Click here to load reader

INSTITUJIA PREFECTULUI -JUDEJUL BISTRIJA-NASAUD · PDF file -INSTITUJIA PREFECTULUI -JUDEJUL BISTRIJA-NASAUD PREFECT 0 RDI N pentru aprobarea Planului de pregatire in domeniul situatiilor

 • View
  6

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of INSTITUJIA PREFECTULUI -JUDEJUL BISTRIJA-NASAUD · PDF file -INSTITUJIA PREFECTULUI -JUDEJUL...

 • - INSTITUJIA PREFECTULUI - JUDEJUL BISTRIJA- NASAUD

  PREFECT

  0 RDI N

  pentru aprobarea Planului de pregatire in domeniul situatiilor de

  urgenta in judetul Bistrita-Nasaud pe a nul 2012

  Prefectul judetului Bistrita-Nasaud;

  Avand In vedere:

  -Referatul nr. IE 2147/13.02.2012 al Serviciului Afaceri Europene, Dezvoltare

  Economica si Conducerea Serviciilor Publice Deconcentrate;

  - Adresa nr. 350485/01.02.2012 a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta «

  BISTRITA >> al judetului Bistrita-Nasaud, inregistrata Ia institutia prefectului

  sub nr.IIB 2147 /03.02.2012;

  - Legea protectiei civile nr.481/ 24.11.2004, republicata;

  - Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si

  completarile ulterioare;

  - Ordinul ministrului internelor ~i reformei administrative nr. 673/2008 privind

  pregatirea In domeniul situatiilor de urgenta a reprezentantilor institutiilor

  prefectului ~i a personalului cu functii de conducere din administratia publica

  !ocala, In perioada 2009- 2012", completat cu O.M.A.I. nr. 280/22.12.2010;

  - Ordinul ministrului administratiei ~i internelor nr. 712/2005 privind instruirea

  salariatilor In domeniul situatiilor de urgenta, modificat ~i completat de ordinul

  ministrului administratiei ~i internelor nr. 786/2005;

 • - Ordinul ministrului administratiei si internelor nr.1474/2006 pentru

  aprobarea ,Regulamentului de planificare, organizare, pregatire si desfasurare

  a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta", modificat si completat de

  ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 217/2007;

  Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 718/2005 pentru

  aprobarea Criteriilor de performanta privind structura organizatorica si

  dotarea serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta, modificat si completat

  cu OMIRA nr. 195/2007;

  Protocolul nr. 250/13527/2007 incheiat intre Ministerul Administratiei si

  Internelor si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, privind pregatirea in

  domeniul protectiei civile a copiilor, elevilor si studentilor din invatamantul

  national preuniversitar si superior.

  - Avizul nr. II D 2579 din 13.02.2012 emis de Serviciul pentru Verificarea

  Legalitatii Actelor, a Aplicarii Actelor Normative ~i Contenciosul Administrativ

  - Prevederile art. 6, alin. (1), pet. 4 din Hotararea Guvernului nr. 460/2006

  pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul si

  institutia prefectului, cu modificarile si completarile ulterioare

  In temeiul art. 19 alin (1), lit. f si g, art. 26 (1) si art.27 (2) din Legea

  nr. 340/2004 privind prefectul si Institutia Prefectului republicata, emite

  urmatorul:

  0 RDI N

  Art. 1. Se aproba Planul de pregatire In domeniul situatiilor de urgenta

  pe anul 2012, prezentat In anexa care face parte integranta din prezentul

  ordin.

  2

 • Art. 2. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ,BISTRITA" al judetului

  Bistrita-Nasaud va comunica prezentul ordin pre~edintilor comitetelor locale

  pentru situatii de urgenta de Ia municipiu, ora~e, comune, precum ~i

  conducatorilor operatorilor economici ~i institutiilor publice din judet.

  Art. 3. Prezentul ordin se comunica de catre Compartimentul

  Organizarea Proceselor Electorale si Apostila cu:

  - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta;

  - Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ,BISTRITA" al judetului

  Bistrita-Nasaud;

  - Serviciul Afaceri Europene, Dezvoltare Economica si Conducerea

  Serviciilor Publice Deconcentrate din cadrul institutiei prefectului

  - Serviciul pentru Verificarea Legalitatii Actelor, a Aplicarii Actelor

  Normative si Contenciosul Administrativ din cadrul institutiei

  prefectului;

  PREFECT

  DANIEL CRISTIAN FLORIAN

  f5 Nr. ___ _ Din f 4 .OJ· Mt2- C.Gh./ ex.S

  3

 • A V I Z A T INSPECTOR GENERAL AL IGSU

  Colonel Marcel – Sorin LUCACIU

  MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR NESECRET INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Exemplar nr. Nr. _____________ ________________

  INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „BISTRIŢA” AL JUDEŢULUI BISTRIŢA-NĂSĂUD

  P L A N U L DE PREGĂTIRE ÎN DOMENIUL

  SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ ÎN ANUL 2012

 • C U P R I N S

  I. Baza legală ……………………………………………………………………………….… 2

  II. Obiectivele pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă ………………………….……2 - obiective generale - obiective specifice

  III. Organizarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă …………………….………4 - Pregătirea reprezentanţilor instituţiilor prefectului şi a personalului cu funcţii de

  conducere din administraţia publică locală. - Pregătirea membrilor comitetelor judeţene şi locale pentru situaţii de urgenţă, a

  personalului centrelor operative şi celulelor de urgenţă, a inspectorilor de protecţie civilă, a cadrelor tehnice cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniile apărării împotriva incendiilor şi protecţiei civile, precum şi a personalului serviciilor publice voluntare şi serviciilor private pentru situaţii de urgenţă.

  - Pregătirea salariaţilor. - Pregătirea în unităţi şi instituţii de învăţământ. - Pregătirea categoriilor de populaţie care nu sunt menţionate la punctele 1-4 (populaţie

  neîncadrată în muncă).

  IV. Planificarea pregătirii pe niveluri de competenţă, structuri funcţionale şi categorii de personal ….…………..…………………………………………………………………………6

  V. Documente de evidenţă……………………………………………………………..……...17 V.1. Evidenţa participării la activităţile de pregătire……...………………………..………18

  - organizate la Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă – Ciolpani

  - organizate la Centrul Zonal de Pregătire de Protecţie Civilă Cluj-Napoca - organizate la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bistriţa al jud. Bistriţa-Năsăud

  V.2. Evidenţa furnizorilor autorizaţi potrivit legii, care organizează programe de formare profesională în ocupaţii din domeniul reglementat de IGSU……………………20

  VI. Planificarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă prin antrenamente, exerciţii şi concursuri de specialitate ………..................................………………………..…………21

  VII. Temele obligatorii privind pregătirea serviciilor publice voluntare şi serviciilor private pentru situaţii de urgenţă …………………………………………………………..23

  VIII. Evidenţa şi evaluarea pregătirii …………………………………………………..…..27

  IX. Asigurarea logistică şi financiară ………………………………………………………27

 • I. Baza legală  Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată în anul 2008;  Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;  Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 712/2005 privind instruirea salariaţilor

  în domeniul situaţiilor de urgenţă, modificat şi completat prin OMAI nr.786/2005;  Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 718/2005 pentru aprobarea Criteriilor

  de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă modificat şi completat prin OMAI 195/2007;

   Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1474/2006 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă;

   Dispoziţia inspectorului general nr. 1122/I.G./23.09.2005 pentru aprobarea Metodologiei de elaborarea documentelor de organizare planificare şi evidenţă a învăţământului din instituţiile de pregătire din subordinea Inspectoratului General;

   Ordinul inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă nr. 380069 / 16.01.2012 privind organizarea şi desfăşurarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2012;

   Protocolul nr. 250/13527/2007 încheiat între Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, privind pregătirea în domeniul protecţiei civile a copiilor, elevilor şi studenţilor din învăţământul naţional preuniversitar şi superior;

   Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 673/2008 privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a reprezentaţiilor instituţiilor prefectului şi a personalului cu funcţii de conducere din administraţia publică locală, în perioada 2009-2012, completat cu O.M.A.I nr. 280/22.12.2010;

   OMAI nr. 250 din 22 noiembrie 2010 privind organizarea şi desfăşurarea programelor de pregătire a specialiştilor compartime

Search related