of 25 /25
12/3/2011 1 Institusi Penguatkuasaan Nurazmallail Bin Marni Sayed Mahussain Bin Sayed Ahmad al-Idrus Institusi-Institusi Islam (UICI 2042)

Institusi-Institusi Islam (UICI 2042) Institusi Penguatkuasaanocw.utm.my/file.php/33/utmocw-UICI2042-11.pdf · sebagai sebuah institusi yang penting dalam sesebuah negara Islam yang

 • Author
  others

 • View
  32

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Institusi-Institusi Islam (UICI 2042) Institusi...

 • 12/3/2011

  1

  Institusi Penguatkuasaan

  Nurazmallail Bin Marni

  Sayed Mahussain Bin Sayed Ahmad al-Idrus

  Institusi-Institusi Islam(UICI 2042)

 • 12/3/2011

  2

  OBJEKTIFOBJEKTIF

  1. Menjelaskan konsep institusi hisbah (wilayah al-hisbah) yangberperanan melaksanakan al-amr bi al-ma’ruf (gesaanmelakukan kebaikan) dan al-nahy an al-munkar (laranganmelakukan kejahatan)

  2. Menjelaskan konsep institusi mazalim (wilayah al-mazalim)sebagai sebuah institusi yang penting dalam sesebuah negaraIslam yang berperanan melaksanakan keadilan danmenghapuskan kezaliman, pencerobohan, penyalahgunaankuasa, rasuah dan sebarang bentuk penyelewengan yangdilakukan oleh pegawai kerajaan dan orang yang berkuasadalam sesebuah negara.

  2

 • 12/3/2011

  3

  OBJEKTIFOBJEKTIF

  3. Menjelaskan persamaan dan perbezaan bidang kuasakehakiman, hisbah, dan mazalim.

  4. Mengutarakan pelbagai institusi yang wujud di Malaysia yangberperanan melaksanakan sebahagian daripadatanggungjawab hisbah dan mazalim.

  5. Mengutarakan beberapa cadangan ke arah memantapkaninstitusi penguatkuasaan di Malaysia.

  3

 • 12/3/2011

  4

  DEFINISI AL-HISBAH &TUJUANNYA

  • Hisbah dari segi bahasa bermaksud meneliti, mentadbir,melihat, mencegah atau menahan.

  • Dari segi istilah, hisbah ialah suatu perintah untuk berbuatbaik jika ternyata ditinggalkan dan larangan dari berbuatmunkar (jahat) jika ternyata dilakukan.

  • Hisbah bertujuan menangani dan memastikan segalasuruhan kebaikan (amar ma’ruf) dan larangan kejahatan (nahi munkar ) dipatuhi dan dilaksanakan dalam urusankehidupan seharian khususnya yang melibatkan hubungansesama manusia yang berkaitan dengan perniagaan,perdagangan, pemerintahan, pentadbiran, pergaulan,perhubungan, pengangkutan, sukan, pendidikan sertaperkara-perkara lain yang bersangkutan dengankemudahan awam.

  4

 • 12/3/2011

  5

  BEZA ANTARA PEGAWAI PENGUATKUASA HISBAH &SUKARELAWAN HISBAH

  5

  PEGAWAI PENGUATKUASA HISBAH SUKARELAWAN HISBAH

  1) Tugas hisbah adalah kewajipan farduain

  Tugas hisbah adalah kewajipan fardukifayah

  2) Dilantik khusus oleh kerajaan Hisbah hanya pekerjaan sambilan

  3) Ditugaskan untuk menerima pengaduan Tidak ditugaskan untuk menerimapengaduan

  4) Ditugaskan memeriksa perbuatanmunkar bersama pembantunya

  Ditugaskan memeriksa perbuatan munkar

 • 12/3/2011

  6

  Sambungan …

  6

  PEGAWAI PENGUATKUASA HISBAH SUKARELAWAN HISBAH

  5) Berhak mengenakan hukuman takzirterhadap pelaku munkar denganketentuan yang tidak sampai seberathukuman hudud

  Tidak berhak mengenakan hukuman takzirterhadap pelaku munkar

  6) Berhak mendapat gaji daripadabaitulmal (perbendaharaan)

  Tidak berhak mendapat gaji daripadabaitulmal (perbendaharaan)

  7) Dibolehkan untuk berijtihad dalamperkara yang berkaitan adat setempatsemasa melaksanakan tugas hisbah

  Tidak dibolehkan untuk berijtihad dalamperkara yang berkaitan adat setempatsemasa melaksanakan tugas hisbah

 • 12/3/2011

  7

  PELAKSANAAN HISBAH PADAZAMAN SEKARANG

  • Hisbah ketika ini diamalkan sebagai institusi di beberapanegara Arab (seperti Arab Saudi) dan Afrika (seperti Sudan& Somalia).

  • Pada tahun 2003 Wilayah Northwest Frontier di Pakistantelah meluluskan undang-undang Syariah yang mempunyaiperuntukan bagi mewujudkan institusi Hisbah.

  • Di Indonesia, beberapa daerah contohnya Acheh telahmemperkenalkan Peraturan Daerah yang bertujuanmenguatkuasakan Syariah dan terdapat di dalamnyaperuntukan bagi institusi Hisbah.

  • Namun, pelaksanaan hisbah masa kini tertumpu kepadamengawasi individu dan mencegahnya daripada melakukanmaksiat.

  7

 • 12/3/2011

  8

  PENGHAYATAN PRINSIP HISBAH DI MALAYSIA

  • Pelaksanaan prinsip-prinsip Hisbah akan membawa kepadaurus tadbir yang baik (good governance) dalam kerajaan.Seterusnya kerajaan akan dapat berfungsi dengan amanahdan cekap.

  • Di Malaysia, meskipun istilah hisbah tidak digunapakai,namun dari segi perlaksanaannya kewujudan pelbagaiagensi kerajaan dan bukan kerajaan sebahagiannyasudahpun memenuhi konsep sebenar hisbah. Pelaksanaanhisbah di Malaysia boleh dilihat daripada peranan:– Polis Diraja Malaysia (PDRM)– Pegawai Penguatkuasa Agama (contoh JAJ & JAIS)– Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal

  Pengguna– Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM)

  8

 • 12/3/2011

  9

  LOGO POLIS DIRAJA MALAYSIA (PDRM)LOGO POLIS DIRAJA MALAYSIA (PDRM)

  9

 • 12/3/2011

  10

  KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI& HAL EHWAL PENGGUNA (KPDNHEP)

  10

  • Kini dikenali sebagai Kementerian Perdagangan DalamNegeri, Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK)berkuatkuasa 11 Jun 2009.

  • KPDNHEP pada asalnya ditubuhkan pada Oktober 1990dengan matlamat untuk menggalakkan pembangunanperdagangan dalam negeri yang beretika di sampingmelindungi kepentingan pengguna.

  • Bidang tanggungjawab KPDNKK termasukpengawalseliaan perdagangan dalam negeri, perlindunganhak-hak pengguna, perlindungan harta intelek, danpendaftaran serta penyeliaan perniagaan.

 • 12/3/2011

  11

  11

 • 12/3/2011

  12

  INSTITUSI AL-MAZALIM

  • Definisi Al-Mazalim: Mazalim berasal daripada kata kerjazalama yang bermakna zalim, iaitu ceroboh atau aniaya.

  • Berdasarkan perkataan zalim ini maka wujudlah satuinstitusi yang berfungsi untuk mencegah kezaliman danmenegakkan keadilan yang dikenali dengan nama wilayahal-mazalim.

  • Ringkasnya, wilayah al-mazalim adalah merujuk kepadasatu institusi yang berfungsi untuk mencegah kezalimandan menegakkan keadilan.

  • Dalam konteks moden di Malaysia, institusi al-mazalimwujud dalam bentuk tribunal atau suruhanjaya diraja yangdibentuk khas bagi membincangkan kes berprofail tinggi.

  12

 • 12/3/2011

  13

  Kelayakan Pengerusi Suruhanjaya(Wali al-Mazalim)

  • Syarat-syaratnya adalah seperti berikut;1) berkemampuan tinggi

  2) berkemampuan melaksanakan keputusan

  3) memiliki wibawa dan pengaruh yang besar

  4) terkenal dengan sifat bersih dan lurus

  5) tidak tamak

  6) sangat warak.

  13

 • 12/3/2011

  14

  Bidang Kuasa Institusi Al-Mazalim(1) Kes-kes kezaliman yang tidak perlu adanya pihak

  yang mendakwa tetapi memadai dengan hakim al-mazalim mengambil tindakan berdasarkanpengetahuannya sahaja seperti:

  1) Menghukum gabenor atau pegawai yang melakukanpencerobohan dan kezaliman terhadap rakyat.

  2) Pemungut cukai yang melakukan kezaliman semasabertugas mengutip cukai.

  3) Mengembalikan apa-apa yang telah dirampas olehgabenor atau pemerintah secara zalim kepadatuannya.

  14

 • 12/3/2011

  15

  Sambungan …

  4) Menyemak dan memeriksa catatan dan failurusan pentadbiran dan kira-kira yangmenjadi bidang tugas seseorang pegawai.

  5) Memastikan wakaf am diuruskan danditadbir mengikut apa yang telah disyaratkanpadanya.

  15

 • 12/3/2011

  16

  Sambungan …(2) Kes kezaliman yang perlu kepada pendakwaan atau

  aduan daripada pihak-pihak yang dizalimi antaranya;1) Pekerja yang menerima upah yang kurang atau

  lambat.2) Mengembalikan apa-apa yang dirampas oleh gabenor

  atau pegawai kepada pemilik yang berhak3) Memastikan wakaf khas diurus dan ditadbir mengikut

  syarat pewakaf jika diadu berlaku penyelewengan4) Melaksanakan hukuman yang tidak dapat

  dilaksanakan oleh mahkamah kadi kerana orang yangdihukum lebih tinggi kedudukan dan tarafnya.

  16

 • 12/3/2011

  17

  Sambungan …5) Membicara dan melaksanakan perkara-

  perkara yang tidak dapat dilakukan olehwilayah al-hisbah dalam perkara yangberhubungan dengan kepentingan umum.

  6) Mengawasi pelaksanaan kewajipan terhadaphak Allah dan ibadat zahir seperti solatJumaat, Hari Raya dan jihad.

  7) Menyelesaikan perbalahan dan menjatuhkanhukuman antara pihak-pihak yang bertikai.

  17

 • 12/3/2011

  18

  Beza Antara Mahkamah Mazalim(Pengaduan) & Mahkamah Kadi

  18

  MAHKAMAH MAZALIM MAHKAMAH KADI

  1) Memiliki kehebatan yang disegani danditakuti dalam mencegah pihak yangbertikai daripada terus bertikaian danyang zalim daripada terus menzalimi.

  Tiada kehebatan yang disegani dan ditakutidalam mencegah pertikaian berterusanpihak yang bertikai dan kezalimanberterusan pihak yang zalim.

  2) Bidang kuasanya luas. Bidang kuasanya terhad berdasarkantauliah yang diperolehi.

  3) Boleh menggunakan keistimewaannyauntuk mengetahui sebab dan latarbelakang sesuatu kes supaya kebenaran(hak) dan kepalsuan (batil) bolehdiketahui.

  Tidak boleh menggunakankeistimewaannya untuk mengetahui sebabdan latar belakang sesuatu kes .

 • 12/3/2011

  19

  Sambungan…

  19

  MAHKAMAH MAZALIM MAHKAMAH KADI

  4) Berkuasa mengenakan tindakan untukmendidik orang yang zalim, menghukumdan membetulkan orang yangmenceroboh

  Tidak berkuasa mengenakan tindakanuntuk mendidik orang yang zalim,menghukum dan membetulkan orangyang menceroboh

  5) Boleh melengahkan kes jika perlumeskipun salah satu pihak yang bertikaimeminta agar kesnya diputuskan dengansegera tanpa kelewatan

  Tidak boleh melengahkan kes.

  6) Boleh mendengar persaksian orangyang tidak dipastikan keadilannya.

  Hanya mendengar persaksian daripadasaksi yang adil sahaja.

 • 12/3/2011

  20

  Persamaan Antara Penyelia Mazalimdengan Pegawai Hisbah (Muhtasib)

  • Persamaan dari segi;

  1) Pelaksanaan tanggungjawab denganmenggunakan kekuatan, ketegasan, dankekerasan.

  2) Keharusan bertindak tanpa perlu menerimapengaduan dan tuduhan.

  20

 • 12/3/2011

  21

  Perbezaan Antara Penyelia Mazalimdengan Pegawai Hisbah (Muhtasib)

  21

  PENYELIA MAZALIM PEGAWAI HISBAH

  1) Boleh bertindak dalam perkara yangmenjadi tanggungjawab kadi danmuhtasib

  Tidak boleh bertindak mewakili kadi danpenyelia mazalim.

  2) Boleh bertindak sebagai pihak yangmenjatuhkan hukuman.

  Tidak boleh bertindak sebagai pihak yangmenjatuhkan hukuman tetapi bolehbertindak segera untuk melaksana kerja-kerja menyuruh perkara yang ma’ruf danmelarang daripada melakukan yangmunkar.

 • 12/3/2011

  22

  22LAMAN WEB RASMI BIRO PENGADUAN AWAM (BPA)

 • 12/3/2011

  23

  INSTITUSI MAZALIM DI MALAYSIA• Umumnya institusi mazalim yang seratus

  peratus menyamai konsep mazalim padazaman kegemilangan Islam tidak wujud diMalaysia.

  • Namun terdapat juga di negara kita beberapainstitusi yang menyerupai institusi mazalim,antaranya:

  1) Biro Pengaduan Awam (BPA)

  2) Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia(SUHAKAM).

  23

 • 12/3/2011

  24

  CARTA ORGANISASI SUHAKAM

  24

 • 12/3/2011

  25

  LATIHAN

  1) Jelaskan persamaan dan perbezaan antarabidang kuasa muhtasib dan mazalim.

  2) Nyatakan bidang tugas pegawai hisbah dansukarelawan hisbah.

  3) Jelaskan kepentingan institusi hisbah danmazalim dalam membenteras aktiviti negatifdalam masyarakat sekarang.

  25