  Sold FOB / CIF -2950,6 -4721,2 -4752,9 -5031,2 -6243,4 -4520,2 -4859,4 -4715,1din care: INTRA UE28 -2431,0 -3763,8 -3731,3 -4024,4 -4154,9 -3669,5 -3442,1 -3802,3EXTRA UE28 -519,6 -957,4 -1021,6 -1006,8 -2088,5 -850,7 -1417,3 -912,8

  Exporturi FOB 5070,3 5727,8 4773,5 5578,9 5065,4 5226,3 4921,1 5557,7din care: INTRA UE28 3839,5 4356,2 3609,1 4182,6 3926,1 3919,5 3683,2 4283,7EXTRA UE28 1230,8 1371,6 1164,4 1396,3 1139,3 1306,8 1237,9 1274,0

  Importuri CIF 5724,4 6767,9 5821,9 6684,5 6433,7 6215,1 5982,8 6583,9din care: INTRA UE28 4378,4 5183,7 4432,8 5066,3 4835,0 4722,8 4435,0 5110,7EXTRA UE28 1346,0 1584,2 1389,1 1618,2 1598,7 1492,3 1547,8 1473,2

  Sold FOB / CIF -654,1 -1040,1 -1048,4 -1105,6 -1368,3 -988,8 -1061,7 -1026,2din care: INTRA UE28 -538,9 -827,5 -823,7 -883,7 -908,9 -803,3 -751,8 -827,0EXTRA UE28 -115,2 -212,6 -224,7 -221,9 -459,4 -185,5 -309,9 -199,2

  r) Date revizuite. / Revised data. Not�: Comer�ul INTRA UE28 include expedierile / introducerile de bunuri c�tre / din statele membre ale Uniunii Europene Comer�ul EXTRA UE28 include exporturile / importurile de bunuri c�tre / din statele nemembre ale Uniunii EuropeneNote: INTRA EU28 trade includes dispatches / arrivals of goods to / from EU members states EXTRA EU28 trade includes exports / imports of goods to / from EU non-member states

  Feb. Mart. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept.Feb. March April May June July Aug. Sept.

  - mediu 4,5120 4,5482 4,5299 4,5540 4,5714 4,5681 4,5784 4,5978- la sfâr�itul lunii 4,5160 4,5511 4,5333 4,5702 4,5539 4,5598 4,5906 4,5991

  Sursa: Banca Na�ional� a României. Source: National Bank of Romania.

  LEI / EURO - MONTHLY EXCHANGE RATECURSUL DE SCHIMB LUNAR - LEI / EURO

  milioane lei / million lei

  milioane euro / million euro

  - lei / euro -

  COMER�UL INTERNA�IONAL CU BUNURI - SERIE LUNAR�INTERNATIONAL TRADE OF GOODS - MONTHLY SERIES

  p) Date provizorii. / Provisional data.

  2017p)

  2017

  1.

  2.

  14

  1.I-28.II 2018Oct. Noi. Dec. Ian.r) Feb.p) 1.I-28.II p) în % fa�� deOct. Nov. Dec. Jan. r) Feb. p) 1.I-28.II p) 1.I-28.II 2017

  1.I-28.II 2018in % as against

  1.I-28.II 2017

  26456,3 26732,6 20848,3 25190,9 25420,7 50611,6 115,2 Exports FOBof which:

  19967,4 20611,4 15354,1 19280,2 19634,7 38914,9 116,6 INTRA EU286488,9 6121,2 5494,2 5910,7 5786,0 11696,7 110,8 EXTRA EU28

  32537,3 31919,3 28314,6 28788,2 29536,2 58324,4 117,5 Imports CIF of which:

  24655,7 24256,8 21116,9 21343,4 22480,9 43824,3 116,8 INTRA EU287881,6 7662,5 7197,7 7444,8 7055,3 14500,1 119,9 EXTRA EU28

  -6081,0 -5186,7 -7466,3 -3597,3 -4115,5 -7712,8 FOB / CIF trade of which:

  -4688,3 -3645,4 -5762,8 -2063,2 -2846,2 -4909,4 INTRA EU28-1392,7 -1541,3 -1703,5 -1534,1 -1269,3 -2803,4 EXTRA EU28

  5762,6 5785,7 4493,6 5423,6 5457,0 10880,6 111,6 Exports FOBof which:

  4351,6 4450,4 3312,0 4146,3 4217,5 8363,8 112,9 INTRA EU281411,0 1335,3 1181,6 1277,3 1239,5 2516,8 107,5 EXTRA EU28

  7087,3 6908,8 6103,9 6198,7 6340,8 12539,5 113,9 Imports CIF of which:

  5373,4 5237,4 4555,1 4590,0 4828,9 9418,9 113,1 INTRA EU281713,9 1671,4 1548,8 1608,7 1511,9 3120,6 116,4 EXTRA EU28

  -1324,7 -1123,1 -1610,3 -775,1 -883,8 -1658,9 FOB / CIF trade of which:

  -1021,8 -787,0 -1243,1 -443,7 -611,4 -1055,1 INTRA EU28-302,9 -336,1 -367,2 -331,4 -272,4 -603,8 EXTRA EU28

  Oct. Noi. Dec.i Ian. Feb.Oct. Nov. Dec. Jan. Feb.

  4,5885 4,6314 4,6359 4,6500 4,65554,5985 4,6422 4,6597 4,6582 4,6625 - end of month

  milioane lei / million lei

  milioane euro / million euro

  - lei / euro -- average

  2018

  2018

  15

 • Februarie 2018February 2018

  Exporturi FOB Importuri CIF Sold FOB/CIFFOB Exports CIF Imports FOB/CIF

  Trade balance

  TOTAL 5457,0 6340,8 -883,8Din care:

  EUROPA 4814,3 5529,0 -714,7UNIUNEA EUROPEAN� 4217,5 4828,9 -611,4AELS 62,6 37,6 25,0ALTE ��RI DIN EUROPA 534,1 662,5 -128,4

  ASIA 270,4 686,6 -416,2ORIENTUL MIJLOCIU

  �I APROPIAT 130,3 62,5 67,8ALTE ��RI DIN ASIA 140,0 624,2 -484,2

  AFRICA 164,8 34,4 130,4AFRICA DE NORD 141,8 24,1 117,7ALTE ��RI DIN AFRICA 22,9 10,3 12,6

  AMERICA 144,7 88,5 56,2AMERICA DE NORD 84,6 62,0 22,6AMERICA CENTRAL� �I

  CARAIBEAN� 24,8 12,1 12,7AMERICA DE SUD 35,2 14,4 20,8

  OCEANIA 56,0 2,3 53,7

  milioane euro / million euro

  EXPORTURILE FOB, IMPORTURILE CIF �I SOLDUL BALAN�EI COMERCIALE FOB / CIF PE PRINCIPALELE GRUPE DE ��RIFOB EXPORTS, CIF IMPORTS AND FOB / CIF TRADE BALANCE BYMAIN GROUPS OF COUNTRIES3.

  16

  1.I-28.II 20181.I-28.II 2018

  Exporturi FOB Importuri CIF Sold FOB/CIFFOB Exports CIF Imports FOB/CIF

  Trade balance

  10880,6 12539,5 -1658,9 TOTALOf which:

  9577,2 10810,8 -1233,6 EUROPE8363,8 9418,9 -1055,1 EUROPEAN UNION

  144,6 69,0 75,6 EFTA1068,8 1322,9 -254,1 OTHER EUROPEAN COUNTRIES

  579,6 1456,5 -876,9 ASIANEAR AND

  289,3 82,1 207,2 MIDDLE EAST290,4 1374,4 -1084,0 OTHER ASIAN COUNTRIES

  332,3 71,0 261,3 AFRICA289,7 47,3 242,4 NORTH AFRICA

  42,6 23,7 18,9 OTHER AFRICAN COUNTRIES

  314,7 193,0 121,7 AMERICA207,5 133,6 73,9 NORTH AMERICA

  CENTRAL AMERICA AND

  37,0 23,5 13,5 CARIBBEAN70,3 35,8 34,5 SOUTH AMERICA

  62,5 6,2 56,3 OCEANIA

  milioane euro / million euro

  17

 • Pozi�ia �ara Pondere în total 1.I-28.II 2018Position Country 1.I-28.II 2018 exporturi în % fa�� de

  1.I-28.II 2018 % 1.I-28.II 2017mil.euro Weigth in total 1.I-28.II 2018mil.euro exports in % as against

  % 1.I-28.II 2017

  Total 10880,6 100,0 111,6Total

  1 Germania 2543,7 23,4 112,7Germany

  2 Italia 1255,9 11,5 113,3Italy

  3 Fran�a 806,9 7,4 114,9France

  4 Ungaria 504,2 4,6 109,5Hungary

  5 Regatul Unit 472,4 4,3 110,4United Kingdom

  6 Turcia 372,1 3,4 112,2Turkey

  7 Spania 361,4 3,3 137,1Spain

  8 Polonia 344,3 3,2 116,0Poland

  9 Bulgaria 339,9 3,1 107,8Bulgaria

  10 Republica Ceh� 334,8 3,1 123,0Czech Republic

  11 Austria 256,3 2,4 112,5Austria

  12 Olanda 251,5 2,3 106,1Netherlands

  13 Belgia 194,7 1,8 111,7Belgium

  14 Federa�ia Rus� 194,7 1,8 105,6Russian Federation

  15 Statele Unite 189,9 1,7 122,5United States

  16 Slovacia 178,2 1,6 102,1Slovakia

  17 Republica Moldova 151,2 1,4 122,1Moldova, Republic of

  18 Grecia 145,5 1,3 112,1Greece

  19 Serbia 130,1 1,2 116,3Serbia

  20 China 122,7 1,1 111,0China

  TOPUL PRINCIPALELOR ��RI PARTENERE1) LA EXPORT ÎN PERIOADA 1.I-28.II 2018TOP OF MAIN PARTNER COUNTRIES1) AT EXPORT IN THE PERIOD 1.I-28.II 2018

  1) �ara de destina�ie. / Country of destination.

  4.4.

  18

 • Pozi�ia �ara Pondere în total 1.I-28.II 2018Position Country 1.I-28.II 2018 importuri în % fa�� de

  1.I-28.II 2018 % 1.I-28.II 2017mil.euro Weigth in total 1.I-28.II 2018mil.euro imports in % as against

  % 1.I-28.II 2017

  Total 12539,5 100,0 113,9Total

  1 Germania 2569,5 20,5 117,2Germany

  2 Italia 1145,1 9,1 107,1Italy

  3 Ungaria 856,4 6,8 105,0Hungary

  4 Fran�a 725,6 5,8 112,9France

  5 Polonia 694,5 5,5 120,2Poland

  6 China 673,6 5,4 113,7China

  7 Turcia 498,1 4,0 123,5Turkey

  8 Olanda 479,0 3,8 110,5Netherlands

  9 Federa�ia Rus� 444,2 3,5 92,6Russian Federation

  10 Austria 408,4 3,3 109,6Austria

  11 Republica Ceh� 370,8 3,0 112,7Czech Republic

  12 Kazahstan 355,6 2,8 180,4Kazakhstan

  13 Spania 337,2 2,7 107,1Spain

  14 Belgia 320,4 2,6 112,5Belgium

  15 Slovacia 294,5 2,3 111,8Slovakia

  16 Bulgaria 292,9 2,3 104,8Bulgaria

  17 Regatul Unit 291,0 2,3 109,6United Kingdom

  18 Grecia 143,7 1,1 119,2Greece

  19 Ucraina 132,6 1,1 121,6Ukraine

  20 Statele Unite 124,5 1,0 135,7United States

  1) �ara de expediere pentru introduceri intracomunitare �i �ara de origine pentru importuri extracomunitare. Country of dispatch for intracommunity arrivals and country of origin for extracommunity imports.

  TOPUL PRINCIPALELOR ��RI PARTENERE1) LA IMPORT ÎN PERIOADA 1.I-28.II 2018TOP OF MAIN PARTNER COUNTRIES1) AT IMPORT IN THE PERIOD 1.I-28.II 20185.5.

  19

 • EXPORTURILE FOB �I IMPORTURILE CIF PE GRUPE DE ��RI �I ��RIFOB EXPORTS AND CIF IMPORTS BY GROUPS OF COUNTRIES AND BY COUNTRIES

  EXPORTURI / EXPORTS

  în % fa�� de în % fa�� demilioane euro februarie 2017 milioane euro 1.I-28.II 2017

  million euro in % as against million euro in % as against

  February 2017 1.I-28.II 2017

  TOTAL 5457,0 107,6 10880,6 111,6

  EUROPA 4814,3 110,6 9577,2 114,0UNIUNEA EUROPEAN� 4217,5 109,8 8363,8 112,9Austria 129,0 107,2 256,3 112,5Belgia 91,9 101,3 194,7 111,7Bulgaria 170,2 102,9 339,9 107,8Republica Ceh� 167,7 123,0 334,8 123,0Cipru 4,3 114,0 8,8 118,6Croa�ia 16,4 127,2 34,8 146,8Danemarca 23,7 109,1 48,1 115,3Estonia 5,8 114,2 12,0 116,5Fran�a 394,2 110,3 806,9 114,9Finlanda 17,8 109,5 36,7 92,0Germania 1275,9 108,1 2543,7 112,7Grecia 63,9 91,3 145,5 112,1Irlanda 7,5 73,3 16,7 69,3Italia 672,2 114,1 1255,9 113,3Letonia 1,4 126,8 2,5 112,1Lituania 5,8 93,3 11,7 105,5Luxemburg 2,5 225,4 4,5 222,6Malta 1,7 108,9 5,0 192,0Olanda 121,8 95,8 251,5 106,1Polonia 173,9 115,6 344,3 116,0Portugalia 28,8 178,9 52,0 124,6Slovacia 89,8 97,0 178,2 102,1Slovenia 18,2 58,9 39,4 62,5Spania 175,8 131,0 361,4 137,1Suedia 51,3 113,7 100,7 114,0Regatul Unit 252,5 112,9 472,4 110,4Ungaria 252,8 110,5 504,2 109,5��ri nespecificate INTRA UE 0,7 98,0 1,5 106,8

  AELS 62,6 146,9 144,6 179,1Islanda 0,6 49,5 1,1 49,4Liechtenstein 0,3 152,3 0,5 112,6Norvegia 26,7 294,4 68,8 435,3Elve�ia 35,1 108,9 74,1 119,2

  ALTE ��RI DIN EUROPA 534,1 113,6 1068,8 117,5din care:Albania 10,0 203,5 13,9 156,9Belarus 2,2 119,3 3,4 119,3Bosnia �i Her�egovina 7,2 117,3 13,9 130,4Federa�ia Rus� 92,3 99,0 194,7 105,6Republica Moldova 78,5 116,5 151,2 122,1Fosta Republic� Iugoslav� a Macedoniei 17,9 100,1 42,6 124,4Serbia 64,3 111,1 130,1 116,3Turcia 177,0 108,5 372,1 112,2Ucraina 47,2 96,9 89,8 108,3

  1.I-28.II 20181.I-28.II 2018Februarie 2018

  February 2018

  6.

  20

  IMPORTURI / IMPORTS

  în % fa�� de în % fa�� demilioane euro februarie 2017 milioane euro 1.I-28.II 2017

  million euro in % as against million euro in % as against

  February 2017 1.I-28.II 2017

  6340,8 110,8 12539,5 113,9 TOTAL

  5529,0 110,8 10810,8 112,9 EUROPE4828,9 110,3 9418,9 113,1 EUROPEAN UNION

  208,3 103,6 408,4 109,6 Austria164,2 119,7 320,4 112,5 Belgium153,9 97,7 292,9 104,8 Bulgaria189,1 113,0 370,8 112,7 Czech Republic

  3,4 90,6 5,6 100,5 Cyprus18,5 201,8 29,7 174,6 Croatia30,0 124,3 55,9 122,9 Denmark10,4 100,0 16,2 81,2 Estonia

  354,6 107,8 725,6 112,9 France14,7 154,2 33,6 173,0 Finland

  1308,0 114,0 2569,5 117,2 Germany76,5 114,2 143,7 119,2 Greece31,4 116,5 62,8 124,2 Ireland

  615,6 104,9 1145,1 107,1 Italy2,0 129,2 3,7 126,9 Latvia6,9 116,5 13,3 123,1 Lithuania

  21,2 343,2 31,9 239,4 Luxembourg1,8 60,3 3,5 59,5 Malta

  246,6 111,5 479,0 110,5 Netherlands350,4 116,8 694,5 120,2 Poland

  33,2 123,9 65,8 136,4 Portugal147,0 110,5 294,5 111,8 Slovakia

  48,9 151,2 93,1 153,6 Slovenia177,4 106,7 337,2 107,1 Spain

  38,1 113,5 73,7 114,2 Sweden143,2 103,5 291,0 109,6 United Kingdom 433,5 100,2 856,4 105,0 Hungary

  0,2 318,6 1,0 65,7 Not specified INTRA EU countries

  37,6 142,8 69,0 104,0 EFTA0,1 36,3 ori (times) 0,2 48,3 Iceland0,1 12,4 0,1 12,8 Liechtenstein5,1 195,3 10,3 177,7 Norway

  32,3 138,7 58,4 98,2 Switzerland

  662,5 113,4 1322,9 111,7 OTHER EUROPEAN COUNTRIESof which:

  2,7 111,0 4,7 113,2 Albania5,2 72,4 11,7 87,7 Belarus5,0 96,8 13,2 144,1 Bosnia and Herzegovina

  215,8 107,7 444,2 92,6 Russian Federation50,0 123,9 96,7 123,5 Moldova, Republic of 13,3 98,4 27,5 123,4 Former Yugoslav Republic of Macedonia48,4 132,5 92,7 149,2 Serbia

  253,2 114,2 498,1 123,5 Turkey67,8 122,0 132,6 121,6 Ukraine

  Februarie 2018February 2018

  1.I-28.II 20181.I-28.II 2018

  21

 • EXPORTURILE FOB �I IMPORTURILE CIF PE GRUPE DE ��RI �I ��RI - continuareFOB EXPORTS AND CIF IMPORTS BY GROUPS OF COUNTRIES AND BY COUNTRIES – continued

  EXPORTURI / EXPORTS

  în % fa�� de în % fa�� demilioane euro februarie 2017 milioane euro 1.I-28.II 2017

  million euro in % as against million euro in % as against

  February 2017 1.I-28.II 2017

  ASIA 270,4 78,2 579,6 95,5ORIENTUL MIJLOCIU �I APROPIAT 130,3 67,0 289,3 87,9din care:Arabia Saudit� 17,2 81,6 27,8 86,6Emiratele Arabe Unite 13,2 30,5 43,4 70,3Iordania 10,4 88,4 21,0 93,5Republica Islamic� Iran 24,4 92,0 61,1 107,7Liban 15,0 90,0 34,5 103,2Republica Arab� Sirian� 0,5 6,4 1,0 8,4Yemen *) 0,1 0,2 3,6Georgia 8,7 102,7 17,7 101,0Armenia 0,1 46,5 0,3 68,7Azerbaidjan 1,7 213,8 2,8 65,1Irak 3,3 75,6 7,6 68,7Israel 28,8 72,8 54,1 92,5

  ALTE ��RI DIN ASIA 140,0 92,7 290,4 104,4din care:China, Regiunea Administrativ�Special� Hong-Kong 9,9 208,2 18,6 211,0Republica Coreea 14,9 53,7 27,5 63,5Malaezia 1,1 55,4 2,6 85,8Singapore 2,2 78,5 4,7 79,2Taiwan 3,3 90,7 7,6 108,5Thailanda 3,4 44,2 6,3 47,6China 56,4 93,4 122,7 111,0India 24,8 131,2 43,9 122,7Indonezia 0,9 135,3 2,8 172,3Japonia 15,5 100,4 32,9 106,6Pakistan 1,2 74,7 4,0 119,4Sri-Lanka 0,1 173,4 0,1 143,8Kazahstan 1,4 87,8 7,4 206,3Tadjikistan - - 0,1 696,3Turkmenistan 0,1 37,2 0,3 35,3Uzbekistan 0,6 63,6 0,9 59,1

  AFRICA 164,8 102,7 332,3 109,1AFRICA DE NORD 141,8 117,9 289,7 126,3din care:Algeria 25,6 97,1 55,4 111,5Egipt 42,8 140,6 95,8 177,2Libia 8,9 119,0 26,3 119,7Maroc 45,5 86,8 87,2 91,1Tunisia 19,1 517,4 25,1 310,2

  *) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.

  Februarie 2018February 2018

  1.I-28.II 20181.I-28.II 2018

  6.

  22

  IMPORTURI / IMPORTS

  în % fa�� de în % fa�� demilioane euro februarie 2017 milioane euro 1.I-28.II 2017

  million euro in % as against million euro in % as against

  February 2017 1.I-28.II 2017

  686,6 114,4 1456,5 124,0 ASIA62,5 288,4 82,1 181,8 NEAR AND MIDDLE EAST

  of which:0,7 281,3 1,9 506,1 Saudi Arabia8,0 579,5 9,7 106,8 United Arab Emirates

  *) 5,8 0,1 26,3 Jordan3,5 191,6 8,1 236,3 Iran, Islamic Republic of0,2 144,0 0,4 238,0 Lebanon0,1 44,6 0,1 43,6 Syrian Arab Republic

  - - - - Yemen1,6 44,5 3,5 75,5 Georgia

  *) - - - Armenia38,0 878,6 ori (times) 38,2 34,4 ori (times) Azerbaijan

  - - - - Iraq9,2 74,3 17,6 73,7 Israel

  624,2 107,9 1374,4 121,7 OTHER ASIAN COUNTRIES of which:China, Special Administrative Region

  1,7 229,9 3,2 118,6 Hong-Kong35,9 94,0 64,2 77,6 Korea, Republic of

  6,2 100,7 14,7 121,5 Malaysia0,9 84,0 2,7 113,6 Singapore

  16,6 98,1 39,6 131,8 Taiwan16,6 169,2 29,7 146,7 Thailand

  312,2 98,1 673,6 113,7 China31,3 131,1 70,3 163,5 India

  8,9 92,9 20,7 112,0 Indonesia26,0 82,8 60,0 100,0 Japan

  1,7 100,8 3,6 105,7 Pakistan0,7 62,9 1,7 84,4 Sri-Lanka

  150,3 159,9 355,6 180,4 Kazakhstan- - - - Tajikistan

  *) - *) - Turkmenistan*) - *) 9,9 Uzbekistan

  34,4 82,1 71,0 101,3 AFRICA24,1 77,4 47,3 95,9 NORTH AFRICA

  of which:0,9 229,1 1,8 471,8 Algeria9,4 86,3 17,3 95,5 Egypt

  *) 0,6 *) 0,6 Libya7,3 84,8 15,7 103,6 Morocco6,5 66,9 12,5 88,3 Tunisia

  Februarie 2018 1.I-28.II 2018February 2018 1.I-28.II 2018

  23

 • EXPORTURILE FOB �I IMPORTURILE CIF PE GRUPE DE ��RI �I ��RI - continuareFOB EXPORTS AND CIF IMPORTS BY GROUPS OF COUNTRIES AND BY COUNTRIES – continued

  EXPORTURI / EXPORTS

  în % fa�� de în % fa�� demilioane euro februarie 2017 milioane euro 1.I-28.II 2017

  million euro in % as against million euro in % as against

  February 2017 1.I-28.II 2017

  ALTE ��RI DIN AFRICA 22,9 57,2 42,6 56,7din care:Camerun 0,1 85,0 0,3 219,4Gabon 0,1 32,1 0,2 38,4Guineea *) 0,9 *) 3,8Sudan 0,2 4,9 0,5 6,9Coasta de Filde� 2,9 489,8 2,9 296,3Nigeria 1,8 67,8 2,7 42,1Africa de Sud 15,8 159,5 32,5 98,8Etiopia *) 0,4 0,3 3,3Kenya 0,2 146,5 0,3 117,2

  AMERICA 144,7 97,0 314,7 101,6

  AMERICA DE NORD 84,6 85,4 207,5 99,0din care:Statele Unite 77,2 92,5 189,9 122,5Canada 7,4 47,4 17,6 32,1

  AMERICA CENTRAL� �I CARAIBEAN� 24,8 145,1 37,0 94,5din care:Cuba - - - -Mexic 12,8 78,4 24,2 63,9Panama 0,2 78,3 0,3 164,6

  AMERICA DE SUD 35,2 106,8 70,3 115,0din care:Argentina 4,0 208,6 7,8 315,3Brazilia 15,0 78,6 30,0 84,9Chile 6,0 399,7 11,3 386,3Columbia 8,8 104,8 18,2 108,7Ecuador 0,9 69,6 1,0 52,4Peru 0,2 71,1 0,4 92,6Republica Bolivarian� a Venezuelei - - - -

  OCEANIA 56,0 100,4 62,5 53,7din care:Australia 6,1 120,5 12,0 135,1

  ��RI NESPECIFICATE EXTRA UE 6,9 101,5 14,2 101,4

  ALTE GRUP�RI DE ��RI��RI DIN BAZINUL MEDITERANEAN-UE 509,3 112,3 1028,3 118,5OPEC 99,8 72,0 239,4 95,2OECD – UE 408,2 99,4 885,9 110,1CSI 224,2 104,1 450,8 111,4

  *) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.

  Februarie 2018 1.I-28.II 20181.I-28.II 2018February 2018

  6.

  24

  IMPORTURI / IMPORTS

  în % fa�� de în % fa�� demilioane euro februarie 2017 milioane euro 1.I-28.II 2017

  million euro in % as against million euro in % as against

  February 2017 1.I-28.II 2017

  10,3 95,7 23,7 114,2 OTHER AFRICAN COUNTRIESof which:

  *) 1,1 0,1 30,8 Cameroon- - *) 0,2 Gabon

  0,1 186,4 0,1 67,2 Guinea- - *) 0,7 Sudan

  1,4 174,2 2,2 142,0 C ôte d'Ivoire*) 37,6 0,2 191,2 Nigeria

  2,0 120,9 3,6 112,7 South Africa0,1 28,0 ori (times) 0,1 58,2 ori (times) Ethiopia0,3 173,8 0,5 306,8 Kenya

  88,5 98,4 193,0 107,2 AMERICA

  62,0 110,5 133,6 113,0 NORTH AMERICAof which:

  59,4 147,7 124,5 135,7 United States2,6 16,6 9,1 34,4 Canada

  12,1 97,8 23,5 123,5 CENTRAL AMERICA AND CARIBBEANof which:

  *) 0,5 *) 0,5 Cuba11,7 162,1 22,3 165,8 Mexico

  *) 90,5 ori (times) *) 90,5 ori (times) Panama

  14,4 67,1 35,8 83,7 SOUTH AMERICAof which:

  1,1 20,4 3,8 37,6 Argentina11,3 85,1 28,0 102,4 Brazil

  0,6 110,4 0,9 96,0 Chile0,5 37,2 1,3 58,5 Colombia0,5 111,7 1,2 157,7 Ecuador0,1 25,3 0,2 43,5 Peru

  *) - *) 130,6 Venezuela, Bolivarian Republic of

  2,3 94,9 6,2 102,7 OCEANIAof which:

  2,0 99,2 5,6 103,9 Australia

  *) 1,1 2,0 196,0 NOT SPECIFIED EXTRA EU COUNTRIES

  OTHER GROUPS OF COUNTRIES356,3 110,0 701,8 122,0 MEDITERRANEAN BASIN COUNTRIES-EU22,5 138,5 44,2 126,0 OPEC

  438,5 110,7 871,8 112,6 OECD - EU527,2 130,7 1079,1 118,9 CIS

  Februarie 2018 1.I-28.II 2018February 2018 1.I-28.II 2018

  25

 • COD Feb. Mart. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept.CSCI Feb. March April May June July Aug. Sept.REV.4

  TOTAL 5070,3 5727,8 4773,5 5578,9 5065,4 5226,3 4921,1 5557,7

  0 Alimente �i animale vii 298,8 340,1 289,4 280,6 271,5 398,6 463,6 378,000 Animale vii 22,6 33,9 40,3 52,3 44,1 32,6 50,7 33,901 Carne �i preparate din carne 28,3 37,4 35,8 39,6 35,8 33,9 33,5 34,502 Produse lactate �i ou� de p�s�ri 9,3 12,2 12,5 15,9 16,4 15,1 13,1 10,103 Pe�te, crustacee, molu�te 2,6 2,8 1,6 1,5 1,5 1,6 2,5 2,804 Cereale �i preparate pe baz� de cereale 183,7 184,8 143,4 106,7 109,4 214,6 268,9 203,805 Legume �i fructe 9,0 13,0 10,3 13,0 17,1 52,3 38,7 34,406 Zaharuri, preparate pe

  baz� de zah�r �i miere 7,2 8,3 6,4 8,9 9,9 7,5 7,7 11,907 Cafea, ceai, cacao, condimente

  �i preparate ale acestora 10,2 11,8 7,9 9,7 7,2 7,3 9,4 13,708 Hran� destinat� animalelor (exclusiv

  cereale nem�cinate) 10,1 15,3 17,1 13,3 14,2 19,0 24,1 17,409 Produse �i preparate

  alimentare diverse 15,9 20,8 14,0 19,6 15,8 14,7 15,1 15,8

  1 B�uturi �i tutun 70,4 69,4 74,4 78,9 73,6 86,8 76,1 68,111 B�uturi 8,4 10,6 9,9 13,5 13,1 13,9 12,9 10,212 Tutun brut �i prelucrat 62,0 58,8 64,4 65,5 60,5 72,9 63,2 57,9

  2 Materiale crude, necomestibile, exclusiv combustibil 159,4 170,5 145,9 148,1 129,3 289,0 274,5 288,8

  21 Piei crude, piei t�b�cite �i bl�nuri brute 2,8 4,3 3,1 4,1 2,7 2,5 1,2 2,922 Semin�e �i fructe oleaginoase 61,4 43,6 44,3 18,9 25,1 187,3 180,3 184,923 Cauciuc brut (inclusiv cauciuc

  sintetic �i regenerat) 1,3 0,7 0,9 0,7 1,0 0,6 0,6 1,024 Lemn �i plut� 49,5 60,3 47,6 59,9 46,3 46,6 43,2 39,925 Past� de hârtie �i de�euri de hârtie 2,7 3,7 2,8 3,2 2,5 2,3 2,2 2,026 Fibre textile (cu excep�ia lânii în fuior

  �i a lânii piept�nate) �i de�eurile lor (neprelucrate în fire sau �es�turi) 6,9 8,4 7,0 9,2 9,1 7,4 6,9 6,7

  27 Îngr���minte naturale �i minerale naturale (exclusiv c�rbune, petrol �i pietre pre�ioase) 4,2 4,4 3,2 4,5 3,8 2,9 4,0 4,8

  28 Minereuri metalifere �i de�euri de metale 26,9 40,1 33,6 42,9 34,5 35,2 32,4 42,129 Alte materii brute de origine animal�

  sau vegetal� 3,7 5,0 3,5 4,6 4,3 4,1 3,7 4,4

  3 Combustibili minerali, lubrifian�i �i materiale derivate 189,3 161,6 212,5 157,5 152,2 184,8 194,1 201,9

  32 C�rbune, cocs �i brichete *) 0,1 0,1 0,1 *) *) 0,1 0,133 Petrol, produse petroliere

  �i produse înrudite 152,5 118,9 179,3 129,0 126,8 155,7 161,3 173,734 Gaz �i produse industriale ob�inute din gaz 9,1 12,4 9,8 10,0 8,6 11,3 14,0 10,235 Energie electric� 27,7 30,3 23,3 18,5 16,9 17,8 18,7 17,9

  *) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.

  r) Date revizuite. / Revised data.

  EXPORTURILE FOB PE SEC�IUNI CONFORM CLASIFIC�RII STANDARD DE COMER�

  p) Date provizorii. / Provisional data.

  INTERNA�IONAL (CSCI REV. 4)

  CLASSIFICATION (SITC REV. 4)FOB EXPORTS BY SECTIONS ACCORDING TO STANDARD INTERNATIONAL TRADE

  2017p)

  milioane euro / million euro

  7.

  26

  1.I-28.II 2018Oct. Noi. Dec. Ian.r) Feb.p) 1.I-28.II p) în % fa�� de CODEOct. Nov. Dec. Jan. r) Feb. p) 1.I-28.II p) 1.I-28.II 2017 SITC

  1.I-28.II 2018 REV.4in % as

  against1.I-28.II 2017

  5762,6 5785,7 4493,6 5423,6 5457,0 10880,6 111,6 TOTAL

  406,6 396,2 286,3 306,3 262,4 568,7 101,4 Food and live animals 032,8 34,0 28,0 21,7 18,2 39,9 100,0 Live animals 0035,8 39,1 33,4 32,9 30,4 63,3 114,7 Meat and meat preparations 01

  9,5 10,3 9,7 10,8 10,5 21,4 125,2 Dairy products and birds eggs 022,6 3,1 2,4 2,4 2,8 5,2 124,1 Fish, crustaceans, molluscs 03

  230,1 222,7 148,9 172,4 139,6 311,9 92,0 Cereals and cereal preparations 0435,8 25,0 13,4 12,9 10,3 23,2 126,8 Vegetables and fruit 05

  Sugars, sugar preparations 0611,1 11,1 7,2 8,9 10,1 19,0 137,3 and honey

  Coffee, tea, cocoa, spices and 0715,1 12,4 10,1 9,9 11,1 21,0 112,0 manufactures thereof

  Feeding stuff for animals (not including 0815,7 15,9 17,3 19,8 13,3 33,0 133,2 unmilled cereals)

  Miscellaneous edible products 0918,2 22,6 16,0 14,7 16,2 30,9 103,1 and preparations

  69,8 79,2 61,5 56,4 61,4 117,8 95,5 Beverages and tobacco 111,0 10,2 10,4 9,1 10,3 19,4 129,1 Beverages 1158,8 69,0 51,1 47,3 51,2 98,4 90,9 Tobacco and tobacco manufactures 12

  Crude materials, inedible, 2290,5 279,3 211,7 182,2 208,1 390,3 132,3 except fuels

  2,0 1,9 1,2 2,5 2,8 5,3 94,1 Hides, skins and fur skins, raw 21169,4 164,0 110,5 67,4 104,7 172,2 155,3 Oil seeds and oleaginous fruit 22

  Raw rubber (including synthetic and 232,2 1,8 0,2 1,5 1,7 3,2 146,9 reclaimed)

  47,1 52,9 44,5 49,7 40,1 89,8 98,5 Cork and wood 242,8 1,8 1,6 2,1 1,6 3,7 72,5 Pulp and waste paper 25

  Textile fibres (other than wool tops and 26wool yarn combed) and their wastes

  9,0 9,4 6,4 8,1 8,3 16,4 123,4 (not manufactured into yarn or fabric)Crude fertilisers and minerals (excluding 27

  5,8 4,3 4,7 3,6 4,4 8,0 94,4 coal, petroleum and precious stones)48,0 38,7 39,2 43,4 40,3 83,7 163,2 Metalliferrous ores and metal scrap 28

  Crude animal and vegetable 294,2 4,5 3,5 3,8 4,2 8,0 115,2 materials, n.e.s.

  Mineral fuels, lubricants and 3238,4 243,9 242,5 249,0 240,9 489,9 126,5 related materials

  *) *) 0,1 0,1 0,1 0,2 11,8 ori (times) Coal, coke and briquettes 32Petroleum, petroleum products and 33

  212,0 216,3 207,6 215,4 198,8 414,2 140,5 related materials8,9 10,1 9,8 11,9 17,0 28,9 125,6 Gas, natural and manufactured 34

  17,5 17,4 24,9 21,6 25,1 46,6 67,3 Electricity 35

  2018

  milioane euro / million euro

  27

 • COD Feb. Mart. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept.CSCI Feb. March April May June July Aug. Sept.REV.4

  4 Uleiuri, gr�simi �i ceruri de origine animal� �i vegetal� 9,8 19,1 8,5 15,1 14,8 11,6 13,0 18,4

  41 Uleiuri �i gr�simi de origine animal� 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,342 Gr�simi �i uleiuri vegetale fixate, brute,

  rafinate sau frac�ionate 8,7 17,9 7,5 13,8 13,7 10,3 11,6 17,243 Alte uleiuri �i gr�simi animale sau

  vegetale prelucrate; cear� de origine animal� sau vegetal�, amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale 0,8 0,9 0,7 1,1 0,7 1,1 1,2 1,0

  5 Produse chimice �i produse derivatenespecificate în alt� sec�iune 220,9 283,5 224,0 259,7 223,5 209,8 227,5 230,3

  51 Produse chimice organice 14,4 8,7 11,7 14,7 11,0 6,9 12,1 13,452 Produse chimice anorganice 18,8 20,0 17,3 21,0 17,9 16,3 16,8 17,453 Produse tanante �i colorante 5,3 7,8 6,5 8,1 7,9 7,7 7,4 8,154 Produse medicale �i farmaceutice 64,0 72,0 56,6 71,5 63,5 60,1 67,1 59,955 Uleiuri esen�iale, rezinoide �i substan�e

  parfumate,preparate pentru toalet�, produse de înfrumuse�are 37,0 48,4 38,5 43,6 38,6 42,5 42,9 42,3

  56 Îngr���minte minerale sau chimice 6,8 15,7 11,0 12,8 11,0 2,6 12,9 10,957 Materiale plastice sub forme primare 31,1 34,8 32,4 37,1 33,9 34,1 32,2 36,558 Materiale plastice prelucrate 23,2 31,3 25,3 29,4 27,9 25,0 23,3 28,259 Alte materiale �i produse chimice 20,3 44,9 24,7 21,6 11,8 14,5 12,8 13,6

  6 M�rfuri manufacturate clasificate înprincipal dup� materia prim� 855,5 996,2 821,2 980,9 900,9 854,9 773,3 924,5

  61 Piele brut� �i alt� piele �i blan� prelucrate 13,5 16,8 14,2 18,4 20,8 18,9 11,0 19,6

  62 Cauciuc prelucrat 186,7 213,2 166,2 186,7 179,9 169,7 184,6 195,163 Articole din lemn (exclusiv mobil�) 85,9 106,2 83,5 103,5 91,7 88,9 84,2 91,964 Hârtie, carton �i articole din past�

  de celuloz�, din hârtie sau din carton 28,2 31,8 29,3 36,3 33,3 31,7 31,8 34,165 Fire, �es�turi, articole textile necuprinse

  în alt� parte �i produse conexe 112,2 126,8 106,9 135,1 118,4 118,5 79,3 123,066 Articole din minerale nemetalice 28,2 31,1 27,6 31,6 27,1 26,1 24,6 28,667 Fier �i o�el 183,6 219,1 181,7 212,0 196,7 184,4 143,8 191,068 Metale neferoase 71,4 77,4 69,9 81,9 74,7 70,0 68,2 74,969 Articole prelucrate din metal 145,8 173,8 141,9 175,5 158,2 146,6 145,9 166,3

  7 Ma�ini �i echipamente pentru transport 2413,0 2723,3 2246,5 2729,2 2386,9 2315,3 2137,5 2493,8

  71 Ma�ini generatoare de putere�i echipamentele lor 140,7 156,2 122,0 148,2 137,2 121,7 111,6 158,3

  r) Date revizuite. / Revised data.

  INTERNA�IONAL (CSCI REV. 4) - continuare

  p) Date provizorii. / Provisional data.

  milioane euro / million euro

  CLASSIFICATION (SITC REV. 4) - continued

  2017p)

  FOB EXPORTS BY SECTIONS ACCORDING TO STANDARD INTERNATIONAL TRADE

  EXPORTURILE FOB PE SEC�IUNI CONFORM CLASIFIC�RII STANDARD DE COMER�

  7.

  28

  1.I-28.II 2018Oct. Noi. Dec. Ian.r) Feb.p) 1.I-28.II p) în % fa�� de CODEOct. Nov. Dec. Jan. r) Feb. p) 1.I-28.II p) 1.I-28.II 2017 SITC

  1.I-28.II 2018 REV.4in % as

  against1.I-28.II 2017

  Animal and vegetable oils, fats 48,1 27,7 18,7 11,9 11,5 23,4 84,8 and waxes0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4 54,8 Animal oils and fats 41

  Fixed vegetable fats and oils, crude, 426,9 26,3 17,9 11,0 10,5 21,6 85,2 refined or fractionated

  Animal or vegetable fats and oils, 43 processed; waxes of animal or vegetable origin; inedible mixturesor preparations of animal

  0,9 1,0 0,6 0,7 0,8 1,5 92,4 or vegetable fats and oils, n.e.s.

  Chemicals and related products, 5234,7 259,7 209,3 242,8 235,5 478,3 114,7 n.e.s.

  13,1 19,1 19,0 17,3 12,7 30,0 127,1 Organic chemicals 5118,4 20,5 19,2 19,6 19,9 39,5 106,1 Inorganic chemicals 52

  7,7 7,8 6,6 5,1 5,7 10,9 109,1 Dyeing, tanning and colouring materials 5361,5 70,3 56,3 65,5 65,2 130,6 101,8 Medical and pharmaceutical products 54

  Essential oils, resinoids and perfume 55materials: toilet, polishing

  47,9 46,7 37,0 42,3 38,9 81,2 117,6 and cleansing preparations7,3 11,5 7,4 5,8 11,3 17,1 143,5 Mineral or chemical fertilisers 56

  35,9 37,5 30,6 43,6 35,7 79,3 132,5 Plastics in primary forms 5727,5 27,1 18,9 25,9 25,7 51,6 119,9 Plastics in non-primary forms 5815,6 19,3 14,4 17,9 20,3 38,2 111,6 Chemical materials and products, n.e.s. 59

  Manufactured goods classified 6951,5 925,0 674,0 910,6 916,3 1826,9 112,7 mainly by raw materials

  Leather, leather manufactures, 6115,2 15,2 9,3 13,0 12,4 25,4 96,6 n.e.s. and dressed furskins

  192,0 190,8 131,9 177,5 189,7 367,3 105,4 Rubber manufactures 62100,2 95,8 68,3 88,2 84,9 173,2 107,6 Wood manufactures (excluding furniture) 63

  Paper, paperboard and articles of 6434,7 35,2 28,7 30,8 29,7 60,4 109,3 paper pulp, of paper or of paperboard

  Textile yarn, fabrics, made-up articles, 65132,4 123,6 84,1 119,5 123,2 242,7 116,4 n.e.s. and related products

  29,5 29,0 21,6 27,3 26,1 53,4 105,0 Non-metallic mineral manufactures 66193,9 183,3 151,5 222,8 167,6 390,4 113,4 Iron and steel 67

  78,2 78,3 51,3 83,6 72,2 155,8 105,2 Non-ferrous metals 68175,4 174,0 127,2 147,8 210,5 358,2 129,1 Manufactures of metals 69

  Machinery and 72638,2 2618,5 2081,3 2614,0 2653,8 5267,8 112,7 transport equipment

  Power generating machinery 71169,2 167,0 119,3 150,9 158,8 309,7 111,2 and equipment

  milioane euro / million euro

  2018

  29

 • COD Feb. Mart. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept.CSCI Feb. March April May June July Aug. Sept.REV.4

  72 Ma�ini �i aparate specializatepentru industriile specifice 62,3 81,6 60,1 75,5 64,5 62,6 56,6 70,0

  73 Ma�ini �i aparate pentru prelucrarea metalelor 14,4 13,2 10,8 16,5 13,8 14,3 12,4 16,3

  74 Ma�ini �i aparate industriale cu aplica�ii generale; p�r�i �i piese deta�ate ale acestor ma�ini 324,8 382,6 305,5 373,2 333,3 316,6 287,4 340,1

  75 Ma�ini �i aparate de birou sau pentru prelucrarea automat� a datelor 21,8 27,5 25,4 25,6 23,9 22,0 18,1 22,2

  76 Aparate �i echipamente de telecomunica�ii �i pentru înregistrarea �i reproducerea sunetului �i imaginii 122,6 119,6 104,1 127,8 108,6 109,2 92,7 112,8

  77 Ma�ini, aparate electrice �i p�r�i ale acestora (inclusiv echivalentele neelectrice ale ma�inilor �i aparatelor electrice de uz casnic) 771,7 887,2 737,2 860,7 779,7 722,1 731,6 871,0

  78 Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pern� de aer) 854,3 997,3 791,9 934,0 894,0 841,6 679,8 848,4

  79 Alte echipamente de transport 100,4 58,1 89,5 167,7 32,0 105,0 147,2 54,7

  8 Articole manufacturate diverse 835,0 942,6 730,8 909,5 893,0 856,1 741,1 930,4

  81 Construc�ii prefabricate; alte instala�ii �i accesorii pentru instala�ii sanitare, de înc�lzire �i de iluminat 23,0 26,8 21,9 26,6 23,8 22,4 20,6 27,4

  82 Mobil� �i p�r�ile ei 193,4 219,5 172,2 189,7 180,4 162,0 165,9 197,283 Articole de voiaj, saco�e �i similare 13,6 13,3 10,9 13,1 12,9 13,1 8,7 14,184 Imbr�c�minte

  �i accesorii 224,3 247,9 188,9 237,8 247,4 248,2 198,6 234,385 Înc�l��minte 125,4 126,6 95,5 116,3 116,1 133,7 91,2 132,187 Instrumente �i aparate profesionale,

  �tiin�ifice �i de control 144,3 175,4 139,8 196,7 175,0 161,8 162,4 185,888 Aparate fotografice, echipamente

  �i furnituri de optic�; ceasuri �i orologii 4,9 4,8 3,9 5,2 3,8 3,9 3,8 3,6

  89 Alte articole diverse 106,1 128,3 97,7 124,2 133,8 111,0 89,9 135,9

  9 Bunuri necuprinse în alt� sec�iune din CSCI 18,3 21,6 20,4 19,4 19,7 19,3 20,3 23,3

  milioane euro / million euro

  EXPORTURILE FOB PE SEC�IUNI CONFORM CLASIFIC�RII STANDARD DE COMER�

  FOB EXPORTS BY SECTIONS ACCORDING TO STANDARD INTERNATIONAL TRADE

  p) Date provizorii. / Provisional data.

  CLASSIFICATION (SITC REV. 4) - continued

  INTERNA�IONAL (CSCI REV. 4) - continuare

  r) Date revizuite. / Revised data.

  2017p)

  7.7.

  30

  1.I-28.II 2018Oct. Noi. Dec. Ian.r) Feb.p) 1.I-28.II p) în % fa�� de CODEOct. Nov. Dec. Jan. r) Feb. p) 1.I-28.II p) 1.I-28.II 2017 SITC

  1.I-28.II 2018 REV.4in % as

  against1.I-28.II 2017

  Machinery specialised for 7266,7 66,6 54,1 56,5 53,6 110,1 94,7 particular industries

  Metal working 7314,3 13,1 11,5 12,5 19,3 31,8 114,8 machinery

  General industrial machinery and 74equipment, and machine

  360,5 363,9 295,0 339,1 343,7 682,8 109,7 partsOffice machines and automatic data 75

  22,4 24,4 23,1 22,5 24,4 47,0 115,0 processing machinesTelecommunications and sound 76recording and reproducing

  120,4 122,3 92,7 95,1 98,6 193,7 84,9 apparatus and equipmentElectric machinery, apparatus and 77appliances, and parts thereof (including non-electric counterpartsof electric household

  906,3 918,2 654,8 858,9 843,8 1702,6 114,2 equipment)Road vehicles (including air-cushion 78

  880,0 882,8 770,4 1007,8 999,7 2007,5 122,7 vehicles)98,5 60,1 60,3 70,8 111,9 182,7 79,2 Other transport equipment 79

  Miscellaneous manufactured 8903,6 935,1 692,0 828,7 847,7 1676,4 104,3 articles

  Prefabricated buildings; sanitary 81plumbing, heating and lighting

  27,4 28,8 18,6 23,8 23,9 47,8 110,2 fixtures and fittings n.e.s198,8 210,2 146,6 191,3 191,1 382,4 102,0 Furniture and parts thereof 82

  14,5 15,4 11,1 14,0 12,7 26,6 101,5 Travel goods, handbags and similar 83Articles of apparel 84

  225,1 227,1 180,6 208,0 210,1 418,2 96,0 and clothing accessories113,5 112,6 77,7 106,0 108,2 214,2 90,5 Fotwear 85

  Professional, scientific and 87199,2 199,2 153,9 179,8 191,0 370,8 132,0 controlling instruments and apparatus

  Photographic apparatus, equipment 88and supplies and optical goods,

  4,1 3,8 3,3 3,4 3,0 6,4 75,6 watches and clocksMiscellaneous manufactured 89

  120,9 138,1 100,2 102,3 107,7 210,0 104,2 articles n.e.s.

  Goods not elsewhere 921,3 21,1 16,4 21,7 19,4 41,1 109,4 classified in SITC

  milioane euro / million euro

  2018

  31

 • COD Feb. Mart. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept.CSCI Feb. March April May June July Aug. Sept.REV.4

  TOTAL 5724,4 6767,9 5821,9 6684,5 6433,7 6215,1 5982,8 6583,9

  0 Alimente �i animale vii 455,8 591,4 487,8 552,8 456,3 461,0 481,4 479,300 Animale vii 11,3 16,9 14,9 20,3 16,8 15,2 18,0 18,401 Carne �i preparate din carne 54,5 60,7 61,7 77,3 74,5 75,6 88,2 95,202 Produse lactate �i ou� de p�s�ri 41,5 48,0 37,1 43,6 45,4 41,7 43,6 44,903 Pe�te, crustacee, molu�te 20,2 25,3 19,2 22,4 22,9 20,8 20,9 21,804 Cereale �i preparate pe baz� de cereale 77,2 101,5 86,9 94,4 61,6 69,3 83,9 70,205 Legume �i fructe 118,4 152,2 127,9 139,0 98,7 81,4 82,3 81,506 Zaharuri, preparate pe

  baz� de zah�r �i miere 15,8 43,9 30,8 30,6 14,3 38,9 19,2 20,807 Cafea, ceai, cacao, condimente

  �i preparate ale acestora 46,2 50,8 40,9 40,1 41,9 39,8 50,6 53,308 Hran� destinat� animalelor (exclusiv

  cereale nem�cinate) 32,8 45,3 33,9 43,9 41,1 39,8 38,4 30,809 Produse �i preparate

  alimentare diverse 37,9 47,0 34,6 41,1 39,0 38,3 36,3 42,5

  1 B�uturi �i tutun 42,6 60,4 50,5 60,7 52,6 58,9 60,1 55,411 B�uturi 17,7 24,2 24,4 29,1 25,2 29,3 26,5 26,312 Tutun brut �i prelucrat 25,0 36,2 26,1 31,6 27,4 29,6 33,6 29,0

  2 Materiale crude, necomestibile, exclusiv combustibil 184,2 230,4 188,8 230,7 177,0 169,9 170,0 186,5

  21 Piei crude, piei t�b�cite �i bl�nuri brute 0,4 0,7 0,4 0,8 0,5 0,5 0,3 0,522 Semin�e �i fructe oleaginoase 24,8 23,7 15,5 49,3 13,8 25,0 24,0 26,223 Cauciuc brut (inclusiv cauciuc

  sintetic �i regenerat) 33,7 35,8 39,5 40,8 37,6 31,8 32,4 28,724 Lemn �i plut� 17,9 22,0 19,3 19,1 18,7 20,1 20,0 20,425 Past� de hârtie �i de�euri de hârtie 5,9 6,7 7,1 8,5 7,7 8,5 7,9 8,926 Fibre textile (cu excep�ia lânii în fuior

  �i a lânii piept�nate) �i de�eurile lor (neprelucrate în fire sau �es�turi) 29,6 31,4 24,1 31,8 32,1 27,4 17,3 35,2

  27 Îngr���minte naturale �i minerale naturale (exclusiv c�rbune, petrol �i pietre pre�ioase) 8,0 10,6 14,9 10,6 9,3 9,4 8,8 9,2

  28 Minereuri metalifere �i de�euri de metale 32,4 61,2 43,7 47,3 41,4 33,0 42,5 36,629 Alte materii brute de origine animal�

  sau vegetal� 31,5 38,3 24,2 22,3 15,8 14,2 16,8 20,8

  3 Combustibili minerali, lubrifian�i �i materiale derivate 369,2 353,0 382,6 377,6 293,6 436,0 461,4 428,7

  32 C�rbune, cocs �i brichete 28,5 31,4 29,6 23,8 26,0 29,7 31,5 27,233 Petrol, produse petroliere

  �i produse înrudite 267,3 290,5 333,5 328,5 252,2 384,4 397,8 379,934 Gaz �i produse industriale ob�inute din gaz 54,2 20,1 7,9 4,9 5,5 3,5 3,8 4,535 Energie electric� 19,1 11,0 11,6 20,4 9,8 18,4 28,3 17,0

  milioane euro / million euro

  2017p)

  IMPORTURILE CIF PE SEC�IUNI CONFORM CLASIFIC�RII STANDARD

  r) Date revizuie. / Revised data.p) Date provizorii. / Provisional data.

  DE COMER� INTERNA�IONAL (CSCI REV. 4)CIF IMPORTS BY SECTIONS ACCORDING TO STANDARD INTERNATIONAL TRADE CLASSIFICATION (SITC REV. 4)8.

  32

  1.I-28.II 2018Oct. Noi. Dec. Ian.r) Feb.p) 1.I-28.II p) în % fa�� de CODEOct. Nov. Dec. Jan. r) Feb. p) 1.I-28.II p) 1.I-28.II 2017 SITC

  1.I-28.II 2018 REV.4in % as

  against1.I-28.II 2017

  7087,3 6908,8 6103,9 6198,7 6340,8 12539,5 113,9 TOTAL

  519,4 536,7 511,4 458,2 477,9 936,1 109,9 Food and live animals 015,9 11,1 9,6 13,1 11,1 24,1 109,1 Live animals 0087,9 73,9 76,4 62,2 62,6 124,8 126,8 Meat and meat preparations 0148,4 49,9 45,4 41,6 43,2 84,8 104,1 Dairy products and birds eggs 0223,8 27,9 24,9 21,6 21,1 42,7 115,5 Fish, crustaceans, molluscs 0370,9 82,1 61,1 52,4 69,1 121,5 98,2 Cereals and cereal preparations 04

  102,1 121,6 133,9 130,3 130,9 261,2 113,8 Vegetables and fruit 05Sugars, sugar preparations 06

  30,2 21,6 17,4 23,8 18,2 42,0 123,8 and honeyCoffee, tea, cocoa, spices 07

  59,7 63,9 53,7 41,8 50,4 92,2 103,4 and manufactures thereofFeeding stuff for animals (not including 08

  37,2 37,3 51,1 34,2 31,3 65,5 101,1 unmilled cereals)Miscellaneous edible products 09

  43,3 47,4 37,9 37,4 40,0 77,4 108,2 and preparations

  63,8 67,7 58,6 52,9 51,9 104,8 129,3 Beverages and tobacco 125,5 29,8 25,2 16,6 19,6 36,1 113,2 Beverages 1138,3 37,9 33,4 36,3 32,4 68,7 139,7 Tobacco and tobacco manufactures 12

  Crude materials, inedible, 2192,6 192,1 170,6 184,5 197,0 381,5 112,9 except fuels

  0,5 2,0 1,3 1,0 0,6 1,6 152,9 Hides, skins and fur skins, raw 2120,1 25,4 27,6 27,6 30,6 58,2 107,7 Oil seeds and oleaginous fruit 22

  Raw rubber (including synthetic and 2333,3 29,6 23,7 27,1 26,2 53,4 94,1 reclaimed)22,9 23,4 25,3 18,4 19,8 38,2 127,7 Cork and wood 24

  8,1 8,5 8,9 7,1 7,3 14,4 125,6 Pulp and waste paper 25Textile fibres (other than wool tops and 26wool yarn combed) and their wastes

  31,3 30,8 24,4 29,8 31,1 60,9 103,6 (not manufactured into yarn or fabric)Crude fertilisers and minerals (excluding 27

  13,9 9,8 8,5 8,5 11,8 20,3 151,1 coal, petroleum and precious stones)43,4 40,8 31,0 45,6 39,4 85,0 136,5 Metalliferrous ores and metal scrap 28

  Crude animal and vegetable 2919,0 21,6 19,8 19,3 30,3 49,6 98,8 materials, n.e.s.

  Mineral fuels, lubricants and 3457,6 467,8 483,0 500,6 459,6 960,2 114,4 related materials

  28,8 25,5 22,0 27,5 23,1 50,7 91,3 Coal, coke and briquettes 32Petroleum, petroleum products and 33

  387,1 395,3 384,2 404,4 379,0 783,4 125,6 related materials22,2 29,8 69,7 58,3 51,1 109,3 85,5 Gas, natural and manufactured 3419,4 17,1 7,0 10,5 6,3 16,8 52,1 Electricity 35

  2018

  milioane euro / million euro

  33

 • COD Feb. Mart. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept.CSCI Feb. March April May June July Aug. Sept.REV.4

  4 Uleiuri, gr�simi �i ceruri de origine animal� �i vegetal� 11,2 15,1 11,2 14,9 13,9 11,1 12,4 14,9

  41 Uleiuri �i gr�simi de origine animal� 1,4 2,0 1,0 1,9 2,1 1,3 1,6 2,742 Gr�simi �i uleiuri vegetale fixate, brute,

  rafinate sau frac�ionate 7,9 10,6 8,4 10,9 9,8 8,0 8,6 9,743 Alte uleiuri �i gr�simi animale sau

  vegetale prelucrate; cear� de origine animal� sau vegetal�, amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale 1,9 2,5 1,8 2,1 2,0 1,8 2,2 2,4

  5 Produse chimice �i produse derivatenespecificate în alt� sec�iune 789,0 945,3 758,7 868,7 883,8 875,7 878,1 864,6

  51 Produse chimice organice 48,4 56,0 54,1 69,3 69,1 55,6 91,6 60,252 Produse chimice anorganice 22,9 25,0 23,0 28,4 22,0 22,0 23,9 22,253 Produse tanante �i colorante 34,8 43,5 37,4 47,7 45,5 42,8 38,6 42,154 Produse medicale �i farmaceutice 212,1 254,3 218,1 257,0 294,8 270,4 248,8 262,155 Uleiuri esen�iale, rezinoide �i substan�e

  parfumate,preparate pentru toalet�, produse de înfrumuse�are 78,7 92,9 74,6 88,0 91,5 89,3 94,1 93,8

  56 Îngr���minte minerale sau chimice 56,5 67,2 23,7 31,6 24,8 58,4 74,1 44,057 Materiale plastice sub forme primare 112,8 140,5 134,3 144,9 141,8 146,7 137,4 145,758 Materiale plastice prelucrate 79,3 99,4 84,4 98,4 93,0 97,2 85,9 93,659 Alte materiale �i produse chimice 143,5 166,4 109,0 103,4 101,3 93,0 83,7 100,7

  6 M�rfuri manufacturate clasificate înprincipal dup� materia prim� 1151,9 1337,6 1173,3 1442,3 1327,7 1291,5 1158,6 1335,7

  61 Piele brut� �i alt� piele �i blan� prelucrate 65,1 72,9 65,5 86,3 77,2 69,5 52,1 72,8

  62 Cauciuc prelucrat 87,7 98,5 77,1 81,3 78,8 84,8 82,4 94,963 Articole din lemn (exclusiv mobil�) 29,9 37,8 35,3 43,8 40,7 43,3 41,3 44,564 Hârtie, carton �i articole din past�

  de celuloz�, din hârtie sau din carton 76,0 91,4 77,4 95,0 90,8 91,2 88,6 94,865 Fire, �es�turi, articole textile necuprinse

  în alt� parte �i produse conexe 249,2 287,6 251,4 304,9 279,8 260,9 200,5 251,666 Articole din minerale nemetalice 67,6 85,3 77,0 96,3 90,7 84,4 91,1 91,467 Fier �i o�el 222,0 263,2 233,3 303,4 270,0 262,7 238,1 274,668 Metale neferoase 101,7 109,7 101,3 119,1 115,8 116,5 103,4 123,269 Articole prelucrate din metal 252,7 291,3 254,9 312,2 283,8 278,3 261,0 287,8

  7 Ma�ini �i echipamente pentru transport 2103,0 2512,9 2177,8 2465,9 2577,9 2249,2 2119,5 2464,371 Ma�ini generatoare de putere

  �i echipamentele lor 155,8 171,6 152,0 168,2 153,4 149,9 121,0 137,6

  p) Date provizorii. / Provisional data.

  2017p)

  DE COMER� INTERNA�IONAL (CSCI REV. 4) - continuare

  TRADE CLASSIFICATION (SITC REV. 4) - continued

  milioane euro / million euro

  IMPORTURILE CIF PE SEC�IUNI CONFORM CLASIFIC�RII STANDARD

  CIF IMPORTS BY SECTIONS ACCORDING TO STANDARD INTERNATIONAL

  r) Date revizuie. / Revised data.

  8.

  34

  1.I-28.II 2018Oct. Noi. Dec. Ian.r) Feb.p) 1.I-28.II p) în % fa�� de CODEOct. Nov. Dec. Jan. r) Feb. p) 1.I-28.II p) 1.I-28.II 2017 SITC

  1.I-28.II 2018 REV.4in % as

  against1.I-28.II 2017

  Animal and vegetable oils, fats 415,8 15,4 13,1 12,6 11,2 23,8 107,0 and waxes

  2,5 1,9 2,2 2,2 1,3 3,5 97,5 Animal oils and fats 41Fixed vegetable fats and oils, crude, 42

  11,1 11,4 9,0 8,1 8,1 16,1 107,6 refined or fractionatedAnimal or vegetable fats and oils, 43 processed; waxes of animal or vegetable origin; inedible mixturesor preparations of animal

  2,3 2,1 1,9 2,3 1,9 4,2 113,7 or vegetable fats and oils, n.e.s.

  Chemicals and related products, 5891,3 877,7 746,2 791,8 840,2 1632,0 111,1 n.e.s.

  60,4 61,4 57,6 59,2 58,3 117,5 123,6 Organic chemicals 5126,4 26,3 19,6 21,4 21,4 42,8 105,7 Inorganic chemicals 5244,5 42,5 31,7 33,4 37,8 71,2 114,2 Dyeing, tanning and colouring materials 53

  275,5 269,6 242,2 210,5 230,9 441,4 106,1 Medical and pharmaceutical products 54Essential oils, resinoids and perfume 55materials: toilet, polishing

  99,7 101,4 78,2 86,2 90,3 176,4 116,3 and cleansing preparations39,6 33,6 45,5 37,3 43,9 81,3 87,6 Mineral or chemical fertilisers 56

  154,0 145,7 111,8 136,0 136,8 272,9 127,8 Plastics in primary forms 57101,5 95,9 70,7 82,5 85,0 167,5 112,1 Plastics in non-primary forms 58

  89,7 101,3 88,8 125,3 135,8 261,1 105,4 Chemical materials and products, n.e.s. 59

  Manufactured goods classified 61437,6 1372,9 1068,7 1224,8 1268,7 2493,4 114,5 mainly by raw materials

  Leather, leather manufactures, 6182,8 72,6 56,0 64,6 69,8 134,4 109,2 n.e.s. and dressed furskins96,7 93,9 67,6 84,0 98,3 182,3 113,3 Rubber manufactures 6242,4 41,7 31,0 33,1 37,3 70,3 126,1 Wood manufactures (excluding furniture) 63

  Paper, paperboard and articles of 64101,8 96,4 87,1 87,9 87,5 175,4 114,2 paper pulp, of paper or of paperboard

  Textile yarn, fabrics, made-up articles, 65286,7 275,1 210,3 245,3 248,6 493,8 102,4 n.e.s. and related products

  89,2 84,8 61,9 71,5 76,2 147,7 125,3 Non-metallic mineral manufactures 66304,7 282,5 211,9 251,7 246,8 498,5 119,6 Iron and steel 67131,5 122,5 93,4 110,7 123,9 234,6 121,5 Non-ferrous metals 68301,8 303,5 249,5 275,9 280,4 556,4 117,4 Manufactures of metals 69

  2697,7 2602,6 2336,4 2296,9 2358,0 4654,9 114,8 Machinery and transport equipment 7Power generating machinery 71

  164,4 164,6 168,0 155,9 178,3 334,3 108,0 and equipment

  2018

  milioane euro / million euro

  35

 • COD Feb. Mart. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept.CSCI Feb. March April May June July Aug. Sept.REV.4

  72 Ma�ini �i aparate specializatepentru industriile specifice 145,7 179,4 177,6 200,1 211,7 206,7 180,4 185,7

  73 Ma�ini �i aparate pentru prelucrarea metalelor 49,9 37,3 40,5 49,2 47,3 49,8 46,2 40,2

  74 Ma�ini �i aparate industriale cu aplica�ii generale; p�r�i �i piese deta�ate ale acestor ma�ini 293,8 364,4 301,2 374,6 354,3 336,3 305,3 355,3

  75 Ma�ini �i aparate de birou sau pentru prelucrarea automat� a datelor 72,0 89,4 75,1 74,1 73,1 66,7 80,9 76,3

  76 Aparate �i echipamente de telecomunica�ii �i pentru înregistrarea �i reproducerea sunetului �i imaginii 182,4 250,0 206,1 218,9 238,7 177,4 183,7 245,6

  77 Ma�ini, aparate electrice �i p�r�i ale acestora (inclusiv echivalentele neelectrice ale ma�inilor �i aparatelor electrice de uz casnic ) 667,8 772,0 663,9 755,9 724,6 681,0 686,9 764,0

  78 Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pern� de aer) 511,9 620,5 541,0 602,7 548,7 551,2 493,1 594,5

  79 Alte echipamente de transport 23,7 28,4 20,2 22,0 226,1 30,1 22,0 65,0

  8 Articole manufacturate diverse 615,7 719,9 589,3 669,1 649,4 659,4 640,4 752,9

  81 Construc�ii prefabricate; alte instala�ii �i accesorii pentru instala�ii sanitare, de înc�lzire �i de iluminat 31,8 32,8 30,7 38,3 41,0 44,0 42,4 46,5

  82 Mobil� �i p�r�ile ei 49,9 57,4 49,7 57,2 51,2 51,5 51,9 55,683 Articole de voiaj, saco�e �i similare 10,4 11,2 8,2 11,9 14,2 13,5 13,3 11,684 Imbr�c�minte

  �i accesorii 112,8 140,3 108,9 116,9 114,3 119,6 134,2 157,985 Înc�l��minte 78,7 93,4 66,4 70,7 70,4 76,8 76,1 88,887 Instrumente �i aparate profesionale,

  �tiin�ifice �i de control 90,7 111,4 96,1 112,4 112,9 113,5 102,7 117,288 Aparate fotografice, echipamente

  �i furnituri de optic�; ceasuri �i orologii 17,4 20,9 15,4 19,6 16,6 15,4 15,4 24,3

  89 Alte articole diverse 224,0 252,4 213,9 242,0 228,8 225,2 204,4 251,0

  9 Bunuri necuprinse în alt� sec�iune din CSCI 1,8 1,8 1,9 2,0 1,5 2,6 1,0 1,7

  p) Date provizorii. / Provisional data.

  TRADE CLASSIFICATION (SITC REV. 4) - continued

  DE COMER� INTERNA�IONAL (CSCI REV. 4) - continuare

  milioane euro / million euro

  r) Date revizuie. / Revised data.

  2017p)

  CIF IMPORTS BY SECTIONS ACCORDING TO STANDARD INTERNATIONAL

  IMPORTURILE CIF PE SEC�IUNI CONFORM CLASIFIC�RII STANDARD

  8.

  36

  1.I-28.II 2018Oct. Noi. Dec. Ian.r) Feb.p) 1.I-28.II p) în % fa�� de CODEOct. Nov. Dec. Jan. r) Feb. p) 1.I-28.II p) 1.I-28.II 2017 SITC

  1.I-28.II 2018 REV.4in % as

  against1.I-28.II 2017

  Machinery specialised for 72181,4 163,2 206,0 131,2 164,4 295,6 121,8 particular industries

  Metal working 7344,9 51,9 60,9 47,0 43,0 89,9 107,5 machinery

  General industrial machinery and 74equipment, and machine

  364,9 367,3 322,8 329,3 339,5 668,8 118,2 partsOffice machines and automatic data 75

  103,4 104,0 94,9 86,8 83,1 169,8 111,6 processing machinesTelecommunications and sound 76recording and reproducing

  313,5 281,9 209,4 205,1 204,2 409,3 106,5 apparatus and equipmentElectric machinery, apparatus and 77appliances, and parts thereof (including non-electric counterpartsof electric household

  866,6 798,0 661,5 769,4 733,8 1503,2 114,6 equipment)Road vehicles (including air-cushion 78

  628,9 618,3 558,1 555,0 594,3 1149,2 119,5 vehicles)29,7 53,4 54,8 17,4 17,4 34,7 77,0 Other transport equipment 79

  Miscellaneous manufactured 8809,4 774,4 714,3 674,4 674,3 1348,7 115,3 articles

  Prefabricated buildings; sanitary 81plumbing, heating and lighting

  57,2 53,4 42,1 34,1 34,7 68,8 123,0 fixtures and fittings n.e.s65,8 67,2 61,7 56,2 56,8 112,9 122,1 Furniture and parts thereof 8211,6 11,5 11,4 12,5 11,4 23,9 117,3 Travel goods, handbags and similar 83

  Articles of apparel 84159,6 145,6 128,3 134,6 128,4 263,0 118,0 and clothing accessories

  82,0 69,5 60,0 75,3 84,1 159,4 105,6 Fotwear 85Professional, scientific and 87

  125,8 145,5 136,1 116,8 111,6 228,4 126,3 controlling instruments and apparatusPhotographic apparatus, equipment 88and supplies and optical goods,

  25,4 24,4 21,8 18,4 18,8 37,2 114,0 watches and clocksMiscellaneous manufactured 89

  281,9 257,1 252,9 226,5 228,6 455,0 110,0 articles n.e.s.

  Goods not elsewhere 92,2 1,6 1,6 2,0 2,0 4,0 104,9 classified in SITC

  2018

  milioane euro / million euro

  37

 • COD Feb. Mart. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept.MCE Feb. March April May June July Aug. Sept.

  TOTAL 5070,3 5727,8 4773,5 5578,9 5065,4 5226,3 4921,1 5557,7

  1 Alimente �i b�uturi 282,1 353,1 288,5 260,6 283,0 583,5 630,9 524,411 Produse de baz� (primare) 181,7 216,9 180,8 126,2 158,0 471,3 516,6 398,6

  111 În principal destinate pentru industrie 167,9 198,5 165,6 107,7 137,6 414,4 472,6 358,3112 În principal destinate pentru

  consumul casnic 13,8 18,4 15,2 18,5 20,4 57,0 44,0 40,312 Produse prelucrate 100,3 136,2 107,7 134,4 125,0 112,2 114,3 125,8

  121 În principal destinate pentru industrie 11,4 20,8 9,7 13,8 15,6 12,6 14,1 19,6122 În principal destinate pentru

  consumul casnic 88,9 115,4 98,0 120,6 109,3 99,6 100,2 106,22 Aprovizion�ri industriale

  nespecificate în alt� parte 1189,1 1350,1 1136,0 1361,9 1200,2 1111,3 1034,3 1266,221 Produse de baz� 141,4 117,0 105,9 125,7 87,9 71,0 72,4 119,722 Produse prelucrate 1047,7 1233,1 1030,2 1236,2 1112,3 1040,2 962,0 1146,53 Combustibili �i lubrifian�i 182,7 152,5 205,8 147,5 149,8 174,0 186,5 195,5

  31 Produse de baz� 0,7 0,8 1,3 1,5 2,0 2,1 11,9 2,932 Produse prelucrate 182,0 151,7 204,5 145,9 147,8 171,8 174,6 192,6

  321 Carburan�i pentru motoare 89,7 48,0 87,6 60,0 66,6 75,2 72,3 89,8322 Al�i carburan�i 92,3 103,7 117,0 86,0 81,2 96,6 102,2 102,8

  4 Bunuri de capital (exclusiv echipamente de transport) �i p�r�i �i accesorii 1048,7 1214,5 990,8 1217,9 1080,3 1040,8 982,4 1152,6

  41 Bunuri de capital (exclusiv materiale de transport) 511,1 605,2 495,0 627,4 542,9 521,9 478,5 574,9

  42 Subansamble, piese �i accesorii 537,5 609,3 495,7 590,5 537,4 518,9 504,0 577,75 Echipament de transport �i p�r�i

  �i accesorii 1439,4 1609,3 1322,2 1602,7 1402,3 1379,2 1238,9 1439,751 Automobile pentru transportul persoanelor 264,3 335,4 232,6 295,2 293,1 283,1 131,1 210,652 Alte echipamente de transport 100,1 62,1 94,7 157,7 34,6 104,5 116,7 50,8

  521 Destinate pentru industrie 86,6 41,7 80,9 140,6 21,0 92,6 107,2 41,7522 Nedestinate pentru industrie 13,5 20,4 13,8 17,1 13,5 11,9 9,5 9,153 Subansamble, piese �i accesorii 1075,1 1211,8 994,9 1149,8 1074,6 991,6 991,1 1178,36 Bunuri de consum nespecificate

  în alt� parte 906,2 1015,3 808,2 961,8 909,5 917,6 804,4 938,161 Durabile 208,4 235,8 183,2 218,2 195,3 172,0 184,2 213,462 Semi-durabile 456,5 490,6 386,8 477,4 481,2 502,1 387,8 493,863 Nedurabile 241,3 288,9 238,2 266,2 233,0 243,6 232,4 230,97 Bunuri necuprinse în alt� parte 22,1 32,9 21,9 26,5 40,5 19,8 43,6 41,2

  COD Feb. Mart. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept.SCN Feb. March April May June July Aug. Sept.

  TOTAL 5070,3 5727,8 4773,5 5578,9 5065,4 5226,3 4921,1 5557,7

  1 Bunuri de capital 597,7 646,9 576,0 768,0 563,9 614,5 585,7 616,62 Bunuri intermediare 3074,0 3495,0 2920,2 3311,2 3048,7 3147,5 3130,2 3505,83 Bunuri de consum 1022,5 1169,6 935,2 1118,0 1052,7 1086,1 958,1 1093,74 Bunuri necuprinse în cele 3 clase 376,2 416,3 342,1 381,6 400,1 378,2 247,1 341,7

  2017p)

  EXPORTURILE FOB PE CLASE DE BAZ� DIN SISTEMUL CONTURILOR NA�IONALE (SCN)FO